Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1903

HOTEL RESTAURANT DE PAAUW Geheel nieuw gerestaureerd Heropening Heden avond l o 9S27 4Sste Jaargang Dinsdag 6 October 1903 mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gondii en Omstreken 4it Aanbef cleiid TelefMi N sa ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Teletoaii No St De Uitgave dezer Courant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 l raneo per post 1 70 Afzonderlijke Noniniers V IJ F C E N T E N Echte SINGEE Naaimacliiiies voor eiken tak vnn nijvevheiil alsook voor alle hiiUhoudellJk naaiwerk Iiidi rrlclil ralis idK iii liri iiioderno borduren en sloppen SINGER MAATSCHAPPIJ GGUDA Lanjic Tlcndewes 27 3 frCi = 5 I s I I ë t fa S Goudsclie Nelkinricliliiig TUR FSIIT EL Telefoon m 21 Bov nHlaand6 inricbting bliiIt ziili bji vonitdnrin aanbPVPlpn lot levering an PKIMA ONVIO VA1 S HTK MKLK donr bot iierKoncol met do indkI wagen Iwooranal ilaans aan huis boïor d VOLLf ZO£TE MBLK uitsluitend vnn vcc dat onder eontrèlo staat van den Kyk Ve oarts den Hcnr K OVKltUOSCH albier Dozo melk wordt dirnet na ontvangst aiiti onzo Kabriek met de molkllllers van allfi onzniverbedon gereinigd en daarna over de luelkkootorK sterk afgekoeld ter verdnurzaming 1 0 prijs is tot nadere aankondiging 8 eent per liitor TAPTMHKLR 4 t perUtcr ll00i tK4llM NKt K 3 M TV IIOOVI Schep of Rnokroom 70 i Slagroom 90 ZIIIIK U OM faijs Ie ïofpji Ie ksiifa 70 Gepasteuriseerde Melk Dezo melk heeft oen bewerking ondergaan ter verdnurzaming waardoor do Palhogcno bactoriei n gedood zijn vervangt do gekookte melk doeh mist den kooksmaak on kan twee dagen goed blyven Ijovoi ing in LUerllessrhen A t O IO por stuk mot 10 eent staangeld voor de fleseli halve fleselijes i i 5 el met i et staangeld voor bet fleschje Gepasteuriseerde EOOIBOTER I voor tafelgebruik lleze boter mnnt nit in lijnhcid van smaak k 1 1 40 icr K U KE tII4EI iB0TEK I voor Btoüf on keukengebruik a f l SO per K G Onzo golioole boterborciding staat onder goregoldn controle van bet UOTElil ONTBULK STATION te Leiden waardoor wij onzen afnemer I don grootsten waarborg bieden van te leveren PEIMi raVEETALSOHTniTÜÜEBOIBB GOUDA C F BUSCH Markt 00 ONTVANGEN BUITENGEWOON RIJKE SORTEERING WfflTERMANTEIS Pooi voortdurend JUOOTEU OMZET steeds ENORME VOORRAAD vnn de NIEUWSTE MODEf LEN zoowel in de GOUDKOOPSTE als FIJNSTE g enres tegen bekende LAGE PRIJZEN 8 BRAAT Gedurende een korten tijd OPRUIMING van Vleesch en Tafclmeascn Scharen Lepels en Vorken Zakmessen Scheermessen Haarmacbines en andere Messenwaren Barometer Thorraometcrs Brillen Passerdoosen Doirastokken en verdere malboraalische en optische Instrumenten tegen veel verminderde prjizen XIK DK BTALAIIK HOOGSTH 2 51 ROTTERDAM i 1 J SCiINFJVK Firma II C Behrens I e ff en ofiUoopstg rnarhiunle SHji inrivhthiij roö icralievc Vurttniging llainelüteiibank Joiida en Oio ilreken vergaderim op MAANDAG 5 OCTOBER 1 03 des avonds ten 7 uur inde R K Lee svereeniging Westhaven fiouda Spreker Ie llccr € V G W vil BCrv HURK Insjji Cteor der Centrale Bank te Utrecht Onderwerp Raiffcisenkassen of Boerenleenbanken TOEUjtlVCl vniji Het Bestuur 1 NABER Voorzitter ö VERMOND Commissaris K lONKHKID 2e Voorzitter 7 DE VOS Secretaris M C MOONS Commissaris rlu ItiiHii iikooHs AlR ni4 i il4 Kwahfe vcitUureude ll of lpyil crj JHbri k anii liif f I © OBonte KINADRUPPELS VAN DR DE VRIJ dragen bullen d U ruudc doos iiiiiii naam omlir noveiiHtaaiid fabrieksmerk Men lette daarop Zi ïijii ovmal ïukiijgbaar h f 1 Chemische Fabriek vaa H NANNINO óea Haag KENNISGEVING De ondorgotoekendcn hebben do eer het geachte publiek te berichten dat zü door do hooge prijxen van fournfje als anderszins van al ocToiiün de tarieven van vervoer hetben gewijzigd Dozo gewijzigde tarieven ziJn biJ hen ter inzage J i BOTH F H WEL HMAN JOH A C DE GOEIJ F CHBISTE SE Magazijn De Roode Laars Lange TIeiKlewes D 71 Bericht do ontvangst dor NIEUWSTE WINTERABTIKELEN zools Heeren Dames en Kinderpantoffels EN IJZERSTERKE SCHOOLLAARZEN AANBEVELEND Firma J v Zonneveld Dit goede oude Huistlet Jlcbt Terkondenkel Huiagezinont chen 1 1 25 lOiApothekera Te Amsti wll T TuyU s e en 9 ó2 S Ik middel tegen Bkauu lield enz mug ia geen breken In fle et en 50 et bij en Drogisten hm bij CM n Wei iftCo JAM Pi Ef F Jir ADVEHTEMM in aüe Couranten worden aang enomen door het Advcrleiitlr Biircau van A BHIMRMAIM A ZOOI eoada Drok van A BRINKMAN 4 Zs Weder toelating van vee en vleesch uit Nederland herkomatig en in den vreemde geweigerd De BURGEMEESTER vanOOUDAbrengt op uitnoodiging van den Uomniiasaris der Koningin in deie provincie ter konnis van belanghebbenden do navolgende in de Nederlandsche Staatscourant van 5 September 1903 no 207 geplaatste beschikking De Ministers van Waterstaat Handel en Nijverheid en van ITinanciën Gelet op de wet van 20 Juli 1870 Staatsblad no 131 aangevuld biJ de wet van 1 Augustus 1880 Staatsblad no 123 en gewijzigd biJ de wetten van 15 April 188G Staatsblad no 64 15 April 189G Staatsblad no 68 21 Juni 1901 Staatsblad no 157 en 3 Februari 1902 Staatsblad no 14 Mede gelet op de Koninklijke besluiten van 8 December 1870 Staatsblad no 194 14 Augustus 1888 Staatsblad no 142 en 3 Februari 1902 Staatsblad no 15 Brengen ter kennis van de belanghebbenden dat met intrekking van hunne geraoenscbuppeiyke beschikking van 19 22 Mei 1903 Nedeilandscho Staatscourant van 23 Mei 1903 no 119 in do gevallen waarin do vreemde autoriteiten op grond van de daar te lande geldende voeartsenykundige voorschrilten de toelating van uit Nederland ten invoer aangeboden vee en vloescb mochten weigeren het geweigerde weder in Nederland zal kunnen worden ingevoerd op do volgende voorwaarden lo flat do invoer geschiede langs betzolfdo kantoor als de uitvoer plaats greep 2o dat aan het eerste kantoor hetzij originali dan wel in gewaarmerkt afschrift of uittreksel do vrachtbrief wordo overgelegd welke bij den uitvoer tot geleiding heelt gestrekt 3o dat bet weder ingevoerde niet verder dan het eerste kantoor worde vervoerd dan na door don districtsveearts of oen zijner plaatsvervangers te zijn onderzocht Van genoemd onderzoek is tenzg bij de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen aan het eerste kantoor ernstig vermoeden bestaat dat bet vleesch in ondengdolijken staat verkeert vrijgesteld het vleosch hetwelk voorzien is a hetzij van een merkteeken als bedoeld by hot Koninklgk besluit van 21 November 1902 Staatsblad no 199 b betzy van merkteeken stempel ofverklaring ten bewüze dat het voor den Bitvoer by eeno keuring van gemeentewege FEVILLEIOX JICT Pil Amertkaansche roman 3 3 Dorison kende den ouden detektieve nu reeds goed genoeg om van zulk een boodschap niet vreemd meer op te zien llij gehoorzaamde en was zeer benieuwd te weten in wolk huis hij zou moeten zijn en wat daar voor hem te doen zou wezen Ter bestemder plaatse gekomen vond hij een deftig zeer aanzienlijk huis en toen hi had aangebeld werd hij door een livrei bediendc zonder dat hij nog een woord had gesproken in een xyvertrek gelaten wel een bewijs dat men aldaar zijn komst was wachtende geweest Hij verbeelde ztch dat hij weder een nieuw avontuur te gemoet Het was vrij donker in de kamer maar hij onderscheidde toch drie personen die zich daar bevonden een bejaarde dame een heer van hoogen leeftijd met tets priesterlgks in zijn voorkomen en Cathcart Dat is de bedoelde jonge man KÏde Cathcart opstaande Vergun mij mevrouw Betknap u den heer Dudley voor te stellen mijnheer Carman mijnheer Dudley mijnheer Dudley de weleer waarde heer Carman Na die wederzydiche rooriteUing noodigde of door een geëxamineerden veearts voor verbruik geschikt bevonden Met betrekking tot het vee hetwelk by sub 3o bedoelde onderzoek bevonden wordt te z jn lijdende aan of verdacht van eene besmelteiyke ziekte genoemd in bet Koninklyk besluit van 10 Juli 1896 Staatsblad no 104 zyn de wetteiyke voorschriften toepasseiyk Hot vleesch hetwelk by het sub 3o bedoelde onderzoek geacht wordt gevaar voor overbrenging van besmetting op te leveren of voor verbruik ongeschikt te zyn wordt in de gemeente van wederinvoer door do zorg vanden Burgemeester op lljkskosten onschadeiyk gemaakt op de wyze te bepalen door den aidlitenaar die het onderzoek heeft verricht s Gravonhage 28 Aug 4 Sept 1903 De minister van Waterstaat Handel en Növorheid DE MARKZ OYENS De minister van Financiën HARTE VAN TECKLENBUUG Gouda don 5den October 1903 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS Uulteutandscli Overzlckl De Koning van Engeland zal nu Dinsdag of Woensdag van Balmoral naar Buckingham Palace gaan on daar blijven totdat lig Maandag 12 October naar Newmarken gaat In de Yolgönde week Woensdag of Vrydag zal oen Kabinetsraad gehouden worden het Parlement zal dan weder verdaagd worden on do attrcdondo ministers zullen hun zegels inleveren die door den Koning later aan bun opvolgers overhandigd zullen worden Blijkbaar beeft men het opgegeven voor dien tyd hot Kabinet gereconstrueerd te krggon De indruk die men van Balfour s redevoering krygt is ulgemeene teleurstelling En die teleurstelling spreekt uit de bladen zoowol als uit do debatten te Sheffield Opmerkeiyk is zeker wel de verklaring van lord Hungh Cecil een zoon van lord Salisbury die op den partgdag zeide Als de conservatieven zich tot prolectionismo bekeeren wil ik met zulk een afvallige party niets meer te doen hebben ik wasch mijn handen in onschuld als de party den weg der schande opgaat die leiden moet tot den ondergang van bet Rgk En dan moge de Daily Telegraph juichen Van nu af is het land verdeeld in Cobdc Cathcart Donson stilzwijgend uit om plaatb te nemen met die zekerheid welke hem overal op zijn gemak scheen te doen zijn en nam toen het gesprek weder op dat blijkbaar door Dorisons komst een oogenblik was afgebroken Deze stap zeide hij j is inderdaad voftr mijn onderzoek onvermijdelijk anders had ik hem niet voorgeslagen Wat ik u heb verzocht mevrouw Belknap zou ik niet hebben gewaagd wanneer ik niet zeker was dat de eerwaarde heer Carman van de belangrijkheid ervan eveneens overtuigd is Zijn komst te dezer plaatse is mij althans een bewijs van die overtuiging Dorison begreep er niets van en wachtte tot Cathcart hem in t gesprek zou mengen wat gauw genoeg plaats had Mijnheer Dudley wide de oude detectieve die Langdon in wien gij in uw eigen zaak zooveel belang stelt n ik omdat ik geloot dat hij in zekeren zin is betrokken in de beide moordaanslagen die Langton komt eiken morgen in MadisoöSquare en begeelt lich van daar naar de drieen twintigste straat Op f iijn verzo k heeft mejuffrouw Belknap zich bereid verklaard u naar die Sqnire te vergezellen om u Aca ïwdoelden man aan te wijten Ik zal mij daar evenetf bevinden Nog voordat Dorison verdere inlichtingen had kunnen vragen of bekomen trad een jonge dame in wandelcostuum het vertrek binnen Het kwam Dorison in teerst voor ot zij met de baar opgedragen taak niet bizonder was ioge DODien mux toen h aaa baar wat voorgeiteld nieton en niet Cobdenieten aan wier spits Chamberlain en Balfour marcbeeren deze juichkreet vindt geen weerklank De Daily News zegt Wy weten thans wat da Torypolitiek wil nu de party paus gesproken hoeft zg wenscht een tot bescherming leidende represaille staatkunde De Daily Chronicle zet uiteen dat een represaille politiek voor Engeland volkomen onnoodig en overbodig is Engeland geniet overal behandeling op den voet der meest bffguBBtigde nalie en beeft dus zonder stryd reuds verkregen wat een ander land door stryd veroveren moest En de Morning Post zegt dat uit Balfour s redevoeriog evonmin als uit zgn brochure blgkt dat hg de voorwaarden voor een staatkunde die Engeland en do koloniën tot bloei moet leiden heeft begrepen Zyn positie is dus volkomen onhoudbaar Dat zgn de tegenstandera En de vrienden oordoelen niet beter De Times betreurt het dat Balfour niet verder is gegaan dan zon hg zeker dea steun der meerderheid gevonden hebben Ook de Standard is telourgesteld wgl Balfour by algemeenheden bleef en geen flink afgerond plan ter tafel bracht Do Daily Mail bad liever gezien dat Balfour de logerquaestie besproken had omdat in h t land algemeen de overtuiging Ueerscht dat de veiligheid van hot land meer te beteekenen heeft dan de wyziging van de handelspolitiek Het bezoek van keizer Nikolaas van Rusland aan den Keizer van Oostenryk waarvan voor do ontwikkeling van t Balkanvraagstuk zulke hooge verwachtingen werden gekoesterd is geëindigd Vrgdag is de Russische vorst van Mlirzsteg te Weenen teruggekeerd en meteen vertrokken Hooft dit bezoek aan do verwachtingen beantwoord y Men mag veilig constateeron van niet Behalve de niet zeggende algemeene toaston door beide vorsten op elkander uitgebracht is slechts bekend geworden dat het programma der Macedonische horvormingen bg de besprekingen tusschen de mioistorsOoluchowsky en Lamsdortf aanzienigk is aangevuld Beide staatslieden stemmen op allo punten overeen in huneordeel over den staatkundigen toestand Deze modedeeling is afkomstig van den secretaris van graaf Lamsdorft is alzoo hoogst officieus maar zegt niet veel meer dan de toasten te SchOnbrunn Wie dan ook eenigen vooruitgang in de Balkanquaestie heeft verwacht van do samenkomst der beide keizers is bedrogen uitgekomen Het gaat nog denzelfden weg als altgd scheen zg zich daarmede eenigszma te hebbon verzoend l nam althans zijn geleide vriendelijk aan Wat ik u bidden mag niet te lang getalmd zeide Cathcart met eenigen aandrang In het volgend oogenblik waren Dorison en mejuffrouw Iknap reeds builen en begaven zij zich naar de hun aangeduijie richting In het begin was de jonge man zoowel als de jonge dame uit den aard der zaak een woinig verlegen De toestand was dan ook zoo vreemd en allei was dan ook zoo op stel en sprong gegaan Eindelijk begon Dorison Kunt u mij het dool der expeditie mededeelen Zij ïa hem bijna ongeloovig aan zeggende f Weet gij het dan niet Ik weet alleen dat men mij tn alle vroegte kwam roepen en dat ik u een heei moet aanwijzen van wien gij mij zult zeggen ot ge hem al dan niet herkent Dat ia alles Inderdaadt zeide zij met een schalkachtigen oogopslag en hij vond daarbij dat zij een paar heel lieve oogen had ons avontuur begint bÏEonder geheimzinnig Is u altijd zoo gedienstig om boodschappen te doen waarvan gy kH het doel niet inziet Dorisoit begreep wel dat zij hem niet geloofde en hem daj ook wilde doen gevoelen Hij ant4f iord ie l qm zeer ernstig Ik verzeker u dat ik in 4 oprechtheid spreekt Gij weet ook niet hoe koiC en zakeiyk mijnheer Cathcart met iline apdrmiiten is Hü heett mij reeds zoo aigerifch d t ik hem op zijn wenken lijdelijk gehoorxaam Ken blik een btweglng met de hJuid eo De mogendheden praten over hervormingen worden het er zelfs over eens leggen do opgestelde horvormingen aan Turkse voor en de Sultan belooft ze te zullen invoeren zoodra de opstandelingen tot onderwerping zyn gebracht Is het eenmaal zoover gekomen dan duurt de Invoering der hervormingen zoo laug dat weer een nieuwe opstand uitbreekt Dat de opstandelingeu dan ook weinig om beloften van den sultan en hervormingsplannen van de mogendheden geven is licht te begrypen Ze blgven voortgaan met hun beweging gelgk biykt nit de ingekomen telegrammen Ook op de verhouding tusschen Bnlgargo en Turkye is de saracnkomat der Keizers van weinig of geen invloed geweest Wy ontvingen over deze virhouding het volgende telegram van de Frankf Ztg De heer Natsjevitsj is Zaterdag nog naar Koustautinopel vertrokken Aan hot station was alloen de Turksche commissaris verschonen om afscheid van den bnitengewonen gezant te nemen waaruit duidolgk biykt de positie van do Rogeering tegenover de door vorst B erdinand doorgedreven zending van Natsjevitsj Klaarbiykeiyk gelooft de Regeering niet aan hot welslagen van de zending on vertrouwt zg evenmin op het voortbestaan van den vrede daar zg gestadig een aanval van Turksche zgdo vreest Dat biykt genoegzaam uit hot vooruitschuiven van het bataljon vestingartillerie van hier naar Philippopel Ook schrgft men het legerbestuur de bedoeling toe de recruten in plaats van in Maart reeds op 1 14 October in te lyven Trouwens do Bulgaarsche regeering wordt gedreven door hot Bulgaarsche volk men hoeft het kunnen zien uit het boven aangehaalde Reutertelegram Of zy aan dezen aandrang weerstand zal kunnen bieden is een vraag die niet kan worden uitgemaakt door een samenkomst van de Keizers van Rusland on Oostenryk Voorlooplg blgtt er alle reden om den toestand in den Balkan duister in te zien Onvervaard gaat de Fransche overheid voort met do maatregelen tegen de geestelgke orden Te Marseille is 1 October uitvoering gegeven aan oen onlangs genomen besluit tot secularisatie van den dienst by de burgerlgke hospitalen d w z men heeft de zusters die met het toezicht in de keukens linnenkamers waschafdeelingen er z waren belast op straat gezet Met 1 Januari komen de pleegzosters aan de beurt Het Donderdag ontslagen personeel was er roeds sedert minstens 25 jaar sommigen zelfs 45 jaar lang in dienst Men voor mij is t een bevel I Haar oogen glinsterden nog vroolijker Heeft Jiij u dan werkelijk niet te kennen gegeven waarom Tiij ons te zamen bracht f Met geen wooid llij verkUart mij trouweiis nooit iets zeide Dorison met komische wanhoop En als ik zoo nu en dan een beetje nieuwsgierig begin te worden scheept hij mij al met de opmerking dat hij niet gewoon is iemand inzage van z n plannen te geven en dan moet ik natuurlijk roet beschaamde kaken afdruipen Het jonge meisje lachte hartelijk zoowel om die absolute afhankelijkheid als om de eerlijkheid waarmede alles werd opgebiecht Staat alles niet in verband vroeg zij toen met meer ernst staat alles niet in verband met het zoeken naar den moordenaar van mevrouw Pariah en van die arme Anne En stelt hij niel een persoonlgk belang in die twee ongelukki en Miet meer dan ieder ander die t gebeurde van hooren zeggen kent of die het uit de nieuwsbladen vernomen heett Ik heb voor het eerst van mijn leven van de beide dfumes gehoord toen nij reeds dood waren pDat vat ik niet zeldf de jonge dame Wat hebt gij voor uw persoonjjdan te maken m i het onderzoek dat mijnheer CJathcart tot het ontdekken van den moordenaan heeft ingesteld i Heeleraaal niets Waarom gehoorzaamdige dan loo bereidwillig aan xi n bevelen U II W9rdf vtrv fiid j