Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1903

wdien begaf de verdachte zich naar Berljjn en ontmoette aan het station aldaar zgn vrouw die hg daar bescheiden had Ver schillende personen hebben ben daarna in een heftig gesprek gezien doch alleen den verdachte later alleen zien terugkeeren Den volgenden dag vond men in een boschje het Igk van de vrouw die zich naar t scheen door ophanging van het leven bad beroofd Reeds was verlof tot begraven verleend toen er omttandigheden aan het licht kwamen die aan misdrgf deden denken Thans schgnt het vast te staan dat W zgn vrouw op een of andere manier heeft vergiftigd en daarna het Igk aan een boom opgehangen Te meer schgnt dit vermoeden juist te zgn omdat hg weer in relatie stond met een jonge vrouw te Kmmerik met wie hy reeds trouwplannen had gemaakt en die natnurIgk niet wist dat VV reed gehuwd was Thans zgn ook nog de overblgfseleu zgner eerste vrouw opgegraven om zoo mogelgk te onderzoeken of ook bg dien plotselingcn dood misdrgf in het spel is geweest Men meldt uit Utrecht lu do chemische wnschscherg van de Jrraa Petit in do Keizerstraat alhier geraakten gisterenavond omstreeks 6 uur do chef der lirina do heer W on twee met hem daar op t oogeiiblik werkzaam zgnde knechts bg do behandeling van t goed met benzine door de bonzino bedwelmd Nog juist bglgds werd door de echtgenooto van den keer W t gevaar waarin deze drie personen verkeerden ontdekt Door yiings toegoschoten hulp was de hoer W spoedig buiten gevaar Nadat in bet hulpbureau van politie aan het Ijucasbolwerk de eerste geneeskundige hulp was verleond kwam ook weldra e n der twee knechts geheel bg Do andere word per brancard naar het perceel dor firma aan de Ganzenmarkt ovorgebracht van waar ook deze een korten tgd daorna hersteld vertrok Naar aanleiding van de aanhouding in het begin dor vorige week van een Dnitecher K W als verdacht van moord vernam de Arnh Ct het volgende De verdachte was voor de tweede maal gehuwd Zgn eerste vrouw met wie hy iioewel niet wettig gescheiden niet samenleefde stierf ongeveer acht jaren geleden plotseling kort nadat hy met haar hevige woorden had gehad omdat zg niet wilde toestemmen in een wettige scheiding Hy had toen reeds kennis aan een andere vrouw met wie hy kort daarop hnwde Ook van deze vrouw leefde hy nu weer gescheiden Hg wei kte in Gendringen en zy was bg haar zuster in een dorpje in de nabgheid van Berljju Voor drie Ji vier van Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland Uit die betrekking werd hy in het laatst van 1896 geroepen tot de hooge waardigheid welke hü tot aan zyii jongste ziekte bekleedde met de hem eigon gver toowgding en nauwgezetheid Zgn uitgebreide kennis van het administratief recht zgn bezadigdheid en onpartgdlgheid gepaard aan een groote mate van scberpzinnigheid maakten dezen staatsdienaar zoo uitermate geschikt voor de gcwiclitige taak dio op ztjn schouders rustte Ook als voorzitter van de ntdeeliag voor de geschillen van bestuur gaf hg daarvan menigmaal blgk Hem viel de oer en het voorrecht te beurt H M do Koningin te mogen huldigen bg de troonsbestyging in 1898 te behooren tot de getuigen bg de voltrekking van het burgerlgk huwelgk van onze Vorstin en de Koningin in de vergadering van der llaad van Htale te zien verschynen en te begroeten toen zg den Prins als lid van het collego binnenleidde oowel in als buiten zgn hoogo onctie trok Schorer velen aan door zyn anngenamen eenvond vriendelgkhoid cu toegankelijkheid voor allen dio tot hem kwamen Tal van nuttige instellingen steunde hy roet de daad met zgn naam en invloed o a de Vereeniging Moed Beleid en Trouw Vereeniging tot ondersteuning van en het bezorgen van betrekkingen aan ridders der Militaire Willemsorde Hohorer was president commissaris van de Hollandschc Hpoorwegmaalschappg en commissaris van de Nederlandsche liank Hut ligt in het voornemen der Kogeering eerlang een ontwerp van wet in te dienen tot invoering van Stantsschuldboekjes in den geest van die welke In lielgie onder den naam van arnets do Keiiten worden uitgegeven en aldaar voortrcKelgke resultaten opleveren om het sparen te bevorderen De Standaard schryft Zyn wg wel ingelicht dan is onder de wyziging en aanvulling in hot Wetboek van Strafrecht in do Troonrede aangekondigd o m ook begrepen oen voorstel tot verbod van oponiyke huizen vin onturht togen de uitstalling vanNieuw Malthnsiaanicheschnndmiddelen tegen schandaal colportage Genionffilo Weriditen Salomon Koole die verdacht werd van den op 8 Mei te Kuitanrt goploegden driedubbelen moord en den Uden daaraanvolgende word gevangen genomen en tegon wiun do rechtbank te Middelburg gevangenhouding met bevel tot rechtsingang en instriietio dor zaak rorlecnde is gister op do daartoe Ktrekkeiido vordering van hot openbaar ministerie door de rechtbank te Middelburg uit de voorloopige hechtenis ontslagen Het moest uitgebreide onderzoek van politie en justitio hoeft dus geen soliuld aan dezen gruwolgken moord voor hom aun het licht gebracht Wat twee Amersfoorlers te Amsterdam is overknmou meldt do N Amorsf Ct De gebroeders van P wonende te Amersfoort gingen de vorige week eons op familiebezoek te Amsterdam bg eene tante die een huis bewoonde in de Laugo Houtstraat Hun gewoonte om op z n Amsterdams uit te gaan d w z om laat uit en dus vroog thuis te komen is hun dit keer o igebroken t Was klokke twoo uur dat zg weder voor het huis hunner hloodvcrwunte gelegen naast een broodbakkorg terug waren De een raadde den ander aan om do schoenen uit te trokken daar dan tanto dio hen nllgd de huissleutel gaf niet wakker zon worden Zoo stonden ze met hun beiden op hun kousen voor de deur M draaide de deur open ee beide broeders waren weldra op hun slaapkamer De bakker bang als hy was voor dieven oil moordenaars hnd het tweetal gudegoslagon by hun in zgn oog inbrekorswork Nanweiyks was de buitendoor achter hen gesloten of de bakker alarmeerde de politie De agent van de wykdicnst blies zyn alarmsignaal en dra was hot huis afgezet door de dienaren van de H Hermandad verheugd als zy waron een boutjo te kunnen vangen Twee der sterksten gingen t huis binnen na eerst de zaak wakker geklopt te hebben en spoedden zich rechtstreeks naar do inbrekers die zg niet onzacht aanpakten Beeds waren zy do trappen af toen tante in nachtgewaad verschoon en de agenten van politie op hun vergissing wees Tableau de bakker rood van verlegenheid af de politie verliet het huis onder groote hilariteit der menigte die op do herrie was afgekomen Tante en haar neven sliepen als rozen lil den nacht van 19 op 20 Sept jl is op de Noordzee op ongeveer 54 N B en t U Ij het Schovoningscbe bomschip genaamd de Jonge Johannes gemerkt Sch 162 en gevoerd door schipper Machiel Spaans overzeiW geworden door het loggerschip genaamd Gendringen gemerkt VI 12 ten gevolge naarvan dit bomschip dadelgk is gezonken en vier man der equipage in de golven zyn omgekomen De lyken dezer vier schepelingen genaamd Vaarten Spaans 21 jaren Arie Spaans 14 jaren norqolis Spaans 21 jaren en Tennis Pronk 18 jaren allen wonende te Scheveningen zgn tot dusver niet gevischt geworden Aangezien naar aanleiding van het vorenstaande reed een onderzoek werd ingesteld en tengevolge daarvan in verband m t het bg nrt 309 W ï S bepaalde tegen de bemanning van het schip VI 12 oenestrafrechterlgke vervolging aanhangig wordt gemaakt verzoekt de commissaris van politie te Vlaardingen heeren burgemeesters van alle kusten havenplaatsen hier te lande dringend bg het aanspoelen of aanbrengen van Igken uit zee onmiddeliyk de neodige maatregelen tot vaststelling der identiteit dier Igken te willen doen nemen en hem telegrnphisch te willen berichten zoodra een der vermiste lyken is aangespoeld of aangebracht geworden Onder zeer groote belangstelling een zeer groot aanlal studenten was tegenwoordig werd gifltorenniorgen behandeld door do rechtbank te Oroiiingen de zaak tegen den student H C W K beschuldigd van poging tot doodslag en eene bedreiging tegen het loven gericht daar hy in don nacht van 7 op 8 Auguslns met een pistool een scherpe patroou heeft afgeschoten op den lotterzetter Oeeit Qecrt 4ema mot de bedreiging ik zal een kogel dour je kop jagen Volgons den getuige üeertsema kwam hg dos nachts van de drukkerij van de N iron t rt in do Ileerestraat Van eene bovenwoning werd hem door den student toogeroepen kom boven Getuige weigerde waarop de bedreiging plaats had Do student ging naar binnen kwam met oen vuurwapen terug en schoot daarop op hem zonder hem te raken Do beklaagde beweerde dat hg dronken geweest is en niet de bedoeling had om Ooertscma dood te schieten maar sleclils schrik aan to jagen Na een langdurig requisitoir werd voor bekl 4 maanden gevangenisstraf gevorderd Als verdediger trad op de heer mr A W Komkes rgksadvocaat Omtrent do raalversatiën floor den M chef vun do afdeeling comptabiliteit van het dejiartoment vnn oorlog gepleegd verneemt ook het Vad dut de lieer M die belast is geweest met den hnishoudelgken dienst herhaaldeiyk valsche declaraties heeft laten indienen van leveranties die niet plaats gehad hadden De declaraties worden dan door hem getoekend als aceoord en het bedrag daarop ontvangen werd mot den leverancier gedeeld Genoemde ambtenaar die als tweede klerk aan het departement kwam on door yn groeten yver zich tot roforoiidaris had weten op te werken telt reeds 42 dienstjaren on had dus reeds lang zyn pensioen verdiend Zoover men reeds heeft kunnen nagaan beloopt het bedrag der malversatiën slechts enkele duizenden guldens en over een tgdpork van zeer enkele jaren Zaterdagmiddag ging do heer M met den minister van oorlog vnn het departement naar het gebouw van do rechtbank waar hy nnmiddollgk in hnelitenis word genomen Stadsnieuws GOUDA 2 October 1903 Door den heer Burgemeester alhier is benoemd tot agent van politie F L van der Veen gep sergeant O I Leger Door de politie is gisterenavond eene liedjeszangster aangehouden die gesignaleerd stond in t Algem Politieblad en nog 19 dagen hechtenis moest ondergaan zy is naar het huis van bewaring te Kotterdam overgebracht Den 2n November zal er eene verkiezing plaats hebben voor 5 loden patroons en 5 ledenwerklieden voor de Kamer van Arbeid voor du Confectie bedrgven De Ie luit F J G W Leers is aangewezen om op te treden als leeraar bg den cnrsus van het 4e reg inf Het jFrysk selskip Waling omme hield gistcravond in het café S haakbord zyne jaarlgksche algemiene gearkemste De gewone werkzaamheden hadden plaats jaarverslag van de skrinwer en rbkening en verantwoording van den skatnalder Uit hot jaarverslag bleek dat al had de jonge vereeniging nog te kampen n et verschillende moeilgkheden ze toch steeds vooruit gaat in ledental niet alleen doch dat ook de intellectueele kracht in de vereeniging steeds beter wordt De rekening dadelgk nagezien door twee leden werd in orde bevonden en de skathalder en skriuwer de heeren j Cusveller en J W v d Bg dank gebracht Toor hunne accurate en juiste verslagen Deze heeren die volgens rooster els bestuursleden moesten aftreden werden als zoodanig met algemeene stemmen herbenoemd In de plaats van den heer Grevenstuk die als bestuurslid had bedankt Werd gekozen do heer J Kleefstra terwgl de heer Grevenstuk mede oprichter van het selskip daarop met algemeene steramen en onder veel bgval werd benoemd tot eere lid van het selskip als blgk van appreciatie voor al hetgeen by voor den bloei van de vereeniging heeft gedaan Hierna werd de vergadering met een toepasseiyk woord van den aftredenden voorzitter den heer Grevenstuk gesloten Het Selskip geeft in t laatst dezer maand eene uitvoering waarbg allo in Gouda vertoevende Friezen voor zoover bekend zullen worden uitgenoodigd Men schryft uit Gouda aan De Tel Eerstdaags zal de waterweg AmsterdamRotterdam een groote verbetering ondergaan Hot reeds vóór enkele jaren begonnen werk aanbesteed voor rekening der Provinciale Staten namelgk het graven van een gedeelte nieuw kanaal van af de knip ongeveer bg de Gonwebrug spoorbrug over de Gouwe tot Gouda nadert zgn voltooiing Nog enkele dammen moetan verwgderd en nog enkele gedeelten beschoeiing bestorming worden aangebracht zoodat over 3 4 4 weken dit gedeelte in gebruik kan genomen worden Het is dJk rom een groote verbetering voor de scheepvaart omdat de vaart langs dit gedeelte kanaal aanmerkelgk wordt bekort Men laat geheel de met recht zoo genoemde Kromme ouwe met al zyn slingeringenen bochten liggen en vaart recht toe recht aan op Gouda Voor de groote schepen en stoombooten lal het kanaal beva rbaar zgn daar het toch I een diepte heeft van pi m 3 60 meter De I breedte is op volle diepte 20 meter de ge I heele vaarwgdte kan dus veilig op 26 meter worden bepaald de taluds medegerekend J De bestorting is zeer solide aan den i onderkant perkoenpalen met basaltblokken verder aangevuld met puin eu I Het wegbreken van den dam by de Knip zal in een minimum van tyd moeten geschieden daar hoogstwaarschgnlgk bet jagen gedurende dien tgd niet zal kunnen plaats hebben Toch zal het niet vlugger gedaan kannen worden dan in pi m éen etmaal Zoodra dit nieuwe gedeelte kanaal gereed en bevaarbaar is dus over 3 4 4 weken gaat de aannemer do heer Schoonboom uit Voorburg door met het andere gedeelte dat loopt van de Gonwebrug tot aan de Gouwekade Aan dit gedeelte zullen hoogstwaarschynlgk veel meer werkzaamheden verbonden zyn dan aan het eerste In zeer nauw verband met de verbetering van dezen waterweg staat het plan van de directie der Slaatsspoorweg Maatschappg tot het doen aanleggen van een nieuwe spoorbrng over de Gouwe Voor zoover men uil de gedane opraetingen en de voorbereidende werkzaamheden kan opmaken zal deze brug aanmerkelgk beter worden dan de bestaande Moet thans toch voor elk klein schuitje zelfs de brug worden afgedraaid en is zg met het oog up den kolossaal drukken treinenloop tusscben Amsterdam Rotterdam Den Haag via Gouda slechts enkele uren per dag bg tusschenpoozen geopend het gebeurt meer dan ééns dat voornamelgk sleepbooten mot een groot aantal schepen achtur zich 14 2 uur op het openen der brug moeten wachten de nieuw te maken overbrugging zal zóo hoog worden gelegd dat zooveel mogeiyk alle schepen en stoombooten met gestreken mast of schoorsteen er onderdoor kunnen varen Deze verbetering voornameiyk zal in de naaste toekomst door de schippery zeer worden op prgs gesteld Het uitvoeren dezer werken is evenwel nog niet door de spoorwegmaatschappg aanbesteed In t belang echter van de schipperg ën van de maatscbappg zelve is het wenscheiyk dat er zoo spoedig mogelgk een aanvang mede worde gemaakt Hoe dikwgis toch gebeurde het niet dat door het Vastvaren der schepen tusscben de nu bestaande spoorbrug vertraging in den treinenloop ontstond doordat 6f de brug defect geraakte óf niet meer kon worden dichtgedraaid als er een trein in aantocht was hetgeen wanneer eenmaal de verbeterde overbrugging is tot stand gebracht byna geheel is buitengesloten Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 19U2 ontleenen wg het volgende Ngverheid Do algemeene toestand kan niet ongunstig worden genoemd Do krachtons de Hinderwet verleende vergunniugen doen zien dat verschillende bedryven uitbreiding behoefden en nieuwe bedrgven gevestigd werden Krachtens de wet van 2 Juni 1875 Staatsblad no 95 werd toch vergunning verleend Aan A Vingerling definitieve vergunning tot oprichting eenor liontzagerg gedreven door een stoommachine aan den Turfsingel Aan de firma A de Jong Zouen tot uitbreiding barer stoomlioutzagerg aan de Goudkade Aan J A Donker tot plaatsing eener droogkast in zyne sigarenfabriek aan den Raam Aan W J Steenland tot oprichting eener fabriek voor houtbewerking gedreven door eene stoommachine aan den Boschweg Aan P W Kamphuizen tot oprichting eener kofflebranderg aan de Peperstraat Aan de firma L P Hoogendgk tot oprichting eener ballenkokerg aan denKleiweg Aan J F Herman de Groot tot oprichting eener kofflebranderg aan den Langen Tiendeweg Aan C van Tongerloo tot oprichting eener gas kofflebrandory aan de Korte Qreenendaal Aan J van Holst tot uitbreiding igner fabriek van suikerwerken aan de Nieuwe Haven Aan O Sibbes tot plaatsing van eengasmoter in zgne pottenbakkery aan de Keizerstraat Aan Gebr J L en M A Vermey tot oprichting hunner door brand verwoeste kooken banketbakkery en suikerballenkokerg met heete lichtoven en fornuis aan de Korte Noodgodsteeg Aan de Direotie der Goudsche Siroopfabriek tot uitbreiding barer fabriek door bybouw van een tweeden beenzwartoven aan de Gouwe Aan de gemeente tot uitbreiding der gasfabriek aan de Vest Aan J van Holst tot oprichting eener tweede fabriiA van suikerwerken aan deNieuwe HavM Aan de Directie der Goudsche Gluclosefabriek tot uitbreiding harer fabriek door bgplaatsing van een tweeden beenzwartoven aan de Lazarussteeg Aan J Jannes tot oprichting eener kachelsmedery aan de Tuinstraat Aan P D Mnglwijk tot nitbreiding zgner machinefabriek door bgplaatsing van een wiadootor aan deo Tartsiogel Aan de Directie der naamlooze vennootschap de Rotterdamsche Steenhouwerg tot oprichting eener steenhouwerg aan de Spoorstraat Aan de firma P Goedewaagen A Zn tot vervanging van eene stoommachine dooreen gasmotor in hare fabriek aan den Raam Aan Gebr Dercksen tot plaatsing van een gasmotor in hunne fabriek aan de Karnemelksloot Aan J F Willems tot uitbreiding zgner stoomwasschery door bgplaatsing vaneen tweeden stoomketel aan den Kattensingol Aan L van Beekum tot uitbreiding zgner bakkery door bgplaatsing van eentweeden heete luchtoven aan de Oosthaven Aan W Idenburg tot oprichting eener kalkblns scherg aan de Lange Dwarsstraat Aan J Vergeer tot uitbreiding zgner stoomhontzagerg door plaatsing van een epparaat ter bereiding van generator gas aan den Kattensingol Aan G J Goedewaagen tot oprichting eener blikslagerg aan do Vischsteeg Aan H M Dercksen tot oprichting eener fabriek van drups chocolade en suikerwerken aan de Karnemelksloot Wordt vervolgd Bg Kon Besl is A Verheul Azn benoemd tot Burgemeester der gemeente Benthuizep Door den heer Fgan architect is te Gouderak aanbesteed het bouwen van een bouwmanswoning met toebehooren aldaar Minste inSchrgver was de heer J Kasbei gen te Gondorak voor f4869 Moordrecht 2 Oct Voor elk van de vacante betrekkingen als onderwgzeres en onderwgzor alhier hadden zich ongeveer 20 sollicitanten aangemeld Men verneemt dat de voordracht voor onderwgzeres bestaat uit de dames Herman van Gouderak en Lnfeber en Grendel beiden van Gouda Voor onderwyzer do heeren De Brnyn van Gouderak Ouderkerk van Giessendam en Kwakornaak van Reeuwgk De benoeming zal plaats hebben in de raadsvergadering van Zaterdag 3 October a s 373 Staats loteriJ 5e Klasse Trokking van Vrgdag 2 Oct No 3161 en 6088 ieder f 1000 3922 11895 16066 16688 16856 on 19312 ieder f 400 7149 10576 en 13118 ioder f 200 1178 3664 5081 6336 6940 9359 11817 13298 16956 on 20929 ieder f 100 Prgzen van f 70 123 3799 6652 9453 12185 15265 18129 3 37 3876 87 79 12390 15376 18250 88 3936 6716 9 601 12445 15456 18413 589 4029 81 41 12627 63 18672 871 50 6803 9685 12713 73 18631 915 4161 56 87 29 15551 70 83 4335 6932 9761 12823 15600 18713 93 42 7105 71 13001 16 18813 1098 95 7323 9928 63 95 18 1264 4444 7412 10228 13177 15837 66 1641 4538 7582 44 13216 15909 18943 71 46 7637 59 42 42 96 1727 4735 80 38 10563 77 16106 19175 1814 74 8226 95 13369 92 19293 64 4929 40 10897 13469 10248 19320 2033 58 8323 10942 73 58 66 2403 5118 55 11042 13530 87 19562 9 53 58 11106 79 16328 19664 2547 6200 8417 16 95 16452 73 86 32 24 84 13603 16960 19775 2680 5347 31 11311 21 17107 19816 71 5428 48 69 38 81 19920 2719 5620 8589 96 41 17209 41 38 89 8é37 11428 50 23 20145 73 5782 69 86 76 62 20205 76 6841 8804 11502 13888 89 46 3012 6111 8 46 13902 17360 20311 16 18 8919 64 14285 17449 19 72 42 9008 70 14432 91 66 81 6315 9109 11606 14556 17518 82 91 49 9201 69 62 43 20677 3123 59 27 97 14662 88 88 37 6460 96 11864 14713 17640 20754 3421 6516 9308 77 14881 17991 59 fiO 46 61 12024 15036 95 99 89 6640 9409 12118 15138 18034 18006 3579 5e KlMse 7e Lijst No 4282 f 70 m i niet VIRGADEaiNGVANDIiNGgHlimERiAD VRIJDAG 2 OCTOBER 1903 De wethouder Noothoven van Goor opent de vergadering en deelt mede dat de burgemeester wegens droevige omstandigheden verhinderd ie deze vergadering te presideeren Tegenwoordig zyn 18 leden de heer Fortnyn Droogleever had bericht gezonden dat hg wegens ongesteldheid verhinderd is de vergadering by te wonen De voorzitter deelde mede dat door Ged Staten wareo goedgekeurd het Ie suppletoir kohier der pi dir belasting en het raadsbesluit tot uitgifte van gerioleerden grond aan M Binnendgk en J A van Leeuwen Ingekomen Het kohier van de schoolgelden opde Burgerscholen Het bestek en de teekening van het maken van een ophaalbrug bg het Moordrechtsche Verlaat Een voordracht voor twee ondcrwyzeressen aan de herhalingsschool voor Meisjes 1 3 zgn gedrukt en voor heden aan de orde 4 Een nadere regeling van de opening der bruggen en het houden der schuttingen in de gemeente Ter visie 6 Een voordracht voor gemeente vroedvrouw daarop zyn geplaatst de dames N W van Dodewaard te Ochten M H Lunet te Helder Ter visie 6 Een voordracht voor onderwgzer aan de Ie Burgerschool voor longens Daarop zgn geplaatst de hh P Glavimans te Noordwgkerhont J Hooikaas te j s Hage J van de Erve te Poortugal Ter visie 7 Een adres van de afd Gouda van den Nat Bond van Handels en Kantoorbedienden verzoekende den cursus tegen 1 September 1904 over to willen nemen In handen van B en W om bericht en raad 8 Een adres van J G Potharst in verzet komende togen oen besluit van B en W waarbg hem geweigerd word zgn huiste verbouwen In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde 1 De benoeming van oen lid der Commissie van Toc icht op Het Lager Ondorwg Benoemd wordt Dr J W LE GROM met 12 stemmen 6 biljetten waren in blanco Aan do orde 2 De benoeming van twee Onderwgzerossenin het koken aan de herlialiiigsschool voor meisjes Ing si No 78 Benoemd worden de Dames E IJ VAN HOORN JANSEN on H VAN LOENEN met algemeene stemmen Aan de orde 3 Het voorstel tot wgzigiiig der gemeente begroeting dienst 1903 Ing st No 72 Wordt aangenomen Aan de orde 4 Hot voorstel tot het verleonoii van oiithefflng of teruggaaf op aanslagen in de pluatselgke directe belasting naar hetinkomen dienst 1903 Ing st No 69 Wordt aangenomen Aan de orde 5 Het voorstel tot hot overnemen in eigendom van een gedeelte der Cornells Ketelstraat Ing st No 74 Wordt aangenomen Wordt vervolgd EEN NIEUWE SORTEKRINfl VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUDA Teleithoou f o 31 BEURS VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 1 OCT L K H K Staatsleeningen NRDEBi isn Certificaten Nederl Werkelgke Schuld 2 DiiiTscHLANi Rgksleoningl890 1899 3 98 RusLAHii Obligatiën by Hope Co GR 625 1889 1890 4 94 95 SBRvra Obligatieleening 1896 4 68 68 Turkije Geconverteerde Leening Serie D 32Vs 3econverteerde Leening Serie C 36 Provimiak en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligation f lOOO 18981903 3 98 99 100 lOOV 100 99 98 lOlV 97 99 100 100 94 Hypotheek Banken Pandb Dordrecbtsche Hypb 4 Alg Hypotheekbrieven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandbr Friesch Groningsche Hypb 4 Pandb Holl Hypb 4 Pandb Maas Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandbrieven Rotterdamsche Hypotheekbank 4 dito dito dito 31 Pandb Rgnlandsehe Hypb 4 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stichtsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 3 SeheepvaartMaattehappijen Obligatiëo Ned Amerik Stv Mtj 1901 4 100 Spcontêffleeningtn Nkdekla vd Gest ObligatiSnN Brabant Boitel Weyel 1875 1880 78 N Brabant Boxtel Wezel 2e hypotheek 12 Brazilië Oèste d Minas Obl 6 46 Herfst 1003 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in Costumes alllcur RK iKNMANTELS Mblwalerproo IjLISTKIIIS en Najaarsmantels I 8AM80JII VERSCHEIDENHEID Te Sfax in Tunis is een geweldig onweder losgebroken Aanvankelijk regende het zachtjes doch op het alleronverwaehlst volgdo oen wolkbreuk die de straten tot beken het omringende veld tot een groeten waterplas maakte In do gehecle stad liepen de straatverdiepingen der huizen onder Het onweder duurde vier vollo uren De bliksem sloeg eenige malen in Do schade is zeer aanzienigk Een zeer typisch geval heeft zich te Breda voorgedaan Een sigaienwinkel in do Brugstraat verkoopt voor 10 ct sigaren doch geeft dan bovendien een lot cadeau op oen dor aanlokkelgke prgzen in de etalage Een slagersknecht S kocht voor een dubbeltje en vroog hoeveel loten er wel waren Hg vroog ook of alle pryzen wel in die loten waren opgenomen Op het antwoord dat eil460 loten waren en alle prgzen er in zaten zeide de slagersknecht mgn betaalde 1 146 en vond hot daar allo prgzen er toch in zaten niet noodig zo te controlceren maar begon eenvoudig de winkeletalage leeg te dragen Een flets oen gouden horloge enz enz bovendien een groote hoeveelheid sigaren daar men voor elk dubbeltje nog 4 5 of meer sigaren koopt waren de buit van dezen zokor niet onhandig bedachten treek De slagersknecht is met den koop zeer tevreden daar hg reeds een zoet winstje heett kunnen maken terwgl de sigarenzaak des avonds zoo goed als uitverkocht was I Burgerlijke Stand Moordroobt GEBOREN Marrigje ouders J Noordegrauf en A Verduju OVERLEDEN G van Wgngaarden 1 m J Verburg 8 m Predikbeurt bij de RemonstraDtsohOoreformeerde Oomoente alhier lOi uur Zondag 4 Oct i morgens te Ds H VAN ASSENDELFT il VI liTI INÏÏI N Bevallen vnn een levonloozen Zoon Mevrouw J M DE LUSSANET DE LA 8ABL0NIÈRE Kahsteeo Rotterdam 30 Sept 1909 1 Heden overleed onze geliefde 1 Mooder en Bohuwd Moeder Mevrouw 1 de Weduwe 1 D 1 lARTENS 1 geboren S W REUTER 3 1 In den onaerdora van 70 jaren 1 1 R L MARTENS 1 A MARTENS 1 HuYolS 1 1 1 October 1903 1 1 Bezoeker worden niet a geteacht 1 JDIS wordt Zatprdajj 3 October GESLOTEN DE COMMISSIE een Heerenlmis met Tuin TE HUIJK Te bevragen Peperstraat K 77 X Z = S O O s TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in NICKI LWAHI fV KRISTAL EN GLASWERK met Nickel gemonteerd MF Alle Niokelwarcn worden onder parantie verkocht VAN Blommestein s Iimkt roeionderVindelijk de BESTt volkomen ONSCHADELnk APELDOORN HOLLAN D Schatten worden verloren als gy inplaats van do geheele korrel zooals Moeder aarde ze ons biedt brood eet gebakken van witte bloem d i ons gewone wittebrood Als men een tarwekorrel in doorsnede door een vergrootglas beschouwt ziet men dut do eigenlgko kern omsloten is door vgf vliezen of lagen waarvan bg nader onderzoek bigkt a is de huid waarvan de zemelen komen f h eac dio vlak ondei de buitonhuid liggen bevatten minerale bestunddeelen die voor den opbouw van de beenderen en le tnnden noodig zyn dene houden de bestaiiddeelen die mnalc aan de tarwe geven en bevatten eon glêtMot dus een nrUimrllJke giststof die teer berorderHik i voor de xptjHverlerlnii een kleverige massa die ie pleinenlm levert voor den opbouw van HpUren en vemlH g is ton slotte de kern d i do stgfselachtigo stof waarvan dan het witte meel gemankt wordt Ga nu eens nn wat go uan voedsel overhoudt als ge wittebrood eet gebakken uit meel dat hg do bohandoling van do tarwe in don molen niet alleen de buitenste laag die de zemelen levert maar ook do vier daaronder liggende lagon en oen groot deel vnn de kleefstof verloren heeft Wilt go do bestanddoeleu die uninisbaaf zgn voor do voeding in uw brood behouden eet dan TRISCUIT De Importeurs voor Nederland en Kolo nidn De Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam Heirhjk yirfrliscU CmurvNrf lil f anden Volgens den hedendaagsclm stand der wetensdiap is Odol mr ik mzorgmg m mond entandm Ailfita uhrio SDU PtUnfflaMiii