Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1903

i No 0226 HOTEL RESTAURANT DE FAAUW Geheel nieuw gerestaureerd Heropening Zaterdagavond a s Aanbevelend 8 BRAAT October 1903 Maandag 5 42ste Jaargang ftOUDSCHE eOlRANT i teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken II TE KOOP Een partU Vuren en Grenen 1 X 1 lang 4 voet Brieven onder No 2533 aan het Boreau van dit Blad Wie ïeker zijn wii d Echt Elk l CaCM to ontrangon Umuai x 1 gnt o u nil pra b iiiio en ia den huidd gekomen omler dn naam de uitTindm Dr HlohMlU TervMrdi r do beeto maoUnes ia h t wenidbe r nu étabbüuemant vaa Qebr StoUir rck t Keulen ttteha Cikel Cacao In TiorkantOB bauaii De Eiket Cacao is met melk gekookt eeno aangenamo gezonde draak roor da gelykacb gebruik een t 2 theohftlj raa I poeder voor oen kop Chocolate ih geneeakracbMge drank bij gvral ran diarrhee ileeiita met water to getmiikea Verkrugbaar by de Toomaamito H 1 Apotbaks ana V Ifo Vt K prtt ftuaje TIM e 0 90 c 0 35 OooeraalTWtigenvoordlgor roer Neder land Julius MattanklüR Amnterdftm Kalvcistraat 10 1 EENISimT TAN THEE I lleii wonlt verzoclil p t NKKK te letten UIT HIT MaOUMN tam N IUVENSWAAY ZONEN OORINOHEH Deze THEËEN worden n ele rerd in verzegelde pakjes van ui twee tn een half en een Ned oiu met Termeldiufjc van Nonitiier er Iprijfl roorzieu van nevengtAani iMerk volgens de Wnt gedepo neerd Zich tot de uitvoHring van go erde ordotR aanbeveleiuJo 4 G BMI Toorhoen J BREEBAART liZ beter ndroe voor allo soorten SCHOENWEEZ dan hot tloor l firabiit li Srhoen en Liuneiiittaj ïzijn KLKIWEG E J0 togcnoïor de Kloiwcgsteeg Aanbevelend G SMITS Alle reparation en aangemeten werk I Telepliooiiiiet Qouda Abonnomont f 40 per jaar voor pcr seelcn binnen een kring van K M 1 gelegen Aanif en onderhoud gratis Het net is aangesloten San hot Kjjks Intercom nnaalbnroan Op 1 Juli 1903 143 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaardDn verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DÉ VISOHHARKT Gouda Drnk van A BRINKMAN A Zk aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten poatkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als v or Oosten We st lndië zijn van aflOCTOBliK verk rijg baar a lO CSXltS per Exemplaar bij de üitg evers A BRI IMI A en Zn LANGE TIENDEWEG Geen Kiiikliocst Geen Inlhienza Om ISinkhoosl Influenza Bor sl en Hoclaundoeninj binnon den kortst mogelöken tiJd te doen genezen neemt onniiddellyk de toevlucht tot de vnn ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract iH E L I A T II E uit de Koninklijke Htoomtiibrick DE HONINÖBLÜEM van H N VAN SGHAIK C DEN HAAG Hoflevcrnndors SKN I1AA6 Flacons f 1 70 ets 40 e b j Kirmn WOtPF Jb Co Wosthaven 198 oiido y ry TiSW STiS A Kleiweg E loO ioiula E II VAN MILD Veeratal U 12ü te Gowla A IIOUMAN Moordrecht I INKSK Nieuuerhrk a d IJiel A N van ZESSEN Sdwonhomn J Th TOllKKN Boskiop i T W1 IK Oudtwalcr A iSCHEEll Haatlrecht P W v EDE OudetoaM K tan dbh HEMDEN te lUeuwijk P i n SPf K UoereapelU D v v STAll Waddingmen Wed A nOL ST WaddinqÊveen M KOLKMAN Waddmingeen P A UB GllOOT Oudeaattr na JONGH Oudtvattr i P KASTELEIN PoUbroekerdam BIKKER te Bemchop f Tf iT f f f lyl KUt Cer D1plom en Oomi Bekroonde praeparatën van W lfl t mH lf W éS Vgmii t at W j1 JjIj Uuidercti ali rolwtssraen ebrtkaac tetltut Blechte ïplIïvtrSTlof lenuwliooMpSn tar vcrilerklng na ilekte of kraambed koorts en liare gevolgen QUINALAROCHB FBRRUOIHBUX in het hijumder tegen Bloedfsbrek BlMlonieht kwtlaa nn Krltischen leaftüd cm Vtrknjgbaar in flacop t 1 90 en L p f f p i vt Ktaa ii v rfttrkend aani enaamvMima k v iordae liJksch uSc illVvl V iiVOv vooral oor kinderen wakken on kUerachtlge gestellen teer aan te beTclcn AU AiMMkncHtIËa drank h attwrnlBsen der spljsverterlngaorganen en dtorrbéa ook voor MiseltnKen n kleine kinderen Pn per bta j Kgr 1 7Q ü Kgt O QO H K r O BO CbunUoh M All citf IrAf SpaoUAl voor Kindervo dlu in butsen i XgT O 0O Bulvara ITlCilWOUim r 0 60 H K r 0 36 A e4fl m a 1 rr a fAHAfl t raokeo eaar halTt Osarctte Is rbldoeade ter bestt 0 arne vaa d bwHttt aanvallen van Attbma etc fn Joofjea a 0 80 n ƒ B0 TarnarinHfk RnnHnnc pruxt purqatiep tegen VerttoppiocAun giiim lilUC tJmmUlia bai ft MijraUia Congaftltietc voor lookaUUx m voorlïaileren bewijien de Tamarlnda BontioDa van KRAEPELIEK HOUa beUnp ijfce dieMten daar de vorm voor h t kind IWf r H k en de imaak ajanroaani i Ynyt per doosje O QO es 0 50 Qalmlal DoeéniAG alnmeen erkend als het BESTE huismiddel jaillimiiritaililCa j h verkoudheid en KealpMO het U L een aiymoplaaienti en veraachtënd middel by ultnemendiMld ulttluitwvd in Q fleachjet verimjghMir Pri ƒ 0 30 per flcjchje krifgiamr hif de meêtt KRAEPELIEN HOLM HoOeveranciers ZEIST A 4Élli ttifmtim wMH v ma KRAEPEUEN ft HOLH te Zatat i BestrijtliiiK van Blo lurtti4i4Hl Itleekziirht MmIu rla Bi nncri koorts Alsremorne Zn Hkte voortdarcnde llootUpUn en eb rek aan rvtiuHt KINADRÜPPELS VAN D DE YRH drftcjn bnlien op d roDilo doo tmjn nivsiii onder iieveöstaMd fabrlekimork Mea lotto daarop Zu zyn overal vcikiiJutiaar k f 1 Oh mUGli Fabriek van B HAmiRO den Haas WESSANEN LAAN Wormérveer OPGERICHT iras KOnill KL I mE FABRIKKBM Voedert uw fee met de uuivere nturtee merk Sf r en J f uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde SereDiploma Parlja 1900 Xegen Gouden MedatHet TE KOOP 1 50 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle aftnetingen en zwnarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten Uen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lügen prijs 500 stuks gezaagde 3 i en 5 duimsclie EIKEN DEELEN Een grootc partjj EIKEN KISTHOUT tot tachtig dnim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwart EIKEN ZAAGSTÜKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES fvoor bokken ter beschutting van jonge vruchtboomeu tegen den prijs vnn 2ct por alnk STEEN en PANÜVENHOÜT SPÜORLEG6ERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEK8PARREN 10000 stuks BOÜNESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOÜNENRI IS 50000 bossen KRIBHOÜT Allee wordt naar verkiezing ter beatemder plaatse geleverd Alles tegen ecfterp conairreerende prijzen en ze maanden crediet bü den houthandelaar JOH DAUEN te Cothen Ax Hat beate oaachadelykate tn g f maklulykite poetamlddel voor Heem en vooral damei en Klnderachoenwcrk tadeAppretuurvaaC M Miller 4 Cti U fT Barlie BeutlHStr 14 Men lett oed MÖ X op naam en fabriekameric Verkryikaar ky Htfaraa Wlakallar In lekaaiiwM k Hlaatirlfla raiarywi aai itc raal Oaiat ky W tartieian Arakaa Thiinj i Wosdirbaltiffl ia do gobüolo worolii bekomi on goroemd Onovertroffen miildo togon allo Uorst long Lever Maagziekten enz Inwendig zoowel all ook uitweudig in bijna atlo ziektegevaUen met goe l gevolg 1 nar te wonden rU per flaCOtt UI 1 j per post 1 l ia TUnr7 i Wo l Half iMzit oenalanog ongeVoude geiietiskracht ea hailzamo werking Maakt mooatal olke pyulijke Q govaarvoUe operatie gobottl overbodig Het lozo Ealf vrord oen 4 jattr oud voor oufeDeesUJIi rellOUdeil beeil ezvel eu onlangs oen byna jüe jaar kankeriydeii fenezev Brengt genezing en Terzncliting dar pynen by wondon ontatekingen euE van allerlei aard Pros per pot f IBO per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apotheker IIEI KI SiNDERS Kokin 8 Amatordain Waar g ea depot bestclle men direct aan dieSobutzeDipotheke d A THtKRRY in Pregrads W Kohitwh OeiUrreich Gelieve proipectas t ontbiedea bg het Ceatnal Depöt Saadar Rakin 8 A Bterdani Zenuw en ülaagflijders wordt nit overtaiging la een werkeiyi i e lialp in den nood het boek aanbevolen Na onivangat van adreeper brieflcaartworit dit boekje franco per poet toegssonden door BU SPOSL Bbekh Zaltk ominel Kullealitndsch OviT IcbU In een Donderdag te Sheffield gehouden rpdevoering deelde minister president Balfonr mede dat lord Milner gemeend heelt het jiepi aangeboden ambt van minister van koloniën niet te moeten aanvaarden Lord Milner is het volkomen eens met de imperiale en de binnenlandscho staatkunde van de Regeering hij is echter van oordeel dathiJ bet moeilijke Znid Afrikaansehe vraagstuk beter ter De bijeenkomst van conservatieve agenten te Sheffield heeft met nlgem enc stemmen een motie aangenomen ter goedkeuring van minister Bnllour s fiscale staatkunde Het hernieuwde aftreden van graaf Kbuen Hedervary nadat de Keizer hem nauwelijks de vorming van een nieuw Hongaarseh ministerie had opgedragen heeft in Hongarije zoowel als in Oostenrijk groote ontsteltenis verwekt De Hongaarsclie bladen zijn voor de toekomst al even radeloos als de Oostenrljksche zij weten niet wat er nu kan gedaan worden om den toestand in Hongarjje tot een geregelde te maken Voorloopig biyft alles rusten De Keizer heeft den Tsaar bij zicb en kan voor de volgende week graaf Khnen niet ontvangen in Budapest verwacht men dat de Keizer voorloopig niemand met do vorming van een kabinet zal belasten er is in Hongarije geen staatsdian die onder de tegenwoordige omstandigheden een opdracht tot kabinetsformatie zou kunnen aanvaarden Do liberale parti is geheel niteen gevallen hét ontbreekt haar aan een vast program en aan leiding Wat vandaag in de party vergadering wordt besloten wordt morgen in de Kamer verzaakt De radicale elementen winnen zienderoogen aan macht on Ijellcn steeds meer over naar de zyde der onafbankeiykheidspartij Deze juicht want de toestand die door buur houding ontstaan is is koren ep haar molen De Hongaarsche staatslieden zien geen andere uitkomst dan toegeven in de logorijuaestie door den Koning of invoering van den exlex toestnnd in Hongaryp met ontbinding der Kamer en een regeering zonder Parlement Van toegeven kan geen sprake zyn De Koning heeft dat in zyn legerorder van Chloppy en in de latere commentaren daarop daideiyk gezegd Het is niet te verwachten dut de Vorst op zgn genomen besluit een gevolg van een vaste overtuiging z il terugkomen En een ex lex toestand een Regeering zonder Parlement en zonder de grondwettige waarborgen moet by de stemming die thana in Hongarye heerscbt leiden tot een uitbarsting De toestand is dus ernstig genoog Maar het middel om aan do gevolgen ervan te ontkomen is nog niet gevonden in Weenen evenmin als in Budapest I Wanneer de Fransche Kamer weer byeenkomt zal ze naar allen schyn de klip van FEVILLETOK m Amerikaan SC he roman In dat geval brengt gij den schaduw naar mijn huis waar hij mijn komst heelt af te wachten Dorison deed wat van hem verlangd werd Zijn dienslijver was zeer toegenomen Dat scheen nu eindelijk een werk een onderneming te rijn waarvan ieta goeds mocht worden verwacht en in elk geval werd er nu niet alleen geredeneerd maar ook doortastend gehandeld Ook was t hem een verlichting dat Cathcart s verdenking van Eustace op iemand anders werd overgebracht Op het politiebureau gal hij bet briefje af en keerde vijl minuten later slechts met den hem toegevoegden spk a der geheime ptditie naar de passage HoflTman terug Bij den ingang kwam Cathcar het tweetal reet s te getnoet en leide daarbij tegen Dorison Hij is hier nog Wacht even ik kom zoometeen terug En tot den schaduw Ik zal u een heer aanwijzen van wien gq mij soo gauw als t u mogelijk zal zijn hebt te melden hoe hij heet wat hij is met wie hij omgaat hoe hij leeft kor torn al der lijke wetenswaardigheden I Zoodra gij iets biionders zijt te weten gekoroen meldt gij mjj op elk uur van den dag of van den nach de scheiding van kerk en staat niet kunnen ontzeilen zooals vorige jaren by begrootingsvoorstellen van die strekking telkens door de handigheid van de regeering nog mogeiyk was Iets van zoo n ingrypendcn aard is ook niet te beslissen door het eenvoudig afstemmen van een begrootingspost Maar dit jaar zyn de voorstanders er vroeger by geweest Er zyn uitvoerig uitgewerkte voorstellen ingediend van verschillende zydcn nl door de leden Do Prcsensé Vaillant Ernest Roche Habbard Réveillard Llorens en Grosjean Die voorstellen zyn in handen gesteld van een parlementaire commissie en deze heeft zooals de Fransche commissies meer docn bgna al het werk opgedragen aan Hn harer leden in dit geval bot socialistisch Kamerlid Aristie Briand een man van erkende bekwaamiiedoji Deze is nog niet geheel klaar met zyn rapport maar aan een redactie lid van de Temps heeft hy de hoofdstrekking daarvan meegedeeld De formule oen vrye Kerk in oen vröen staat had z i slechts betrekkciyk waarde want ze slaat op twee vrylieden die niet samen kunnen bestaan dan met wederzydsclie concessies Geen ernstig wetgever zal het vraagstuk anders durven beschouwen en men kan van de tegenwoordige godsdienst leeraars niet de bovonmfnsclieUjke wyslieid verwachten om opgewekt de voordeeion dio zü nu sedert l X jaar genieten op te geven Maar oveiigens had hy bet ontwerp voor het commissievoorstel zoo vrüzinnig mogciyk gemaakt De vryheid van den godsdienst im van de uiloefening daarvan is er volkomen in verzekerd De ecnigo beperkingen betreffen het misbruik dut de kerken van bunr maclit zouden kunnen maken Die beperking daargelaten Iaat het ontwerp echter alles vry Ieder genootschap kan zicii vormen ter onderbond on uitoefening van zün godsdienst zonder dat de staat zich mengt in kwesties vun inwendige organi atic ceremonies enz Do kerkgebouwen cathedralen tempels en synagogen worden door iiet ontwerp in overeenstemming met een uitspraak vun den Raad van State beschouwd als eigendom van den Staat of van de burgeriyke gemeente Ze moeten door deze verlinurd worden aan de volgens de wet gevormdo kerkgenootschappen Alleen die gebouwen welke sedeit het concordaat gesticht z jn louter door vrygevigheid der getrouwen kunnen worden opgcSischt door de betrokken genootschappen En eindeiyk voorziet het ontwerp in een pensioenregeling voor de geestelyken boven 45 jaar die nn door den Slaat gesalarieerd worden De rechtstreeksclie onderhandelingen tu schcn Bulgargo en Tnrkyo zyn nn gescliorst wegens de samenkomst der beide Keizers en van bun ministers van buitenl zaken te Weenen Voor onmiddellijk oorlogsgevaar bestaat om dezelfde reden thans minder vrees maar dat de toestand zoo voor als na zeer ernstig biytt wordt door niemand ontkend Uit Konstantinopel wordt gemeld dat Hier is mijn adres Volg mij nu 1 Hij b gaf zich regelierht naar de Itunstgalerij en duidde den spion den bedoelden jongen man aan die eseten was aan een tatel dicht bij de deur en die deur niet uit het oog verloor Cath cart zeide Dat is de persoon Voor alle dingen moet ik weten waar hij woont en welke plaatsen hij bezoekt Toen keerde hij naar Dorison terug die reeds vol ongeduld op hem wachtte zeggende Nu ga ik slapen want ik ben vermoeid Ook gij hebt voor vandaag genoeg gedaan Hij sprak niet verder want juist verliet de onder poÜetoezicht gestelde jonge man de passage door zijn schaduw gevolgd XII In de eerstvolgende dagen viel niets bizonders voor De schaduw was zijn man trouw gevolgd en had Cathcart gerapporteerd I e heer heet Harry Langdon en is drie jaar geleden uit Chicago gekomen Men houd liem voor iemand van vermogen daar hij niets om handen hoeft Hij leeft op een vrg grooteo voet en gaal nog al druk om met andere heeren die hun beroep maken van het spel Menig verdacht individu schijnt hij te kennen zonder juist vertrouwelijk tegen die menschon te zijn In de derde avonne in de zc en twintig te atraat bezoekt htj meermalen een vrouw die zich voor tijn vrouw uitgeeft Hij is zeer intiem mot een gerenommeerd geneesheer dokter Fasaett dien luj bijna Iken morgen ia een zijner beide Oraer Pacba benoemd is tot opperbevelhebber van alle in Europeesch Tirkye geconcentreerde troepen en dat er nu in de vilajets Salonika en Adrianopei 300 K 0 man Turksche soldaten liggen Misschien te hoog geschat maar zegt dat het 200 01X1 man zyn dan biykt dat de Sultan toch een geweldige macht op de been heeft De Standard voegt aan dit bericht de opmerking toe dat de benoeming van Omor eigenlgk hetzelfde beteekent ala een oorlogsverklaring aan Bulgargo Wellicht te stout geconcludeerd maar het is oen feit dat bet Turksclie legerbcstunr nu reeds het geheele Mohastir vilajet waar de ellende alle beschrijving tarti van troepen lioeft ontbloot on byna al zyn soldaten aan de Bulgaarsche zuidgrens heeft samen getrokken Dit kan zeer gevaariyk worden vooral nu er berichten komen dat aan de geheele zuidgrens wordt gevochten Verspreidt Uericliten FliAKKUIJK Men wns aan het Parysche stadhuis voornemens den koning en de koningin vanItalië een rxira glansryk leest aan te bieden doch nn is don voorzitter medegedeelddat de vorstciykc personen maar oen minuut of twintig ton stadimize denken teblyvon een periode die met don bosten wil zicli niet leent tot oen uitgebreid feest vertoon Nu zul men dienzeHden avond of den avond volgend op den bezookdag maar een feest aanrichten voor do Fransch Itali aunsche vureenigingi u en de leden der Fransche koloniini die voor een uitnoodiging in aanmerking komen De luitennnt ter zee Heriiu is te Brost op een kustvaartnig in arrest gesteld in verband met zyn onbehoorlykon uitval tegen viceadmiraal Marécbal Na aflevering van Zyn degen aan den commandant is hy opgesloten in oen hut on een matroos hondt de wacht torwyl de luitenant eiken dag e nn uur mag wandelen op de brug Dl ilSI IIJ iNII Wegens majosteitstchenni is in beslag genomen bet sociaal democratisch Volksblatt fUr Hessen te Kassei Het betrokken artikel was gericht tot de onjiartydige pers en is weergegeven d tor verscheidouo bladen De zaak togen de Vorwürts redactepten Leid en Kalinski wegens do Kaiserinscf aangelegcnheid wordt voortgezet zestien rnzcr Wegens majesteitsschennis uitgesproken tegenover een sergeant titulair in een kof fiehuis de sergeant raadde den man aan zyn sabel rustig in do scheede te laten is de huzaar Kooks te Dantzig veroordeeld tot én jaar gevangenisstraf en verplaatsing in de twee klasse Gemeng de Berichten Te Hoorn is in den afgeloopen nacht een I brutale diefstal gepleegd in een goud woningen bezoekt Na dit bezoek gaat Langdon strijk en zet langs denzelfdcn weg naar de zesde avenue om daar een bepaald restaurant te bezoeken waar hij het tweede ontbijt jebrulkt de nieuwsbladen leest en een paar kennissen spreekt Dan bezoekt hij een speellokaal hij wordt overal dadeHjk toegelaten waar hij iteed pharao speelt Hij komt slechts op fatsoenlijke plaatsen en gaat dikwijls naar den schouwburg Cathcert zwaaide den schaduw grooten lof toe voor dienfi spoedige en uitvoerige mcdedeelingen en verklaarde hem dat hij zeer tevreden wai Inmiddels was er tusschen Uurison en Kustace een steeds inniger wordende vriendschap ontstaan De beidde heeren zochten elkander dikwijls op en gingen ook enkele malen te zamen naar den schouwburg Voofal Eustace scheen er groote waarde aan te hechten om met Dorisoh meer van nabij bekend te worden want Dorison had van zijn kant een t epaalde gewetenswroeging om tegenover iemand die hom in alle oprechtheid als vriend bejegende een dubbeUinnige rol te moeten spelen en alleen het denkbeeld dat hij daarbij een heiligen pUrht vervulde was oorzaak dat hij den ander niet feitelijk uit den weg ging Dorison was door den jongen Eustace bij diens familie geïntroduceerd geworden en de dames waren eenvoudig en lief voor hem geweest vooral zij die hij het gelu t had gehad te redden zonder flat bij de hom betoonde genegenheid eenige sprake van koketterie kon zijn geweest Hij werd bij de Cim lic ook op een dmer gevraagd en bad met blijdschap de uitnoodigmg zilverwinkel Voor honderden guldens aan horloges en parures is er gestolen De politie is de daders nog niet op bot spoor De bestolene was tegen inbraak verzekerd Tot do gestolen voorwerpen ecu 78 in getal bohoorou 18 horloges t w 2 gouden heerenen li gouden dames 5 zilveren beeren en 4 zilveren dames 1 nikkelen heeren horloge alle romontoir horloges voorts voorwerpen voor een bedelarmbaild 2 zilveren ooryzers Noord Hollandsch raodol 3 tuis niet elk 2 gouden oorknoppen en 3 broches 3 armbanden granaatiiorrel 1 zilveren damesbeurs eec groot aantal broches en eenige dames en hecren liorlogekettingen Zondagmiddag begaf de 25 jarigo Maria Braspenning in dienst by den zoon vanden wethouder uit Baarle Nassan te Castelrë zich naar baar ouders te Meerio in België Sinds dien tyd is ztj vermist Donderdag is zy in do rivier do Mark dryvende gevonden by een bruggetje ongeveer 3 A 4 minuten van de grens Haar bals was met een dun touw of koord diehlgewurgd Do marechaussee uit listoren morgen ia van Breda de justitievertrokken bestaande uit do hoeren mr baronSpeyait van Woerdep mr Heileger eengriffier en militaire doktoren benevens dankapitein der marechaussee Nadere bijzonderheden ontbreken Dbl v Nbr Naar de Zw Ct verneemt beeft do rechtbank te Zwolle by beschikking van gisteren rechtsingang met instructie on bevel tot gevangenbonding verleend tegen K D huisvrouw van J T aldaar Men herinnert zicli dat vrouw T metgeweld en onder bedreigingen een quituntieheeft afgedwongen van oen juffrouw die by haar aan huis was gekomen om betaling vaneen door vrouw T verschuldigd bedrag teverzoeke Stanley Spencer hoeft Donderdag weer gotraclit met zyn bestuurbaar Incijtschip van het Crystal Palace te Sydenham naar do St Paul te Londen te zeilen en terng maar de poging mislukte erger dan de eerste maal Sn een korte spanne tyds bleek het c iip onluindelbaar en Spencer daalde toen yiings neer In de laatste maanden hebben te Amsterdam verscheiden exploitanten vun publieke huizen hunne affaires opgedoekt nadat hun was aangezegd dat aan biin perceel een bevelschrift tot sluiting gehecht zou worden en zy een politieagent voor de deur zouden krygen Op den O Z Achterburgwal aun het Gade Kerkplein op het Rokin on in de Spuistriat zyn samen meer dun een half dozyn Hotels ontruimd Thans is ook weer een bevelschrift totsluiting aangeplakt aan het perceel N Z Voorburgwal 81 Tel rit Barnevdd meldt men Dezer dagon kwam een Duitscher werk aangenomen daar ze hem een l ewijs was dat inen hem reeds als vriend dea huizes was gaan beschouwen Bij die gelegenheid was het dat de oude heer Eustace nadat de dames zich hadden teruggetrokken naast Dorison kwam te zitten en weer begon te spreken over de ïn het oog loopende gelijkenis die hij tusschen münheer Dudley en zijn overleden vriend Ruben Donaon had opgemerkt In teerste antwoordde Dorison uitwijkend maar toen mijnheer Eustace met nog grooter aandrang zocht uit te vorschen ol er dan niet sprake kon zijn zij t ook van een verre bloedverwantschap tusschen zijn gast en zijn voonnali gen vriend maakte Dorison zulke onwaarschijnlijke uitvluchten en zocht hij zoo in het oog joopend het gesprek at te breken dat de oude heer er een beetje gevoelig door werd en zulks ook in zijn veranderde houding duidelijk het bespeuren Dorison nam toen de eerste de Iwsle gulcgenheid waar om zich te verwijderen Dat afscheid was hem des te pijnlijker daar hij heel goed l egreep hoe nu de vrienthchappelijke verlioiiding tusschen hem en de familie Kustnce merkbaar znu verminderen en eenmaal buiten lijnde hinderde het hem ook dat hij in het geheel niet had voldaan aan Cathcarts o dracht om den ouden heer zooveel mogetijk uit te hooren aangaan le de laatste levensjaren lijns vkders Den volgenden morgen in de vroegte kreegDfflison door tusscheokomst van Langdonsschaduw de boodschap van Cathcart om zichonmiddellijk naar de twintigste straat nummer zooen zooveel te begeven Wordt vervolgd