Goudsche Courant, maandag 2 november 1903

Openbare Vrijwilüge Vorkooping DulTBCHLANB Te Londen spreekt men over een aanstaand bezoek van keizer Wilhelm aan zijn oom koning Edward voor de bespreking van beide partyen interesseerende vraagstukken Do ei kroonprinses Louise van Saksenmoet ernstig ziek zijn er is sprake van haaroverbrenging naar het groothertogelijke kasteel te Lindaa waar de kroonprins reedsheeft laten inlormeeren terwijl hjj zcHvoornemens zou wezen zyn vroeger e echtgenoote te bezoeken ondanks bet verzet vanzfln vader Langs den heirweg Berlin Doberitzin het örunewald zonden aan weerszodenstandbeelden geplaatst worden volgens reedsopgemaakte plannen De Algemeene Synode te Berlgn heeft ten aanzien van de Zondagsrust de wenschelijkheid betoogd dat ook voor de geemployeerden in den verkeersdienst en in het restaarantvak de Zondagsarbeid beperkt moge worden tot het minimum voor zoover er geen plaatselijke bepalingen zjjn tot sluiting der drinkgelegenhedon OOSTENKUK HONOARUE Tegen 200 Italiaansche studenten uit Oostenrijk te Trente die deelgenomen hebben aan een irredentisten congres te Udine is een vervolging ingesteld wegens hoogverraad De 16 jarige aartshertog Karl de vermoedelijke troonopvolger in apé is benoemdtot luitenant der Uhlanen Hij is een zoonvan aartsheitog Otto broeder van den tegonwoordigen troonopvolger Franz Ferdinand wiens kinderen van de troonopvolgingzijn buitengesloten Bg de verkiezingen voor het districtsziekenfonds te Stanislan is liet tot ongeregeldheden gekomen waarbij een schooljongen gedood on een politieagent zwaar gowond word Door de arrestatio van een so ciaaldemocratisch agitator werd de rusthersteld nadat 54 lui opgehqrgen waren BINNENLAND De terugkeer van de Koninklijke Fartilio uit Mecklenburg op Het Loo is thans bepaald op Zaterdag 7 November In de October vcrgadcring van bet hoofdbertour der Maatschappij tot nat van t algemeen is gekozen tot algemeen voorzitter der Maatschappij Mr J Krnsoman en tot vice voorzittor de heer W ISpakler Gemong ile Beriohten Uit Leerdam wordt van 29 October gemeld Hedennamiddag werden te Leerdam 102 paarden geladen aan hot station die aangekocht waren op de heden gehouden paardeiimarkt te Asperen De paarden vertrokken met den trein van zes uur richting Goldermalsen Even na het vertrek nabg den Diefdijk ging de deur van een der wagens open en sprongen 11 paarden er uit Een werd overreden door den sneltrein die kwam nit de richting Geldermalsen De overige werden na eenige uren zoekens opgevangen Men schrijft uit Hengelo aan de N C In de laatste dagen werd allerwege de aandacht gevestigd op de beweerde handelwijze van een patroon die zgn werkman wilde beletten om van het hem door de Ongevallenwet gegeven recht gebruik te maken Het is wellicht niet ondienstig als tegenhanger daarvan te wijzen op een geval dat zich alhier dezer dagen voordeed en waaruit men kan zien hoe do meest welwillende patroon ter zake van de uitvoering der Ongevallenwet van de zjjde dor werklieden kan worden tegengewerkt Een jeugdig fabrieksarbeider alhier had tengevolge van een ongeval het been gebroken l e breuk is thans weer genezen maar de voet staat nog scheef doordat de spieren en poezen nog niet normaal zjjn Om het volkomen herstel van den patiënt in de hand te werken en daar masseeren alléén niet voldoende helpt schrijft de dokter voor licht werk te verrichten De medicus treedt hierop in overleg met den patroon die bereid wordt gevonden voor den jongen iets te zoeken zoodnt hij zich niet te veel kan vermoeien en toch wat verdient De patroon doet den jongen bfl zich komen en geeft hem een heel licht werkje op Deze weigort echter te wrken niet omdat bü dit werk nog niet kèn verrichten maar omdat h j het niet wil doen waarschijnlijk uit angst dat de rente zal ophouden De patroon spreekt gemoedelijk met hem Hg weigert De patroon zegt hom te zullen ontslaan als iig niet wil werken en geld verdien n I boven dö nitkeering dor Rgksbank Hg I weigert De dokter neemt hem onderhand n en zegt dat hst voor zyn herstel nooilwkeIgk is dat hy werkt en wijst hem óp art 29 der Ongevallenwet Hij weigert Is het niet voor een werkgever die hetgoed mol zijn volk meent óm tnrelunrschte worden als hg op deze wjjze wordt tegengewerkt En is hiJ in zoo n geval niet verplicht den hardnekkigen weigeraai Je ontslaan Uit Zevenaar wordt gemeld De laatste der gebroeders Driessen uit Didam op wien steeds ijverig jacht werd gemankt heeft zich aan de politie overgogeven Door de uitgebreide maatregelen welke men tegenover hem had genomen zag hij blökbaar geen kans moer het langer vol te honden Hij is gister gevankelgk naar Arnhem overgebracht Op het station Schmerinka aan den groeten Rassischen Zuider Spoorweg niet ver van Kielf is oen ontplofling ontstaan in een vierde klasserijtaig Twee beambten twee telegrafisten en 3h reizigers werden gowond Do oorzaak is nog niet bekend Doch velen gelooven dat hier geen sprake is van een ongeluk doch van een vooraf beraamden aanslag Een huiszoeking ingesteld ten huize van den in het huis van bewaring ain den Noordsingel te Rotterdam gedetineerden commies der posterijen J J v H heeft naar men verneemt tengevolge gehad dat nog verschillende andere zaken in verband met de gepleegde diefstallen hierdoor zijn aan het licht gekomen Men schrifft uit Scheveningen aan Het Volk Do hoeren Elshoat alhier zijn aannemers van twee enorme werken het Palace hotol on de Electrische Centrale Om hieraan niet to weinig to verdienen hebhen zy een nieuw stelsel van controle ingevoerd Niet aooals gewooniyk is deze aan een of twee onderbazen toevertrouwd maar er zgn een veertien k zestien slavcndrgvers aangesteld die met een zakboekje en potlood gewapend allo misdaden der arbeiders opteekenen Verleden Zaterdag werden 21 man ontslagen en gedeeltelgk vervangen door Brabantecho arbeiders die voor 5 et beneden den loon stundavrd aan het werk gingen Op deze werken wordt soms door dezelfde timmerlieden dag en nacht doorgowerk zij maken werktijden van twee dagen en een nacht dat is te zamen ongeveer 34 4 35 aren Men meldt uit Deventer aan de Tel Donderdagavond had een drukbezochte protestvergadering plaats naar aanleiding van hot ontslag van 62 arbeiders der Deventer KatoenMaatschappü firma Ankersmit Co Drie spn kers voerden het woord De eerste Jargons voorzitter van de Tex tielarbeidorsvereeniging alhier schetste de geschiedenis van den strijd tusschen patroon baas en arbeider na de staking in het voorjaar Volgens spreker was het ontslag niet slechts een gevolg van slapte doch ook een aanslag op de organisatie De tweede spreker Voogsgeerd uit Enschedé erkende dat er slapte is in de tex tielindustrie Waar deze nijverheid e htor in de laatste tien jaren reden tot groote tevredenheid gaf daar paste het niet in een tgd van slapte zoo maar tot ontslag over te gaan Ook deze spreker noemde het ontslag oen aanslag op de organisatie Dit is der firma dan ook verweten zg ontkende dit echter In eene conferentie waarbg spreker ook aanwezig was werd der firma gevraagd waarom dan drie bestuursleden hoofden van gezinnen ontslagen waren waarop geantwoord werd dat de een lastig was van de twee anderen wist zij niets te zeggen De firma wilde zich niet verbinden tot het terugnemen der drie gehuwde bestuursleden wanneer er weer drukte kwamSpr wekte ten slotte op tot solidariteit Ëen aanbod van de niet ontslagenen om per dag eonige uren of per week een dag minder te werken wanneer daardoor de nu ontslagenen tegen ontslag konden worden behoed werd door de flrma niet aanvaard De laatste spreker Kolthek wekte ook tot solidariteit op Jurgens deelde nog mede dat do Bestnnrdersbond in wiens handen de zaak is gesteld oen onderhoud met de firma had aangevraagd doch niet werd toegelaten Een hevige brand brak te Brussel uit in een huis waarvan de bewoners afwezig waren uitgenomen eene min en eene oude dienstmeid die met t kindje op de armen wilde vluchten maar door den rook bedwelmd werd Twee redders wierpen zich in de vlammen en slaagdon er in de twee vrouwen in veiligheid to brengen Het kind stierf echter weldra Op een Septerabor morgon zagen drio knapen die op de Nassaukade te Amsterdam aan t venten waren een fox in gezel A p van een slagersjongen Die hond hoort aan geen mensch verkoop hem zei de slagersjongen De jeugdige venters lieten zich dat geen tweemaal zeggen ze lokten den fox mee speelden met hem lieten hem wemmen en gingen hem toen verkoopen ze gingen met het dier naar Sloten waar ze het bij een tuinman voor l 2 te kaop aanboden één deed het woord vertelde dat zgn vader gestorven was en dus de hond die een nikeklen halsband met penning droeg verkocht moest worden na eenig dingen lieten ze den hond voor een galden De jongen die het woord had gedaan behield 40 centen do twee anderen kregen ieder 30 centen Een paar weken later werd de fox door den eigenaar teruggevonden raaar ook de jongens werden toen opgespoord en gisteren vroeg het O M bji de rechtbank voor de drie hondendieven 2 maanden opsluiting Te Roesselaar aan de Belgische grens is een in aanbouw zjjnd huis ingestort waarbg de aannemer Boomgaart en de werklieden van Dam en Samijn werden meegesleept en onder het puin bedolven De eerstgenoemden zijn zwaar gewond de aannemer levensgevaarlijk de werkman SamiJn was dood Op do spoorlijn Eecloo ter Neuzen niet ver van het station Langenbrugge is Woensdag een jongentje dat uit het raampje hing om beter te kunnen uitkijken uit de coupé gevallen Het portier was niet goed gesloten Zun moeder trok dadelijk aan de noodrem de trein hield stil maar toen de conducteurs ter plaatse van het ongeluk kwamen was het kind al dood Eergisteren hielden de bedienden van de voedingsmiddelen magazijnen te Parijs eene vergadering om de afschaffing van de bureaux de placement te eischen Ten 4 ure verlieten zij het gebouw tot het bonden eener manifestatie on nu ontstond volgens een Reuter telegram het volgende tooneel Agenten versperren den ingang garden te paard zgn geplaatst tegen het trottoir voor de arbeidsbeurs De bedienden bg het verlaten van het gebouw jouwden den prefect van politie en de agenten uit Tien minuten later wordt uit de arbeid sbenrs een Hesch geworpen waardoor een agent gowond wordt De gardes raunicipaux hebben bevel gekregen de sabel ontbloot te dragen üit de vensters van de arbeidsbeurs worden een twaalftal flesschen geworpen met vocht gevuld op de straat Niemand is getroffen De agenten dringen het gebouw binnen en worden spoedig den toestand meester Daarna ziet men eer dertigtal betoogers er evenveel agenten gewond de arbeidsbeurs verlaten Vele manifestanten die op do bovenverdiepingen vertoefden springen op het zien binnenkomen der agenten den hal in zich zwaar verwondend Het totaal aantal gewenden bü dit laatste treffen bedraagt een veertig Het Neue Wiener Tageblatt meldt dat de heer Boiitowits een Belgrado s advocaat on vertrouwde van wijlen Koning Alexander Maandag j 1 in naam der erfgenamen van Koningin Drama twee deposito s heeft opgevraagd welke de Koningin indertgd bij do Oostenrgksche Spaarbank en de Union Bank te Weenen gestort had ten bedrage van 63 000 kronen De heer Bilotowits zal deze sommen overdragen aan het Hol van Erfeniszaken te Belgrado hetwelk ze aan de zusters der Koningin zal nitkeeren AIIVKKTENTII N 1 Ondertrouwd JAN ROND enANNA SIJTSMA Gouda 29 October 1903 Den 30n October 1903 overleed te Gouda in den ouderdom van 55 jaar de Heer i K TAN DER GARDEN Op uitdrukkeiyk verlangen van den overledene is deze de eenige wgze van kennisgeving aan Familie Vrienden en Bekenden Door het verbindend worden der Slotuitdoeling8l jst heeft het faillissement van den boedel + an wjjlen H H THXaSEN in leven ifanufacturier te Gouihi eem einde gettoaun Do Curator Mr M M SCHIM van dub LOEFF ÖODDA 31 October 1908 De Notaris OTTO ANDRIESSEN L resideerende te Rotterdam is voornemens op Dinsdag 10 Soeember 1903 t I veilen en op Dinsdnff 17 Ifovember daaraanvolgende te verkoopen beide dagen des middags ten 12 ure in het Notarishuis I aan do lelder9che kade te Rotterdam I No 1 Een perceel uitstekend WEI LAND met ARBEIDERSWONING en I SCHUUR staande en gelegen in den Print I Alexanderpolder strekkende van den Hoofdweg tot den Tocht onder de gemeente I Capelle a d IJsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 2786 2785 2995 en 2996 I te zamen groot 3 99 80 hectare No II Een perceel uitstekend WEILAND en BOOMGAARD naast en ten I Westen van het vorige perceel in den Prins AlexanderpoUl r strekkende van den Hoofdweg tot den Tocht onder do Gemeente Capelle a d IJsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A nos 2993 en 2994 te zamen groot 3 99 40 hektare No 3 Een BOÜWMANaWONlNG 1 en verdere getimmerten genaamd Yrueht naar Werk bestaande in WOONHUIS met KELDER anneis STAL voor 40 Koeien daarnevenstaande PAARDENSTAL WAGENSCHUUE Karnmolen en Varkenshokken vootts een zesroeden Hooiberg een vgfroeden Hooiberg en een Waschhok 2iii r £ Tuin Boomgaard en Weiland alles staande en gelegen in den Prins Atexanderjtolder strekkende van den Hoofdweg tot den Tocht onder de Gemeente Capelle ad IJsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 2789 2788 2991 on 2992 te zamen groot 3 99 H0 hektare No 4 lot en mei 10 Zeven Perceelen uitstekend WMl LA ND gelegen ton westen van het vorige Perceel in den Prins Alexantlerpoldee strekkende vin Tien Hoofdweg tot op de helft der dwarssloot onder de gemeente Capelle a d IJsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 2989 2987 2985 2983 2981 2979 en 2977 respectievelgk groot 1 S8 90 1 S9 30 1 88 70 1 89 30 1 88 00 1 88 90 en 1 89 30 hektare Nos 11 tot en met 17 Zeven perceelen uitstekend WEILAND gelegen ten zuiden der vorige perceelen in den Prf 4 icairtnderpolder naby den Hoofdweg onder de Gemeente Capelle a d IJsel strekkende van den Tocht tot de halVe Dwarssloot kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 2978 2980 2982 2984 8986 2988 en 2990 respectievelgk groot a lOgO M ÊO VO X i0 30 Z tt OO X IO TO X tO IO en a lO SO Hectare Onder de perceelen zyn begrepen do daarnevens gelegen gedeelte sloot voor zoover die kadastraal hg elk perceel gemeten zijn Alle perceelen te zamen zgn eev laag verhuurd tot 30 April 1905 tegen 1928 per jaar örondbelastibg over 1903 bedraagt voor al de perceelen te zamen f 97 37 De polderlasteu van den polder PrinsAlexander bedragen 10 50 per hectare Het Schielandspenninggeld bedraagt 1 20 per hectare De perceelen tjn uithoofde hunner Uyging nabij Rotterdam en de bijzonder goede kwaliteit vanden Grond uUktekend geschikt om te worden aangelegd voor TUINGROl D De Perceelen zullen eerst atzonderlgk en daarna in combinatién worden afgeslagen Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 28 December 1903 of zooveel vroeger als mocht worden overeengekomen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris O ANDRIESSEN Boompjes 46 te Rotterdam alwaar kaartjes van te veilen Perceelen yerkrögbaar zgn Inmiddels uit de hand te koop AANBESTGDING REGENTEN van het BESTEDELIGENHUIS alhier zullen op DINSDAG 3 NOVEMBER a s des avonds T uur in het lokaal van het gesticht aanbesteden 1 De levering Ier benoodigffle I levensmiddelen en Steen kolen voor het jaar 1904 De voorwaarden van aanbesteding liggen van 27 October af voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten I S KAMPO I Secretaris immmJTöT JiüTVArTALGEiEE Departement GOUDA 700EDItACiTiMD te gevon door de Heeren JOH en JAC VVILSÜN TE HOORN io de ual der Socleleit KKUNIE üosllmven op Donderdag 5 November as des avonds te ft uar Entree voor niot leden f OfS j voorleerlingen van Gymn en H B S f 0 9S II i m voiicT ARTS is VEIIHIIISI naar den PhweelensingelF 678 bg de Doelenbrug vroeger bewoond door den Heer W JULIUS Tejefoos No t3S ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourans TELEPHOON No M Wollen Half VVollen €Mi Jaeger Ondergoederen voor Heeren Dames e Einderen in de groottte certchelileHheid voorhanden in De Nieuwe Winkel Markt A 06 fftr Voor de kwaliteit wordt gegarandeerd Aanbevelend G A B BAHTaHBEB EENISBEFOITANTEEE Heu wordt v rzoehl op t VERK te letten vn HBT Magazijn van N IIAVKNSWAAY ZONEN OORINCHEH Dme THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijr tuiee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer ei Prgs voorzien van nevenstaanil Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAABT Li Wordt niet iiitge§teld Trekking Zaterdag 31 November 1903 TWAALFDE VERLOTING te HENGELO Ueld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bü WITTE te Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prijs Eerste E rljs lOOÖO Q ld Tweede prijs 1000 Gld Derde Prijs 900 Gld Vierde Prijs 800 Old Vijfde prijs 700 Gld Zesde prijs 500 Gld Zevende prijs 400 öld Aciitsto prijs 300 Gld Negende prijs 200 Gld Tiende prijs 100 Gld 490 prijzon ieder van 5 Gld 500 prözen ieder van 4 Gld 500 prijzen ieder van 3 Gld 500 prijzen ieder van 1 Gld Prijs per Lot f 0 66 per post f O 70 Verkrijgbaar bj D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt l Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs J0N6ENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 6 vas VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen JOH de BOEH Lz Hazerswoude Dorp A BODEGÜM IJsselmonde Dankbetuigingen Wü ondergeteekenden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer I J JANSEN te Hengelo G voor de goede ontvangst van de door ons gewonnen prüzen in de Elfde Verloting te Hengelo G gehouden den 3 Oct 1903 en beveelt een ieder ten zeerste aan zön geluk eens te beproeven door t koopen van een of meer loten in de Twaalfde Verloting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 21 Nov 1903 Mej F de Rugter Rotterdam Petersen Rotterdam Joh Verheij Rotterdam P Wever Makkinga F Pgpers Montfoort P Plomp Montfoort P W Boüersberge Oegstgeest W Saleroink Dieren P Paase a Gravenhage A J Arentsen s Gravenhage H Ginsheumer Arnhem J C de Jong Wageningen R Knikon Minnertsga J Bosker Delfzül J B üges Kampen H J Montink Küonburg F Stapel Doesburg S Wicbers Doesburg A Sterk Jr Amsterdam T Leeuw Glanerbrng Joosten Eist C M v ürielen Bleiswük H B Wilderrun Groningen H Kieling Groningen J H Welters Groningen D v d Bosch Dreumel J Ziel Vollenhove i D v d Zwiian Haizum B Bontjema Zatphen P W Faher Ter Apel M Giesen A Doetinchem 1 Remmelink Doetinchem J H J de Vries Groningen H Sengerb Rhenoij D Storö Rhenoü H D C Eclase Miihn Axel Mej C Schiffer Viissingen A Tuütel Zicrikzee P Drosten Maastricht Eb P de Kleüi üreiimel A v Twaüver Schagen P N Pau Amsterdam P t Ommen Alkmaar J W Anffinosth s Hage E Weglenkhuizen Rhenoü Heüink Velp D de Bont Amsterdam G van Mil Lith S Schroeit Groningen P de Knüer Vreeswük Schonlessen Heerlen Alberts Heerlen Seetson Heerlen M Hnizer Czn Wegens plaatsgebrek kannen geen daukhetHigtngeu meer geplaatst worden althans meer velen liggen nog ter inzage bü D J JANSEN te Hengelo Gelderland y SA GlïlI OSE Het lic§l liekeiide middel legen bloedarmoede en zeiiiiwzwakte Bijna veertig jaren Mejuffrouw INTHORN te Noordwgk had büna veertig jaren gesukkeld aan zware hoofdpün gevolgd door brakingen en was daardoor erg zwak in het hoofd Gelezen hebbende van Ijders die door de Sanguinose genezen waren van dergelüke kwaal besloot zü daar ook de proef van te nemen Thans schrüft zg ons Ik kan u met hlüdschap melden dat de Sanguinose mü waariyk helpt Al ben ik nog niet geheel beter ik gevoel mü veel sterker en dat wil wat zoggen voor iemand die bgna veertig jaar gesukkeld heeft Ons zün verscheiden voorbeelden bekend dat menschen jaren lang die hoofdpünen hadden die met hrakihg gepaard gaan on dat zü door de Sanguinose voor goed daarvan zün bevrijd Prüs p a f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bü WOLFF Co Westhaven KLAPWIJK BerkelEooderüs SPRüIJT Co Boskoop Bodegraven JONKER Schoonhoven V ZESSEN Zoetermeer VAN W EL WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT WM HONINKMJKE r BniKKE V Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Ster en uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste Voedingswaarde Eere Diploma Parijs 1900 Negen Gouden Medallies Dit goede oude Huistl k Jleht Terkoud enkel Huisgezin chen i ƒ 1 25 75 HttApothekers Te Amster kóiT Tiiyll r u Ci middel tegen Bk BS hel4 enz mag in geen breken b Hesen N et Uj DrofletMi duB bi CUWeinftCo JIOTTHI I lAKI VKER PA N EXPELLFR S 0 CS i g Doctor DE WILDE ARTS voor Huidziekten enz Speciale bebandeilog open beenwonden Rosestraat 17 ROTTE IIDAM p r s O O s TIENDEWEG 59 Ontvangen eene prachtige Collectie Hanglampen en staande Lampen GANGLANTAAUNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden ook in HUUR g eg even Wie zeker zyn wu d Eclit ElkeI CBCae te ontrangen teumeugeeteUl en ba vele prffifnemingen ia den handel gekomen onder den naam des iiltrindere Dr Hiohaalii vemerdigd p de beste muUnes hi het vereldbernrade étabklisaement vu Oebr £ StoU ck te r uien itche J p n21cfeacïl Cikel Cacao In vierkanten bassen Deze Eikul Otoo is met melk gekookt eene ungename gezonde drenk voor d geiykach gebruik een 1 2 theele ieli vu t poeder voor een kep Chooolete Als goneeskricbtige drank bij gevel van dMtribee slechts met water te gebruiken Terkrijgbur by de vöoraaaciite B 1 Apotbsksn tsia pn fl n ee e 0 iJ6 Prij Vt Ko V K f 1 80 c 90 Genersalvertegenwoordiger veor Neder land Julius MattenMwK Aiimterdam Kalvctatraat 10 1 Tl i Hit buu nudiuMTksti m a makkclykfte poeUmlddtl voor Hesru en vooral damei en Klnderichoffnwtrk Thierry s Wendnbtlitdi in do golieelo woruld beküinl on goroümd Onovortroffeii iiiiildul tof oii nllu Horst li 0 n r Lever Nftaf iekten enz Inwoudi oowbI ala ook iiitwundi in liijuii alle ziüktügovallun mul goud t ovolg nap te wenden l rüs per lUcoii i J per post I llö Thlerfj B Wondiraalf bozit oen alsnog ongekende g e n e o s k r it c ii t u lieilzame werking Maukt moostal ulke pijnlijke in gevaarvolle operatie geliool overbodig Mei doKo zalf ivurd oen 4 jaar ouil voor oii reiieesli k lehoudeil beeilfezwel en onlangB oo bijna j£ J aar kankeriydeu cenezeu Hrouüt gunozmg uq rorznuliting der pijnen bij wonden ontstekingun iin ran allerlei aard PrUs per pot f l fiO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbekcr IIENItl Sti UEItS lUikm ï Am tt rdHin Wttr geen depüt ii bestelle meu direct Mu die SchuUenaiMJthfka d A IHIKIIKY lu Vn JtA b l llohiUch nenlurreict Gelieve pro poetu te ODtbioden by het Ceutriuil Hepól Sauder Rakin S Am t rduii NOORD BraknLscb Scbsen en LaarzeDmayazijn KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONIVANOMN alle soorten Heeren Dames en Kinder Winter Artikelen Steike Schoollaarztii OVERSCHOENEN merk de Weeghcbaal enï enz Aanbevelend C SMITS Aile reparatien en aangemeten werk é