Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1903

Attentie o 92m Politieagenten stelen nn zelf Sinds één hunner zjjn helm gepoetst heeft met Aoi blauwe band PoetKerême breken zjj in bjj eiken winkel waar Ahoi Poetscréme uitgestald staat gaan midden op straat zilte en poetsen met een woede alsof bnnne bevordering tot commissaris van politie er van afhing Ahoi Poetscréme is overal verkrijgbaar in doezen 4 5 T en 10 cents fleschjes jt T i cents en blikken bussen 4 20 30 on 60 cents Zenuw en lllaa r ijdei s onlt oil oïertniging als een werkelpe hulp in len nood het boek aanbevoleo Na ontvangst van mire per briefkaartnorlt li t boekjo irauco per post toegezonden door rtLOKPOEL S Uookh Zaltbommel MaandflEg 8 November 1003 42s te ilaargang Alvorens men zich een PETROLKIIMKACHEL aneclmlt bciichtig dan eoisl de Züo pas ontvangen Petroleum CraskacM Systeem WAHIIINGTON welke oon aangename warmte geeft geheel reukelooe zindelijk en zonder gevaar brandt In Daitschland onder strenge controle goedgekeurd on brandend te zien in het VERUOHTINtiS MAGAZIJN De Avondster Aanbevelend M M VA LOO Aanlegger van Gas on Waterleiding S HB WB B asawM Nieuws en Advertentieblad mor Gouda flri Omstreken Teletovn N St 4 e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 35 franeu per post 1 70 Afeonderiijke NarawMFS U J friN N lelrfoftli S I V K U T K N T I E N worden gojdaatsl van I r H els a 50 Centen iedere regel nieer 10 Centen ir ote lettei worden berekend naar plaatwuimle Inzending van Adveitenliën ol 1 uur de inidil Hil b t onichadtljrktU n f makkdykite poetsnalddel voor Heercii eQ vooral dames en Klnderichoenwcrk p de Appretuur van C M MUII r 4 Ca y l rilfl Btuth Str 14 Men lette Koed n naam en fabrlekimerk Vwkrvikur ky Hut WIekilltrt Ib iihesRWWk lalmterlM 4r HryM eii eiL Samraal Defet ky W larlenaeii ênktm aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West lndii zijn van al 1 OCTOHIvU verkrijjilmariV lO CeXltS p i Kxemj laar bij de Uitgevers A RIU ISMA en Zn Echte SiNGEE NaaimacMnes voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle hulnhoniieHlk naaiwerk Oiiderrlclit gratis ook in het iiiodernc borduren m Mo i ieii SINGER MAATSCHAPPIJ GOIDA I an£c Tiiiidewes 27 LANGE TIENDEWEG i Orooie Prijsverlaging BLUVSSEN Afdeeling ZUID HOLLAND riaagd c verlaagd verlaagd verlaagd verlaagd verlaagd verlaagd 46 c per pond was 50 c dus 4 c ve e per aiidcrliair pond was Tl r dus 4 aiKlerliall pond was 64 c dus 4 c aiHlerliair pond was 60 c dus 4 c anderhalf pond was 58 c dus O c aiKicrhair pond was 54 e dus 4 c aiidcriiair pqnd was 47 c dus 3 c Ilollandsclie Mélaage gelijk Matuurboler Deensclie Wélange gelïllt Cadeauv on aandeden in onze zeer beianorijke verlotingen gfP AlJes met de bekende praditig c waardevolle Te GOllllA uitsluitend iu onzen eigen winkel Hel Wapen van Asten Wijdstraat A o 160 A BLÜYSSEN ZONEN do eenige fabrikanten die rechtstreeks aan particulieren verkoopen tot fabrieksprijzen in 13S eigen w inkels Dit No bestaat uit Twee Bladen KERSTE BLAI Bultenlandscb Overzlehl De HonKaarsche Kamer heelt met al emeene stemmen besloten acte te nemen van Apponyi s ontslagaanvrage onder bet aitspreken van de hoop dat de nienwe voorzitter in denielfden geest werkzaam zal zgn als ign voorganger Tissa beelt in do Kamer zjjn programma oiteengozet waarin bg de voornaamste punten van zijn rode voor bet Hnis der Magnaten op eergisteren herhaalde Tlsza bood krachtig het lioofd aan de leden die bem in de rede vielen en het begin van zgn toespraak trachtten te belemmeren Tenslotto hielden de lawaaimakers op en werd Tisza met groote aandacht aangehoord In den Franschen Senaat is bet debat begonnen over de onderwljsqaaestie een zaak die niet alleen om zicbzelve belangstelling verdient maar ook omdat zij de proefsteen voor de eenheid in de regeeringsmeerderheid worden kan Keeds lang had seaator Beraud een voorstol gedaan tot alschalflng der wet Falloni waarin de vrijbeid om onderwijs te geven op den voorgrond staat en die naar den zin van de meerderheid te veel gelegenheid geeft aan de clericalen om de scliool in ban macht te krügen Duor de liorvorniingen die Ferry op schoülgebied invoerde is de vryiieid om lagere scholen op te richten reeds eenigszins beperkt de lycea daarentegen bleven voor het meerendoel particnliore instellingen die veelal door de geestelijke orden werden opgericht en geëjploiteerd Door de afschaffing van de wet Falloax wil men aan dien toestand een einde maken en de regeeringsmeerderheid is het daarover volkomen eens Niet echter over de vraag wat er in de plaats der wet Fallonx moet worden gesteld Het ontwerp Chaumié dat niet alleen door den heer Cotnbes maar door den geheelen ministerraad werd goedgekeurd bepaalt dat ieder die een middelbare school wil oprichten een bewijs van bevoegdheid moet verleggen Doch dit ontwerp gaat niet ver genoeg voor de uiterste linkerzijde in den Senaat die de opmerking maakte dat dit ontwerp den toestand volstrekt niet veranderde ijj diende het ontwerp BèraadThezard in waarin voor alle onderwijzers aan lycea een bevoegdheidsbewijs wordt ge eischt en dat bovendien het staatstoezicht voor elke onderwijs inrichting voorschrijft Wy deelden reeds mede dat de Union Bèpublicaine onder leiding van WaldeckRonsseaa besloot het ontwerp Chaumié te behouden ondanks het feit dat Oombes verklaarde zich meer met het ontwerp Béraud te vereenigen In een onderhoud dat de democratische linkerzyde met Oombes had sprak deze zgn leedwezen er over uit dat Waldeck Rou seau gemeend heeft door zgn ingrijpen tweespalt ouder de linkerzyde te moeten zaaien Maar hg verklaarde tevens dat Ohauniié namens de Regeering zgn ontwerp zal verdedigen Men verwacht na dat de linkenigde vun den Senaat zich wel weer vereenigen zul en ten slotte voor het ontwerp Chaumié zal stemmen Maar uit dit alles blgkt dat nu de Begeeringsmoerderheid in de Kamer pas weer krachtig is samengevoegd in den Senaat gevaar voor scheuring bestaat De niterste linkerzyde valt Waldeck Bousteau heftig aan 2g verwgt hein dat bij na pas vóór enkele maanden gepoogd te hebben enkele congregaties te redden thans weer poogt de congreganistische scholen te redden En dut is iets wat de uiterste par tgeu hem niet spoedig zullen vergeven De nSffscBe pêri nT £ haren wrevel over do buitengewone aliettings en voorzichtighcidsmaatiegelpn die te Wiesbaden zgn ge nomen Igdens het bezoek van den Tsaar Zy zegt nu te begrgpen waarom de Tsaar niet te Rome waarom lig nog nooit te lierlgn is geweest en waarom hy den laatstee keer geen bezoek te Parys heeft gebracht maar voor de poorten van Pargs bleef De voorzorgsmaatregelen te Wiesbaden geleken de bestaande Russische afzetting door Kozakken Om 3 uur mocht niemand de Burgstrasse welke van de Wilheimstrasse de voornaamste straat naar het paleis leidt in of uitgaan niemand op het troittoir niemand voor zijn huisdeur staan Zelfs de invalide soldaten van de Wilhelmsheilanstalt mochten zich niet voor het gebouw vertoonen Langs den goheelen weg van den intocht stonden twee pot dichte gelederen soldaten Wg weten zegt een van de Dnitsche bladen dat de maatregelen voor de veiligheid van den Keizer tengevolge van de aanslagen van de laatste jaren aanmerkeiyk versterkt zyn al Igken zg ook niet in de verste verte op de wgze waarop men in Rusland den Tsaar beveiligt Alleen herin nerde aan die maatregelen eenigszins do wyze waarop by het laatste bezoek van den Keizer te EIberfeld de dwarsstraten aan de kruispunten met planken schuttingen op de manier van kegelbanen waren afgesloten Maar dat is nog niets in vergelgkiiig me de maatregelen die te Wiesbaden genomen zgn Tcrwgl de vorstelgke personen voorbyreden maakte een heirleger van genniforraeerde en stille politieagenten front naar het publiek om dit scherp in het oog te houden Het garnizoen van 3500 was verstel kt met troepen uit Homburg Glossen Hannao Frankfort M in2 Boriyn die mannetje aan mannetje stonden met de bajonet op het geweer zoodat het publiek niets kon zien Bovendien was er te Wiesbaden geen gebrek aan geheime Russische agenten die iedereen die geen uniform droeg dreigend opnamen Hot was inderdaad of meu plotseling naar Rusland was verplaatst Al deze inaalrogolen moeten genomen zyn op verlangen van den Tsaar Natuuriyk werd ook de heele spoorlgn van Darmstadt tot Wiesbaden scherp bewaakt welke bewakingsdienst s avonds toen do Tsaar teragging nog versterkt werd Van oon foesteiyke begroeting van de twee Keizers door de bevolking van Wiesbaden is dan ook geen sprake geweest Alleen mochten eenige chiqne heeren en dames van balkons waar zg duio plaatsen gehnord hadden grojlon en wuiven Maar de raenigti op straat stond achtur een haag van flikkerende bajonetten De Vereenigde Staten hebben do voorluo pige regeering van Panama erkend In ambtelgke kridgen gelooft men dut de scheiding van Panama van Columbia voltooid is Waarscliyaiyk zal zy blgvend zgn Op goed gezag wordt verzekerd dat do tegenwoordige erkenning van zakeiyken aard i daar zg slechts bestaat in een machtiging van de Vereenigde Staten waardoor de bnitenlandsche consuls zaken kannen doen mot db nienwe regeering Volledige politieke erkenning zal later volgen Kr zullen door de Vereenigdfl Staten onderhandelingen worden aangeknoopt voor den aanleg van het kanaal Men verklaart als zeker dat do bestaande concessiea geen schade zullen Igden Verspreide Berichten Fkinkuuk De Kamer van Strafzaken van het Hof van Cassatie heeft verworpen het appèl van Frederic en ïhorése Humbert tegen hot vonnis waarbg zg veroordeeld zyn door het Hof van Assises tot vgf jaar eenzame opsluiting elk Van de vgf gearresteerde betoogers inzake de standjes ter Arbeldsbeorze zgn er twee vrggeaproken en do drie overigen veroordeeld tot vgf ii acht dagen gevangenisstraf onder toepassing dor wet Béronger Volgens de Matin is de onderzeesche boot Kerrigan de haven van Bisorta binnengevaren zonder dat mon iets van de boot bemerkte Met 254 togen 2i stemmen is aangenomen door de Kamer het voorstel van den sociaal democraat Dejeante tot vermindering van het crediet van den minister van justitie met 100 fr als bewys van den weusch dat de minister uit eigen beweging mocht overgaan tot verwyderiiig uit do gerechtsgebouwen van alle godsdienstige afbeeldingen en emblenmte DulTSCUI AND De voorzitter van den Beriynschen gemeenteraad dr Langerhans is eergisteren voor de eerste maal weer in functie zynd na zyn herstel gehuldigd met bloemen Do keizer is aan t pgpen rookun gegaan on hy smookt nu geregeld havana van een bepaald mélange uit een meerschuimen kop met zilveren ornament Groot Bkittasnik William O Brien het bekende lorsche lid van het Lagerhuis die de stichter is van de United Irish League die nugonniaal vervolgd is en die in t geheel meer dan twee jaar in de gevangenis heeft doorgebracht wil aftreden als lid voor Cork om do houding van het Kre min s Journal vla k vis de lersche Landwet BINNENLAND Do loodscho Ourant thans te sGravenhage verschynond zal voortaan In grooter formaat onder directie van den heer H M Brander te Amsterdam het licht zien Voortaan zal het blad tweemaal per week vorsohynen hetgeen iets byzonders is In do Joodscho ALLE Boek Courant en Handelsdrukkerij Tr ï 3ïT ft A BRINKMAN Z le vert in den kortst mogelijken tijd SOORTEN DRUKWERKEN tegen BILLIJKE PRIJZEI Goada Orak van A BRINKUAN Zn FEVILLEIOK Amerikaansche roman 60 Nog voor Dorison de vraag had kunnen beantwoorden viel Cathcart in roet te zeggen Bcpa d poging tot dtetatal dokter I Dit jonge mensch mijn neet liep bedaard langs de BondStreet Myn vriend en ik liepen toevallig op een geringe aistand achter hem toen op eens drie mannen uit een schuilhoek te voorKhijn kwamen en hem van achter wilden overvallen Mijn neef moet dat gehoord hebben keerde zich plotseling om en ving zoodoende den slag die bepaaldelijk op het achterhoofd was bedoeld met zijn eenen arm op Toen riep mijn vriend Wacht schurken en in tieltde oogenblik was het drietal in de duisternis verdwenen Wij riepen een legen wagen aao en re cn onmiddellijk hierheen want van mijn vriend Eustace had ik gehoord dat er voor de heelkunde in heel NewYork geen beter geneesheer bestond dan dokter Fawett gFasaet had intusschan het onderzoek voortaezel en leide na enkele oogenblikken De arjn ia met gebroken mijnheer Breng gerust u neet thuis en geel hem om den geheelen arm warme omalage MO WW ali hij t maar verdragen kan vier 01 vflt uur lang Kom dan morgen ochtend voor tien uur met hem hierl Faasett bprak kort aangebonden met iets bevelends in den toon zijner stem Cathcart had hem gaarne aan het praten ge kregen en begon daartoe al een poging te doen met te klagen over de onveiligheia in een stad als NewYork maar dokter Fassett ging daar niet op in en verklaarde eenvoudig Ik heb u gezegd hoe er vooiloopig moet gehandeld worden doe mij nu ook het genoegen om mij niet langer op te houden ik heb een zeer ernstig geval te behandelen en moet dadelijk de deur uit Willen wij met het gereedstaande rijtuig u even brengen waar gij wezen moet dokter Zorg liever dat uw neet zoo gauw mogelijk zijn warme aanslagen krijgt voegde Fassett den ouden detectieve toe Hierop viel niets te zeggen en zoo verwijderde zich dan ook het dvietal Cathcart was slech gemutst en zeide toen hij weder in het rijtuig had ptaats genomen Dat ging niet naar wenscti Dorison I Ik had den kerel zoo graag in een gesprak gewikkeld om hem langzamerhand op Langdon te brengen Ik moet toch te weten zien te komen wat lic dokter van hem weet No miöchien ben ik morgF gelukkiger fDat was de dokter door wien mejuffrouw Eustace op Broadway bijna was overrijden geworden verklaarde Dorison maar hij herkende mij niet Op Dorison kamer gekomen hielpen Cathcart en de agent bem te bed eo sorgden zij voor de warme omslagen Maar de agent werd spoedig door den ouden detectieve ontslagen met last om des morgens naar zijn naar Cathcarts woning te gaan en de brieven die intusschcn voor hem mochten zijn binnen gekomen dadelijk bij hem te brengeti Toen maakte Cathcart het zich op de sofa eenigszins gemakkelijk want van slapen kwam met veel daar hij met voorbacldige zorg Dorison bleef oppassen De warme omslagen deden den patient heel veel goed dat gevoelde hij wel maar het was hem toch met mogefgk in slaap te vallen niet zoo zeer omdat hij pijn had als wel omdat h voortdurend moest denken aan a het belangrijke dat de afgeloopen dag voor hem had opgeleverd Thans zou zijn leven na acht jaar waarin hij als het ware zijn eigen persoonlijkheid had moeten verloochenen in andere banen komen Toen de dag reeds begon aan te breken viel Dorison in een slaap waaruit hij evenwel toen het nauwelijks acht uur was geslagen door Cath cart wedif werd gewekt die hem verzekerde dat het tijd was om op te staan en behoorlijk te ontbijten Kort daarop vertoonde zich ook de agent der geheime politie met Cathcarts brieven Onder die 4iMukken door hem medegebracht was een telenTadA dtit Cathcart het eerst inzag Na het te hebben ie n stelde hij met een lachje dat van levredeffr getuigde Doriaon het papier Ier hand Dorison las het volgetide vLaqgdon was hier voor zeven jaar aU Harry Farish bekend Hij was destijds een aankomende jongen Kwam later in de gevangenis Dücnule vijf jaar geleden als Harry Langdon te Chicago op Itrief volgt Dit bewijst althans zeide Cathcart dat dit gedeelte van mijn stelling waar was Na afloop van het ontbijt stelde Cathcart voor om naar dokter Fassett te gaan Dorison vond dat het niet bepaald noodig was Hij vcrbeel hle zich zeide hij dat zijn arm huewel wat pijnlijk en wat stijf verder niet geneeskundig l chandelti behoelde te worden Maar Cathcart voogde hem toe Zeg Dorison hebt ge dan werkelijk met vermoed dat ik die historie van uw arm alleen heb te baat genomen om langs een onf ezochten weg met dien dokter Fassett in aanrakmg te komen i Het zou op mijn woord heel verkeerd zijn om niet uit dien man te halen wal er uit hem te halen is nu wij daarvoor zoo goed m de gelegenheid zijn I Wat Fassett weten mag van Langdon valt tut nog loc niet na te gian maar ik wil ter op toel SIJC i h j lij vertelt wat htj zelt weet Uw verwonding gtelt mij daartoe zooals gezegd ia een uitmuntende en ongezochte aanleiding Dorison maakte geen tegenwerpingen meer ea bij hun komst vonden zij de wachtkamer des dokters vol meiischen Wordt vervolgd