Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1903

Woensdag 14 October 1903 iNo 9S34 4Sste Jaargang mmm mmm ISwtiwS en AdvertentieMad voor Gouda im Omstroken Teleriinii S2 A I V I H r K N T I K N worden geplaatst vim 1 regels a 50 Ccnicii iedere regel meer 10 Centen roole lel Iers wimUMi lierekeiiil naar laal sniimlc Iiueiiding van Adveiteiitü n lol 1 uur de iniilil Teleleoii No S De Uilgavp dezer ourant geschiedt dagelijks met uiizondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franet per post 1 70 Atzonderlijkc Nom iners VIJF CENTEN Zander Instituut Fluweeleu Sing el R 724 GOinA öeneesli Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D VAs DUIIREN Behand v nruggegr verkrommingen ingevallen borgt se en o beenen en saiiKliehaamml vorm algem wakte eonêHtxMe npleren genr tlekten rheumatiêche Hoofdprijs lenbiedehet Ue prgzen zijn door den Staat gegarandeerd MOM Mk X itnoodiging tot i tleelneming in de kansen van de door den S aat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 10 UiUioen 856 562 Hark gewonnen moeten worden De hooidprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval 1 80 000 M II 16 000 M 18 10 000 M 40 8 000 M 100 S OOO M 180 Ï OOO M 01 1 000 M 8l OM 76 800 M 600 000 Mark 1 Premie v 800 000 M 1 l prijs v 40 000 M 1 ÏOO OOO M 4 prijz v 80 000 M l iO OOOM l 46 000 M i premien v 40 000 M l Premie v 35 000 M 1 80 000 M 1 prijs lOO OOO M l 80 000 M 1 80 000 M l 50 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat Ul OOO loten met 687BB prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzon dere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der lotert waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen fie allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval e 0000 Mark stijgt in de Se kl tot KIOOO M in de 8e tot 60000 M in de 4e tot 70C00 M inde Be tot 7B 00 M in de 6e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60een halt origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel tot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofïicieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage atis verzeild Iedere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaA t3 gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uHbeUllnir en verzendinr vui prUzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Wie Keker ly vu n Sobtp Elkel Cacae t ontrugon leumeuKMtaU en u t 1 pi tmiogen la den DjuuM gekomen onder de nuu de uitTlBdera Dr HioWUa Temudigd p d beste macUnea bi het wenidberamde Mebkliuement tu Oabra S rtrok t JCenlen lacht J Fll2ie tLeU eikel Cacao tt Tierkuten bouen Deze Kiket CKU b met melk gekookt eene ttngentme gezonde dnnk T or dtgelykach gebruik een t 2 theelefali tu I poeder Toor een kop Chooolata A3 geneeskrtcfcUge druk bij g il ren dierrhee eleciita met veter t gebruiken Terkrijgbeu by de Toonuamiti B 1 Apothskan Vi Ko V K proifeuejee f 1 80 c 0 98 ëross OenerulTWtagenwoordiger raat Neder lend Julius Mattenkiwit Amuterdam Kelvc atraat 103 aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West lndië zijn van aHOCTOHBR verkrijgbaar a lO CeJia tS per Exemplaar bij de Uitgevers A BRI KlM I en Zn LANGE TIENDEWEG Geen Kinkhoest Geen Influenza KTXBF Om Kinkhoest Influenza Borsten Kceiaandoening binnon den kortst mogelöken tp te doen genezen neemt onmiddeliyk de toeylnclit tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract N C L I 4 1 T II B nit de KoninklpeStoomlabriek DE HONINÖBLOEM van rwe H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jl Co Westh Ten 9S Oouda A LATESSTEIN K tiyieg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te iouda A BOUMAN JUoordreckt f NKSK NieuuerherkadlJul A N tin ZÉSdEN Sc iopn wwn J Th TOKKEN Bojtijp B T WIJK Oudeualer A SCHEER Haaitrecht P W v EDE Ourfewafer K tab dhr HELIDBN te Reeuwiik P t d 8PHK MoereapelU D o SÏAIt Waddinmeên Wed A HOLST WVddingBvem M KOLKMAN Waddmngeen P A uu GllOOT Oudtwater D JONUB Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemrliop kan gebruikt worden als bfood in plaats van bet gewone wittebrood Het is voedzamer omdat liet de gelieele tarwe inliondt Terwijl t de witte bloera de meest voedende bestanddcelen verdwenen jn zfln ze in ons tarwebrood behouden til beachuU in plaats van de gewone beschuit bi bouillon kolfle thee of cacao ala kruim in gehakt en hjj het gereed maken van allerlei schoteltjes waarby brood of boBchuitkruim te pas komen De Imporiturs voor Nederland en Koloniën De Nederlandsche Delicatessenbaadel GEBRb üAAMBN Rotterdam wiiwiww rï o L v t i h ti W i i w w pftAÉPARATEN VAN OUINA l nww kwaJm TM KrItlMlUn leeftHil tot VtrkrijgtMr in II m t ƒ 1 90 m L V IIVCI V i l V oot l voor klnderon iwtkken nUienKhlln nullen ec au 1 1 y Ien AU Mda eltfl i drank bij toomlwn icr pt iT r irlniaorj ntn en lUarrli ook yoor li llnt nMUelMkinderen Pn per baa t S Kp ƒ 1 70 t X K r 0 90 X Kp O W ir y Melksuiker rë iS T S Asthma Cigaretteji STr rZr l S StH Jt r io a i j b sü tM Tamarinde Bonbons S SS2cIS 2S Trffi2iiiSr voor UaJen bcaijccn Je TamarlnJa Boobooa vu KRAEFEUEN KOLM belanenjkc dient daar da vonn voor hat kind bajagï yk en de maak aancanaam il Prijl per dooeje O OO en O BO J almSflk Pfl filleQ kf om lund ala het BESTB hsindddel OainimKr aWIIIC JJ Vatkondiald an Kaalptn hal la een alUmoploaaend an vameMend mUdal dl ulbumamUMW ulttlaitand ia Q flaachjca veitojgbaar Prije ƒ O SO per Anchje B ÏWfMra pm KKAXnuXN t HOLM Ie ZHal rtS fl p ntn Dit goede oude Huistlek Jlekt Verkond enkel Huiagezin ontachen k 3S n miApotheken Te Amlter T Tuy KU KRAEPKLIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST J J J S 2 middel tegen held enx mag in geen breken In fle et aa 30 et bi nDregk ifm M CU K Weto tCo O S JOTTHH JAM tmiaaimMÊiUMauÊi aaau TE KOOP 1 50 stuks zware EIKEN BER6R0EDEN in alle afmetingen en zwaarten Een part dito var 30 tot 40 + oet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGHOEDEN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Holenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEDKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsehe EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTOKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brog en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen den prjs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT AlUê wordt naar verkiezing ter beatemder plaatse geleverd Alles tegeu scherp concurreerendé pr xen en gei maanden crediet bü den hontbandelaar JOH DAUEN te CotlieB fhunj t Wondwbiliia i do heele wereld bekend en md Onovortroffen middel tegen alle Horst LoDg Lei er Maagziekten eaz Inwendig I zoowel als ooit uitwendig in bijna rIIo ziektegevallen met goed gevolg aan to wenden Prijs per flacOB 1 J per poat t 1 16 TUnrj i I Wondenalf bezit oen alanog ongekende geneeakraolit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke an gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word oen 4 Jaar end voor augeneeslilk leliouden beeugezwel en onlang oen bijna K jaar kaiikeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnon bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrUs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal DepSt voor Nederland Apotheker HENKI tJANDERIt Kokiu 8 Amsterdam Waar geen depdt il 1ielt lle men direct aan i die behutienipotlicke dei 1 TmeRBÏ ia Pregndi bal Kokituk OnterreickGelieve proipeetni te oatbiedea b j ket Ceatritl DepISt SeaderBekia lauUrdaia Tolephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercom unaalbarean Op 1 juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT MIS DEPOT 7ANTIEE Hcu wordt verzocht op t MGItK te letten ÜIT BRT Ma 0 Z1J I TAN Me RAVENSWAAY ZONEN OOBINOHEM Deze THEEËN worden ofgelererd ia verzegelde pakjee van ei IWM m een hal en n Ned on met vermelding van Nommer en Pry voorzien van neveuataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz Goada Druk van A BRINKMAN zn Uullenlüiidscli Uvurxicbt By g clegenlieid der inwyding van bet standbeeld voor Vercengétorix werd te Clermont een feestmaal geboudon waarby de beer Combea in antwoord op een toost een redevoering bielü Hij drong aan op de noodzakelykbeid van het bestaan eeuer nauw aaneengesloten meerderheid van de vier groepen dor linkerzijde om den strijd tegen bet clericalisme tot een goed einde te brengeen Wat den parlementairen dienst betreft zeide liy dat de begroüting voor iJl December moet worden goedgekeurd opdat in Januari de wet op den tweejarigen militairen diensityd en de afschaffing van de wet Falloux aan de orde kan komen Het Parlement moet zich daarna bezighouden met de inkomstenbolasting met de regeling van de arbeiderspensioenen en de regeling der verhouding van Kerk en Staat Hg eindigt met een dronk te wyden aan de leden van het Republikuinsch blok waarvan de eenheid onverbrekelyk moet zyn De benoeming van den beer Victor Cavendish tot financieel secretaria der schatkist en van lord Percy tot vice minister van Buitonlandsche Zsken verwekt in Kngeland slechts matige belang slelling De liberale bladen beschouwen de benoemingen als een bewys dat de partjj der groote grondeigenaars die in do eerste plaats zou winnen by een invoering van het steifael van protectie thans de lakens uitgeeft De heer Cavendish is gelyk men weet de neef en erfgenaam van den hertog van Devonshire lord Percy do zoon en erfgenaam van den hertog van Northumberland Beiden hadden reeds zitting in bet ministerie hoewel niet in bet Kabinet eerstgenoemde als schatmeester van bet Hof treasurer of the Household laatstgenoemde als vice minister voor Indië De hoer Cavendish is een onbeteekencnd man on zyn benoeming tot een zoo gcwiclitig ambt als dat van financieel secretaris der schatkist wekt dan ook eenig misnoegen Lord Percy schynt daarentegen zeer bekwaam te zyn Balfour beeft op het oogenblik nog te voorzien in de volgende vacatures lordpresident van den Geheimen Raad lordadvocaat voor Schotland secretaris der admiraliteit financieel secretaris van het War Office viceminister voor IndïÖ en schatmeester van het Hof FEVILLEIOX Amertkaamche roman 40 Ala dat de reden is van uws vaders veranderde houding tegenover my weet ik daarvoor zelfs niet anders te vinden Zooveel is zeker dat hij mi van dat oogenblik al koel om niet te zeggen uit de hoogte bejegende Ja daarvan heb ik ook iets gemerkt antwoordde Eustace Maar aU dat alles is zal de laak wel spoedig weer in orde zijn Nu de tweede reden van mijn bezoek Ik wou a s Maandag wel een comedieavondje arraogeeren gevolgd door een souper bij Delmonico en nu kwam ik u vÉa gcn om van de partij te willen zijn 0 met genoegen En wilt ge dan bij die golegenhdid ook de cavalier van mijn zuster ik bei oel van Eveline wezen tHet zal mij zeUs veel eer zijn En haar dan niet met zulk een bui van ereldsmart den schrik op het lijf jagen Dorison kleurde en lachte Ik wil trachten het door haar broeder in mij gestelde vertrouwen met te beschamen zeide hij met gemaakte plechtigheid en dus vroolijk Toen wegen twide een poosje waarop Dorison zijn gedachtengang volgend eeaiklapa In zyn reeds vermelde redevoering voor de club der 80 te Londen wees lord Spencer er nogmaals op hetgeen Asquith en verschillende bladen trouwens reeds voor hem badden gedaan dat Chamberlain hoegenaamd geen recht beeft om bet verminderen van de belasting op sftUcer thee cacao enz voor te stellen uls een mogelyk tegenwicht van zyn belasting op graan en vleesch Want eerstgenoemde belastingen zyn eenvoudig opgelegd om in de kosten van den oorlog te voorzien met de stellige belofte dat zy zoodra mogelyk zouden worden opgeheven Chamberlain mag bet das volstrekt niet voorstellen alsof zyn plan de opheffing van die belastingen mogelyk wtu maken Daar heeft t Britscho volk recht op en dal wel zonder het oplog gen van een nagenoeg equivaleerende belasting op de voedingsmiddelen De pjrofect van het imperialisme zal een nieuwe wyze moeten bedenken om de kiezers schadeloos te stellen voor het duurder worden van liun brood on bun bief stuk Aan koffi theo en suiker mag hy in geen geval komen De man is rjjk aan hulpmiddelen misschien zal by wel het passende weten te vinden In de Hongnarsche crisis komt nog steeds geen licht Hot cbristelyk sociale orgaan beveelt graaf dobannes Ziehy aan die naar het gelooft op een christelyk sociaal program by nieuwe verkiezingen voor den Hongaarschen Kyksdag op een groote meerderheid zou kunnen rekenen Volgons een telegram uit Weenen zon graaf Stephimus Tisza vandaag by den Keizer ontboden zljn om met de vorming van een kabinet belast te worden Ti za zou als het hem niet gelukte met de oppositie tot overeenstemming te komen den Ryksdag willen ontbinden Rusland poogt in Oost Kuropa op allo mogelyke wyze den vrede te bewaren Of dit gelukken zal is echter de viaag Vooral nu Torksche troepen do grens van Bulgarije zyn overgetrokken en den post Karaivamitza in de nabyheid van Devabair hebben aangevallen een aantal Bulgaarsche soldaten hebben gewond dorpen hebben geplunderd en by de nadering van Bulgaarscbe troepen met ban buit over de grenzen zyn teruggetrokken De Turksche regeering heeft een commissie benoemd om een onderzoek naar dit grensincident in te stellen en de schuldigen te straffen vroeg Zeg eeiiS Eustace op den eersten avond dat ik u zag hadt gij in de Hofiman passage een ontmoeting met een zekeren Laugdon die na ir t mij voorkwam onmiddellijk laag door u werd neergctet wat is die Langdon voor een raensch Eustace zag zijn vriend scherpend vragend aan kleurde op zijn beurt en vroeg blijkbaar ontstemd Waarom stelt ge mij die vraag Dudley Is Langdon misschien een vriend van u In het geheel niet zelfs geen kennis maar ik heb werkelijk mijn goede redenen om iets meer van dien man te willen weten Welnu dan die kerel gedroeg zich al te indringend tegenover mijn zusters Eveline toen gij gezorgd hadt dat zij niet overreden werd Ja dat kwam mij ook zoo voor maar ik ver zeker u dat mejuffrouw Eustace hem bij die gelegenheid nog al duidelijk aan het verstand heeft gebracht dat zij op zijn toenadering niet was gesteld En zij had groot gelijk Eustace liep een tijd lang heen en weer en voegde er toen bij Ik weet van dien Langdon niet veel Dudley maar wat ik van hem weet zal ik u zeggen omdat wij vrienden zijn en ik wel weet dat gij van het gehoorde geen misbruik zult maken Luister dus Ruim een jaar geleden werd mijn jongsto tuster die toen paa vijftien jaar was ernstig onge steld en onze huisdoliter die blijkbaar met goed wist wat het kind scheelde gat als zijn wensch te keonen dat mijn ouders ook een anderen dok Maar zal Bulgarije daarmede genoegen nemen zelfs al wil Petrot do verontschuldigingen der Porte aannemen dan is de kans nog groot dat de volksbeweging hem dit zal beletten Do Küln Ztg bevat een artikel waarin wordt gezegd dat men in militaire kringen m Bulgaryel maatregeien neemt voor een winterveldtocht terwyl in diplomatieke kringen do last om Turkije het hoofd te bieden door de jongste gebeurtenissen weder is ontwaakt De Russisch Oostenryksche nota is door den Sultan ontvangen maar zoolang geen bepaalde plannen voor de invoering der hervormingen worden voorgelegd kan do Porte daarop niet veel antwoorden Het antwoord der Porte dat eergisteren aan den Russischen gezant werd overhandigd moet wel i eer vaag en z er dubbelzinnig zyn geweest als deze gezant het noodlg vond dit antwoord niet door te zenden maar bet onverwyld aan de Porte tiirng te zenden X Het Berl Tageblatt verneemt dat te Mürzsteg o m besloten is de invoering van de horvormingen in Mocedonie to doen controleeren door acht commissies onder leiding dor Russische of Oostenrykfcho con suis Dit is voor de I orte onaannemelijk zooais y reeds berhaaldelyk heeft doen uitkomen wil zü geen buitenlandsclie controle op de invoering der hervormingen toestaan Maar Rusland en Oostenrijk weteu dat er in dat geval van dio invoering niet voel terecht komt In de laatste dagen loopt het gerucht en bet houdt met zekote hardnekkigheid aan dat de Czaar zyn plan om naar Rome te gaan zou hebben qpgegeven Door do Russische officieole pers is bet gorucht nog niet weersproken Dp reden waarom de Czaar tot d it besluit zou gekomen zyn schuilt hem in de te verwachten manifestaties van do zyde der anarcliisten en revolutionnairen Het spreekt van zolf dat van die zyde liool wat grieven bestaan tegen Ruslands keizer en dat vooral in een land als Italië waaruit in de laatste jaren do personen zyn voortgekomen die a inslagen pleegden op vorstolyke personen een tochtje zyne ernstige bezwaren heeft Maar bet zou van weinig moed getuigen wanneer de Czaar om die reden zyn bezoek achterwege liet Er worden toch immers do grootste voorzorgen genomen om zyn loven te beveiligen Het is echter nog mogelyk dat bet gerucht in de wereld is gebracht door politieke of ter zouden consulteeren Dat gebeurde maar de toestand werd hoe langer hoe erger en mijn ouders verkeerds in wanhoop zooaU ge wel kunt nagaan Toen alle hulp vruchteloos was gebleken en de doctoren het meisje reeds hadden opgegeven maakte iemand mijn vader attent op een jongen arts Passet genaamd die naar t heette ware wonderwerken verrichtte Welnu die Fassettwerd geroepen en verklaarde dat de geheele toestand van de patiënte moe t worden toege schreven aan een verstoord zcnuwleven en begon volgens die diagnose een geheel andere behandeling dan zijn beide voorgangers gevolgd hadden Hoe de geleerde heeren ook onder elkander mochten meesrauilen er kwam merkbaar vcrbefering in den toestand mijner zuster en na verloop van enkele maanden was zij volltomen hersteld iij kunt u voorstellen hoe dankbaar mijn oudors dien dokter Fassett waren en hoewel mijn vader altijd gevonden had dat de man hoe kundig hij ook mocht wezen in zijn vak overigens weinig beschaafd was werd hij door de mijnen met beleefdheden overladen want hij had de lieveling des huizes gered Toen later mijn moeder en Eveline onge teld werden moest natuurlijk weder dokter Fassett geroepen worden die meer en meer bleek een zeer geschikte arts maar tegelijk een ruwe ja eigenlijk gemeene kerel te zijn Maar een dokter mag m een faimlie waar hij met vrucht zijn practijk heeft uitgeoefend altijd veel doen en zoo introduceerde Passet op zekeren dag zonder daarvoor iemands toestemming te hebben gevraagd dienzelfden Langdon bij ons in huis een ondragelijken ordinairen oobeschaafdeo licht innigeti en groven iwetser 1 andere speculanten die om de eene of andere reden belang hebben bü zulk een uitstel De büogo politiek is ondoorgrondelijk on de speculaties op dat terrein zyn ovenniin spoedig te doorzien Vcrspreiik Uoriclitcn Frankrijk Do geruchten dat de president der Kamer Borgeuis onverwijld zou willen terugtreden worden tegengesproken hi is echter voo nQmens by t begin van de eerstvolgende zittingsperiode tot zijn partygenoüten het verdook te richten hom niet moer candidaat te stellen Het jongste rapport der wetenschappeiyko commissie voor Martinique spreektde vroes uit voor een nieuwe uitbarstingop bet eiland on dringt aan op ontruimingvan het geheelo noordelyko godoclto In hot departement van binnoiilandsche zaken te Parijs is Zaterdag geopend hot internationale gozondheidscongres Do minister van binncnlandsche zaken Doleassé sprak de gebruikelijke verwelkoming nit en by betoogde dat het doel der conferentie moest zyn vorbotering der reeds bestaande voorschriften voor do bcsmettelyke ziekten Nu heeft de voorzitter der begrootingscommissio den minister van financiën formeel kennis gegeven dat zijn commissiehaar taak volbracht heeft on dat zÜ zichtor beschikking dur Kamer zal honden voordo begrootingöberaadslngingen By dd Kamer zal aangedrongen worden op aanvangder begrootingsdcbatteu den zesen twin tigsten dezer Ken zekere Eugene Dumortier als gewoon soldaat dienst doend bÜ het Ufielinie regiment geboren te Auchel en in hetburgerlijk loven werkzaam bij een wapenf ibrikant heeft een nieuw sneivuurmilrail leuse uilgevonden te bedienen door driemanschappen onder oen korporaal In énminuut worden met dit moordmonster metgroote trefzekerheid 480 Lebelpatronen uitgespoten op een afstand van vierhonderd a twee duizend meter naar gelieve en naarbehoefte te regelen en dat uren achter elkaar zonder ophouden 1 t Is oergister heel kalm gebleven in hetnoorden des lands doch te Roubaix is meneenigszins ongerust omdat daar 160 fabrieken zijn en er een algemeene stuking Zonder daarop een tegenbezoek of ook een uitnoodiging at te wachten herhaalde die man zijn bezoeken zoo dikwijls dat mijn vader zich eindelijk genoopt gevoelde om voor mijnheer Langdun aitijd niet thuis te geven Mijn vader kret dienaangaande fooals hij mij later zuide Iiooge woorden met P assett en verleide hem 7eer zakehj dat zijn positie als huisdokter hem toch niet hi i recht gat om al zijn vrienden te introduceeren bij de familie s wair hij zelf aan huis kwam Kortom d zaak eindigde hiermede dat ook mei den dokter alle relaties werd afgcbruken en hij zijn honorarium ontving Maar toen was t nog nïet uit Langdon vernam altijd op eene onverklaarbare wijze waarheen mijn familie zich begaf en doemde dan in den schouwburg bij alle publieke samenkomsten steeds onverwachts op en slout zicli d m op de brutaalste manier bij de dames aan Meer nog hij begluurde mijn jongbte zuslKr aK dive alleen op straat k fam oo blonden de iaken toen ik uit Europa terugkeerde Ik kreeg natuurhjk vooral door Eveline van al het g beurde een uit voerig relaas Toen liij zich nu weder zoo indringend gedroeg nam ik Langdon ter zijde en verbood hem ooit weder ot tnijn zuster i of niijn moeder lastig te vullen anders zou ik hem m t een geducht pak slaag van die onhebbelijkheid voor goed trachten te genezen Dat hij dat alles zoo deeinoedig opnam en zelti later no moeite deed om door vleierijen in mijn gunst te geraken vergrootte niet weinig mijn minachting voor hem if o ilt vervolgd