Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1903

So 0S55 Zaterdag 7 November 1903 43ste Jaargang mimm coürmt Menws en AdrertenUehlud mor Gottdn en Omstreken Teleloon Mo 8t De üifgavc dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noininers V I f F C E N T F N Teleroen Ko SS A D V i II T R IS T I E N worden gei Iaafst van 1 regel s a rM enfen iedere regel nii er 10 Onten ïnnite leffeis worden herekeiul naar plaatsruimte fii eniling vaii Adverlentit n tof 1 uur de iiiiil l ADYERTMTIÏN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertcnile Biirean van A lUili kMAIM 4i ZOüN Zander Instituut Flnweeleii Sinfjol R 724 Goncesli Dr J H BAKKER NIEMEI IEK Directr 1 vak DUtlREN Bolland waaruggegr verkrommtngen ingevallen boritt x en o beenen en andere HeluiatnmUvorm algetn twnltte contttvttle Hpleron genr xiekten rheumntitclw nnniloeningen i erHtulhlngen enz enz len iiieile hel geluk liehanil Hoofdprijs ev 00 000 Mk De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd UitnooiUging tot deelneming in de kannen van de door den Stnat Hamburg gewaarborgde groote ieldloterij waarin zeker 10 Uillioea 856 562 Mark gewonnen moeten worden De hooldprijzen van deze voordeclige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600 000 Nbrk 1 Premie v 300 000 M 1 800 000 M I 60 000 M 4B 000M preinicn v 40 000 M 1 l rcmie v 35 000 M 1 ll 1 prijs V 40 000 M 4 prijz v JSO 000 M I 20 0011 M 16 000 M 1 0 000 M 6 000 M 3 000M 2 000 M 1 000 M 400 M 3 10 M 3 18 40 100 HO lil 812 76 prijs 30 000 M 100 000 M 80 000 M 1 60 000 M l 60 000 M In het geheel bevat deie loterij die uit 7 klubJen bettaat lll OOO loten met 58 1 6 prijzen en 8 premien loodnt bijna op de hellt van alle loten een prijs valt Hijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de sl eler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen m de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs iler Isto klasse bedraagt in het gelukkigste geval I 01100 Mark stijgt in de Se kl lot 6 000 M in de Se tot 0000 M in de 4e tot 701 00 M in de te tot 76100 M in de e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 800000 Mark Voor de eerste jirgstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slecht Ould 3 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 75een kwart origineel lot slechts Ould 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel ala de juiste lljfct der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsjdan vooralen van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de ploats gehad hebbende trekking du officieele trekkingslijst Be ultlHstalliiK en rcrzcndintr van prUzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook legen rembours Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tol li NOVEMBER met vertrouwen tot Samuel lleckscher Senr üankier en Wnselkantoor in HAMBURG Duilschland Thiitrj i Wondirbdiito in do gülioelo wereld Iwkoiid oii giiroöind Oliovertroffuli iiiitidel t igoil allo Horst loiii l cvf r Maaftulfkten enz luwoudiB oowul Is ook iiitwciiiiig 111 liljlin iiUe zioktogiwnlloii mot goed Kovolg nai to woiidoii l rU ier llaooii f t l iwr post 1 MS Thinry a Wondtrs lf bozil ooii alsnog o n g o k o ii d o g o n o o k r r li l au hollzimio orkiiig Mankt moestal olke pgnlijko n goviiarvollo oporalio goliool ovorliodig Mol l im zalf w r l ooii 4 ttr oiid voor oiiirMie ll K irllouden lieemezwel on oulanus mn liljiin IM laar kaïikcrUJilMi icnozen liroiim gonozing en ïorrarliling dor pijium H oudon oiilstokiiigen onz vim allorloi aard Prijs per pot f 160 por post f 1 60 Cimlraal DopBl voo Kodarlaod Apotlioker IIEiUI SiSBEIlS RokiiiSAmsUmlaiii Wht CTn arpfit U kcUlIf ia dinTl na ai Stl HUeil l Uif kn dM A miKBBÏ in Prwnd b 1 ltohit li n lim prcpMta t onlbW bg hel Centn l le ll S nJer Rokin 8 Amilerdun Gouda Drnk van A BRINKMAN Z Speciale Etalage van een ruime aortcefing Dames en Kinderhandwerken bij E C KROM WUnSTRAAT 165a Geen Kinkhoest Geen InlUienza KoNlNKIUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelüken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlnclit tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract ftl E L I 4 il T II E nit de KoninklSkeStoomlabiiek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C IvwSCHAUö iM HAAS DEN HAAG V J Hofleveranciers Flacons i 1 70 m 40 et b j irmn WOLFf 6 Oo Westhaven 198 o W A LATE flH miN K nveaV loO ffourfa K II VAN MILL Veerstal li 121 te iotula A BOÜMANl Moordrecht i WK iV Nieimerkerka d IJiml A N N ZESSEN Srhoonhovtn 1 Til TOliKKN Botk np li V WI JK Oudewa cr A SOllEKIl Haaulrecht V W v EÜE Oiidnualer K VAN DB ilKIIDEN te llfmwijk P V o HP K Moercapflle 1 v D StMl Wiuldingmren Wed A MllljST Waddiniin Mn M KOLKMAN Waddmimjeen P A uk GROOT Oudewater nu lONOn Omlewatfr 1 P KASTELEIN Pohhroektrdam I BIKKEU te nemchop Voor de laiigo Winteravonden bestnat or geen aanffeutimer en tfoefikooper iectuur dan de verhalen van de beroemde 4iiicrlkaaii§chc llefccfives 3DE1 TXTXX SOI S l der nummer met een liaaie in eter kleuren gedrukte plaat op liet omslag bevat eon compleet verliiial van i2 pagina s gedrukt in 2 kolommen dus 14 kolommen drnks rn Icont thscht per complete Roman fO ceul LEEST hoe do beide Wilsons met ware doodsveracliling de grootste Huovonliolen in Amerika binnendringen LKEST hoe de beide Wilsons lich vermomd in het meest gevaarlijke donkero New York begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen LEEST lioo de beide Wilsons alle gelicimzinnige diel stallen en moorden aan liet licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren l 0gmaal er bestaat geen boelender Lectuur voor slechts lO eeHit een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzeg els ol Postwissel Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bnroau van ons Blad verkrijgbaar zjjn No 1 De Wilsons en hot geheim van de bank De opsporing van het geI stolen milliocn No 2 Do onschuldig tor dood veroordeelde door do Wilsons I gerod De ware moordenaar gevat No 3 Do Wilsons en het gesluierde meisje 1 Het geheim van deïombs No 4 Do Wilsons op hot spoor van do grootste oplichtster van London No 5 De Wilsons en het geraamte in don Kelder No 0 Do Wilsons en de Boeven in het donkerste van Now York No 7 Do I Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het Kast End gevat No 8 Do Wilsons en do valsehe spelers No 9 Do Wilsons en de Opiumschnivers I3o 1 gele duivels van China No lü De Wilsons in do holen van Now ork Het 1 geheim van John Street No U De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No 12 De Eed Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 1 1 De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en het Boertje te New York Een lastig geval in Bowery Laan No la Do Wilsons en de Mail dieven No 16 De Wilsons on de Koning der Bandieton No 17 de Wilsons 1 en de verdwijning van de Millionnnir Hare De Koning van Bonanza op de I nünbank No IH Do Wilsons in t Zniden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat De valsehe Kaartspelers van Chicago rai SS Patent H Stollen J r grVMt Krfatg tFruniai M Anlm IV nf M to njo wrrlhimeii Warnung tC niBKkirf m fSEÜ uninimi rn imiiirin ffllMHL Oxi TE KOOP 1 50 stuks zware EIKEN BERÖROEDEN in alle atmetingen en zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party UCHTE BERGROEDEN voor den prys van zeven tot tien golden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STLJLEN en BALKEN 20 sinks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN togen zeer lagen pr s 500 stnks gezaagde 3 4 en ö dnimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig dnim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwart EIKEN ZAAÖSTUKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle alraetingen voor Schoeiing Brug on Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALT JES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomeii tegen den prys van 12 et per slak STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEINING REKKEN enz IEPEN on BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKËN Groote hoeveelheid ERWTEN c BOONENRI JS ÖOOÜO bossen KRIBHOÜT AlUs wordt naar verkuzing tp r bestemder plaatse geleverd Alles tegen aelterp conmrreerende prijzen en zet maanden crediet by den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen wie üeker zyn wu da Ecbt Sfkel CftCflö te outruigOD tesiuneugesteld en aa vele proefbembtg n In don handel gekomen onder den naam des aitvittdera Dr MiohaelU verraardigd Op de beste machines ia het wereldberaade étabUissement tui Oebr StoUwarck t Keulen IsGhe Cikel Cacao m vierkanten bussen Deze Eikel Cacoo is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijkacti gebruik een t 2 theelepeli ran t xeder Toor een kop Ohoeolata Ala geneeskrachtige drank bij genl van dien bee alecèta met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voomuoutc B 1 Apotheksrs es jv It Ko V 5 prgrfbntje t 1 80 a e 90 a36 OeneraalTtrtdgenwoardiger va Kedn land lulius MatttnklMlt Amiitordam Kalvc straat iO l 19 Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommauaalburean Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrögbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Zenuw en ilaajylijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hulp m den nood het boek aanbevolen Na ontvangat van adretper briefkaart or Jt dit boekje franco per post toegeunden door BLOKFOBL B BoeUi Zsltbommet KEMKISGFAIXG InrICHIINGKN welke iEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNb N VRKÖOK AKEN BURÜEMEESTKR en WKTHÜUÜKRS van GOUDA Gezien art 8 der liINDKRVVET Doen te weten Dat zij vergunning liebben verleend aan A Bin i en ijne recliiverknjstjnilen tot opnchteo eener smederij in het perceel a in de Vrouwensteeg wijk H no 244 kadastraal bekond sectie H no 495 loiiila den 6 November 1903 liuryemcester en VVethomieri voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kullenlandscli üverziebl Eknig debat is in de Fransche Kamer gevoerd over de geheime gelden ter beschikking van het ministerie van Binnenlaiidscho Zaken De afgevaardigde ïiiivrier noemde deze middelen onzedelgk en in strijd mot de repnhlikeiiische instellingen Men betaalt er politieke spionnen mede Bovendien behoort het toezicht ook op deze middelen aan de Kamer Gü zult een standje krijgen van Jaurèsl riep een stem rochts zinspeling op de verklaring van dezen leider dat hj voor de geheime middelen zou stemmen oin het bloc in stand te honden Thivrier beweerde alsnu dat de agenten der geheime politie niet alleen spionnendienst verrichten maar ook als agent provocateur optreden en oproeren maken om aldus den prefect van politie in staat te stellen tegen de nietsbezitters te keer te gaan Maar Combes ontkende ten sterkste dat de prefect van politie over de geheime gelden te beschikken heeft en verklaarde dat deze uitgaven streng gecontroleerd worden door den minister van Binnenlandsche Zaken en den president der Republiek Ze zijn onmisbaar En de Kamer stelde hem in t gelijk Zoo ook ter zake van de begtooting van eeredienst die de afgevaardigde Allard liefst geheel zag opgeheven Wonderlijk dat zulk een voorstel nog 205 stemmen kon verwerven Dat het bezoek van den Rnssischen Keizer te Wiesbaden grooten indruk heeft gemaakt zal wel niet beweerd worden Men moge feesten hebben gegrganiseerd FEViLLEJOIV Amerikaanse he roman 6o Eek oNviRWACHTi wemoino Toen Dorison Calhcarts woning verliot waren lijn gedachten nog geheel Tcrward De droom die hem achtjaar lang had gehinderd zou nu einde lijk van hem worden weggenomen het raadsel zou worden opgelost ja mocht hi Cathcart gelooven dan wat reeds nu zijn wenach in vervulling gekomen en dat wet op een oogenblik waarin hij minder dan ooit daarop had durven rekenen Hoe verwonderlijk was toch alles gegaan Zijn terugkomst naar zijn geboortestad waarheen hem een geheimzinnige schier onwederataanbare kracht had gelokt zijn toevallige ontmoeting roet Netüeman ïn het huis waar hij zelf het levenslicht had aanschojwd toen de zonderlinge rol door hem vervuld bij de ontdekking van den moord op Anna Farish gepleegd wat hem met Cathctrt in aanraking had gebracht dat alles scheen door de Vodrxienigheid soo beschikt te zijn M merend vervolgde hQ xijn weg langs Broad en vlaggen ontplooid de maatregelen tot bescherming van het leven des Tsaren genomen waren van dien aard dat er van een ontvangst door do bevolking geen sprake zijn Men had de straten die de twee Keizers passeoren gelieel met militairen iifj ezot en geen burger mocht er zich vortooiien zelfs niet de bewoners tier straten zij moesten binnen blijven zoolang de Vorsten buiten waren ja wat meer is zjj mochten niet aan hun vensters verschijnen De Voss Ztg zegt ironisch Op welke wetsbepalingen zulk een verbod beriisf is niet duididijk m inr in politiek opzicht b leekeiit het mis schion oen hoffelökheid tegenover Italië Maar afgescheiden van de wettigheid is zulk een voorzorg toch byna een grove heleediging voor de burgerij Men is te Wiesbaden dan ook gansch niet tevreden er over En wat iin de staatkundige beteekenis aangaat van de ontmoeting tussrhen den Tsaar en Keizer Wilhelm maakt zich de pers ook niet bijster warm Do Nordd Allg Ztg orgaan van het Ministerie van Buitenlandsclic Zaken zegt tamelijk laconiek dut de bamenkoinst een nieuwe bevestiging is van de enge vriendschapsbanden tnssehen de twee Monarelini on dat het gehecle levenswerk van do Keizers tot waarborg strekt dat de politieke nilkomsten van hun samenzyn zullen gericht zi n op het bohoud van ons werelddeel voor heftige schokken en hot tekeer gaan van al hetgeen verstorend zon kannen werken op den vrede Ren zeer algeme n phrase das Ue Post merkt op dat Rusland iu al de jaren dat het met Krankrp bevriend is zich nooit in t gareel van de fc ransche revanche idée heeft laten spannen waardoor het ook Frankrök tot een rustige en op het behead van den vrede gerichte politiek heeft aangespoord Aldns heeft Rusland zich groote verdiensten verworven tegenover Europa Het RnssischFransche verbond hoeft zelfs eenigerinate meegewerkt tot de toenadering tnsschen Frankrijk en Duitschland De Voss Ztg is van oordeel dat na de onlangs tot stand gebrachte goede verstandhouding tnsschen Italië Frankrijk en Engeland Frankrijk zich niet langer zoo afhankelijk gevoelt van Rusland als vroeger en dat laatgenoemd rijk daarom van de gelegenheid gebruik wil maken om door de samenkomst te Wiesbaden aan de wereld zijn goede verstandhouding tot Duitschland te toonen Het aantal Hongaarsche Kamerleden dat obstructie voert bedraagt een goede 25 Wanneer de jongere elementen der Kossuthparty zich daarby niet aan lniten hoopt men zo baas te worden De woede der oppo way Uit zijn droomerijen werd hij eensklaps gewekt door anelle schreden achter hem ea daarop door een vreeselijken btag hem op den hnkcr voorarm toegebracht een slag die bepaaldelijk op het hootd was gemunt geweest doch door hem met instinctmatige afwering op den arm was opgevangen Toch was die slag zoo geweldig geweest dat hij er van om ver tui melde en op den grond viel Op hetzeltde oogenblik hoorde hij een vervaarlijke stem uitroepen Wacht schurken Die dreigende stem had althans deze goede uit werking dat de twee kerels die het op Dorison gemunt hadden en gewis niet bij dien eenen sUg zouden gelaten hebhen than ijlings het hazenpad kozen en in de duisternis verdwenen Tcrtrijl de persoon door wieos toedoen de beide anderen op de vlucht waren gegaan Dorison naderde werd Dortson door een niet geringe pijn gekweld en was t hem onmogelijk uit zichzelf op de been te komen De vrmiw had gelijk ik had haar waarschuwing niet in den wind mogen slaan bromde Donson halt voor zich zelt half voor den man wiens tusschenkomst hem tegen een noj gevaarl jker behandeling had beschermd en die niemand anders was dan de agent der geheime politie die op Cathcarts aanwi zing Dorison niet uit het oog mocht verlie cB Hoor eens mijnheer Dudley zeide de agent we moeten dadelijk naar onzen chef ttrug is u verwond i Dat weet ik niet maar mi n arm doet me veel pijn antwoordde Dorison en onwillekeurig sitie i outrance richt zich vooral tegen da vicepresident Daniel die de zitting gisteren sloot na verklaard te hebben dat do Kamer het Koninklijk besluit der benoeming van het Kabinet vernomen had ofschoon niemand door het ipectakel een woord van de voorlezing gehoord liad Apponyi heeft als president bedankt en de andere vice president Tallinn zit in het nieuwe Ministerie zoodat een votum van wantrouwen tegen Daniel zooals de oppositie wil uitlokken de Rogcering in een moeilijk parket zou brengm Perczel mooi president wonlen en lukabssy vico prosident maar de oppositie wil de stemming beletten Over de pas golioudon verkiezingen in de Vereenigde Staten wordt nog gemeld Mat de gemeenteljjko verkiezingen te New York vielen do verkiezingen van do gouverneurs in Kentucky Massachusetts Maryland Ohio en verscheidene andere staten en een aantal verkiezingen voor het Congres Sttraon Te New York overwon zooals reeds gemeld is Mac Clellan de Tammany candidaat met een meerderheid van hjjna C1 Ü stemmen den tegenwoordigen burgemeester Seth Low den candidaat van de hervormingspartij Seth Low kreeg alloen in Richmond Borough een meerderheid over zijn tegenstander terwyl hü vier jaren geleden in vier boroughs de meerderheid had liii de gonvorneursverkiezing in Ohio zegevierde lie repuhlikeinsche candidaat mot 100 0110 stemmen de republikeinen behaaldenook hij de herkiozing van senator llaniia totlid van het Congres een groote meerderheid Kvenzoo hebben in Massachusetts de republikeinen de aanzienlijke meerderheid van 37 000 stemmen gekregen en in Pennaylvaciözelfs een meerderheid van 200 000 stemmen Ook Nebraska heeft de repuhlikeinsche candidatenlijst in haar geheel de overwinningbezorgd y Behalve in Maryland en Kentuck wonnen de democraten ook als gewoonlijk inVirginil In den staat Kentucky vielen by deiverkiozingen ongeregeldheden voor waarby zeven inenschen gedood en tien gewond werden in VirginiS hebben twee personen het leven gelaten by verkiezingsopstootjes De opstand in Panama neemt geheel den loop dien te voorzien was Wol trekt do groote Noord Amerikaansche Republiek niet openlgk do partj der revolutionnairen moar zy toont zooveel sympathie voor hen dat zy er door worden aangemoedigd Vy deelden reeds mode dat de Ver Sta glimlachend voegde hij er bij Toch nog beter zóó dan wanneer ik dien stag op mijn hoodi had gekregen t De agent geleidde hem naar Cathcarts woning terug en de oude deteciieve begreep onmiddellijk wat er moest gebeurd zijn Waar heeft men u getroficn vroeg hij 0p mijn linkerarm antwoordde Dorison Snel en geschikt maakte de oude man het beleerligde lichaamsdeel vrij Hij keek heel ernstig toen hij te vergeefs beproefde den arm te doen bui geil lik ben geen arti aeide hij imaar ik kan toch wel zien of een arm gebrol en is En toen tot den agent die er bij stond rÜadeltjk een njtuig V Daarop leidde hij Dorison naar de canapé liet hem daarop een liggende houding aannemen zeggende Begin in elk geval met wat rust te nemen dat s zeker voor uw zenuwen het best wit ge doen kunt 1 We moeten dan zonder veel tijdverlies maar zetf naar een geneesheer gaan Daarop oensklaps als in lichzelf sprekend Wel verduiveld dat is een idéé En hij woont hier ook niet ver vandaan Met jeugdige vlugheid liep hij naar zijn schrijf tafel deed daarvan een tchuiflBde open haalde daaruit een grijze pruik met ringbaard In een minuut was Cathcart tot Dorïsons niut geringe verbazing met behulp van de pruik den baard een tikje verf en wat poeder in een geheel ander mensch herschapen Toen verdween hij in een zijvertrek waaruit hij spoedig daarop geheel ten na de verwerping van het Panamakanaal tractaat door den Senaat te Bogota de diplomatieke betrekkingen mot Columbia hebben afgebroken De consul dor Ver Staten te Panama protesteerde tegen het beschieten van die stad door een Colnmbiaansch oorlogsschip Do Vereenigde Staten zonden oorlogsschepen om don spoorweg van Colon naar Panama en bot handelsverkeer te beschermen en hebben daarvoor zelfs matrozen aan land gfl et Tot nog toe bleven de Vereenigde Staten onpai tijdig by zulke opstandjes in MiddenAmerika maar thans staat de zuuk anders De geruchten dat de opstand door do Ver Staten is aangestookt zgn onbewysbaar Maar zeker is het dat de opstand geheel in den geest valt i an do Republiek Nu de onderhandelingen met Columbia over het kanaalplan afgoloopen zjn kan het den Vereenigden Staten niet onverachillig wezen met een nieuwe Republiek te onderhandelen op grondslagen die deze wel doch Columbia niet wil aannemen Want de Vereenigde Staten willen een kanaal graveu door de landengte maar liever niet het Nicaraguakanaal Dat weten de bewoners van Panatna zy willen ook liever het Panama kanaal zien tot stand komen en zyn niet van plan zioh het voordeel daarvan te laten ontnemen door de hooge oischen die do Regeering te Bogota stelt En zoo zal waarschjjniyk door de moreela ondersleuning van de Ver Staten het aantal 4mei ikaansche Republieken met één worden vermeerderd tenzü do Kegeering van tJolumbitt een andere houding aanneemt en het kanaal tractant met de Ver Staten goedkeurt Dat zul het eenigo middel zyii om de revolutie in Panama te doen eindigen Verspreide Ueriehten DuiTscni AHn Uo Algeineeno Synode heeft aangenomen met algemeen stemmen te Beriyn de paragraaf betrekking hebbende op de verdraagzaamheid vis ft vis de godsdionstigo opvoeding van kinderen uit gemengde howeli keii De tot drie maanden vestingatraf veroordeelde duellanten de advocaten Vogt en Andrae zyn door den groothertog van Baden begenadigd De keizer heeft in verband met een speciaal geval bepaald dat gebouwen van keizer en koninkrük by het overiyden van baitenlandsche souvercinen en vdraten al in het zwart gekleed weder te voorschijn kwam Met zijn gouden ketting zijn goudjii bril de hoogst fatsoenlijke kleeding zag hij er uit aU een banitier of aU een zeer welvarend man uit de handetswereld Moe jirist die Cathcart te woekeren met het onbeduidende gezicht dat zich beter dan eenig ander tot het aannemen van zeer uiteentoopende voorkomona leende Toen de agent terugkwam met de boodichap dat het verlangde rijtuig voor de deur stond zeide Cathcart tot Dorison die zonder iets zeggen hem in al zijn bedrijvigheid met ferwondcring had gade geslagen Zoo gaan wij nu samen naar een chirurgijn Met zachte hand was hij Dorison behulpzaam bij het opstaan van de canapé en bij het afdalen der trap en voegde in het voorhuis den agent die het tweetal gevolgd was fluisterend toe Ga mee I Men hielp Dorison in het rijtuig waarop Cathcart den koetsier beduidde dat hij wezen moest m de tiende straat bij dokter Fassct De agent ging naast den koetsier op den bok zitten Dokter Fassct wa thuis en men werd dadelijk in de consult kamer gelaten De chirurygijn onderzocht den jonffon man en zeide toen Het komt mij voor dat deze arm werd gtkwetsl doorheen slag met een zoogenoemden ploertendooder Hoe is dat gebeurd Wordt vervolgd