Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1903

o 9238 Maandag 10 October 1U03 4Zste Jaargang XitmwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstrekene Hoofdprijs lenbiedehel De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd fiOO OOO Vk Xfitnoodiging tot deeljuetning in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarlwrgde groote Geldloterij waarin zeker 10 Uillioen 856 562 Uark gewonnen moeten worden De hooidprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prija ia in het gelukkigste geval 1 prijs 40 000 M 4 prijz v 80 000 M 80 000 M It OOOM 10 000 M 000 M 3 000 M 000 M I OOOM 400 M 300 M 600 000 Mark 1 Premie v 300 000 M I SOO OOOM 5 a i 40 100 uo 61 818 76 l 60 000 M J OOOM premien v 40 000 M I Premie v Se OOO M 1 SO OOOM 1 prijs 100 000 M l SO OOOM l 60 000 M 1 10 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 111 000 bten rael 637aB prijzen en 8 prijmien r oo lat bijna op de hellt van lUe loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prys der Isto klasse be draagt in het gelukkigste geval I 0000 Mark stijgt in de Se kl tot t 000 M in de 8e tot 60000 M in de 4e tot 701 00 M in de te tot 7SI 00 M in de e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 800000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het oflficieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingslijst U ultbctnlIiiK en verzending van irt zen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wendfl zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel llecksclicr Scnr Bankier en Wisselkantoor in HAMIïURO Duitücbland Zander Instituut Fluweelen Singel 11 7 H GOUDA Ganeesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEK Directr I van DUUREN Bebmi mrugaei i verkromm noeii ingevallen bomt x en o heenen on a nieirellehaamtnisvorm ttltieiH xtenlite eonatlitatte npleren f enr xleklen rheumiUliiehe natutoeniHgen verttutkingen onz onz thiiny a We d rbali m in tlo giiliüolo wortilil liukonil on geroomd OiHHortroiïoii muldol Uïgon allo Horst lionr Lei er Hnaczlrkten enz IiiwuihIik zoowol als ook iiitMüiidig UI liijiiii ulla ziüktügovnllüii mot gooil guvolg I aap to wouilou l rU per llacon Il i r po8 I I IS Thlinj B Wosdintlf bent oon alsnog ongokoudo gonüoskrarlil on hoilzamo working Moiikt niooslal olke pijiilijko en govanrvollo oporulio goliool oviirliodig Mot dozo zalf word oon 4 ttr oud voor oHf eneeHli k CellOUllen beeuifezwfl o onlanK oon liijun iS a r hunkerUJilen teneien llronut gonozing on Torzapliting dor pijiiou hij woiidon ontstokiiigon onz van allorloi aanl PrUs per pot f 1 60 por post f 1 00 Tontraal Dopflt voor Nodorlalid Apulliok T JIKKIII SIKBEKN Itukiu 8 Auisterdam W r K ii op i brsU Uf mi a ilircol mu i d li hutiPn i olhBke tie K rillHUHY iu Pregrtó bel UolutMli Oeaterroich Relievo praapectai te oalbie fen hij Ut OenteMl OepAt Sailjer Gouda Druk van A BEWKMAN Zs Rokia 8 Atnrtenlun aanwijzende het tijtlstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West lndië zijn van atlOCTOBhR verkrijgbaar tl ILO COüi tS P Kxemplaar bij de Uitgevers il Bltl KM en Zn LANGE TIEN0EWEG I l l II I i 1 1 I II i i i I I I i i IIII I SAHGlIiüOSE llel best bekende middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte Bijna veertig jaren MejnUrouw INTHORN te Noordwjjk liii bijnii veertig jaren gesnkkeld aan zware lioofdpijn gevolgd door brakingen en was daardoor erg zwak in het hoofd Gelezen hebbende van lyders die door de Sunguiiioso gonozun waren van dergelijke kwaal besloot xy daar ook de proel van Ie nomen Thans schrijft zij ons Tk kan n met blijdscbap melden dat do Sangninose mij waarlijk helpt Al ben ik nog niet geheel beter ik gevoel mij veel sterker en dat wil wat zoggen voor iemand die byiia veertig jaar geSQkkeld heeft On zijn verscheiden voorbeelden bekend dat menschen jaren lang die hoofdpijnen hadden die met braking gepaard gaan en dat zij door de Sangninose voor goed daarvan zijn bevrijd Prijs p fl f 1 50 i fl f 8 12 f 15 ïe Gouda biJ WOIjFK Co Westhaven KLAPWI TK Berkel Rooder js SPRUIJÏ Co Boskoop Bodegraven JONKER Schoonhoven y ZESSEN Zoetermeer VAN WEL wvrmf m wfriii i fiww Duur jeiieeeh Bltfemecn minbevolcR Met £ erc Dlploiita en Oouü Bekroonde PRAEPARATEN VAN r io I 11 ii me kr oMijeotiver erlieniltKraA WUNtetaiiwd e i WUina LearUCne l ki lerm l YOl i eiien tebr k n Xluat Uchte pl eri rlni ennwhooldpl n ter vusterkinj na il kte of krawnbed koorl en hue 6 o 8f i OUINA I AROCHE eRRUQINEUX m het bijwnder teeen Bloedjebrek Bledaudit kwalen van KrlUsolnn l ef jd en VerkTiji b r m n com 4 1 90 en ƒ L I3S1 1 r o a vo l2aam er terkend B n eni ln nli ak v ord lijkichpbiiik i C IKel V CaO i iiind ten reakkenonknK htljegeitellenjee uiittb elen AU oMaikrackdee drank b jtooraUten der pUiverterlngK r nen i dl rh oc ri Qril SSJ U n kinderen P per bu H K r n 70 ü Klfr O DO 1 H Kp CBO Ohamlicll Mallrcillk f r Speciaal voor Kinderroedlnj in bnuen 1 H Kgt O flO lalver lVIClKaUlK Cr ijicgr 0 60 Kp ƒ O M kr iUrr n f irlaroHt n Hel rooke mar hil Cl8 rerte il voldoende ter beitrijAStnma V lgarcnCn ji hml anv U n AMhm etc U r Joo je ay ft BOen O tó ZUl 1 T m Ia Rnnhnnc FRUIT POROATIEF lejen VerttoJipini Aani f TamarindetJonDons brien Mnr ui con iti etc Yoo n k iiiai ni dH de vorm Joot het kind bMltrl ilk en de mimk a naam i Pr per doo je 0 90 en 0 60 CIm DacéHtAC Icemeen erkend al het BESTE huisiniddd OalTnlaKraSïl lieS J fHoe Vernondhald en Ke lp n hel een HlmoploMenJ en vera chten d middel bU lUloemendheld ulululteod in □ lleschjes veittij ubMT Pnjl ƒ O aO per flesch je V P ew o ro CTAEPIUEH BOUI t J KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST kan gebrnikt worden nlH bvooil iii plaats van het gewone wittebrood Het is voedzamer omdat het de gelicele tarwe inhoudt Terwijl uit de witte bloem de meest voedende bestnnddeelen verdwenen ijn zijn ze in ons tarwebrood behouden nU beMhult in plaats van de gewone beschuit bi bouillon kollie thee of cacao nlM kruim in geliakt en bij het gereed maken van allerlei schoteltjes waarbijbroodol beschuitkroim te pas komen De Importeurs voor Nederland en Koloniin De Nederlanilsche Delicatessen handel OBBBa DA HKN Botterdara Patent H StoUeB nuKUKi i y uiuinmtimutrtti WÊÊÊÊÊL U luiiutti liQBr Oer gro9M Brfolg rfw uiun Pal nt A mallen tmiitisrt m Anten lu tee I teMHtren tvertUUmn Xacluihmunvm fletee Men keufe delw wteee aUte eehmYen H StoUe im mt utH Jtrect odee Itt lotctm Elevtttêitdluegeli Henen unieePletet nh neieneMemlJ aii tin IK = Pr M aMn nnt Zetetninêé freUi imi Hmm 5i Gered van volslagen ondergang zijn alle dienstboden en schoonmaaksters door het verschijnen op onzen aardbol van Jhoi blauwe band Poeturrême Geen afbeulen meer Met Ahoi Poelscrême is alles in een vloek en een zg ltt klaar het koperwerk blinkt mooi en bl jft mooi blinken vooral wanneer men vloeibare jAboi Poetscrême in die driekanten blikken bussen en fieschjee gebruikt Ahoi blauwe band Poetscrême is alom verkrijgbaar in doozen k 5 T en 10 ets flesschen 4 T i ets en in blikken bussen il 20 30 en 60 ets TE KOOP 150 stnks zware EIKEN BERGROKDEN in alle afmetingen en zWi arten Een party dito vitn 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten tllen thans gevelde boomen Een partii LICHTE BER6R0EDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prgs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 dnimsche EIKEN ÜEELEN Een groots party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN P0 V1PEN en zwar EIKEN ZAAGSTUKKKN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schooiiiig Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALT IES voor hokken tor beschutting van jonge vruchtbuiimen tegen den piijs van 12 et per stuk STEEN en PANÜVENHOUT 8P00RLEÜGERS BALKEN HEJPALEN HEINlNQREKKïW enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BÜONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN CU BOD NENRLIS 50000 bossen KRIBHOÜT Alles wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp conairreerende prijzen en ifs maanden crediet bij den houthandelaar JOH CAUEN te Cotlien wie Keker zün wti a lebtn Eikel CMM te ontTtngeii Iwameu gestgU n u t I proefiuniüRfeii la den handal ekomsn onder di Buiii de altrlndera Dr Hlohaell mmirdigd p i best macliines ia het veraldbentmd ftibklinement vu Oebrj BtoU rek t Eenlni IkIm Cikel Cacao In vierkintea bnaaen Den Eikel CMM ia met melk Aookt een tatfnaa gtzmA drank t oi dar gelijkach gebruik een t 2 the hpeli raa t poeder voor een kop Chooolato JU Keneeekracbtige drank bi gerei ven diarrbee akcitts met water t gebniikbn Terkrijgbeat bi de Toonuamitt H 1 Apotheksra en Pril Kft U pweftml t M o 90 a a86 Oenerialvirttgenwaordlger TWt Htdir land Julius MattenkMt V HM Iwtte onaekaMjrkM f makkelykitapoetimlddelviiarHMCH ca vooral damn en Ktnderfehoenwtfk 11 de A r a r van C a Millar k Ce ariil laitll Str M Mn letta aal miUf op naam en fateltkaiiiaTk Niryiaaar ky IlMrea WhikaMei la Mkaaaoiea laMtariei aawyaa aaa aia iiaera aaaat br V aaraMaaa anaaa Amnterdam Kalveistraat 103 Builengfcwone Verkiezing ran vijf Leden Patroons en van vul I den Werklieden VAK IE Kamer van Arbeid voor de Conreclieyrijvcn TE GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het Koninklijk Besluit van 22 September 1903 no 27 brengen ter nlgemeene kennis dat eene buitengewone verkiezing van vijf ledonpa troons en van vjl loden werklieden van de Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrijven zal plaats hebhen op Maandag 2 November J903 zullende zoo noodig de herstemming gehouden worden op Maandag 9 November 1903 Het Stembureau zal zitting houden in liet Raadhuis van des voormiddagü 8 tot des namiddags 3 uren Gouda n October 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bullvnliindscli Uvvrzlcbl Het bezoek van het Italiaanschc vorstenpaar aan de Fransche hoofdstad is eon ware triomftocht Overal is do verwelkoming zeer hartelijk Voor Donderdag stond een bezoek ann Versailles op bet programma dat dienovereenkomstig heeft plaats gevonden In den middag hooft do Fransche loioisterprosident Combes met den Italiaiur clien ministef van Baitenlandsche Zaken admiraal Morin een onderhoud van 20 minuten gehad De bericliTen nit Armentièros luiden mindei ongunstig do voorkomende oiigercgeldhedon waren minder in aantal en van niet zoo ernstige 1 aard als de eerste dagen der week de overheid is trouwens ook beter voorbereid en het aantal toegovocrdo troepen moet nu wol iianzicnliik genoeg zvjn om met krachtige hand de misdadige aanslagen tegen staat en bezit af te wenden In elk geval heeft do prefect van liot Département du Nord gemeend de maatregelen tot herstel van orde met kracht te moeten doorzetten en heeft hiJ den staat van beleg laten afkondigen alle hulzen moeten nu vin U uur s avonds tot 8 uur s morgens gesloten zijn Van ziJn kant heeft de burgemeester van Armentières ook een sociaal democraat maar met meer hersenen dan de revolntioanaire burgervader van Houplincs getr icht de bevolking lot rede te brcgcn en hu is eerlijk genoeg de gebeurtenissen die hebben plaats gehad betreurenswaardig tenoemen schadelijk voor de reputatie van onze stad en niet gerechtvaardigd door de overigens wetlige eischen De burgemeester plaatst echter do moorden branden en diefstallen niet op rekening der arbeiders arbeiders stelen niet zegt hiJ lier maar op die van FÉViLLElOX WMMMMM Amertkaansche romtin 43 I Dat lij evenwel zooals t tij het spijt mij dat die verkoeling tusschen u eö den oU en Eustace is ontstaan Dat was verniooden geworden vriendlief zoo gij geheel in uw rpl gebleven waart Men moet nooit iets ten halve d ien Gij wildet u voor iemand anders uitgeven en den eersten den beston keer dat men u op den tand voelt valt gij rcedi uit uw rol Dat was kinderachtig Maar hoe die tout weer goed te maken Staat ge nu ook m t den jongen Eustace opl gespannen voet f O neen Die is mij vandaag nog komen uitnoodigen tegen aanstaanden Maandag tot het bijwonen eener tooneelvoorstfcUing en een daarop te volgen souper bij welke gelegenheid ik dan bij zijn zuster de honneurs zou waarnemen Hm en vandaag is t pas Donderdag Nu laten wij loo afspreken Ge zoekt zoo gau mogelijk een schijnbaar ongeJ Qchte gelegenheid om bij den ouden heer Eustace de begane lout weder goed te maken Ik zal t beproeven Maar met den wil uw doel te bereiken Dori ton Niets tea halve i PHB affP MitPi ffiViai BiV MBiBqaiai9 HlMaW n misdadigers evenwel zegtdo bargemeestor de schandelijke gebeurtenissen moRen zich niet herhalen Naar het schijnt heeft het beroep op den goeden zin der stakende arbeiders zyn uitwerking niet gemist Betreurenswaardig met dat al blijven de incidenten die dozen strijd kenmerken zoo de misdadige mishandeling van twee geestelijken de broeders Delanghe pastoors te Gruson en Houplines die op weg naar het station te Armentières door viJf individuen die een gestolen vat jenever droegen werden aangevallen ter aartle geworpen on met trappen en messen ernstig mishandeld werden Twee der schuldigen zijn reeds aangehouden en voor den rechter van instructie gevoerd Wat het werk betreft ligt in Armentières de geheele arbeid stil en staan de machines in alle textielfabrieken stop ook in Poranchios Trelinghien en te Pont de Nieppe wordt in het geheel niet gewerkt Te Roubaix echter wordt geïeidelyk de arbeid hervat gisteren meldden 820 staker s zich weer aan by Hannart en gingen aan het werk op de oude voorwaarden Ook in andere weeffabrieken wordt gedeeltelijk weer met het werk begonnen Daartegenover staat dat in andere fabiieken een nicawc loonbcweging is bogoniion o n in de inrichting Motte el Desk scluze wier arbeiders 50 centimes opslag por dag eischen Te Halluin en Linselle gaan ouk weer Wakerb op do oude voorwaarden aan liet werk Het belangrijkste bericht is zeker wel dat men tegen Zondag tjen leferendum voorbereidt waar de stakers zullen hebbon te stemmen vóór of tegen voortzetting der staking men zal geheime stemming houden teneinde beïnvloeding buiten te sluiten Bflgische arbeiders in het Département dn Nord werkzaam en solidair met deze beweging zullen zonderling genoeg niet mee mogen stemmen en ook arbeiders en arbeidsters beneden 20 jaar zijn van het refernndum buitengesloten vrouwen en meisjes daarentegen die boven dien leoftyd en in de fabrieken werkzaam waten zullen wél tot stemming worden toegelaten Donderdag heeft te Weenen onder voorzitter chap dws Kei ers een conferentie plaats gehad ter vaststelling van liet maximum van nationale consessies die zonder schade voor de eenheid van het leger aan do flongaren kunnen worden gedaan Tegenwoordig waren de eersteininister von Kocrber de minister van biiitenlandsche zaken graaf Uoluchowski do minister van ooi log von Pittreich en het hoofd van den generalen staf Beek Het heette te Weenen dat Frans Jo ef vandaag eerst de vorming van een kabinet in Hongarije aan graaf Andrassy zou opdragen Als de o hedankto zou graaf Tisza de starre calvinist do opdracht krijgen hetgeen beteekent clitt de obstructie met geweld zal worden aangepakt Wy zeggen mot opzet niet ten ouder gebracht want het is zeer de vraag of Tisza de baas zal blyven Een belangrijk feit is de Kngelsche not eergisteren aan de Porte gezonden waarj J XVI Dorison kreeg Calhcart eenige dagen achtereen niet te zien en m dien tijd bood zich voor hem ook geen geschikte gelegenheid om den ouden heer Kiistace te ontmoeten De Maandag was gekomen en getrouw aan zijn belofle begaf Dorison zich naar de tarallie Eustace om Eveline njiar ilen scho uwburg to geleiden Hij voelde bij zijn komat dat men hem met eenige gereserveerdheid ontving en alleen de bedoelde jonge dame zelve was even vriendelijk al voorheen tegenover hem In t eerst trachtte hij zich voor te stellen dat die koele ontvangst lUeen in zijn verbeelding bestond maar moest daar wel van terug te komen toen hij bemerkte dat Eustace zich m een zijvertrek van t salon bevond welks deuren openstonden en dat hij loch niet naar hem toekwam om hem welkom te heeten Toen hij met mejuffrouw Kustace van huis gmgzeide zij tegen hem Ik wil oprecht met u zijn mijnheer fl prey u moet papa op de een ol andere wijze gegriefd of beleedigd hebben Ik wilde maar dat u mij ook kondet zeggen waarmede U heb de verandering m zijn gedragslijn wel opgemerkt zonder evenwel omtrent de aanleiding daartoe zeker te zijn sCharley heeft papa daar ook al naar gevraagd maar papa wilde t hem niet zeggen Ik weet geen andere oorzaak dan die ik uw broeder heb opgegeven En die h mij heelt over verteld maar dat deze wordt aitgenoodigd onmiddoliyk de hervormingen bij het tractaat van Berlyn voorgeschreven in te voeren in Roemenie en in Armenië en voorts dé bepalingen van dat tractaat op de slniting van do Dardanellen toe te passen Italië zou dit optreden steun hebben toegezegd Deze nota bepaalt zich daa niet tot het verleenen van eteun aan de hervorraingsvooratellen van Rusland en Oostenruk j zü gaat verder zü wijst op de veel omvangröker hervormingen die door het Congres te Berlin in 1878 zgn vastgesteld door den Sultan zyn goedgekeurd en tot heden een doode letter gebleven Kngeland vraagt thans ook de invoering dierzelfde hervormingen in Armenië hoewel er op het oogenblik geen Armenische quaestie is en ten slotte vi aagt het de toepassing van de bepalingen op het sluiten der Dardanellen dus het ophouqon van hot oogluikend toestaan dat Rusland zyn oorlogsschepen door de zeeengte zendt ifet is de vraag of het ver tandig is deze quaestie op het oogenblik op te rakelen nu RusJand en Oostenryk inet zoo groote moeite en insparming bezig ziJn voor hot gemartelde Macedonië eenige verbetering te verkrijgen Hoe nobel de bedoelingen knnnen zÜn die bij het opstellen dezer Eugelsche nota hebben voorgezeten het feit der indiening thans ii een belemmering van den arbeid door Rusland en Oostenryk ondernomen De Sultan zal er een nieuwe aanleiding tot uitstellen in vinden en het gevaar voor complicaties dat die beide mogendheden sedert een hall jaai pogen te bezworen zal er door worden verhoogd Met belangstelling ziet men thans uit naar berichten uit Weenen en Petersburg over den indruk door P ngeland s optreden gewekt Het gevaar sehÜut in Oos t Azii geweken Do crlsïp in casu de onderihandelingen tussehen Ruslany en Japan heliben een normaal verloop Er is geen reden meer tot bezorgdheid als men de officieele berichten uit Tokio mag gelooven Wat deze voorstelling inecr of minder waarschynlyk kan maken is de toestand waarin de niCrvus rcrum van lapan verkeert Volgens do Kovosti heeft ook Japan geen geld Het moet dus leenen Kn van de Kuropecscho staten die Japan geld zouden kunnen leenen noemt zy Frankryk Duitschland en Kngeland De vriend en bondgenoot van Rusland zal naar het blad hoopt geen kapitaal beschikbaar stellen om Rusland te bestryden Duttsehland is gowooniyk niet scheutig biyft dus over of Kngeland kapitaal over heeft om zyn bondgenoot op deze wy ie te steunen en zyn politie agent in het Verre Oosten de te inaken onkosten wil vergoeden De Novosti beweert dat het een dwaling is te mcenen dat de verwikkelingen in het Verre Oosten niets met delKuropeesche aangelegenheden te maken hebben Een botsing aldaar zou wel dcgelyk zyn invloed hebben op zeker Kuropcesch coneert Aten mag daarom ook aannemen dat de Paropoesche diplomatie ernaar streven zal kan i niet zijn Charley licett dat papa op den man afgevraagd maar moest zich toen met een schouderophalen en een afwijzende beweging van de hand tevreden btellen en over iilk een bagatel kan ook iemand als papa niet zoo uil zijn humeur zijn geraakt Daaivan moet iets anders de schuld zijn Darj kan ik met geen mogelijkheid nagaan wat Wees overtuigd jufTrouw Euhtare ik acht de vriendschap van uw broeder te hoog en ben te dankbaar voor de welwillende ontvangst ton uwent dan dat ik met gaarne een zeer zeker onwillekeurig verzuim van mijn kant door eene verontschuldiging weder zou willen goed maken als ik maar wist waarover ik mij te verontschuldigen had wDe reden moet ernstig zij mijnheer Dudley zoo ernstig dat Charley een oogenblik heelt gevreesd vergeet mij mijn openhartigheid I dat men u den tougang tot ons huis ontzeg gen zou Is t al zoover gekomen riep Dorison uit Hij voelde wel hoe m jullrouw Eustace op zachte wijie hera een wenk gaf om voortaan ten oïhde ernstige gevolgen te voorkomen maar liever hun huib te mijden De oude heer il icht hij heett zeker geraden dat ik eigenlijk John Dorison onder een aani enomen naam ben Daar hij evenwel niet zeker is van zijn za k wil hij dit niet als reden opgeven Die gedachte verontrustte hem zeer en het schonk hem weinig troost van den anderen kant ta ondervinden dat hij in den familiekring aan een nitbarsling zoowol hier als in Oost Azië te voorkomen want breekt op een van beide punten de bom los dan zal naar mcnschelyke berekening geheel hetKuropeesch concert gebouw ontploffen Per saldo hangt in dezen nu veel al van de verdere houding van Engeland Verspreide Beriehten Frankrijk Exkoningin Ranavalo van Madagascar is oergistoravond van Parys uit naar Marseille vertrokken vanwaar zy rechtstreeks terugkeert naar Algiers Namens de Fransche schoidsrechterlyke groep uit de Kamer heeft d Estournelleseen gelukwensch gericht tot minister Delcassé voor do totstandkoming van de scheidsrechterlyko ovoreenkomst met Engeland de voorzitter van het congres te Rouaanen van den Internationalen Hond voorVrede en Vryheid Emille Arnand heeftóók een gelnlcwenseh gericht ann Delcussaea de gemeenteraad van Londen heeft eedfelicitatie gedirigeerd aan koning Edward en president Doubet met dezelfde aangelegenheid Donderdagavond om ruim lialfnegen is kuning Leopold van België van Parys naarWeenen vertrokken Dlutsciii ani Do terdoodbrenging van den raatroos Kehler die den onderofficier Biederitzky gedood heeft aan boord van het wachtschip Loreley het vorige jaar zal plaats vinden te Anrich in do laatste week dezer maand Donderdag heeft de prelaat Wilpert uit Rome den keizer overhandigd oen exemplaar van zyn werk over de schilderatukkea in do Catacomben en een eigenhandig Hchryveu van den paus aan den keizer In een vergadering van leden dor Itomeinsume Ortskrankenkasse het grouto ziekenfonds te Koningsbergen dat zestien duizend leden telt is goedgekenril de hoiiding van het bestuur tegenover de dokteisvereeniging en nu dreigt tegen lanuari een staking der dokters tegen die kas De luitenant Helireiner te Wesel is gestorven tengevolge van do door hem in liet duel op pistool met een reservc hiiteiiant opgeloopcn verwondingen Door de rechtbank te Koningsbergen yn Donderdag vrygesproken twee hurgers die by de jongste verkiezing te goeder trouw in twee verschillende kiesdistricten waarvoor zy stembriefjes hadden gekregen hun kiezersplicht vervuld hadden f ff fc te n ac H 1 fÊ MC n Zitting van Vrydag lü Octobei iin de orde was het ontwel p betreffende i eline en aan Cliarley twee ijverif e pleitbi o i gers had llij kon zijn neernlachtigheid nu t verbergen en verzekerde slechts zij n dame dal Iiij alles wilde aanwe iden om het misverslaiul inl den weg te ruimen waarop het meisje blijkb iai weer veel opgewekter werd In den schouwburg vonden zij het overige geïelschap en in het algemeen levendig gevoerde discours vergal Dorison een weinig zijii eigen on levre lenlieul Ilij vond m de jonge d ime een geeitipe gezelligo praat ter en bemerkte wl I dal zij ekere m met mindere mate dan haar broetler de gelukkige gave bezat om overal een mngenanie stemming te doen ontstaan Hetooterend vondhij haar Haar zin voor den huraoristi chen kant tli r dmgen maakte hem langzamerhand zelf vroolijk en geestig ja hi werd bijna uitgelaten en oo aardig alsol hij t zich tot laak had gesteld op zijn bekoorlijke jonge buur een voordeeligen iiulruk te maken Toen men na de voorstelling aan het sou icr vereenigd was sprak hij veel meer tlan hij ander gewoon was te doen en hij sprak goed vul pit zonder ooit scherp of kwetsend te zijn hij ver telde anecdotes maakte de grappigi te opmcrkmgen en sle spte met zijn gezomle Uiim allen mede Op mijii woord liudley nep de jon e I aistace uit ik heb u vroeger nooit m iilk een stemming gezien Had ik niet op itw glas ge et en gezien hoe matig gij zijt ik zon denken dat hel druivcnsap u naar t hooltl was geslagen Wordt vervolgd i