Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1903

o 0330 Viyclag O October 1003 42ste Jaargang iMeuwS en Adrevteiitiehlad mor Gouda f n Omsirfiken Telefo ü St A I V K It T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Jenten iedere regel meer 10 Jenteii Jitiote leKeis worden berekend n iar plaalsniiinte liueiidiii van Vdvertenlii n lol 1 uur de iiiidil Teletom So 8 De Ui gave dezer Courant gcsehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feest lagen De prijs jwr drie maanden is 1 2 5 i raneo per M st 1 70 Afzonderlijke Nonimers V I l F CENTEN EpIand sBundergeld Ingelanden wurden bcrinncrd dat op 1 October jl de lamlêle termen van Rünland B Bnndergeld otrer IWW veraclienen in en lian wordt derhalve verzocht hnt nog veracbnldigde len p9e4t0 te te voldoen TB HUl R 1 DECEMBER of liter HEERENHUIZEN met TI IN 6 Kamer rnime Warandi Keaken en Kelder voordien van fjaa i n Waterleiding Te bevragen TIJRKMARKT H 268 y De Citophon dient om do vertrekken van oen gebouw telephoniücli met elkander te verbinden ze werkt door verbinding op de KlecMtehe êekelgeMdltÊg en preekt zeer doideiyk Compleet aTOPIIü f O l roBpoctUHuen op aanvraag gratia by J f AIV OIJC KI EIWEG No 2 oud i TKÜOOP ir n tnkR zware EICTN BEHOROKUES in allo afmetingen en iwnarten Een party dito var M tot 40 voet lengte gcüchikt om op porren te zetten allen tbanii gevolde boomon Een party LICHTE HEKORDEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar KIKKNHOUT zeer gusebikt voor Molenaüsen VangHtukkon Htaarton enz Jezaagdo on lieslagon HEBINDTES STI 1LEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN HOLBLüKKEN tegen oor lagen pry SÜO RtukB gezaagde 3 en 5 duimachoEIKEN DEtSjEN i Een grooto party EIKJEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwar EIKEN ZAAONTUKKEN 2000 Htuka EIKEN PALI N in alle alnictingen voor Hchoeiing Brug en Heiningpalen 6 H 0 staks EIKEN PAALTJES voor hokken tor beschutting van jonge vruelitboomen tegen don prjl van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOOKLEÜUEKJS BALKEN HËIPALKN HElNINUKEKKEN enz IEPEN en HEUKKSPLATEN In alle atmi tingen 2 KHJ SPARREN on DEKSPARBEN mm Btuk noONESTAKEN Oroote hoeveelheid ERWTEN lU UOONENRIJS mm bossen KKIBHOUT AUm wordl naar mrHtting l r balmuttr phattf ijeltverd Alles tegen êeJierp mrurr rcm c jtrijzn en til tiiaiinrfmi ttediH by den honihandflaar JOH SAMEN te Cothen Thiinj i We dirbtliia m do lnJ lo wwrulil iM kimil on gorwJDid OiioviTtroffttii ii ttUli U KtJii III Uorit Lonr Lrvrr aigclrkten ent Intnnutiit t üflowol ats ook intui iiilig i ItÜuA uUo iiokt wvnlltin tuut pn A pvolg k iuu tti WKniliiii i rUii lier flaroii LJ II wr M t i 11 TUinj i Woadsnalf bent Mn linog o n K o k i 11 il n i o ii n n k r n r h l 1 hollunie Wtfrkiu Maakt miHwUl utko pyiilyko va gotaarvollo o M nili luvl uvorlHiiiiir Mul dom alf nl iwn 4 r oud vusriingenMwIllk gehoHdrn beengfi fl on onlnu i ou ligim ü jaar kaukrrlUdeu genrifii Ilrouitt Koniwiim on TorxarlttinK tlor pijnon ij woiuloB oiit tokin toA nat Tftu allarlot anl Priji par pot f I so por poit r 1 60 Oeutmal t opdt voor Nintorltiutl Apothokor HCNttI MIDiDER U ikiu 8 Auiilankui Wwr M nd tlAt II W t ll iHeiiilirr tMB 4 VliutiNia MUrki A THIMIttV b Vnptit hl KukiUnk llnUiraiek Muv piMfattut t Mitkt 4cB ky kct C iitri t tle t l SaKto IJsclub ftOiPA In tic laabite Algf Verg Kijn uilg eloot de volgende Pandbneven No 12 47 4 50 73 91 105 142 144 150 Hefnnlbaai ten Kantore van den Penninginee ter Veerstal 120 H A A MEIJER aanwijzende hef tijdstip waarop brieven enz ten jM Stkantore moeien bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor o ten West lndië zijn van allOCTOHkK verkrijgbaar ik 3 0 CeXitS per Exemplaar bij de Uitgevers BRINKMAN en Zn LANGE TIENDEWEG een Kinklioesl Geen liilliienxa Om lünkhoosl Influenza Itorsl en lïeelaanüoening binnen den kortst mogelgken tyd te doen genezen noemt onniiddeiiyk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst hoiigExtract M l I I A iV T II E nitde KoninkiykeStoomtabriek DE H0NIN 4BL0EM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij ¥ rm WOÏ F A Co Westhaven IM ouiia t TKiV ÏTU JV Kleiweg E 100 Gouda E 11 VAN MILD VoersUI B 12 te louda A BOUMAN oon rM l INKSK meuuMerkad IJieï A N tak ZtoEN Sriwoniwvm J Th TOKKEN Doikmp B V WIJK Oudtaa fr A BCriEER llanMrtcht P W v EDE hidexcalfr K iahdb 11EI 1DKN I Itttuwijk P V o SP K Mofrmpdk D t d AIKHWaddinnmm W l A IIOUST Woiidingmm M KOLKMAN WadJ nji n P A uic UIlü T Oudmaler DU JONUH Oudmaler 1 P KASTELEIN PoUbroektrdum I B1KK1 R te Benschop wm p iwn i Tf M I Cerc Utploma n OouJ HiikrooiKl Quina Larocne J trï I Mfm 1 oi u n irebr k D io i chi p r rln nu l ooldpy i v rkl n l kl ƒ k JS ï S OUINAIaROCHK RRUOINEUX m hM bij md l ii Bla lc bnk BlMkluoM kwiUn mn Krlll ih n lidUld ni Vtrkri U r in a coi 1 90 en 1 EII aI TO taaii l keiid a nj OMmTuni k iocii tJirkickpb o Uu Al b chH k bi toor 1 fflölt if Tówï M S jo BO voorinllJl i liMlktain kinderen Pril pcf ba I kp fVlO i H Kgl O W M K r yu l u ChMiiKh MolL e iilrAl Sp lMl VOO KlndsTTOwllnf Jn bMKn 4 M ltr 0 0 lUlver iVieiKSUIKer kst 0 80 S Kgi ƒ OM ASinma Vjlg areHen e hnlpu unviUen on Amun etc In r Anm j Con rtit etr voof look ül a W r Uni l nr k i j TMTvKlnJ HoS E o M KKAErFLlËT HOLM b€Un n k die éoo i fl w y MS PRAEPARATEN VAN r dootjo t ƒ O SU U OU I amannae DonDons M Mi r ta coniMti Mr voof i x k uu li l i j W 1 J v KHAKl Fl lKNft HOLMbeUnantk die r rr rrki nSls g rö Ti doo o 6cn o w x Salmiak PastHIe irS Hoett Verkoadbflld en KmIpVO b d lel by ultnemendbskl uiuluinad in wchje Ibn r9 r i4m ram mUfMftm mvarap mMm I KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST WËSSANEN LAAN Wormerveer OPGEKICIIT irW KONIItHLiIJHE FkBHIKKEiV Voedert uw Vee met do nulvere murire i iT2 zi u r ii pBis B2ïT merk Sler en y nltmuntendo door boog eiwit en vetgobalto en grootste voeding8waa de Eere ntpioma Ptiriji 1000 Negen Ootulen Metlalliet ADVERTENTIM in alle Couraiiteii worden aangenomen door liet tdverle tle ilureau vao A BKINIiMAI il ZOOIM é Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl IIA öenecsh Dr 1 H BAKKER NIEMEIJEB Pirectr IJ vak IjUUREN Beband f nruggegr verkrommtngrn tngtvalhtt burnt x en o Aeen en andere tieliaammitvottn algem wakt eonUltmtlt itpleren genr ntekten rhtmmatiitehe aandoeningen verutalkingen enz enz Telephooimet Goiida Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Hri net is aangesloten aan het RiJks Intercom nnaalbureau Op 1 Juli 1903 Hi verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHMARKT Wie xeker ujd u i Ee it EIk6l CMM te Dtraogen caumeu C U m u velt protbeminfen in den dal gekomen ondet ds naam dei aitrinden Dr Hioba Ua vwvMrdigd Hf da besta macUnea i het wnaldbar md étabkliaaenMnt vaa Oebia BtoUvurok t Kaaien iMha Bikel Cacao n vierkanten bniaen Deze Eikel Cacao Is met melk gekookt een aangenaiDa zond drank voor dageiykacta gebruik een t 2 the l wli van t p i r voor een kop Cbooolata Ala geneeakrecbtig drank by ral van diarrbee aletihts ttet water te gebruiken TerkrUgbaar by de voomaaoati fi 1 Apothakars ans p t Ko Ka prceftiia jea t 1 80 cTOb 0 0 35 OaneraalvvlageniToordigar voor Kedar and JuRut MattenkiMtt Amiiterdam Ealre i traa LOJ GEEÜ beter iidrps voor alle soorten SCHOENWEES dan bot SéoeB en Laarzeninigazijii KLIilWEü E 30 tegenover de Kieiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparatien en aangemeten werk f m SCHIEDAMMER JEKEVEE Jf r Verkragbawr 14 1 M PEETEBS Ji N B AU tadwijg ru whtkoid i oaehet en kurk t da roor uwi rui dan nMjD d r FtrBS F nOPPE NlGHTOAt Zenuw en ilaag iijders wordt ait overtuiging als een werkelgke bnlp id den nood het boek aaabevolen Na ontvangst van adres per briafkaartworJt dit boekje franco per post toegetonden door BLOKFOEL B Boekb Zaltbommel Goida Druk rut A BBINKHAN ft Zs Bullcniitndscli Ovcrzicbt Chamberlain lieelt te Ul isgow aan ziJn tot dusver zoo vaag gebleven plannen een vaste omiyriing gi jevcn Do vryhandeiaars zullen voortaan niet meer togen schinimi n behoeven te vochten Cliainburlain lieeft bepaalde voorstellen gedaan die to oordeeleii iia ir het kort verslag van Reuter aan duidelijkheid niets te wejischen oïcriiitcn Het is een boel program belasting up graan meel vteescli zuivelproducten wurien en vrucliten van buitonlundsclion oorsprong wc te verstaan en met hot uitgesproken doel de koloniën te bevourdoelen Daartegenover wordt gesteld een verlichting van lasten wat betreft suiker ttieo kotSe en cacao Wat den vrijhandelaars in dit program wel liet minst bevallen zal is de bctrekkolUke gematigdheid er van Hail liambc in zich voor zware rechten nitgesiirokcn die het land den schrik om het hait hadden doen slaan dan ware hun dat wel zoo aangenaiim gcwei bt Hot is hnn toch om handhaving van bet beginsel te doen en het opleggen van een differentieel recht van twee sliilling is vun hun standpunt uit even laakbaar als dat van een reclit van tien shilling terwijl de kans dat hot land er de bezwaren van zal inzien en het beginsel getrouw biyven in het eerste geval veel kleiner is dan in het tweede Indeidaad maakt Chamberlain zijn voorstellen zoo smakelgk mogeljjk een lichte belasting voornnmeiyk voegt hü er bjj door het buitenland te dragen met daartegenover een aanzicniykc vermindering van andere lasten en het voornitziciit op groole politieke voordeelen Xa het land sterk genoeg zgn in zyn geloof aan do beginselen welke het groot hebben gemaakt om het gefluit van den vogelaar te weerstaan V Ann oratorische effecten scbunt in de üla sgowscbe redevoering geen gebrek te zyn geweest Vooral liet oogenblik waarin Chamberlain aan het Mot gekomen het land smeekt toch niets to doen dat zou kunnen strekken om het Ryk te doen uiteenvallen moot zy gehoor in vervoering liebben doen geraken Zyn tegenstanders zolien echter wel niet in gebreke biyvoii erop te wyzen dat juist voorstellen gelgk Chamberlain zelve er deed het meest geschikt zyn om de catastrophe te doen gebeuren welke by wil afwenden Beeds biykcn de bestuurders der werklle FEVILLEJO DI Amertkttansehe i oman 36 Zijt gij daarvan nu re ils niet voldoende op de hoogte Ik Retool het niet Wie en wat is hij Weweten dat hij drie jaar geleden uit Chicago hiei is gekoracn Let nu op t erband Mijnheer Car man de predikant Mgt dat nu rfrie jaar geleden rti evrouw Farish hem leer ontroerd ia komen o loekcn ten einde hem eene bekentenis tedoen die nochtans bij nader inzien achterweaebleef Ja dat is oo en eerbt sedert drie jaar maakt den man daar rijn bezoeken en in dien tijd moet hij het ook iijn geweest dat mjss Belknap de dochter enkele malen met hem lieeft gezien iPreriesl Kn nog iets hebben wij op te merken Acht jaar geleden is mevrouw Fansh onder daardtoor icmft redenen op te geven eensklaps Hl de rouw Mgaan Acht jaar geleden is ook uw nader plot éIing gestorven Nu komt er nog een punt dat f alle overweging verdient Ken van de papierslyoolnes met uwa vaders schrift spretkt van een jongen jie zich zou misdragen hebben onder den naam van Harold i ï ie Langdon liu wordt door Aijn kennissen Hi rry genoemd Merkt gij nu wHke uitkomst w laDgzamertund verkrijgcD f denbeweging in het Noorder departement onmachtig do stakende wevers te leiden Het is al tot botsingen gekomen in weerwil van hun manen tot kalmte Duizend mannen zyn van Armmtièresnaar RUssel getrokken en hebben den arbeid stop gezet in de werkplaatsen waar zü langs kwamen Tc Halluin tyn zo mot de politie slaags geweest in een stoelenfabriek Buiten liyssel hebhen ö in do weveryen van Dnhut freres Krémaux en Delpinuquc de ruiten ingegooid De heer Eieraaux schoot een revolver af maar zonder iemand te raken Ity de fabriek Duheni hebben de stakers een hek afgebroken ejn de pa en tusschen de poëten van do paarden der dragonders gegooid Zy hebben de machinorieón stop gezet en t personeel is heenge aan In Kyssel zelf zyn zy aanvankeiyk niet kunnen doordringen jjianr langs een omweg zyn zi in de stad gi komen en zoowat overal is het werk gestaakt Men tuit er al een vyfduizend stakers Ook in andere industrieën houdt het we rk op te Armentii res b v in het metselvak Ie Halluin in alle vakken i e Houplines heeft de burgomoeater geweigerd troepen te herbergen l o koning van Hongarye wil nog een poging doen om de crisis te beitindigen door Kotonian von Szell mei de vorming vaneen ministerie te belasten Hraaf Kliaen heeft de opdracht gekregen aan Hzell mede te deelen dat do Koning hem te Weenen verwacht Totdat oen nieuw Hongaarsch Kabinet zal gevormd zyn blylt graal Khuon Hedorvary aan het bewind Dit is een poging om de Hongaarsche crisis op te lossen maar meer niet Tenzy de Keizer Koning er toe besluiten kan Koloman von Szell meeV concessies te doen dan liy vroeger verürygen kon Want Széll moest aftreden omdat by geen middelen bad om de obstructie te breken graaf Kbuen zou met hardheid doen wat Szell met geduld meende te kunnon verkrygen doch wondde zich zoo decrlyk aan zyn eigen wapens dat hy den stryd moest opgeven Zal nu de gcdnids tactiek van Szell het weer moeten doen f In elk geval is een kabinet Szeil een Hongaarsch ministerie en wanneer Szell de o idracht aanvaardt en zyn voorwaarden ingewilligd ziet kan hy wclltcht don wagen weer in het rechte spoor brengsn De Servische Koning lieolt hot Skoepsjtina geopend In do troonrede wordt gezegd dat do bijtrekkingen met andere staten inzon Ziet ge wet in Ue oude heer brak hier op eens t gesprek af lïonson zag naar hem op om daarvan de redenen te zoeken De oogen van Cathcart bleven in eene l epaalde richting geveatigd loen ook Uonaon dien kant uitzag ontdekte hij een heer die uit de richting van het park naderde Hij was r die Cathcarta aandacht had opgewekt en Ttoriaon herkende in dien persoon reeds dadelijk den man met de scherpe oogen met wien Langdon op den hoek der negen en twintigste straat zulk een verdachte ontmoeting had gehad Cathcart had zich teruggetrokken in een donker deurportaal en bedmddc Dorison dat daze voorhem moest gaan s aan ten einde hem zooveel mogelijk te dekken Toen de heftr zonder om te zien langs het Lapetal was voortgeloopen vroeg Dorison iWeet ge nog wel mijnheer Cathcart wat ik u van eene geheimzinnige ontmoeting van Langdon met een vreemden heer heb gezegd Ja welnu vroeg Cathcart nieuwsgierig Nu twa3 de zelfde persoon Zoo heftig greep Cathcart bij die woorden Doni on bij den arm dat hefc dezen nagenoeg pijn deed Zijt ge wel zeker dat het zoo is Man man lijt ge zekei van uw zaak Volkofijeo zeker I De oudIRian trok n Icttorbjk Dori ion voorwaarts terwijl hij mei len voor zijn leeftijd schier ongelooflijke snelheid n ander achtervolgde die inmiddels de vijtde avenue was langs geloopen en in de menigte fcbeen te lyn Dek geraakt derheid met het broedervolk van Rusland en met Oostenryk Uongarye ServiS s vriend ook met de verdere Balkan staten zoo goed mogeiyk zyn De Koning stelt zich tot taak die betreküingen ongeschonden to handhaven Hy spreekt do hoop uit dat do Sultan er in moge slagen do orde in Macedonië en ündSorvic te herstellen Do Porte schynt niet erg ingenomen te zyn met de notu s van Oostenryk en Turkyo hetgeen niet zoo onhegrypeiyk is Overigens is bet nierkwanrilig hoe t ri Turkyo n Ilulgaryo daarop geantwoord hebben met wederkeorige vorwyten De Turken beschnidigden de Bulgaren vun een stelselmatig opblazen van kleine incidenten en even stelselmatig verzinnen van verhalen van moord brand en plundering Do Bulgaren roepen schande on jammer over de voortdurende wreedheden in Macodonii Waarschynlyk hebhen zoimls meer gebeurt beide partyen in dit geval golyk De toletframmen zyn als gowoonlyk guvechten ooden branden plundering Als aanvulling daarvan willen wy nog alleen melding maken vun een gerucht dat do Porte bezig is do ïurksche grensbowoners van wapenen te voorzien ten einde Ujh een ventueelen oorlog met Bulgarye tW troepen in het vorstendom to kunnen worpen en deze gewapende inwoners togen de C hriBtenen te kunnon loslaten De Macedoniürs zoggen Intussclien af te zullen wachten wat do nadere instructies aan ée gezanten in de nota aangekondigd zullen inhouden en zy verklaren hun verzet niet te zullen staken voordat er ditmaal afdoende yraarborgcn zipi gegeven on een degelyke coutrólo wordt ingevoerd Waar dit heel anders klinkt dan do verwachtingen die vroeger werden uilgenprokon zou men hierom mogen gaan hopen dat hot herstel van de rust meer aanstaande is geworden terwyl het telegram over het voorstel tot liet terugtrekken van troepen aan de grenzen zeker tot hot spoedig ver rygen van een vreedzame oplossing medewerken zal Verspreide Herieliten FnA vkRijK Tot aan het begin van dit jaaj betaalden de Paryzenaars voor hun gas dertig centimes per kabieken meter en toen werd ton einde tegemoet te komen aan de els protesten besloten dat de stad in derde van dien pryi voor haar rekening zou nemen S oedig evenwel zag ons tweetal hem vooreen Kuis staan dat in den nieuweren tijil Ker staureerd in vroeger jaren het schouwtooneelvanden een o i jjeren berucht geworden moord moest zijn geweest De man stond daar blijkbaar in nadenkende houding met zichzelf te overleggen ol hij verder zou g in dan wel terugkeeren Cathcart die achter Doriwns rag om hem in t oog hield mompelde daarbij Hij heett mij gezien en wil weten of ik zijn gangen naga 1 Uf de oude detektieve met zijn meening al dan niet gelijk had zooveel ii zeker dat de ander weder haastig zijn weg begon te vervolgen liiij heelt nU z ker met Langdon zijn samenkomst teide Cathcart Wie is dat vroeg Dorison toen zij hem weder achterna liepen Zijn naam in Fitten antwoordde Cathcart Vier ot vijt ja ir geleden had ik een onderzoek te Soen naar een diefstal op een bankiershuis te Chicago gepleegd Ik had de overtuiging dat die dielstal wai begaan met behulp van een of meer employe s I ittsoo nu was een klerk van dte bank en mijn verdenking viel door verschillende bijkomeode omitandtgheden op hem I e chef van t huis aan wion de klerk was geparenteerd wilde niets di rvan weten en was zeil verontwaardigd over het denkbe want Pittson woonde bij hem ip Ik blwt bij fnijn meening maar de belangliebbenden 1 1 maakten mij het onderzoek zoo moeihjk dat Ik het wrevelig gesumd geheel en al opgaf Ëenigen tijd later werd de klerk ontsUgen Hy had Um rernomcn mnt b ctn tot waardoor bet gas op twintig centimes kwam Daar heeft do gemeenteraad zich evenwel door in een mouieiyk parket gebracht want nu is o r eén Wardig tekort en daar ital men een lo iniM 4or moeten sluiten van honderd millioen ntoi wyi van den eersten Januari liKKi af van eiken kub meter gas een belasting zal worden geheven van vgl centimes Kapitein Sadi arnot loon van wyienden president der Republiek is ruorneBn at zyn ontslag te nemen uit het lager en danin Bourgogne zich te gaan overgeven aanhistorisctie studiün t Loopt mot de werkstakingen In bet noordelyk deel der Republiek dueriyk mis ingevolge de weigering der patroons om In te gaan op den eiscli loonsverhooging met èi n zesde in de textiel industrie wordt nu gestaakt te Armentièrea te Hallonin en In vorscbillendo voorsteden vun Rysel tut een totaal van 2 XMI arbeiders en men vreest een uitbreiding tut vyftig duizend arbeiders torwyi reeds melding wordt gemaakt van otteiyke geweldplegingen tegen personen en eigendommen onder toenemende opgewondenheid waardoor de leiders zich do beweging boven het hoofd hebben zien groeien llüiTBcni iiin Eergisteren heeft de electrisrhe trein op den militairen proefspourweg tasseben Karienfelde en Zosseii een maaimoin shelbeid van tweehonderd en één kil per uur bereikt on een gemiddelde snelheid vun 17 5 kil per uur zoodat men in drie uur en een kwartier op die manior van Keulen naar Heriyn zou kunnen knnen Wegens een redevoering tegen de loden die ijl extenso opgenomen is in de Htaatsburgerziiitung is graaf Pllckler de beruchte antisemiet te Beriyn eergisteren veroordeeld tot zestig mark buote gebaseerd op herhaalde beleediging en du stenograat Scbiinmelpleng tot dertig mark De Dultsch lfannoverscbo pariy derWelfen was voornemens den oen entwin tigslen December a s de hertog van Cumberland te ümllndon door oen bezook inmassa te huldigen er waren reods een iluizendtal lief bobbers duck nu lieefl de hertog betoogd dut een zoodanige huldigingte Umhndon niet gaan zou en dat by geeUhuldiging wonscht vatliite ontmoeting die daarop plaat vond wierp hij mij voor de voelen dat ik hem i n het verderf ba l willen storten Ik moet nu vernemen wut hij hier uitvoert want ik weet enkele dingen Mn liem waarmede ik hem zeker tot spreken zal kunnen dwingen Terwijl Cathcart dit alles haaiiig aan Dorison vertetile had men de zesde avenue bereikt en Pittson deed eene wending om ze over te steken Cathcart bleef bij den hoek staan Hoor eens vriendlief zeide htj tot Donion gij moet uu zelf zoo mm ot meer de rol van schaduw spelen en op dien man een waakzaam oog blijven houden Hij gaat nu dat weet ik al voomit in dit reutauraiit waar hij Langdon vindt OijÉhoet daar ook heen en zien of zij elkaar opt TnMten Kortom zie zooveel mogelijk te weten te komen I Ik wacht u in de passage Hoffman Zonder iets te antwttorden begal hij luh naar t htm uitgcdutde restaurant waar I angdon dage tijks kwam Hij nam aan een lafcl in t midilen der eetzaal plaats vanwaar hij alles overzien kon Het was een restaurant van den tweeden rang doch met eene nette en vlugge l e liening Aan den Mlflir die dadelijk naar htm toe kwam bestehR Dorison n goed ontbijt Om zich heen ziende ontdekte hij evenVel noch vaj Langdon itorh vaii Pittson eenig s our en vreesoe hij reedui dat bij ean verkeenl reiiaurant was binneii geloopen f