Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1903

Zaterdag 10 October 1903 No 9S31 42ste Jaargang fiOMCHE COIMMT i umwS en Advertentieblad mor Gouda pn Omstreken Teletooii lo 83 De LJilg ave dezer ourant geschieilt dagelijks inet uitzondei ing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijk Nommers V I J F C E N T E N Irli lii iii i S i A I H U ï E N l I E N worden f ciilaiilsl van ico els 11 Centen iedere regel meer 1 Jenleii ir ole letters worden lierekend n iar plualsruimle liuending van Advert en ii n ot 1 inir de iiiidil Zander Instituut Fluweeleu Sing el R 724 COl OA Geneesh Dr J H BAKK ER NIEMKUER Directr D van DÜÜREN Behand yuaruggegr verkromtnlngeti ingevallen bomt x on o beenen en andere liehaammiavorm algem xwakte eonttivatte tpteren genr xtekten rheunuitiêche aandoeningen vergtuikingen enz enz Buitengewone Uitvoering amm mim TE OEVKN DOOE HET Gemengd Dubbel Kwartet ♦ uit DEN HAAG onder leidóig van den Heer J G viN MEEL opi Dinsdag 13 October a s des avonds 8 nar in de St Janskerk te Gouda Medewerkenden De Dames PH LIGNAC A van OTTERBEEK BASTIAANS F van IJZEREN A WILLING en de Heeren FR ANDREOT I J TEN HAGEN 1 van der KUN en A vak der STAP Organist de Heer J H B SPAANDERMAN Kaarten zijn i 50 ets verkrügliaar bjj deBoekhandelaars J van BENTUM ZOON en op den avond der nitvoering aan het Kerkgebonw II t i n II TailIe en Rokkenwerksters kunnen tegen flink salaris direct of later geplaatst worden bij D SAMSOM m Mantels en Costümes TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN In alle afmetingen en zwiiarten Een party dito var 30 tot 40 voetlengte geschikt om op porren te zetten allentkans gevelde hoornen Een party LICHTfc BERGROEDEN voor den prijs van zeven rtot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen OEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 Jluks EIKEN BEUKEN en DENNEN OLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 600 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwar EIKEN ZAAGSTUKKEN aOOO Btuks EIKEN PALEN t alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen ftOOO stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboonien tegen den prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEÜKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN lu BOO NENRIJS ÖOOOO bossen KRIBHOUT Atles wordt vaar verkt4 ziu f ter bestemde plaatse gelivtrd Alles tegen atherp coneuritierênde prezen en zes maanden crediet by den houthandelaar JOH DAMEN te Cotben Gouda Druk van A BRINKMAN Zs aanwijzende het tijdstip waarop blieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor l innen en buitenland als voor Oosten West lndië zijn van aflOCTOBEH verkrijgbaar a lO CeütS pPi Exemplaar bij de Uitgevers BBL KilAK en Zn LANGE TIENDEWEG SA OUIHOSE N Hel l e§t beheiidc middel legen liloedarinoede en zeuuwzwakte Bijna veertig jaren Mejuffrouw INTHORN te Noordwijk had bgna voorlig jaren gesukkeld aan zware hoofdpijn gevolgd door brakingon en was daardoor erg zwak in liet hoofd Gelezen heöbende van lyders die door de S iiiguiiiose genezen waren van dergelyke kwaal besloot zy daar ook do proef van te nemen Thans schrijft zy ons Ik kan n taot blijdschap melden dut de Sanguinoso mij waaiiyk helpt Al ben ik nog niet geheel beter ik gevoel my veel sterker en dat wil wat zeggen voor iemand die byna veertig jaar gesukkeld heeft Ons zyn verscheiden voorbeelden bekend dat menschen jaren lang die hoofdpyneii liadden die met braking gepaard gaan on dat zy door de Sanguinose voor goed daarvan zyn bevrijd Prijs p fl f 1 50 O f 8 12 8 f 15 Tc Gouda bji WOLFF Co Westhaven KLAPWIJK Bcrkel Rooderijs SPRUIJT Co Boskoop Bodegraven lONKER Schoonhoven V ZESSEN Zoetormeer VAN WEL Geen Kiiililioesl iieeii liiiliienza Om lïinkhoosl Iniliieiiza Itorsl nn ISoo auii Jooniii r binnen den kortst mogclykcn tijd to doen genezen noemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract Sf E I I A l1 T BI ir uit de Koninklyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM vau H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 RoiWa yl y SiVSa K JV Kleiweg E liiO Cauda E II VAN MILD Veerstal U 12ü te Gawhi A UOÖMAN Moordredl I INKHK Niéuwerherkad IJset A N van ZESSEN on io J Tii TOKKEN Josii li V WIJK Oudeu ali r A 80IIEEU Haastrecht P W v EDE Oudewater K van Ufcll HEMDEN teReeimijk P v d ¥ Moercapellr D v d STAli Waddinosveen Wed A HOLST Waddinqsreeti M KOLKMAt Waddtmn ieen P A UK GItOOT Oudewater m JONGII Oudewater J P KASTELEIN Polthroelerdam 1 lilKKEK to Bentclwp Beatrodiiig van lllocdaruioctlv llU c kxliC Elt Mul irla tliiiritinl ooilh AlK 4 B XlVHklo YW itduruiide llooniplln en C r4 K auu 4 llllHt I © ESolXt © KINADRUPPELS VAN DR DE VRIJ agon biiKuti op do loodo Awt mijn naam onder nevensUand fabrieUsn Men lette daarop Zij iju overal vtrkrijRbaar n f 1 Chemische Fabriek van B NANNINO den Haag f GeneeUi algeireen aanbevolen PRAEPARATEN VAN éM lllllt1SI l SII Af hA i meeKtkraohtleecn v nterlcendiKINA WI3N cecenBWRkli VgMlIICT l VVilV loowol bi kinderen nis volwasaenen gebrek aan letlust slechte spysvertvrins tenuwhoolUplJn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en h re evulfjeti QUINALAROCHE FERRUGINEUX m het bijzondar togen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen Tan KritiBOhen leeOUd enz VerWijËbaai in fltcow a X 90 en L p 3 L al f i fa fl Towiaaam versterkend aangenaam v n m k vflor dagelijksch gcb uBc u mT l kinderen zwakken en klierachtige geateUen leor aan ta bevelen AU ganeukractifige drank Inj stoorniasen der spyaverterlngaorganen cri dlarrh ook voor angelingcn en kleine kinderen FnuperbuaA j Kijr ƒ 1 70 4 H Kifr 0 90 4 H Kgr 0 50 Chemiach M AllfCIlïl Ar Speciaal voor Kindervoeding In butsen 4 Kgr O BO uitere iTiCIK UlRCr J y r O BQ H Kgr 0 85 Acitima l lorarA H Hei rookcn eener hal e Clearette U v ldoende ter bestnj V lgarCllCll g n ignt aanvsUan vm Aïthma etc li doosj a 0 80 en 0 60 ZZ Tamarinde Rnnhntm ï u puroatief tegen verrtoppiog amb rtniarinUCPUnUUII t M gratp Conet tiwetc vooralookaUUian3 voor Kaderen Uwijieu cie Tanwrindt Öonbons v n KRAEPELtEN HOLM beUngrijk diensten daar de vorm voor liet kind begear Ujk en dv imaiik aangenaam it Prij per dooije O O Wi O BO almSalr PsiQ niAC leemeen erkend als het BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelpyn het i fk een siymoplouend en veraachtend middel bU uitnemendheidt uitslaitend in HJI D fle cl J verVrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per flcsclije f e f raeparaU t Mm KRAEPELIEN ft HOUW te Zelat tOf atltf mfraiai t att tifuêiieH waarop é naam m hmndtetkening tn verkr fghaar hü Ot maatle J itt 3ipotM Jtert m Jh ê0i$têH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4tjy J 07ENEABE T£SEOO INB op MAANDAG 26 OCTOBER 1903 des morgens te elf uren in het Kolflehnis HARMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris O C FORTUIJN DROOGIiEEVER van No 1 Een goed onderhooden gemakke lük ingericht WOONHUIS EE = rfcPEN GROND in do Peiierstraat te Gouda Wjjk K No 220 groot 1 Are 60 Centiaren Te aanvaarden uiterlijk 1 December 1303 Het Huis van Waterleiding en beneden ook van Gasleiding en van vele en ruime Kasten en gemakken voorzien bevat beneden een Voorkamer en Acliterkamer met Alkoof Keuken en Kelder en boven 2 Vo rki nors ruime Achterkamer en Zolder met Dienstbodenkamcr En Nüs 2 tot 9 Acht naast elkander staande Huizen Erven en Grond aan hot Jaagpad te Gouda gunstig aan de nieuwe Vaart gelogen Wyk Q Nor 38 tot 45 elk groot 47 Ctsntiaren Allen verhuurd bj de week No 38 voort 1 en de overigen elk voor f 1 25 De perceelen Nus 2 tot 9 worden na afzonderiyke veiling en af lag eerst 2 aan 2 vervolgeus 4 aan 4 en daarna in eens gecombineerd Alle perceolen zü Je laatste 3 werkdagen v6ór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en opdien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIN DROOGLEEVER te Gouda Wie zeker zijn wu d Bchtp Eikel Cacao te ontvaDgen tesamengestald en aa vele proefaemiogen in den handel gekomen onder den nuBn des uitvinders Dr Michaelis verrurdigd tf d best mactdnes ia het wereldberaemd étabbliaiiement van Qebr StoU rck te Kenlen elsche Cikel eaeao in vierkanten bussen Deze Eikel Caciui met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijkacli gebruik een k 2 theelepeb van t poeder voor een kop Chocolate Al geneoskracbHge drank bij gevid van diarrbee elecnta met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voornaamds BL 1 Apotheksra ens Vi Ko Vt K pnsBinsje f 1 80 o S 9Ó o 0 35 Qeneraalvertegenwoordiger TOcr Kederland Julius MatfenklMli Amnterdam Kalveiatraat lO i H t bette oiuelluWyluta makkelykrte poetimlddil voor Hnrai en vooral dames en Klnderschoenwerk is de Appretuur van C M Muller 4 Ca tiWK Itrlln Bluth Str 14 Men lette oed Wllv op naam en fabrleksrtierk Verkryikair ky Heir n Wtnkklliri In lehs nwerk itlanlfriM ttnunmna u a niru Di lky W 8afa muii ilriikMi Thierrj i Wo dubalim in de geheelt verehl bokeuil oii gorocDuL Oiiovertroffen middel tej e alle Borst li O n ff L e v e r naa zlekten enz Inn ondi I zoowel iÜB ook uitwendig in bijna allo ziektof evallon mot goed gevolg I i iwp tü weiidoii I rij8 per llflcoii i i per post I l lö Thierry s Woadaraalf bezit oen alsnog ongekende geneeskraptit en hüilüanio werking Masikt meeBtiiI elke pijulijte en govufirvollo operatie goliüol overbodig Met deze zalf werd oen 4 Ittur oud voor oiijceneeslllk ïehOUtieil beeil eznel on onlangs een bijna JW jaar kaukeriydeu treiiezeii Brengt genezing en rorzacliting der pijnen bij wonden ontatokingeu enz van allerlei aard Prüs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ipotUokor REiVltl S4KJ ERS Rokin 9 Amsterdam Wmt geen depot ig be telle men direct aan die Schutienapothek dei A THIKBRY in Pregrwla hel Hohitich Oesterreich flelieve proBpectm te ontbieileii h4 het Centraal Depflt Sander Rokin S Anutwdua Uuilcnliindscb Overzicht Cliaiiibcrluiii bueft t ireeiiück opnieuw gesjirokeii on te oordeelen nuat het ingekomen telegram weder boel wat groüte woorden gebruikt Zeer wondei lyk is zyn uit noüdiging aah de CobdenClub om te verklaren waai om prutectionisti scbo landen in grootpr bloei verkeeren dan Engeland De Voreenigdo Staten buiten besebouwing gelaten die at een geheel nieuw land en in gebeel byzondore omstandigheden verkecrende niut met andere reeds sedert lang tot ontwikkeling gekomen landen te vergoiyken zijn zou bet wel zeer inoeiiyk vallun landen op ie noemen die in grooter blot i verkeeien dan Engeland Kn bovendien met nieuwe voorstellen aankomende rust de beu üslast op hem cii niet op zyn tegenstanders Dit neemt niet weg dat de vryhandelaar s den bun toegeworpen handschoen onget yteld zullen üpnemfn Gisteiaxond kwamcnCij iian het Wüoid Af quilb spreekt dan te Cinderlord en beden houdt Rilchie een redüvoeiing te Croydou Óp één zwak punt in Chamberlain s rodevoering wordt reeds gewezen Hy beweert dat Engeland s handel gerekend van al 1872 niet is vooruitgegaan in verhouding met die van Üuitscjiland Alaar zoo wordt opgemerkt bet jaar 1872 i s juist door Chamberlain uilge küzun omdat bet zulk een byzonder gunstig jaar wa i komende v ak na den Fransehbuitscben oorlog toen de schade door dien oorlog teweeggebracht te herstellen viel Neemt men bet gemiddelde over tydvakken viin vyf jaar kiest men geen uitzondcringsjaren uit dan komt men tot geheel andere Qitkomsten Ook heeft Chamberlain de voordeelen door Engeland uit zyn kolen export en zön reusachtige vrachtvaart getrokken eenvoudig buiten rekening gelaten De Westminster Gazette berekent dat per boofd van bevolking de Btitsche uitvoerhandel thans bedraagt £ O tegen £ 3 7 sh voor Duitschland en £ 2 18 sh 4 d voor do Vereeiiigde Staten Opnieuw hebben de stakingen in de weverijen van Noord Frankryk aanleiding gegeven tot ongeregeldheden Ren troep sta kers te Tourcoing heeft zich zelfs niet ontzien ora een rytnig met twee dames aan te vallen do beide dames werden gekwetst De meeste opstootjes komen voor by bet bewerken van de arbeiders van andere fabrieken om ook bet werk neer te leggen lederen morgen om vyf uur worden de stakers in de wcrklieden wüken samengetrom FEVILLETOX Amerikaansche roman 37 Daar bemerkte bij Jat er bij de eetzaal nog een zijkamer was OnraiddelUjk veranderde hij van tafel en koöa zijn plaats bij het buffet vanwaar hij de twee gezellen in het oog kon houden vooral met een spiegel die boverf het hoofd van den kassier was geplaatst Langdon en Pittson waren m druk gesprek en buiten hen bevond zich voor zoover Dorison althans kon zien niemand anders in het vertrek Pittson vertelde blijkbaar iets nieuws dat op L ingdon een onaangenamen indruk moest miken rooals wel te bespeuren viel aan de steeds wrevelbjer wordende uitdrukking van zijn gezicht Toen PiMflOn had uitgesproken nara Langdon een diep indenkende houding aan en daarbij biet hij slechts nu en dan even het hoold op ora den ander iets te vragen Intusschen had Dori on zijn ontbijt ontvangen en genoten Hy had lis waar geen woord gehoord raaar nochtans deze twee bitonderheden opgemerkt Pittson en Dangdon kenden gelijk Catcharl reeds gezegd had elkander van zeer nabij en er bestond tusschen hen een vertrouwe lijkheid die aan geheinnzïnnigheid grensde Aangeiien Donson niet wiit waarom hij nog meld en geblazen waarna de verschillende troepjes naar de hun aangewezen posten trekken Voornameiyk naar de fabriekspoorten om Ie beletten dat goedgezinden aan hot vi erk gaan En voorts naar nog werkende fabrieken waar dan vaak de ruiten worden ingeworpen To Tourcoing zijn bakkers en slagers be tolen waarvan nu echter de schuld wordt geworpen op vreemdelingen Te Kijssel zyn verscheidene fabrieken nog aan bet werk In één ervan werd door het Btakerscofliité gelast to staken Do patroon zei aan de arbeiders dat hy aan bun eiüch zou toegeven als zy aan t werk bleven De arbeiders vroegon toen verlof aan het comité om te mogen werken maai dit weigerde toe stomming teneinde de algemeeiie vergadering te laten beslissen ZooalH wy meldden is Koloman Szell by den keizer van Oostenryk iu audiëntie ontboden Maar men betwylelt of het was om bem de opdracht te verstrekken een Hongaar scb ministerie te vormen Toen Szell naar Weenen veitrok zeide hy tot de hoeren die bem aan den trein kwamen begroeten Ik kan gerust verklaren dat ik niet als miuisterpresident zal terugkomen Uit Budapest wordt gemeld dat de koning do meening van Szell als voorzitter der commissie van Negen wil houren over bet militaire program der liberale party en hem inlichtingen wil vragen over de debatten en de bedoelingen van die commissie De koning zou wenscben dat Szell nog eens de rol speelde die hy onder het ministerie Banffy reeds vervulde namelyk om op last der kroon voeling te houden met do lartyleider s en zich te vergewissen onder welke voorwaarden de vrede met bet Parlement kan tot stand komen Indien hy er in slaagt een grondslag voor onderhandelingen te vinden dan zou by met de vorming van een kabinet worden belast staagt hy niét dan zou bet plan bestaan Andrassy met de kabinetsformatie te belasten In boido gevallen zal waarschynlyk Alexander Wokerlo en mogelyk ook Apponyi in het kabinet worden opgenomen Naar men zegt heeft graaf Moerawjef de Russische minister van jns itie tydens zyn recent verblyf in den Haag zich tegen een lid van Jiet Hof van Arbitrage uitgelaten over de Jodenvervolgingen in Rusland Er zyn een menigte onjuistheden verspreid over de gebeurtenissen van Kisjinef zei Moerawjef qU over de antisemitische troebelen in t langer in dit restaurant rou vertoeven stond hij reeds op om heen te gaan toen de agent der geheime politie die Cathcart als spion of schaduw diende de eetzaal binnentrad Dorison wenkte hem en vroeg den man daarop ot deze hier naar hem was komen zoeken De oudo heer luidde het antwoord heeft mij hierheen gestuurd om iemand in t oog te houden die zich bij Langdon moet bevinden Dorison tieduidde den schaduw dat hij naar den spiegel moest zian Is dat de man f vroeg de agent Ja die met Langdon zit te praten Maar ga nu heen opdat men mij niet met u ziet spreken I Nauwelijks had de agont zich van Dorison verwijderd toen ook het tweetal in de andere Ic er opstond en op den kassier bij het buffet toetrad Terwijl Langdon gemakkelijk tegen de toonbank stond aangeleund werd hij DOrison gewaar en plotseling verduisterde zijn gelaat Durison hield zich alsof hij den ander in het geheel niet kende Hij riep den kellner betaalde hel ontbijt en zonder op het t ruggcen van eenig kleingeld te wachten trok hij zijn overjas aan en verwijderde zich met bet bewustzijn dat Langdon zijn metgezel op hem attent had gemaakt Nadat Dorison de eetzaal had verlaten zeide Pittson Ik laat mij hangen als het dat jonge mensch niet was dien ik daareven bij Cathcart heb gezien Zoo Dan is men u ook gevolg vOnzinI Hü sprak niet met dien Cathcart maar stond alleen in z n nabiihe Ut self ben algemeen Byna elk woord dat men in de bluden erover schrytt is onjuist Het zyn onlosten zooals die overal voorkomen waar heterogene elementen byeen zyn Het plebs veroorzaakt die onlusten Ik verzeker u dat de onderzoekingen met de grootste onpar tydigheid zyn gevoerd Tien rechters vu instractie van den grootsten naam Wj ren belast met deze zaak Het gediii zal overigens spoedig beginnen voor j rechters te Odessa die misschien in dit bizondere geval zich naar Kisjinef zullen liegoven Voor doze gelegenheid zal een hooggerechtshof worden ingesteld bestaande uit drie rechters gezworenen den burgemeester der stad en gemeenteraadsleden Beide partyen zullen gelegenheid hebben zich volkomeu vry uit te drukken en icb te verdedigen Tegenover de zware beschuldigingen die op het stuk van Jodenvervolgingen voortdurend tegen Rusland ivorden ingebracht in het buitenland gebiedt de billykbeid een zoo perlineikte verklaring van zulk een hooggeplaatst en gezien man als graat Moerawjef behoorlyk wereldkundig te makon temeer waar aan het wooid van den Russischen minister van justitie redelykerwys niet te twyfüleu valt Hoogstens kan men aannemen dat hy de zaak als volbloed Rua onopzetteiyk eenzydig beoordeelt Maar afgescheiden van Moerawjef s per soonlykheid blyft deze vraag als de Russische regeering er zulk een prys op stelt dat i i hot buitenland geen onware verbalen over gebeurtenissen als die van Kisjinef worden verteld waarom geeft zy de pers dan geen gelegenheid tuigehinderd rond te kyken en even ongehinderd haar bevindingen wereldkundig te maken Een Beutertelegram nit Yokohama geeft de meest alarmeerende berichten over den toestand in het verre Westen Men krygt daaruit den indruk dut Japan zich gereed houdt voor het uiterste met het oog op de ontruiming van Mantsjoerye die gelyk wy reeds weten op beden niet plaats heeft De Japansche ministers van Oorlog en Marino hielden lange conferenties by den Keizer Markies Ito en den premier Do vloot is gereed het leger ook Groote voorraden o a meel zyn opgestapeld Op de arsenalen is al lang gewerkt en alle verdedigingswerken zyn zorgvuldig nagezien Van de Russen wordt gezegd dat zy te Yongampbo het voor oenige dagen als punt van qnaestie besproken gebied een versterking hebben opgericht dat zy te Port Arthur Japansche officieren wegens spionnage een poosje blijven stilstaan om te zien waaraan ik mij te houden had Maar ali t niet te doen was oni u in het Oog te houden wat deed die kerel dan hier Hij ontbijt Toders aliijd bij Delmonicgs of bij lloffniap in de passage De kassier die van zijn pla its had gelioord wat de beide heeren behandelden mengde zich than in tgesjjrek Hebt grj t niet over dien heer die daar juist is heengegaan vroog hij Ja Hoezoo Wel die zat eerst in t midden vatj de zaal en is tOen hier komen zitten om nanr t mij voorkwam de heeren in den spiegel te begluren pWat duivel kan dat riep Piltson wProbeer het zelf maar gal de kassier lachend ten antwoord De raad des kassiers werd opgevolgd en het bleek toeu maar al te duidelijk dat de man met zijn verondersteïlinjï zeker niet had misRetast x gebeurde nog iets bizomlers hernam hij Er kwam hier een eenvoudig gekleede man binnen dien uw heer ziker kende want hij wenkte hem hierheen en wees hein fluiaterend met een oogwenk op den spiegel Daarop ging hij zeil heen Wel verdoemd vloekte LiOKdou maar hij deed het op gedempten toon ilus heelt mon toch wel degelijk uw gangen nagegaan ja ik vrees het ook ij gingen naar buiten maar op straat gekomen bleet Langdon staan en zeide tot Pittsoni Ik geloof dat gij nu het verstansdigst zult hebben aangehouden en Rosielto Baai hebben bezet Rusland zou ook transpoi tschepen hebben gehuurd om troepen naar de Japansche kust over te brengen Daarentegen gaat de Japansche gezant te Londen voort met te verzekeren dat Japan volstrekt geen oorlogszuchtige bedoelingen heeft ook niet naar aanleiding van de nietontrutming van Mantsjoerye Hy ontzegt dan ook alle gewicht aan de alarmeerende geruchten Vt rspi eitl lU riclilt H Frankkijk Paiys verheugt zich in een niet heuydenswaaid record te Parys wordt aan elk menscb de geringste gemiddelde ruimte toegekend op elke 25 vierkante meter komt één inwoner tegen te Berlyn één op dertig vlerk meter evenals te Rome te Kopenhagen één op elke 4ü vierk meter te Londen één op elke 65 vierk meter Ie Dresden en Amsterdam één op elke 95 vierk meter te Hamburg en Weenen één op elke 109 vierk meter te München één op elke 154 vierk meter en te Pest één op elke 298 viork m Het incident Tissier waarby de zoon van den kabinetschef van bet marinedepartement betrokken is geweest het jongemensch moest het lyceum Buffon verlaten is niet opgelo st naar des marineministers wensch de minister van onderwys hield voet by stuk en zoo is do jonge Tissier naar hotlyeeum Janson de Sailly mouten trekken Mile Do Kernoisson die by de inwyding van Renan s standbeeld te Tréguier met een geladojy revolver heeft rondgeloopen om op de a jruten te schieten is veroordeeld te Laipijsjtot vyftig fr boete metopschorting ƒ Beschuldig van do toobrenglng van lichamolyk letsel on beleediging doot eenFranschman te San Sebastian die dooi Dérouléde den patriottenbaas met valsche papieren van aanbevoling uit dien huis was gegooid is Dérouléde na een lange vei handeling vryg sproken hy heeft gehandelduit noodweer Overmorgen komt to Pary t op initiatief van Italië samen een inlernationnleconferentie ter aanvulling van de maatregelen tegen cholera en pest Een fabrikant te Reims heeft by testamentaire beschikking het grootste deel van zyn fortuin namelyk een bodrag van KiO ÜÜO handelen met alleen uw weg te vervolgen n nergens op te houden waar men u zou kunnen herkennen en Vüorloopig niet met mij in aanraking te komen Wat niij belreft ik zal met de iiieeale n ilettendbeid toedien of iemand u ouk nagaat Ik vermoed dat dit wel het geval zal blijken ie ijri en is dat vermoeden gegrond dan laat ik het u weten Wanneer gij mets van mij hoort dan beteekent dut dal uw gangen niet worden bewaakt wMaar wie of wat was die spion in t rest luraiit vroeg Pittson Ik weet idleon dat hij Dudli y heet Hij ia een man van de wer ld en hedl omgang met de netste lui Den eersten keer dat ik hem zag redde hij een jonge dame van mijn kcnnn die iinders heel veel kans had f ehad van overreden te worden het leven Deslijdn kende de jonge dame her nog met maar tegenwoordig ia liij dikke vrienden met haar broer en komt hij ook meermalen bij do familie aan huis Vanmorgen nog ontmooite ik hem met een nndere ieer elegante juffer op Madibon Square Ik haat dien kerel en zou liem verduiveld graag een leelijke poets spelen vooral nu hij zich in mijn zaken durft mengen In de mijne wilt ge zeggen nep P ttson lachend Neen in de mijne l hield Langdon vol Ik begrijp u niet Als hi iemand achtervolgde d in was ik het niet waar ® Wardl vervolgd