Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1903

Voor de lange Winteravonden i é bestaat er geen aangenamer on jioedhooper leclauv dan v de verhalen van de beroemde Amerlkaaiisclie llelccil e § IDE TXrH S03iTS Ieder nummer met een fraaie in vier kleuren gedrukte plaat op het omslag bevat een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen dus 64 kolommen druks en koH tlecMê por complete Roman 10 cent tEEST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting do grootste Boevenholen in Amerika binnendringen JLEEST hoe de beide Wilsons zich vermomd in bet nieobt gevaarlijke donkere NewYork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de niisdadigeis weten te snappen LEEST hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige diefstallen on moorden aan hot licht brengen en de daders aan hot gerecht overleveren Xegmaalê er bestaat geen boeiender Lectuur voor slechts tO ceiilê een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwisscl Hieronder volgen de Titels van do Romans welke aan het Bureau vanons Blad verkrijgbaar zjjn No 1 Do Wilsons en het geheim van de bank Do opsporing van hot gostolen niillioen No 2 De onschuldig tor dood veroordeelde door de Wilsons I gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en bot gesluierde meisje Het geheim van de Tombs No 4 De Wilsons op het spoor van de giootsto oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en hot geraamte in den Kelder No 6 Do Wilsons en de Boeven in het donkerste van New York No 7 Do Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het East P nd gevat No 8 Do Wilsons en de valsche spelers No 9 Do Wilsons en de Opinmschuivers De gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New York Het geheim van John Street No 11 De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No 12 De Red Hook Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdioven No 14 De Wilsons en bet Boertje te NewY ork Een lastig geval in Bowory Laan Ho 16 De Wilsons en de Maildieven No 16 De Wilsons en do Koning dor Bandieten No 17 de Wilsons en de verdwijning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de pSnbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat Do valsche Kaartspelers van Chicago Te Peterbnrg wordt op het eiland Gontonieuw een Nachtasyl opgericht niet ver van het Asyl Felii Ij anre en deze nieuwe inrichting die 120 000 roebel zal kosten zal heeten Asyl Emile Lonbet Eergister zijn ettelijke huismoederB toMarseille vertegenwoordigend verschillendewijken der stad naar het stadhuis getrokkenom te protesteeren tegen de slniting derzusterscholen en tegen de onthouding vanonderwijs aan hun kinderen ingevolge plaatsgebrek op de gemeentescholen t Kwaii tot een contra manitestatie van mindere ole menten en de politie moest de huismoedersbeschermen I De burgemeester zeide toen biJ den prelect te zullen aandringen op t it8tel der slaitingen tot de tad plaats hiiett versbhalt voor de 4000 kinderen die Jzu3tersc iolen bezochten benden doon 11 en do gotfIschrcvon met p te treden in Dschtjbel luitenant Gaard van een liet betrokken f De Maroccaanschc roov zich weer gelden in ZuidOni verneur van Algerifi is aangi I kracht tegen het gespais Reeds heelt hü oen verkonnii Beni Smir de expeditie onder thier zestien tenten verraeei rootstam met zuiverir g van DèiTsiHlAsp mstateerl i it ndy die jn ïe cei t èeSChikt ist en in de 3 perceiit Do militieradep hebbon gei van de jongelui van t plattel open lucht arbeiden 58 04 pi zijn voor den iilitairoii dil jongelui in do staden slAhtsl tïemiddeld zijn 54 5 perceufdoriUani oiriel Am geschikt voflr don militairen d fen$t De samertkomst van Ijpizori Wilhelmmet czaar Nicolaas te Wiesbaden is bepaaldop Woensdag lèr volgende weeki a hetgaladiner in WtyaBtoel is er een toeötvoorstelling in Jiw wlóftheator fWeher s Oleron en nalfjafflipp ivertr kken boile Vorsten direct weder f ij I Ken oomnïissio is door dèn inspecteiin van don genepskundigen dienst van den ga i neralen staf op verzoek van den k rugsraiJdbolast met do observatie van prins Prospivan Arenberg in de afdoening voor zoni v zieken in de gevangenis to Moabit Nulu itdie commissie voorgesteld een langdurigeobservatie in eon krankzinnigengesticht Brand in het Postkantoor te Amsterdam Een ernstige brand hooft dezen nacht gewoed in het Postkantoor aan den vleugel aan do Baadbuistraat Vermoedelijk meende men is de brand ontstaan omstreeks middernacht in of boven de cursuskamor van de telegraphie in den hoek onder den toren op de tweede verdieping In deze kamor brandde gaslicht en daar werd het eerst het plafond brandende gezien De brand werd het eerst bomorkt door de telegraaf ambtenaren van den nachtdienst door den zich door het gebouw verspreidenden rook Onverwijld werd de brandweer gealarmeerd die met veel materieel spoedig aanrukte Niet zoo spoedig evenwel kon ziJ ter plaatse zijn of het vuur had zich reeds medegedeeld aan den hoekzolder waar het archief v in de post is geborgen Van buiten gezien was do cursuskamer één rookmassa doorsclioten van dofroede vlammen Do brandweer richtte de grootste kracht dadelijk aan de trap langs den hoektoren aan de Spnistraatzijde zoowel om dajr den brand aan te tasten als om overslaan naar de overige aldeelingen van het telegraafkantoor to vermijden Ook van de Raadhnisjpe werd het vuur aangegrepen en aanvankclp scheen do brand in zijn geboorte te worden gesmoord Kort daarop echter een half uur na het uitbreken sloeg de vlam met kracht onder uit den toren en bleek het duidelijk dat versterking van den watertoevoor noodzakelijk was Do commandant de heer Meier die binnen den toestnnd had geïnspectoord liet dan ook met kracht do viiorbereidende maatregelen tot meerderen watertoevoer reeds door zijn hoofdbrandmoesters bevolen doorzetten Maar het vuur bleek zooi hardnekkig Nu eens leek hot uit te zijn dan weder vlamde bet lustig uit den toren op Omstreeks één uur namen wü een kijkje in het kantoor bij do plaats waarboven do brand toen hot felst woedde hü do cursuskamer Van deze kamer is de zoldering doorgebrand de toestellen zijn natuurlp duor het water on het vallend vuur bedorven De zolder boven deze kamer is geheel uitgebrand de toren heelt zooveel geleden dat de commandant van de brandweer een oogenblik vrees koesterde voor invallen Al kwam het nu niet zoo ver het was toch ondoenlp de toestelion uit de cursuskamor iveg te halen üit de aangrenzendon localitoiten werden waar dit het meest noodig bleek onder leiding van den directeur van hot telegraafkantoor den heer H W Leur en den adjunct directeur den heer J C Tersteeg do toestellen verwijderd In do telopboonkamer die aan de Baadhuisstraat zijde aan do cursuskamor grenst was wegnemen van de toestellen niet mogelijk daardeze niet verplaatsbaar ziJn Brandschadeis hier niet aangericht waterschade wol Eén riJ van verbindingstoestellen Ls gedeeltelijk nat geworden zoodat het daar vermoedelijk onmogelijk zal ziJn verbindingenvoor het intercommunaal en intornationaaltelophoonvorkeer te geven De andere rjjwas er beter afgekomen daar het waterboven met vereende krachten werd verwperd zij het dan ook minder goed dan anders Met zekerheid viel hieromtrent echter heden ver koor heden voortgang zal kunnen vinden in tercoinmunaalen intornationaal telefoop hoopte de directeur dat het naclit niets to zoggen de mogelpheid van zeer ernstige storingenis volstrekt niet uitgesloten Tegen halftwee wis de brand bedwongen te twee uur was hdjvuur geheel gebluscht Vier stoomspuiten lAben drie kwartier lang met volle kracht gewerkt De druk bp de Vechtlpifing was niet groot genoeg om met geworte stralen het ijnur te bereiken daarin is oik de natuuriyije oorzaak gelegen van do ijfpstandigheid dat de brandweer niet on midddjlijk na aankomst water kon geven o i de gewenschte plaats Te twee uur rukte het grootste deel vanhet matWriaal in de Janlvan der Hepo was 9nt oden maaj bphoefd liiet te werkei slecl ls één JmoOmbrandspait bleef ter be waking tovcr i H f In aanmerking genomen Het eftistig aan zien van den brand bleek ile bfandscliadi miiider to zjjn dan verwachiwas Dezoldei boVen do oursus kamer is gelqeol uitgebrand het onderdeel van j den torin lifeeft zwaai i gefcdon zop zwaai dat vtiri oedolök vM gevaarte gesloopt zal moeten Worden T zoMèr boven de tel phoonltani r i wa r he archief vaii de tost lis geborg heelt gcei brand velfinoedelij i wel walmrschade gekrpgop We kondenilons dniirvïji niet overtnigen daür te haHdrie c t zWdorgqdeelte nog gesloten was el de chefs lan den ppstdionst op dat oogenblik nojj befedon waren tor verzekering vaii den gocdin gang Van zaken De s orteerin van do oosten ondorvond voor oover wij kon Jen nagaan geen vertraging Het telograafverkeer dat aan do andere zijde van het gebouw wordt bediend ondervond geen storing en zal ook verraoedelp lioden geregeld zijn gang gaan Alleen kon de bestelling van telegrammen gerliiraen tijd niet plaats hebben daar allo haüden ook do bestellers waren geroquireerd om zooveel mogelijk water te verwijderen om althans de Vermoedolöke nadeeligo gevolgen voor het intercommunaal en intornatiowal telephoonverkeer zooveel mogelijk to boperkon Het gemeentelijk telephoonbedrijf ondervond wel eonige vertraging ten gevolge van de nabijheid van den bezienswaardigen brand Het spreekt vanzelf dat do brand op dit punt der stad boel wat nieuwsgierigen lokto die door politie te paard on te voet op een behoorlijken afstand werden gehouden De commissaris van politie Fundter en de hoofdcommissaris Hordijk waren met tal van po litiechefs op hot terrein Do oorzaak van don brand en de juiste plaats waar bet vuur is uitgebroken zijn nog niet bekend Het hevigst heeft bet gewoed in en vlak boven do zoldering van de cursuskamer waarin een flink gat is gebrand Hand Gemengde Beriehten Men schrijft aan de N R Ct Sedert acht dagen hebben de bakkers te Stadon Ambt Almelo den prijs van hun bruinbrood hier zoogenaamd stoete twee kilo zwaar mot 2 cent per stuk verhoogd Een groot aantal inwoners van Ambt Almelo heeft oen vergadering gehouden en daarin besloten geen stoete meer voor den verhoogden prijs te keepen daar zij vernemen hebbon dat de meelprijzen in den laatston tp Met gestegen zijn Algemeen wordt thans de stoete vervangen door pannekoek en roggebrood De porsoon L die verdacht werd van moord op zijn patroon Melamed kleermaker in de Zadelstraat te Utrecht en die zich deswege in voorloopige hechtenis bevond is Dinsdag uit de gevangenis ontslagen De officier van justitie heeft geen termen tot verdere vervolging aanwezig gevonden In verband met de in hot begin van deze niaand in sommige bladen verschenen compromitteerende beaclirijving van de toedrachtder zaak beeft de weduwe M een klachtwegens smaad ingesteld tegen den stellerdaarvan ü D Het 4 jarige te Rotterdam vermiste knaapje dat door twee dames ontvoerd word is in Amsterdam teruggevonden In afwachting van de echtscheidingsprocedure tnsschen zijn moeder on vader is het kind thans toevertrouwd aan de moeder die te Arasterdam woont i Door het bestuur der Algem Harddra vorijvereeniging is een vervolging ingesteld tegen den heer D de Vlieger te Haarlemmermeer naar aanleiding van oen in het vorig jaar te Sassonheim gewonnen prijs van f 75 met het paard genaamd Jet Bedoeld paard schijnt een harddraver te zyn die onder den naam Nora is geregistreerd Als boete op het plegen van bovenstaand feit is f 100 gesteld zoomedo teruggaaf van den prgs Men schrijft uit Drenthe i Mot de jacht gaat het in dit gewest naarwensch Vooral nu het weer in de lafitstedagen wat bestendiger wordt valt er verde vangst niet te klagen Ook over don wSdstand is men in t algemeen goed tevreden Patrijzen zijn er in de meeste voldon nog overvloedig De hooge waterstand heeft vele hazen in hot nauw gebracht zoodat ziJ zich wel aan het lood van den jager moesten wagen of anders verdrinken Hun aantal is dan ook zeer gedund Horboenders zp er als altp nog genoeg doch deze houden zich op een afstand groot genoeg om buiten schot te bleven Bij het trekken naar on van bet noordep worden er hu en dan eens verschalkt Houtsnippen zp or hier en daar veel geweest te Eekst werden er door oen jager op één dag zelfs zes geschoten Na de grootste en de meest verspreide is pu ook ter voorziening in Mn bestaande behoefte de kleinste couranti gekomen Zij verschijnt te Parijs en heet Carte Journalj j Voor 10 frs Voor het buitenland 14 filp t jper drie maanden levert zij eiken morgen op een prentbr eftaart zoor jp t kort eeijj overjiichtje van ihqt belangrijkste nieuws or alleHoi gepied iilet eenlplaatr i iurtenis if hef portrel vanj n den dag giteokena d fi pure Ibels e a 3p dien Nontyorker on4irgroi dschen spOor eg zp 14 arbeiders bf olvem onder iibor ortend rotsgesteente Tipn st rven 4 wer1 n zvf aar gekwetst Het oiugeluk wordt igescbrevon aan de nawcriïng van eentrkeerd gelegde dynamletpatrqon Op don Partjscben ondergrondschen spoor Og heeft er weer brand plaats gehad doorkortsluiting Zaterdag margen om 5 uurbrak do b raifd uit tnasehen de stations Champ s Elys es en PlaM do l Etoile Debrandweer heeft hot vuur cebluscht Eersttogen den middag was Kt verkoer op delp hersteld Men schrijft uit Sehei eningeft aan de N R Ct Als een sluier van weemoed en droefheid zweeft do herinnering aan don zwaren slag door het vergaan der Clara lobanna aan zooveel gezinnen toegebracht nog over ons dorp Hoe kan het anders Zes mannen allen in do kracht van het leven met één slag aan bun bloidverwanton hun huisgezin ontscheurd G n nacht aan in n vrouw en m n kindertjes Is er een zielroerender afscheid dan dit laatste woord van den zeeman die sterven gaat G n nacht Opmerkelp is do berusting waarmede door veel vrouwen hier het verlies van een echtvriond een broeder een zoon zolfs schijnt to worden gedragen als de eerste vlijmende pp door bet bewustzp van t geleden verlies een weinig is verminderd Do Heer heeft bet zoo gewild t Was zp tp dus moest hij gaan hoorde ik hier on daar zeggen on dan een zacht schier gefluisterd Maar de Heer weet het beste wat ons m uscben past Hij zal t wel goedmaken Een soort van fatalisme zon men bpa er in kannen zien in elk geval spreekt er een onwankelbaar vertrouwen uit op Hem die alles bestiert Gelukkige menschen ie in hun zoo zorgelp vaak zoo kommervol bestaan in het geloof nog zulk oen kracht vinden tot vooitgaan I Want zorgelijk en kommervol mag bot bestaan der meeste vissehersgezinnen hier waarlijk wel worden genoomd Men behoeft slochts eon blik te slaan in do woninkjes in een dor smalle stegen en sloppen zooals die hier zooveel zijn te vinden Helder en zindelp is t er binnen in dat huisje van één kamer en een zolder een huisje van zestig gulden huur maar armoedig I Elk stukje huisraad verraadt jarenlang gebruik t Is een zuur oen armoedig broodje dat van don visschor meneer zeido mij onlangs oen schipper die juist van zp derde reis binnen was En van dit jaar vooral nu de haringprpen zoo laag zp en zoo tegenvallen zal er hier weer veel armoede worden geleden t Is bpa niet de moeite waard dat men er nog op uitgaat zoo gering zijn thans do verdiensten voor het volk Dit weten ze allen voor geen enkele vrouw hier is t een geheim dat het visschorsbedrijf voor de moesten een even gevaarvol als armoedig bestaan is toch zijn er heel wat moeders die niet dulden dat een van haar dochters met een ander dan met een zeeman rerkeering aanknoopt En da jongens P AVie in de meening mocht verkeeren dat een ramp als die welke de Clara Johanna trof afschrikwekkenden invloed op hen oefenen zal kent do jeugdigestoere afstammelingen yan een J eensche volksplanting nog niet In hun genchtheidaan het voorvaderlijke element gelijken zij volkomen op hun makkers van de kust van Bretagne zooals Pierre Loti ze in ziJn heerlijke schepping Pêcheurs d Isla ndo toekende Aan t strand geboren van hun wieg af doorden zeewind omstoeid grot van bouw engrof van knoken bestaat er voor hen slechtséén ideaal met een sterke schuit onder devoeten en een flinke bries in t zeil dèn zilten plas te beploegen en door wat zegenvan den Heer met volle lading daar t t strand terUg te koeren 1 Men meldt aan dof N Crt nit Ijroda Een mannenkoor van 200 angors kracht Zondagmiddag den gouverneur der Academie den geineontesecretaris en den presideht dor hoofdcomitiissie een aubade naar aanleiding van de hun tè beurt gevallen Kodinlilijkeonderscheiding Berichten nit Edinbnrg maken melding van de ontdekking van rpe kolenbeddingfen in het graafschap Haddington waarbij de qnaliteit a i den kool uitstekond en de qiepte der lagen gering i Men wjjst op de gunstige liteihg dicht bjj de havens v n Dunbar en Leiti aan de Noordzee en by den spoorweg vnl Edinbnrg hetgeen voor het trans port vati groot belang is 3ngo Pjonlge malen roods verspreidde zich het gorucllt dat Jde leider dor Macedonische opstandelingoifj Boris arafoff gesneuveld zou z jn Pjians bffifet echter dat deze geruchten onwaaf zijn tlit Konstantinopel toch wordt aan de Köln Ztg gemeld dat de Tnrksche politie ijverig natporingen doet naar da ve l lijfplaats van Sarafoff omdat uitgelekt is dab biJ van plan was een groeten slag te Mn verneemt van ien Servischen kolqnel M ic ine don leider van den koningsmoord te Belgrado dat ïiij zich in Hongarp oen grootc wever heelt gekocht en dat hij voornemlnS is deze te gaan beheeren De oudofflijjer zal dus nai zin mislukt politiek optreden zijn vaderWnd metterwoon gaan verlaten Er zjjn Jfier en daar stommen die verwonderd opgitan en vragen hoe de volstrekt niet gefortuneerde kolonel aan het bedrag is gekomen noodig om de Hongaarsche weverij aan te koopen Amsterdam 27 October 1903 Als nieuw ingekomen wijzigingen vanvraag on aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam Vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Rente Cassa 295 pCt Landbouw MiJ Ngoopit 130 Landbouw Mij Tjisaroenie 50 Löbsann Asphalt Mg 26 Oblig Werkelpe Schuld Paleis voor Volksvlijt 50 Aand Uttechtsche Schouwburg Mij Offerte Oblig Sy tot cipl van Bheini sche Kohlensaure Werken 60 pCt Aand Handolsvereenigir g Java 67 Oblig Nederlandscbe Veem 86 Aand Probolingo Stoomtram M 15 Nederl Assurantie Compagnie te Arasterdam van 1776 140 4 pCt Pandbrieven Kennemer Hypotheekbank 80 4i Idem Kennemer Hypb 85 Winstaand Koninkl Paketv Mij f 570 AANGEBODEN Aand 100 pOt Bod 105 126 38 Bod Bod 15 75 05 43 60 Bod no 55 140 Nederl Voorschotbank mot Winstuitdeeling Credietvereenig te Amsterdam f 5000 waarop 4 pCt gestort Prof Aand Commanditaire Vennootschap van Cappelle Co Provinciebank aand Bouwgrond Mij Lin naeuspark Cultuur Mij Kali Baker Cultuur MiJ Kayoe Enak drie aandeelnn Oblig Aand Cultuur M j Lebak Redjo Amsterd I tplüit MiJ Rembrandt theater Mij tot exploitatie van de Brakke Grojid Zuid Hollandsche Boek en HandelsdruiiLkerij Koninklp Mij de Schelde Scheepsbouw en Werkt Fabr te Vlissingen Koninklijke Nederlandscbe Grofsmederij Lym en Gelatinefabr Delft Batavia Arak Mij Mij tot exploitatie van de Ondern Krasnapolsky Expl MiJ De Karseboom Java China Japan Lp Bod Noord Frieache Lokaal Spoorweg Maatschappij 79 Ginnekensche Tl amweg MiJ 120 j Tramweg Mij do Meyery 79 J Assur Mij tegen Brandschade o h Leven de Nederlanden V 1846 1 360 Ongevallen Verzekering MiJ Fatum 80 Stoomtrawler Visscberij Ymuiden 24 De Commissiebank te Amsterdam Beursgebouw Karaers No 7 en 8 zal binnenkort weder eene Effectenveiling bonden en wacht gaarno Spoedige schriftelijke opgaven in omtrent bii te fondsen Stadsnieuws GOUD A 28 October 1903 VERGADERINGvan den GEMEENTERAAD op VrPag 30 October 1903 s namiddags fiatf twee uur preties zoo noodig voort te zetten s avonds acht uur Aan de orde 1 De benoeming van eene ondertvijzeres aan do herbalingsscbool voor meisjes Ing st No 89 De ontworp bogrooting der gemeentegasfabriek voor 1904 9 De ontworp bogrooting der gebeente voor 1904 met de Ing st Nos 61 on 88 Het Bostuin van do Stoenkolenv Winterzorg heeft aan de loden do volgende circulaire toegezonden Daar het verslag in het Dagblad van Gouda niet correct was worden de leden bekend gemaakt dat het tekort f 14 46 is en dit gedekt wordt door de reservekas Voor het opruimen van de gegoten peren bovenbonw en het leveren en stellen van nieuwe getrokken ijzeren binggen over den Reeuwijkschon Boezem in do lp Gouda Utrecht ten dienste van do Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegon werd gisteren to Utrecht ingeschroien door do hoeren C P W Dossing te Gouda voor f 16410 Horstenbach te Utrecht 14875 H Wienhoven te Den Haag 14930 Geldens te Drntcn 13893 Fabriek Hoogravo te Utrecht 13487 Staal te Den Haag 14069 Bper te Utrecht 12900 W A Verbrugge te Gouda 12200 W Bokhoven ll 9b H J Nederhorst 1181 2 Dr J A Beprman predikant biJ de Remonstrantsche genioonto te Amsterdam herdacht gisteren onder vele blijken van belangstelling den dag waarop hiJ vóór 25 jaar do evangeliebediening aanvaardde met eon introepreek te Leiden Polsbroek Zondagmorgen is de bejaarde weduwe Vïn Dam die aan toevallen leed in een stoepsloot geraakt en jammerlgk verdronken Haastrecht In de laatstgehouden bestuursvergadering der Haastrechtscho IJsclub is tot secretaris benoemd de heer J Kila De Ned schaatsenrijdorsbond heeft besloten het kampioenschap van Zuid Holland te doon verrpen op de banen dezer ijsclub De proefwedstrijden zullen o a ook bier plaats hebben Rechtzaken Door de Arrondissemeiits Rechtbank te Rotterdam werd gisteren B a veroordeeld A V D 27 jaar koopman te Waddingsveen wegens mishandeling tot 3 dagen gevangenisstraf Vervolgens stond terecht De 38 jarigo zilversmid V K te Schoonhoven erkende dat biJ op 12 Augustus den essaieur voor den waarborg van gouden en zilveren werken Constantijn Hnügens had nitgemaakt voor pestkop Hat vuur was hem zoo na aan de schonen gelegd door dezen ambtenaar verklaarde K dat hij zich niet moor kon inhouden En in heel Schoonhoven staat bij als iemand bekend die andoren steeds negert en nadeel toebrengt vertelde de smid Maar zei de man met een zucht van verlichting hij gaat gelukkig weg raet 1 Jananri a 8 Het O M requireerde voor den zilversmid een boete van f26 subs 25 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen Heele en halve FOULAEDS en Kraagbeschermers VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleitkoon Ho 3i BEURS VAN EOTTEEDAM L K H K DINSDAG 27 OCT Sttmtsleemngen HoNQiEUE Ohligatien Loening kr 2Ü00 1892 1902 4 98 Polen Obligation Schatkist Rusi ASD Certificaten Inschrijving 5ü Serie 1854 5 112 Obligation Geconsülideerde GR 625 1880 4 95 Obligation by Hope Co GR 625 1889 1890 4 95 Gondleening 1884 5 96 Servië Obligatieleening 1895 4 71 AziE Japan Obligation 1899 4 80 Aroentijnsche Republiek Boitonl Leening 1896 99 76 DoMisicASER Republiek Oblig met ticket 1 Oct 1901 2 12 Provinciale en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligation f 1000 1898 1903 3 98 Industrieele en Financieete Ondernemingen Schuldbrieven Nationale Voorschotbank 4 99 Hi potheekBanken Pandb Dordrecht cbe Hypb 4 99 Pandb Ie Nod Scheepsverband Mij 4 101 Pandbr Friosch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Schuldbrieven NorthWestern Pacific Hypb 100 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Nederl Hypotheekb te Veendam 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 3 94 Dtvemen Obligutien Mij tot Expl Laan van Meeidervoort 1902 4 98 Obligatien Nationaal Grond bezit 4 99 Beloie Pref aandeelcn Com pagnie Internat des Wagons lits 128 Sfmorwegleeningen Nederland Obligatien My tot Expl ï Staatsspoorwegon 1903 4 103 Gest Obligatien Noord Brabant Boxtel Wezel 1875 80 88 Noord Brabant Boxtel Wezel2e Hypotheek 12 Noobd Amerika Atchison To peka on Santa Fé Cert van gewone Aandeolen 67 Denver Rio Grande Spw Certificaten van aand 20 Erie Spoorweg Maatschappij Gewone Aandeelen 28 Union Pacific Hoofdlijn Certifi caten van Aandeelen 72 Premieleeningen Beloie Loten Stad Brussel 1886 2 101 Hongarije Hongaarsche Hypb fl 100 4 124 D 8AAf80M Markt A 88 Oouda Bekroond Zilveren Medaille Nat Wedstrijd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen do NOUVEAÜTÉ S in Mantels Costumes ROBES JAPONSTOFFËN PELTERIJEN in groote Kenzo tot de meest concurrooronde Prijzen Poslerljcii en Telegraphic Benoemd 16 Oct tot bureeWfcbtenaar der posterpn en telegraphie 3do klasse te Amsterdam bureelinspecteur G A M Maller Bevorderd 16 Nov tot klerk der posterijen en telegraphie Isto klasse de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse W Eisen te Arnhem postkantoor J W H M Meyer te NBmegen postkantoor P C Borstlap te Rotterdam postkantoor P Brederodo te Zwolle postkantoor mej P Aalders te Amsterdam telegraafkantoor J Pannekoek te Arastordara telegraafkantoor H E Veendijk te Amsterdam telegraafkantoor H D Dade te Amsterdam bijposten telegraafkantoor Amstel J A Prins te Amsterdam bijpost en telegraafkantoor Amstel J Abresch te Harderwp D van Arkel te Loenen P H van Baasbank te Enschedé H Bartstra te Sappemeer mej N A Boelema te Amorongen P Dykema te Zwartsluis mej A M van der Heyden te Gorinchem P J Jonker te Enkhnizen C Molenaar te Harlingen J A Schnetlage te Hilversum J Siemelink te Veenendaal C J van Teylingon te Heemstede D C Weyers te Utrecht bijpost en telegraafkantoor Weistraat en D Berkhout te s Gravenhage Hoofdbestuur 1 Deo tot klerk der posterpn en telegraphic 1ste klasse de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse A Pijselman te Arasterdam telegraafkantoor 16 Doe tot klerk der posterijen en telegraphie Iste klasse de klerk dor posterpn en telegraphie 2do klasse G P van der Waart van Gulik te Leiden telegraafkantoor Verplaatst 16 Oct de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse K van der Steen van het postkantoor naar het telegraafkantoor te Leeuwarden de klerken dor posterijen en telegraphie 2de klasse R Lubach van hot telegraafkan toor naar het postkantoor te Leeuwarden on W Bennoma van Amsterdam telegraafkantoor naar Oss 1 Nov de klerk der posterpn en telegraphie 1ste klasse W Vermeulen van Roosendaal telegraafkantoor naar Haarlem telegraafkantoor Ai VRiiTi f rii iN Openbare Aantesteding BlIRGEMEESTElT n WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 3N0VEMBF R 1903 des middags ten huif iwiie urn bij cnkoli inschrping in hot Raadhuis aldaar aanbetleileu lle Mck Ho SOI Het voranderon dor bestaande ondorbouwwarkeii van do vaste brug over do Wetering bij het Ntoordreohtsche Verlaat te Gouda ea het op do daarvoor gereed gemaakte werken leveren stellen en In beweging brongen van een IJzeren Ophaalbrug een en ander In verband met de bU het bestek behoorende teekoning Het bestek mot tookeningcn liggen ter inzage op het Stadsorf Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester OVERSCHOENEN btj A QÏÏANT Sleinppoedci WOIPP Co Westhaven 198 EEN Heerenbuis met Tuin TE III lilt Te bevragen Peperstraat K 77 Zander Instituut Fliiweelen Singel I 724 GOLII i öeneesh Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr D vak DUUREN Beband van I ll j f ef i KerA ramm tif xii lnffevnlten bor t x en o bvenen en nndeteliclèatnnttilniforiit ali ein iwnklt eonatlixitle n i fli en eiir xleklen vheHinatlttchQ y ntutoenlngen reratulkinyen enz onz Telephoonnet Gouda Ahonncraent f 40 per jaar voor percoelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aaiilf en onderhoud rad s H t net is aangesloten aan het Ryks Intercom unaalbureau Op 1 Juli 1903 142 verkregen aaii sluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DR VISOHMARKT