Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1903

leen op zö nitdrnkkelgk bevel luiUstek mogen vlaggen Kreleld en Gladbach hebben vice consuls van Nederland gekregen in de hecren baton Van Koetzolaer en K Hobirk Kapitein Von Grolmann van het 4de garde regiment is veroordeeld tot vier weken kamerarrest omdat hy als compagnioclief van den wegen mishandeling van soldaten veroordeelden onderofficier Breidenbach door achteloos en nalatigheid do mishandelingen hoeft doen jilaats vinden het toezicht ontbrak geheel roodat de halve compagnie reeds slachtoffer was van Breidenbach s praktgken voordat t tot een ontdekking kwam FBANKRI IK Volgens d öaulois zou het portocol de beslissing hebben over do reis van president Loubet naar Rome met of zondi r zgn vrouw Italiö s koning zal er zyn uilnoodiging naar inklceden De hoer Wright die in zijn rust gestoord word door medebewoners van zyn woning in de Rue Meyerbeer e Pargs mel muziek en kabaal heeft zich door de rechtbank KWO frs schadelooBtelling zicu toekennen door den eigenaar te verbalen up de onbehooriyke huurders In de Kamer deelde minister Tombes mede dat do geheime fondsen in hol belang van don pnblieken dienst absolnnt noodzakelijk zgu liy stelde de quaestio van vertrouwen Een voorstel tot afschaffing dezer geheime fondsen werd daarop verworpen met 314 tegen 225 stemmen In den gemeenteraad van Parjjs heeft gisteren de prefect van politie I épine verklaard dat hy de gebeele verantwoordelykheld aanvaardde voor de door hem 2S Oct 1 1 genomen maatregelen ter handhaving van orde en veiligheid waarby IB betoogers gewond worden tegenover 72 agenten en alle gispende moties van sociaaldemo cratischon kant werden verworpen BINNENLAND Kr heeft zich te s Oravcnhngo een comité gevormd dat zich ten doel stelt in Innuari den dag te vieren waarop vóór 2 jaren H M do Koningin Moeder als Koningin dor Nederlanden baar intocht deed hier te lande Hot comité stolt pogingen in hot werk oni op die dagen grooto weldadighoidsfeesten over het geheelo land te orguniseoren en doet dit in de verwachting te worden gesteund door allen die dankbaar de toewyding gedenken waarmede H M do Koningin Moeder gedurende 2 jaren heeft gewaakt voor do hoogste belangen van het Nedorlnndscho volk Gemcng dc IJerinhten Ken onlangs vermeld bericht dat kapitein Preyfns zicit in Londen zon bevinden biykt oujuist geweest te zgn Oemeld was dut Alfred Dreyfus aan do markiezin Arconat op het kasteel öaosbeek bg Brussel een bezoek zon brengen Dit bezoek is uitgesteld in verband met een tot Dreyfus door don minister van oorlog generaal André gericht verzoek om zich te Pargs van oogenblik tot oogenhlik te zgner beschikking to honden waaruit i men de gevolgtrekking maakt dat er ten aanzien van do herziening van het proces lornstige gebenrtonissen aanstaande zgn Een telegram uit Pargs aan do Tel meldt Gen André heeft in den ininistcrraad gesproken over do Dreyfus zaak Men wees hem er op dat do Kamer door stemming had uitgemaakt dut deze zaak op rechtskundig terrein thuis behoorde André antwoordde dat kapitein Droyfus hem een enquête had gevraagd wat hem biliyk toescheen De uitslag van dit onderzoek maakt eon herziening van het proces te Rennes noodzakeiyk Do leden van hot kabinet kwamen niet tol overeenstemming Am er hensch nog een alot acte komen in het Dreyfusdramaf De l yncbwet Te Shroveport in Louisiana heelt een menigte volks nit zwnrton bostanndB oen neger Crndock die twoe rasgenooten vermoord en een derde doodeiyk mot oen bgl gekwetst had opgehangen on t lyk vcrbrttnd Dat de negers aldus het ilechte voorbeeld der blanken boginnoii tó volgen kun dat spreekt hunne gq ede zaak slechts afbreuk doen Woensdagmiddag liepen drie irmeniërs Gregorian Szmician en Ka apetian in de richting van de Armenische wgk Pochham te Londen wadr de Armeniër Segooni eenige dagen geleden vermoord werd Plotseling vuurde oen met twee revolvers gewapend indivlda te geiyker tyd op Gregorian en Szmician die dadelijk dood waren daarna op Karapetian die een vleescliwond verkreeg De moordenaar maakte zich daarop van kant Hg is aldus wordt gemeld een slachteffer van hel Armenische centraul comité te Londen In Geneve is een Rnssiscbe spion gearresteerd Rahinovitsj gehocten dio met uitgeweken rovolutionnairen in aanraking trachtte te komen en een brievenbesteller voor f 1200 jaarlijks had omgekocht om hem do brieven voor de redacteuren vande Revoljozionnaja Rossia en Tskra ter hand te stellen djc hg eerst opende en dan verder liet bezorgen Van zgn schuld is afdoende gebleken De Nederlandsche Vrouwenbond voor Gehcelonthouding te Utrecht heeft besloten dit jaar wederom een cnrsns voor meisjes die do lagere school verlaten hebben te openen waarin de invloed v in alcoholische dranken op bet mon chelgk lichaam besproken zal worden De cursus zal in de eerste helft van November aanvangen De genceshoeren Haentjes en M f G Middelborg goneesheeren aan t Sanatorium til Putten stellen pogingen in het werk tot het bgeenbrengen van f 0 X 0 tot stichting van een Volkssanntorium voor onvermogende patiënten Igdende aan tuberculose Voor die som zien zg kans een voldoend gebouw voor iO patifinten to voltooien die geholpen door hun vermogende vrienden of armbesturen i f 1 per dag kunnen worden opgenomen Ook doen deze geneesheeren een beroep tot stoffelgke hulp op do gezamonigke Nederlandsche medici Twee autos zgn tus chen Baarie Nassau on Alphen N Rr onder het ryden in brand gevlogen Van de eene werd do battery onbruikbaar en verbrandde de kap do andere was minder gehavend De pleizierreizigeis moesten in een uabgzgnde herberg overnachten Nog eens de egenval in Engeland Nu geeft de Vestminster Gazette eoiiige olficicele cgfors waaraan we ontloencn dat sinds ISüO en 1879 de hoogste jaarlükscho regenval Hl 99 inches is geweest Dit jaar echter zgn van 1 Jan 30 Sopt 29 23 inches gevallen en in do maand October tot Woensdagmiddag toe nog zooveel dat we een totaal van 32 IH krggen Gaat dit zoo door dan kunnen wo den regenval in Engeland voor 1902 schatten op 37 31 ongeveer zeker oen hoog aantal dat merkwaardig genoeg is om vermeld te worden i Over de drie geniesoldaten uit I trBchl die Maandag naar Antwerpen gedesprieerdzijn schrglt men ons nit liozendaal dat eenvan de drie zich reeds vrgwillig bg denwachtmeester der marechaussee aldaar heeftaangemeld Hy deelde mede dat zg dosavonds mot den trein nit Utrecht te Rozendaal waren afgestapt alwaar zg burgerklaeren kochten die zy in een stille straat hebben aangetrokken met achterlating van hunneuniformen die dos morgens gevonden zgn Van Eoozendaal zgn zg naar Esscheneeloopon en hebben daar den trein genomen naarAntwerpen N R Ct Te Brussel zyn drie makelaars aangehouden waarvan er oen zgn hootdverbiyt te Pargs heeft in verband met een in Italit gepleegden diefstal van 3 millioen Italiaansche Staatsschuldbrieven Het by uitzondering op de Brus selsche beurs brengen van zeer uanzienlgke posten Italiaanscho rente die gewnoniyk alleen to Parys worden verhandeld leidde tot verdenking bg den heurscommissaris den heer Adriaensens en tot een gerochtolgk onderzoek dat de oanhonding van de drie verdachten tengevolge had De hoofdman van t drietal bekende de stukken te Pargs te hebben ontvangen maar niet te weten dat ze van diefstal afkomstig zyn De nasporingen worden te Parys nog voortgezet Intusschen de nasporingen zoowel to Rome als te Pargs gedaan leveren tot hiertoe weinig stof op voor een vervolging Men heeft alleen zekerheid dat er beslag op de stukken was gelegd maar de mogolykheid is niet uitgesloten dat do Brusselsche politie een kolossalen flater met de arrestaties zal blgken te hebben begaan Rnssische petroleum Aandeelhouders der Liquid Fuel Company vernamen in de Woensdag te Londen gehouden vergadering van do directie dat de onregelmatigheden na het aftreden van den hoer Schumacher als bestuurder ontdekt tot een verlies van f 840 000 hebben geleid hetwelk men echter hoopt tot ongeveer de helft te kunnen terugbrengen Tegenover dien verliespost heeft de maatscbappg echter de beschikking over een reserve van onuitgekeerdo winsten nit vorige jaren ten bedrage van f 1 800 000 Msatregelefl i n genomen om de moge Igkbeid va i zulke onregelmatigheden inhet vervolg te voorkomen zoodat gegadigden rtr later wat anders op ouden moeten verzinnen De productie heeft in 1903 zeer teleurgesteld Men had er op gerekend dat 30 op de basis van de opbrengst gedurende de vorige twee jaren 33 millioen poed zou bedragen en in de 12 maanden geëindigd 30 September is zy slechts 27 millioen geweest De betere werkwgze door den heer Tweedy ingevoerd heeft echter reeds tot gunstige uitkomsten geleid hy heeft do productie van 440 000 poed in de week in luli tot ongeveer WO 000 weteh op te voeren Onvoorziene omstandigheden en hel sluiten van bronnen voor herstellingen hebben echter de productie gedurende de afgeloopen week weer tot 443 000 poed doen dalen Maar niet minder dan zeven bronnen zullen binnenkort olie geven en de heer Tweedy hoopt dat vóór bet einde van het jaar de wekcigksche productie op fiOO OOO a 700 000 poed zal worden gebracht en op die hoogte gehandhaafd Met het oog op de merkwaardige regelmatigheid waarmee hot oppompen van de olie aan de bronnen plaat heeft en de zekerheid waarmede men kan rekenen om op een bepaalde diepte bg elke nieuwe bron olio aan te treffen meende hy dat aandeelhouders niet behoeven te vreezen dat do maatschappg niet in staat zou zgn gedurende tal van jaren haar productie te handhaven Hel Noorsche blad Verdensgang meldt dat te Sjomgsfjord een pakje met dynamiet is ontploft in een woning waar bruiloft word gevierd Er werden elf personen gewond van wie vier doodelgk Te Verona is een jonge dame die over oen bruidschat van een millioen beschikt verliefd geworden op den broer van haar dienstmeisje een eenVoudigenspoirwegwacbter Peretti geheeten De brnid wilde dat de bruiloft met groote praal zou worden gevierd vooral de kerk werd prachtig met bloemen en tapgten versierd De gelukkige echtgenoot is 2 jaar oud zgn vrouw is iets ouder Gisteren namiddag bad te Amsterdam aan bet Uentraalstation op bot rangeerterrein een ongeluk plaats dat gelukkig geen raenscbenlevens heeft gekost Door het oniiandig verzetten van een wissel kwam do rangecrende locomotief in een véïkeerden stand waardoor de nchtergeliaakte wagons er met vaart tegen aanbotston met het govolg dat de locomotief omver gostoolen werd en de voorste derde klas wagen schier vertikaal tegen do locomotief kwam te staan Stoker en machinist wisten zich bgtyds te bergen zoodat er alleen materieele schade is De machinist der Zutphensche waterleiding vond Woensdag een haas spartelend in een der vergaarbakken Als mensch uls machinist 011 als onbezoldigd ryksveldwachter was hg nil drieduhbelen hoofde verplicht don ongelukkige te redden hetgeen ook door middel van een plank gelukte Maar terwgl by als mensch en als machinist den langoor gaarne naar de braadpan zon hebben gebracht mocht hg dit als onbezoldigd ryksveldwachter niet doen Dies gaf hg ofschoon den mensch en den machinist het hart bloedde den drenkeling de vrgheid die zegt de Zntph Ct zonder begrip van den zielestrgd zyns bevrijders koos wat alle hazen in zoo n geval kiezen pi het hazenpad Een vischboer wilde toen de sneltrein uit Haarlem reeds dichtby was op het slation Bloeraendaal de spoor nog oversteken om in den trein die op pnnt stond naar Haarlem te vertrekken te stappen Hg werd echter door de locomotief van den sneltrein gegrepen en ernstig aan hoofd en boenen verwond De ongelukkige is het station binnengedragen waar men hem de eerste hulp verleende Do Engelsche bladen bevatten interviews met James Perrb den oudsten oroniboskoelsier van Londen die gisteren de zweep neerlegde nadat hg die 61 jaren had gehanteerd Zgn eerste bus reed van Mille End naar Oxford Circus er zat niemand bovenop gelgk nu algemeen mode is en de vrachtprgs was 6 stuivers terwgl mon thans voor 1 stuiver de grootste afstanden aflegt Een oppassend werkman te Meeswgk in Belgisch Limburg wilde een betaling gaan doen Hy nam vier bankbiljetten van 20 fr stak ze in een papierzakje en legde dit op tafel Toen hg eenige oogenblikken later in huis trad zag hy dat het zakje verdwenen was De vrouw bezig zghde met koek te bakken had zonder erg het papier genomen door de pan gewreven en daarna in het vnnr geworpen De heer D Neelmeijer abrikant te Apel doorn brengt sinds eenigen tjjd een nieuw brandbluschiniddel in den handel nl de tbeovnur blusch fakket welker inhoud uit poeder theolin bestaande bg brand krachtig op de vlammen moet worden geworpen De beer Meelmeger demonstreerde onlangs in den Tolhuistuin te Amsterdam de nil vinding voor oen groot aantal genoodigden belangstellenden en natnurlgk een aantal camera s In een groote kuip werden één aantal brandjes gesticht met papier en krullen toen met poetskatoen gedrenkt met vernis petroleum spiritus benzine en zelfs nfiet door een der belangstellenden meegebracbl collodiom De theo vnurblusch fakkel bleef kranig meester van het terrein Wanneer de vlammen door don wind aangewakkerd hoog opsloegen nam de heer N een fakkel en sloeg met kracht daaruit het ponder op het vuur neer De vlammen doofden onraiddellgk en lieten slechts in geringe mate rook achter De inhoud van één fakkel was voor allo proefbrandjos zelfs voor den feilen benzine en coUodinm brand voldoende Het voorkomen van waterschade is ook een groot voordeel terwgl het mede van belang is dat het poeder alle stoffen onaangetast laat on voor den get$Fuiker onschadelgk is Ongelwgfeld is deze fokkol van groote waarde menigeen zal haar aanschaffen daar met haar behulp elke brand in den beginne kan worden gestuit Wg ontvingen ter kennismaking een serie fraai uitgevoerde prentbriefkaarten uitgegeven door den heer E van Rossen te Amsterdam bevallende afbeeldingen uit het Sledeiyk Museum te Amsterdam en wel van de 18e eenwsche apotheek met laboratorium van de Ond Hollandsche kraamkamer 18e eeuw en van dekrankzinnigenzaal lBeeeuw Wg zouden misschien van deze briefkaarten hier ter plaatse geen melding hebben gemaakt als vallende een bespreking daarvan buiten het kader van ons blad maar wg vonden in do toezending aanleiding om aan te toonen hoe de tegenwoordi c briefkaartenmanie gesteld wordt zoowel in dienst van het goede als iu dien van het kwade W int tegelgk rael de hierboven vermelde kaarten ontvingen wg van een apotheker aan wien ze waren gezonden een stel eveneens zeer mooi uitgevoerde gekleurde briefkaarten behelzende afbeeldingen van fraaie landschappen uit verschillende Zwilsersche kantons Die kaarten werden in rniine male beschikbaar gesteld door den apotheker Fr Merckling te Schaffhauscn de opvolger van den bekenden Richard Brandt en dienden om aan de clientèle te worden nitgeroikt Elko kaart n l werd entsierd door een reclame voor de beruchte Zwitsersche pillen waartogen wg zoo lierhaaldeiyk gewaarschuwd hebben Bjgkbanr moest er wat nieuws worden gevonden oin de aandacht op dio pillen te bigven gevestigd houden M t d K Rechtzaken Het gerechtshof te sGravenhage hervatl4 gister nog de behandeling van een zaak waarin het eenige weken geleden een nieuw getnigenverhoor gelastte Het betiof de veroordeeling wegens meineed in een bnrgerlgk geding door de Rotterdamsche rechtbank tot 4 maanden gevangenisstraf van een sigarenmaker in een der Zaidhollandsche dorpen wiens vrouw een kleine nering drgfl Bekl had nameiyk voor het kantongerecht te Gouda afgelegd den bem door een koopman aldaar opgelegden beslissenden eed dat het niet waar was dat hg aan den Reiziger van dien koopman voor een bedrag van ruim f 40 goederen had besteld ma r dat zgn vrouw voor slechts circa f 13 had besteld Na het afleggen van dien eed werd den koopman diens eisch ontzegd waarna deze een aanklacht wegens meineed indiende De behandeling van dit hooger beroep waarby bekl bleef ontkennen zelf de order te hebben gegeven hoewel de reiziger en een broeder van dezen die voor een andere firma reisde doch op den bewusten dag zgn broeder vergezelde pertinent onder eede bleven volhouden dat niemand anders dan beklaagde het koophriefje geteekend had leverde opzienbare bijzonderheden op ten opzichte van de zedelgke reputatie van den meergenoemden Gondschen koopman en diens reiziger Een aantal getuigen k décharge opder welke zelfs personen die zich op de publjeke tribune bevonden en den verdediger van bekl hadden aangebod getuigenis at te leggen wat door het hol werd toegestaan legden verklaringen af waaruit onder veel meer bleek dat die koopman onophoudelgk in processen gewikkeld was met zgn clientèle meestal plattelandsche en voortspruitende nit een biykbaar tot gewoonte verheven misbruik om den klanten veel meer goederen toe te zenden dan be steld waren waarna al die klanten weiger achtig bleven d t meerdere te betalen dagvaarding voor Iden rechter volgde Ook hadden die veijklaringen ten doel te doen uitkomen dat door den reiziger allerlei trucs werden gebruikk op deze wgze Als er sprake was b t van een gros fleschjes odeur en de niet steeds op de hoogte zynde plattelandsche winkelhonder of houdster vroeg dan den rei iger hoeveel zoo n gros bevatte werd ei geantwoord 12 Daar dat gefal den neringdoende niet zoo hoog voorkwam zoodat h j t daarmee wel eens wilde wagen teekendel hy t koopbrielje en ontving dan 12 X 12 = 144 fleschjes want beweerde de reizifier dan later bg had met 12 bedoeld 12 pakjes ieder inhoudende 12 fleschjes Ook ziu t eens voorgekomen zgn da op een koqpbriefje de hoofdzaak met gewone letters was ingevuld maar tevens met zeer kleine niet in het oog vallende letters iets was bggevoegd waardoor de bestelling aanmefkeiyk hooger werd opgevoerd Kortom er werd omtrent dien bewusten koopman en zgn reiziger wat men noemt ter terechtzitting een danig boekje opengedaan En met beklaagde of liever diens vrouw zou zich dan ook zulk een geval hebben voorgedaan dat er te veel gezonden was en het méér gezondene terug was gestuurd De koopman erkende die terugzending bewerende echter dat hel pak die terugzending bevattende door de eene of andere omstandigheid eerst veel later door bom in zyn magazgn was opgemerkt geworden Het had al dien Igd ongeopend in zyn magazgn gestaan Op desbetreffende nitdrnkkelgke vragen van eentge raadsheeren kon echter geen der getuigen waaronder vroegere reizigers van den koopman vorklaren dal de koopman zgn reizigers speciaal last gaf de gedane bestellingen op te drgven De vraag of hot waar was dat de koopman den bewusten reiziger vroeger wegens diefstal ontslagen bad terwgl hg hom later weder in dienst terugnam hetgeen door een der getuigen a décharge was verklaard maakte eveneens een punt van langdurig onderzoek nit waarbg de koopman ontkende dal er diefstal had plaats gehad Adv gen mr Reitsraa vorderde ten slotte bevestiging van hel vonnis Erkennende dat het getuigenverhoor geen gunstig licht op de hoofdgetuigen den koopman den reiziger on diens broeder bad geworpen achtte Z E G A daardoor niet uitgemaakt dat hunne heden afgelegde verklaringen onder cede en nadat hou op het groote gowiclit van dien eed was gewezen ongeloofwaardig zondert zgn geworden Beklaagdo s verdediger mr Lammers uit Rotterdam betoogde dat zyn cliënt het slachtoffer is geworden van sebelmery en dat niet bekl doch de koopman en diens trawanten op de bank der beschuldigden behoorden te zitten De qualificalies die pleiter aan het adres van die drie getuigen in zgn pleidooi richtte gaven zelfs den president aanleiding den verdediger tot matiging aan te sporen Ook op juridische gronden pleitte mr Lammers vryspraak en een geheel nienw onderzoek der zaak Stadsnieuws GOUDA O November 1903 Voor de eerste leesavond in het seizoen waren door hel Departement Gouda van do Maatschappy tot Nul van t Algemeen uitgenoodigd als sprekers op te treden de hb Tob en Jac Wilson uit Hoorn Genoemde heeren vergasten het aanwezige publiek op een achttal voordrachten nl vier ernstige en vier komische en beiden hadden veel succes PoslerUen en TcIcKraplilc Benoemd 1 Nov bg het Hoofdbestuur tot 2de klerk J M Palm J Kondgs enJ M Lamers t ot adsistent mej C E M de PlOnnies mej M C Sierig mej C A M Mansvelt Beek D van Vloodorp C G van der Boom A Kom en D Calisch tot klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse met plaatsing te Rotterdam M J Hopmans J J K Rozema J Berkhout J van Dorssen P Kaaiman C O Wicherts 0 L van Laore C Kars J A C van Beek en L L van der Vliet Bevorderd 1 Nov tot hoofdcommies der telegraphie de commiezen der telegraphie Iste klasse W R Barneveld te Arasterdam bgpost en telegraafkantoor Tulpplein H D Eeeser te Amsterdam F A van Suchtelen Jr te Amsterdam n P C van Dortmondt te Amsterdam tot commies der telegraphie Ute klasse de commiezen der telegrtipbie 2de klasse A de Veer te Rotter lam W F Jansen te Dordrecht C A Deul te Hilversum W A E Mulder te Arnhem J van Boven te Vlissingen en T L C Baarslag te Amsterdam Verplaatst 19 Oct de kjirk der posterijen en telegraphie 2de klasse J Zeevaarder van Rotterdam telegraafkantoor naar Ond Beyerlalid 1 Nov de commies der postergen 4de klasse J Wessels Boer van Winschoten naar Kampen de klerk der poslergcn en telegraphie 1ste klasse H G van Daftlen van Enschedé naar Amsterdam telegraafkantoor de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse B Blommendaal van Terborg naar Amsterdam telegraafkantoor P Dgkema van Zwartsluis naar Terborg A J Lindt van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam postkantoor A van Dis van Rotterdam telegraafkantoor naar Tbolcn J Kryger van Amsterdam telegraafkantoor naar Roosendaal tegraafkantoor en mej J 0 Oosterbeek van Amsterdam telegraafkantoor naar Wyhe 1 1 Dec de aspirant opzichters der telegraphie J Withaar van Rotterdam naar s Gravenhage berstellingswerkplaits D van Straaten van Leeuwarden naar s Gravenhage herstellingswerkplaats en G A Bor van s Gravenhage herstellingswerkplaats naar Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 Nov de klerk der posteryen en telegraphic 2de klasse A C J Hol te Kampen 15 Fehr 1904 de klerk der postergen en telegraphie Iste klasse 0 C M de Smidl te Amsterdam Eervol ontslagen 1 Nov de brievengaarder te Zuidlaren K Dwarshnis Overleden 12 Oct de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse M A N Rongers te Turn Tricots en Biemen ROOD WIT ROOI VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUD TelephooH Va Si bEïïRS van ROTTERDAM DONDERDAG 5 NOV LK ll K DuiTsciir ANn Rgksleening 189U 1899 3 89 NooKWF dE N Oblig Leening 1888 3 94 Rusi ASi Obligation Geconsolideerde GR 6 25 8880 4 9 Oblig bij Rothschild GR 025 I 1889 4 9 5 Goudloening 1884 5 9 i 90 Tlrkui Geconverteerde Leening Serie 32 Geconv Leening Serie C 3 g ZwKiiHN Oblig Ltaatsleening 1890 3 99 Arof ntijnscue Repiibliuk Buitenl Lecning 189 99 4 77 PTnviiwiale en SieiUlijke Lfemnijen Rotterd oblig 1901 4 102 Rütterd Oblig f 1000 18981903 3 97 fndiintrieele m Fmancifek Oudfrni mmqeii Oblig Ned Mg v Zekerheidsst van ambt en beambten 4 100 Schüldbr Voorschotbank Ie Roti 4 100 Ilypotheek Bankm Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Pandb üordrecbtscho Hypb 4 99 Alg Hypotlieekbrieven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 90 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Holl Gelders Hypb 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Hypb voor Nederl 4 100 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 100 Pandb Rotterd Hypb 4 101 101 Pandb Rotterd Hypb 3i 98 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 99 Pandb Nederl Hypbank te Veendam 4 100 Pandb Utrechtsche Hypb 4 99 Pandb Vaderl Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 100 Fabrieken Oblig Rullens Bicrbronweryde Zwarte Ruiter 4 98Vi IXverten Obligation Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Obligalien Nationaal Grondbezit 4 99 Oblig Leidsche Veem 4 Beloie Prei aandeelen Comp Intern des Wagons lits 122 Noobd Amebika Cert v aand NewOrleans gew 8 8 Cert v aaid ünited States Steel 13 13V SpoorweffUenmgm NBDBEI ASD Obl Z H Electr Spw My 4 102 PoBTcoiL Oblig Koninklgke TransAfr Spw Mtj 5 NooRn AïERiKA Miss Kansas Texas Certiflc v Aandeelen 17 New York Ontario en Westn Aandeelen 20 Southern Pacific Gew Aand 42 l SAIHSOil Markt A 88 Jouda Bch Foontl Xilrerm lUedatne Nat Wedstrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantels Co s umcs ROBES J PONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot do meest concurreerende Prgzen VEftSCHKlDENHElD Te Dresden is vier maanden gevangenis straf opgelegd aan een automobilist die in volle vaart op een groep wiolrgders was ingereden tengevolge waarvan eeii dame tegen een tolofoonpaal werd gesliiigiu d en eerst na anderhalve maand van haar wonden was genezen Zg zal ook nog een actie tot st hadevergoeding instellen daar haar eene voet nog niet goed te gebruiken is De automobilist was toen men hein acliternariop dat de dame gewond was doorgereden onder den iiitreep Och wat zg vergoedt my de schade aan mgn machine toch niet Hüo dtkweif gebeurt liet dat men zicli verwondt of dat men een zweertje heeft dat pgii doet Weet U dan wel dat in zulk OLii gevnl nie ts beters is d in een warm Sunlight Zeepsop Hou I do wond nadat bet bloeden opgeii judeii heeft of het zweertje in warm Senlight Zeepsop de pyn gaat bgna onmiddellyk over door de geneeskrachtige werking dei Siiiiliglit Zeep be staiiddoelen die zoo zuivel zgn als goud Tegen bloedvergiftiging en zweren is warm SunlightZcepsop zeer goed niels dat zoo heilzaam werkt zoo spoedig de wond zniveit en de genezing bevordert Predikbeurt bij do RemonstrantsbhOereformoordo Ooraoento alhlo Zondag 8 Nov s morgens te 10 ulir Ds H VAN ASSENDELFT Collecte Ned ligbel Gcnoüt sffiap Burgerlijke Sta d Haastrecht GEBOREN Anna orneli i ouders an den Hoek en M Steenbergen Cliiistiaan Johannes ouders Olgslers en M K Keoncn Johannes Gernrdus ouders J Htraver on J de Lange Wilhelmiiia lolianüa ouders G van der Pouw Kraanen A e Hoogonbooin Gerardus Ggsbertus ouders J van dor Lee en E van derLinden Adriana ouders 1 de Umin en M van Vianen Jan ouders A Buite laar en O Steehouwer GEHUWD G Dieponhorst te Moordrecht en A Dam A Streng te Vlist en A Boere Vllat GEBOREN Willem ondors H Stubbe en Z de Pater Willempje ouders A Rietveld en 0 Verveer ONDERTROUWD Joh de Pater en J Schouten Aü VI uT iwiT I i Ondertrouwd H N VALCKENIER de GREEVE en MARIE VA BERGEN S h B November 1903 Waddihosveeb Heden overleed na een kortstondige ziekte onze Vader Behuwd Grooten Overgrootvader de Heer TEDflIS DE HOOG in den ouderdom van 80 jaar en i maanden Uit aller naam T DE HOOG Gouda 5 November 1903 Verzoeke van rouwheklay verachoond te blijven V Voor de vele bewyien van belangstelling en deelneming ons betoond bg de ziekte en het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer H VAN WIJNGAARDEN betuigen wy onzen hartelgken dank Uit aller naam Wed H VAN WIJNGAARDEN PlIMK GoiDA Nov 1903 Ken bieè bet jetukileknil Hoofdprijs De prüzen zijn door den Staat gegarandeerd l itnowliffitig tot deelneming in ie tangen van de door den Staat ItamUurg gewaarborgde groote Oeldlotcnj waarin welter 10 mUioen 856 562 Mark gewonnen moeten worden De hootdprijien van deze voordeehge loterij zijn de volgende namelijk Ue allerhoogste prijs ia in het i elukkigste geval 600 000 Mark 1 Premie v 300 000 M 1 jiriji V 40 01 1 M 1 80 1 000 M 4 prijz V 80 000 M 1 50 000 M i JO OOO M 1 411 000 M S 16 000 M 2 liremien v JO UO l M Ifl 10 000 M 1 l remie v 36 000 M 40 B OOO M 1 SO DOOM 100 3 100 M 1 prijs 100 000 M 160 8 1100 M 1 80 1100 M ölïl t OllOM 1 60 000 M 812 4110 1 1 BO OOOM 76 SOOM In het geheel bevat dew loterij die viit 7 klassen bestaat 111 000 loten met 5 7U5 prijzen en 8 premten zoodat bijna op de fielft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardotir de speler in slaat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laalate klasse maar reods in olke klasse te winnen De allerhoogste prijs der isto klasse bedraagt in het gelukkigste geval i 0000 Mark stijgt in de e kl tot 5 000 M in de He tot 10000 M in de 4e tot 70 00 M in de re tot 7BI00 M in de fle tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tol ftOOOOO Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel 13 vastgestïld kost een geheel origineel lol slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slediis Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts GuM 0 90De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen wonlen aangegeven in het oiTirieelc trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking dü oiTicieele Irskkingslijat I e uitbetaling en verzt udiiir van prUzeu geschiedt door mij direct en prompt an de winners en onder de strengste geheimhoud ing ledere bestelling kan men eenvuudig per postwissct opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking oo spoedig mogelijk of uiterlijk lot 19 NOVEMBKR met vertrouwen tot Samuel llecksclier Senr llankier en Wibielkantoor in HAMULI l i Duitsclilnnd Zander Instituut Pliiwopleii Sing cl It 724 GOI llit Geneosh Dr J H BAKKER NIEMRIJER Directr I van DIIIIREN Heiland vanrtiogegr verhrommlni fii inffevallen burnt x en o heeneti en andereUc mH j or t nt feiii xwfi te coniitlti itle Hiileren yeiir xlrklrii rheumtttittehe aamloenluf en rerntulklnoen enz en Telephooniiet Gouda Abonnement I 40 ier jnar voor iereoelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlnj en onilerhoud g ratis 11 1 net IR aangoHloten aan het Rgkft Inter eommunaalbnrean Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHI MAEKT