Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1903

09m I K o D D E t SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar l ij t 1 PEKTERS Jy fi li Als l uwiJ8 van efliillun tl ncachüt 011 ktirk steodi voorcruicnAu 1 itün van ilon iianm dor Kirmi iblIltBAM p nOPPR de Katzo Wallachische nationaliteit door de Porte officieel wordt erkend De Porte meent klaarbiykelp dat het in de gemengde commiasie net zal gaan als in het Europeesche concert Hoe meer nationaliteiten vertegenwoordigd zgn hoe minder eenstemmigheid En het slot zal z n dat do Porte o Hilmi pasja toch doet wat hij wil Tien Servische officieren die betrokken zijn bij het gebeurde te Nisj zijn veroordeeld tot straffen wisselende tasschen 2 jaar en een niaund gevangenisstraf De krijgsraad heeft Novakovits en Lazarovits veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en hen vervallen verklaard var hun officiersposten De anderen zijn veroordeeld tot straffen van een maand tot een jaar Men verwacht dat de Koning allen vergiffenis zal schenken Verspreide Berichten Frahkrijk Een correspondent van de Patrio te IjDiemburg heeft iets heel ernstTfes waargenomi n acht officieren van den Duitschen staf fietsende als doodgewone toeristen eerst Luxembarg door daarna het Fransche grondgebied in en overal aanteekeningun makend met kaarten in de hand tot verontwaardiging van den zegsman die wel een heel satte baas moet wezen of anders een landsverrader hij had de nieawsgiorige lui moeten laten inrekenen In de staat bergplaats van meubels isgevonden het geheele salonameublemcnt door Lodewijk XIV besteld aan den knapsten decorateur van zijn tyd dat moet uitmunten door architectonische fijnheid DülT CHr ND Wegens aanval op oen patrouille en verzet togen hot gezag is de rausketier Wellendorf te Kiel veroordeeld tot viJf jaar en éf n maand gev ingonisstraf on verwijdering uit ict leger De schuldige was gearresteerd wegens hot bezoeken van een locallteit en hnd op weg naar de wacht een onderofficier oen trap gegeven on toen de vlncht genomen Do Karaei van Strafzaken te Gneseiiheeft een achttal PooUche datnes wegensovertreding van de wet op do vcroenigingen door do vorming van een feestkraiisje veroordeeld tot een boete van vijftfen tottwintig mark en de kosten V Spanjis Een vijftigtal sociaal democratische groepen op 8 in t geheel weigeren oen kicsbondgenootschap aan te gaan met de ropublikemen BINNENLAND llDe Exportvereeniging te sGravenhngo ontving van een harer Zuidalrikaimsche Correspondenten de volgende modedeeling De toestand in Transvaal is zooals u uit de couranten reeds iierhaaldelijk zult hebbon vernomen niet rooskleurig De handelaren zitten vol mot allerlei goederen ttrwijl de koopkracht van hot publiek gering is de mijnen werken maar met halve kracht zü het dan al of niet om haren zin door te drijven in zako het arbeiderfivraagstuk en de boeren hebbon een slecht jaar gehad volgende op den oorlog Het zul daarom nog eenigen tijd duren vódr de zaken weer Huik loopen intusschen moeten w i maar moed houden en vertrouwen hebben in de toekomst want Znid Afrika heeft ongetwiifeld toch eene goode toekomst ui is het er nu nog een beetje ongeregeld en stil op velerlei gebied Het land is zoo overrijk aan mineralen on biedt In sommige gedeelten nog zoo veel kansen aan eene voel to dunne landbonwersbevolking dttt men er nog gorust zonder vrees groote kapitalen kan beleggen Het ware dan ook te weuschon dat men hier nu eens besefte dat de oorlog en ui do nabetrachtingen van dien afgedaan hebben ten minste indien men er op gesteld is zaken te doen Kr wordt nu nog voel te dikwijls in de nieuwsbladen afgegeven op Engeland en alles wat Engeisch is en aan het publiek hel vertrouwen in Znid Afrika ontnomen Ei dat is het juist wat het land noodig heeft vertrouwen vnn hot Europeesche publiek oo dat de kapitalen er meer dan vroege voor belegging heenvloeien Een andore maar vermoedelijk door ons Nederlanders niet spoedig te vervullen wcnsch is een eigen d i Hollandsche stoumvaartverbinding met Zuid Afrika opdat wu on o goodcion goiegeld en zonder overlading kunnen vei zenden en b v in circa 80 dngcji to Durban of Delugo Baai kunnen hebbenEr is echter reeds zoo dikwijls over geschreven en mannen van gezag heb ben zoo dikw ls reeds verklaard dat he verlies zon opleveren dat het waarschijnlijk een vrome wensch zal blijven Hjjns inziens zou het op den Weg der Regeering liggen om evenals zg met de JavaJapan Liin doet zulk een ondernemen krachtig te steunen Rr ligt voor Nederland nog zoo n mooie toekomst in Zaid frika indien wiJ maar willen aanpakken en het allereerste dat daartoe noo lig is is wel eens eigen geregelde verbinding Gemcng de Berichten Zekere E te Utrecht wierp gisterenmorgen aldaar in een aanval van woeste razerng zijn vrouw met wie hij op niet al te besten voet moet staan in den Singel naby de VanWijcks kade met het doel haar te doen verdrinken Weinig had het gescheeld of dit was den onmensch gelukt Hij had zich zelf eveneens Ie water begeven en belemmerde daardoor zijn wederhelft in haar pogingen om den kant te bereiken Gelukkig kwam or evenwel hulp opdagen Drie burgers haalden de doodelijk ontstelde vrouw weder op het droge en brachten haar op een handwagen in geheel bewusteloozen toestand nadat eerst getracht was door opwekkende middelen het bewustzijn te doen terugkeercn naar den politiepost aan de Weerdbarrière waarna onmiddellijk geneeskundige hulp werd gehaald Inmiddels had de politie 2ich van den wreodaardigen echtgenoot meester gemaakt en voorde hem eveneens daarheen Later word hy zwaar geboeid naar het hoofdbureau van politic overgebracht U D Uit Barneveld meldt men aan de N Srnh Ct Reeds meermalen hadden enkele jongelui van hier een bezoek gebracht aan het naburige Voorthuizen waar zy naar den zin der jongelingschap aldaar zich te veel vrghcid tegenover het schoone geslacht permitteerden Kort en bondig werd dan ook besloten do vreemdelingen eenigszins hardhandig buiten de grenspalen der gemeente te brengen Naar aanleiding hiervan nu begaven zich Zondagnamiddag een viertal bengels van hier van slechts 15 k IS jarigen leeftyd nogmaals naar Voorthuizen Om zich zoo noodig tekunnen verdedigen hadden do kwajongenstwee revolvers geladen met scherpe patronen mede genomen Nanweiyks werden zydan ook lastig gevallen of een der jongensgroep zijn vuurwapen en loate drie schoten op zyn tegenparty Gelukkig werd niemand geraakt Byna aanstonds werd het vuurwapen door de politie in beslag genomen en prgcesverbanl pgauMwliW f Ir Het Volk lezen we Samson beleediging Eergisteren moest Troelstra verschynen voor den commissaris vun politie te s üravenhage in hot bureau aan de Groenmarkt om zich te verantwoorden wegons belcediglng van I I Samson in Hot Volk van 19 dezer waarin Samson naar aanleiding van zyne insinuatie als zouden de drukproeven van het Verraad rapport door niet ledeu van het comité van onderzoek zgn veranderd oen sraeerpoes wordt genoemd Samson heeft hierover bij den officier van justitie een klacht ingediend en het is te verwachten dat deze zaak eerstdaags voor de rechtbank zal dienen Iemand die veel met spraak gebrekkigen heeft omgegaan deelt aan de Asser Ct een aardig voorval mee Een jongen die erg stotterde maar vlot zingen kon kwam buiten adem thuis zyn ouders zagen aan zyne houding dut er iets buitengewoons aan de hand was Te vergeefs beproefde hg telkens te spreken zyne moeder beangrt wordende riep Zing hot dun I Aanstonds begon hy nu te zingen Oom Jan zien huis stelt in de brand hoezee I op do bekende wyze van Wie in Januari geboren is Gelukkig was het slechts een binnenbrandje t welk spoedig geblnsclit werd Op 2 Septembor werd uit Kotaradja aan de jDoli Ct geseind Kapitein Colgn en ouderluitenant Christoflel legden van 17 tot 28 Augustus tnsschen Pase eii Keurentoü 59 vyanden neer waaronder panglimb Adam Buit 21 geweren en vele blanke wapenen Hierby werd gevangen genomen de zuster van toekoe Tji Geudong Luitenant Darlang legde in Ie Leubeue 19 vyanden neer Gesneuveld een inlandsoh marechaussee Men meldt uit Borne van 28 dezer In eene heden gehouden vergadei ing van werklieden heeft het comité mededeeiing gedaan dat de Centrale Bond van Unites den werklieden steun heeft toegezegd mo reel en Snancieel Besloten werd den Internationalen Bond omvattende Holland België Dnitschland en Italië officieel kennis te geven en om steun te verzoeken Nadat nog was medegedeeld dat de col lecte in het dorp f 130 opgebracht hai werd de vergadering esloten De toestand is onveranderd en alles is rnstig De politie te öreSt Wyrley heeft weer een brief van een onbekende in handen gekregen waarin aangeduid wordt wie de bedröver is van de verminking van vee in de weide In den nacht van Vrgdag op Zaterdag waren in den dmtrek zeventig man politie opgesteld om de wacht te houden Een storm brak los len de nachtwachten werden door en door nat Verscheiden hunner zochten by boeren een onderkomen te vinden maar nergens deed men open De grendels zyn s nachts op de deur in heel den omtrek van Great Wyrley en voor niets ter wereld laat men b j donker iemand binnen De agenten koncfen buiten biyven Nu wordt ook een geval van paardenverminking gemeld in eon dorp in Sussex Zulke gruwelen werken aanstekelgk Een toerist heeft drie dagen doodsangst uitgestaan op den Emir in t hertogdom Krain Hy was met oen gezelschap op weg getogen om dien berg te beklimmen maar hitfverwege alleen teruggekeerd wegens een aüfestcldbeid In de soüeraering verdwaalde hy en was toen van een 8 meters hoogen bergwand afgegleden en op een vooruitstekende punt biyven ptaan niet meer dan een paar vierkante meters groot waar hy naar geen enkele zyde af kon komen achter hem rees een steile rotswand op en aan zyn voeten gaapte een afgrond van 200 meters De man werd uit zyn gevaariyken toestand bevrgd door een jager en verscheidene dryvers die hem opmerkten toen zg op de gemzenjacht waren en hem met samengeknoopte lederen riemen naar boven trokken Juist toen de redders kwamen had hy besloten een eind te maken aan zyn Igden ld te storten door zich in den afgro rechtbank te ren o a de volgende Door de Arrondissements Rotterdam werden gist vonnissen gewezen to Gouderak wcpbrtemonnaie met geld sopvoedingsgesticht iptembor 1906 te Jaarsveld we14 dagen gevangenis R k P N H jaar arbeiile gens diefstal van een tot plaatsing in een tot zgn 18e jaar 17 S D S 19 jaar arbeider gcns mishandeling tot straf an te Schoonhoven en hoeveelheid hooi agen hechtenis te Zevenhuizen 8 i gen gevange J IC 44 jaar werkjn wegens diefstal van tot 1 3 boete subs 3 lot A P 28 jaar arbeider wegens mishandeling nisstraf raanhandelaar A De ms ten laste gelegd aldaar had doen los aan de los en naby de brug on welke goederen hg men zonder de door ad f 50 aan te hebben botaald plaats gehad lekende het feit had zakken maar verin betalen daar hel f laadplaats hem bedat doel aiin do geafgestaan Het was hy niet te be Aan den 50 jarigen i L te Waddingsveen dat hg op 23 April 1 1 sou uit een schip ligb cnde laadplaats aan de Gou e govoer 150 zakken in ontvangst heeft genbi hem verschuldigde loi rechten een belaatingopzichter véórdat do lossing bat 410 a behi letde De graanhandelaar zelfs meer gelost meende niet te moet terrein van de los e hoorde en alleen voor meente door hem wa zgn grond ergo talen niet met beklaagde er art 271 van de ontduiking van werd de miuimumsn hechtenis Dit was het O ü eens Het feit valt Gemeentewet betreffebde belasting Gerequireer boete f 50 subs 10 4 msterdam behandelde den leerlingmachi tot Exploit van Vermaek die door werd vrygesproken gelegde op 23 Dec niet verlicht signaal rdoor de trein dien openstaande dubbele raven reed een over de opening heentender van elkander imsloegen en eenige aar beschadigd werPrlem het leven overwoog o m het getuigenverhoor mist in den moru itzicht van den locovonnis kwam het O rechtbank dat 14 dagen geèischt in hooger enii waai Het gerechtshof te gisteren de zaak tegein nist by de Maatscha ipy Staatsspoorwegen de rechtbank te IJtrecIjit van het hem ton laste 1902 door onveilig en te bben gereden wi hy liestunrde op de Wieriekersbrug bg gedeelte van den trein sprong locomotief en werden gebroken en wagens en rytnigen zi den en de hooldconducteur verloor Do rechtbank te Utj echt bg haitr vonnis dat uit gebleken is dat een dijchte gen van 23 Dec het motief belemmecde hl Ld Van het vrysprekenij M hy de Otrechtsche gev stral tegen bekl beroep ister als deskundigen i Witkap districtsdie ver Voor het Hof v rd gehoord de heer A iospectear der 8poorvi j klaarde dat zelfs bg zware iat een verlicht signaal e zekeren afstand te tien is en dat een machinist gehouden is by mist langzamer te rgden dan gewoonigk opdat hg in de nabgheid van een onveilig signaal komende nog tgdig kan stoppen Bekl zich verwerend zeide dat hg het signaal niet kon zien omdat het niet verlicht was en dat hij niet wist op welk punt van die weg hg zich bevond De getuige Witkap hield echter staande dat geen signaal te zien hetzelfde be teekent als onveilig signaal te zien en dat bekl diende te weten daar hg den weg kende en dien meermalen bereden had waar hg zich bevond temeer waar deze zelf gezegd heeft het wachthuis vóór het sein nog gezien te hebben Dit wachthuis staat 700 M voor het signaal en toen bekl bg het wachthuis nog geen signaal zag was lig verplicht te stoppen of in ieder geval langzaam te gaan ryden Nog zegt getuige dat bekl hem op den morgen van het ongeval heeft verklaard wel het onveilig signaal te hebben gezien maar toch maar te zyn doorgereden omdat lig aan het station Bodegraven gehoord had dat de brug gesloten was Getuige betwgfelt verder of het op bedoelden morgen wel mistig was aangezien op geen enkel station bgzondere maatregelen waren genomen Bekl zegt niet meer te weten wat hy tot den heer Witkap heeft gezegd op den morgen van het ongeluk hg was te zenuwachtig De sectie ingenieur H J v Hoorn legde als deskundige een verklaring af geheel overeenkomende met die van den heer Witkap Ook J L Huysinga inspecteur der Expluitatie mg meende dat beklaagde verplicht was geweest te stoppen De stoker die dienst deed op den verongelukten trein verklaarde als getuige dat do trein in hacden Zuidwesten wind opreed en dat den machinist en hem rook en regen in t gezicht sloegen Dat de brug open stond was de schuld van den hulpbrugwachter die zich had verslapen De advocaat generoal mr Pleyte zeide met groote verbazing de vryspraak door de rechtbank te Utrecht te hebben vernomen Volkomen is spreker hot met den officier van justitie te Utrecht eens dat beklaagde schuldig is aan het ten laste gelegde en daardoor menschenlevens in gevaar heeft gebracht Spreker requireerde vernietiging van het vrysprekend vonnis en veroordeeling van beklaagde tot 6 maanden gevangenisstraf De verdediger mr J van Drooge vestigde er de aandacht op dat alleen waarde wordt gehecht aan verklaringen van de deskundigen die bg het ongeval niet tegenwoordig waren maar geen waarde aan die van ooggetuigen die allen zeggen dat in den nacht van het ongeluk een natte mist hing waardoor het niet verlichte signaal niet zichtbaar was Van strafrechterlgke schuld by beklaagde kan naar pleiters oordeel geen sprake zgn Hy concludeerde daarom tot vrgspraak Arrest op 18 October T i n I m I 1 111 Stadsnieuws GOUDA 30 September 1903 VERG ADERINÖvan den GEMEENTERAAD op Vrgdag 2 October 1903 s namiddags half twee uur Aan de orde De benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys De benoeming van twee Onderwgzeressen in het koken aan de herhalingsschool voor meisjes Ing st No 78 Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1903 Ing st No 72 Het voorstel tot het verleenen van ontheffing of temggaai op aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar hetinkomen dienst 1903 Ing st No 69 Het voorstel tot het overnemen in eigendom van een gedeelte der Cornells Ketelstraat Ing st No 74 y 6 Het bestek en teekening vtn e te maken ophaalbrug aan het einde der Prins Hendrikstraat Ing St No 76 Het kohier van de schoolgelden op de Burgerscholen Ing St No 75 De reclan es tegen aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar liet inkomen dienst 1903 Door den heer J H de Wilde werd heden middag aanbesteed het amoveeren en weder opbouwen van een Woonhuis in de Kleiwegsteeg voor den heer A F van der Steen Ingeschreven werd door C H Wildenbnrg voor f 2945 H Hoogendoorn 2899 P Macdaniel te Reeuwyk voor 2750 C A Jaspers voor 2561 P Vink voor 2160 r C Middelkoop voor 2156 J Baas te Stolwgk voor 1998 Bedankt voor het beroep te Wildervank door ds J L Schouten te Hazerawoude Maandagmiddag had de vrouw van den wagenraakersknecht C de G te Schoonhoven het ongeluk in den Ouden Singel te vallen De heer T het ongeval bemerkende sprong van de andere zyde in het water en mocht met behulp van anderen het genoegen smaken de vrouw behouden op het droge te brengen Bsrö Ambacht Vrgdag middag was J de J wonende te Sliedrecht werkzaam aan de trambaan Gouda Schoonhoven bezig met bet afpikken van de locomotief van don trein op den wissel alhier en geraakte daarby met zyn hand bekneld tusschen een haak en een ketting waardoor een vinger werd verwond en hy alzoo buiten dienst moest worden gesteld WiDDiKosvEEN Vrydag 2 Oct zal de Volkskiesvereeniging haar 2 jarig bestaan herdenken en wel met een feestavond des avonds 8 i uur in de zaal van den heer G Kwaak Als feestdienaar zal optreden de heer F v d Goes privaat docent aan de Universiteit te Amsterdam torwgl voorgedragen zal worden door den heer Mineur van Rotterdam Zevbshuize In de jongste vergadering van de werklieden vereeniging Hulp in Nood werd tot penningmeester gekozen de heer C Meyer in plaats van den heer D Prins die overleden is In plaats van den heer C Meger is tot secretaris gekozen de heer Dvan Hanswgk In dezelfde vergadering werd aan de weduwe van den overleden penningmeester eene kleine vergoeding toegestaan voor do moeite die deze zich tgdens zyn leven getroost hoeft om de vereeniging te doen bloeion 373 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag iü Sojit No 2763 10401 en 20113 ieder f 400 1 59 2797 5977 5977 7911 15249 19573 en 19921 ieder f 200 165 634 2570 2794 5346 5S50 6364 9546 10216 11714 12004 12515 12580 14879 15120 16926 17800 en 1952 ieder f 100 Prgzen van f 70 66 2845 5177 8179 10729 14394 17184 364 3153 87 8205 85 14404 8 5 433 3294 5221 8399 10879 69 17278 51 3301 5391 8161 10919 UV34 17416 609 14 5411 8522 20 14619 17662 15 33 97 83 11079 62 9 98 76 5633 8618 11129 05 71 753 3425 48 64 11244 14710 80 87 56 5758 72 52 30 1776S 805 07 62 81 11328 14823 17832 17 86 5816 8791 11586 25 17914 19 3523 6020 8854 11713 39 G 63 43 39 9010 12040 14932 18068 943 3812 6162 9252 12139 15042 18249 59 3990 69 73 51 15192 18341 1200 4020 83 9318 12208 15208 73 63 39 6323 29 71 15444 18762 96 77 6449 30 12394 15651 18935 1338 4110 79 48 12510 15735 19069 1500 4252 6519 99 46 41 19185 48 55 6756 9467 69 60 19257 1713 82 6808 81 71 15819 19328 74 4309 41 9550 12684 84 19467 1863 74 6902 9601 12703 159 3 19860 1993 4442 46 12 12810 16219 75 2108 4507 92 21 42 16302 19953 2235 4616 7061 38 13060 51 20047 66 45 7185 91 13158 75 87 2387 59 7324 9789 13259 16441 20189 2425 4 77B 98 9938 13312 59 20365 2540 4878 7529 10002 62 78 20433 2661 4937 70 10270 13618 90 62 73 5026 7615 10422 13604 16632 20603 2725 77 8054 10573 13815 82 97 47 8158 71 10659 14066 16779 20703 86 65 79 10723 14206 83 90 Atjeh Op 27 Augustus werd naar Batavia geseind Alle schuldigen uan den moord te Lempoer op het door den gouverneur van Sumatra s Westkust naar Korintji gezonden gezantschap welke moord de aanleiding was tot ons gewapend optreden zgn gevangen genomen Het biyken allen hoofden te zgn van Lolo en Lempoer De kolonne onder bevel van kapitein Filet keerde van een tocht naar de grens van Djambi terug Sedert 10 dezer is geen schot meer gevallen De aan de bevolking van Poeleu Tengah opgelegde boete van f 11900 is geheel betaald Den 26n is aan zgn wonden overleden de fuselier Peperkamp EEN NIEUWE SORTEERING BASSENEHUNraSOEE A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Televhoon Xa at BEÏÏES VAN EOTTEBDAM DINSDAG 29 SEPT L K H K Staatsleeningen NEDERLiND CertlücatenNederl Werkelgke Schuld 3 93 DuiTscHLiSB Staat Hambur 1901 4 102V PoRTuaAL ObligatiSn Tabaksmonopolieleeuing Fr 25005000 47 97V Rusland Obligatiën Binnenlandsche 1894 4 99 Obligation by Hope Co GR 625 1889 1 90 4 95 Obligatieleening L 100 18671869 4 lOOi 100 Goudleening 1884 6 96 96 AziE Japan Obligatiën 1899 4 83 Aroestunsche Republiek Obligatién Buitenlandsche Leening 1866 94 4 77 ProviticiaU en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligation f 1000 18981903 3 98 IndiutrieeU en Financieele Ondernemingen Schuldbrieven Ned Voorschotbank te Amsterdam 4 lOO j Oblig Ned Mg voor Zekerheidsst van ambt en beambten 4 100 lypotheek BankenPandb Alg Hypb 4 99 Pandb Amstcrd Scheepsver band Bank 4 101 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Pandb Dordieclitsche Hypb 4 99 4 Pandbr Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Groningsche Hypb 4 100 Pandbrieven Rotterdainscho Hypotheekbank 3 97 Pandb Rgnlaudsche Hypb 4 99 Pandb Stichtscho Hypb 4 100 Pandb Ned Hypb te Veendam 4 100 Pandb Westlaiidsche Hypb 4 100Pandb ZoidHoll Hypb 4 99 Diverêen Obligatiën Mg tot Expl Laan van Moerdorvoort 1902 4 98 Spoorwegleeningen BrXzilie Oèste d Minas Obi 5 46 Freinieleemngen Beloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 101 HoNOARijE Hongaarsche Hypb fl 100 3 111 Zwitserland Staat Geneve 1880 3 101 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in Costumes tailleur UR i KNMANTEL8 eclilwalerprnol IiLlSTEIti § en Najaarsmantels II SAMSOM A floop dar Openbare Verkooplng Tan Onroerende Goederen Veiling 30 Sept ten overstaan van den Notaris G C Fortugn Droogleever Nos 11 12 en 13 Bouwmanswoning en eenige perceelen land te zamen groot 6 H A 82 A 10 cA op Nieuwdorp te Reonwgk k J V Vliet te Reeuwifk voor I 16420 Nos 14 on 15 Twee perceelen Hooiland te Reeuwyk te zamen groot 1 H A 92 A 10 cA k L van Leeuwen Lz te Reeuwyk voor I 3990 No 16 Eon huis en Erf aan den Ouden Weg te Reeuwgk k C Bontenbal te Reeuwgk voor 1 510 De overige geveilde perceelen zgn niet verkocht HH bM oiudiuUIjrlul nukkotykit poetamiddel voor Hmt n n Toorïl lUmM tn KlndMMhomwtfk ll dl Appreluur vu C Nlllir Ct riill InttSIr 14 Men ktti od p n m en fabriekimerk Verkryitev by Heer Wiekejlart la Hhteawerk MlHIerte ♦ ee y mi eai Iwef 1 8 1 V têriêmtmttrUtm ADVEllTENTIi i EEN HeerGnhuis met Tuin TE IICJIJR Te bevragen Peperstraat K 77 GEZOCHT een eenvoudige KAMER met Slaapgelegenheid Brieven franco onder No 2534 aan het Burenu van dit Blad Mclkinrichting Vnn af 1 OCTOBER zijn onze Prijzen voor prima onvervalschte Zoete Melk 8 ceiil per liiter TAPTE MELÜ 4 cent per Li er ROOM KARNEMELK 3 cent per Liter nnnwijzenile hef tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorg d warden zoowel voor binnen en liniteiiland als voor o sfen We st lndii zijn van at 1 OCTOHER verkrijjjlmara 3 0 CeXitS P i Exeinpraar bij de Uitg evers BRIMSM Il Zn LAN 3E TIENDEWEG wmrmfnmf i i i r ni r Ti w Duui üeiteetili ulgemcen ajnbevulen Mtt tereDIptoma en Uoiid Bekroonde PRAEPARATEN VAN Ollfna l arApllP ii mHMlcrMbtl Mvent rieMdi kina wijn lec niwakU VgUllig L at Wli owd bi Vindereii als volwusenm gebrek aac wtiuit lUchtv pijivirtcrinc lenuwhooï dpllii t r vtrvtcrklng na tlekte of kraambed koorta en hut revol ni QUINA LAROCHE PERRUQINEUX in Det bijxondcr tagm Bloedftbrak Bleaksuobt kwalen nn KrltlMban laaftyd eni Verkrijnbaar m flaco a 1 90 en L PllfAf o g TO baBfn v riterkend aangenaaoivAnunaak v iArdac liJkiH heeb ufk V gvaY yoo i oor kinderen iwakken m klieracMIc geetellen er mji ie b Tclcn Als gtneaakracHnïfs drank bij etoornlaeen ler apyevenerlnKaorganen en dlarrhia ook voorMigelingMienklwnakinderen Pri perbM4 K Kgr 1 70 h H P 0 90 i H Kgr 0 50 Chemisch M Allreilllf Pt Spadaal Toor Klnderroedlng in bussen i Kgr O SO tulTere XTlCIKaUIIVCI Kp 0 50 Kgr 0 26 Ao élirno IflTflfAfiPfl Het rook n ecner halve C1e rette b vUdoende ter beitrij iii B v de hwlgtta aanrallen van Aithma eto la flowjci a 0 B0 en O ÖO Tflmflr2nrlikRnnhnn fruit puRaATiBP ti env ritopping A n b len Migralna Conge tle eic yo look UUxana voor Viaderen t cwl cn de Tamarinde IBonbone van KRAZPEMEN 4 HOLM beUngrijfce dien ten daar d lotm voor h t kind b aarl ljk en de vmtak aangenaam u nj4 per dooeje O O en O KO Qa1mSatr 3 IG4lllAC tleemcen erkend aU het BESTE huuraiddel goHIICO t Hoert Verkoudheid en Keelpyn het ii een eiyawploaaend en verxachtend middel b ultnemendlMld uittluitend in ff B Q Aeichjes veHinjgbaar Priji O AO per fleicbje tk Pnuparattn roM KRAEPELIEN ft HOLM U 2 lat aV alUn vo rnitH fan aiifUéilrji fmarop O natim m Maiulletkeninff frlh wbamr tf U mtettle KRA EPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST iü kan gebruikt worden al brood in plaats van liot gewone wittebrood Het is voedïamer omdat het Ie geheele tarwe inhoadt Terwyi nit de witte bloem de meest voettSiide best inddoclen verdwenen zjjn zgn m in ons tarwebrood behooden alt beaehuU in plaats van de gewone e8chnit bg boaillon kotlio thoo ol cacao alê kruim in gehakt en bjj hot geredd maken van allerlei sehoteltjes waaibg brood o beschuitkruim te pas komen De Importeur I voor Nederland en Koloniën Oe Nederlandiche Delioatestenbaadel QSBRi OA KEN Rotterdam