Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1903

W Dinsdag 30 October 1903 L b 0 30 42ste Jaargang f mmm mmmi JSieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon No 8 9 A D V H irr E N T I E N worden geplaat Ht van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grooto letters wonlen herekond naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec niidd Teletooii Aio 83 De IJilg ave dezer Jourant g esohieflt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prij s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommevs V IJ F CENT E N N B Al bewijs iran eobthoid il oaohet en kurk itaeda roor lioQ Tan den naam der firma P HOPPE Gouda Drnk van A BEINKMAN Z OMBAfiE 7EIlSQ0FIlIIi TK GOUUA op MAANDAO 26 OCTOBER 1903 des raorgeus to elf nren in het Koiaehnis HARMONIE aan de Markt ten oveistaan van den Notaris ö C FORTUIJN DROOGLEEVKK van No 1 Een goed onderhoadcn gemalikcl k jlQ ericbt WOOMIlllS ERF en OPEN GROND in de Peperstraat te Uoudtt Wyk K No 220 groot 1 Are C6 Centiaren To aanvaarden nitoriyk 1 December 1903 Het Hais van Waterleiding en beneden ook van öasleiding en van vele en rnirae Kasten en gemakken voorzien bevat boneden een Voorkamer en Achterkamer met Alkoof Konken en Kelder en boven 2 Voorkamers mime AeUterkaraer en Zolder met Dienstbodenkamer Nos 2 tot 9 Acht naast elkander staimdc Hulzen Erven en Grond aan hot gpad te Ounda gan stig aan de nioawo T t gelegen Wyk li Nos 38 tot i6 elk groot 47 Centiaren Allen vorhnurd bd de week No 38 voor 11 en de overigen elk voor I 1 25 De perceelen Nos 2 tot 9 worden na alzondorlpe veiling en afslag eerst 2 aan 2 vervolgens 4 aan 4 on daarna in eons gecombineerd No 10 Kon l lIS on EEP iii de Boomgaardstraat te Qonda wük RB Na 2G Verhuurd voor f 1 60 per week En No U Een HUIS en ERF in een poort aan de Nieuwe Havon te Gouda w jk N No 216 Verhuurd by do week voor C cent Alle perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór don vorkoopdag van 10 tot 3 uren on opdien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geott voornoemde Nptaria FORTUIN DRUOGLEEVER tn Gouda TKROOP 1 50 stuks zware EIKEN nERGROEDEN in allo afmetingen en zwaarton Een party dito var 30 lot 40 voet lengte geschikt om op porren to zotten allen thans gevolde boomcn Een party LICHTE I1ER JR0EI EN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer gohchikt voor Molcnassen Vangslukkcn Staarton enz Gezaagde en beslagen GEHINIITEN STIJLEN 011 BALKEN 20 stuks EIKEN DEUKEN en DENNEN ROLULOKKEN tegen zeer lugon prus BOO stnks gezaagde 3 4 en 5 duimKche EIKEN DEELEN Ken groolo party EIKEN KI8ÏH0UT tot tuchtig duim breedte Gehoorde EIKEN POMPEN en zwaro EIKEN ZAAGSTUKKEN 2 K 0 stuks EIKEN PALEN in alle afmotingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen ftüOO stuks EIKEN PAALT IES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomcn togen den prys van 12ct por stok STEEN on PANÜVENHOUT SPOORLEGGEBS BALKEN HEIPALEN HEI N1NGKKKK1 N enz IEPEN en HEUKENPLATEN in alle afwi tingen 2000 SPARREN on Dl JKSPARREN lüOOO stuks BOONESTAKEN Groole hoeveelhoiil ERWTEN cu BOO NENBl IS fiOOOO bossen KBIBHOUT Alles wordt naar vtrkietiiiy ter beatemikr phatne ijeUverd Alles tegen seliêrp ettnnirrtfHndg prijten en ttt tnaanthn credül bit u houthandelaar JOH BAMEN te Cothen ja Gedurende een korten tijd OPRUIMING van Vleesch en Tafelmessen Scharen Lepels en Vorken Zakmessen Scheermessen Haarmachines en andere Messenwaren Barometers Thermometers Brillen Passerdoozen Dnimsfokkcn en verdere mathematische en optische Instrnmentcn tegen veel verminderde prezen yAE UE ETALA OM HOOGSTÜ 261 ROTTKRÜAM 1 SCHMKINK Firma H C Behrens BenU en goedkooptie machinale Shjpinrichting Maatschappij tot Exploitatie van Staalsspoor wegen Bij gelegenheid van de Wocrdcnsche Najaarsmarklen loopen op m tillDAC 10 en U OEl lllilG 21 OCTOBER 1003 voor vervoer van reizigers ierde klasse onderstaande extratreinon vertrek i öO v m 6 6 05 6 20 0 27 4B 6 54 7 01 aankomst 7 08 CAPELLE ouderkerk nieuwerkerk moordre ht GOUDA HEKENDüRP OUUKWATER WOERDEN ROTTERDAM M WOERDEN vertrok 2 10 i i in OUDEWATBR aankomst 2 20 HEKENDOEP 2 30 GOUDA 2 44 MOORDRECHT 71 3 00 NIEUWERKEEK 3 07 OUDERKERK ff 3 12 jj CAPELLE 3 17 t ROTTERDAM M 3 27 Met leze treinen kunnen ook vervoerd worden wng ens Paarden en Vee bevracht tegen wagenla ling en stukstarief OiXDEH verlioo in ncRtrijilint van lll04 dlirniri IMl4 llleokZMPIll mtHl 1rlu KINADRÜPPELS VAN DR DE VRIJ rnn bnileit op ilo ruudü 1 ioh mijn mam nnilT novcnHttiand fAbrioK uiuik Men l He daalop ZIJ Un oveml v rki ijcliair ill OluimLKae Fabritk van H NAKNZNO den Haag Goudschc Molkinriclitiiig TUR FSINaEL Teleföoa I T 21 Bovenstaande inrichting hiyft zich hfl voortduring aonhevelon lot levering 1 van PRIMA ONVKRVALSCHTE MELK door het personeel met de raclkwagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLB ZOETE MELK I uitsluitend van veo dat onder controle stast van den Rüks Veearts don Ifeer K OVEKBOSCH alhier Doze melk wordt dirert na ontvangst aan onze Fabriek met de inolkfiiters van allo onzuivcrlteden gereinigd en daarna over de nielkkoelers sterk afgekoeld ter verdaurxaming Do prüs is tot nadero aankondiging cent per Liter TAPTRMRLR 4 et per Lllcp IIOOMRAIIVEMELR 3 iS lBTF KOO l Schep r Rook room 70 Slagroom 90 ZURE ROOM daags Ie voren Ie lieslellen 70 Gepasteuriseerde Melk Deze molk heeft oen bewerking ondergaan ter verduurzaming waar door do Palhogene bacterieén gedood in vervangt de gekookte melk doch mist don kooksmaak en kan twee dagen goed hiyven Levering inLiterticsschen A I O IO per stnk met 10 cent staangeld voor do fleach en 1 lialvo flcschjes A 5 et met 6 et staangeld voor het tieschje f Gepasteuriseerde EOOIBOTEr voor talelgebruik Deze boter mnnt uit in tijnheid van smaak k I i SO per K ö REUKËi BOTER voor stoot on keukengebruik 4 f 1 3S per K G Onze gehcole boterbereiding staat onder geregelde controle van het i BOTERCONTROLE station te Leidon waardoor wg onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren m i m mmm na tücbboteb R K ZANÖVEREESIOINÖ Arti et Eeligioni TE GOUDA Directeur de Heer W KERPER mm EONDEBT 1903 01 VRIJDAG SJ3 OCTOCER 1903 des avonds te 8 uur ill lie Zaal CONCüllOIV ilcr Soclelell K K Leesverecnigliig Solisten Mej LOTtE ROOSING Alt Rotterdam De Heer MARTIN SMITS Tenor Amstor F H VAs DUINEN Bas dam Mej SPRUIT Piano ace Gouda PltOGRAMMA Ëeiiiijc liederen voor Soli cd Koor uiumuers PAUZE DIE £ RST £ WALFDRGISNACHT F itENDELSROlW BaRTIIOLDy voor Soli Koor en Piano H H Donateurs toegang met 2 Dames Kunstlievende leden persoonip Meerdere toegangsbewüzen k f O Ï5 by Mevr de Wed MART BOUMAN en de Hoer B A VERZI IL Korte Tiondoweg s Avonds aan de zaal f i H H leden der Soc H K Leosver on hunne Dames gewone reJiKlic Kaarten verkrügbaar b j don Pachter der Soc de Heer G PINKSE Leerlingen der Sted Mnziekschool f O SO Plaatsen te bespreken il f 0 10 Donderdag 22 en Vrijdag 23 Oct van 10 4 uur bj do Pachter der Sociejeit Gelegenheid om zich op te geven als Donateur of kunstlievend lid bjj den Heer H WERNING M ïrkt A 139 Gouda HKT BESTUUn Zaal Kymi der kieleilO UË WE GOUDA ZONDAG 18 OCT s avonds 8 uur Sensationeele Voorstelling van UODERNE WONDEREN Optreden v d vermaarden Illusioni st CHAMBLY Groot succes in alle hoofdsteden van Europa Opgetreden voor HH MM DE KONINGINNEN ton Paleize het Loo Moderne Toooerljeii Optreden van Mile Marguerite KARDEO met bare Mysterieuae Spiritialisclie Experimenten opvoering van het lili mnnnxehe Omhel in de INDUCBE ABKOPBAAG 3S tiüBSiijS FLOHA B DROOM De WondervogelB des Orientaal sohen Prinsen Alle De Geheimnisvollo Geestenkamer De antwoorden van gematerialiseerdo wezens uit een onzichtbare wereld A JA een vrj in de Incht zwevend Raadsel voorgesteld door MAHOMEDA Entree Ie rang f Leden M et lie rang 60 et Ille rang 3 ct Plaatsbespreking 10 et f Mj SCHIEDAMMEH GENEVEE Merkt NIOHTOAP Terkrijgbur bqt Jz M PEETER8 i i i is i vivG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter konnis van de ingezetenen dat het Primitief Kohier voor de heffing van sclioolgeld op do Burgerscholen in deze Gemeente voor liet dienstjaar 1903 i door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende vyf maanden voor een ieder ter lezing is nedorgelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Geniei nto Onvanger Gonda 19 Oclobor 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Utillcnlanilscii Overzicht Vrydag is te Londen onder voorzitterschap vun Sir Micliael Hicks lïf ach een zeer belangrijke vergadering gehouden Het was een b jeenkomst der Free Food League do organisatie dor vr jhandelsge in ie leden der regeeringsparty Ter vergadering werd een brief voorgelezen van den hertog van Devonshire g richt aan Sir Michael De vroegere leider der regeeringsparty in het Hoogerhuis verklaarde zich daarin bereid het presidentschap der Free Food League te aanvaarden Dit is een ernstige tegenvaller voor de BalfonrChamberlain party Do hertog van Devonshire heeft een grooten aanhang onder do leden der regeeringsparty ea ook in Hofkringen bezit by grooten invloed Nu mannen als Hicks Beach en do hertog van Devonshire zich aan het hoofd stellen van Chamberlains tegenstanders zullen die leden djr regeeringsparty die tot nog toe een afwachtende houding aannemen er veel spoediger toe overgaan zich tegen Chamberlain te keeren dan zy tot dusver waagden te doen Ook de oudministcrs Ritchie en Hamilton die door Balfour op zoo weinig fraaie wyze uit het Kabinet gewerkt zyn hebbon zich by de Free Food League aangesloten V Te Rome is een kabinetsraad belegd zoodat men spoedig de beslissing over het aftreden van het kabinet kan verwachten Het Giornale d Italia zogt dat Zanardelli en met hem de meeste zyner ambtgenooton terstond wilieo aftreden de minderheid wil het oordeel der Kamer afwachten ZanardelH s gezondheid speelt weer haar rol by FEVILLETOX TiMliïïilÉr Avurtkaansche roman 44 Gy vergeet vriendlief hoe gij zelf mij den raad hebt gegeven om uw zuster toch met door mijn melancholie te verscïirikken Wat zal ik u zeggen i Ik heb niet veel keuze van slemniing nu eens er ter neer geslagen dan weder uitgelaten vroclijk Morgen wil ik koude omslagonom mijn hart leggen terwijl gy t misschien om uw hoofd zult doen Dat wil mei andefe woorden zeggen dat ik wel wat te veel naar mijn glas grijp niet waar Nu ik kan er tegen Of is t een zachte wenk van uw kant dat ik m mijn opgewondenheid niet ga vertellen hoe mismoedig ik u dezer dagen moest aantreiten Weet ge nog wel hoe ge mij reidet dat gij aan een soort van waanzin bjdt en dat ik mij voor u moest in acht nemen Dorison werd rood van verlegenheid maar toen hij dawop naar mejuffrouw Eustace omzag bemerkte hij dat haar Hef gelaat geheel betrokken was geworden ja inderdaad ergcnis en wrevel verried en toen hij de richting barer blikken volgde zag hij dat Langdon in de kamer was gekomen en op zeer in het oogloopende wijze een buiging voor haar maakte Zy beantwoordde den groet met koele minachting terwyl haar broeder deze gelegenbeid evenals vroeger het schynt echter dat zy werkelyk niet is wat zy wezen moet Natuuriyk is Zanardelli er niet zoo aan toe dat hg om die reden af wenacht te treden Maar iets anders is het of Zanardelli zich sterk genoeg gevoelt om zyn kabinet te loodsen door een parlementairen storm die zich over een week of vier gaat ontketenen in de Kamer over het Mislukte Tsarenbezoek De ministerieelo Tribuna doet nog een poging om het kabinet te redden Aftreden op dit oogenblik zou beteekenen zogt zö een capitulatie van het vrye Italië voor de vreesachtige wantrouwende bekrompen RosRische politie ingeval nu in Italië de kreet weerklonk Weg met de regeoring Het is de Tribuna er ovcrigoiis niet zoozeer om te doen juist Zanardelli peisoonlyk te behonden als wel het optreden van oen kabinet der reclitorzyde te beletten hetwelk het blad by voorbaat als reactionair en Russisch sic betitelt Op de vraag wie casu qno Zanardelii s opvolger zal zyn schynt bet antwoord te moeten luiden iiolitti Uiolitti heeft zich bytyds uit Zanardelii s gezelschap teruggetrokken on hl heeft zyn tyd benut om alles voor to bereiden voor een eventueel premierschap De bladen to Konstantinopel publieeoren een communiqué waai in do uitvaardiging wordt aangekondigd van oen iradé welke verscbillonde besluiten van den Ministerraad bckrachligt Die besluiten hebben betrekking ep de invoering van nieuwe bestnursmaatiegelen in de provinciën van Roemelie Bovendien wordt toezegging gedaan dut den inspecteur generaal der Macedonische vilajets Hilma Pasja gelden zullen wor en verstrekt voor het wederopbouwen van de huizon der terugkeerende vluchtelingen wier woningen door de insurgonten zyn vernield Ook zullen de geiden dienen om de terugkeerende vluclitelingen die zulks behoeven nog op andere manieren te helpen Er zullen byzondere commissies worden ingesteld die er voor zullen zorgen dat de topgestane gelden op behooriyke wyze worden besteed De Porte zal mot het ministerie van Financiën in overleg treden om nog voor hot einde van dit jaar over de noodige fondsen te kunnen beschikken Strenge maatregelen zullen worden genomen teneinde to voorkomen dat de Turksclie troepen zich by de vervolging der opstandelingen aan laakbare daden zouden schuldig maken plotseling een beweging deed of hij van zijn stopl wilde opspringen Doribon legde een hand op zijn knie Laat dien man loopen Charley Ge kunt die brulaiiteit met bebtraffen zonder opzien te verwekkenen het eenvoudige feit ilat iemand op een publieke plaats zooals hier een dame groet geelt u ook niet het recht om daartegen protest aan te teekenen Ja ge hebt gehjk Wat is t toch vervelend om telkens weer door dien indringer te worden lastig gevallen I Langdon was met een ander jongmensch in dezaal gekomen en het was duidelijk dat het gezelschap het onderwerp van hun gesprek uitmaakte Het tusschenSpei dat slechts door mejuffrouw Eustace haar broeder en Dorison geheel begrepen werd had toch nadeelig op de algenieene gezelligheid ingewerkt en zoo duurde het niet lang meer ot men stond van tafel op Toen de heeren en dames de zaal verheten moeiten zij schier rakelings het tafeltje passeeren waataan Langdon met zijn kennis gezeten waren In de vrees dat Lanf don nogmaals op zulk eene in het oog loopende wijze van zijn tegenwoordigheid zou bhjk gcTen richtte Dorison die nu toch eenmaal de ziel van het gezeLchap was geworden het zoo in dat de jonge Kustace den kleinen stoet aanvoerde en hij zelt dien sloot want mocht Langdon weder voor den dag komen tegenover de jonge dame dan kon Eustace zich daarover niet meer boos maken en was hij met al de anderen ook reeds uit de zaal ver De verkiezingen voor het Parlement der Kaapkolonie die Donderdag begonnen zyn worden door do Daily Mail genoemd de heftigste in d geschiedenis der Kaapkolonie Scherp staan de beide partyen Bond en Progressisten tegenover elkaar De Bond moet alle zeilen byzetten wetend dat een nederlaag door de gewyzigdc indeeling der kiesdistricten niet weder goed to maken is De Progressisten rekenen op een meerderheid van minstens drie zetels in het Parlement Voor de toekomst van Zuid Afrikakan het noodlottig worden dat in de gcvaarlyke districten de uitslag afhangt van do stammen der inboorlingen die door beide partyen worden bewerkt Een belangryke factor by dozo verkiezing wordt gevormd door den stryd over de denkbeelden van Chamberlain De ï rogresaisten begunstigen de immigratie van FngolHchon en zyn voorstiindors der proferenlieele tarieven van Chamberlain de Bond daarentegen verzet zich togen deze uit Kngeland geïmporteerde denkbeelden Sir John Gordon Hprigg de ecrsto minister der Kaapkolonie heeft zich te East London voor Chamberlain s plannen verklaard wyi dio strekken zullen tot nauwereaancensluiting van het Ryk Toch juicht de Daily Mail staan de kansen voor Gordon Sprigg slecht zyn ster gaat onder en lameaon s invloed noenit voortdurend toe fridien de moening van de Daily Mail do juiste blykt to zyn moot de uitslag van de verkiezingen in de Kaapkolonie invloed lit bben op de toestanden in Transvaal en de Oranje Kolonie Zooals wy Zaterdag reeds mededeelden zyn die alles behalve rooskleurig en het moot al zeer erg zyn wanneer do Transvaal Leader een Eiigelsch blad tot de Engelscho Regeering de opmerking richt die wy Zaterdag door een onduidoiyk telegram aan Botha toeschreven VVannoorde Regeering blyft voortgaan in verblinding do ernstige feiten die voor haar liggen voorby te zien zal zy den ondergang bewerken van het land als een tevreden Kngclsch land van blanken Hoewel het niet te miskennen valt dat do toon der Japansche pers sind s een paar dagen heel wat kalmer is geworden is men te Londen nog allesbehalve gorust gestold De misschien wel voorgewende vrees voor een oorlog in het Verro Oosten komt in do Engelscho pers nog voortdurend tot uiting en aan de geruststellende verzekeringen der Japansche gezanten in Parys en Londen wordt slechts betrekkeiyke waarde toegekend Iwenon Wat Dorison verwacht had gebeurde Bij Kveline s nadering stond Langdon met een gelijk hij meende innemend lachje op en stak reeds zijn h and vooruit Toen Dorison dut bemerkte sprong hij snel vooruit en plaatste zich tusschen beulen Dal alleb was het w rk van een oogenblik Staan blijvend zeide hij ruw en dreigend tot Langdon Uhebt verbeeld ik mij reeds gezien mijnheer dal deze dame van u geen groet wil aannemen Langdon werd rood als vuur on toornig fonkelden zijn ooffen toen hij zeido Voor die b leediging zult gij boeten fijne mijnheer Wie heeft u tot beschermer van die dame aangesteld i wZoodra een fatsoenlijk man bemerkt dat een brutale kerel een dame lastig valt wordt hij van zeil haar verdediger zeide Dorison en Ring bedaard weer verder voor dat Langdon iets had kunnen antwoorden Kveline die Donsona plan begrepen had was hem vooruit gedaan In de vestibule gekomen hoorde Dorison hoe de jonge Eustace zijn zuster vroeg Heeft de kerel u weder willen aanspreken f HJa antwoordde zi maar het werd hem door raijnhaer Dudley belet We komen waarlijk hoe langer hoe meer bij u in schuld Dudley sprak Eustace vol hartelijkheid Ja ja dat is zoo voegde Eveline er bij met een blik op Dorison die hem levendig herinnerde aan haar erkentelijkheid bij de eerste oDtmoeting toen hij haar het leven had gered De alurmeerendü berichten die door Russische Times correspondenten waren bokendgemaakt over de groote troepenbeweging in het zuiden van Rusland hebben wy reeds medegedeeld Heden komt de Daily Mail dietydingen nog wat aandikken Het blad vermeldt dat sedert het vertrek van het slagschip Tsarevitsj en den kruiser Hajon naar Oot tAzit op do marinewerven en in de arsenalen van Kroonstad een koortsachtige bodryvigheid wordt ontwikkeld Voor dat het Oostzooverkeer door ys gestremd wordt moeten nog zooveel oorlogsbodoma mogelyk mot bestemming naar Oost AziÖ zee kiezen Onder de schepen die bestemd zijn om zoo spoedig mogelyk te vertrekken worden in de eerste plaats genoemd hot nieuwe slagschip Alexander III de kruiser lo kl Almar en do pantserkruiser Dimitri Donsküi Roods vertrokken zyn buiten de twee boven vermelde groote schopon de kruiser Ie kl Aurora on elf torpedobooten Vroeg in het voorjaar van 1904 moeten drie nieuwe slagschepen do Orel de Borodino en de Suworow vo gen Zyn al die schepen eenmaal veilig in de Chineosche wateren gearriveerd dan is do Russicho suprematie in de zcetin van het Verre Oosten voldoende verzekerd on behoeft voor een agressief optreden van Japan niet meer door Rusland te worden gevreesd Naar uit berichten in Duitscho bladen valt af te leiden zyn deze modedoolingen van de Daily Mail ditmaal eens niet oveidreven en boruston zy op waarheid Vci sproido lioriclïU ii FUANKKIJK De eerste gevolgen van de invoering van don tweejarigen diensttyd zyn tio ontbinding van de vierde bataljons welke niet ten volle vier eompagnieen tollon iu t geheel negen en zestig doch de voorstellen tot inkrimping der cavalerie vindon voel tegenkanting De premier Combos hooft als minister van eercdienst gelast do inhouding vanhot traktement van pastoor Liiront to Oinsel die in een der clorica e hladon eenvoor don koning van Italië beloodigond artikel heeft geschreven Do stedeiyke comniissie van Parys hoeft besloten tot verwydering vau don Kiffeltoron in 1910 wanneer de concessie voorden toren ten einde loopt on nu bogint menweer te overwegen waar het gevaarte wel Lantidon zeide mij ook al d it ik van hem nog iets te oed hadi lachte Dorison God als u dal niuar geen onaangenaamhedtMi berokkent riep Eveline uit terwijl zij hem met bezorgdheid aanzag Maak u maar niet ongerust zeidc Dorison lichtvaardig Als de kerel het wist zou t hem aan zijn hart gaan maar ik ben liem werkelijk dankbaar dat hij mij tegen wil en think de gelegenheid heelt verschaft om te zien l it gij in elk geval nog iets aan mij Uat gelegen liggen Dit korte onderhoud werd gevoerd lenvijl de rijtuigen voorkwamen en i volgend oiftenblik bevond Dorison zich met mejuffrouw ICiisiace op weg uasr haar huis waarbij hij al zijn best leed om door een vroolgk gesprek haar h t mimler aangename voorv il van dien avond te doen vergeten Toen hij aan hare woning van lOvelme had afscheid genomen jjing hij regelrecht naar huis om dien nacht te droomen van goudbloud haar en donkerblauwe oogen hoe onbereikbaar beiden in de werkelijkheid ook voor hem w ircii Den volgenden morgen in de vroegte reeds ontving Dorison een in den haast met jjotlood geschreven brieijo van dezen inhoud Mijnheer Dudley wil u de vrouw die door uw tusschenkomst legen een arrcbiaiie Iwveiligd werd precies om elf uur van morgen op den hoek vun de Lexongton avenue en de dri en twintigste straal Kitmoeten Het is in uw eigen belang Uw dankbare vriendin Bess Wtrdt vtrvoigd