Goudsche Courant, donderdag 24 september 1903

o 0S18 Vrijdag 25 September 100 5 42sto Jaargang ftOMCHE mmrnï L imiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon IVo S3 X D V E K T E N T 1 E N worden o epjaalsl van 1 i egeL a 50 Jenteii iedere n g el meer 10 Centen Groote loKer K woi deii bei ekend naar plaalsruimte lii jendinjj van Adverlentiën ot 1 iiiir de midii reletooii Aio 83 üc Uitg ave lezer Cotirant geschiedt dag elijks met uitzendei ing van Zon en Feestdagen De priJ8 per dfie maanden i s 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke JMommers V IJ F CRN T E N MARTRON KOMT IN CONCORDIA Maandag en Woensdag OPENBARE VERROOPINa te Goiida op VRIJDAG OCTOBER 1903 dc8 morgens te elf uren in liet Hotel DK Zalm aan de Markt van Een goed onderliouden zeer logcabel dubbel Heerenhuis ERF en flinken TÜIN aan het drukste gedeelte der Westhaven te Gouda Wp B No U5 groot 4 Aren GO Centiaren To aanvaarden 1 November 1903 Het Huis van Gas en Waterleiding voorzien bevat bonedon een groote en een kleine Voorkamer een Achterkamer en een ruime Tuinkamer met Warande Keuken Bijkeuken on 2 Kolders en boven twee ruime Voorkamers n 2 dito Aobterkaraers Badkamer en Zolder mot Dienstbodenkamer Een dor Kelders ïs tot 1 Augustus 1904 verhuurd voor f 50 per jaar Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geven Notarissen J KOEMAN te Haastrecht en G C POKTUIJN DROOGÏiEEVËR te Gouda r TE KOOP 160 stuks zware EIKEN BEEGROEDEN in ttUö almetingen en zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomon Een partü LICHTE BERGEOEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUTr zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaague en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLüKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimscho EIKEN DEELËN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKBN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomcn tegen den prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT srüORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGEEKKEN enz IliPEN en BEUKENI LATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPAREEN lOOOO stuks BÜONESTAKEN Groote boovoolheia EEWTEN m BOONENEL7S 50000 bossen KRIBHOUT Allen wordt naar wrinsziiig Ier betlemder plaatse geleverd Alles tegen scherp eonmrreerende prijzen en zes maamlen rrediet bij don houthandelaar JOH DAMEN te Cothen TE HULK 1 DECEMBER of later HEERENHUIZEN mot TUIN G Kamers luime Warande Kenken on Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Gouda Oruk van A BRINKMAN Zs Laatste Week Ie 3 Oct 1003 TIIKI mm MMBM ¥ i te HEN JKLO Geld door Notaris BCipElM RS 30 l oteii ecu PrMs Kdislc l rljs 6000 Giilüeii Tweede Prijs 2000 ïuhieii Uerde Prijs 8 0 fhrtlleii Vierde Prijs ÖOO Gulden Vyfde prys 400 Gld 1 Negende prijs 100 Gld 488 prözen ieder van 5 Gld O prözen ieder van 4 Gld 6dlü prijzeji ieder van 3 Gld 200 pryzen ieder van 1 Gld Zesde prijs 200 Gld Tiende prijs 75 Gld Zevejide prijs 150 Gld Elfde prys 50 Gld Achtste prgs 125 Gld Twaalfde prgs 25 Gld Prij s per Lot f 0 50 per post t 0 55 Verkrygbaar bij D 1 JANSEN te Hengelo Gold die obk Agenten aanstelt lOH BB Verder bU LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Bhurt B 12 Gouda ALBs JONGENEEL Oosthavon B 78 Gouda B L RAASÏROP Lange üroenondaal 1123 Gouda G van VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen BOER Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM IJsselraoi de Geen Kinkhoest ieen Inilnenza I ÖNINKLUKE Om Hinlchocsl Ihllucnza Boisl en Hciolaamlocninfr binne den kortst mogeiyken tijd te doen genezen neenn onniiddcliyk de toevlucht tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract Jll E I I 4 1 T II E uit deKoninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN HAiK r DEN HAAG Flacons 1 1 Hofleveranciers 0 ets 40 et bj A HOLST Waddingsvee V DB JONGH Oudewater J Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda A LATÊNSTEiy Kleiweg K 100 Gouda E H VAN MILU Veerstal B 120 te Gotula A UOm AN Moordrecht PlNIlSh NimmerkerkadlJsel A N van ZESSEN W om J tn TOKKEN Josi o B V WIJK Oudewa rr A SCllEEK Haastrecht P W v ïiOE HEMDEN te neeumjk P v d SPKK Moereapelle D v a blMi Waddimaveen Wed M KOLKMAN Waddsvingeen P A ukGKOOI Oudetoater P KASTELEIN Polshroekerdam D lilKKER te Ikmvhop Dm Oeiiesah f igeir ecn HiHttv Mt t ££ reL lpIoma en Goiii Bi kr PRAEPARATEN VAN kwalen van KrlUaohon lerfUld rot Vnknietiaar in n con j ƒ 1 90 l RSUol r ooor TO toam versterkend aanecnaam in niMk voorclagtlilksch g h tO C lKelL aCaO k i aeren zwakk en nklieracht geêe tenenieEraanteb au AU eenckracBTe e drank bi stoorn s n lo 7 J f e 7 £ voor u gcllns Btnkleine kuiJere Pr n p l l Ker 0 SO 4 A Kgr O WJ Chemisch Malb CIlSIrof Speciaal voor Klndervoedlne in b s n i Kgr ƒ 0 90 aulver IViClKS UlK Cr Kgr 0 60 Kg ƒ o as i U n r irraraffon He rookcn ürerhahe OgnrHte is voldoende ter beitri A Stnma Igarenen jing v n de hmsste aanv nen van Asthma etc n Joo jei 4 6 80 U lJu T a RnnKnnc FRUIT PURGATIEF let en Verstopplne Aam Tamarinde BOnDOnS Jeïen Mlgraln ConÊe lle8eic voomlo kal Uian9 voor kiaJeren be I e Tamarina Honbo ns v KRAEPF I IEN flOI M B j Z 5 vorA r h kind tajeerlljk en de m k aangenaam Pr per do 0 90 en O BO net IS tend in 4 t pan Ê een al moplo 93 end efl veraachten d middel bU uitóemeodheid uitsluitend □ fleachjes vgrknighftflr Pnja ƒ 0 30 per fleschje l KRAEPELIEN ft HOLM te Z l y f e Pt afparalen ran ivn ui ic eliouflt n H anrop natiM en hamtteetiemng Mpoth Aert e ih ogitien merk HpotMAere e M ogmrn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Salmiak Pastilles fS yïï ottKi £ kan gebruikt worden als brood in plaats van het gowono wittebrood Het fc voedzamer omdat het do gelieele tarwe inhoudt Terwjjl uit de witte bloem do meijst voedende bestanddeclen verdwenen yn zgn ze in ons tarwebrood behouden it beselinit in plaats van do gowono beschuit bj boijillon koffie thee of cacao o kruim in gehakt en hg het gereed maken van jjllerlei schoteltjes waarbg brood of beschuitkruim te pas komen De Importeurs voor Nederland en Koloniën De Nederlandscbe Delicatessenbandel OEBRs DA MEN Botterd m AA BESTEDIXf Op WOENSDAG 80 SEPTEMBER des n ni 9 aar wonscht do ondergeteekenae namens den Heer A E VAN DER STEEN up de hovonzaal van het Caf6 Het Si iiaakj ORb aan den Kleiweg aan te besteden Het amoveeren en weder opbouwen an liet Winkellmi s aan de Kleiweg steeg N 304 Bestek en toekentng f H te verkrijgen Kantoor L Groenendaal De Architect 1 H DE WILDE Thierry s Wondtïbals iti ilo gohouiö worold boküiul on goroomd Oiovcrtrofroii mülilel tüpüii ftllo It O r s t L o n B t fc V e rH u u T z i If k t e II enz lunon hü 1 zoowol ii b ouk uitwomlig in liijiia illü zioktugoviiUun mut ood trovolg t aiii to wuiiduii l cUs per fltieoii 1 I i per pofit t l lö TUerry 3 Woadewalf buzit 0 311 iilaiiog o o g o k ü n 1 i g o n o e a k r a c It t on liüilzamu werking Maakt meeatal olke pijiilijko u Kovaarvollo oporatiu gubuol üvurbodig M t Aim 7 i i wurd oua 4 juar 011 1 vour oiiKeiltüCSlijk ircbOUllCII beeillCezwel on onlauiis uu bijmi Z i timr kitiikeriydeii freiiczeii Hrüimt gunozuis oh vor fichting dar pijuoii liij wondon ontstokuigou diiz van ftUorloi aard Prijs por pot f 150 por post f 1 60 Centraal Depot voor Nodorlatid Apotbukpr IIË VIU SlXiHiHS llükinS Amstordam Waw geen depot is bestelle mon direct aan r die SchutKenaimtheke lea A fiiU lUlY in Pfegriïdn bul llohitach Oeatorreich Gelieve proipectuB te oiitbioHuti bij liflt Ceutrsnl t e idt b iiider Rokin 8 Auutenlsm GEEIl beter adres voor alle soorten SCHOEÏÏWERK dan het burd Briilianlscli Ücbnen en Laarzeninaguzijn KLbIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Aanhevelend C SMITS Allo rei iratien en aangemeten werk wie üieker zü wih i Echt Eikel CaeaCl te ontrangon lesameiigesteild en aa vete projfheuÜDgen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr MiohaeU vervwu digd If de beste machines iï het wereldberemde étabblissement vas Qebr StoUwarck te Keulen Ischt Cikel eacao D vierkanten bussen Deze Eikel Cacao b met melk gekookt eene wtngeoame gezonde drank voor dagetgkscti gebruik een l 2 theelepels van t poüder Toor een top Chocolate jU geneeskracbtigo drank bij geval van diarrhee Blec hts met water te gebruikea Verkrijgbaar by de Tooinumets B Apotheksrs aa Pri V Kc V Ka pro ofbugje f 1 80 o 0 90 tt 0 35 Generaalverttgenwoordiger voer Nederland Julius Mattenkltdl Amnterdam K ilve straat lö3 Zanderinstituut Fluweelen Singel R 724 Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEI IEE Directr D van DUUREN Behand vxaruggegr verkrommingen ingevallen borst ae en o beenen en andere Jic jao DOM n i em swrtA te eonatipatle itpter en genr xlekten rheumatiache aandoeningen veratuikingen enz enz iïii MSGi vi i BURGEMEESTER on WETHOUDERS van GOUDA brengen ter aigenieeno kennis dat do Gemeenteraad heeft benoemd tot Leden van de Commissie belast met het ontwerpen on het hei ion dei plaatse Ijjko vei orderingen tegen welker oyerlreding straf is bedreigd de Hoeren Dr F H G van ITERSON C P W DESSING M H A STRAATER cp F HERMAN Fï tot Leden van de Commisiie van bijstand in het beheer der Gemeente gasfabriek de Hoeren A VINGERLING C W VAN DE VELDE en P D de Hoeren 6 PRINCE en M H A STRAATER Gonda 24 September 1003 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BEOUWER BUR JEMKESTER en WETHOUDKRS van GOüDA brengen ter algeinoone kennis lo dat de Gemuentcraad in zgno vergadering van den Iston dezer niaaud tot Wethouder heeft herbenoemd den Heer J van GALEN 2o dat de Wetliouders ieder die hon over uangek genhedon tot liunnen werkkring behoorendo wcnscht to spreken daartoe op het Raadliuis in de gelegenheid zullen stellen de Heer 1 M NOOTHOVEN van GOOR Wethouder bel asl met de zaken betreffendo hut Onderwijs des Maandags tusscheii s morgens 11 en s middags 12 nnr de Heer C H ENGELS Wethouder belast met de zaken betreffende het Armwezen de Bevolking on den Biirgerlgken Siand des Woensdags s morgens tusschen 11 en 12 uur de Heer J van GALEN Wethouder belast met do zaken betreffendo de Fabricage uitgezonderd het Bouw on Woningtoezicht en de Gasfabriek dos Dinsdags s morgens tusschen 10 en ll s uur Gouda 24 September 1903 Blirgemeoster en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWEE FEVILLETOX TS il ilMDIii Amenkiiaiische t otmiii Na een kort en aangenaam gesprek stond de bezoeker op en uitte den wensch dat zijn doch tor spoedig de gelegenheid zoU mogen hebben mijnheer Dudley peraoonlijk nog eens te bedanken maar hij deed dat in zulke vage bewoordingen zoo losjes dat Dorison wel gevoelde hoe hij hier alleen aati een lïeleetdheidsvorm te denken had Hij deed mijnheer Eustace tot aan de deur uitgeleide en kwam daarbij uit de reeds donker geworden kamer in een betrekkelijk helder licht want in de gang was de hanglamp reeds opgestoken ïïaar riep de oude heer opeens alle dettigheid van een eerste bezoek uit het oog verliezend Lieve hemel wat een sprekende gelijkenis Zeg eens zijt ffij soms ook een bloedverwant van Ruben Dorison Dorison had ixch op dergelijke gebcurlijkbedon te goed voorbereid om vreemd op te zien bij de lot hem gerichte vraag Hij antwoordde dan ook hee bedaard dat hij bedoelden heer niet kende irDie is ook al acht jaar dood zeide de heer Eustace glimlachend Hij was een goed vriend iii L is ii vi G iN RrCliriNÜRN WELKE lEVAAR SCHADE ÜF HINDliR KUNNLN VBItOOk iKEM BUKGICMKKSTKR en WKTHÜUDKRS van GOUDA Gezien art 8 der IIINDKRWET Doen ie weten Dat ZIJ vergunmn hebben verleend aan de firma I V Hoogendijk en hare rechtverkrijgenden tot liet uitbreiden h irer koek en banketbakkerij door het atbrriken van den be btaanden oven en het in de plaats daarvan bouvv eii vjin een dubbelen heeteluchtbakoveiji in het per ceel aan de Hoogstraat wijk A no 115 kadaiitraal bekentl sectie C no 13 Gouda den 24 September 1903 li urge meester en Wethouder voornoemd R L MARTKNS De Secretaris lïRÜUWKR UullciilaiHlscli Uverzicbl Nu do benoeming van dü nieuwe F ngp schc ministors nog niet officieel is afgekondigd begint men m cr en meer te twyfelcn aun de jaisllieid van do aangekondigde namen Üfscbouit liet met hteliiglieid heette dat een overkomst van Kitchener om do leiding van oorlog op zich te nemen om versrliillende redenen oninogeiyk was en Arnold Forster reeds stellig als de opvolger van Jirudrick werd gonoemd duikt nu weer een gerucht op als zon Kitchener wel degelijk do benoemde yn Men meldt toch uit Rdinburg dat generaal Hunter bevelhebber van de troepen in Schotland plotseling zal heengaan en bestemd is om in Indie Kitchener te vervangen Dan zou Kitchener in Kngeland terugkomen en dus Waarschijnlijker is t lat er ernstig sprake van is of geweest is om Lord Milner tot opvolger van Ohambcrlain te benoemen Hot staat vast dat er Zondag een koerier inPt een brief van den koning aan Milner naar Karlsbad ïs vertrokken Dit schijnt moeilijk anders uitgelegd te kunnen worden dan dat IVIilner het ministerschap is aangeboden Wat hy besloten heeft of besluiten zal is dan echter nog onbekend Volgens de Daily Mail zon de Rpgeering aan liet onderliandclen zyn met dé lerschc nationalisten teneinde zich van hun steun te verzekeren by het doorvoeren van haar fiscale plannen Om hen gunstig te stommen zon de oprichting van een roomsch katholieke hoogeschool te Dublin welke do nationalisten van me M iar de gelijkenis is zoo merkwaardig dat men u het niet beter wetend voor een zoon van hem zou aanzien Mij komt het inderdaad voor alsof al die jaren die daar tusschen liggen plotseling verdwenen zijn en alsot ik weer met hem zelt sprak toen hij zoo oud was als gij nu Gij hebt dezelfde stem dezelfde manieren en eigenaardigheden ja zelts uw glimlach is compleet de zijne Op mijn woord t is allermerkwaardigst Dorison had moeite genoeg zich niet te verraden Hij praatte maar wat over wonderlijke spelingen in de natuur en complimenteerde den beleefden heer eindelijk de trat af Toen hij weer alleen was viel hij op een stoel neer en verwenschte zijn lot dat hem dwong zijn eigen persoonlijkheid te verloochenen en zulk een voorkomend raensch die zulk een lieve dochter had te moeten misleiden Zijn vader bleet nog steeds de alom geacbta man maar zijn zoon mocht door vat ers schuld op niemands achting aanspraak maken I Was dat niet verschrikkelijk Een geruiraen tijd bleet Doriaon mokkend alleen Hij had voel te verduren maar juist uit al het leed dat hem zoo onverdiond was opgelegd putte hij nieuwe kracht en vaster dan ooit geraakte hij tot hetbesluit om tot eiken prijs het geheim op te lossen waaraan al zijn onheil te wijten was IX Toen Dorison nog onder den indruk van het door hem op nieuw genomen besluit zijn woning reeds lang wenschten worden toegestaan Het is de vraag of do Ieren wetende hoezeer do Regeering hen noodig hoeft geen I hoogere eischen zullen stellen Men verg elyke hiermede de woorden Maandag j l door het parlementslid W O Brien een der invloedrijkste lersche leiders tö Cork gesproken Hy zeide dat het belachelijk was te meenen dat do aanneming der Landwet aan Home Rule den doodi steek zou hebben gegeven Betreffende den tegenwoordige toestand der Engelsche politiek gaf hij te kennen dat het voreenigde ïersche volk tegenover die politiek een onafhankelijke houding zou aannemen eii de haniii n vryliouden totdat zou zyn uitgemaakt van uelke zyde het meést voordeel te behalen zou zyn Dat de Ieren ich nu de handen zouden laten biudon enkel onder de bt lofte van de oprichting ecner katholieke universiteit is wol zeer oriwaarschijnlyk Oüderhandeld Avordt er natunrlyk maar de Ieren znUen huu eis ihen wol wat opvoeren Zal Bulgarije tot den oorlog overgaan Het wordt door de mogendheden nog steeds in toom gelioudon Rusland doet niets dan do Hcgeerinj te Sofia goeden raad geven OU graaf Lamsdorf heeft zelfs de hulp van dofr Duitschen Kykskanselier ingeroepen om te bctoogen dat Turkije als snzerein het rf cht heeft in den vazalstaat troepen te zenden om de orde en rust te horstellen Wat graaf Lamsdorf met die bedreiging wil is niet duidetyk In Bulgarye is de orde en rust niet verstoord J e regecring doet haar best om de raadgevingen van de mogendheden na to komen Zy geeft haar bezwaren te kennen in nota s die door do mogendheden op vriendolyk raadge venden toon worden beantwoord Zy hoeft de troepen die zy mobiliseerde aan de grens opgesteld om den intrek van benden naar Macedonië te beletten Zij heeft aan de Porte voorstellen gedaan om den toestand in Macedonië te verbeteren Zy komt slechts op in het belang van de Christenen in Macedonië die worden ver noord mishandeld en geplunderd door de Turksche troepen Zy eischt bescherming voor hen zoo zy niets deden amnestie zoo zy aan den opstand deelnamen Turkye geeft op deze vragen geen antwoord of ontwijkende antwoorden het hoopt voortdurend troepen op in Macedonië waar het nu reeds 300 000 man en 400 kanonnen heeft En al mag de Sultan op raad van Rusland en Oostenrijk geneigd zyn niet agressief tegen Bulgarije op te treden de verliet voelde hij zich sterk genoeg om den strijd met zijn lot te aanvaarden Maar toen hij buiten gekomen was en overlegde wat hij op t oogonbhk eigenlijk doen zou overviel hem weder een gevoel van machteloosheui Zoo was hij dan het eene oogenbltk vol van moed en in het volgende bijna zonder hoop Somber gestemd liep hij maar op goed geluk voort Zoo kwam hij op de derde avenue zonder zich rekenschap te kunnen geven waarom hij die richting gevolgd was en wel op den hoek bij een hem op het oog bekend bierlokaal Op dien hoek had een man met een oud voorkomen met lang haar en een langen baard een kleine tribune opgericht die met enkele olielampjes spaarzaam verlicht was De man was eon wandeleüde phrenoloog een straatgeleerde die volgens het systeem van Gall uit iemands schedelvorm zijn karakter beweerde te kunnen verklaren en op dit moment had hij een hoofd te pakken van twijfelachtige reinheid het hoofd van een straatjongen die zich voor een fooi tot deze operatie had beschikbaar gesteld tn met een voor het volk dat er ora heen stond grooten schijn van geleerdheid maar in waarheid in een allerjaramerlijkst taaltje demonsteerde de schedelkundige zijn bevindingen op het sujet Boven den slraatgeleerde bevond zich tusschen een paar vuile guirlandes een schild met deze merkwaardige woorden De menscli is datgene waartoe hij zichzelf maakt Onwillekeurig dacht Dorison bij het lezen van die spreuk aan zijn eigen persoon en een bitter glimlachje krulde zijn mond beide legeis zijn zoo dicht by elkaar gekomen dat het kleinste grons incident de aanleiding kan wolden tot een heftigen stryd Kr moet iets gedaan worden om aan dezen toestand een einde te maken Maar het is niet duidelyk wat tenzy de mogendheden in het belang van den vrede ontwapening eischen Macedonië als demarcatie gebied aanwyzen en naar hot beginsel van sir Drummond Wolff een nionwe Kuropeescho conferentie byeenroepen om over het lot van Macedonië te beslissen In een eigonhandigen brief aan graaf Khuen Hedervary zegt de Keizer en Koning dat hy diep bedroefd is over den hetreurenfwaardigen toestand waardoor de werking der staatsmathine belemmerd wordt Do souverein voegt er bij dat hy ten aanzien van het gemeenschappelijke leger geen maatregelen kan goedkeuren die do verzwakking der beide staten waaruit de monarchie bestaat tengevolge zouden hebben en die niet in overeenstemming zyn met de belangen van Hongarije welks eenheid erdoor bedreigd zou worden De Keizer en Koning wens cht ter zake van het leger de maatregelen toe te passen welke do regeering in de Kamer aange iondi d heeft De souvereiu zegt dat hii op den grondslag van het vergelyk wil blyven overtuigd zijnde dat de geest die dit werk tot stand bracht nog levondig is by het Hongaarscho volk en sp reekt tenslotte de verwachting uit dat de minister president die s Konings vaderlijke bedoelingen aan de wettige volksvertegenwoordigers zal overbrengen een middel zal vinden tor oplossing van de crisis In die ver vachting belast de Koning graaf Khuen met do vorming van een minislerio Do minister president hoeft in eon bijeoiikomst van de liberale partij de verklaring afgelegd dat de ivoning met leedwczon vrrnomcn had dnt zgn legerordor was opgevat als een aanval op de Hongaarscho grondwet en het Hongaarscho volk dat lag volstrekt niet in zyn bedoeling Hedervary aanvaardde de opdracht tot kabinetvorming om op grondwettelyke wyzo de Kroon te dokken maar hij was niet voornemens een blijvende regeering te vormen De liberale party nam een motie aan waarin zij gentegen neemt met de verklaring van den minister president betreffende de legerorder van den souvoiein en elke nieuwe verklaring overbodig acht In den Oostenrykschcn Ryksraad zet de minister president uiteen dat hot parlement Zou het toch werkelijk zoo zijn vroeg hij bijna overluid Neen dat is dwaasheid 1 Wat ben ik anders dan een speolhal van het toeval f llij bleef een poosje staan luisteren naar lie aan on in grenzende taal van den op f oojj zoo eerbiedwaardigen man die toch een potsenmaker was en toen hij er ruimschoots genoeg van had zou hij zich ook verwijderd hebben wanneer meteen individu dat hem bekend voorkwam zijn aandacht had fïelrokken Toen hij den man in t gezicht kreeg was them eensklaps duidelijk dat het dezelfde heer was die hem na het onffcluk van jutfrouw Eustace zoo onbeschaamd bejegend had Van zijn kant had de man hem niet opgemerkt en zoo besloot hij dan om noch maar liever een poosje te blijven sta in waar hij stond dan nogmaids een ontmoetiiijj te hebben met hem voor wien hij een onoverwinlijken alkeer had opgevat De bedoelde jonge man was gekleed zooals in den voormiddag en stond nu in de schaduw Van een deurportaal Terwijl Dorison nog naar hem keek liep iemand met een strak gelaat en een paar scherpe oogen in het hoofd de groep voorbij Dorison hoorde een zacht en noc itans scherp gefluit kort er dan een seconden nog en int ende daarbij dat die twee mimnen ijling een teeken van verstaniihottdini wisücldon Da r evenwc l do wandelaar zijn weg vervolgde en de brutale fat op zijn plaats bleet stian kon t ook wel iijn dat Dorison zich had vergist I Wordt vervolgd