Goudsche Courant, donderdag 5 november 1903

K BEÏÏES VAN EOTTERDAM vaardigheid die Wgken zal aan de jongeren als zO maar geduld hebben Nb is weer een oUcier van het 65einfanterieregiment overgebracht naar eenvesting wegens weigering van gehoorznamheid tegenover een bevel rakende de maatregelen tegen de geestelgke orden DUIT8CI L1KD Wegens vorvalscbingen bjj de Rijksdagverkiezingen ten koste der vryziuiiigen zgn de grondeigenaren Otto en Gustav ICilding te Kiislln veroordeeld tot zes weken gevangenisstral elk De czaar wordt eerst hedennamiddagom halfvyf te Wiesbaden verwacht en keertreeds vroeg in den avond naar WoUsgartenterng De voorzitter van den gemeenteraadLemrao te Daraeran in het district Flatow is wegens vervalschingen bg de Rijksdagherstemming veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf en de beide bijzitters elk totvier weken zü hadden een enveloppe geopend en een anti semietisch biljet vervangenJoor een ten gunste van den Poolschcncandidaat De keizer gaat op de helft dezer maandde i ecraten te Kiel weer beöedigen De keizer heeft den snltan als contrageschenk een ïrakehner vierspan gezonden Do hooge krijgsraad te Karlsruhe heeft in tweede instantie veroordeeld tot zeven en zes jaren tuchthuis of gevangenisstraf vier grenadiers die to Reichartshausen bij de manoeuvres in civiel twee onderofficieren aangevallen en mishandeld hebben BINNENLAND ZlIID HO LAND De najaarszitting van de Provinciale Staten van dit gewest werd gistermorgen te 11 nnr 16 in de vergaderzaal der Eerste Kamer dour den commissaris der Koningen mr J ö Patijn geopend Na het trekken der ufdeolingen en mededeeling van oenige ingekomen stukken werden andere voor kennisgeving uaiigonomon Naar Ged staten gerenvoyoerd ten fine van praeadvies werd het adres van het bestuur der Nijverheidsvoreeniging van goud en zilversmeden te Schoonhoven daarbij verzoekende dat bet toegekend verhoogd provinciaal subsidie worde bestendigd ook dkn wanneer do drijfklasso op meer beschoeidon voet wordt ingericht dan oorspronkelijk het plan was en dat tevens een subsidie in de kosten van oprichting worde toegestaan Commissoriaal word ook gemaakt Missive van Ged Staten houdende praeadvies omtrent het adres van kerkvoogden der Ned herv gom te Oudshoorn verzoekende een tegemoetkoming in de kosten van restauratie der geschilderde kerkramen Aan oene commissie bestaande uit do hoeren Kortcweg Hogenboom Van Namen üverwator en baron Van Wassenaer van Rosande Oed werd ter behandeling toevertrouwd de missive van Ged Staten houdende voorstel tot het toekennen van een subsidie over 1904 aan do atd Zuid Holland van do Vereeniging tot bevordering van de Pluimveehouderij in Nederland Daarna werd aan de orde gesteld het voorstel van Ged Staten om voor kennisgeving aan te nemen het door hen overgelegde afschrift van een adres met bijlagen door verschillende vereenigingen van boomkwookers te Boskoop tot den minister van W H en N gericht betreffende de voorgenomen heffing van invoerrechten op hoornen planten enz in Duitschland met afschrift van het ter zaken door Ged Staten aan H M de Koningin gerichte adres De hoer de Wilde wijst op het groote provinciale belang dat btj deze zaak betrokken is daar o k tuinbouwstreken als het Westland en Zwijndrecht en omgeving tot gisteren vrijgesproken van invoerrechten in Duitichlaiid op hun producten zwaar zullen getroffen worden Er is dus allo reden voor onze diplomatie om te trachten to verkrijgen dat deze producten althans niet liooger belast worden dan thans Spreker meende dus dat er in verband met art 93 der l rov Wet en art 19 dor Grondwet gercedo aanleiding bestond voor do Prov Staten om een zelfstandig adres in deze te zenden Waar Ged Staten hierin reeds waren voorgegaan wenschte spr op dit oogenblik niet de vraag te onderzoeken of het niet rationeel waro geweest dat Ged Staten een conceptadres hadden ontworpen en aan de Staten ter vaststelling voorgelegd liet echter wenschelijk achtende dat ook do Sinten zelf zich zoudon nitspreken stelde spr mede namens de hoeren Löoff Kemink Wichen Van Rnijven Van Namen Korteweg en Tanse de volgende m e voor 1 0 Provinciale Staten van Zuid Holland kenniB genomen hebbende van hot adres van Gedeputeerde Staten v n 28 September 190 aan H M do Koningin inzake hot Duilsche ontwerp tarielwel waarbij hooge invoerrechten worden gelieven op boomen vruchten en groenten overtuigd dat het provinciale belang hierbj in hooge mate betrokken is betuigen hun volle instemming met het adres van Ged Staten spieken den wensch en het vertrouwen uil dat de Kegeering in deze voor de provincie Zuid Holland zoo gewichtige aangelegenheid alle middelen zal aanwenden die haar ten dienste staan en besluiten afschrift van deze motie te zenden aan de ministers van Buitenlandsche Za1 ken en van Waterstaat Handel en Nijverheid De heer Van Wichen bracht hulde aan Oed Staten en pleitte voor aanneming der motie Do heer Van Namen wees erop dat Bed Saten in hun adres er niet genoeg den nadruk op hadden gelegd dat het hier een provinciaal belang geldt Zu spreken in hoofdzaak van het Westland terwijl toch de uitvoer naar Duitschland daar nog weinig maar zeer veel beteekent in Zwijndrecht De voorzitter antwoordt den sprekers dat wel degelijk het provinciale belang in hetadres is behartigd en dat God Staten juist om het gewicht der zaak niet wilden wachten lot do najaarszitting Intusschen was aan Ged Staten de motie zeer aangenaam Deze werd dan ook bij acclamatie aangenomen Commissoriaal werden vorder gemaakt missive van Ged Staten daarbij ter vaststelling aanbiedende ontwerp beslniton tot wijziging der bijzondere reglementen voor de polders Laag Boskoop gemeente Boskoop Ambachtspolder gemeente Hazerswoude en den Voorofschen polder gemeente Waddinitveen missive van Géd Staten daarbij r vast stellig aanbiedende een ontwerpbesluit tot I wijziging van het bijzonder reglement voor den palder Bloemendaal gemeenten Waddinxveen en Gooda Tot leden der commissie voor deze polderreglementen worden benoemd de hoeren Van Wichen mr Van Dobben de Brujjn Vun der Pols Swots en Duynstec Ged Staten Het adres van het hoofdbestuur der schippcrsvoreeniging Schuttevaer houdende bezwaren tegen het voorstel van Ged Staten strekkende om het ijsbreken in de binnenwateren te kunnen verbieden en het rapport der commissie omtrent het voorstel van Ged Staten tot aanvulling en wgziging der vi r ordening op de stoomvaart in de tiuezemwateren alsmede de ter zake betrekkelijke adressen waarvan de behandeling in de laatste zomervergadering werd aangehouden werden in handen gesteld der commissie ad hoc Een voorstel van mr Fofk om om niet op Dinsdag 17 November te vergaderen wegens de gelijktijdige zitting der Tweede Kamer waarin een aantal leden zitting hebben werd I na eenigo discussie in stemming gebracht en verworpen en Isesloten do volgende vergadering op Dinsdag 17 November s voormiddags elf uur te honden Daarna werd de vergadering gesloten Naar Onze Paarden verneemt is er in Regeeringskringen ernstig sprake van om het wedden op de renbanen en het rennen op Zondag door een wet te beperken Het VaderI Gister is te Rotterdam officieel candidaat gesteld voor hel lidmaatschap van de Tweede Kamer dor Staten Generaal in hot kiesdistrict Rotterdam V de heer mr E E van KAALTE die daar hjj de eenigo candidaat was als lid dor Tweede Kamer verkozen is verklaard VfiitGADERINGVilPËN6EMEENTËa44D VRIJDAG m OCTOBER l 0 i Vervolg Vulgn 180 Onderhond en administratie van bezittingen niet voor den publieken dienst gebruikt of van werken on inrichtingen geheel ot voor een groot gedeelte buiten do gemeente liggende f 1100 De heer van Itorson Ik zon gaarne willen weten of hetgeen verpacht wordt bij het Goudsche rüpad ot dit alleen maar een berm is De Voorzitter Bjj hetgeen wat verpacht wordt behoort ook 6 of 6 Hectaren land achter de woning het is niet alleen de berm De hoer van Iterson Do booinon daar geplaatst worden vernield door het vee en wannoor nn het onderhoud van een weg van ± iiOO Meter waarvan de aanplant telken jare moet worden aangevuld zoo slecht is dan is het beter die berm niet te verpachten als weiland maar alleen als hooiland De Voorzitter In don brief staat niet dat de berm als wei of hooiland is verpacht maar bjj do concessie aanvraag tot tolheffingzullen wij nader overleg plegen I De heer Nederhorst Verleden jaar is door mü dezelfde opmerking gemaakt en nn kan bil een nieuwe verpachting daarop worden gelet Vólgn 180 wordt daarop goedgekeurd Volgn 181 tot 207 worden goedgekeurd De post onvoorziene uitgaven wordt aangehouden tot na de begrooting der ontvangsten Aan de orde is nn de bogrpoting der ontvangsten Volgn 1 4 worden goedgekeurd Volgn ö Opbrecgst van grasverpachtingen f 288 De heer Nederhorst Hot land aan den IJsel dat aan Jonkheid verhuurd is behoort toch by dezen post ik moet zeggen dat die kaai er allertreurigst uitziet er moet beter de hand aan gehouden worden zooals die nn is is het niet in het belang van de gemeente De heer van Galen Ik zal den heer Bnrgersdyk opdragen een onderzoek in te stellen De heer Jongonbnrger Ik heb gezien hoe die kade was toen die verhuurd werd en ik kan niet zeggen dat die nu zooveel slechter is De heer van Galen Wy zullen de billykheid betrachten De heer van Iterson Ik kan mj daarmede niet vereenigen bp onderhandsche verpachting is wel degeiyk gerekend dat de jiachter die kade moet onderhouden het is weer een gevolg dat er geen toezicht wordt gehouden en dan lydt de gemeente daar zoo veel schade mee Ieder jaar hoort men dezelfde klachten men schiet er niets mee op De Voorzitter Er is hier ter sprake gebracht een onderwerp wat niet in de afdeelingen is ter sprake geb acht wy zullen nagaan wat er van is De heer Straater De heer Nederhorst heefi het hier ter sprake gebracht maar reeds veel jaren heb ik die kade nagegaan maar tusscüen hoog en laag water wordt niets aan die kade gedaan on nu moet er een nieuwe voet aangebracht worden maar dat is niet van dezen pachter te vorderen Do heer Nederhorst Als ik het goed zie is er de laatste 2 of 3 jaar niets aan gedaan De Voorzitter De toenmalige Commissie van fabricage heeft daar dan toen niet goed opgelet Volgn 5 tot 14 worden goedgekeurd Volgn 15 Marktgelden wik weeg en meetgelden f 11000 Do heer Donker M de Voorzitter ik zou willen voorstellen op de Paardenmarkt eenig entree te heffen van do paarden deze paardenmarkt is juist daags voor de markt te Montfoort en die is daardoor van weinig waarde ik geloof wel dat er eenig entree kan geheven worden daar die toch gevestigd is en men van Gouda naar Woerden gaat De Voorzitter Ik zal dit denkbeeld ter sprake brengen by B en W i De heer Vingerling Ik zie hier opbrengst van de kermis f 3348 55 ik zal binnen kort een poging wagen dit euvel weg te doen dikwyis ben ik daarvan weerhouden omdat gesproken werd dat die van zelf wel zal uitsterven Volgn 15 wordt goedgekeurd Volgn 15 tot 48 worden goedgekeurd Volgn 49 Teruggave door aannemers van de kosten der aanbestedingen van werken en materialen f 600 De heer Dessing M de Voorzitter ik zou willen voorstellen dat by aanbestedingen voor hh aannemers bestekken en teekeningen verkrggbaar zouden zyn de bedoeling is de bestekken te laten drukken en lichtdrukken te maken den laatsten tgd is dat achterwege gebleven dan kunnen de deskundige raadsleden de verschillende plannen en teekeningen mede eens nagaan De heer van G alen By het drukken van een bestek wordt nog al eens rekening gehouden met de grootte van hot werk wanneer het gedrukt wordt en teokeningen worden gemaakt is daar geen bezwaar tegen De heer van Iterson Ik zie niet inwaarvoor wy die groote tcekeningen moetenhebben zy hebben voor my geen waarde envoor de groote kosten zou ik het achterwegewillen laten 1 Do Voorzitter Ik bon het geheel eens met den heer van Iterson Do heer Donker Ik ben er tegen wanneer ik bestek en teekening heb kan ik desnoods deskundigen er over spreken j Volgn 49 wordt goedgekeurd Volgn 50 tot en met 60 worden goedge kenrd Volgn 28 Plaatseiyke directe belasting naar het inkomen f 76000 wordt zonder hootdeiyke stemming goedgekeurd De post voor onvoorziene uitgaven wordt tot een bedrag van f 4247 16 goedgekeurd Zonder hootdeljke stemming wordt daarop de begrooting goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Gemeng de Berichten wy vernemen van een zonderling reclameplan Door een heer De Vita te Am sterdam is aan B en W van den Haag verlof gevraagd tot het instellen tegen den volgenden zomer van een dienst met automobielen voor 18 k 20 personen tnsschen Den Haag en Scheveningen waarby het vervoer kosteloos zon geschieden doch ieder passagier verplicht zon zgn een exemplaar van een zekere courant te koopen N C De sloopors van de oude Beurs te Arasterdam zyn er toe overgegaan het nog resteerende werk onder de werklieden tachtig in aantal nit te besteden en het is de moeite waard te zien met hoeveel yver nu de werklui op de stevige sleenen muren loshakken De oplevering van het terrein was aanvankeiyk vastgesteld op 5 December doch door verschillende omstandigheden het verplaatsen der schutting de regendagen waarop niet gewerkt kan worden ig dit einde December geworden Men hoopt na vast tegen dien tyd klaar te wezen Dat er geen gebruik mag gemaakt wordenvan dynamiet schynt geen groot nadeel tezyn Het oenige minder goede er van is dat de proefnemingen een weinig het werkhebben vertraagd N v N Men meldt nit Den Haag Rergisteravond omstreeks half twaalf verliet de controleur in een der groote hotels hier tor stede het hotel Des nachts werd liy in oen staat van verregaande dronkenschap op straat aangetroffen en naar een der politiebnreau s gebracht waar hg in het bezit werd gevonden van een som van ruim f 950 Dit wekte argwaan en ee i ingesteld onderzoek bracht uit dat hg die som had ontvreemd uit een lessenaar van den boekhouder van het hotel even voor hy het hotel verliet Hy had de lessenaar daartoe opengebroken en nam ook mede een geldzakje waarin zich n f 60 aan zilvergeld bevond De ontrouwe beambte die eerst veertien dagen geleden in t hotel in dienst trad is in hechtenis gehouden De directie van het hotel lydt geen schade daar het geheele bedrag nog in t bezit van den dief was Te Vlissingen heeft by do loHng voor de nationale militie een incident plaats gehad Een 17 jarige knaap die voorgat te heeten B S heeft geloot in plaats van den werkelyken persoon Na alloop der loting meldde zich do ware persoon aan doch voor hem was geen briefje meer aanwezig De loting zal nu waarschynigk voor wat de ingeschrevenen vanaf B S betreft worden vernietigd en een nieuwe loting voor die persoon worden nitgescbreven Tegen den jongen die een valschen naam opgaf werd proces verbaal opgemaakt M C Te Zoutkamp vertoeft tegenwoordig weder de Engelschman Si John Gould een drietal jaren geleden alom in den lande bekend geworden door zyn revolver kanon waarmede hy jacht maakte op de zeevogels der Wadden maar welk moordtuig sedert is verboden Thans heeft de jager een groot ganzenroer als jachtgeweer en een kanovormige boot waarmee hy en zyn assistent do vogels naderen Alleen rotganzen en smienten zyn van zyn gading en niet zonder succes wordt deze jachlsport uitgeoefend Slechts eenmaal is hy platzak thuisgekomen doch ook met 26 smienten op één dag De Zoutkarapers zien den Engelschman gaarne in hun midden mede omdat hy do tastbare bewyzen van belangstelling toont in verschillende vereenigingen daar ter plaatse Het vorige jaar oefende hy zyn jachlsport uit te Marokko In t laatst van deze week denkt hy naar Engeland terng te gaan Tel Te Edinbnrg komt in openbare veiling de vlag van het 53ste regiment infanterie van die stad de trofee dagteekent van 1774 en werd bewaard door den kolonel de vlag bleef in de familie verhuisde aldus naar Canada en komt nn onder den hamer De Engelsche bladen spreken de hoop uit dat niet oen vreemde verzamelaar met dit Engelsche militaire relikwie zal gaan strgken Vele Poolsche families uit Duitschland sturen hnn kinderen naar Warschau op school ten gevolge van de strenge maatregelen die de Pruisische overheid tegen het Poolsche onderwys neemt Mag men het weekblad De Arbeid gelooven dan is te Borkuloo den 24en dezer overladen een zekere Nyenhuis die naar men aan dat blad meedeelt langzaam verhongerd is nadat hy in zgn nood zich vet schillende malen te vergeels iiy het armbestuur had aangemeld om hulp Een voormalig Britsch Indisch ambtenaar Edward Pratt had zjjne familie onterfd en zgn vermogen aan liefdadige instellingen ver maakt met een legaat van 100 p sterling aan den bekenden publicist Frederick Harrison uit dankbaarheid voor t edel gevoel dat dezen noopte om in een brief aan lord Salisbury krachtig op te komen tegen den oorlog met Transvaal toen die werd voorbereid By rechterlijke beslissing is echter het testament te niet gedaan en t vermogen tnsschen de familie en den Staat verdeeld De heer Harrison ontvangt niets Na den gebruikelyken Zaterdags bnmmel der studenten te Weenen hebben zy Zondag een heftige demonstratie gebonden tegen dr Lueger wegens zyn aanval op de artsen in den Landdag Eerst verzamelden zy zich voor het Raadhuis daarna voor t Academiegebouw daar men dit laatste bad gesloten posteerden zy zich daarvoor en moesten door een charge der politie worden verdreven zy kwamen echter terug en weken eerst toen de politie den aftocht blies Er vielen eenigo gewonden en een aantal studenten zyn gearresteerd Tegen het ruw optreden der politie is geprotesteerd Ook te Budapest kwam een standje aan de Universiteit voor 400 toehoorders demonstreerden togen de afgevaardigden van de vroegere nationale party De politie moest ook hier een charge m iken en 20 studenten werden ingerekend inen trok vervolgens naar t Magnaten Casino en naar de Liberale Clab daar kwam h t opnieuw tol een botsing men wierp de politie met steenen en nog 15 studenten werden gevangen genomen Onder leiding van mr A Kerdyk werd Zaterdag te Amsterdam de algemeene vergadering gehouden der Vereeniging flCentraal bureau voor sociale adviezen Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot discussie De voorzitter gaf als zyn raeening te kennen dat met gemogen vernomen zal zyn dat niet alleen Ain itprdam en Arnhem maar ook Den Haag Haarlem Leiden Zaandam en Breda de vereeniging met subsidiën steunen Een poging by Rotterdam gedaan om subsidie te verleeoen mislukte i och hoopt de voorzitter dat men bg een eder aankloppen gelukkiger zal zyn Ver r deelde de beer Kerdyk mede dat het eerste deel van oen beiangrük werk van do Vereeniging De geschiedenis der Vakbeweging weldra in het licht zal verschijnen en dat afdoende weerlegd was de betichting als zou deze vereeniging partydig zijn Minder aangenaam was dat de rekening sloot met een nadeelig saldo van f 374 Deze rekening werd overeenkomstig het advies der commissie die alle bescheiden had nagezien zonder discussie goedgekeurd en evenzoo de begrooting voor dit jaar vastgesteld in uitgaaf en ontvangst op f 11 800 In plaats wyien den heer Vlekke werd als bestuurslid gekozen de heer Jan B M van Besouw te Goorle terwgl de heer A S Talma Den Hang werd herkozen Hierna werd de vergadering gesloten Eenigen tyd geleden is den bewoners van de door de gemeente aangekochte buisjes Onderde Linden by den Hommelschen weg te Arnhem aangezegd dat zy die nu moeten verlaten Reeds was in verband met den tninoogst een terinyn van respyt toegestaan zonder huur Een der bewoners heeft zich aan het verzoek niet gestoord Ook de bedreiging dat men met afbreken zou begin nen baatte niet Thans is men inderdaad begonnen met het dak gedeeltelyk weg te breken maar de bewoners blgven nog waar zy zyn Een telegram uit Parys meldde Zondagochtend dat Zaterdag de telegraatgemeenschap met Amerika gestoord was Er blykt nader dat Frankryk dien dag 9 uren achtereen van telegrafisch verkeer met andere landen afgesneden ia geweest en ook de gemeenschap tnsschen Parya en de andere groote Fransche steden was verstoord dat de telefoon bleef werken en dat na 9 uren de gemeenschap plotseling weer was hersteld Sommigen meenen dat die storing is toe te schryven aan een krachtig Noorderlicht De vrees dat een nieuwe uitbarsting op Martinique had plaats gehad is tot dusver niet bevestigd De magnetische storingen die de telegraafgemeenschap tusscben Europa en Amerika verbraken werden te Londen t eerst Zater dagmiddag waargenomen ze duurden toen onverminderd voort tot s middags 5 uur Telegrammen uit alle Europeesche landen die anders Londen in een unr bereiken kwamen voor een doel eerst Zondag morgen aan De Amerikaansche kabels konden nu en dan Blechta vier woorden in de minunt overbrengen De sterrekundige sir Norman Lockyer verklaart dat deze magnetische storing reeds tien jaren geleden voorspeld was en in de eerstvolgende 2 jaren voortdurend waargenomen zal worden daar het aantal zonnevlekken zich zeer sterk vermeerdert In 1870 en 1881 zgn er dergelgke storingen ge weest De Caisse générale des families i De Frankfurter heeft het volgende sbhrgven van 31 October aangaande de Oaisse Générale uit Mannheim ontvangen Ondanks vele bemoeiingen van den advokaat dr Weingart alhier die verleden jaar na den val der Caisse générale des families te Parya van een groot aantal pollshouders de opdracht ontving hnn belangen te behartigen en o a persooniyk opgetreden is te Parys by het ministerie te Karlsruhe alsmede bg het departement van Buitenlandsche Zaken te Berlgn valt er tot dusver geen verdere voortgang in de afwikkeling van het faillissement waar te nemen In het geheel zyn er tot nu toe 85 000 polissen aangemeld waarvan ieder rtuk afzonderlyk moet worden onderzocht omdat er verzekoringscontracten by in t spel zyn De curator neemt aan dat er met de afwikkeling niet minder dan drie jaren gemoeid zullen zyn toen hy verleden jaar zyn arbeid aanving heeft hg naar men weet de vermoedelgke uitdeeling uit don boedel op slechts 25 pCt geschat Zuid Afrika In do Nederlandsche Staatscourant is opgenomen de volgende modedeeling Uit de berichten van den consul generaal te Kaapstad hlgkt dat tcrwyl daar steeds landverhuizers in groeten getale aankomen het aanbod van werkkrachten de vraag bereids belangrgk overtreft Wie de Z kerheid niet heeft spoedig vaste werkzaamheden te vinden behoort er op bedacht Ie zyn dat in Zuid Afrika tegenwoordig alle levensbehoeften zper duur zgn Nog steeds wordt in Transvaal en OranjeRivier kolonie niemand toegelaten zonder permit pas Tn sschen de aanvraag en de afgifte daarvan verloopen wegens de talrgico aanvragen verscheidene maanden De permitten worden afgegeven naar volgorde der aanvr iag Wie zonder permit landde en dus in de Kaapkolorie ot in Natal op de afgifte moet wachten Pielt er zich aan bloot dat zgn middelen intusschen uitgeput raken terwgl door de Nederlandsche consulaten geen onderstand wordt verleend voor terugreis naar Nederland Opnieuw worden do belanghebbenden mitsdien dringend gewaarschuwd zich niet naar Transvaal of Oranje Kivier koloiiie op reis to begeven zoolang zy niet in hot bezit zgn van een permit Formulieren en volledige inlichtingen ter verkrgging van een permit worden op sclirillelgke aanvrage onverwgld door het departement van lïuitcnlandsche Zaken verstrekt Stadsnieuws GOUDA 4 November 1903 De 7 jarige Picter Vis redde gisterenmiddag den 5 arige Bojawal die met een lapje aan don kant spelende achter de Aschscliuur in den ïurfsingel geraakt was en reed in gevaar van verdrinken verkeerde De eerste luitenant der inf G B Noothoven van Goor wordt gedetacheerd bj do krygschool om een cursus te volgen in de krygswetenschappen Heden morgen Ls alhier in oen logement door do politie aangehouden zekere I die gevankeiyk naar Rotterdam is ovorgobracht Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Haskerhorno c a Fr ds J Punselie te Kuinre VusT De collecte voor de slachtoffers van de ramp in den Polder Kethel en Spaland heeft hier opgebracht f 7 40 Hamirecht Do muziekveroeniging PrimaVolta hield eergisteren haar jaarlyksche vergadering Het tegenwoordig bestuur bestaande uit de hoeren G JUngeling voorzitter Th Hooft secretaris en A Muurling commissaris werd weder als zoodanig herkozen terwyl door het overlyden van den penningmeester den heer A M Blanken de heer M Bakker in diens plaats trad De waarnemend penningmeester de heer Th Hooft deed de rekening en verantwoording over het afgeloopeu boekjaar Stolwijk Vrydag j 1 hield de ysclnb Stolwyk hare gewone algemeene vergadering Na het uitbrengen van het verslag door den Secr deed de penningmeester rekening en verantwoording Daaruit bleek dat de inkomsten met inbegrip van een batig saldo van f 572 15 hadden bedragen de respectabele som van f 1168 90 terwyl de uitgaven beliepen f 522 86 zoodat we thans met een gerust hart en een batig saldo van f 646 04 den naderenden winter kunnen tegemoet gaan iJit de rekening van den penningmeester bleek tevens dat de vereeniging th DB 184 leden telt 6 Door den voorzitter werd medegedeeld dat de Bondsvergadering het volgende jaar in deze gemeente zal worden gehouden Ook bracht hy nog in herinnering dat op 14 Nov 1904 de ysclnb 25 jaar zal bestaan hebben WiDDiKasvmN Onze vroegere burgemeester de heer G W C van Dort Kroon is Zaterdag in den ouderdom van 75 jaar te Breda overleden Rechtzaken l e Arrondissemenls Rcchtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren o a W K 38 jaar zilversmid te Schoonhoven wegens beleediging van een ambtenaar tot f 25 boete subs 25 dagen hechtenis J Q 23 jaar werkman te Stolwyk wewegens beleediging van een ambtenaar lot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis P P 24 jaar yzerwerker te Lekkerkerk wegens wederspannigheid tot 7 dagen gevangenisstraf P B 36 jaar en H S 21 jaar beiden voerman te Nieuwerkerk a d IJsel wegens wederspannigheid ieder tot 14 dagen gevangenisstraf A üor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stond gister o a terecht J H 37 jaar sinid te Rotterdam Op den 25 Augustus erkende hg te Rotterdam aangehouden en naar Gouda overgebracht te zgn Hg had toen een paar schoenen aan die hg voor f 2 50 te Rotterdam aan het Oude Hoofd zou gekocht hebben Ook zou hy op Feienoord in hel begin vnn Augustus een Ivij en horloge hebben gekocht hoewel hy in het bezit van een horloge was Dit horloge had hg weer voor f 3 50 beleend Hg had dit gedaan niet uit geldgebrek want in Juli liud hg zyn pensioen gebeurd doch alleen omdat hg hel horloge goed bezorgd wilde hebben Uit het getuigenhoor bleek echter dal door twee leden van de familie Zugdam wonende te Gouda in den morgen van d n 6den Augustus uit een zomerhuis op hun erf vermist werden een zilveren horloge en een paar schoenen Verder waren veidwenen een rood geruit kussensloop en een hoovcellieid rookvlecsch spek en een stuk kaas Ken raam was opgeschoven en een daarvoor gestaan hebbend bloemenrekje was verplaatst Het paar op bekl in beslag genomen schoenen werd door een der zoons als zyn eigendom herkend terwgl een andere zoon in het beleende horloge zgn vermist eigendom terugzag Ken persoon die veel van beklaagde had wa s gezien dragende een kussensloop geheel overeenkomende met het vermiste waarin iets was Het vermiste horloge was door beklaagde s koslvrouw beleend voor f 2 50 waarvan zg toen had afgehouden een daalder dien zg nog van hem moest hebben en dien lig voor de beleening niet had In de nabyheid van het boerenerf waar de schoenen ontvreemd waren was op een bek een paar oude schoeneu hangende gevonden Beklaagde erkende in het bezit van rookvleesch en spek geweest te zgn Na het zeer langdurig getuigenverhoor achtte het openbaar ministerie bewezen dat beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan hetgeen hem is ten laste gelogd Reeds vroeger heeft hy met de justitie kennis gemaakt Veroordeeling werd gevraagd tot drie jaar gevangenisstraf De verdediger mr J A de Jong refereerde zich aan s rechters oordeel Nog stond terecht J K 26 jaar arbeider te Waddinxveen die bekende in de maand Juni ten nadeele van J Bont een palingfuik te hebben weggenomen Na deze eenigen tyd in zyn bezit gehad te hebben had hy ze voor twee konynen aan een zwager overgedaan Geëischt werd f 1 50 boete snbs Sdagen hechtenis Niet aanwezig bleek te zyn R M 52 jaar directeur van het circus Markini zouder bekende woon of verblytplaals Op 21 Augustus reed J van Vianen op den weg van Capelle a d I Isol naar Nieuwerkerk a d IJsel toen voor hem uitreed bekl Geroepen om uit te halen had hy hieraan eenigszins voldaan doch in het voorbyryden had hg v V met een stuk hout een zoo bevigen slag aan den linkerkant van zyn hoofd toegebracht dat by daardoor aan zyn linkeroor doof is geworden v j x Eisch 4 maanden gevangcntó Sl Uitspraak over H dagen H t Turn Tricots en Riemen ROOD WIT ROOD VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TeleithooM Ito 3i DINSDAG 3 NOV L K H K I Staattteeninqtn iTiLiE Insclirgving 1862 1891 5 97 Rosi iND Obl Binuenlandsche 1894 4 98 Oblig Geconsolideerde GR 625 1880 4 95 TuHKijK Geconverteerde Leening Serie D 32 Geconverteerde Loening Serie C 36 ÜRoauiï Oligatien 1892 3 59 59 HypoOieek Banhn Pandb Balaafscbe Hypb 4 99 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99 Alg Hypotlieekbrioven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb My v Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb N Am Hypb Uithuizen 4 1007 Pandb Overyselsche Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 98 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Nederlandsdie Hypb te Veendam 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuider Hypb Breda 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 100 Mijnbouw Maatachappijen Aandeelen Ned Ind Mynbouw Mg 11 Diversen Obligatien My tot Expl I nnn van Meerdorvoort 1902 4 98 Oblig Nedorl Ind Ga My 1901 4 100 Obligatien Nationaal Grondbezit 4 99 Aandeelen Mg Hoek van Holland te Rotterdam 100 NooRU AMEniKi Cert van Iii combonds Maxwell Lan Grand Prior Lien 8 Peuu Corporation Ie Mortg Bonds Peruvian 6 Spoortoefjleeniyitjen Nkdekt in Gest Obligation Noord Brabant Boxtel Wezel 1875 80 87 87 Noord Brabant Hoxtel Wezel2o hypotheek 12 Oblig Warschau Weenen 3e Serie 4 95 Premielee mtife7t Beloib Loten Stad Brussel 1886 2 102 I SAMSOM Markt A 88 Ciouda Bekroond XUveren Ittednille Nat Wedstryd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantels Cosfiime s ROBES JAPONSTOFFËN PELTERIJEN in groote Kcazo tot do meest conciirrt arende Pryzen 4üVi RTIi MII N V Heden overleed te Nginogenonze Broeder lyi Behuwd Hroeder deHeer C Cl KROM in leven ond Notaris H KROM E H G KROM Phiv Gouni 4 Nov 1903 ZenuW en llaa r ijd rs wordt nit nvertniging ala een werkeli ke hulp in den nood het boek aa il evolen Na ontvangflt van odreaper liriofkaarfnorlt t boekje franco per post toegezoiideu door ÜLOKPOBL S Boekb ZaltbommoL