Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1903

HOTEL RESTAURANT DE PAAUW Geheel nieuw gerestaureerd Heropening Zalerdagavond a s 8 BR A AT No 0dS5 Zaterdag 3 October 1003 42ste Jaargang fiOüBSGHE mum Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aanbevelend Teleloon Ito S De üilgave flezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teirfoon e ftï ADVEllTENTIRN worden geplantsl van 1 regels i 50 Centen iedert regel meer 10 Centen Croote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Knnsfavonil REI€IIA 2 OCTOBER Zaal Kunalmitr Entree f 1 0 Leden K et Aanvanff 8 uur Plaatsen van al heden te t 0 iroken KaartoH y n al lieden verkrijgbaar OPENBARE VERKOOPING te Ciönda op YHUnAG H OCTOBBH l 0 t des morgens to e uren in liet Hotel iiE hm aan do Markt van Ken goed onderhouden zeer logenhel dobbel üccrenhuls KIJK en Hinken TUIN aan het drnkslo gedeelte dor Westhaven te iouda Wgk H No 14 groot 4 Aren eniiarcn Tc aanvaarden 1 November lOüli Het Huis van Has en Waterleiding voorzien bevat benoden een griioto en oen kleine Voorkamer con Arhterkaraor en oen rnime Tuinkamer met Warande K enken Hykcnken en 2 Kelders en boven twee mime Voorkamers en 2 dito Achterkamers Badkamer on Zolder met Dienstbodenkomor Een dor Kolders is tot 1 Angnstus lii04 verhuurd voor 1 50 por jaar Te boziehligen do 3 laatste werkdagea vWir don dag dor verkooping van 10 lot 12 en van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen goverï Noturisien J KOKMAN te Haastrecht on O U FORTDI IN DRÜOGbKEVEK to flouja Wie iseker zyn nu da Gchtp £ lK0l CaCao te outvaDgen teumHignMil en u vel pruifnumingun Id den Imndul gekomen onder doii naaui des iiitviudetii Dr Hiobaelll vomaniigd p da besta luacUne ii het voreldbe iaemda 6t bbligaeuiant vu Gebi StoUirarck t Keulen Itcllf J pTBIcftterH Bikel eacao in vierkaDton bussen Beza EiktJ CKao met melk ekoukt een uugmame gezonde draak voor dagelijl sch gebruiL oon 4 2 thcalapeli van t pceder Tuor een kop Chocolate Ala geneeskrarb ige drank by aval van diarrbeo leinte met water ta gebruiken Verkrijgbaai by do Toonuamat B 1 Apotheksrs ens Pri V Ko V K prmftnijea rry fjj g0 0 35 Oeneraalvertegenwoordigtr tow Nadar and Junus MattenklMÜ Amiiterdam Kalvc iitraai 103 Zenuw on flaafylijders wordt mt overtuiging ala een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nor t il t boekje iraneo i r post toogewnden doo flLOKPOfclj S Uookb Kailbómmol r H bate oMchuWykrt a p makkelykate poetamldd toot Hmtm tn vooral da mei en lOnderfchocnwtrlc UdcAppretuuTTanCM Millar 4 Jf ttrlU BHitli Str l4 MeBlcntcD d 4ri iLVop Qum en fabrlekuiMriL Vflrtmfeurty NearM M ner hiuii M trt luitoHM WliryM u rta wuraal Oaytl kr Hnmm Gonda Dmk van A BRINKMAN Zn FBAMET SSCHEK TOOB WIELSIJSESS bij A QUANT 1 Zie Elalage UiHU Genntli uleemKi iiaiil vul ii IMMnnfnNnniMi IVUI E re Ui ijoiiio en Ooua Btrkroonde T f f T Tl K PRAEPARATEN VAN éS gMllla L l Wliy owel 1 1 kuifleteii al volwaiBcnen gebrek aar lust slechte apUiverterlnr fenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hurc cevolijeii ÓUINA LAROCHE FËRRUGINEUX in ha buiondei teccn Bloedgsbiek Blcaloucht kwalen mn Kritlachen legfUjd em eikfiiEl aar in flacuiM ft ƒ 1 90 en L Fllf pKr JIpafl o a tvwBterkend aangenaamv n maBk vftordat elilkschgeb uflc V W lv vrxiral vo r kinderen zwakken i klierachtige gestellen fcer aan te bevi kii Ais geneeskrachtige drank lui etoomissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor iuigellngenen Vleme kuideren Pni jier Imot k r 1 7Q M Kgr 0 90 Ji Kgr O ftO Chemlich M AltfCllllrAf Speciaal voor Kindervoeding in bussen k Kgr O OO lulvere iT CH10Uin l k t 0 60 Kgr 0 26 Hfl PWiVer ecncr halve Cigairttc is voldoende ter bestry In ig van de hevigste aanvallen van Asthma etc r Asthma Cigaretten doosje a 0 80 ni iö ZUl Tamflt inHp Rnnhon fruit PURQATIEF tcEcn verstopping AamIrtlllttI IIIUC IJVFIIUUIIO i ijn Migraine Congeatieactc voomlookalilaxans voor liindercn licwij ctj k Yamarinde Bonbons vnn KKALPJ MEN ft M01 M belangrijke diensten Uar de vorm voor hot Vind begeerlijk en de itnaak aangenaam is Prij per doosje 0 00 en O BO QattniaL OacftllAC algemeen erkend I9 het BESTE hutnniddel aOllllCa Hogj Verkoudheid en Keelpy het in een slUmoploHcnd an verMcbtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in P fleschjes vcritrijglmar PnjS 0 20 l cr flesthjc ZM PrtiffiaifiUn fim KKAEPELIEN It HOLM te Zeist mOm all n O0r ieH van eliquatien M mrra i th manu em k mdt ekeH ng tt tmrkt ghamr btj de meêttt ttpolkektri ttt iho§M n KRAEPEX IEN ii HOLM Hofleveranciers ZEIST Ay J j mm aaiiwijzenile hel tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeien bezorg d worden zoowel voor binnen en buitenland al s voor Oosten West Indii zijn van adOCTOBElt verkrijgl aiir ti iO CSZltS P r E em raar bij de Uitg evers A BRI I MA en Zn LANGE TIENDEWEG tmmÊÊiÊÊÊÊitÊÊÊÊÊÊ mmmKammmmÊÊmi iÊmÊmmmÊÊm mÊmmimmÊmmiÊmÊiÊ mm WESSANEN LAAN Wormerveer IPGERICIIT iras KOIVIIVK1 MKK FIIIIIIICKKW Voedert nw Vee mot do zuivere murwe raork er en gj nitmnntendo door hoog eiwit on vetgebalto en grootste roedlngswaardc ICere niploma Parijx 1SV0 Negen Gouden Metlallle middel tegen BIitsHah 14 ens mag in geen breken In flcsen 50 cL Uj 0O OrogitteOt O dam bi CU WeiaaftCo J S a Dit got de oude Hiiistlek Jleht Yerkoud enkelHuisgezinoi achen i f 1 25 7 HH Apotheken Ta An kai T Tuyll RU 1 fc = 3 o S vlilTTGII WÊÊÊÊÊÊÊMÊi Taille en Rokkenwerksters knnnen tegen Hink salaris direct of later geplaatst worden bjj 13 SAMSOM m Mastels en Costcimes TE KOOP l 0 stnks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte gescliikt om op porren to zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenn ssen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STI JLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLÜKKEN tegen zeer lagen prjjs 500 stnks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groole partg EIKEN KISTHOUT tot tarbtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwaraEIKEN ZAAG STUKKEN 2 0 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALT JE S voor hokken ter beschutting van jonge vrochtboomen tegen den prys van 12 et per sink STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENl LAÏEN in alle almetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10 X 0 sinks BOONE STAKEN Groole hooveolboid ERWTEN in BOONENRl JS 50000 bossen KRIBHOUT Alles wordt ttaar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp conrurreerende prijzen en zes maanden trediet bö den bonthandelaar JOH DAMEN te Cothen Thisnj i Wondirbali a In le ohoulo wcrold bokeml n poroomd OnovortrofftJn muldel togen alle U O r s t L o n t L e V e r HtiVLKzlekteu enz lowunJig 1 zoowol als ook uitwendig in bijna iillu zitiktogovallen mot good gevolg nar te wonden Pr S per dacou t I per post I 115 TUany s Woadinalf hezit oenalsDog ongekeude geneeskracht en hoilzame werkiug Maakt moettAl elke pijolijke en güvaarvoUe operatie gelieui overbodig M t dc7e zalf word eon 4 Jaar ouil voor oii peyeeiiliJk relioudcu bceiiiceZHel en ontau a eon byna t£d Jaar k iikorl jilcn ireiiezen Brengt genoümg en ïorzarhting dor pijiioii liij wonden ontatekingOH enz van allerlei aard PrUs per pot i 1 60 per post 1 160 Oentraal Depot voor Nwlerlftml Apotheker HENRI 84IVDERM Uokm 8 Amaterdam Wmt gMndepAt II beitelle men directun dieSehdtieMpoÜwka du A THIKRRY m Pregrula bêl Itohitach OnUrrfliok OelieTe pro peetu te ontbieden by bat Centml OepAt Sudir Rokin S Anutardun Uuiteulaodsch Overzlcbl Volgens de laatste Engelscho berichten zon de kans dat lord Milner de portelenille van Koloniën aanvaarden wilde op slot van rekening zeer gering z jn Als redenen voor zjin verraoedelgke weigering worden opgegeven de onveilige toekomst van het Kabinet de richting der ministerieole politiek de onvoltooide toestand waarin hy zgn arbeid in Znid Afrika achter zon laten en de omstandigheid dat h zyn recbt op pensioen zon verbeuren wanneer hg niet nog een jaar ol wat bjj het Civil Service bleef Opgemerkt wordt ook dat Milner van bnis uit liberaal is hoewel er van zgn liberalisme in do jaren dat hg een conservatiel Kabinet als den troawsten dienaar gevolgd heelt wel niet veel zal zgn overgebleven Kwameen liberaal Kabinet echter aan het bewind dun zon de omstandigheid dat hg eigenlijk liberaal is wel eens tot voorwendsel kunnen dienen om hem in Z Afrika te laten Naar liet heet blglt Brodrick aan het hoold van bot departement van Oorlog Oezegd wordl dat de Indische regoering in het geval hg ministor van Indië ware gemaakt krachtig daartegen geprotesteerd zon hebtMn Balfonr zeide gisteren avond in zgn redevoering te Sheffield da vrijhandel een holle klank en een ijdele kracht was Cobden heeft nooit gedroomd van het moderne trnststelsel opgebouwd onder bescherming dat nadeel beeft toegebracht aan ons kapitaal en onze arbeiders Voor den togenwoordigen staat van zaken wist hy geen benl maar hg wist een verzachtend middel Oeen volk dat zich lelf berooide van het vermogen om goede zaken te doen kon goede koopen sluiten Hjj vroeg het land de rogeering vrijheid te verIcenen om te ondei handelen Hg gelooide niet dat het land rjjp was voor een belasting op levensmiddelen Met een publieke opinio in don toestand waarin zg verkeerde lag belasting op voedsel niet binnen de grenzen van practische politiek Opdat geen mensch later zeggen kon dat bij onduidelgk was geweest verklaarde hg dat hjj de fiskale toestanden der twee laatste generaties wenschte te veranderen Hg wenschte het nadeel t verzachten dat ons wordt aangedaan door vijandige tarieven Zjjn geneesmiddel zon niet volmaakt zijn zelfs als het in al zgn ongereptheid werd beproefd maar het kon niet ongerept beproeid worden omdat het land geen belasting op voedsel wilde toelaten Men had hem gevraagd of hij de leiding FEVILLETOX AmerikaanseAi reman 30 Wij dachten op goede gronden eerst dat de eigenaar van dten handschoen groot slank en bruin moest zijn Met andere voorden dat de handachoenheer de groote de slanke de braiDharige teven waa de wandelaar van Union street de pronker dien men daar in geselschap van ju0rouw Farish tot driemaal toe had gezien Dat is nu onaannemetijk nagenoeg ODoao elijk geworden £ n waar een stellig foutief is ztjn de gevolgtrekkingen natuurlijk valsch Dit is zeker Eustace kan nte de driemaandelijksche bezoeker van mevrouw Fari zijn geweest en evenmin de persoon die men in Unionstreet met de dochter heeft zien wandelen Waarom niet fOmdat hij zei jaar achtereen in het baitenland is geweest en eerst voor eea paar maanden weer hier te New York is komen wonen Dat geeft een nieuwe verwikkeling Wat deed hij in het buitenland Hij studeerde in de chirurgie zeide Dorison Wel te duivel I riep Cathcart uit Dat is voor hem een heel leehjke bisonderbeid Maar weet gij t wel zeker Donson i Zijn vriend Bothnell heeft h t my geaegd op zich wilde nemen en als leider van de party was hg van plan ook inderdaad haar te leiden Chamberlain heeft een voorwoord geschreven voor een berdrnk der artikelen door do Daily Telegraph gewgd aan Imperialistische reciprocitcit daarin zegt hg Elk recht op voedingsmiddelen geheven ter verzekering van preferentleele behandeling der Koloniën zal klein ztjn en waarschijnlijk gedeeltelijk wolden botaald door den vreemdeling Indien er dan voor do arbeidende klasse verhoogde kosten bet gevolg van znllen zjjn zullen die volkomen opwegen tegen de vermindering in prjjs van andere voedingsmiddelen die niet minder noodig ziJn voor hnn bestaan Bovendien kannen de tarieven herzien worden om daardoor de vermeerdering van den handel met onze medeonderdanen die onze beste afnemers zgn te verzekeren en onzon bnitenlandschen concurrenten betor bot hoold to knnnen bieden door beide veranderingen znllen wjj meer werk krjjgen voor ons eigen volk en grooter vraag zien ontstaan naar arbeidskrachten Indien do vraag naar werkkracht toeneemt moeten de loonen ookstjjgen En ton slotte zullen wg een groeten stap gedaan hebben naar do vereeniging van het Ryk en den eersten stap naar een vrijer handel met de overige wereld Men herinnert zich de stormachtige Dretdenscbe week toen op den sociaal democratischen partjjdag belangrijke beginselqnaesties uit te vechten waren op vele punten vermengd met en ontaardend in persoonlijke veeten Een naspel daarvan een herhaling heelt de Berlijnscho gemoederen in opschudding gebracht waar in de zes districten groote partg vergaderingon gehouden n erden om verslag te hoeren geven van het te Dresden verhandelde In het derde district verklaarde do Rijksdagafgevaardigde Wolfgang Heine een der knapste afgevaardigde der partjj zich bereid om onmiddellijk heen te gaan wanneer z jn kiezers dit wenschten Zelf revisionist en te Dresden door Bebel heftig aangevallen rekende hjj nu in oen redevoering van een paar nnr ongenadig af Verschillende nitingen tegen Bebel en zün bewonderaars gaven tot een vreeseiyk tnronit aanleiding Toen Heine over Majesteit Bebel sprak waarover men niet zoo vrij kon spreken als over Keizer en Bondsvorsten toen hiJ scherp te velde trok tegen de vleierij van de menigte barstten telkens razende stormen van grofheden en scheldwoorden los De zaak word ingewikkeld En die handschoen is ook nift in t land vervaardigd sprak Donson nadenkend en half in zichzell Dat dacht ik al dadelijk toen ik van u hoorde dat Eustace eerst onlangs uit het buitenland ïs teruggekeerd Nu we kunnen met hetseen wij voorloopig te weten zijn gekomen tevreden wezen I We hebben dat staat vast den man van den handschoen ontdekt en kunnen hem zoodra ons dat geschikt voorkomt er toe laten dwingen dat hjj opgeeft hoe zijn handschoen bij het lijk is gekomen Verder moet hij ook met mevrouw Farish in eenige het doet er niet toe in wetke betrekking hebben gestaan en al heelt bij roet dien moord niets te maken gehad t is zeer waarschijnlyfcj dat hij toch in de gelegenheid zal zijn eenigc inlichtingen te geven die met het gebeurde in verband kunnen in rden gebracht Ge raoet derhalve meer en meer zijn vertrouwen zien te winnen Dorison en daartoe zijt ge zooals ik met genoegen heb gezien reeds op den besten weg En ik moet u bekennen mijnheer Cathcart dat ik nooit iets meer met tegenzin heb ondernomen Ik heb voor dien mijnheer Eustace werkelijk sympathie opgevat en ik zie er een schandelijk verraad in zyn vnendschap te zoeken om hem in het verderf te kunnen storten Ja mijn vriend als men in een zaak als de onse slagen wil dient men het gevoel ter zijde te stellen Bedenk ook dat het hiar uw eigen naam geldt die van de onverdiende imet moet gezuiverd worden Ton slotte verklaarde zich het twee dorde deel der vergadering voor Heine en ging do vergadering wederzgds woest roanilesteeronde aiteen Da Tsaar is te Weenon Door do Oostenrijksche pers is hg als vriend als bondgenoot van den Keizer met groote hartelijkheid begroet Opmerkelgk is het dat bet Wiener Fremdenblatt het orgaan van het gemeenschappelijke kabinet van bnitenlandscho zaken der monarchie niet de geringste toespeling maakt op de wgzo waarop het OostenrijkschRnsslsche hervormingsprogram voor Macedonië dat door niemand voor practisch uitvoerbaar gehouden wordt kan worden toegepast Wel verklaart het offlciense Woener blad dat de beweging in den Balkan door het Turksche wanbeheer wordt begnnstigd en het geeft daardoor zg het niet rechtstreeks te kennen dat aan den beklagonswaardigen toestand alleen een einde kan worden gemaakt door dit wanbeheer onmogelijk te maken Dat kan echter alleen gebenren door aan het geheelo Tnrksche bestuur een eindo te maken Maar dat wil men noch te Petersburg noch te Weenen iedere poging om een radicale verbetering aan te brengen zon onmiddellgk weder leiden tot misverstanden en weelingon en men meent in Weenen nog altoos dat daaraan idoor de overeenkomst van 1897 voor goed een einde is gemaakt Nu schijnen zoowel de Sultan als do Rnlgaarsche Regeering geneigd zich aan de besluiten van Rusland en Oostenrgk te onderwerpen maar de insnrgenton in don Balkan hebben duidelgk en onomwonden te kennen gegeven dat zg dit niet van plan zgn doch dat zg hunne eiscben znllen handhaven Zg willen Macedonië autonoom maken en in dezelfde positie plaatsen als Kreta het moet komen onder bestuur van een Ohristengouvernenr bijgestaan door een Europeesche commissie Alle Turksche ambtenaren moeten worden afgezeten vervangen door Christenen de verschillende volksstammen in Macedonië moeten zander onderscheid van ras of landaard gelijke rechten krggen Ën ten slotte moeten de inkomsten van den staat besteed worden in het belang van den staat tot verbetericg van verkeerswegen tot het oprichten van scholen en tot ontwikkeling van de hulpbronnen van den staat Die eischen kunnen niet worden uitgevoerd zonder interventie van Europa En noch Rusland noch Oostenrgk noch do overige mogendheden willen daarvan weten a ja dat weet ik antwoordde Dorison en niets zal mij ook terughouden van dien plicht maar ik kan daarbij toch een gevoel van spijt niet onderdrukken voor den trotschen vader en VOCHT die lieve zuster wanneer door mijn toedoen de zoon en broeder in het ongeluk mocht komen Nagenoeg met minachting haalde Cathcart de behouders op Maar wacht dan ten minste at ot er werkelijk een ongeluk over die lamilie komt Laat ons bij de zaak blijven Win het vertrouwen van den zoon en wordt een trou bezoeker van de tamihe opdat jj den vadei er toe brengt u heel veel van uw eigen vader te vertellen Dorison die min of meer ontstemd was over de wijze waarop de oude man een taak van t gevoel had behandeld zeide koeltjes en nog al kort aangebonden Geel mij uw instructie s maar dM zullen ze ook volgens mijn beste weten worden opgevolgd Cathcart zag hem onderzoekend aan toen op eens de uitdrukking van Dorison s gelaat veranderde en hij den detectieve toefluisterde Ztet ge dien heer wel die daar alleen de passage binnen kwam Ja Welnu dat ia dezelfde dien ik gisteren drie keer op mijn pad ontmoeten moest de eerste maal toen ik mejuffrouw EusUce redde toen op den hoek van de negen en twintig t straat waar hij met een ander heer de a bekende woorilen Suistcrend heelt gewisseld en eindelijk hier in de passageHoffman toen hij zich wilde opdringen aas oen jonfen Euitace die hem uit de hoogte Verspreide Beriehten Fkaskkijk Eén en onverdeeld zoolang als tdnnrt zullen de revointionnaire sociaal democraton voortaan optrekken aldns is ten congrease te Rouaan besloten Van de Fransche arbeiderspartij van guesdisten en van blanquisten zal niet meer gesproken mogen worden uitsluitend van de sociaal democratische partij van Frankrijk Prentbriefkaarten mogen voortaan alleen voorzien van de onderteekening van don afzonder datum en adres verzonden WO den voor vöf centimes in een open enveloppe terwgl er in den vorm van visitekaartjes ook wenscben of dankbetuigingen op mogen geplaatst worden mits niet meer dan vijf woorden innemend Do gerncbten dat er moeilijkheden zgn gerezen tnsschon de regeering en dengouv gen van Algerië Pichon naar aanleiding van de toepassing der wet op de veroenigingen in Tnnis terwgl ook do resi dentgeneraal in Tunis zyn ontslag zon bobben aangeboden worden aan bet departement van bnitenlandsche zaken nadrukkelijk tegengesproken Do recrnten voor 1903 dio voor drie j lir Ingedeeld worden tellen 11 2 000 man waaronder 85000 man voor de infanterie tegen een contingent van Xbi 000 man in 190Ü welke vermindering het gevolg is van de grootere kieachkeurighoid van den minister van oorlog Bovendien zgn er nog 04 000 man die om verschillende redenen gepriviligeerd slechts voor 6én jaar uittrekken DUITSCHI AND De zaak HQssener is nu eindelgk voorgoed van de baan naar het scbgnt althans do auditeur militairc heeft definitief afgezien van revisie en daar er nog niet scbgnt gedacht te worden aan invrgheidstelling van den adelborst heeft deze nu een lornieol verzoek gericht in dien zin BINNENLAND De vice president van den Raad van State de hoor Schorer is gistermiddag in G9 jnrigeii onderdom overleden Jhr mr J W M Schorer bekleedde voor hjj met de leiding van het hooge staatscollege werd belast verschillende belangrijke bestunrsbetrokklngcn eerst die van burgemeester te Middelburg vervolgens bet ambt behandelde Weizoo zeide Cathcart den jongen man nastarend tgrojt slank en met bruin haar Dorison zag thans op zijn beurt den ouden man onderzoekend aan Daarbij eenigszïna pronkerig gekleed voegde Cathcart er bij Een man van de wereld en op het oog iemand van middelen Dorison begreep nu wat den voormaligun de tectieve door het hoofd ging en moest hem voor zich zelt in alles gelyk geven Hij voldoet geheel aan de tw e beschrijvingen ging Cathcart voort Blijf zoolang hier Dorison en houdt u een bee e buit t gezicht En de oude man slenterde den jongen man na welke in de passage in een kunstwinkel verdwenen was Weldra kwam Cathcart terug en wol met een briefje in de hand Hier heb ik iets voor kapitein Lawton zeide hij Neem een cab en beluof den koetsier den dubbelen vracht rijs als hij u gauw naar t hoold bureau van politie brengt I In mijn briefje vraag ik een stilzw genden en handitfcn schaduw gelijk zoo iemand in de poliiteiaal genoemd wordt wiens taak het is een hem aangewezen persoon niet uit het oog te verliezen Hreng den man die u zal worden aangewezen mn uw cab hierheen Ik zal u beiden wachten Mocht gij mij evenwel hier iiiet meer vinden dan zal dat zijn omdat die man daar zich verwiJ4lerd heeft en ik liem heb gevolgd