Goudsche Courant, dinsdag 20 oktober 1903

4Sste Jaargang Woensdag 8i October 1003 So 0340 mmm mmmi wtiws en AdverlentieMad voor Gouda en Omstreken UlrroftK 2 A l V E II T E ri T I E N word n geplaatst van 1 5 vogels a 50 t enteii iedere regel meer 10 Viiücn Jioiite lelteis wonlen Ixiekend naar laatHruimt Inzending van A lvertontiën tt l 1 uur de miild HLXMStitJI I Mi Oe HURGKMKESTEk van lOUDA brengt l ij deze ter kenni van de belanghebtwndeo dat door den Heer Directeur der Directe Itelustingen enz te Kotterdam op den 17e Ottobcr 1903 executoir is verklaard tiet K oiiier No ü der Personeele belasting dienst 1003 l at voormeld Kohier ter invordering i gestold in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die d iarop voorkomt verplicht is zijnen aanhtag oj den bij de Wet bepaidden voet te vu doen en dat heden ingaat de termijn van es weken bmnen welke de reclame behooren ie worden ingediend Gouda d n 20 October 1903 De Burgcnieeoter voorno md R 1 MARTKPïS GOBda Prak van A BBINKKAN Zk Ih prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Hooidpr jBi ye ei 00 000 Mk pelnkdehanj Uitnoodiging tot deélnerniny in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeidloterij waarin zeker 10 MiUioea 856 562 Mark gewonnen moeten worden De hooWprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigs tc geval eooooa Matk 1 Premie v 800 000 M 1 irijs t 40 000 M 1 800 000 M rijz V 80 100 M 1 SO OOOM i 80 000 M 1 4S 100M 8 18 000 M 8 prcmien v 40 00 M 1 10 000 M 1 Premie i 86 000 M 40 t OOO M l OOOOM 100 S OOO M 1 prijl 100 000 M 190 8 000 M 1 SO OOOM 019 1 000 M 1 j 0 000 M 1 SO OOOM 818 400 M 76 300 M I het geheel bevat dexe loterij die uit 7 klaasen bestaat 111 000 loten met B87afi prijzen en 8 pr mien Boodat bijna op de helU van alle loten een pnju valt Bijzondere attentie erdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de eTer in alaut is gesteld eene premie niet aU tot nog toe alteen in de laatste klasse maar reous in olke klasse te winnen De allerhoogüte prijs der U klasse Iwr draagt in het gelukkigste geval tOOOOMark tijgt in de ïe kl tot 6 000 M in de Se tot 0000 M in de 4e tot 70C OÖ M in de Ee tot 75 00 M in de e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel ia vastKeststdi kost een seheel origineel lot slechts Guld 3 60een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofhcieele trekkiuKsplan vooneien van het VVai en van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangtongevra igd onmiddelhjk na de plaats gch ïiihebbende trekking do otBcieelc trekkingslijst He uilbeUlinic eu verzendliir vuii rUzeii geschiedt door mij direct en prompt Aan dewinners en onder de strengste gehennhoudiii Iedere bestelling kan men eenvoudigper postwisscl opgdven ook tegenremboura Men wcndo zich dus met de aanvraag ont toezending van loten voor de spwfdig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in IIAMIIURÜ Duitschknil Wie zeker ign wu d Kcbt mkel CaCaO t ODtrugan tewmei C tald n ai ral prae h iiiiiit n ia den dal ekomen onder de nuu dei uitrinders Dr UiohMlil T i rdlgd p da bcBt macUnea ia he weraldb ramda tabkliaaemant tu Gtobr Stollwtrok te Kanton Iwht J p n2icbiieIH Bik6l 0acsLO In vlarkuiten boMan Oexa Eikul CK o ia mat malk gakookt ena aanganama gezonda drank Toor dagelgkiKti gabruik een t 2 thealapala ran t Kjtder Tuor aea kop Ohtooolat AJi goneaskracbtiga drank l ü garal ran diarrbae ilecilta dM watbr t gebruiken Varkrygbaar by de Toornaamat H 1 ▲ potbeksri ana i K V K prefbuajea f jm o 0 90 c ft35 OaoanalTtrtagcnvoonllgar toot Nader Dd JuRut ManenklMlt Amutordom Kalieiatras I0 i Zander Instituut Fluweelen Sing el R 724 Gonecsb Dr J H B iKKKRNIEMEIJEE Directr I vak DUÜREN Beliand mruggegr verkrommingmi iHf oi atlrn bovMt jn en o beenfit en andere f f7ltrif m ft Mi orm atgem xwakle KOHHtlixitle iileron genr xleklen rheimutllMChe aawioeiHugeH veralutktngeu eni eni Voor de lange Winteravonden g bestaat ér geen aangenamer en goedkooper ieciuur dan 1 0 de verhalen van de I beroemde Aiiierikaaiisehe lleleellve § l m Ieder nnmmer met een Iraaic M eter klenrem f edrakte plaat op het T omslai bevat een compleet verhaal van H2 pagina s gedrukt in 2 kolommen h w dns i4 kolommen drnka en Jcoal tIecM per complete Roman f O cemla J LEEST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste 5 ® Roevenholen in Amerika binnendringen 0 LEEST hoe de beide Wilsons zich vermomd in het meost gevaarlijke I 0 donkere New York begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen f LEEST hoe de beide WilsoB s alle geheimzinnige diefstallen en moorden J aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren M gmaal er bestaat geen baeteuOer Ijectanr voor slechts lO cenit een complete Roman Vaar buiten alleen tegen inzending van Postzegels ol Postwissal Hii ronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Boreau van J ons Blad verkrijgbaar zjjn No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het ge stolen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons C gered Do ware moordenaar gevat N o i De Wilsons en het geslaierde meisje Het geheim van de Tombs No 4 De Wilsons op het spoor van de grootste I oplichtstcr van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder 2 No 6 De Wilsons en de Hoeven in het donkerste van New York No 1 De liOkvogel van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De Wilsons on de viMsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiumschuivers De gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New York Het t geheim van lohn Street No 11 De Wilsons en de Koningin der Anarchisten j 1 No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons J in doodsgevaar De Telegramdievcn No 14 De Wilsons en het Boertje te New York Een lastig geval in Bowery Uan No 15 Do Wilsons en de Mail dieven No IK De Wilsons on de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons C en dn verdwijning van do Millionnair If ire Üe Koning van Bonanza op de I pgnbank No IS De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No lU Do Wilsons en de Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago aimwijzcndo hel tijdstip waarop blieven enz ten postkantore moeten liezorgd worden zoowel voor hinnqn en buitenland als voor Oo sten West Indië zijn van at 1 OCTOJtKR verkrijffbaar a iO CeXl tS ppr Exemplaar bij de Uitgevers BRÏ KMAIM en Zn LANGE TIENDE WEG een Kinklioest eeii Intliienxa Om lüiikltocsl Inllucnza Itorsl0 11 IS claaii io nin i binnon den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Driiiven Borst honigExtract M K I I A ill T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Ho l6 veranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij IVnmWOLÏ l Jb Co Westhaven 108 fïouiia tJ TBÏSTBfiV Kleiweg E 100 Gmda K II VAN MILD Veerstal B 12B te ouiia A BÜHMAN oori r cAl PINK8B Nieuwtrhriad IJul A N tan ZESSEN Sf ioon wwn J Th TOKKEN Bo t p B V WIJK Oudtmaer A SCHEER Hatutrecht P W v EDE OudetMtór K viiiDiiK HEMDEN te Remwijk P r ü SPKK Momapelle 0 o STAR Waddinm een Wed A HOLST Waddingtveen M KOLKMAN WaJdttthgeen P A uk GROOT Oudewatrr DB lONOH Omlmattr J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER te Btiuchop s Patent H Stönën ntiituifi inmim naWci tu lUiii mt iKkt Itr ilHi Fiinmti Warnung uoèëft fntetit H Sl9iU n mvfigen hst Man zu n leAMfiMff wwrthimeH Jiarhahmttngen 6m Uw Uufê iêhv iMMft Êteta êrhnrfen H StolU mir Hft w tarnt odtf In w bAm üêênhMndhiPtM m avm uHiêfPlêkat wi $ MbtmtÊiméf miialibtit m ADVEETENTIÜN in alle Couranten worden aangenomen dopr liet Adverleiitle Bureau van A BIlNkMAIV ZOON TE KOOP 150 staks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zw iarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde hoornen Een partij LICHTE BERGROEDEN voer den prgs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molcnassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STLJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN HOLBLOKKEN tegen zeer lagen prj s tOO stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte rieboorde EIKEN POMPEN en zwara EIKEN ZAAflSTIIKKEN 2000 hluks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Sehoeiing Brug en Heiningpaleu 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prijs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGllERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKHPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelhci i ERWTEN in BOÜNENHLIS 50000 bossen KRIBHOOT Allen wordt naar verhiezing Ier Untemder plaatite geleverd Alles tegen scherp concurreeremle prijzen en tra maanden crediet by den honthandelaar JOaMirat Colhm EENieDEFOTTAIl m rHeii wonit verzocht op t HGKK te letlfii f UIT H T Ma OVZIJN va l I14VKNSWAAY ZO RN GORINCHEM H7 e THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vau vt twee en een Jialf en een Ned ona Iiiiet vermelding van Nommer er Pr B voorzien nn novenstaani Merk volgens de Wet gedepoueerd ich tot de uitvoariiig van ge eerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BIIEEBAART ht Thieny i Woadirbalita i in do gohüülü wcrüld Iwkeml od geroemd Ünovürtroffoii miildul Usf m ftll Horst huBK Lei er MaaKZirkteu enz Inweti h I zoowel als ooit uitwemlig in hfjns iille ciektugevidlen mot f ood truvulg nai to wonden l rUs per flikCOU t j per po8t I 115 TUirrj i Wo d fi lf bezit oon alsnog ongokoiide gonoeskraclit en hoituimo wurking Mtiakt meeBtat elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf ivord een 4 Jaar oud vovr ongeneeslilk rehoudeu beengezwel en oulani oeu ligua a aar kankerlUden genezen Urenat genezing en verzachting der pijnen bü woiulon onUtekingen euz vau allerlei aaril Prijs per pot f 1 60 per post f l ao Centraal Depot voor Neilerlaud ApolhekcT HKNIKI SANDEKi Rokin 8 Amitenlam Wm mn l 6t baUll ma direct laa di Schutuiutotluk M A THJEURV m FntniA bel Hohituh Ontnnieh 0 IievB pnMpcctai te ontbleJen hij bet Centrul DepAt Sander aekia Imitaldun GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrügbmu büi PEETERS Jz AU b ir j vu eehtfaeid U cftohet en kurk at eda voor sien VBO den num dar Finu P HOPPE f Ift CHIEDAMMEB Tcletoeu Xo Sl üe Uitgave lezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonilerlijke Nomm i s V IJ F C EN T E N Huiteiilitiidscli Overwicht 1 Dfi koning en dn koningin v tn Ilaliè hob j bon gibtor Fiaikr ik a jjastvrijon bodem vor 1 laten Al do lïiinislorH on de voornaamste 1 uatoriteilen waren aan bet station Op de gcbruikclpe wij e weid afscbeid genomei en onder bet gejuich der menigte zette de trein zich in beweging De koning beult tO 000 trnnrs voor do armen te Par i ei 50 Ü K Vüor do behoeftige Italianen achter gelaten Al verdere tinancieelo resultaten van het koninklijk bezoek wordt gemeld dat men in offlcieele Italiaanscho kringen zonder vertiaging een begin wil maken met de conveisic an do Rente Italienne De praetisclie politieke resultaten zullen vermoedelijk duideiyker blykon na het eontra bezoek van president Lonbet aan Rome Mevrouw Loubet gaat rtiis febien ook mee Dit wordt opgemaakt uit een paar toevallig opgevangen woorden n zult zien als u in Rome koint wat koningin Klena bö haar bezoek in het Louvrc tot mevrouw Loubet gezegd moet hebben en waaruit sommige Fransche bladen reeds een heel programma tantftseeren Uit verschillende plaatsen van Noord en Ztiid Italie zyn enthousiaste betooginger voor deze entente gehouden en op het FranscbItalia anscbe banket zei de ïtaliaansche consul sprekende o ver do fier boven Tunis wapperende FranBche vlag Do eenige wensch van Italië is om met u van harte samen te werken in de schaduw van deje vlag Dat Tripolis en Marokko onderwerpen eener gedachtenwisseling tassclien de beide voornaamste mogendheden aan do Middellandsche Zee zjjn geweest ligt voor de hand In 2600 gemeenten van BelgiS hadden 1 Zondag de verkiezingen plaats voor de ver 1 nieuwing van do helft der gomeonteradei Het ingewikkelde kiesstelsel door do even 1 redigo vortegei woordiging was oorzaak dat eerst tegen den nacht een overzicht kon j worden gekregen van de globale resultaten der stemming in de negen provinciën Uit 1 de cyfers blijkt dut do dag voor de socialis tisclie partij zeer slecht is geweest Me i kan liaa st van een debacle spreken vooral in de vesting der p irtg in do provincie 1 Henegouwen waar een vrg aanzienlyk aan tal socialistische gemeentebesturen omvergeworpen is Te Brussel verloren de soeiaiisten tegen de laatste verkiezing ongeveer 800 j stemmen ïe Antwerpen zgn de twee altredende socialisten gevallen Te Luik verloro i 1 zil ongeveer jüO stemmen hotgecu veel is 1 omdat zij daar met de radiralen waren ver j bonden De liberale part i daarentegen beeft vorderingen gemaakt Zij liehoudt du nhiebt i i allo groote steden Brussel Antwerpeu Jen Bergen Luik Doornik In de Itoofdstad wonnen de liberalen ondanks den verbitterden slrgd door do socialisten tegen hen gevoerd een zetel Dit is wel een overwinning bt de inoeiiykhoid oin onder liet tegenwoordige kiessteUel ee i I nieuwen zetel te veroveren I Te Luik wiinuon do liberalen 1000 atemI men De verbodswet tegen het spel had veel invloed op de verkiezingen te Ostcndo en I Spa Hier werden de katholieken door de I liberalen vervangen Men is hier tegen de Rogeeiing verontwaardigd over de indiening der genoemde wet n do Brusselsche voorsteden blijven de I gemeentebesturen bijna overal liberaal De I uitslag van Brussel zelf is aldus de liberalen verkregen 16 000 steinmoii do k athoI lieken 9000 socialisten 9000 Imndeldrijvenden 900 De oersten krijgen dus 8 zetels de I katholieken en socialisten ieder 4 Vier soI cialistische afgevaardigden die tevens RaadsI leden waren zijn Zondag als Raadslid niet I herkozen I De nederlaag der soeiaiisten mag worden I toegesebreven aan de onlusten te Armentières en aan de kiesrecht troebelen van twee I jaren geleden Wat het succes der liberalen betreft dit I rust voor een deel op do quaestie der verhoogde vleeschprijzen en de openstelling der grenzen De katholieke partij heeft hier en daar kleine verliezen geleden maar behoudt in hoofdzaak hare positie FEViLLETOX m m EEMEMÉ Amertkaansciu roman Wie is uw man vroeg Dorison 1 Ztjn naam is Langdon 1 Hoe Langdon f herhaalde Dorison vcrb tasd i in welke verhouding sta it hij tot u I Dat heb ik aï gezeg I hij is mijn man U 1 kui t mij op mijn woord gelooven Al loochent j hy het ook ik kan u verklaren dat wij hij en ik saroen wettig getrouwd zijn 45 I Hij keek iiiet weinig verrast op bij het lezen van dat briefje en dacht in t eerst dat het die Bes om een nadere kennismaking was te doen waartoe hij van zijn kant geenszins genegen was Hij zou daarom van de uitnoodiging ook roaar niet proüteeren Zoo was iijn eerste opweUing doch bij nader overleg vond hij het vreemd dat de schri tstcr zijn naam vernomen had eo overdacht hij dal hij in zijn eigen xaak niets mocht verzuimen te doen waardoM hij wellicht iets van ecni belang zou kunnen te weten komen Hij besloot derhalve zich naar de hem aangi wezen plaats van samenkomst te begeren Daar hij eigenlijk veel te laat was opgestaan moest hij ch per slot van rekening nog haasten om op het bestemde uur ter bestemde plaatse te zijn Hij kwam daar en rond de jonge vrouw reeds op hem wachtende Zij liep terstond naai hem toe zeggende i Laten we langs de Lextngton avenue gaan ik loop daar minder kans met u te worden gezien en we moeten op onze hoede zijn Mijn man is tot leelijke dingen in ttaat en hij loert op u Nu goed maar wat heb ik hem in den weg gelegd Kn gesteld eens dat hij tegen mij iets kwaads in den zin had wat zou hij dan kunnen doen U vraagt te veel in ecnt Ora te beginnen moet ik u zeggen dat ik niet weet wat gij hem hebt in den weg gelegd maar ik weet wel dat ik hem al een hoelen tijd heb hooren schelden op een zekeren Dudley voor ik nog wist dat gij aan wien ik het te danken heb dat ik niet door de politie werd opgepakt I Onlangs kwam hij thuia en beklaagde zich dat gij u in ztjn zaken heb gemengd en gisteren toen hij later dan gewoonlijk thuis kwam zat een zekere Pittson op hem te wachten Zij gingen in een alzond rlijke kamer ora met elkander te pratón Gij moet hera iets hebben i aangedaan waardoor hij rreeselijk boos op u was geworden en ik hoorde hem wggen dat hij t u nog voor dftt de dag verstreken was wilde betaald zetten Hij wilde u duizelig maken Het zal wel zoo o vaart niet loopcn meende Dorison glimlachend Zeg dat niet te vlug vermaande de vrouw I ernstig Als er voor u geen govaar bestond zou I ik deze samenkomst roet n ntet gewaagd hebben I Maar ziet ge sir ik ben tt dukbaar voor uw be üit Rome koml thans de bevestiging van bet bapsht omtrent do benoeming van mgr I Merryfdel Val tot staatssecretaris als opvol 1get v4n kardinaal Rampolla I De ïribuna meldt dat mgr Merry del Val 1 gister iiorgen een brief van den l aus heelt 1 outvarlgen waarin hem zijn defluitieve benoe I ming werd medegedeeld De nieuwe staats secretltis zal op het eerstvolgende consistorie 1 tot kardinaal worden benoemd 1 Hgn MeiTJ del Val stamt uit oen oude 1 Spaantehe iHmilie Zijn vader was gezant 1 van Spanje bjj het Vaticaan Zijn moeder 1 is een Kngelsche en hy zelf heeft zyn I opvoeding in Kngolnnd genoten Hu is 1 eenigw tyd in Canada geweest als delagaat I van let Vaticaan I e nieuwe staats 1 socret ris i s il jaar oud t Korring Loopolil van B lgië heeft een be 1 zoek f Weoneii gebracht aail Keizer Fraiiz I loseph Kn waniuM r wy de gcsehieilenis der betrekkingen dezer beide vorsten nagaan I dan n oet dit bezoek worden opgevat als een bewys van verzoening en van toenadering De keizer van ilustenryk was naar het station I gegaan met alle te Weenen aanwezige aai ts I hertojfcn om koning Leopold Ie ontvangen Aan let feestmaal in den Hofbarg werden toostoö gesproken an diepe ontroeringen lieriugnwde viiendscliap getuigend DffTeiteiyke bedoeling vnfflrrtbowwIrTim koning Leopold is natuuriyk een bespreking van de beschuldigingen door Engeland geuit tegen den Congostaat Volgens do telegrammen uit Weenen bad Je koning in den namiddag een onderbond met graat liolncbowski en den gezant dor Vereenigdc Sla I ten over de t oiigoquaestie Met graal Goluchowsld word vooniameluk de vraag besproken ol keizer Franz Joseph I bereid zou zyn als aihiter in hot geschil tussclien Engeland en den t ongo staat op te I treden Met 1 Oct is in Zweden en Noorwegen een nieuwe organisatie in werking getreden die do verheffing van den arbeidersstand beoogt De wet van 9 Jani jl had reeds met dat doel voorgeschreven voor kleine cultuurondernemingcn of voor don bouw van werkliedenwoningon loeningen te sluiten thans is de staatsloenbank in werking getreden Bepaald is dtft voor terreinen van ftO 200 are met gelionwen 3000 voor den grond alleen 20fX kronen kan worden ter leen verstrekt voor grond voor den bouw van een voor ten minste twee gezinnen bestemde woning niet meer dan M are innemende scherming en ook hiervoor dat gij mij daarop I niet de een ot andere belecdiging hebt aanjjedaan zooata menig ander in uw plaats zou hebben I gïdaan die met slechte bedoelingen een vrouw in bescherming heelt genomen Daarom vooral besloot ik u te waartichuwen Langdon zelt l ehandeld mij I zoo slecht dat hy niets beters verdient Hij Is I een gevaarlijk man als hij top iemand gemunt I heeft en hij n Pittson hchben en paar kerel die alles uttvüercn wat zij van hen vertangen en 1 nu allen die twee u op d hielen zitten Wat zij 1 willen ot kunnen doen weet ik met maar ik be ztweer u neem u terdecg in acht Ik weet niet wat zij er mede bedoelen als zeggen dat Ze iemand willen jduiiel g maken maar ik weet wel dat ik het hun te Chicago ook eens heb I hooren zeggen en toen vond men den volgenden tlag de persoon die zij toen bedoelden haltdood op de straat liggen I Van welke zaken leeU die Langdon eigenlijk f Hii heeft niets om handen hij heeit geld Weet ge dat zeker f Ik weet althans dat hij nooit gewerkt of zaken heeft gedaan en toch heeft hij altijd zooveel geUl als hij noodig heelt I Waar aijt ge met hem getrouwd I Te Chicago Mijn omgeving wilde niets van I hera weten Mijn vader was daar bij de politie en I die zeide altijd dat Langdon een speler van beI roep raoest zijn Maar dat m toch niet waar Ik I ging er met hem van doof en mijn vader dadit I in het eerst dat ik in het geheet niet met hem I getrouwd was maar later raakte hij daarvan toch I overtuigd Ma r ik kwam er achter dat hij zich wordt in steden 5000 en up t platteland Mm kr verstrekt Het bedrag mag 9 10 van de getaxeerde waarde niet ovorschryden de renten bedragen resp 3i en 4 pCt en de afiossing moot van t Zesde of derde jaar in ii of 21 jaren plaat hebben De toestand in Transvaal en OranjeViy staat is in den laatsten tyd merkbaar verbeterd Maar ongelukkig valt er nog zeer veelop aan te merkon Do toestand biedt in werj kelgkbeid slechts oen enkel gunstig element i nl dat ondanks do groote moeiiykheden die bet gebrek aan handenarbeid mot zich brengt do mynindustrie merkbaar toeneemt Hoewel men schönt te gelooven dat de quaestie van den liandeniirheid zyn eplossing iiaby is is het toch niet gemakkeiyk na te gaan op welke gronden deze veronderstelling berust Men meldt dat do droogte oindeluk vnerbuis de regen is overal in lieide staten ge vvallen zoodat men hoopt nog oeu gedeelte van den oogst te kunnen redden VtTSjireide Bciicliton Kkankkuk Definitief is het eoiilingoiit der Uihting van 190 i vastgesteld op r 2 4ilO man tegen 154 000 hl 1902 De staking te Armenliéros moet vooitduren dus fs godeereteerd bg referendum door de wevers te Armontii roa on Honppelines vi i6r hei vutting van den at beid hebben zich Zondag verklaard 1269 arbeiders er tegen 7226 zoodat ile kans op bei baling der incidenten blgft bestaan of eigenlgk van dag tot dag grooter wordt Stoingereehtigd waren4691 arbeiders uit de cigenigke lextielinduslrio on 26IJ6 wevers Het lournal Otficiel beolt gisteren openbaar gemaakt de orde van werkzaamhedenvoor de Kamer die heden weder aan slaggaat en begint met een dag ol drie interpellatiën In de rne Cassette heelt oen henio of halve gek Zaterdagavond gesebnten met een revolver op een geestelyke Lebel zondatdeze in hopeloozon toestand verkeert terwglde dader wist te ontkomen Dt lTSI ni ANlI Aan het feestmaal ter herinnering iian do zoogenaamde Ohina expeditie eorgister avond gehouden te Brrlyn onder vour it tersehap van generaal veldinaari ehalk Ven I Wnidorsee is deelgenumen door tweehon niet altijd ï angdon noe ndc hoewel hij Uk h onder dien naam met mij in het huwclijksrcgi ter itond ingeschreven Hoe noemde hij zich dan nog meer Ik weet het niet antwoordde de vrouw zr cr kortaf I Heelt hij nu nog evenveel geld al vroeger f Ik merk geen verschil Miiar ik meen nu ir dat ik genocK heb nedaan om u te wiiarit hiiwen ik ben hier niet gekomen om hem te vcrkirfipcn en te verra en Ncen natuurlijk ntct antwoonlile iioris n lachend Ik ben u in eik geval dankb iar vfior uw vri ndelijkheid Ik i mij ook iii at hl nemen al zie ik niet in Wat hij voor heeft Weet icij toevallig ook w it ik h m zou gedaan heblx n iNeen hij zeiiJe alleen d it gij u met mijn laVrn hadt bemoeid Verder hoorde ik hem ook mom Ijelen dat gi Pittson in een restaurant zoudt £ i n nagegaan en wel op aanwijzing van een ouden detectieve uit Chicago oen zekeren Catlir irt en hij voegde er bij dat hij u als hij niet wiat dat gij een bekend heer uit de wereld waart die 7 c vermaakt zou kunnen veronderstellen ilnt gij een speurhond van de politie moest zijn I Dorison lachte om het mille idéc en vroeg verder Vect ge dan werkelijk met waarom hij zoo op mij gebeten is goraatt Neen I Dnn K nl ik t u zeggen Ik lielelte hem het I spreken met een dame die niet verkoos te worden I aangesproken i Wordt vtrvolgd