Goudsche Courant, donderdag 5 november 1903

Donderdag 5 iNovenaber 1903 Mo 0S53 42ste Jaargang mmm mium M uwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon i o 8 i A I V E II T E N T 1 E N wor l n j eplaalsl van 1 regels a V Vnten iedere regel meerKt enten ïroote letters worilen herekeml naai laaLsruimle Inzending van Advertenfiën tot 1 uur def midil Teletuon No 89 De Uitgave ilezcr ourant ffesehiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Geen Zalm meer dan hoogstens 2 maal per week bedongen de dienstboden van onze overgrootmoeders toen dostyds de zalm zoo goedkpop waa als nn de haring maar gond op den ondrocst markt ziet men toch eerst Ihana nu koper gepoetst met dhol blauwe band Poetucrême er nog veel mooier uitziet dan gond Aboi Poetscrêmo ia overal verkrijgbaar in doezen 5 VI en 10 cents flosclijes i VI cents en blikken bussen k 20 30 en 60 cents Men liiede hel ijeluk de hand Hoüfd irijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd 00 000 Mk Uitnoodiytng tot deelneming in de kansen van de doot den Staat Hamburg gewaarborgde groote leldloterij waarin zeker 10 Millioen 856 562 Uark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600 000 Mark 1 Premie v 800 000 M 1 prijs V 40 000 M l 00 00 M rijz v 30 000 M l 60 000 M 5 20 ÜOO M 1 45 100 M a 16 000 M 2 premien v 40 000 M 18 10 000 M 1 Premie v 85 00 M 40 S OOOM l 30 1 OOM 100 3 000 M 1 prijs 100 000 M 160 s noo M 1 80 000 M 019 I OOOM 1 60 000 M 818 00 M l 60 000 M 76 300 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klabsen bestaat 111 000 loten met 5S7 5 prijzen en 8 premien zoodjt bijna op de heUt van alie loten een prijs valt itijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat ia gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de iaalbte klasse maar reeds in olke klasae te winnen De allerhoogste prijs der isto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 1 0000 Mark stijgt in de 2e kl tot B OOO M in de üe M tot fiOttflO M in de 4e tot 70 00 M in de Fe tot 7M0ft M in de Ce tot 800 O M in de 7c en laatste klasse tot BOOOOO Mark Voor de eerste prijstrükking die officieel is vaitgestöld kobt een geheel origineel lot slechts luid 3 50een hall origineel lot blechls luid IIS een kwart origineel lot hlechts liuld OOO De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijwn worden aangegeven in het officieele trekkin bplan voorzien van het Wapen van den Staal welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingsHjst üe uitbetaling en verzeiiiliiir van iryzen geschiedt door mij direct en prompt nan de wmners en onder de strengste geheimhouding Iedere tïestelling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven ook tegen rembours Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 TVOV EMBER met vertrouwen tot Samuel liecksclicr Senr Itankier en Wisselkantoor in UAMBURCi Duitacliland Thitny t Wondirbalstffl ia ilü güboolu woroUl liokoml on 1 gerot mil OnovertrotVoii iiiitldol tyfoon allo Hors t I II g I c V f r H ft a g z i e k t e n enz liiwei li ïouwul Ills ooi uit tnilift 1 ligim nllu ioklüfïüvallen mot Kooil ito olg I n i to woiidon l r s por Haooii tl icr post f 11 TUeny a Woadtnalf bozit 0011 iilsiio 5 o n g o k o lil o o u o o k r h t n Uüilüume workmiï Mankt inoontal olke pynlijke en üvaarvollo oporatio goliool overbodig Mol lozo alf wonl oou 4 aiir oud voor iigciiecsll k t ll0U4l ll tlfengeiwel en onlauns 0011 liijiiu i laar kaïifccrlUdeu genezen ll oiiK oiioiiiiK on orznchtinK iler pijnoli l ij womlou ontutükinRon ou2 van ftllerloi aard Pms per pot f 1 60 p6r post f 1 60 Coiitraai noptlt voor Nodorland Apotlioker ilBNIII SlIHIIEKS llokiu 8 Anistonlani Wtir geen dciiflt is boatelle luu dirwt una dieSnhiltïeij iothulil du A IHIhltllY in PreKradi bol UuIiiUch OMterreich Selltv fmiwt to onlbmlou bg h t Rskin B Anutetdun GoBda l rok van A BRINKMAN 4 Zs Speciale Etalage van een ruiine sortoering Dames en Kinderhandwerken bij K C KllOM EcMe SINGrER Naaimacliiiies voor eiken tuk van nIJiSerheiil alsook voor alle hiilHhougeHJk naaiwerk Onderriclit gratis ook in liel moderne borduren en slop icii SINGER MAATSCHAPPIJ GOIDA Lanfte Tlcndewes 27 Wl jn8TRAATT65a Hel lieM l ckeii le middel legeii bloedarmoede eii zeiiiiwzwakte Bijna veertig jaren Mojuflronw INÏHORN te Noordivijk liad b jna veertig jaren gosnkkold aan zware hoofdpijn gevolgd door brakingen en wa daardoor erg zwak in liet lioold Gelezen hebbende van Ipers die door de Sanguiiiose genezen waren van dergeljjko kwaal be s oot zj daar ook de proef van te nemen Thans schrijft ziJ ons Ik kan u met blijdschap melden dat in Sanguinose nijj waarlijk helpt Al bon ik nog niet geheel beter ik gevoel miJ veel sterker en dat wil wat zeggen voor iemand dio bijna veertig jaar gesukkeld iieeft Ons zijn verscheiden voorbeelden bekend dat menschon jaren lang die hoofdpijnen hadden die met braking gepaard gaan en dat zö Pr j8 p fl I 1 50 6 fl f 8 12 f t l 16 Te Gouda biJ WOLFF Co Westhaven KLAPWI TK Borkel Roodcrijs SPRIII IT Co Boskoop Bodegraven lONKER Schoonhoven V ZKSSKN Zoeterraeer VAN WEI Geen Kiiiiihoesl ieeii liilliien a Oil ISiiikhoosl Iniliicnza Itorsl en i o laaiuloonin f binnen don kortst raogoiyken tyd te doen genezen neemt oumiddellyk de toevlucht tot de van ouda bolipnde bclvi oondo en worplilboroouidc Superior Druiven Borst lionigExtract M tl I I t i1 T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek 1 R HONINGBIiOEM van H N VAN SCHAIK t DKN HAAG Hoflcvcraneiers tiM nkmm Flacons i 1 70 ets 40 et b j Kirina IfOLFJP Co Westhaven 108 omia J t J TKA STiS iV Kleiweg K loO loiida E n VAN MILU Veeretal U 120 te Go la A UOUMAN WoordrecAi I INKSK Niemnerlerk a d IJtel A N van ZESSEN SfUoonhovm J Tii TOllKEN flest B V WIJK Ouihunlrr A 8CHEEU laaalrerht l W ï EOE fludmater K vasdkr ilKl lDEN te Reewüljk P v n SPaK Moercapelle O v a STAR Waddinamm Wed A HOLST Waddinqmem M KOLKMAN Wadilsvintiem P A m UKOOT Oudtwattr nu JONUH Oiulmattr 1 P KASTELEIN I oUhrorkerdam D UlKKEll te nemclièp kan bruikt worder 11 j alu bfm il in plaats van het gewone wittebrood Het ia voedzamer omdat het de gehoolo tarwe inhoudt Terwijl uit de witte bloem de meest voedende bestanddeelen verdwenen jn zjjn ze in ons tarwebrood bohonden aU beschuit in plaats van de gewone beschuit ba boqillon kofSe thee ol cacao alH kruim in gehakt en bjj het gereed maken van allerlei schoteltje waarbij brood of boschnitkrnira te paa komen Dl Importmn voor Nederland en Kotmiln De Noderlandsche Delioatessenhandel QEBRs DAAMB N Rotterd am ADVERTENTlW ïïTÜe Couranten worden aang enomfn door het Advcrlciitlc Bureau vao A BHIi KMAN ZOON Zaal Concordia WEST ir i £ IHü HKT VOOELOOPIÖ GEANNONCKERDE CONCERT van het alom guiisti bekende Piano Viool Violoncel op hanne doorreis naar Engeland zal plaats hebben Woensdag 4 aanvang 8 uur Entree f O TS p p H H Leden der E K Leesvereenïging hunne Dames en Kinderen f 0 4A Plaatsbespreking Dinsdag en Woensdag van 9 tot 5 uur Programma aan de Zaal Aanbevelend G PINKSRN ÏE KOOP l 0 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwiiarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BEEGROEDENvoor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar P IKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen 6EBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN HOLBL0KK M tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partö EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter besclinttmg van jonge vruchlboomen tegen den prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGEUS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cii BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOüT Alles wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geUverd Alles tegen eclierp conairreerende prijzen en zss maanden crediet hü den houthandelaar JOH DAUEN te CotlieD frl k Het beitc onlchadtlylut n g H mftkkelykste poctsmlddel voor Heercn en vooral dames ea Klnderschoenwerk Is de Appretiiur van C M Mliller Cft lerlln Beuth Str 14 Menlette gati mOlw op naam en fabrieksmerk Virkrrikair by HtHn Wlnkeileri In lekssewerk iBlaMiriia raserirkn ini a ii BMirui Oepst ky V tarSSHSaa knUm Wie aeker z n wii a Ecbt Eikel Cacao U ontrangeii ttwnenKesteU eo oa velt pnataemiiigeii lit den handel gekomen onder den num dee I aitvindera Dr Mlohaall Temaniigd I Vf de beste mecliiDes ia het wettldbe1 raemde étubkliaaeiaent vu Oebio Stioll 1 wwrck t Keulen Ittht J pTI2ie iicïiy Bikel Caeao In vierkanten bonen Deze Eikel Cacao is met melk ekookt eene eangename gezonde drank veor da1 gelykwli gebruik een i 2 theelepït vatf I t poeder toot een top Chocolato M 1 geneeskracktige drank by geval van diarrhee deeiita met water t gebrolkÖL Terkrygbaar by de voonuaniita B IApotlwlun ena Priia Vi ICo It K poftnijee 1 t UO cTiIö c 8 35 a neraalv rt genwaordig r vwr Keder1 iand JuRus MatttnklMlt Amnterdam Kalveiatraat 103 lïE ISGEVI i InK CIEIINUBN WtLKE ÜLtf WR SCHADE OF Hir üER KUNNEN VEUt 01l iAKEN BURÜKMEKSTKR eij WKTHOUDKHS van Goiitla Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter v h c li geleed een verzoek met bijladen van D Uskani Co te Gouda om vergunning tot oprichting eetier export kunijnenhlacht rij in het perceel gelegen aan de3tleKade Wijk R Nu 386 Kada itraal bekend Settie A No 2831 l at op Dinsdag den 17 November 1903 des namiddaga ten i j ure op liet Ra idluii gelegenheid ib 0111 bezwaren tef en de bevraagde vergunning in te brengen en dat geilurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter iake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 3 November 1903 Burgemeester en Wethoudef voornoemd R L MAKThNS De Secretan ÜROUWhIl ItaltenlaiHlscli Uv M lchu De Fransche Kamer zetto de beraadslagingen voort over het voorstel door den Senaat aangenomen betreilendo de opliclfing der plaatsingborenu s Minister Tronillct verklaarde nadat verschillende sprekers Imnne stemmen v6ór en tegen de opheffing gemotiveerd liaddcn dat de Rpgeering ingenomen was met liet geheele ontwerp der commissie waarvan liy aantoonde dat liet beter was dan het oude ontwerp Het eerste artikel van het ontwerp der commis sie waarby bepaald wordt dat na afkondiging der wet geen enkele machtiging verleend zal worden tot oprichting van een plaalsingsbureaü voor welks bemiddeling betaald moet worden werd aangenomen Artikel 2 waarb j bepaald wordt dat plaatsings büreaa s welke gratis werden opgericht door syndicaten of werkbeurzen niet onderworpen z jn aan eenige machtiging werd eveneens aangenomen Alle artikelen werden aangenomen Het geheole ontwerp goedgekeurd met 4 95 togen 10 stommen Eenige zekerheid dat Combes zou willen altreden bestaat nog niet doch de geheole Fransche pers houdt zicli met dit gerucht bezig Voor den Figaro die het in de wereld zond is in dtt gevul allicht de wensch FEVILLETOX Afnenkaaiische romaiu 58 Ik wil u al de wegen dic ik gevolgd heb niet gaan verklaren maar liever terstond tot het resultaat komen Toen uw vader twee ot drieën twintig jaar oud was leerde hij l mma Ludlow kennen een zeer lieftallig meisje de dochter van een Engelschman die in Europa bij een zeergedinstingeerde faniihe Fariah genaamd als handels agent was in dienst geweest en hier in de Cttthamstreet een taak in tooneelcobtumes bezat Een lid van die familie Parish kwam in de Vereenigde Staten leerde F mma kennen en wilde met haar trouwen üe oude Ludlow gevoelde zich zoo vereerd bij het denkbeeld dat een voornaam heer als Farish bij wiens familie hij indertijd eene ondergeschikte betrekking had bekleed met zijn dochter wilde trouwen dat hij al de fouten van den jongen deugniet die daarom lelfa zijn geboorteland had moeten verlaten over het hoofd ug Ruben Dorison a aanzoek naar de hand van Emma afwees en het meisje letterlijk dwong om den losbol tot man te nemen Dat huwelijk kwam tot stand en kort daarop gaf uw vader mijn waarde Dorison aan het dringend verlangen zijoer familie gehoor en trouwde zelf met haar die later uw moeder xou worden met Mary Clavering Dat de vader der gedachte maar de repuhlikeinsche bladen sproken hot bericht niet tegen Oomboh zon gezegd hebben dut hu ontevreden is over de meerderheid het bloc dat bg gewichtige vraagstukken weliswaar vastaanoeusieslotün staat doch dat bü de kleine dagelijkncho zaken niet genoeg vastheid blijkt te bezitten on daardaar niet vertrouwbaar genoeg is Maar daartegenover staat dat de partyvrienden van ombes hun uiterste bost doen om hem te belwudcn De vice president der Kamer Jaurès treedt krachtig op om de eenheid in het bloc te herstellen Htj wijst op het gevaar dat de socialisten uit het bloc zullen treden en vervangen zullen wolden door het centrum dat niet alleen clericale doch somtgds ook reactionaire neigingen heeft Kn Uü roept zyn socialisli ichen vrienden toe iedere dwaasheid te vermyden en vast aaneengesloten te biyven want by het uiteenvallen van het bloc zal een reactie ontstaan die vottr lange jaren de verwezeniyking van bescheiden idealen zal belemmeren De Spaansche liberalen zyn het ton slotte met elkaar eens geworden hoe de hoofdman van de party gekozen zal worden De tegenwoordige liberale senatoren en kamerleden in vereeniging met alle oudCortesleden van de partij zullen samen 15 November voor een hoofdman stemmen Als er niemand uit de stembus komt die twee derden van de stemmen op zich heeft kunnen verzamelen dan zal de vergadering overgaan tot het kie en van een commissie van vyt en de e vyf zullen dan den hoofdman aanwgzen De party van Canaiejas neemt aan al deze handelingen geen doel Dver het algemeen acht men de kansen van Montere Rios het grootst Dat een chef die met zooveel bezwaren uit den hoop te voorschyn gehaald is werkelyk een persoon van sterk overwegenden invloed in de liberale party zal zyn laat zich niet denken Daartoe is moer noodig dan tweederden van de stommen of de gunst eener commissie Nog een andere stemming is aanstaande en wel B November de verkiezing voorde gemeenteraden door het geheele land Zondag zyn de stembureau a verkozen De gemeenteraadsverkiezingen zullen in de groote steden een feilen kamp te aanschouwen geven tusschen do candidaten der republikeinscbe en die der koningsgezinde partyen Reeds hebben de republikeinen te Madrid van t voorjaar by do verkiezingen voor de Kamer op Ü van de 8 zetels die er door de hoofdstad te bezetten waren beslag gelegd Ook in andere huwelijk was al schenen daartoe de gegevens niet aanwezig te zijn zeer gelukkig Vijf kinderen werden uit dien echt geboren de vier oudsten stierven gij alleen de jongste bleet in het leven Maar met lang na uw geboorte kwam uw moeder te overlijden Een jaar na haar dood kwam uw vader weder m kennis met het voorwerp zijner eerste liefde die zoo waande zij althans een weduwe was geworden Het oude gevoel kwam bij beiden weder boven en die twee werden in alle stilte ja feitelijk in t geheim in den echt vereenigd Het scheen iiws vaders plan te zijn geweest Dorison om als hij sich uit de zaken zou hebben teruggetrokken zich elders met zijn tweede vrouw te gaan vestigen maar daartoe mocht het met komen Twee jaren na dat huwelijk toen er reeds twee kinderen Harold en Anna uit dien echt waren geboren verscheen plotseling Emma s eerste man weder op het tapijt en dwong de beide echtelingen feitelijk ij t ook niet wettelijk hun huwelijk dat wederrechtelijk was tot stand gekomen te ontbinden hoewel hij zelf met een groote aom gelds zoowat werd tevreden gesteld en weggestuurd Ondanks die gedwongen scheidÏDg bleet uw vader voor de vrouw en voor hun beider kinderen zorgen In t jaar 1854 al hij haar het huis waarin zij jaren lang heeft gewoond en eindelijk werd vermoord terwijl hij bovendien eon som van vijuigduizend dol ars voor haar vaststelde Het vermogen Uws vad s werd door die dingen en vooral ook door mislukte ondernemingen Iter geschaad De kinderen werden groot en de jongen Het zich al spoedig van eene zeer slechte t ét kennen Van zijn zestiende tot groote steden is toen gebleken dat de ropu blikeincu over aanzienlyke minderheden te beschikken hadden Hun tegen tandor to Madrid zyn er inmiddels in geslaagd in de stembareau s vyf zetels van do zes machtig te W j den Morayta heeft Maandag hierover gesproken in de Kamer Hy beschuldigde de regeering dat deze geknoeid hal by het vormen der stembareau s De verkiezingen zyn geëindigd De orde is niet gestoord De Regoering heeft een meerderheid in de nieuwe Kamer aldus bot laconische bericht dat werd geseind over dt n afloop der verkiezing in Bulgarye Kr is niet do minste reden om te twyfelen aan het in den laatsten zin uitgesproken feit Wel hebben de oppositlepartyen zich vereenigd om een sterke gezainenlyke campagr e tegen de Regeering te voeren maar Bulgaarscbe Regeeringen weten best hoe ze natuurlyk zonder eenigen invloed op de verkiezingen te oefenen welke vegeering en in t byzonder welke Bulgaarsche Regeering zou ooit het volk in het voornaamste van zyn rechten willen troffen een meerderheid in een nieuwe Kamer moeten samenstellen Do later ontvangen cyfers zoggen niet voldoende omtrent den uitstag men zal dienen af te wachten een uitvoeriger oordeel over do nieuwe Sobranja voordat men met eentg Zekerheid zal kunnen nagaan hoe de regeeringsmeerderheid van honderd stemmen feitelyk is samengesteld En dit is juist ditmaal van meer belang dan anders omdat ditmaal de verkiezingen een heel byzondere beteekenis hebben Op den Voorgrond toch is by de oppositie niet getreden het beleid der regeering in het land maar v6or alles het optreden en de houding van de Regeering tegenover de Macedonische qiiaestie Do Uegeering heeft natuurlijk haar binnenlandsche staatkunde op den voorgrond gesteld maar de vraag is hoevelen van haar aanhangers in deze politiek ook haar houding tegenover Turkye goedkeuren een houding die naar men weet over het algemeen niet in den smaak van het Bulgaarsche volk ia gevallen Blykt het en dat is volstrekt niet onmogclyk dat de meerderheid in de nieuwe Hobranja wat minder meegaandheid tegenover Turkye en wat krachter hulp voor de Macedonische stamverwanten wenscht dan is een botsing tusschen haar en de Regeering beslist onvormydelyk Het onlangs gemelde feit van do bezetting door Rusland van de historische Chineesche hooflstad Moekden heeft in China een leven Zijn negentiende jaar maakte bij zich telkens schuldig aan bedrog en aan valschheid m geschnlten op den naam uws vaders deze inoest daar wel voor op komen vrij aanzienlijke sommen die al liooger en hooger werden betalen ten einde den goeden naam der arme moeder van zijn gescheiden vrouw te redden en alles niet wereldkundig ie doen worden Zijn vermogen teerde weg en kort voor zijn dood achrcet hij den heer Eustace om hulp en steun Na zijn dood verdween de slechte zoon Harold had in het Westen een goed heenkomen gezocht maar nu drie jaar geleden kwam htj weder te New York ruïneerde zijn moeder door zijn telkens hoogere eischen en Kn viel Dorison hij is Harry Langdon en hij vermoordde zijn moeder en zijn zuster nat is niet bewezen mijn waarde heer maar ik geloof met u dat dit als de eenige mogelijke oplossing kan worden beschouwd Duizend vragen drongen zich aan Dorison op hj wist niet welke vraag het eerst te stellen hij had ze wel alle degelijk willen beantwooid zien Eindelijk vroeg hij Maar is dat alles wel zeker f Ik meen van ja De schakels die nog ontbreken zijn gemakkelijk genoeg aan te vullen dat IS maar een kwestie van tijd Het geheim is opgelost 1 de ondankbare zoon van wien sprake is in uws vaders onvoltooiden brief is niemand anders dan Harold Farish anders gezegd Harry Langdon Maar wat kan de drijfveer zijn geweest voor die twee gruweldaden f Juist die drijfveer toont mij aan dat ik van dige ontroering teweeg gebracht De Chineesche Minister van Huitenlandsche Zaken heelt verklaard dat hy onmachtig staat tegenover deze Russische handelwijze en riep de hulp en den raad der bevriende mogendhedei in De volgende lezing wordt gegeven van de oorzaak der bezetting De Russen hadden als hoofd van een ongeregelde bende belast met bet politietoezicht in Mandsjoerije aangesteld een bekenden roover De Chineesche Regeering vroeg verschil lende malen dit bendehoofd te ontslaan en hem haar in handen te stellen De Russische autoriteiten voldoden eindelijk aan dat ver zoek De Chineesche officier die hem mede nam onthoofdde hem direct zonder vonnis al te wachten Do Russen eischten tor doodveroordeeling van dezen officier Geschiedde dit niet dan zouden zy Moekden bezetten Ovör deze quaestie liepen besprekingen tusschen den Minister van Buitenlais sche Zaken en den Russiachen gezant China was bereid den officier excuses te laten maken Doch of dit niet de bedoeling was dan wel dat Rusland wat kort aangebonden optrad de bezetting van Moekden had Donderdag jl reeds plaats Vijftienhonderd Russische soldaten bestormden de officieele gebouwen barricadeerden de poorten en joegen de Chineesche ambtenaren weg zoodat Rusland in plaats van Mandsjoerije te ontruimen er weer des to vaster zit De diplomatie krijgt nu een nieuwe noot te kraken die hard zal blyken Verspreide Berichten Frakkrijk Nn is de directeur van den Veiligheidsdienst Cavard belast met een onderzoek naar de binnendrtnglng van de politieagenten in de Arbeidsbeurs terwijl in een vergadering van nieten wel vereenigde werklieden te Brest eergisteren de eisch is geiicht lot Combes den premier om den politioprefeet Lépine terug te roepen op gevaar af anders zelf verantwoordelijk te worden gesteld voor de bloedige tooneelen Ondertusschen heeft de heer Puybaraud twee maanden verlof gekregen als vourlooper naar men meent van zijn ontslag en Dépine s ontslagaanvraag zon afgewezen zyn Na eerst wordt openbaar gemaakt Paul Kruger s antwoord op de aanbieding van een bronsgroep door den directeur der Patrie Vrijdag 11 als reeds vermeld in welk antwoord de ex president betoogde d t hy niet wanhoopt en nimmer gewanhoopt heeft en dat hij vertrouwen heeft In Üods recht het begin at goed gerekend heb Ik zeide al terstond dat bij geen van de moorden diefstal het doel van de gruweldaad kan zijn geweest de dader wilde alleen zich het bezit verzekeren van enkele documenten die inderdaad eene i rooie waarde vertegenwoordigden bijvoorbeeld Uewi stukken van begane misdaden van vervalschingen of van iets van dien aard zoolang dergelijke papieren bleven in het bezit van moeder of ziisitr waren zij in zekeren zin een beveiliging voor beiden en een bedreiging voor hem Nu wist waarschijnlijk deze of tcne dat die documenten bestonden en wilde zich daarvan bemachtigen om Langdon in zijn macht te krijgen Langdon moest ze derhalve tot eiken prijs zelf zien te verkrijgen ten einde ze te vernietigen Verder bestaat nog de kans dat het hem alteen is te doen geweest om de aanwijzing op een aanzienlijke som c U welke aanwijzing hij vermoedde dat m het be u van een der beide rouwen was Gülooft gij dus dat de beide moorden met voorbedachten rade zijn gepleegd f Zoover ga ik niet I De eerste moord die op de dochter is waarschijnli in wanhoop m ver twijfeling jsepleegd omdat zij den aanrander met kon ol niet wilde helpen aan hetgeen hij van haar verlangde terwijl de twijede moord moet beschouwd worden als een gevolg van den eeratr als gepleegd uil een soort van noodweer omtlat anders onmiddellijk züu tijn uitgckouien door wien Anna Farish oui het leven werd gebracht C Wordt vervolgd