Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1903

De voorgestelde araendementen 8midt c s betreffende de benoembaarheid dor vrouw tot ontvanger en het facultatief verklaren van den zuiveringseed voor ontvangers en secretarissen werden hierna ingetrokken Bjj het verder debat zette Mr Aalberse het standpunt der Katholieken ten opzichte van de vgze van bet sluiten van het huwelijk uiteen ten betooge dat ook Katholieken zich thans opoffering getroosten in het belaag eener goede samenwerking van de kamermeerderheid Spreker oordeelde dat de tegonwoordige onhoudbare toestand door de voorgestelde nieuwe regeling omtrent den burgcrlüken stand zal verbeterd worden en waar dit zoo is kunnen ook z i die het liefst o n geheel ander stelsel wenschen medewerken Do heer Passtoors bepleitte Zondagsrust voor de ambtenaren van den burgerlijken tand De heer De Waal Halefyt gat in bet belang eener zoo groot mogelijke Zondagsrust in overweging wijziging van het burg wetboek omdat de daarin voorkomende bepalingen omtrent afkondiging van het huwelijk en aangifte van geboorten thans Zondagsrust in den weg staan Mr Goeman Borgesins oordeelde dat allerminst vaststaat dat door de voorgestelde nieuwe regeling voor den burgerlijken stand de bestaande toestand zal verbeteren Als eeniae waarborg voor verbetering beroept do Minister zich er op dat het zedelijk bewustzijn van ons volk langzamerhand zal verbeteren Dit acht spreker geen voldoende waarborg Het amendement waardoor do mogelijkheid om ook vrouwen tot gemeentesecretaris te benoemen zou blijven bestaan werd mot 4C tegen 27 stemmen verworpen Kegeling van werkzaamheden Na de aan do orde gestelde wetsontwerpen z il worden behandeld een wetsontwerp houdende nadere bepalingen op de mynontginning Aan do ontworpen on cctiSn die te onderzoeken zijn zijn nog toegevoegd wetsontwerpen bctreffendo af chaf ing van do btautsloterij do bevoegdheid van tandarts fobrieks on handelsmerken bet Westelijk viaduct van Amsterdam on verbetering vun hot Noordzeckanaal De voorzitter is voornemens do Kamer op 10 November byeon te roepen Op oen vraag van den heer Druckor antwoordde de voorzitter dat thans do tijd niet bcBChikbaar is voor hot onderzoek van de voorstellen tot grondwetsherziening De hoer Druckor verklaarde dut hij indien mocht blijken do toeleg om deze quaostio telkens uittestollon oen voorstel lot onderzoek zal doen Gemengde Berichten Men meldt uit IJinuiden aan hct Hbld jistercnvoorraiddag had door don burgemeester do uitreiking plaats van do reote zilveren raodaillo met geculligrapheerde oorkonde voor monschlievend betoon bij Kon besluit toegekend aan do heoren E Krab en J Oldenburg voor het op 7 Juni jl reddon vnn 10 schipbreukeliiigon van hot Noorschè schip Nora Bö de overhandiging zeide do burgemoostor het voor de redders een verblijdend toeken te achten dat de Koningin hun groeten moed op prijs stolde en het niet alleen een bolooning is voor ben maar ook een aansporing voor anderen om hen na to volgen Omtrent oen spoorwogdiefstal to IHrocht moldt het U D Kr heorschto stikdoiikero duisternis toon de agent die aan den Leidschon weg geposteerd stond eenigo schimmen tusschen de rails meende te zien Hot was in hot holle van den nacht Hier en daar brandde slechts een klein lichtje zoodat hi niet duidelijk kon zion wat do perbonen eigonl jk in hun schild voordon Hun aanwezigheid was echter oen verdacht verschijnsel en daarom bleef de agent zjjn veile aandacht daaraan wijden De schimmen kwamen nader verlieten de spoorbaan en hieven onder de spooi brug aan het conleroerc i het wnrïii er drie De agent die b j bet schijnsel van de lantaarn gezien hiid dat ziJ pakjes by zich droegen trad thans plolRcltng te voorschijn on sommeerde hot drietal mede to willen gaan naar de Cutharijno barrière tn stede van hiervan 0 evenwel gevolg to geven zetten zy het op een loopen Do agent volgde on het mocht hom workoiyk gelukken eon hunner bij den kraag te pakken en naar de wacht te brengen De anderen werden thans eveneens afgehaald uit bun bed gelicht en mot de geroofde zaken naar hot politiebureau gebracht Allo drio waren spoorwcgambtenuren in uniform genaamd G N C v K en P v L Later werden de goarrestoerden naar hot hoofdbureau van politie aan do Ganzenmarkt gebracht alwaar zy thans gevangen wordan gohondon Ut t gestelene bestoni uit eon mandje met eieron bestemd voor Dordrecht en uil Markeloo veriOBden en nit een tamelgk groot pakket met onbekenden inhoud van Vlissingen 1 naar s GravenhagOj Men meldt nit Haarlem In een der plaatselSke bladen stond eenige 1 pgen geleden dal voor f 3 een prachtigezingende kanarie te koop was Men hadeen brief te schryven om te weten te komenwaar het adres was I Tal van liefhebbers schreven er op en by die allen is door een man die het kooitje weer meenam de zingende kanarie die weg moest omdat de familie naar de Oost terugging thuisgebracht Maar zingen doen de beestjes niet want het zgn allemaal poppen Omtrent de vermoedeiyke bewegingen van t pditievaarlnig Argus werd gister het vo gende gemeld Tegen do verwachting is t schip dat eergister te Terschelling gesignaleerd werd de haven aldaar niet binnengeloopen Het naaste verraoodon is dat het weder daarvoor een beletsel was Tot gistermiddag was aan het departement van marine nog geen bericht ontvangen van do aankomst van den schoener in eeno andere haven ook niet in die van Vlieland Van de ter opsporing nitgofonden schepen is alleen de Kortenaer in zoe blyven kruisen In de Leenw Ct wordt van bevoegde züde do aandacht er op gevestigd dat de nieuwe pensioenwetten die in de gelegenheid stellen na een korteren tyd dan vroeger den dienst met jiensioen te verlaten oorzaak waren dat reeds in don loop van dit jaar in de verschillende onderofflriersgraden tal van vacatures zyn ontstaan verschillende goponsionneerde onderofficieren gingen in burgerlgko betrekkingen over Ke i betrekkeiyk snelle opschuiving van het jongere kader was daarvan het gevolg Door de oprichting van nieuwe regimenten infanterie zal de behoefte aan een deugdeiyk kader in de toekomst nog toenemen zoodat vooral thans een vrywilligo dienstverbintenis by het wapen der infanterie aan energieke jongelieden zeer goode vooruitzichten belooft Bovendien opent de onderofficierspositie op lateren leeftyd dikwijls den weg tot burgerbetrekkingen waarby bet bezit van eigenschajipen die hg het leger in hoogo mate worden anngekweokt vnn den aspirant worden geëiscbt Hieraan kan nog toegovoogd worden dat door do nionwo pensioenwet roods pensioen kan worden verkregen na een werkeiyken dicnsttyd van 1 5 jaren Die dionattgd telt van het 16e levensjaar uf zoodat de minst gegraduocide onderofficier dus reeds op 31jarigcn leeftyd oen pensioen kan erlangen aanncraendo dat hy alsdan O jaren dien graad heeft bekleed van f 198 d i hjna f 4 per week Daartegenover staat dan slechts de vcrplichling om tot zyn 50o levensjaar voor den dienst by het resorvekader beschikbaar te blyven liuitenant Bilsen van het 16e bat van den cquipagetrein te Forbach by Metz is de vorige week in de gevangenis te Metz opgesloten de officier zal worden vervolgd als schrgver van een roman getiteld Een klein garnizoen waarin tal van byzonderheden voorkomen uit het Forbachsche militaire leven die doorzichtig genoeg zyn om do aangeduide personen te herkennon Het boek word druk besproken en bezorgde het Forbachsche bataljon zooveel last dat luitenant Bilson reeds tegen 1 November zön ontslag had gevraagd zyn chefs schgnon echter daarmede niet tevreden te zyn Volgens oen telegram uit Armontières aan do Patrie zyn de onlusten weer begonnen Twee pastoors zyn hall dood geslagen De cavalerie moest chargeeren waarby een luitenant is gewond De burgemeester beeft oen proctamatie laten aanplakken waarin de gepleegde buitensporigheden kraclitig worden gegispt en do werklieden tot kalmte worden aangespoord Te Beriyn ia in het grooto Charit Gast huis een nieaw kinderziekenhuis in gebruik genomen bestaande uit 9 gebouwen geheel naar de eischen des tyds ingericht ook voor klinisch onderwys wotenschappeiyk onderzoek en huisvesting van artsen en verpleegsters Eigenaardig is de versiering der wachtkamer waar om de wachtende kinderen bozig te honien de wanden de geschiedenissen van Roodkapje Asschepoetscher de Schoone Slaapster enz vertoonen In de ziekenzalen zyn de bedden door glazen wanden gescholden en by elk bed zün kranen voor warm en koud water zoodat men de kindoren niet behoeft te vervoeren als zy een bad moeten nomen maar dit by hot bed in een verplaatsbare knip kan geschieden Een ooggetuige by de aankomst van panglima Polera en radja Konmala te Lho Scumawé schrijtt daarover aan de N E Ct t volgonde 6 September jl ging s morgens te 8 uur met een trein van Lbo Soumawé een detachement sterk pi ra 50 bajonetten tot paal 6 in de richting van Gsndong om daar 1 uit te stappen en langs den kajonneweg en verder door de heuvels te marcïISisen naar Boeloe Tenngoh waar de beide hbsfden zich ophielden Dit detachement onder kommando van den Ie luitenant Brewer waarby ingedeeld de Ie luitenant Draager bestond uit de beste elementen var de kolonne CoIgn en had een tweeledig doel lo I het openiyke om tot geleide te dienen va 1 de beide grooten 2o om bg een eventueele verandering in de plannen dier heeren he i 1 vlug na te zetten en teruggaan naar de bosschen onmogeiyk te maken Daarom had iedèj man voor twee dagen 1 levensmiddelen by zich en bestond de trei slechts uit enkele dwangarbeiders tot hot dragen van tandoes Om hot den hoofden gemakkeiyk to ma ken en ter verhooging van t aanzien mis schien waren do noodige rypaarden meegezonden Bekend was dat de wapenen niet ttde worden afgegeven dan na onderwerping Na in t gezieht der Karapong Boeloe Teun goh te zgn gekomen ontmoette men een Atjeher die aan luitenant Brewer Verzocht niet met den troop uit het heuvelterrein te voorschgn te komen omdat het zien van een infanteriekolonno de weifelaars misschien tot minder toegeeflykheid zon leiden Aan dit verzoek werd voldaan doe i meegedeeld dat uiterlgk tot 1 uur s middags zou worden gewacht Van uit een gedekte opstelling konden de onzen nu waarnemen dat er blgkbaar nog veel moept worden afgepraat en bedisseld voor tot don grooten stap werd overgegaan Het was een heen en weer loopen van de eene meunatlia naar de andere tot eindeiyk iets voor 1 uur allen zich vergaderden en in groepen de richting naar luitenant Brewer insloegen Deze reed hen een eind te gcnioet en werd door toeankoe M ichmoet aan pangliina Polem en radja Keumala voorgesteld Het was beiden laatsten aan te zion dat ze lang van de bewoonde wereld waren afgescheiden want ze deden zich zeer onhandig voor t waren echte boschmenscben al hadden ze ook zwarte kleoren met gouden kraag aan De stoet grooten en volgelingen onder welken eersten werden opgemerkt toekoo Neq van Groot Aljeh toekoe Tji Meureudoo toekoe Radja Moeda en tookoe Alibasja van Geudong toekoe Rajent vin Lho Soumawé was wel 160 man sterk terwyi de enkele vrouwen van Polem en Keuraula werden gedragen Do wyze van dragen was wel handig Do vrouwen werden op een matje gezet hurkend dan de punten van t matje by elkaar gebonden en het geheel aan één stok door twee man gedragen Van de gezichten was niets te zien omdat allon door een zgden doek waren bedekt Panglima Polem was gezond en blgkbaar big dat hg weer eens te paard zat Hg draafde en galoppeerde maar door on wilde volstrekt niet dat zgn paard aan den teugel werd geleid De beide officieren op de beste paarden gezeten volgden hom op den voet Panglima Polera en radja Keumala zyn beiden jonge mannen van 25 k 26 jaar tenger van gestalte en van middelmatige grootte Geen van beidon zag er op dat oogenblik voordeelig uit daar ze zich blgkbaar eenigszins verlegen voelden te midden van zoovael hardnekkige vervolgers en op t oogenblik dat ze voor t eerst in een spoortrein do stoomtram naar Lho Soumawé zouden stappen om voor goed afscheid te nemen van hun zwerversleven en niet moer te behooren tot do onverzoeniyken Radja Keumala leed sinds een maand aan dysenterie hetgeen hem wel was aan te zien De voorname vrouwen werden in de eerste klasse coupé geplaatst de beide grooten met de hoofden in de tweede klasse daarmede één wagon uitmakend de troep in de middelste wagens en t overige gevolg in eenige goederenwagons aan den staart In den trein was water en ys meegenomen ten einde den dorstigen een koelen dronk tf kunnen verschaffen Maar ys was voor e meesten iets onbegrypelgks een groot stuk deed de ronde onder de dames en boeren totdat het gesmolten was on ieder genoten had van t koude kristal By Meunatha Blang pi m Ifll minuten vóér Lho Seumawé werd gestopt omdat daar de stoet zou uitstappen en by toekoe Rajeut biyven tot t vertrek naar Kotaradja De pretendent snitan stond te wachtei en ontving do grooten Het maakte op de aanwezige Europeanen den indruk alsof hg wat verlegen was tegenover de nieuw onderworpen en geenszins zich boven hem verheven voelde t Is dan ook een treurige lignur Zoo op den 6n September Den volgendendag zou de ontvangst plaats hebben toshuizo van kapitein Coiyn Te 12 uur roodde eerste tram af om den pretendentsultante halen die by aankomst werd opgewachtdoor den aapiraut controleur Dukmafer I Treuriger optreden Tan een vorst heb ik nog niet gezien en hoop ik ook niet meer te zien Het was ergeriyk om aan te zien Met zgn koepia t eigenaardig afgeknotte kegelvormige hoofddeksel der Atjehsche voornamen achter op t hoofd een lok haar daaronder nit op t voorhoofd kwam de vorstentelg waarscbgnlök nög onder den invloed van opium half beschonken aangewaggeld De man kon niet eens rechtuit loopen en wekte dan ook de algemeene verontwaardiging t Is een schuiver speler en vrouwen minnaar een geenszins achtenswaardig persoon Hg werd na ontvangst naast don kapitein controleur geplaatst en wachtte met alle inspanning de komst der beide andore hoofden af die in tegenstelling met hem ieders achting verdienen Na gegroet te hebben waarby panglima Polem de rechterhand alleen wat ophief doch radja Kcnmala deze geheel boven t hoofd uitstak hetgeen meer in den vorm was werd door toeankoe Maclimoet in de Maleische taal t woord genomen Hg zei dat panglima Polem on radja Keumala tot do Korapenio kwamen mot het dool zich te onderwerpen zy kwamen zei hg met een blank hart en verzochten den controleur dit te willen overbrengen aan den gouverneur aan wien zy de verdere beslissing overlieten en hun onderwerping aan de Vorstin der Kompenie te willon aannemen Kapitein Colgn antwoordde dat hy met genoegen aan t verzoek zon voldoen en dat hg bg dezen voorloopig als vertegenwoordiger van t bestuur de onderwerping aannam Hiermede was de plechtigheid algeloopen en werden de aanwezigen na het vertrek der drie grooten uitgenoodigd een glas eerewyn Ie drinken ter gelegenheid dezer gewichtige gebeurtenis Ook de pretendentsultan was toen van de partg Stadsnieuws GOUDA 16 October 1903 Heden waren op de vrye Paardenmaiktaangevoerd ruim 1500 paarden veulens of hitten Do handel in jonge paarden waszeer levendig vele vreemde kooplieden waren aanwezig Do volgende pi yzen werden besteed Loxepaarden van f 60i tot f 700 4 A Sjarige 400 650 2i 240 340 U 175 280 Werkpaarden 100 300 Veulens 80 1 0 Hitten 80 160 By den te Rotterdam gehouden schietwedstryd voor leden der acberpscbuttcrsvereoniging Rotterdam behaalde op de vrge baan 3 schoten max 30 p de heer C M van Wyngaarden alhier de 7e prgs met 28 punten De coramissaria der Koningin in do provincie Zuidholland heeft benoemd tot lid van de gezondheidscommissie zetelende te Bodegraven den heer O Alblaa houthandelaar te Waddinxveen Bedankt voor het beroep by do Ned Herv kerk te Zierikzee door ds H G Oldeman te Haastrecht Bedankt voor het beroep bg de Geref kerk te AHen aan den Rgn door ds J Donma ta Alblasserdam TOOlSrEEIL Voor de eerste voorstelling in t Abonnemont gaf de Koninkiyke Vereoniging Het Nederlandsch Tooneel gisterenavond het Weener Tooneelapel De Stub Waar we in onze stad slechts zes voorstellingen mogen genieten hebben we en dit is niet de eerste maal dat we t constateeren liever een stuk dat we nog eens kunnen bespreken De keuze van t stok is dus niet gelukkig te noemen ook hoorden we de opmerking maken dat men bg dergeiyke stukken zgne aankomende meisjes liever had thuis gelaten Het geheele werk is in handen van Mevrouw Manu Bouwmeester en de Heer Roy ards dio hier toonen welke supérieure gaven ze bezitten Alleen artisten als zy zyn kunnen dit stuk genietbaar maken Er zyn treffende momenten genoeg die zoo uitmuntend worden gespeeld dat het bewondering afdmngt Mevrouw Mann met hare smaakvolle toiletten is eenig in haar zeggen en doen Alles wordt door haar met zorg gedaan Gracieus is bgvoorbeeld het zich ontdoen van een mantel die loo wordt neergelegd of op een stoel gehangen dat de kostbare voering zich laat zien Ze is altoos zoo bgzonder attent op deze zoogenaamde kleinigheden Eenig is ze ook in haar gekibbel met Juffrouw Sipser vertolkt door Mevr Van Korlaar Van Dam Deze artiste had nog al gelegenheid haar bijzondere talenten te doen genieten ze is als ze bgdehand noet weien bg t kattige af maar at is en blgft geestig en laat ons hartelgk lachen Haar spel is altyd vol karakter en ze geeft zich geheel Werkeiyk was ze al was haar rol nietbeduidend door baar aardige gezegden enhaar natouriyiie manieren bgzonder te waardeeren Hebben we alzoo niets dan lof voor t spel der Dames die in dit stuk iets gewiclitigs te doen badden niet minder hulde verdient de Heer Royaards die zich gelukkig weer hoeft aangesloten bg de Koninkigke Vereoniging Zgn moeiiyke rol heeft hg meesterlijk en vol toewgding gespeeld zyn mooie stem zgne houding zgn komen en gaan wekken sympathie en bewondering Hy overdryft nooit en is tot het eiud geheel in zyn rol Werkelgk zulk een fieschaafd acteur is weer een groote aanwinst voor Het Nederlandsch Tooneel Mevrouw Mann ontving onder daverend applaus bloemen en de Hoer Royaards een prachtige krans Beiden hebben t verdiend zoo gehuldigd te worden zij hebben t stuk gedragen tij hebben er kunst in gegeven volop I We moeten nog even opmerken dat Franz de bediende die zoo aardig speelde handig de onoogeiyke kroon bgna zonder verguldsel wilde aansteken by moest t opgeven omdat de fragmenten dot kaarsjes niet wilde branden I LIJST van de aan hot Postkantoor te Gouda en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten gedurende de Ie helft der maand October 1903 welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieve n Jo Koops Mej H Fleurage Mej Hollander J M Duik G de Bruin A Booth P Baarn Gouda Hnrlingen Nymegen Utrecht Brief ki 1 a r t e n A Bnrgers J W V d Woll Rotterdam Utrecht Uit bet bnitenlant 1 terugontvangen Md M Lindria J H Heimel J J ten Have A Vloryn Bracht F Brincker J J ten Have M Schneider Binda Congo Andernaeh Dilaseldorf Hannover Kopenhagen Andernaeh London De Directeur M C HENNEQUIN 373 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrydag 16 Oct No 12720 premie van 3000 5104 f 400 f 400 262 en 12360 ieder f 200 6407 f 100 Pryzen van f 70 51 4502 872 9150 14236 17226 18859 2099 5120 7199 11489 14857 17761 20111 4138 5694 S314 12122 15862 18347 Hsele en hake FOULARDS en Eraagbeschermers VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephean mm Si BEUES VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 15 OCT L K H K StaatiUeningen Nedeblixd Certificaten Nederl Werkeiyko Schuld 3 2 Pom ObligatiSn Schatkist 1844 4 941 Rdslasi Obligatiën Binnen landscho 1894 4 98 Goudleening 1884 5 TuEKHE Geconverteerde Leening Serie C 36 ABOEXTuasflHi Bkpdblikk BniHtebl Leening 1896 99 4 77 DomsiCiSE Republiek Obli gatiën met ticket 1 Oct 1901 2 12V f ProvinaaU en Stedelijke Leemngen Rotterdam Obligatiën 1 500 1000 18941897 3 89 InduMtrieele en FinanneeU Ondernemingen Schuldbrieven Ned Voorschotb te Amsterdam 4 101 Hi potheekBanktn Pandb Alg Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothoekbrieven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandbr FrieschGroningscbe Hypb 4 100 Pandb Hell Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb S 98 Pandb EottWd Hypb 4 1 11 s dito dito dito 3 97 Pandb Rg nlandscge Hypb 4 99V Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb WesUandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 3 Credietlmtell Sf OaUiuir Ondernemingen Obi Hdv Amsterdam 1891 98 4V 102 1894 4 101 Scheepmart MaatHhapp en Oblig Ned Amerik Slv Mg WOl 4 DiverMn Bkloib Aand Compagnie Internationale dos Wagons lits 130 Spoonoegleeningen Nederland Obligatiën My tot Expl van Staatsspoorwegen 1903 4 103 Gest Obligatiën Noord Brabant Boxtel Wezol 1875 80 88 Noord Brabant Boxtel Wezel 2i hypotheek 12 Italië Obligatiën Zuid Ilali aansche Spw My A H 3 67 NoordAmekika Denver Rio Grande Spw Certificaten van aand 1 St Louis en San Krnncisro Cert 2e pref aand 43 Southern Railway Company Gew aandeoien 17Vh PremieUetiingen Afrika Congo Loten 1880 42 Markt A 88 Oonda Bet rooHiJ Jtrerfn Me laitle Nat Wodslrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen do NOUVEAUTft S in Manlt ls CoHltimes ROfiES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de moest concnrreerende Pryzen Burgerlijke Staud Moordrecht GEBOREN Aaltje ouders A Palsgraaf en N Gouwens Jan ouders L Sieboling en A Hegkoop Predikbeurt bij de RemoostrantsohGereformeerde Qomeente alhie Zondag 18 Oct s morgens te 101 ar Ds H VAN ASSENDELFT Ai VEtiTt iiri N TE HOOP Ren partU Vuren en Grenen 1 X 1 lang 4 voet Brieven onder No 2533 aan hot Bureau van dit Blad Hiermede berichten wy U de ontvangflt der Modelhoeden ES Nouveauté s mr Costumes GEZ HCÏÏAEL Kleiweg E iC GOUDA EEN Heerenhuis met Tuin TE HU IJK Te bevragen Peperstraat K l 77 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOKIIVHMJlHi FIBRIRKEIV Voedert uw Vee met de Muivere murwe merk Sler en fUy uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Dtplomn l arlja 1900 negen Gouden MetlaUiea Echte SINGER liFaaimacliiiies voor eiken tak ran nijverheiil alsook voor alle huiHhouileHJk niialteer Oiiilerrirlit gratis liok In het inmlerne bordnreii en slo i iiiii SlNGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Lani e Tlendcweg 27 Gedurende een korten tijd OPRUIMING van Vleesch pn Tafolmessen Scharen Lepels en Vorken Zakmessen Scheermessen Haarmachinos en andere Messenwaren Barometers Thermometers Brillen Passerdoozen Duimstokken en verdere mathematische on optische Instrnmentcn tegen veel verminderde pryzen mil j E mtaTjAG flOOCJSTU 251 ROTTERDAM 1 1 SCIIVIhJNK Firma II C Keliri ns Bente en joedLoopste macMnah Slljpiiirichtiiuj v nt ni rhanfd illnar totdevoorafga nd ke teekeaenTaDapoplexl herMnb rMrto tM troU oog BteedH Klla miiiiIdloD door de ufdliclia w tM clikp aaiiiiewerid Kent uu den nlenw Wd koBi deeër toa dat slj doorhet febrnlk meken van deneeDvoodiRjiteuweg namsUlli UnKi d hnlé mm phjilolorleehe oiitdekklnK i daan heeft die na honderde proefiiaialu en tfaaaa over da ceheela waraU yerhreid ie en terwijl ïlf id wetencchappelljka krlngaa de hoonte bolaniitellinc wekt twui eaoa wldaad htljkt f Eljn vonr de aan aennwkwalan UJdanda meDaohbeld Date geneeawUH U altcaroaden iloar den gevft fn Ofdcler van Oasondhett Dr Roman Welaamfck nta VtUboran en barnat op da OU dervindliiE ojigciluau in eene H JarlKe praktijk Ikoor wKMChlnv VHn li l hssrit enwHal por lnK word i n II tinrloaK MBlIi te stoffen rd hHl l nnflildellUk Hit hclaeMMW K ml l meilettodeeld Met dace KOBeeawtJae werden werkelijk aeklttarende raaolUMn v rkre a on iJl waakte auuveel nuiang dat van een door den uitvinder ceoohrevan wer a OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Het groote aantal zenuwkwalen lorkomlag en geneiing benen te Dit boekje bevat niet allen vor ket frovM tub Dlanea korten tijd r ede öeaiedmk liek vcretaatibare vcrklarlngea omtrent bet lil wanlioiilgc jBvallen verkrngwu ultweiking miiai dt nieuwere therapie en de daarmeda selfa u daarin wetanaohapMlLJke ver iidplliifien nit de iii Ila ltp bladen die aaiVdnift KfneciiwiJr A gewUd EjJn K6tui cliiiftfiii van boogj B jlafttHte fineeiikuiidi Hn ouder welke f 14 Jn loomede anohrlft val éeléra meKr prereetar an da polykllnteli t Parl i rui Rougemont 10 Steingreber tiibiI dr praktiieerend geAteahier aan hit kraak ilnnlgin BMOrht dn Charenton Senliaiiralh Dr Cohn Ie Stettin Sroiimann mi it arroad arte taJBhllnaea ür P Foreitler Benee h Br dlrsDleur va het lioipltaal te Agen Qeliiliiiratli Or Beli rlR kaatael lyteefila Bedtms Darjoi mod dr gDneeshsBr tllr eteur dar oalvanD ltierapButiiaha Inrlghtlng veer eeewllldare It Parlja ruo St Honoré 334 Contui ven AiLlianliaoh mad dr la Corfu Or Buiketli arread aria Ie Zlrkelti Oker KBtitMit Jeotil m d dr ta Wienen Dr C Bongeval ULa Farrtir Eure lid vaa dta Ctnaall Oaatral d tiyftMa a de Sunti m Frankrijk en vele anderen Aan allen wier K nnwscflt l meer of mlnilar aangsdkaB la f au t BsaMa4 E uiiw ctiiiKlieia HJ l n waarvan de kenteekeneu ilJn okreaJioha haenrljn migraleedehele lta dpljn bloidandrang roolB priklialliaarbsid gejaagdke d ilepolieiliald tldianNlIJka anrual au onliehaBetIJka la iland verder alle ileknn die door beroerte etroffan walden nof lijden aan i gMvoltoa daarvu loeala veHannnleatOf onvermeBin tot ipraken iwara tongval moelelljk elltkta itljfheld dar gawHehlan aiat veart durende pl n plaBtiell k iwakla veriwakklriB van gehiugen anE it kit raede ondar geneaakandlf behandellnf Eeweent nijn maar door de bekeade mlddelan ala antbondlnpen b kondwatsr nnr wrlivea elecfrlipcren etoomlool of zeebadea teen K n liif ot lailfinc hnnnw kwaal avonden teboen en ten slotte zij die vn ca sevoclan veerbersarte miurtoa radaa babbaa werana verachijuaelen ala im aanhoudend angiliB voaiae verdoovlng la bat kaan haoMalJi at liall liel nikkerlngen tn donker worden voor da oagan drukktnM pijn oeder Eel aarkaafM Hlilai la tfa aaran tat vee ea vaa krlebellng In ia kal ilapen van haadaR en voeten aan al de drl MtacorllB van HwlUdera Bli ook un leeg Mili et tijdande aan klaakiaolil n kraehtaleeihald ook an geionda lelFi aan Jonge larteaen die veel mil kei hoofd warkcn en Keoetelljke reaotie willen voorkoman wordt dringend aan eradan ilcb het boven vermelde werkje aan te eobalTen hetwelk op aanvnf a ketlalooa ea frtnn var onden wordt door Amaterdam door M MCBAV dl Co Heülnwer I llot rdBU F R VMn MAKTBIV HOLf P Apotbeklr Eorte floofBt fl Llltre ht LnBHV Jk POItTOV OudOKraclit blJ de Oaardbrng F SH Op de lonnte hvKlenninch randioinale tentoonatelllnf la de l r Welaaaaan aoha Oeaaaa wliu door da Bedla li Jnrli Mot d Kllvcr H l nif h hn n l Geen Kiiiklioesl lieen liiniieii al Om liiiikhoo sl Inniiciiza llorslfii Kcelaan looiiiii binnen don kortst niogelyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van uuds bekende beliroonik en wereldbefoenide Superior Bmiven Borst honig Extract M K r 14 il T II w uit do KoninkiykeHtooralahriek 1 E HONINiJHl DKM van iN ïTaine H N VAN SCHAIK C DEN HAAÖ Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFP S Co Westhaven 9S Gouda A LArEIilSrÊCry Kimwef K Ion nouda E H VAN MILD Vcerstal ü 12U te Gouila A UOUMAN Moordreehi I INKSK NieuwerkerkadlJêel A N VAN ZESSEN Sc won tónen 1 Til TOllKKN U V WIJK Oudeaater A SCHEER Hamlrecht V W s KUB Oudewalrr h vas ots HEIJDEN te Reeuaijk P v o SPV K Moercapelie D v u STAK Waddimtvem Weü A HOLST Waildingtveen M KOLKMAN Waddevingeen P A on JltOOT Oadewat r middel tegen Bli nmt hetd enz mag in geen breken In flet ct en 90 et bi 1 Drogisten dam bi Cl WeinftCo ROTTER DAM Dit goede oude I Uek Jicht Ttrkoud enkel Huisgezin ont chen i 1 25 tDLApot Te Amster n JONUH 0 uUmiter J P KASTELEIN PoUbroeUrdam D IlIKKEU te Bemrlm b a T Tuyll F U InnTEi u o BJ i RNKFR PAIN EXPELLER o