Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1903

o 9323 Donderdag 1 Octpber 1003 43ste Jaargang VADEMtCUM hel UESTK en V OO II E K L c l T E MONDWATER der Wereld Voor Mondspoeling sleclits 3 droppels op eenderde glas water Eenige agenten voor Goada en Bodegraven öonda mmm coirmt t teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omalreken o ieleroon ti S3 A D V V U ï E N T I E N worden geplaatst van 1 egels 11 50 Centen iedere regel meer 10 t iiten ïroote letters worden lierekend naar plaatsruimte Inzending Viin Advcrtentiën tot 1 uur dei iiiiilii Teleloon Xo 8 De üitg avp dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per ilrie maanden is 1 2 5 franco per po st 1 70 Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN pUavertning zenuwhooEdplIn ter veraterklng na ziekte of kraambed koorte en htrc eevolgen OUINA LAROCHE PERHUOIKEUX ii hel bijumdei t 8ra Bloedgebrok m Ui tu ht kwalen Tan Kritlsohen leafed taz Verkri t baar in flacow t 1 90 en L f7 fp apj TO daaaRi venterkend Bangen ainvenfiiiBak voardii£ li kscligeb uik I zwakken en kueracbtlje geatellen leer aan la be len AU gaoeeakracbtlge drank bij atoorniaaen tier apljaverterlngaorganen en dUtrrbéa ook voor tuigellngen Chamlieh liüeïlneenenVleilMkinUeren Pnispcrbivta Kj r yl 70 4 M Kgr O BO H Kgr O ÖO bntMn t Kgr O BO amlKih M 1lf llSlrpr 3p aal voor Klndervoedinc In iuW f ITlClliaUIIVCI 1 Ker 0 60 X Kef ƒ 0 26 Acitlma r ICVOrA Afl Het raoUen ener halve Cleentte ia voldoende ter beatrij tatllllirt V l aiCHCII i jj h vH aanvaUen van Allhma etc In Jo e a ö 8Öen 5 BÖ ZZZ Tamarinde Bonhotm Ruit tokoatiei tegen vemtoppmg Aam I MllWrinUC PUIIUUIia ie M jrain Congtatle etc voot lo k klalaiia voor kinderen bewij cn le Tamarinde Bonbona van KRAEPF LIEN ft HOLM belangrijke dienaten daar de vann voor hé kind begearl ijk en ile smaak aangenaam ia Prijaperdooaje O QOen O ÖO QaltnSak PaC SIlfaC alcemeen erkend ala het BESTE hulanuddel I Verkoudheid en KeelpVn het la een I jn oploaeend n veraachtend middel bU ultiumendluldt ultaluitend m □ fleachjee verkrijgbaar Pnja 0 30 per fleach e m KBAEPKlItK t Houil la lalal ii lm riorxlio m j én nntim m AttndteeJbeniiv rtrkrvfi ar bif Oe mnttg I iirefttlm KRAEPELIl N HOLM Honeveranciers ZEIST Ayy J een Kiiiklioesl Geen InHiien a Om K ONINKLUKE lEinkhoesl Inlliiciiza TXbhiek J Borsl en ISeclaainIoomiiff j j ljyljjBjjjtn I binnon den kortst niogelyken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot do van onds bckendo bolivoondp on wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract Hl K I I A M T II C uit de KoninklijkeHtooralabrick DE HONINOBLOEM van m H N VAN SCHAIK C DEN HAAö Hofleveranciers Flacons 11 70 ct8 40 et bij Firma frOtFjF Co Wesihaven 198 ffoiido t tTJÏAiSTJJrJV Kleiweg E 100 ffotido K H VAN MILD Veer tal B 120 te floutia A BOOMAN A oordrcc K PINK8E Nimmrkerka ilJtd A N TkA ZPSSEN Sf ioo io en J Th TOUKEN flo iw B r WIJK Oudtvmi T A SCHEER Haaitreeht P W KOK Oudewaler K viNDsa HEMDEN te Reeuwijt P qr SPAS MomapdU 1 t o STAK IfmMiwuwn WeU A HOLST Waddinqimen M KOLKMAN Waddminqeen V A on OaOOT OudewaUr EcMe SINGES NaaimacMnes voor eiken tnk van nijverheid alsook voor alle haliiUoudeliJh naaiwerk Iiiilerrlclit gratis ook In hel inoderni bonlureii en slopiien SlUGBR MAATSCHAPPIJ GlOA Lanse Tlendewe 27 IiK JONUn Oudewaler J P KASTELEIN PoUbToekerdam D BIKKER to Bemdtop WESSAI EN LAAN Wormeryeer orGËKlOlIT irOS KOlVINKLiMKE F BIIIKKEI Voedert uw Vee met do xutvere tnurwe merk Ster en y l Tiilmuntendo door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde MereDiploma PartJ 1900 liegen Goutien Medalllea ADYEETENTIEI in aUe Couranten wordCiti aang enomen door het Advcrtenllc Biireau van A BUli KMAN di ZOON OPENBARE YERK00PIN6 Ie Gouda op VRIJDAG 2 OCTOBBli 1903 des morgens te eij uren in het Hotel i E Zai m aan de Markt van Een goed onderbonden zeer logeabel dnbbel Heerenhuis ERF en flinken TUIN aan het drukste gedeelte der Westhaven te Gouda WiJk B No 145 groot 4 Aren 60 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1903 Het Hnis van Gas en Waterleiding voorzien bevat beneden een groote en een kleine Voorkamer een Achterkamer en een ruime Tuinkamer met Warande Keuken Bpeuken en 2 Kelders en boven twee rnime Voorkaraeis en 2 dito Achterkamers Badkamer en Zolder met Dionstbodenkomer Een der Kelders is tot 1 Augustus 1904 verhnnrd voor f 50 por jaar Te bezichtigen do 3 laatste werkdagen vóór den dag der vorkooping van 10 tot 12 en van 2 tot 4 nren Nadere inlichting geven Notarissen J KOEMAN te Haastrecht i u G C FORTUIJN DROOGLEEVER to Gouda te kOOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwjiarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde hoornen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prys van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 btuks EIKEN BEUKEN en DENNEN KOLHLÜKKEN tegen zeer lagen prüs 50t iituks gezaagde 3 4 en 5 dnimficlie EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware eikp n zaagstukken 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prjs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN ena IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARBEN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN iii BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT AtUs wordt naar verkiezing ter beilemder pkatse gekverd Alles tegen acherp concurreerende prijzen on zet maanden crediet by den houtl ndelaar JOH DAMEN te Cothen TMsny i WondsrbtliiB ia do gobeolo nrorelil bekünd ob goroemil Onovertroffon middel tep en allo II O r 8 1 L o u g li e V e r Naaczlekten enz Inwendig I oowol als ook uitirendis in bijna iillo zioktegevolten met goed Kovolg I j aan to wendini Vr ls per B COB J 1 j per po I 1 15 Thlin7 B Woadinalf bezit eon alsnog oagekeiule geneDslcraolit en liüilznino working Maakt mooatal olke pijiilyke n govaarvollo oporatiö gehool overbodig Mol leze zalf word een 4 Jftar oud voor onjt eneesli k telioudeu beenicezwel au onlanf s eon bijoa 2ti iaar kankeriydeu genezen ilrengt genezing on TOriachting der pijnen bij wonden ontatokingon onz van allerlei aard Piljs por pot f 1 60 por post f 1 60 Centraal DepSt voor Nederland A potlioker HGKRI SANOEUS Rokin 8 Amsterdam WtH gMQ dflpAt it bMtfill me direct un Uie SchHtMntpotheke én k rmmKf iM Progr ds bel KoMt h OwUrreioh GelicTi protDMtBi la ontbMn by bet C Btrait D pat Sauder Bokb I AnitwdiB i Hiinstavonil 2 OCTOBER Zaal Knnstmin OtOJJlDA Entree f 1 00 Leilen 00 pt Aanvang 8 uur Plaatsen van af heden te besproken Kaarten van af heden verkrygbaar Schatten worden verloren als gy inplaats van de gebeele korrel zooals Hoeder aarde ze ons biedt brood oet gebakken van witte bloem d i ons gewo ie wittebrood Als men een tarwekorrel in doorsnede door een vergrootglas beschouwt ziet men dat de eigeniyke kern o mslotenisdoor vyf vliezen of lagen waarvan by nader onderzoek biykt a is do huid waarvan de zemelen komen t enc die vlak ondei de buitenhnid liggen bevatten minerale bestanddeelen die voor den opbouw vn n le beenderen en de tanden noodig zy j dene houden de bestanddeelen diemnrtafc aan de tarwe geven en bevatten een glHtalof dus een natuurlijke giststof die neer berorderlljk i ifoor de ttpljsrerterlng een kleverige massa die de elemtinten levert voor den opbouw van pieren en vexelu g is ten slotte de kern d i de styfselachtigo stof waarvan dan het wilte meel gemaakt wordt Ga iiu eens na wat go aan voedsel overhoudt als ge wittebrood eet gebakken uit meel dat bg de behandeling van do tarwe in den moten niet alleen de buitenste imig die de zemelen levert maar ook de vier daaronder liggende lagen en een groot deel van de kleefstof verloren heeft Wilt ge do bestanddeelen dio onmisbaar zgn voor de voeding in nw brood behouden eet dan TRISCUIT De Importeurs voor Nederland en Koloniën Do Nederlandsehe Delicatessen Handel GEBES DAAMEN Rotterdam Wie zeker zijn wii d Eelit Eikel Caea ts ontrangen t Baffieugeateld en aa vel prtsfnemingen hoi den tumdel gekomen onder deit naam des aitrindera Dr Hiohaelis verrurdigd op da best ma iines ii het wer ldber iad étabUiaaefiwnt vu Qebi StoUwarck t Keulen tlicht Bikcl Cacao in vierkuiteii busaen Deze Eikel Cacaa is met melk gekookt eene aangenvue gezonde drank Toor dageiykacb gebruik een t 2 tbeelepeli vu t ptsder Toor een kop Chocolat Ala geneeakracbtige drank bij geval van diarihee aleciits net water t gebruiken Terkrijgbau b j de Toomauiiit B 1 ApotlMktrs ens TM V Ko V K prta ftutje t 1 80 c i m a 0 35 OenertAlvMtegenwoordiger toot Nedeir and Julius Mattenkl dt Amuterdain Kalvcistriuii 103 GEEN beter adres voor alle soorten SCHOENWEEE dan het bord Braknlsch Schoen cu karzenigagazijii KLEIWEG E 10 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparation en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Zh Utiilcnliindsch Ovt rzicbl Gr iaf Khuen zeide gisteren in hef Hongaarsche Huis van afgevaardigden mot een toerpeling op de jongste verklaring van Körbor betreffende de legorkwestie dat deze woorden enkel konden beduiden dat do OostPiiryksche minister president in vragen betrekking hebbendo op hot leger den invloed wenscht te oefenen die hem volgens de grondwet toekomt Khuen voegde er aan toe dat hy altyd van zyn kant dcnzolfden invloed heeft verlangd wat Hongaröo betreft en dat het niet mogeiyk is de verklaring van Koerbor anders uit te leggen dan hg Khuen gedaan heeft Er waren nooit onderhandelingen gevoerd tusschen Körber en hom rakende de legorkwestio Het Huis van afgevaardigden neemt daarna een voorstel van Kossutli aan vragende om heden een vergadering te honden ter beraadslaging over het antwoord dat Khuen op de verklaring van Kiirber gegeven heeft Tengevolge van deze st mming welke hem in do minderheid plaatst heeft Khuen telegrafisch ontslag gevraagd als ministerpresident Khuen zal niet n u Weenen gaan daar by dan Hongarge zon moeten verjtègenwóordigen bg de ontvangt van den Tsaar i Gisterenavond is te London in St James Hall eeögroote byoonkomst gebonden waarop alle politieke schakeeiingen en allo godsdienstige gezindten vertegenwoordigd waien Deze vergadering nam met algemeene stemmot een motie aan er bg do regeering op aandringende om krachtdadiger maatregelen te nemen teneinde don versctirikkelgkpn toestand in Macodonié te verbeteren on de Mncedoniêre vnii het Tnrksclie bewind te bevrgden Met het oog op de a s verkiezingen voor den Pruisisehen Landdag heeft de nfdeeling Pruisen der nationaal liberale party den afgeloopen Zondag oen partydag gehouden te HannoverMeer dan 800 gedelegeerden uit alle oorden der monarchie waren ten partydag opgegaan Geheel in tegenstelling mot de bgeenkomst dor sociaal democraten te Dresden nam de vergadering te Hannover een opwekkend verloop er heerschten van het begin tot het eind eensgezindheid en goede toon Tal van belangryke punten werdan door de verschillende sprekers ingeleid zoo b v do politieke toestand door dr Sattler de econo FEVILLEIOX Amerikaansche roman Hoor eens Dorisen g j moet mij dit niet kwalijk nemen maar een lange ondervinding heeft mij geleerd dat men in regel het beste slaagt als men zijne plannen voor zich houdt Dorisón beijverde zich met te zeegen dat hij zich ook niet beklaagde maar hij wilde alleen te kennen geven dat hij blijkbaar niet scberpzinning genoeg was Hij verklaarde zich ten slotte ook bereid orti alles te doen wat de heer Cathcart van hem mocht verlangen En daarmee zult gij ook u self den besten dienst bewijzen Tracht nu uw duiraenh er weer te vinden dat zal wel niet met heel veel moeite gepaard gaan Gij behoeft mij eerst dan weder op te loeken als gij zoowat alles wat van hem bekend is zult vernomen hebben Tot uw geruststelling wil ik thans van mijn kant u mededeelen dat ik mij in de laatste drie dagen speciaal heb tetig gehbuden met de taak die a het naaat aan het haft ligt dat wil zeggen dat ik een onderzoek heb ingesteld naar de laatste levensjaren van uw vader en dat onderzoek wil ik nu in de eenmaal begonnen richting voortzetten daar ik alle hoop heb op een goed resultaat I Wat ik tot beden toe heb gehoord en gevonden moet ik eerst ordenen mische politiek van Pruisen door Wallbrecht kerk en school door dr Hackenborg cnook pen voorstel van de nationaal liberale jeugd van Beriyu ingeleid door dr Marwitz die wenscht dat do nationaal liberale partydagen voortaan in het openbaar zullen worden gehouden Ten slotte werd met algoineene stemmen het voorgesteld nationaal liberaal verkiezingsprogram goedgekeurd In dit program wordt verklaard dat de iiationaal liberalo partg met voldoening kan terugzien op do jongste RgksdagverkiezingenZg was daurbg 300 000 stemmen vooruitgegaan In broode klingen des volks was liet vertrouwen in do party toegonoinon Doch ook moet worden gewezen op de gioote toeneming der sociaal democratische s temmcn De stryil tegen do feitelyk reactionnaire sociaaldemocratische party tvas nog steeds en meer dan ouit een nationale plicht Ook togen het machtige centrum en de rcactionnaire conservatieve party behoorde krachtig te worden gestreden Ilan moest front gemaakt worden tegen do zich voortdurend krachtiger openbarende neiging van regcoring en conservatieve party ora eenzydige klaasenbelangen voor te slaan Zoo is b v aan de conservatiovon een veel te groot aandeel in de regi ering toegekend wat die klassenpolitiek in do hand werkt terwgl oen inderdaad wyzo politiek behoort gericht te zJR op h e r4eiii g d uhb l H M wmalle klassen der bevolking Het streven der ultramontanen om de heerschappy to verkrügen over de scholen moet worden tegengegaan tomeer nu dekaliioliekon by hun pogingen den steun ondervinden van tal van conservatieven Verder wordt in bet manifest de verwerping der ontwerpKanaalwetten tegen de conservatieve party uitgospeeld De afï timming der ontwerp Kanaalwetten door een uit conservatieven en katholieken bestaande meerderheid heeft de economische ontwikkeling van ons land ernstig benadeeld De wederindiening dier ontwerpen in bun vollen omvang moet derhalve een der eerste eischen van de nationaal liberale party zyn Het bovenstaande is in hetkortdeiihnud van het verkiezingsprogram By de debatten kwam nog zeor duidelgk tot uiting dat do meeste nationaal liberalen daar waar zg een keuze hebben te doen tusachen den centrumsman en den sociaal democraat don eerste beschouwen als het kleinere kwaad Dr Schfenkel de Badehsche minister van binnonlandsche zaken heelt bg do opening van oen landbouwtontoonstelling te Durlach en vergelijken voor ik t u kan zeggen En zoodra het gaat richt gij t zoo in dat ik uw man te zien kan krijgefti t Dat blijlt algesproken niet waar Toen Dorison den oudep Cathcart verliet gevoelde hij niet zonder eenige schaamte hoeveel hij nog te léeren had In Hoffraans passage ging hij ontbgten en nam daarbij plaats aan een venster vanwaar hij het uitzicht had op Broadway met zijn voortdurenden stroom van menschen Hij keek zoo aandachtig naar buiten dat hij niefeen bemerkte hoc yan fen and r tafeltje in het restaurant een heer opstond en naar hem toekwam Die heer heette Busbnell en was dezelfde dien Dorison met den verdachten man in den schouwburg had gezien Mijnheer Bushnell maakte beleefd tijn verontschuldiging omdat hij Dorison den vorigen avond zoo eensklaps verlaten had Dorison antwoordde even hoffelijk dat hier allo verontschuldiging overbodig was daar mijnheer Bushnell door dames was in beslag genomen Ja eigenlijk hebt ge gelijk mijnheer Dudley maar nu wil ik u toch uw vraag van gisteren beantwoordei De naam van mijn vriend is Eustace en ik wïl u wel verzekeren dat er geen beter jongen op de wereld bestaat dan diezelfde Charley EusUce tEustace herhaalde Dorison zeer verrast Welke Eustace tHij is de zoon van Herbert Clavering Eustace en oude New Y rksche lamilie rijk en van aaasien Charles is vele jaeen in £ ia pft geweeit een opmerkolgke staatkundige rijilevoering gehouden waarin hy langen tgd stil stond bg den ociaal democratischo partgdag te Dreven en wat dio geleerd had Do minister Richtte zich togen den revolutionairen geeal onder de socialistische party welke er ajleen op uit is om klassenhaat te zaaien en n radikalen omkeer van de tegenwoor dige maalschappolgke ordo te iboworken Torwyi gelukkig in Duitsehland everschillendi standen en beroepen nog doordrongen van I het gevoel van gemoenschappeiyko belaogpB vreedzaam samenwerken willen de leiders van de socialistische beweging alle weiilg bezitti nden on handwerkslieden vcreent en tot een stand die van d overige raaal cha ipy is afgescheiden ou a s doel van de c ior dezen stand te voeren stryd wordt het drooinboold vanpeon parad js toestand voorgespiegeld terwyl in worke yklieid de ingeMagen weg enkel leidt tot ee i staat van dwahgarbeid en geiyk de herat dslagingen van don partydag bewezen bobben tot onderi ukking van elke ook de onichuldigste uiting van geestelgko vryheid De redovoering fn van de sociaal deinocralischo leiders beblfen het masker opgelicht en ieder kan thans het lun verdervo leidende i oei van oe revtSnlionaire party zien De gedachtenwisseling te Dresden heeft verd ir ook getoond dat de bewoging tegen di historisch geworden dragera van de staatsmacht in ryk on itinl ir rlnlt f n HmiIii lil l it Itilit dal men deznn niet eens de hun toel mende beleefdheid wilde bewgien bigkt hWïcor da beweging zich tegen de monarchiii koert Ton slotte een ovorziclit geveijdo van de liberale regeeringsdaden van groothertog Friodrich die al 51 jaar over Baden geregeerd heeft deed de minister de verrassende mededaeling dat de legeering in de komende zitting van den Landdag een wetsontwerp zou indienen tot invoering van geiyk rochtstreokscb on algemeen kiesrecht voor do Tweede Kamer Do Badensche regeoring toont zoodoende dat zg geenszins don weg van de reactie op wil Haar voorbeeld zal in liberale Duitsche kringen te meer gewaardeord worden omdat er in Duitsehland goen gebrek is aon gozaghebbondo personen die uit ile overwinning van de socialisten hg de stembns geen andere conclusie hebhen getrokken dan dat het kiesrecht voor den Ryksdag gewgzigd moest worden Tegenover hot stroviin van deze reactionairen zal het voorbeeld van de Badensche regeering die de grondslagen van dat kiesrecht goed genoeg vindt om ze over te neiaen voor de verkiezing van haar eigen wetgevende macht gewicht in de schaal leggen en Baden zal z oodoende niet voor en eerst sedert een paar maanden van daar teruggekeerd Kent gij de familie misschien ïCennin en kennen is twee I Ik ken de familie in zooverre dat ik gister middag een bezoek heb gehad van mijnheer Eustace Voormiddags heb ik namelijk het geluk gehad te voorkomen dat zijn dochter die door een paard reeds was omver geworpen overreden werd Daarvoor kwam de oude heer mij zijn dank betuigen Ku dat is waarlijk ook een ding van belang zeide Bushnell Had de jonge dame zich niet bezeerd P Ik hoorde gisteren avond dat zij niet wel was maar dat kan ook wel de andere susler zijn geweest wai t zooals gij weet zijn daar twee dochters Neen dat wist ik niet antwoordde Dorison Mejuffrouw Eustace had zich niet bezeerd zooals zij zeide maar zij kan toch wel door d n schrik ongesteld zijn geworden ff2üoo zal t wel zijn meende Bushnell Charley hij heel xtja eigen vrijgeielswoning wist gisteren anders nog niets van het gebeurde Die jonge dame is een allerliefst mooi meisje I Dorison zweeg Hij stond versteld van het toeval nu de aangelegenheden dier tamilie inet zijn eigen faken op lulfe oene zonderlinge wijze waren verwikkeld De ander praatte intusschen door i Ik zag gisteren wel dat gij u tot Charley zeer voeldet aangetrokken nu voor mij is dit niet vreemd want het gaat bijna iedereen ala u Hij draagt den stempel van zijn innemend karakter op het open gelaat Ja hij heeft werkelijk een zeer aangenaam voorkomen Heeft htj ook ieti om handen V de eerste maal don stoot gegeven hebben voor do afschaffing van voroudorde instellingen als het indirecte getrapte kiesrecht Of Prnisen echter hot voorbeeld van Baden wel spoedig zal volgon staat nog te bezien Eenigszins verbaasd htteft do Oostenryksclie rogeerlng zich voor oenige ilagcn getoond over de modcdeeliiig lat tusschen Tufkge en Bulgaryc onderhandelingen worden gevoerd ovor do Macodonisi he qnaostie Biykons berichten uit Kunstantinoiiel zyn dio ondorhandülingen aangeknoupt door de Bulgaarscbe Regeering Dezo vroeg aan de Portp of na het eindigen dor Macedonische beweging de hervormingen ernstig zonden worden ingevoerd en of daarby rokcning zon worden gehouden met de besliiton en wonschon der Bulgaarscbe rogeerlng De Porto antwoordde daarop in bovestigendon zin on beloofde Hilmi piisja een commissie ter zgde te zullen stellen waarin Bulgaarsche en Macedonitirs zitting zoudon hebben Vervolgens werd overeengekomen dat de Bulgaarsche kerken en scholen weder zullen worden geopend do Bulgaarsche vluchtelingen vergunning krygon zullen om naar hunne woonplaatsen terug te koeren do verwoeste dorpen weder zntlon worden opgebouwd de gevangennemingen gestaakt en 4le 4 £VAugfinp n in vryheid gesteld zullen worden on dat maatregelen zullen tvordon genomen om do uitspattingen van de troepen en Basji bezoekers te voorkoraon Do Bulgaarsche regeering beloofde daarentegen haar bost te doen om de Macodonischo beweging ten einde te brengen Daarop eischto Bulgargo dQ benoeming van een uit Turken en Bnlgnl cn samengesteldü commissie waarin de Bulgaarscbe commissieleden door do Bnignarsche regocring zoudon worden aangewezen Dii kon Turkye niet toestaan waarop voor den Bnl gaarscben Exarch het recht van hcnoeming der Hulgaarsphe Ie Ion word gevraagd Turkye schoen niet ongeneigd dit toe te staan Maar terwyi de onderhandelingen voortduurden werd tot groote verbazing der Bulgaren plotseling do commissie door de Porto benoemd en wol zéó dat de Macodonische nationaliteiten daarin vertegenwoordigd zyn Hierover is de Bulgaarsche rogeerlng ontstemd zy meent dat Bulgarye recht heeft op minstens twee plaatsen in de commissie De Grieken eischen ook twee commissieleden Slechts de Roemeni6rs zyn tevreden over de benoeming van een l utoWalla chyer omdat hierdoor voor dn eerste maal Neen maar htj heelt loch in Europa in de chirurgie gestudeerd Dorison ontiteUle bij deze schijnbaar zoo onbeduidende mededeelinx zoozeer dat de ander hut bemerkte en hein verwonderd aanzag Neen neen t is niets zeide Doriaon weder i glimlachend ik zag daar juist op IVroailw iy iemand dien ik op duizend mijlen v m New York verwijderd dacht Ce zegt dus dnt uw vriend tn t buitenland in de chirurgie heelt gitstudeerd Ja hier en in Europa Maar ik geloof niet dat hij ooit zal gaan practiseeren aU heelkundi t Hij bezit een onaihankelijk fortuin dut zijn oom hem heeft vermaakt en hij heeft daarbij zijn aandeel in het groote vermogen zijns vader Wil ik u met hein in kennis brengen Als gij zoo vriendelijk zoudt willen zijn Zatl t mij aangenaam wezen aan hem te wor lcn voorgesteld Welnu bij komt hier vanavond om zes uur met mij dmeeren zorg dan dat gij hier ook xijt en ge zult ons beiden zeker welkom we cn Dorison nam de uitnoodiging dankbaar nan en de twee heeren namen bij do deur van het restaurant van elkander alscheid Dat tref ik goed mompelde D jrison Nu heeit Cathcart meteen de gelegenheid om tUw man te zien Ik moet hem dadeltjk gaan opzoeken en hem dit zeggen Maar de voormalige detectieve wa9 niet zo t gemakkelijk te vinden en Dorison bracht een groot gedeelte van den d ig door met naar hem te zoeken Wordt vervoi£d j