Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1903

i f Stoomboot VOLHARDING Donderdag 20 October 1903 o 9247 42ste JaargaiT m mm tomivT Nieuws en Adverlentiehlad voor Gonda en Omstreken Te beginnen Vrijdag 30 Oclober a § vertrekt de boot van GOUIIA te O iS in plaa ts van 7 tiur 1 DE DIRECTIE Telefoon o S3 I V E R T E N T I E N worden g eplanlst viin 1 i t gels a 50 Contt ii iedere regel meer 10 Centen ürtiole ieders worden herijkend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tof 1 uur des inliM Teictoon Ko 89 üe üi gave lezer Jouvant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Hoofdprijs cv 00 000 Mlt lenbieiletiel jelnk k mi De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldtoterij waari n zeker 10 UiUioen 856 562 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende nameli De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval t 8 1 40 100 leo 019 8li 76 iO OOO M IS OOOM lO OOOM 000 M 3 000 M 1 000 M J OOOM 400 M 800 M 600 000 Mark 1 Premie v SOO OOO M 1 prijs v 40 000 M 1 800 000 M ♦ prijz v JSO 000 M l SO OOOM 45 000 M premien v 40 000 M 1 Premie v SS OOO M SO 000 M 100 000 M so ogo M 60 000 M BO OOO M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 111 000 loten met S371I5 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helit van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het pliyi der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in dé laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 10000 Mark stijgt in de e kl tot 6 000 M in de Se tot 110000 M in de 4e tot 70COO M inde 6e tot 75 100 M in de 6e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk pl ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trskkingshjst nt nltbetalInK en verzendinf van prUzeii geschiedt door mij dbect en prompt aan de winners en otider de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland TE ROOP 150 Btnks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een parts dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partö LICHTE BERGROEDEN voor den prija van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 i en 5 dnimsche EIKEN DEELEN Een groDte paH EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwar EIKEN ZAAQSTUKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN 1 3 alle almetingen voor Schoeiing Brug au Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALT TES voor hokken ter beschnttmg van jonge vrnclitboomen tegen den prgs van 12ct perstnk STEEN en PANOVENHODT SPOORLEG6ERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEÜKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPAREEN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT Allee wordt naar ntrkUzing ter beetemder plaatse gelwerd Alles tegen edierp wnrurreerende prijzen en te maanden erediel bü den hontbandelaar JOH DAUEN te CotheD Geen Kinkhoest Geen Iniluenxa Om ISinkhocsl Influenza Borsten Koelaandocning binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BruivenBorst honig Extract iH E L I 4 iV T II E oitde Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF S Co Westhaven 9a Gouda A LdTENSTKHS K eiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal U 120 te Gouda A UÜUMAN Woordreetó l INKSK Nieuwerkerkad JJael A N van ZESSEN Scluionhoren J Th TOKKEN lloskKp B V WIJK Oiidraairr A SCHEER Haatlrectd P W v EDE Oudewaler h viS ukR HEMDEN te lleeuwijk P v o SPi K Moercapelle O v n STAR Waddinr svern Wed A HOLST Waddin iiveen M KOLKMAN Waddsvingeen P A uu GltOÜT Oudewaler DB JONGU Oudeumter 3 P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER to Ihrnchop Voor de lange Winteravonden beslaat er geen aangenamer en goeftkooper lectuur dan I de verhalen van de w beroemde Aiiierlkaaiische llelcelUes f I Ieder nummer met oen iraaie lil vier kleuren gedrukte plant op het Q oflislag bevat een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen X dns 64 kolommen druks en kaal êlecMt per complete Roman f O centi X LEEST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste W Bocvenholen in Amerika binnendringen x LEEST hoe de beide Wilsons zich vermomd in het meest gevaariyke Jdonkere NewYork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers Q weten te snappen Q LEEST hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige dielstallen en moorden X aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren X XagmaatB er bestaat geen boetender Lectuur voor slechts lO ceu t X een complete Roman m Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwissel X Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau van q ons Blad verkrijgbaar z jn X No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het ge Z stolen raillioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons 9 gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje 9 Het geheim van de Tombs No i De Wilsons op het spoor van de grootste O oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder 0 No G De Wilsons en de Boeven in het donkerste van New York No 7 lie Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De X Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiumschnivers De V gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New York Het O geheim van Iohn Street No 11 De Wilsons en de Koningin der Anarchisten Q No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons A in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en het Boertje te jj NewYork Een lastig geval in Bowery Laan No 15 De Wilsons en do Maildieven No 16 De Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 do Wilsons en de verdwijning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de pijnbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en do Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago aanwijzende het tijdstip waarop blieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West lndü zijn van aflOCTOBHB verkrijgbaar a lO Cej tC per Eixemplaar bij de Uitgevers A BRIKKMA en Zn LANGE TIENDEWEG ADYEETENTÜIN in alle Couranten worden aangenomen door het Adwerleiitle Bureau van A BKINRMAN ZOON De Maan zet reeds nachten lang een allerdolst verbaasd gezicht en schreenwt moord en brand ovor gemeene concurrentie sedert de aarde waar thans alle koperwerk met Altol blauwe band PoetHcrême gepoetst wordt nog veel meer licht uitstraalt dan zjj zelf Er gaat dan ook tegenwoordig niemand meer naar de maan omdat het alle winkeliers goedgaat door den enormen omzet van Ahoi Poelscrême Overal te bekomen in doezen k Tl en 10 ets fleschjes i cent en in bnsaen 4 20 30 en 60 ets Zander Instituut Pluweeleu Singel R 724 GOl IIA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D vas DUllREN Behand vanrugffeffr verkrommingen tnyevnllen borst oü en o beenen en mi tellchnatntnlHvorm nlgem smakte rotmUitall fipter en yenr ziekten rheiimaHsche miiidoenlngpn erDtulkhigen enz enz Wie zeker zyn wu d Kcht EUel Cacatt te ontvangen lesaniö gesteld en lu vele proefoèmiogen ia den I handel gekomen onder den num des aitvindera Dr Miohaeli veiTMrdigd p d beste machines ia het wereldbe 1 roBiade ètabUissement va Qebr StoUvwck te Kenlen tltcbt Bikcl Cacao m vierkanten baaseh Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aengename gezonde drenk voor da f gelijksch gebruik een l 2 theelepédi van t pfflder TOOT een kop Ohooolat AI geneeskrachtige drank by geval ran I dierrhee gleohta met ivater te gebruiken 1 Verkrijgbaar by de vooinaamita H Apotheksrs ens It Ko V Ko proiftufje I 90 a aas GeneraalvBTtogenwoordigef vavt Keder nd Julius Mattenkltdi A n terdam Ealvciutraat iOj Pry Thitny i Wondwbaliia ill do guhoele woreld Ijekoiul on ffero iii l ünovortrolfüii miildol tegou ulli Horst L o u ir L e V e I Hiittczickteii enz liiwoii lii zoowel ftla ook uitwendig in bijiia allo zioktogovallen met ood icovolg nap to wondoii PrIjs per fiacoii 1 J per pust t 115 TMeiij s WoQderaalf bozit oea alsnog o n g k oude goiioeskraclit tn lioilzftiQo working Maukt meoatal elke pijalijkd n govaarvolle oporatio geheol overbodig Mat deze zalf word ooa 4 tuir oud voor uufreueeslijli rehoutlCll lieeilgezwel QH orilani eeu bijna jaar ktinkeriyden cenezeu Breufct genezing en Torzacbting der pijnon bij wonden ontstekingen euz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal DepSt voor Nederland Apotheker UEKKi SiNDEKN Rokin 8 Amsterdam Wur geeodepfit U be telle men dirttctoan diebcbuUenapotheke dei A THIERRY in Pregradi bel Kohitscb Oeaterreieh Oelieve proipectus te ontbiedeQ bij bet Centrul Depöt Smd r Rokin 8 Amitwdam Teleplioonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K U 1 Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Inter com nnaalbnrean Op 1 Juli 1903 142 verkreg n aansluitingen Contracten en voorwaarden vsrkrtjgbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHMARKT Gonda Dmk van A BRINKMAN Zm Uuitenlandsch Uverzichl De Franscho Kamer besprak gisteren de interpellatie over de bouilleurs de u In zijn antwoord bracht de minister van financién in herinnering dat hvj niets anders gewild heelt met de verhooging der rechten op alcohol dan het evenwicht der begrooting te verzekeren Acht moties werden ingediend Minister Ronvier hechtte zijn goedkeuring aan een motie welke te kennen gaf dat de Kamer nota nam van de verklaringen der regeering en haar verzocht den tekst te wijzigen van de reglementeo welke betrekking iiebben op de toepassing der wet van 1903 Deze motie weid met het opsteken der handen aangenomen Sir A Acland Hood lid van het Parlement en eerste whip van de conservatieve party heeft Zalerdag te Edinbur op een vergadering van conservatieven nog eens gezegd dat lui niets geloofde van een spoedige algemeene verkiezing eerder was hiJ geneigd die in 190 5 of 190G te plaatsen Als het waar is wat de Daily Chronicle onlangs beweerde dat de regeering aan een ontbinding omtrent Paschon 1903 dacht dan is de uitslag van do verkiezing in Warwick en Lea mington en te Belfast misschien aanleiding geWeest om tot een nader it8tel te besluiten Overigens gaf de Daily Chronicle Maandag een becijlering van de sterkte der partijen in het Lagerhais die een besluit van Balfour om voorhaiids de regoeringstaak niet oit handen te geven alleszins schijnt te billijken Na de verkiezing van 1900 bedroeg de unionistische meerderheid 134 Sedert hebben de liberalen verscheidene zetels gewonnen maar die meerderheid staat nn nog op 116 stemmen Er zijn 393 unionisten 194 liberalen en 83 nationalisten En nu is de oppositie daarbu op 277 man gesteld door de Ieren er bö te rekenen Men weet echter dat de regeering reeds in belangrijke kwesties door de Ie en gesteund is en dat er allerlei teekenen zijn die op een verder bondgenootschap wijzen Gesteld nu dat de unionisten van de Free Food League zich in fiskale kwesties van de regeering afscheiden waartoe komt het dan Evenals wü Maandag deden stelt de Daily Ciironicle het getal van die groep op 44 Aangenomen dat zij met hun geheele sterkte naar de tegenpartij overloopen dan heeft de regeering toch nog een meerderheid van 28 steramen Dat is wel een klein getal maar vergeten wü de Ieren niet Zjj kunnen in ruil voor hun hulp heel wat voordeden voor FEViLLETOX liDJiiHimMr Amerikaansche rontan Ilij had eene kleine zinken geldkistje bij zichdat honderd en vijftig duizend dollars aan staatspapieren bevatte welk kapitaal hij mij verzochtvoor hem in bewaring te willen nemen De redenen welke hij voor die maatregel had wilde hijmij later mededeelen Hij had zelf een ontvangstbewijs medegebiacht dat eenvoudig luidde Ontvangen van Ruben Dorison een bundelstaatspapieren tot een bediag van honderd vijftigduizend dollars en verzocht mij die quitantie tewillen teekenen w t ik natuurlijk deed Ik bereidmij voor op een storm zeide hij daarbij üekent de ongelukkige historie waarin ik verwikkeldben Die som zal een soort van schadeloosstellingvoor de kinderen zijn die ik als vader verlooche nen moet Eigenlijk betreit het slechts één kind Met het oog op d omstandigheid dat Emma s eerste man nog in het leven ia en haar zooveel hij kan tracht af te dwingen en af te persen houd ik het niet voor geraden haar dat geld ter hand te stellen Daar men bovendien mij menigen eiach stelt en in het vervolg ook zeker stellen zal is het beter dat dit geld niet onder mijn berusting blijft daaiom deponeer ik het bij een vriend in wien Ierland bedingen en dat zjj daartoe bereid zgn heeft de onderwijswet bewezen Blijkens een telegram wordt door een Londeiisch blad de Daily Chronicle een zeer ernstig bericht gepubliceerd over don stand der onderhandelingen inzake de Macedonische Quaostie De Turksche regeering zou den Sultan hebben aangeraden de invoering der door Rusland en OostenrijkHongarije geeischte hervofmingsmaatregelen te weigeren op grond van do overweging dat zii inbreuk maken op zijn rechten en prerogatieven Zelfs zou reeds een masbata in dien geest naar Yildisz Kiosk zp S zonden Aannemende dat het bericht van de Daily Chronicle juist is en o i behoeft daaraan niet te worden getwijfeld blijft nog af te wachten of die schrandere ervaren diplomaat Abdoel Hamid op het voorstel van zijn ministers zal ingaan Rusland en Oostenryk Hongarije hebben kort en bondig verkaa rd dat hun voorstellen onherroepclyk waren Weigering van de zyde van Turküe zou dus een oorlog beteekenen Inderdaad züii de Russiscli Oostenrijksch Hoitgaarsche eischen voor den Sultan zoo goed als onaannemeli k Tal van bepalingen zooals b v do benoeming van een Oostenrykscben en een Russisciien toezienden voogd over HilmiPasja de aanstelling van een EuropeoBchen generaal als chef van de gendarmerie in Macedonië enz kan du Sultan niet maar zoo zonder meer inwilligen Hot i ou het eind beteekenen van des Sultans heerschappij in Earopeesch Turkye Maar oen oorlog te moeten voeren Misschien later als het in het verre Oosten werkeiyk eens tot een botsing tnsschen Rusland en lapan mocht komen doch voorloopig zal de Sultan wel weer zyn toevlucht nemen tot het oude middel verdeeldheid zaaien onder de Europeesche Groote Mogendheden En dit zal hem door Engelauds houding gemakkeiyk genoeg worden gemaakt De BritBche regeering heelt korten tyd geleden aan Oostenryk Hongarye en Rnsland doen weten dat het bezwaar had tegen een controle door die beide mogendheden alleen Italië schaarde zich aan Engelands zyde terwyi Frankryk te dezen een voor Engeland en Italië welwillende neutraliteit bewaarde Dit heeft het Kabinet te Petersburg zeer ontstemd en waarschjjniyk daarom is Lamidorf in persoon naar Pargs vertrokken Zou de sluwe Beheerder der Geloovigen werkeiyk hopen door Rusland on OostenrykHongarye eenerzyds en Italië Frankryk en ik het volste vertrouwen stel Er zal een dag komen waarop men van u dat geld verlangen zal Geef het at als men u dit geschrift hoett voorgelegd Toen liet hij mij een met rooden inkt beschreven stuk pjpier zien waarvan de rand op een eigenaardige wijze was uitgeknipt of gekarteld Hier ging bij voort hier is een ander onbeschreven stuk papier dat met de insnijdingen van den rand juist in het andere past Ik legde de beid stukken papier op elkander en z j pasten volkomen Daarop verwijderde hij tich Ik heb hem latT nooit wedergezien en ik heb nog altijd het witte onbeschreven stuk papier met de insnijdingen in mijn kast De papieren van waarde zijn nog altijd in mijn beiit door intrest op intrest tot de som van ongeveer 350 000 dollar aangegroeid en or is nog altijd niemand gekomen om ze van mij op te eischen En zij zullen ook nooit opgevorderd worden zeide Cathcart beslist XVIII Mijnheer Eustace was over den beslisten toonvan den detectieve oogenschijnlijk ten zeerste vefwonderd Waarom f vroe hij Hoe kunt gij datweten De oude man deed alsot hij die vraag niet gehoord had maar vroeg van zijn kant En heeft u nooit weder iets van de zaak gehoord wja In een brief welken Doriaon eenjaar later naar Parijs schreef zeide hij dat de zaken zich zoo Heten adozien dat hij zelt wellicht gedwongen Engeland anderzyds tegen elkaar uit te spelen de actie van Europa te verlammen Het heeft er inderdaad allen schyn van en de Sultan is in dit spel een erkend meester De Hong iren hebben weder oen ministerpresident Eu niemand minder dan graaf Stephan Tjszn de man met de yzeren hand zooals de Hongaren hem reeds noemden De opdracht aan graaf Tisza is een gevolg van de onderhandelingen met Von Lukacz en met het Comité der Negen Het program van dit lomitè voor de legerhervormingen kon de goedkeuring van den Keizer niet wegdragen De oud minister Lukacz wilde de opdracht om een kabinet te vormen niet aanvaarden dan wanneer de Keizer het program der Negen goedkeurde omdat hy daarvan zyn regeeriiigsprogram wilde maken llo keizei had daarna een conferentie met graaf Tiszn en droeg dezen op een aantal wyzigiugeu in hot program der Negen aan te brqngen een opdracht waaraan Tisza vüldeeS Het program der liberale party aldus op last van den Keizer doorTiicagewyzigd zal het program der Hongaarschc regeer ng worden Dezi geheele geschiedenis is uitermate zondei ing en moet de oorzaak worden van nieuwe conflicten Want het program door de Cijjimissie d Ugjpaj ojigemaakt ia hot liberale program gowordcn en lu dio commis ie zaten verschillende vertrouwensmannen van den Keizer in de eerste plaats graaf Tisza zelf In Hongarye vindt men het zeer vreemd dat Tisza thans de opdracht aanvaardde om dit program op eigen hand te gaan wyzigen Natuurlyk kan hierdoor slechts nieuwe stryd ontstaan De liberale party weigerde toen Lukacz dit namens den Keizer vroeg de aangegeven wyzigingen in het program aan te brengen Zy gaf daardoor te kennen dat zy van haar eenmaal gestelde eischen niet zal afgaan De Kossuth party wil verder gaan dan de liberale maar zou zich waarscbynlyk by het program der Xegen hebben neergelegd Zy zal dus zeker niet met minder dan daarin werd gevraagd genoegen nemen Tisza treedt dus als minister president op met geen anderen steun achter zich dan de kleine groep conservatieven in het Parlement Er is i u gelukkig eens betrouwbaar nieuws uit lapan zelf Reuter seint nl een intorvieuw met don Japanschen minister president zou worden de geldswaardige papieren voor zich te verlangen maar hij heett mij noojt weer iets over die zaak geschreven Cathcart dacht een oogenblik na en zeide daarop Ik begin te gelooven dat die onafgemaakte brief voor u bestemd geweest is ivVoor mij Meent gij dat werkelijk i u tker en hoe meer ik daarover denk des te meer raak jk daarvan overtuigd ie eens aan hij had die geldwaardige papieren voor een persoon bestemd welke hij van nut wilde zijn indien hij ze niet aan haar maar aan u toevertronwde Zoo lang hij leetde kwam er voor hem geen noodzakelijkheid om dat geld at te geven Hij dacht dat het daarvoor tijd genoeg zou zijn wanneer hij den dood voelde naderen maar hij werd onverziens weggerukt Doch dat doet h er niet ter zake Il ij wist dat het geld zich in uw handen bevond en dat hij dit ten allen tijde kon opvorderen Hij heett u eens geschreven dat hij wellicht genoodzaakt zou zijn de som voor zich zelf terug te vragen Wai is die onafgemaakte brief anders dau een verklaring der redenen waarom hij het geld noodig had Ware het hem geoorloofd geweest den briei te voltooien dan zou hij zederlijk de teruggave verlangd hebben en u verzocht hebben hem ook verder behulpzaam te zijn En mijn hulp zou hem ook niet ontbroken hebben zeide Eustace met vaste stem want ik heb alles aan hem te danken Ik begrijp het thans volkomen Hij heett op alles wat hïj bezat hypotheek genomen Zijnveiraogen in goederen was in zijn geheele waarde tot pand gegeven Zijn overige middelen waren uit on deze hoeft zich in geenen dooien oorlogszuchtig uitgelaten Hy zei het te betreuren dat onrustwekkende maar ongegronde berichten naar Europa geseind werden en voegde er by dat de Iapansche regeering onderhandelingen voert in den geest van het Engelsch Japansche verbond dat gericht is op het behoud van den vrede en van den status que Het zou onheusch zyn niet te willen aannemen dat Rusland dezelfde vredelievende bedoelingen heeft Ik zie dus niet in zeide de premier waarom de onderhandelingen niet zouden leiden tot uitkomsten die voor beide partyen bevredigend zyn in elk geval is er in den tegenwoordigen toestand niets dut giooto büzordheid rechtvaardigt Deze meedeeling is zoo geruststellend als men maar wenschen kan en bovendien geeft ze een denkbeeld van den aard der zoo vaak genoemde maar nooit nader aangeduide onderhandelingen tusschen de beide ryken Maandag zyn de beraadslagingen voortgezet de toestand wordt onveranderd genoemd Dat er door de Russen in Mandsjoerye dmk gepatronilleerd wordt is licht begrypeiyk en nog geen toeken van onraad Dat de beide partyen elkaar dwars zitten maar toch botsingen liefst vennyden blykt uit hot volgende verhaal Toen Hadzjiwara de secretaris der Tapan ffiteiligftlie ie t eo6l op een inspectiereis in de Taloe vallpi te Jongampho aan land wildo gaan werd dit hem belet door gewapende Rassen De onwettigheid van dit optreden is echter door den Rossischon gezant te Seoel erkend en deze hoeft dienovereenkomstig bevelen gezonden naar longampho Vers reide IJericliton Fbankrijk Mej Lucie Faurc dochter van wylen den president der Republiek is gehuwd met den heer Pierre Goyau schryver en historicus Elf soldaten van het 2e rog kolonialeinfanterie moeten zich 6 Nov a s te Xantos verantwoorden voor den krygsraad wegensde ongeregeldheden te Ouessaut De eorlogsbogrooting voor 1904 sluitin uitgaven met 880 raillioen wat 37 millioen minder is dan over het loopende dienf tjaar doch de aanneming der wet den dienstplicht vaststellen 1 op twee jaar zal een supplementair krediet van 40 mtllioeii noodifr maken geput Zonder deze aan u loevertrouwde gckUommeii en zonder uwe hulp kon hij het tot p iinl gegevene niet aflossen Door zijn plotbelingeii dood viel alles in de handen van hen die hem geld voorgeschoten hadrien B laar waar ging al het geld heen dat hij Reieend had f vroeg mijnheer Euatace verwondenl en verward Hij heeft het u in den onalffcmaakteii bnef ge tegd Gij vraagt mij hoe ik weet dat niemahd ooit dit u toevertrouwde vermogen zal kopien opeibchen ik zal het u eggen en op de e wij p de geschiedenis aanvulten die fjij mij vi rteld hehi In de eerste plaats is er niemand meer die ht t geld zou kunnen opvorderen Die mcnschen jn dood De vrouw die mijnheer Dorison hiiwde om daarna tot de ontdekking te geraken dat zi zijn vrouw met zijn kon was mevrouw Emma Eariali die in de zestiende straat nummer tien woonde de beide kinderen waarvan mijnheer Dorison de vader was waren een jongen en een meisje De naam van het meisje was Anna die van den jongen geloof ik Harold maar daar ben ik niet heel zeker van Sedert wannneer weet gij dat dan vroeg mijnheer Eustace ierwijl de verwondering op ijn gelaat te Uzen stond ttSedert gij mij uw geschiedeni vertelil hebt Ik begrijp u niet It Dat geloof iK gaarne iVerdl vervolgd