Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1903

sai lii ose Hel liesl bekende middel legen bloedarmoede en zennwxwakle Bijna veertig jaren Mejuffrouw INTHORN te Noordwgk had bgna veertig jaren gesukkeld aan zwnro hoofdpgn gevolgd door brakingon en was daardoor erg zwak in hel hoofd Gelezen hebbende van Igders die door de Hunguinose genezen waren van dergeiyko kwaal besloot zg daar ook do proef van Ie nemen Thans schrijft zg ons Ik kan u met Ulgdschap melden dat de Sangujnose mg waarlgk helpt Al ben ik nog niet gehoel beter ik gevoel mg veel sterker en dat wil wat zeggen voor iemand die bjjna veertig jaar gesukkeld heeft Ons zgn verscheiden voorbeelden bekend dat menschon jaren lang die hoofdpgnen hadden die met braking gepaard gaan en dat zg door de Smiguinose voor goed daarvan zgn bevrgd Prgs p il f 1 50 O 1 f 8 12 fl f 15 Te Gouda Mj WOLFF Co Westhaven KLAPWUK Berkel RoodergsSPRÜIJT Co Boskoop Bodegraven lONKER Schoonhoven V ZESSEN Zoeterraeer VAN WEL aanleg exploitatie het gebruik van telelonnn on telegrafen Het Algemeen debat werd geopend door Mr T jdeman die lettende op de voortdurende ontwikkeling der electrisclie bedrijven deze laat ingekomen wet eigenlijk verouderd acbtte Toch al had spreker de voorkeur gegeven aan een wet omvattende alle electrischo geleidingen beetaat voor hem geen reden de voorgedragen partioele regeling ah een overgangsmaatregel beschouwende a te wijzen Voorts do uitvoering der wel besprekende wees hü op de noodzakelijkheid van het aan leggen eener olficieele boekhouding om te kunnen oordeelen over de werkelpe resultaten van telefoon en tolegraafbcdrijf Do beer Löben Sels drong eveneens namens zgn politieke vrienden aan op oen spoedige invoering van volledige commercieelü boekhouding in verband met de tarictsherziening De Minister van Waterstaat verzekerde dat de Rogoering ernstig overweegt een maatregel regelende de electrischo geleidingen in t algemeen hot thans voorgedragen ontwerp is slechts een noodmaatregel in het belang van den publieken dienst In beginsel is de Minister het eens omtrent de wcnscholykhcid van een commercieele boekhouding Met het oog op hot onzekere wat hot onderhond in de toekomst zal kosten hebben op het stuk der telophonio geen afschrijvingen plaats gehad t Is ministers streven de raeest zuivere commercieele boekhouding toe te passen waarvoor hjj zich de hulp van boekhouders van professie wil verzekeren Hot algemeen debat wordt gesloten Mr ïydoman lichtte vervolgens oen amendement toe om te bepalen dat do aanleg en exploitatie van telegrafen on telefonen geschiede van staatswege terwijl met afwijking van dezen regel concessie kan wirden verleend Spreker stelde voorop dat bij zjjn voorstel geen partiJ politiek betrokken is Ten bewijze hiervoor wees spreker or op dat hg in 1895 bij het indienen zijner motie stond tegenover een bevriend Minister en politieke tegenstanders die motie steunden Zijn voorstel draagt een zuiver administratief karakter Het plaatselijk concosbiostèlsel voor telefonie moet als oen v rlatcn standpunt worden beschouwd en de telefonie moet in haar geheel een rijksbolang worden Met een beroep op het bnitcnland bestreed spreker s Ministers bedenkingen tegen Staatsoxploitatie Hy ontkende dat thans naar een vast plan kan worden voortgebouwd omdat alles afhangt van hot initiatief van geineonton of particulieren De spreker schatte de kosten van naasting op S é millioen en berekende dat de overname uit een financieel oogpunt gerechtvaardigd is De heer Hos sloot zich b j don heer Tydenian aan doch wonschto geleidelijke naasting ea adviseerde nieuwen aanbouw van Staatswege te doen gesohieüen De minister van waterstaat achtto hot uit een materieel on een principieel oogpunt ongeraden te besluiten tot stnatsoxploitatio met naasting van de bestaande betten De heer Pompe van Meerdorvoort achtto met het oog op de geldelgke gevolgen het moment niet geschikt voor staalsexploitalie Dinsdag voortzetting Gemengde Beri liten Ken brand die Donderdagnacht om halfeen uitgebroken is in de Korte Koozondaalte Utrecht b j den water on vHurhandelaar I de Roos hoeft aan vier raenschen hetleven gekost V Met toomcloozo snelheid gtepeu de vlammen om zich heen Ken vroojfciyke hitte belette den brandwocrmnnnpn byna om de slangen te leggen en iet vuur aan te tasten Naast do hitte was het de plaatsoiyko gesteldheid die bolemmerd werkte en waardoor het niet direct mogelijk was het vuur van verschillende zyden aan te tasten Do commandant en do commandeurs echter die op het terrein aanwezig wircn tradon mot groot beleid op zoodat weldra de noodige waterstralen op do vlammenzee gericht waren Dftt do brand offer geöischt had wist nog niemand Toen evenwel de eerste ontsteltenis veorbg was verspreidde zich de droeve mare dat zich hoogst waarsohynlijk eenigo kinderen nog in hel huis bevonden Het heette dal er twee kinderen vonnist worden Ken andere lezing toondo evenwel aan dat er minstens drie raooston zün Dit klopte geheel met hot veihaal van een 16 jarigen zoon dio met zün drie broertjes op eon kamer op do eerste verdieping boven don winkel had geslapen en nog even den tgd had gehad aan het vuur te ontsnappen door uit het raam Ie springen Door den rook h en meende h j de drie kinderen gezien te heblwn knaapjes van 10 8 on jaar hand in hniid trai htende eveneens te ontkomen Hy had nog terug willen g ian doch de walm en de hitte waren reeds zoozeer toegenomen dat elke poging om halp te ver leenen beslist zou moeten falen Dezelfde knaap hielp later by een der eerste spuiten krachtig mede misschien nog in de gdele hoop zun broertjes te kunnen behouden Op de weinige toeschouwers werkte bet gerucht verlammend Met kracht word voortgearboid en eindelgk vond men de overbiyfselen van de drie kindoren dicht naast elkaar de ledematen verkoold onherkenbaar de aangezichten verschroeid Voorzichtig worden de misvormde lyken opgenomen in dekens gewikkeld en later per brancard naar de Bchouwpluats aan het hoofdbureau van politie gebracht De ellende was evenwel nog niet groot genoeg Een vierde kind een meisje van 18 jaar werd nog steeds vermist Men had hoop dat ddiü den tyd had gehad te ontsnappen aan het gevaar doch helaas deze hoop mocht niet verwezeniykt worden Ook dit meisje was dus biykbaar aan het woedende element ten offer gevallen Zwggend zette de brandweerlieden hun arbeid voort toen opeens oen trek van afschuw zich vertoonde op de aangezichten van degenen die in de nabyiieid stonden By het licht der flambouwen ontdekte men een ontvleesd been zwart en verkleed dat door do zoldering van den winkel te voorschim stak Een rilling voor allen door de leden Het was oen hartverscheurend tooncel waarvoor men stalon zenuwen diende te hebben om het te kunnen aanschouwen Ook het vierde slachtoffer was dus gevonden Klaarbiykeiyk had het meisje in den hoek b j het raam geslapen want de pooteu van een yzeren ledikant staken door do planken heen Het was niet mogelijk het lyk van liet meisijo weg te halen zoolang het vuur nog niet geheel en al bedongen was Om kwart voor drie was men hierin evenwel geslaagd Hierop werden planken naai boven gedragen on deze overdwars gelogd op de gedoolteiyk verl rande balken Kenige oogenblikke later werd in een doken iets langs de ladder naar beneden gedragen en in de brancard neergelegd enkele verkoolde beenderen Do brandweer had haar droeven arbeid verricht en het laatste der slachtoffers welke zy niet had mogen redden uit de jmiii hoepen te voorschyn gehaald De ouders on hun eenig overgeblevene zoon vertoeftien al dien tyd in oen woning aan do overzyde De menschen waren stom van smart Dr Zadelhoff die op het terrein aanwezig was troostte het echtpaar met de verzekering dat hun kinderen hoogst waarschynlgk een zachten dood hebben gehad daar do versohünselen er op wgzen hoe do rook hen moot hebben bedwelmd alvorens de vlammen waren dooi gebroken Omtrent de oorzaak is niets met zekerheid te zoggen Vermoedelgk is het vuur echter ontstaan in den winkel waarin voel brandbaar mateiiaal als hout turf vuurmakers alsook petroleum aanwezig was Aan de ongelukkige slachtoffers werd daardoor onmiddoliyk do weg lor ontkouüng afgesneden De buren beweren dan ook dat de kinderen reeds geslikt waren voordat iemand op het terrein aanwezig was De Ned herv diaconieschool op het Goertokerkhof die aan het uitgebrande perceel grenst hooft zeer veel gevaar geloopon eveneens aangetast te worden Om 5 uur begon zelfs de dakgoot eonigszins te gloren doch dit word tgdig opgemerkt U D Uil den Haag meldt men Ijg het departement van maiine komen ieder oogenblik telegrafische verzoeken om inlichtingen in van ongerust geworden fainiliebetrekkingon van officieren en verdere bemanning van het politievaarluig Argus Naar men van bevoegde zgde duidelijk maakte bestaat er echter voor ongerustheid heel weinig reden waar het een bekend feit is dat het opzoeken van een schip op zee gansch niet een gemakkoiyke taak is en stellig beslaat voor ongerustheid thans te minder roden nu het vaartuig in ieder geval gezien is al is het dan ook niet binnengeloopen waarvoor tal van redenen kunnen zgn welke slechts een ruim veld voor gissingen opleveren Om maar iets te noemen kan het niet binnenloopon ook al had het schip do loodsvlag in top ten toeken dat het binnenkomen wilde hierdoor veroorzaakt zgn dat hot uitzenden van de loods een vry geruimen lyd verdort on binnen dat tydsverloop do barometer op hot schip teekenen begon te vertoonen welke den commandant raadzaam deden voorkomen zich van de kust te verwydoren Dat or iets niet in den haak zou kunnen zgn met anker en ketting van hot vaaztnig berust alweder op een gissing voortspruitende uit het feit dat eenigen tyd geloden de Argus seinen wisselde met lichtschip Haaks maar welke men op dat lichlvaartuig biykbaar niet al te goed begrepen had en waarin iels moet voorgekomen zgn dat op anker of ketting botrokking had Tc drie uur gistornamiddag wist mon nog niets naders ook niet van de Zeehond dio fiaterochtend uit Nieuwediep ter opspo ring vertrok op vermoeden dat do Argus daarheen zou opkruisen Mon seinde gisteravond 5 uur uit Nieuwediep De stoomschoener Zeehond is in zicht mot den gaffelschoenor Argus op sleeptouw Men meldt uit Amsterdam Van hot door dynamiet laten springen der oude beursbogen bemerkt mon al staat men er mol zgn neus bg weinig of niets Een tiental geniosoldaten uit Utrecht onder bevel van den kapitdin van den Wgnpersen hield zich gisteren eenige uren bezig mot hel boren van kleine gaatjes voor klein kaliber dynamietpatronen Of al proeven genomen zgn en of dio proeven geslaagd zgn werd niet medegedeeld Men vermóedl dat deze zeer onschuldige operatie zoo onschuldig dal men er byna niets van hoort of ziet wel eenige weken kan aanhouden Uit Arasterdam meldt men Uisteren namiddag zyn de proefnemingen om de ude Beursgewelven door dynamiet te laten tpringen moormalen herhaald on de uitwerking was niet zoo onschuldig als aanvankelgk verwacht werd Meermalen dreunde het in de omgoving door de zware knallen mot het gevolg dat in onderscheidene perceelen aan het Damrak de ruiten sprongen De commandant der brandweer woonde geruiinen tgd de proefnemingen by President Kruger heeft te öaravanMonton dezelfde Villa Géna aan de Bonaparte kade betrokken waar hg verleden jaar woonde In vertronwelgken kring vierde de president daar Zondag zgn 78en verjaardag Van vele zyden kreeg hg gelukwenschen Hel plan is tot 15 Mei ginds te blgven President Stegn heeft te Cannes do kleine villa Sablons betrokken Men meldt uit Ouddorp Zoolang men hengenis heeft is hot hier de gewoonte dat dienstmeisjes veldarbeidsters enz op Zaterdagavond en op do zoogenaamde hoogo dagen een jiaar herbergen bezoeken en pret maken De gemeenteraad heeft thans geineend daaraan een einde te moeten maken door te bepalen dat het verboden is aan leden van het vrouwelgk geslacht zich s avonds na zes uur Ie bevinden op plaatsen waar gelag wordt gezel n m op Zaterdag op 2den Paaschdag 2den Pinksterdag lootda St Nicolaasdag 2den Kerstdag en Nieuwj iarsdag en dat des Zondags alle herbergen gesloten moeten zgn Groot was de ontevredenheid onder het jongo volk en de betrokken kasteleins Spoedig werd oen der herbergiers bekeurd maar de kantonrecbtoi te Sommelsdgk sprak hem vrg Een poosje later word de andere kastelein bekeurd en eveneens vrggesproken Nu echter heeft de ambtenaar van het O M te Sommelsdgk appèl aangeteekend In afwachting eener beslissing in hoogste ressort biyven de kasteleins doortappen en is alles rustig Eenige maanden geleden werd door de politie te I unteren proces verbaal opgemaakt ter zake van een aldaar plaats gehad hebbende mishandeling die zich als volgt had toegedragen Eenige boerenknechts van 16 tot 23 jarigen leeftyd waren om verschillende redenen hevig verbolgen op een meisje en spraken af haar s avonds een pak slaag toe te dienon waartoe zy haar opwachtten Zy vluchtte bg een boer doch toen de belhamels dreigden de boel kort en klein te slaan werd zg door den boer buiten de deur gezet waar zg natuurlgk haar belagers in banden viel Zg word toen bg do armen en boenen door de heide gesleept totdat zg eindelgk zoodanig was verwond dat zy voor dood bleef liggen en na eenige uren door toevallig voorbygaande personen in dien toestand werd aangetroffen Hoewel aanvankoiyk de daders van deze Bchandelgke daad niet bekend waren zgn thans op last der justitie een zestal boerenknechts uit Lunteren en Schorpenzoel gearresteerd en ook is aangehouden eene meid die de jongens lot deze daad schgnt te hebben aangezet Stadsnieuws GOUDA 17 October 1903 Zondag 2p Oct a s s avonds ten 8 ure zal het Krnisverbond alhier een openbare vergadering hondsn in de zaal Concordia V d R K Loesvereeniging waarin al s spreker lal optreden de Eerw Zeergel Hoor Dr T 3 Vnllings uit hot Missiehuis te Tilburg NiKuwEBKKRK i D IJsRi Diusdag avond vergadering het bestuur dor coöperatieve landbouwverecniging Nienwerkerk a d IJsol in het café De Zwaan van den heer ü van Reeuwgk Bg do opening doelde de vooriitter mede w iuom hij deze vergade ring belegd had eenige zaken dieuden naarzyn meening besproken to worden o m het aanknopen van voederstoffen Beslotenwerd het terrein oni het nieuwe pakhuisflink op te hoogon mpt kolenasch Goedgekeurd werd het voorstel om nog wat mudzakken en lynmeelbfalties aan te schaffenwgl hel aantal door den groeten omzet tegering bleek Nadat nog andere zaken vanmeer huishoudolgk aard waren besprokenwerd de vergadering gesloten Heele en halve FOU liARDS en Kraagbeschermers VAN OS Az Kleiweg E 7 a GOUDA l eleithoon Mu 3t BEÏÏES YM EOTTEEDAM VRIJDAG 16 OCT L K H K otaaisteemngen Nedbrland Obligatién Nedorl Werkelgke Schuld 3 95 DüiTsc ui ANu Ryksleening 1891 1898 h mi NooRWEOEN Obligation Leomg 1888 3 94 Ri MENIE Goudlooning Amorti sable 1896 4 83 1 Rüsi isi Obligatién by Hope Co GR 125 1889 1890 1 96 Obligatién 6e Emissie GR 625 1894 4 95 Obligatieleening 1889 3 77 AziE Japan Obligatién 1899 4 81 Provinciale en Stedelijke Leernngen Rotterdam Obligation I 1000 1898 1903 3 97 4 Induttneele en FinancieeU Ondernemingen Oblig Ned Mg v Zokerheidsst van ambt en beambten 4 100 HijpotheekBanken BankenPandb Bataufsche Hypb 4 100 Pandb Dordrochtsche Hyp 4 90 Alg Hypotheokbrieven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 4 Pandbr BViesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Holl Hyjjb 4 99 Pandb Mg voor Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb Nationale Hypb 3i 98 dito dito dito 4 Pjndb Overgselpche Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Stichlsche Hypb i l lOÜ Pandb Nederlandsche Hypb te Veendam 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znider Hypb Breda 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Z Pandb Zuid Holl Hypb 3 94 Hyqothbr Residentie Hypb 4 Diversen Oblig Mg tot Eipl Laan van Meerdorvoort 1902 4 97 i CortiflcalenVereenigde Amerik Fondsen Ie serie 4 102 Spoorwegleeningen Nederland Gest Obligation Noord Brabanl Boxtel Wezel 1875 80 89 Rusi ASD Zuid Ooster Spw My Prior Obligation 1901 4 97 NooedAmbriki Atchison To peka en Santa Fé Cert van gewone Aandeelen 64V Brazilië Oèsto de Minas Obl 5 46 ii Premiêleeningen Belqie Loten Stad Antwerpen 1887 2 lOl ArRiK Congo Loten 1880 42 D SAMSOJU Markt A 88 Gouda Bekroond XUveren StedaUle Nat Wodstrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAÜTÉ S in Mantels Costumes ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concnrreerondo Pryzen AIIVËtlTKlNTIi EEN Heerenhuis met Tuin TE HULK Te bevragen Peperstraat K 77 £ 2 j De Slot nitdeelingslgst in het faillissementvan don boedol van wglen H H THIJSSENia ter Griffie van de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam en van het Kantongerechtte Gouda gedeponeerd om aldaar gedurendetien dagen te liggen tor inzage van de crediteuren I De Curator Mr M M SCHIM vas der LOEFÏ De Notaris H GROENENDAAL to Gouda is ïoornemons op MAANDAG 2 NOVEMBER 1903 des voormiddags 11 u u r in het Hotel de Zalm aan de Markt te Goud in het openbaar in ééne zitting te Teilen en verkoopeii No 1 Een zoor ruim en goed onderhouden WINKELHÜIS Tuin open Plaats Bergplaatsen en Erf aan den Lange Tiendeweg wijk D No 29 te Godda kad Sectie C No 2475 voor het geheel groot 2 Aren 75 Centiaren godooltolgk zooals op het terrein is aangeduid met oen vrgen uitgang in het Schimmelpenningsteegje In eigen gebruik te aanvaarden 2 Januari 1904 No Een goed onderhouden WINKELHÜIS aan de Nieuwe Haven wgk N No 148 te Gouda Tuin daarachter Schuur en open Grond mift een breedte van ongeveer 4 M 25 cM uitkomende aan het Regentesseplantsoen kad Seclio B No 1672 groot 1 Are 39 Centiaren In eigen gebruik te aanvaarden 1 Maart 1904 No 3 Een goed onderhouden WINKELHÜIS met afionderlgko opgang hebbend Bovenhuis en Elf aan de Korte Groenendaal wgk I Nos 5 en 5a te Gouda kad Sectie B No 818 groot 69 Centiaren Boven gedeeltelgk verhuurd aan J Wildschut voor I 2 75 per week met inbegrip der waterleiding No 4 Een WINKELHÜIS met oiion Plaats Schuur en Erf aan den Groeneweg wyk L No 148 te Gouda kad Sectie No 1725 groot 78 Centiaren Verhuurd aan W 0 Verschut voor f 2 40 per week en de kosten der waterleiding Nos M TIEN PERCEELEN BOUWTERREIN langs de Prins Hondrikslraat achter de Ooudsche Machinale Garenspinnerg te Gouda elk perceel ter breedte van 4 M en ter lengte van 20 M zooals op het ttrroin is aangeduid kad Sectie E Nos 566 en 667 gedeelteiyk Do perceelen 3 14 te aanvaarden by do betaling dei koojipenningen Betaaldag der koojiiienniiigen 3 December 1903 Broeder bg Biljelten Te bezichligeii hel Houwleriiiii dagelgks en do overige erceeIon 3 werkdagen vóör den verkoop an 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 unr Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden NoUris GROENENDAAL te Gouda Notaris NONTIJN U GOUDA zal op MAANDAG 2 NOVEMBER 1903 V m 11 uur onmiddellgk na afloop der verkooping ten overstaan van den Notaris Groenendaal in het hOtel do ZALM aan de Markt aldaar publiek veilen en verknopen EBN WOONHUIS met ERF PLAATS en SCHUUR aan den Raam Oostzgde te Gouda O No 13 voorzien van waterleiding en vele gemakken Te bezichtigoB do 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 10 3 ure en op den dag der veiling van 9 11 ure Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen Terkrggbaar ten kantore van voornoemdtn Notaris MONTUN te Ootoa Notaris NONTIJN te GOUDA zal op DINSDAG 3 NOVEMBER 1903 V m 9 unr in het VENDÜLOKAAL aan de NIEÜWSTEEG aldaar in het openbaar verkoopen om contant geld Een netten lUEOEDEL w o mahoniehouten en andere Kasten Tafels Stoelen Cylinder bureau twee Orgels Canape s Spiegels Schilderyen Gravures Etsen Gasornamenton Lampen Kachels Ledikanten Bedden en Beddogoed Kleeden Porselein Glas en Aardewerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te zien daags te voren van 9 12 en van 2 4 ure BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GouDv zullen den 27en OCTOBER 1903 des middags ten half twee ure bg enkele inscliryving in het Raadhuis aldaar Aanbesteden do volgende uit te voeien wei ken BESTEK No 488 Pt roeol I De oeverbekleedlng van hetRegen tesseplantsoen II 78 Meter bazaltglooiinglangs bet voorgedeelte Oztjde van den Ridder vanCatBweg Draafpad BBSTEE Ho 48S Da bestrating van een gedeelle derPrins Hendrikstraat met bijt beh iorende werkeu Op het Stadserf zgn do bestekken met de daarbg behoorende ter inzage Inlichtingen worden gogevon door den GemeenteBouwmeester OpenbarëTerkooping IJi Bloemendaal bij Gouda ten overstaan van den Notaris G C FORTUIN DROOGLEEVER op WOENSDAG 4 NOVEMBER 1903 des morgens ten W ure aan de Bouwmanswoning ELISABETHSHORVE bewoond door J V D HEE van 18 Kalfdriijiiciidc en 3 Vaar liüi leii I Vierjarig Mcrrlcitaard lü VarlkVnS waamiler 2 ZeilgCIl verder Bouw en Uelkgereedschappen Boerenwagen Kaasbrik Tilbury Schouwen enz alsmede oenigon INBOEDEL Des morgens vó6r de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris HAINDEL IN Brandstoffen en Bouwmaterialen STEEDS VOORHANDEN TURrBKIIi£TTEil a f i i per 100 K G + 330 stuks Firma A Jonker Zonen GEB IJS8ELSTIJN Kantoor feaf Goüda ¥ ermonth filcotcb Whisky Chartreuse Ilerlluer üiimmel Alarasqiiliio IM Zara Hirsehwasser Elixer d AverSé Kllxer de iSpa Direct dooi ons geïmporteerd Aanbevelend Firina HERMAN ZOON Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 por jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Hrt net is aangesloten aan het Rgks Intercom anaalbureau Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT Ijzersterke Zwarte Kousen EN Sokken Prijzen on rel end laajy Gcg ar indeerde Soliditoit SCIIEIR Zii Haring Kruiden bg WOLPP Co Westhaven 198 Attentie Alvorens men zich oen PETROLEUMKACHEL aansch ft he iicblig dan eerst de zoo pas ontvangen Petroleum Gaskachel Systeem WASHINGTON welke oen aangename warmte geeft geheel reukeloos zindelgk en zonder gevaar brandt In Duitsrhland onder strenge controle goedgekeurd en brandend te zien in het VEKLICHTINÜS MAGAZI IN üe Avondster Aanbevelenii M M VAN L00 Aanlegger van Gas en Waterleiding PorI a Port prima qualitoit Zoolang do voorraad strekt lever ik vanuit nign pakhuis deze zuivere natnurwgn uitSpanje in orgineelen verpakking bg 12 llesschen voor f 10 6 proef flesBchen f i IS alles contant J V 4iV OU E KLEIWEG No 2 Gouda I = £= S O O s TIENDEWEG 59 Ontvangen eene prachtige Collectie Bauglampen en Slaande Lampen GANGLANTAAKNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden ook in HUUR g eg even TE HULK 1 DECEMBER of later HCERENHUIZEN mot TUIN C Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Per Flesch f 1 f 1 2 5 f 150 f 2 00 Per Liter f 1 20 f 1 50 f 1 80 f2 50 AANBEVELEND § ilo eninaker € o beter adres voor alle soorten SCHOEHWERK dan het o i l llriiliaiits Ji Stbeii en Laiimiiiiagazijn KLklWRO K tflf enover de Kleiwegsteeff A anbi velend C SMITS Alle rej draliPn en aangemeten werk Zander Instituut Fliiwoelen Sing i U 7 2i GOU t Geneesh Dr 1 H BAKKER NIEMKI IER Directr D vak DUUREN Behand yimruffgeffr verkrommlitfixn ini evnllen bomt x en o liernen en anAf ri3llelinammlHvorni alf eiH swnklfi mnathmtle H tlcron yenr nielcttin rheuntatltiche fian loenlngen ver ttu kingen enz enz