Goudsche Courant, dinsdag 3 november 1903

Dinsdag 3 November 1003 l o 0251 43ste Jaargang fiOMCHE eOlRMT iMenwS en Ad verte nUehlad mor Gouda en Omstreken lelefoon No 83 A I V l U T E N T I E N worden gei aa Nl yim 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Jroote letters wordon berekend n iar laafMruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de iiiiilil Teletoon S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per thie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Mte SINGER Ifaaimacliines voor elkeii tnk van nijverheid alsook voor alle hiilKhoiideHfk naaiwerk Onderricht gratis ook in het moderne borduren en sloppen SINGER MAATSCHAPPIJ GOUIU LaiiKC Tlindcwej 27 jSK voor den Fraiucheii reclit r of voor het Hol Mi Arbitrage zon brengen Verschillende antwoorden op dezellde vraag Waarom i t gg geheelonthoider geworden Omdat ik het werken der geheelonthouders in onze gemeente voor zeer nnttig boud Een bnrgemeester Mjjn vronw heett me geen rost gelaten voor ik lid van de blauwe knoop bengeworden Een die wel een borreltjo lustte 3 Omdat het gevaar om aan den drankte raken in myn vak zoo groot is Een handelsreiziger Een veekooper Een koetsier Een timmerman 4 Ik ben huisvader en heb drie aankomende jongentEen vader 6 Omdat ik mijn leerlingen zooveel in mijn vermogen is nil beschermen tegonhet gevaar van den drank Een onderwijzer Omdat de drank m jn moeder vermoorden mijn vader gok gemaakt heett Ik haatden drank De z on van een drinker Omdat ik zoo n verantwoordelijke betrekking heb Een trMnmachinist Omdut mijn hand bjj operaties zoo vast mogelijk moet zijn Een chirurg Omdat ik mijn volk en mijn land liol heb Een warm vaderlander Omdat wij den drank best kunnenmisaen en hij enorm veel ellende veroorzaakt Eén die rondkijkt Pa kruidenier J M H te Rotterdam dio t om de eene o andere reden met den agentmajoor A terk aldaar niet best kon vinden had dezen onlangs een brief per post verzonden waarin Sterk o m te lezen kreeg Wat het lucifersdoosje is voor een bedelaar ia het uniform voor majoor Sterk jMajoor Sterk nu was daarover begrijpelijkerwijze niet best te spreken H j klaagde H aan en deze hoorde gisteren door het O M biJ de Rottordamsche rechtbank bekrachtiging van het bij verstek gewezen vonnis van drie dagen gevangenisstraf tegen ziich eischen Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Oct Adrianus ouders A Schoonderwoerd on 0 van dor Palm Pctronella Cristina ouder L Zinkhnan en w van der Laan OVERLEDEN 29 Oct D Vonk 46 j 30 G de jong 4 d ONDERTROUWD 30 Oct C de Koizcr en A Hoerkons A W L vanKersbergen en E Willemsen G Belt en G M Schoonderwoerd K van den Heuvel Ie Stolwijk en N Verkaik P 0 Vcrkleij en P Smient L doGruiJl en J W Zorg O Heg en K Sluiter 7 A Donk en M Kruishoef J Rond en A Sijtsma Moordr oht GEBOREN Janna ouders H Bikker en M van Scbajik OVERLEDEN 7 A de Vos 2ü j H de Knikker 15 j ONDERTROUWD A van der Waal B2 j te Rotterdam en A van der Starre 38 j Heele en hahe FOULARDS en Kraagbeschermers VAN OS Az Kleiweg E 73a 40UDA Televhoon Xa Si BEtJES VAN EOTTEEBAM VRIJDAG 30 OUT L K H K Staatslefninqen BK4Z1L1B Obligatien 2V 83Vi HofioAKijK Obligatien Goudleening 1S81 1893 4 99 Poi EN Obligatien Schatkist 1844 4 98V KiJsi A Nii Obligation Geconsolideerde UK i m 1880 4 95 Obligatien TambowSarat Spoorwog 1882 4 94V Turkije Geprivelegcerde Conversieleening 1890 4 93V Zweden Obligatien Staatsleening 1896 3V 97 Unuui v Obligatien 1892 SV 59V fidmtri elf en Financiefle Ondertt mingen Schnldbr Ned Voorschotbank te Amsterdam 4 101 Oblig Ned voor Zokerheidsst van ambt en beambten 4 100 flypoiheekBauhfn Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 9 Alg Hypotheekbrieven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Ie Ned Scheepsverb Mij 4V 101 Pandb FrieBch Groningiclie Hypb 4 100 Pandb Hollandsrke Hypb 4 99 PKndb Rotterd Hypb 4 lOD Pandb RiJnlandsclM Hypb 4 99 Pandb StedelSke Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 3i 94 Diver êen Obligatien Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Obligatien Nationaal Grondbezit 4 99 Aandeden Mij Hoek van Holland te Rotterdam 100 HoHUARjjE Pandb Ver Pester Vat Erster Spare 4 98 Spoorwerjleenvtfffn Nbdermsd Gest Obligatien Noord Brabant Boxtel Wezel 1875 80 88 Noord Brabant Boxtel Wezel 2e Hypotheek 12 Porti oAi Oblig Kon Trans Afrik Spoorweg MiJ 5 83 Rusi ANu Groote Spw Mij L 100 Obl 1890 4 95 NooRi AiiERiKA Krie Spoorw Mij Gewone Aandeden 27 D SAHiSOM Markt A 88 Oouda hekroonil ZUvereiè Medaille Nat Wedstrijd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantels Costumes ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concnrroerende Prijzen AOVIJ RTKNTI EiN Zander Instituut Fluweeleii Sing el R 7d4 GOUIIA Genocsh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Dircetr D vak DUtlREN Beliand anrtigyegr verkronimliigen tngevalen bomt x en 6 e en andere Kohaammi toorm nlfiem xwnkle eoHftUmtte spier en genr ulekten r teumatluche aantloenlngen verMuikingen enz enz Zenuw en ütaafflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood bet boek RanbeTolen Na ontvangst ran adreti per briefkaart orit il t boekje franco per potit toegezonden door ULOKPOJËL S Boekh Zaltbomme ftl ow onovertroffen Trof Dr Liebors welbokoud ilBOW KIACBT UIZIB SI AIImd neht met FaVrielnmiiTk Hl tot Toortdorende radicale en I Eekere genezing van alle zeUa i de meest hardnekkige xcnuw uiekten Toora ontstaan door afdwalingen op jeugdigtn l eftgd nesing van elke zwakte Bleet ttenanwdheid Eloofdpgn j Migraine Hartklopping Maagp n I slechte apgsvertering Onvermogen Impotens Pollutione ens UitI roerige prospectnssen llrj icr Pewh 1 1 fl ï fl S ihibbelöfloM i l nfi epót Matth V d VéRto Zoltbom me I i M Cl Hii h O Rottordam I Ilappol Vfiravenhafto I llalmmAai de Jong J Ced Rtrtterdam Wrlff k Co ïomU en bi Ue droifisten Voor de lange Winteravonden bestaat er geen oaHgemamter en goedkmoper ttclutêr dan $ de verhalen van de f beroemde Aiiierlkaaii§ebe llelceilves 1 Ieder nnmmer met een fraaie in vier klemreu gedrukte plaat op het omslag bevat een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen dus 64 kolommen drnks en koat êleeM per complete Roman f O cet LMEST hoe beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste Boevenhqlen in AflHn binnendringen LBÉ8T hoe deTieide Wilsom zich vermomd in het meest gevaarlijke donkere NewYork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen LEEST hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige diefstaUoii en moorden aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren Kegmaali er bestaat geen boelenéer Lectnnr voor slechts f0 cmmtê een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwlssel Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau vanons Blad verkrijgbaar zjjn I No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het ge stolen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsóns gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en h0t geslniet e meisje Het geheim van de Tombs No 4 De Wilsons op het spoor van de grootste oplichtster van Londen No 5 Do Wilsons en het geraamte in den Kelder No G De Wilsons en de Boeven in het donkerste van New York No 7 De Lokvogd van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiomschnivers De gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New York Het geheim van Tohn Street No 11 De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons in doodsgevaar De Tdegramdieven No 14 De Wilsons en het Boertje te New Y ork Een lastig geval in Bowery Laan No 15 De Wilsons en de ïfaildicven No 16 De VVilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilson en de verdwijning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de pijnbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago Geen Kinkhoest een Iniluenxa Om ISinkhocsl Intluenza Borsten lieelaandoening binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I A IV T II E Su min uit de KoninkliJkeStoorafabriek DE HONINOBLOEM van H N VAN SCHAHC t DEN HAAQ Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma jrOEM Co Westhaven 9 Gouila A LATE aTEIN mtml g loO Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordrtdU PlHKSE NiatwnUrkad IJtel A N v n ZESSEN Sclioonhoven J Th TÜIIKBN Boiitop B ï WIJK Oudmalcr A SCHEER Hmitreda P W i EDE OudewaUr K v s dbe HEMDEN te Hemwijk P v d 8PSK Moercapelle D v d STAR Waddinatveen Wed A HOLST Waddinijneen M KOLKMAN Waddmngeen P A uu GROOT OudeaaUr DE JONGH Ottdemater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB te Bemdwp kan brnikt worder nla brmxl in plaats van het gewone wittebrood Het is voedzamer omdat het d geheele tarwe inhoudt Terwjjl uit de witte bloem de meest voedende bestanddeelen verdwenen ijn zgn ie in ona tarwebrood behouden Uê besehuU in plaats van de gewone beschuit bi bonillon kofie thee of cacao ala kruim in gehakt en bjj het gereed maken van allerlei schoteltjes waarbij brood ot beschuitkrnim te pas komen De Importeurs voor Nederland en Koloniën De Naderlandlcbe DeUoatesaenhaadel OEBBi DAAiKCN Bottsrdam W I GWKT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Herinneren de eigenaren van alle woningen aan hunne verplichting voorgeschreven biJ artikel 89 dei Bouw en Woningverordening en de verhuurders van woningen welke drie of minder ter bewoning bestemde vertrekken bevatten aan hunne verplichting voorgeschreven bij artikel 9 der Woningwet tot het doen van aangifte voor den 31 December e k Zijnde de formulieren voor deze aangiften kosteloos verkrijgbaar tor secretarie der gemeente afdeeling Bevolking Gouda den 2 November 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Liuitenlandscii üvcr icbt Nu Engeland lot op zjjn grondvesten bewogen wordt dpor den feilen fiscalen strijd Bcirenkt men niet veel aandacht meer aan een anderen strjd die toch een aanzienlijk deel der bevolking ia e staat van beroering houdt De strijd namelijk door de nonconformisten tegen de Ouderwijswct aangebonden en die zich uit in het z g lijdelijk verzet Tusschen de menigte berichten omtrent de fiscale qnaestie die zich in de Engelscho bladen verdringen leest men toch nogultyd van protestvergaderingeu tegen de nieuwe wet van lieden die geweigerd hebben belasting te betalen omdat zij niet wenschen by te dragen in de kosten van oen onderwijs dat ia stryd met hun godsdienstige beginselen wordt verstrekt van nit zulk een weigering voortvloeiende gerechteiyke vervolgingen en executies Donderdag b v werden te Londen drie groote meetings gehouden van mannen van het lydeiyk verzet uit allo streken van Engeland en Wales Degestroomd Des avonds had er nog een andere plaats die door den bekenden heftigon partyganger dr Clifford werd voorgezeten Men kan zich voorstellen dat d regeering dien dag wat te hoeren heeft gekregen Tot dusver zyn reeds 70 X personen voor den rechter gedaagd omdat zo belasting weigeren te betalen terwül 230 executies hebben plaats gehadr Er hebben zich 440 liga s en comité s gevormd om de ten uitvoerlegging FEVILLETOX Atnerikaansche roman 5 Ik weet wel dat mijn handschoenen van uitnemende qualiteit en van eigenaardig maaksel lijn maar waarom kapitein Lawton zulk een ding zoo torgvuldig onder een glazen stolp bewaart is mij feitelijk een onoplosbaar raadsel Daarop vroeg de priester van de heilige Hermandad somber Weet gij ook waar dit corpus delicti is gevonden jNeen antwoordde ik gemoedelijk en oprecht Daar siste de man mij toe Zijwaarts van het lijk vttï de vermoorde mevrouw KlVish irM jn God riep ik met verwondering half binnensmonds uit want met den besten wil van de iwrcld kan ik mij geen dame van dien naam herianeren Is het mogelijk Bij welk lijk zegt u ook weer Bij dat van mevrouw Farishl herhaalde de kapitein en de zwartkop voegde er bij Anders gezegd bij madame Delamour 1 0 de dame die costumes verhuurde of verkocht I riep ik uit Ha Eoo gij hebt haar dan toch gekend zeide de kapitein Welnu hoe kwam uw handschoen bij het lijk te liggen 0p mijn woord dat weet ik zelf niet ant der wet met vreedzame middelen tegen te gaan Geiyk men weet hebben ook verschillende graalschapsradon eenvoudig geweigerd aan de wet uitvoering te geven zoodat de belasting in die graafschappen eenvoudig niet wordt ingevorderd De radicale bladen beweren dat een van de redenen waarom de regoering met de flbonie planrten voor den dag kwam is dat zy hoopt door een stryd over een ander onderwerp te ontketenen de aandacht van do onderwyswot at te iciden 01 het haar gelukken zaïy De radicale beweren natuurlok van neen maar aangezien er onder de nouconformisten ongetwyfeld velen gevonden worden die by een protectionistische politiek baat zonden vinden zal hot bg dezen komen tot een conflict tusschen hun god sdienslige overtuiging en hun zakeiyko belangen En nu is het lang niet zeker dat by allen de eerste het van de laatston winnen zul Het is in Hongarije bctor gegaan dan de eerste berichten nit Budapest deden vel moeden De noodzakeiykhoid om aan een unhoudbaren toestand oen einte te maken heeft zich ook hier oen harde leermeesteres getoond Graal pponyi dio boos ovor de wözigingen in het program der Negen aangebracht de byecukomst der liberale parlg verliet met zyn aanhang is in de tweede bQeenkümst aanwezig geweest en heeft daar verklaard Tn de vorige bjecnkomst heb ik müii afkeurend oordeel uitgesproken over de wyziging in het militaire program aangebracht Maar dat program is alleen niet voldoende om myn positie tegi nover liet kabinetTisza te bepalen Wanneer naar ik hoop het program van Tisza overigens in dezelfde Ign is als dat vah het ministerieSzell dan zal ik het nieuwe kabinet gaarne ondersteunen Want wanneer Tisza er in slaagt op vreedzaraen en constitulionecien weg zonder de rechten der natie te schenden den toestand te ontwarren dan heeft hy alle recht op ondersteuning Deze woorden werden met levendige toejuichingen begroet En in het vervolg der discussie bleek dat de groote meerderheid der party het met Apponyi eens is om voorloopig de geschilpunten te laten rusten en door samenwerking te pogen eerst den grondwettigen toestand te herstellen Het slot van de byeenkorast was dat de liberale party zonder stemming het program van Tisza aannam nadat de aanbangers van Apponyi verklaard hadden in de party te zullen biyven Thans kan Tisza zgn kabinet formeeren en den Keizer van het gelukken zynor zen woordde ik in volle onschuld en geheel naar waarheid ot het moest zijn dat ik hem op den avond toen ik haar kwam bezoeken daar heb laten vallen 1 kKomaan gij hebt haar dus bezocht Geet thanb als ik u verzoeken mag op elk woord dat gij spreken zult acht Mevrouw Farish werd vermoord en eerst titn of twaalf uren na het plegen van de misdaad werd haar lijk ontdekt Op den grond halt onder hel doode lichaam verborgen lag deze handschoen I atere navorschingen brachten aan het licht dat mevrouw Kansh ter harent slechts behalve den predikant éón mannelijken bezoeker placht te ontvangen Men moest dus den eigenaar van dien handschoen trachten uit te vinden en kwam tot de ontdekking dat dit niemand andera kon zijn dan gij I ie ziet niet waar dal wij oiider zulke omstandigheden volkomen gerechtigd waren u te doen arresteeren en in het verhoor te nemen Die woorden werden mij nagenoeg toegebeten en ik vond dat de scherts nu toch al te lastig werd en driftig riep ik uit Verbeeldet ge u dUB mijnheer dat ik de moordenaar ben van die vrouw f Ik verbeeld mg niets en ik heb geen gevestige meening mijnheer Eustace Wij geven u slechts de gejegenheid om het aanwezig zijn op de plaats des onheils van iets dat u heett toebehoord te verklaren Mijnheeren riep ik uit lachend zoowel uit ergenis als om het zotte van mijn eigen toestand terwijl ik daar als een lage moordenaar mij toch van elke schuld of medeplichtigheid diende vrij ding verslag gaan doen Dinsdag wordt het kabinet beöodigd Woensdag zal het in de HoBgaarsclie Kamer optreden ïlet de onderteekening van het besluit vaij ontslag van het Ministorie Zanardelli is het optreden van Giolitti tot zekerheid geworden Deze heett trouwens bj alle groe poit der linkerzyde behalve misschien de zew uiterste dien steun gevonden dien hy behoefde om de woning van uen nieuw Kabinot op zich te kunnen nemen De toestand is riu zoo dat één of twee radicalen zekor deel zullen aitinaken van het nieowe Ministerie en hot verdient opmerking dat dit feit in Rome waardecring vindten men er in gematigde kringen volstrekt niet zoo ongerust over is als wel gevreesd werd De Tlalia die nogal eens de spreektrowpet is van Regeeringskringon noemt nu het radicalisme niet zoozeer een politieke richting dan wel oen parlementaire groepnit de jongeren gevormd die aan de Regeering nieuwe en waariyk moderne Ideefln lal bybrengen Deze zienswyze toont aan dat man in Ttalië ernst wil maken van een proel met een democratische Regoering en dat de verschillende overgangstrappen van het reactionaire sabclkabinet Pellonx het Kabinet Saracco het oorspronkeiyke en gereconstrueerde Ka binWZanardoUi een n e we tromning hebben ingeleid en doen zegevieren die de deelneming aan de Uegeering toelaat van elementen die er tot dusverre stelselmatig van af gehouden zyn Het Ministorie Giolitti belooft ilaardoor sterk te staan daar het kan steunen op alle groepen die zich tot het liberalisnie rekenen en bovendien zeker is van een welwillende houding der gematigde socialisten die een toezegging gedaan hebben en bovendien door moeiiykheden aan Giolitti in den weg te leggen slecht de reactie zouden in de kaart spelen Juist het feit dat Zanardelli niet zoo ie deraocratisclie elementen heelt gekend in de samonstelling van zgn Ministerie maakte zyn positie vuak zoo uiterst mooiiyit en doemde hem meermalen tot onmacht De uiterste linkerzyde vertrouwde hem niet wanneer hg zich van den steun van het centrum moest verzekeren en de gematigden vielen hem af wanneer hg ook goede vrienden met de linkerzgde probeerde te blgven Een coalitie van minderheden was het zwaard van Damocles dat voortdurend zyn ministerieel leven bedreigde Giolitti aanvaardt zyn taak onder de beste vooruitzichten en het zal hem waarschyniyk gelukken tal van hervormingen tot uitvoe te pleiten wilde ik met dat men mg als een misdadiger zou behandelen mijnheeren het spijt mij voor u maar uw speurhonden zullen in een andere richting moeten zoeken I Wees zoo goed mij te zeggen wanneer die moord heeft plaats gehad 1 Daarop deelden zg mij mede dat hij op den vijfden October had plaats gehad Ik nam mijn portefeuille ter hand sloeg den datum op en zeide Ik bezocht inderdaad op dien datum de bedoelde dame in de zestiende straat maar ze was gezond en wel toen ik kwam en even gezond en wel toen ik weer heenging De heeren wisselden een blik alsof ik hun net meest sensatie verwekkend bericht had gedaan en toen vroeg de zwartbaard op eens Wat hadt ge daar te doen Ik verklaarde eenvoudig dat mi n bezoek een racer of mmder liefdadig doel had gehad en toen zij blykbaar meer van de zaak verlangden te weten voegde ik er bij dat ik een paar dagen van te voren in den arm was genomen door een dame die veel weldeed een zekere mevrouw Bushnell die ter ondersteuning van een ziekenhuis een feest wilde organiseeren en op het splinternieuw denk beeld was gekomen om daarbij lcveride beelden te laten vertoonen Ik moest dat zaakje nrrangeeren en begaf mij als afgezant tot een zekeren mijnheer Newton wiens allerliefste dochter in de eerste plaats moest worden gewonnen om aan de levende beelden hare medewerking te ver leenen De medewerking werd mij toegezegd en in den loop van t gesprek vroeg mijnheer Newton mij of ik reeds gezorgd had voor de noodige costumes en toen ik die vraag ontkennend moest ring te brengen die zgn voorganger in studie had maar welker verwezenlgking de omstandigheden hem belet hebben In den Spaanschen Senaat heelt do minister van binnenl zaken Donderdag medegedeeld dat te Bilbao geen nieuwe botsingen zyn voorgekomen en dat de rust er terugkeert Verscheidene winkels zgn heropend de trams loepen weer De minister diende drie wetsontwerpen in rakende de werkstakingen de rechtbanken van koophandel en de jury s van verzoening Over de gebeurtenissen vnn Woensdagmeldt de correspondent van Central News nog uit Madrid Woensdagavond weid de Galdabano dynumietlabriok te Bilbao dooreen groote menigte aangevallen Een groote hoeveelheid ontplofbare stoffen werd weggehaald waarmede men later den spoorweg en de huisdeuren van de jezu ieten vernielde Alle treinen naar Bilbao houden buiten destad stil daar de sporen opgebroken zyn Ook zyn de meeste electrische geleidingenafgesnedsn De winkels van levensmiddolon worden sterk bewaakt opdat de stakersniet allen mondvoorraad weghalen GeesteIgken wagen zich niet op straat Maar de laatste berichten nit de stad zelve luiden 66k gunstiger De proleet en de commandant der troepen liebben een lang onderhoud gehad waamn fl commandant sprak met afgevaardigden der patroons en werklieden Algemeen is men van opinie dat de patroons van houding zullen verandoren en wel geneigd zyn concessies te doen Zelfs is uit enkele berichten op te maken dat reeds voorstellen van de zgde der werkgevers zgn gedaan Do oproerige elementen in Barcelona schynon echter van plan te zgn do stakers Ie Bilbao te steunen Zoo iets van een algemcene staking hangt daar in de lucht In elk geval waren do laatste tyilingen zoo somber dat do militaire commandant van CatalonitJ met den mfAjston spoed van Madrid naar Barcelona vertrokken is De toestand in deze stad is zoo gevaarlgk omdat ten gevolge van de staking aan de gasfabrieken vele werklieden men spreekt van wel l i ütK aan fabrieken welko met gas godloven worden gedwongen zyn tot werkloosheid Nog altyd is er geen antwoord van de Porte op het jongste hervormingsvoorstel betreffende Macedonië door Rusland en Oostenrgk gedaan en waarin de ingrypende beantwoorden recommanilecrde hij mij etrn zeer beschaafde en fatsotmlijke dame een weduwe die pas een zaak als die wij bedoelden in de tilec kerstreet zou hebben geopend Mijnheer Newton wist evenwel iet goed ot die zaak roeds voor het publiek toegankelijk waa waarom hij mij den raad gaf allereeist te gaan naar de zestiende straat waar de weduwe mevrouw Fansh woonde terwijl de zaak in de Hleekerstrcft zou komen tr staan onder den gefingeerden naam van madame Delamoni Daar ik nu iijn liuihnell en hel mijne was ingegaan van mijn kant ook gaarne mijnheer Newton een genoegen wilde doen lie al ik mij nog dienzellden avond naar het door hem opgegeven adres in de zestiende Ftra ii Ik kon d ar evenwel geen zaken doen daar mevrouw F iriah te kennen gaf dat haar voorraad vooralsnog uitsluitend uit maskeraden pakjes bestond en alles wat zij ontvangen had tot dit doel nog niot eens was uitgepakt Zoo ging ik dan onvernchtpr rakheen en liet zooals thans blijkt een mijner hand schoenen bij mevrouw Fariah achter Toen vroeg de zwartbaard mij nog geheel over bodig voud ik ol ik de dame niet van vroegiir kende Ik antwoordde natuurlijk van neen waarop hij vroeg ol ik mets van den moord had ver nomen en toen hem uit mijn antwoord bleek dat zulks wel het geval was jjeweest dat er in on en familiekring wel over die zaak gesproken was gaf mijnheer zVnrtbaard als zijn meening te kennen dat ik dat ook uit eigen beweging de politie mijn inlichtingen had moeten verschaffen Wordt vervoigd