Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1903

o 9260 Vrijdag 13 November 100 43si e Jaargang GOMfiHE COURANT l ietiws en Adverlenttehlad mor Gouda en Omstreken o Si Si O e Teletooii iv 89 De üllgave lezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonflei ing ar Zon en Feestdagen De prijs jjer drie maanden is 1 25 fran eo perpost 1 70 i Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleroon No 89 I V l U T E N ï I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden lierel end naar plaatsruimte In sending van Advertentiën tot 1 uur ilep iniilil Gouda Druk van A BE INKMAN Zs 2e Abonnements Voorstelling êondcrdag 12 November 1903 Kininklijke A fe lid Neilerlaiidscli Vereeniginij Toooeel NACHTASIEL Tooneelen uit de onderste lagen der Maatschappij in vier bedrjjven Oplreden van ALLE eersie artisteii Aanvang half 8 uur HH Gewone bepalingen en priizen TE HULK 1 DECEMBER of later HEERENHUIZEN met TUIN ö Kamers ruimu Warande Keaken en Kolder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in allo afmetingen en zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen ans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prys van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 600 stuks gezaagde 3 4 en 5 dnimfeche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTÜKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Sohoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prys van 12ct por stuk STEEN en PANOVENHOÜT 8P00RLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in ulle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN lu BOONENRUS 60000 bossen KRIBHOÜT AIUb wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp connirreerende prijzen en zes maanden crediet by den honthttiidelanv JOH SAMEN te Cothen ThiiRj i Wond rbal m in do i üIioü1o werelil liokuiul oii geroemd OiiovortrolTtm rniiUlül tüfjun alle It O r s t L O li ir lever H a II g z 1 e k t e II enz luwuihlig zuowul ftia ook iiitweudifï in bijna iiUo zioktüguvntleu mut goed s ovolg I aan te wonde Pr js ier MllCOll 1 1 j i er post f 115 TUtrry s W de lf Sozit eoii alaiiog ongokoiii o jïöiiooskrHcht 811 hoilzamo werking Maakt meestal olke pijnlijko u govaarvollü oppratie goliool overbodig Mot dose zatf werd eon 4 ttar oud voor üii t eiicesli k a ellOUllen liecnicezwcl m onlant a oon bijna 1 jaur hHiikeriyden fceiiczen itrengt genozing en ver nciiting dor pijnen l ij wondon ontstükiugen enz van lillorloi aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothekvr nVM I llKlieKS llokin 8 Amsterdam Waar Kuentlepüt i brBlelleiueD direct aan idieSchutienipotheke ilei A TIIIDRUY in Pregradii bel Etubitach Oesterreich Gelieve proapeotai te outbie eu b bet Centrul Ue t Sunder Rokin S isuterdim o j ROOKWORST Ë Van af heden bij mjj verkrygbaiir evenals vorige Winters de i Prima Geldersche Rookworst j II 45 cent per pond o Mot deze heb ik de eer m jn geachte clientèle attent te maken dat deze soort JtOOK WOUUT voor Gouda en Omstreken alleen M niy verkryghaar is Aanbevelend j t W DE pOER i KORTE GROENENÜAAL 200 Geen Kinkhoest Geen Inlluenzd Om lünkhoosl lhUuenza Borsl Hl ISoclaandooniiig binnon den kortst raogciyke tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de tocvlniSBt tot de van onds bekende hekrodmle ert werehlberormde Superior I Jl ru Ye Borst i uit de Konlnkiyko Stoomfabriek DE iPNINGBLOBM H N VAI DEN HAAG i i SCHAif VI HofleyeranciiJ u Flacqé f l J 70 cps et bj C Co Westhaven 198 Öoi 4 ï kleiweg K fjl MILD Veerstal U 12 i te muda A BÜUM4N J oor ec i PINKI K Firma WOLFF Gouda E Hl VAN Nieumerkerkad IJael A N vaji ZESSEN Sc i i H i ii en J Ti TORKEN Bostwp 13 V WIJK Oudewaicr A SCllEBK Uliastrecht i v W v BDEj Oudewater K vin der IIKI IDBN te Reeuwijk P v n SPfK Moerca0U O v STAll Waddinasveen Wed A HOLST Waddinasveen M KOLKMAN Waddsmngeen l A uu GKOOT Oudewaten DE JONGU Oudewater 1 P KASTEtiElN Polshro ekerdam D BlKKEll te Benschop Voor de laii 6 Winteravonden bestaat er geen aangenaMer en i oedkooper lectuur dan de verholen van de lieroeiiKlc Amerikaaiisclic nelccliYe § Ieder nummer met een fraaie In Bier kleuren gedrukte plaat op het fl omslag bevat een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen X dus 04 kolommen drnks en koit tlecMt per complete Koman 10 cent X LBBST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste X Boevenholen in Amerika binoendringon ¥ IjMEST hoe de beide Wilsons zich vermomd in het meest gevaarlgko O donkere New York begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadiger s Q weten te snappen Éj IjÜEST hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige diefstallen en moorden aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren X gmaaU er bestaat geen boeiender Lectnur voor slechts lO eeut een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwissel Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau van ons Blad verkryghaar zyn No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het geI stolen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje Het geheim vnn de Tombs No 4 De Wilsons op het spoor van de grootste oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder No 6 De Wilsons en de Boeven in het donkerste van New York No 7 De Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiumschuivers De gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New York Het geheim Tan John Street No 11 De Wilsons en de Koningin dor Anarchisten No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en het Boortje te New York Een lastig geval in Bowery Laan No 15 De Wilsons en de Maildieven No 16 De Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons en de verdwyning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de pynbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago Patent H Stollen Ititiieliart Mti ÊSF iroitil in HHHL U t Diiiucii W ÊO Sy rimmni Warnung Der grosse Erfolg rf t untsrs Pat a H HtolUm smisgin hst Msss lu rsf ulilsitaim toerthlosen Nachahmungm ititim Uên ksufs t thsf uniers atets scharfen M Stollen mir nn tins direct odsr lit solehsit Htstilisiidlunisti si dmn iinssr PlsHt fis nsisalUlisiid siisishinD M SS PnUlUtm ml Znsani Hoofdprijs MeD bieilii bel De rij en zijn door den Staat i gegarandeerd OO flOO Mk Uitnoodiyiiiii tot jlpm iiiag in van de door den Staat tiamburg gewaarborgde groote Geldlotcrij waarin zeker 10 Millioen 856 562 Mark gewonnen moeten Ébrden De hootdprijzen van cme voordeeligeloterij zijn de volgende naajlijk De allerhoogste prijs is imiet gelukkigste geval I f J 600 000 m j ijs V 40 0 in M ijz V 30 000 M 20 00 1 M 16 000 M 10 000 M S OOOM 3 000M Ï OOO M 1 000 M 401 M 1 30 1 M loterij die uit en met 587UÖ at bijna op de valt Bijzonrt ïlierkelijke VerIqtenj waardoor 1 Premie v 800 000 M 1 80 1 000 M 60 ÜOO M 46 c 00 M 2 premien v 40 00 l M l Premie v 35 000 M I 30 DOOM 1 prijs loo non M 1 80 000 M 1 60 000 M 1 50 000 M ei premie 1 lie taalsfie M in de jja OÓ M in lè In het geheel bei at 7 Uabsen bestaat 111 000 prijzen en 8 priinien helit van iHe loten een ij lere attentie terdient de i bejering van het plan de de speler in staat is ge liiffi als lot nog toe alf kliiple maar reods in olki ie allerhoügpte pri gt in het gelukkigste de e kl tot 5j lOOOO M in de i T 00 M in dWitfr iC en Idatsta klasbMtijjff de éérste rij tr it k bteld kobt f üriginee lot t origineel lot kg AMen ioor de Ijij zOQlvèti ïlb ijfc juibt Ijjst de l aangeapven n tpb officieèi vOtoifjBJl van htt Wi len Valfflen Stat welk plan yïfjop iflnvralg atis wdfzend leitóe déilnem tt m e lpterij Hitvangt pug e it gd Qniuiddilijkjlli M plaa b geliad hebbeia trekkingP du oMl ilf Ar kl ingslijst llc ullhetaMug ciM rzcl ii vui lrUzen geschiedt door mij direct j en proropi aan de winners en onder de strengste geheimjiouding ledere b stellii g kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Mtn wendo zich dus met de aanvra ig om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 33 NOVEMBER nïe t vertrouwen tot Samuel Hecksclier Senr Bankier en Wibselkantoor in HAMBURG Duitse liland Wie zeker zijn vn d Echt EuCel vACftO te ootTangeUf mmmeiitjiesteU eo sa vel pro emingen in den handel gekomen oüdet de num des uitvinders Dr Mlohaelii verratrdigd if da best machines ia het weieldberamd ètabUiasement van Oebr Stollwsrck I Keulen tlaeht Bikel eacao m vierkanten bus3 i Deze £ ikel C cao ia met melk gekookt eene angenuae gezonde druk voor dageHjksch gebruik een 1 2 theelepels van t poeder voor een kop Chooolato Als geneeskncfctige drank bij geval van diarrhee aleohts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voornauzuta H Apotheksrs ens p Vt Ko V K rceflbu je TTM znw o a35 QeneraalvsrtlgenwooTdigw fwtr Keder and Julius MattenklMlt f 2f 4 FUIKÜOUOE SCHIEDAMMEH GENEYEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bjji M PEETERS Jz N B A 1b bawüs vM eoklhoid ii oachet en kurk flteods voor zioD raa den naam dor Firmt P HOPPE Amntsrdam Kalversnuat 103 puUeiilandscli Overzicbl Dinsdag zjii do Belgische Kamers weder bijeeftekomon M n verwacht een kalme zitting De sociaal dcinocraten zullen yanrsehijnlijk een voorstel doen lot iiivoeringvon Zondagsrust en overigens zal de begrooting een groot deel van don lijd in beslag ncincn Maar het Van zeer wol dat er plotseling e t j groote beroering in dun parlementaireS broSfketel komt iadien do sociijal denioj oraten op hun conires van 39 Koveihbet mbchten besluiten een nieuwen fitrpd voor h t algemeen stemiochtl te beginnSn pit ittfli niet onijogolök zvjn mot het oog op m ajfctemecne verkiezingen van t komend jajij è I indép uSielge gffloolt intiissclien dat liilisten Ken veldtocht niet zqllen beginnJi er zekeo te zijn van den steun der linki fcralen I i Jijerigens kan do fegeei jng oen kwaaid l alrtiertjlj beloven door een aangekondigde JecpelMtid over de ijijtwerking der nieuwe lègerwcfl Vaarbü het Wiet onmogelijk is dat een decl i der lechlerzijde den minister van ijorlog gertêrnal Coutobant d Alkemade en mot hem Soii minister prcsilent De 8met de Kaeyer zelveii z il trachten oen bceiilje te liehten I Twee van de bekendste jonge unioni itoii nit het Engelsche parlement lord Hugh Cecil en Winsten Churchill wagen zich in liet hol van den leenw Vandaag zullen ziJ in Birmingham een vergadering toespreken over Chamberlain s plannen en ö zullen wel niet vriendelijk in hun oordeel z in De herinnering aan de onhebbelijke wijze waarop daar een vorig maal een vergadering van tegenstanders van Chamber lain werd belet door een volksmenigte die o a do ruiten ingooide doet dan ook het ergste vreezen Maandag liepen er al Sandwichmen door de stad met borden waarop stond Zal het aan radicalen worden toegestaan onze Joe te bestrijden P Komt met duizenden op Dot belooft dus eenige levendigheid te brengen iti den wel wat vervelend wordenden stroom van vergaderingen en toespraken over de tarietkwestie Want al maken W j er niet iederen dag melding van de hoorn van redoovevvloed die dezen herfst over Engeland wordt uilgestort is nog altijd even gul Maar de bovengenoemde vergadering heeft meer dan gewone belangstelling uitgelokt De heer Mooro Bayley die de vergadering al presideeren heeft van verachillende personen brieven van instemming gekregen en daar onder ook een van niemand minder dan FEVILLEIODI wi A7nerikaansche reman 65 Toen xij u verklaarde dat de papieren die zij in handen had niot de verlangde waren wildet gij haar die met geweld ontrukken Zij bood u een krachtigen weerstand en in een oogenblik van woede en wanhoop londer voorljedachton rade driftig bij den niet verwachten tellen tegenstand dooddct gij haar en werden de papioren door u bemachtigd Het waren inderdaad verkeerde documenten Daarvan hebt gij u zeil overtuigd nadat ge u langs de achtertrap en vervolgens door het café verw derd hadt Het waren slechts brieven van Ruben Dorison aan Ëmmfl Farish Hoewel de arts een poging deed om hoonend te lachen verried zijn geheele uiterlijk zijn innige verbaxin en tusschen de tanden mompelde hij onverstaanbare woorden Kunt gij dat alles loochenen vroeg Cithcart gestreng zich tot Dorison wendend voegde hij er bij tGeet mij uw strookjes papier De jonge tnan geheel v blult over de besliste wijze waarmede de oudo detectïeve het moordtoonecl had afgemaaid alsof hij van alles een ooggetuige was geweest bracht het opgevorderde uit sijn porteleuille te yoorschijD en stelde het den hertog van Devonshire den oud collega van Chamberlain Hij herinnert aan het verschil van meeniilg dat over de kwestie is gerezen en vervolgt daln üe argumenten vnh de eene zijde zijn reeds ten volle te Birmingham uiteengezet Ci i ik bon zeker dat een stad die du oer had zooveel jaren vertegenwoordigd to worden door mr John Bright zali vi nscLendat een goed gehoor zal worden gegeven aan de nitcenzelting van do inecniiigon waai van bil een van de eerste kampioenen was Het staat echter te vreezen dat de Birmiugliamm rs niet zoo loyaal zullen zyn Ook de bladen doen hun best om do mensclien op te wokken iiaar die verg idering te gaan en tegen de motie te stemmen Het is natunrlyk nog onmogelijk te zoggen of Chamborlain b kansen in t land gestegen zjit Aan de eene zjdo ii het onloochenbaar dai hy in weerwil der waarschuwing van duur brood door de vrijhandelaren on free fooders aangeheven toch veel aanhang heeft verworven onder oen deel der arbeiders en onder de kleine bargerij Aan den anderen kant heeft hi echter in de koopmansn ereld veel steun verloren wegens do ombestemdheld van zijn voorstellen en ook wegons do talrijke onnauwkeurigheden in zijn berekeningen die door het groote pnbliek niet worden opgemerkt maar die de ergenis opwekken van de heter ingewijden Opinerkelgk is het dat nog altijd de grootste kracht in do vrijhandelbewcging niet uitgaat van de liberalen al doen die ook dapper mee maar van de unionisliaclio free fooders rie liberalen zijn nog altüd aan het redenoeren over hereeniging Zaterdag hooft lord Rosebory er opnieuw op aangedrongon Laat het verledene het verledoiie blijven zei hij 0 a en in een welsprekende en luid toegejuichte passage betoogde bil do noodzakelijkheid duArvan Er wordt nu aangekondigd dat Bannernian eerstdaags van zijn kant een toespraak Van dezelfde strekking zal houden Zoo komen ze or langzamerhand toch ♦ Minister BaHour heeft in zijn öuildballredevoering verklaard dat hot Oostonrijksclr Russisch hervormingsprograni voor Macedonië moei beschouwd worden als eon minimum waarvan niet kan worden afgegaan Maar heel veel vertrouwen in de resultaten van het program toont de Engelsche minister president niet wanneer hg in dozelfde rodevoering zegt dat do vraag hoe do cbristenonderlanon van do Pirte moeten worden bestuurd do oorzaak geweest is van Cathcart ter hand Deze strookjes papier hernam de detectieve werden een kwartier nadat gij u verwijderd hadt gevonden in de kanSer waar de moord had plaats gebad het eene op den grond het andere nog tusschert de vingers van het vermoorde niei e Toen haalde Cathcart zelf uit zijn zak den bundel papieren dien hij gevonden had in da brandkast van Fassett en zocht daar twee eenigszins verkreukelde brieven uit Fassett werd nog bleeker dan hij reeds was en keek onwilleketlrig naar den hoek waar de ijzeren kist nog geopend stond Hi raadde alle wat er moest gebeurd zijn en vloekend snauwde hij den detectieve toe Je bent een diet NeetJ antwoordde dfe oude man bedaard ik heb alleen beslag gelegd op datgene wat gij zelf op den avond van den moord hebt gestolen Ziet ge wel hoe goed deze strookjes papier passen aan I de twee brieven die gij het arme meisje bij de worsteling hebt ontrukt i Thans kan men het geheel lezen Hij las inderdaad nu den briet dien Ruben Dorison aan zijn vrouw Emma had geschreven om haar te melden dat hy voor haar had gezorgd Toen legde hij den brief op tafel fn zeide tot Dorison Dat is een boodschap van uw vader uit het grat John Dorison I Fassett zag vreemd op Wat zeg gij d iar vroeg hij Dat is immers Dudloy Neen antwoordde Cathcart dat is de zoon van Ruben dat ii John Doriaon die acht jaar de tallooze politieke complicaties van ernstige oorlogen en van heel wat zorg voor de Enropooscho hoven on dat het onmogelijk is dat zoo n lange ziekte nu ineens en voor goed zoo worden genezen door diploraalieko bondigheid Mei die meening staat do heer Balfoar zekiT niet alleen Voor het oogcnblik kan do diplomatieke handigheid de Macedonische beweging weer tot rust brengen de vraag al altoos vanzelf weer opnieuw aan do orde komen en geen oplossing zal baten zoolang de Torksche heerschappij in Macedonië wordt goltandhaafd Voorloopig blijft alles ecliter zooals liet is En liet is nog niet eens zoo lioel zeker dat du eischen van Rusland en Oostenrijk wel ongew zigd gohandliaafd znlloii worden Aan de Krankf Ztg wordt gemeld Het antwoord van Ruiland en Oostenrijk i nog niet vastgesteld dit wacht op de terugkomst van graaf Lamsdorf te Petersburg In Vildiz Kiosk is sedert een paar dagen door het oplreden van bevriende mogendlieden een groote verandering ontstaan De sultan schijnt meer geneigd zich mot de onaannemel k genoemde punten van het program dor beide mogendliodon te voreenigen Eeg overeenstemming zal waarschijnlük worden verkregen door de tegemoetkoming van Eudand en Oostenrijk die niet op do onveranifêi de aanneming van liet ontwerp zullen aandringen doch bij de onderhandelingen over de onderdeelon concessies zullen doen waardoor de eigenliefdo van den sultan ontzien wordt on met zijn raocilpo positie rekening wordt gebonden Te Athene is een brochure verschenen die zich met groote heftigheid tegen de door de Bulgaren in Macedonië nagestreefde hegemonie keert en o a een overzicht in tabelvorm geeft van do door de Bulgaarsche opstandelingen tegenover de Grieken begane gewelddadigheden bovat Daarin zijn opgogeven namen woonplaats en beroep van de slachtoffers plaats en dag van ieder feit benevens do bijzonderheden en omstandigheden waaronder het gepleegd werd Do eerste label geeft de slachtoffers der Bulgaren in het district Saloniki van 1897 tot 1900 en bevat de namen van 40 vermoorde örieken waaronder 6 priesters De tweede tabel loopt voor hetzelfde district van 1900 tot Februari 1903 on noemt 54 slachtoffers Daarbij zön een priester en twee jonge meisjes Een derde eindelijk somt op de in het district Monastir omgekomenen van 1900 tot Februari 1903 Dat zijn 134 personen waar heelt geboet en geleden voor de zondenflpHarry Langdon zijn half brooder want hij W is ook de half broeder van uw slachtoiTer dokter Fassett De geboeide man geraakte meer en meer in de war God welk een onthulling 1 riep hij uit De detectieve wachtte tot hij iets meer zou egg n doDh Fassett verzonk m een somber stilzwijgen Cathcart voegde nu den tweeden brief met het djyirbij behoorende strookje te zamen en zeide tosn Nu is ook dit duidelijk genoeg te lezen en we krijgen dit doende nog beter getuigenis voor het geen tÉMaareven heb gozegd In dezen brief van Ruben Dorison aan zijne Emma spreekt hij van zijn slechten zoon liarold met den naam er bij De brieven dokter Fassett waarvan deze strookjes waren afgescheurd vond men in uw brandkast Wilt gij nog meer hooren Welnu dan kan ik u zeggen dat gij na uw eersten moord te hebben gepleegd naar de zestiende straat zijt gegaan begeeriger dan ooit naar de door u fcfcdoe 1de documenten Gij vondt de moeder alleen en stcldet haar uw eisch even vruchteloos als gij t haar dochter hadt gedaan I Toen waren uw zinnen verward en hebt gij zonder worsteling uw tweeden moord volvoerd wel wetend dat gij anders onvermijdelijk zoudt beschuldigd zijn van Anna Parish om het leven te hebben gebracht Ja de moeder werd wel degelijk met voorbedachten rade door u gedood en eindelijk hadt gij dan toch ten koste van twee moorden de papieren die onder weer een aantal geestelijken en leeraren Deze opgaven botrelfen alleen de moorden niet ook de verhieldo landgoederen en boerderijen de verbrande dorpen de in de lucht gevlogen kerken Deze zegt do brochure zijn to vinden in do memorie door de Bulgaarsche comité s aan de groote Mogendheden gericht Hterbij is alleen nog op te merken dat zy daar oji rekening van de Turken gezet zyn hoewol zy voor eeu groot deel althans door de Bulgaren zelf gepleegd zgn Als een bevestiging van deze trcurigo feiten kwam gister een telegram uit Konstanlinopel dat de Bulgaren het dorp Zirnovo liebben omsingeld on in do Orioksche kerk aldaar vier personen hebben omgebracht Deze moordparty zonder eenig doel die nooit kan strekken om het Turksche juk al to werpen komt opnieuw bewyzeu boe voorziclitig men moet zyn in zyn sympatliie voor de zoo wreed vervolgde Macedoniërs die immers geen haar beter blyken to zyn dan hun onderdrukkers President Roosevelt heeft zgn Boodschap aan het Congres gezonden Do President is van oordeel dat niet alleen hot belang maar ook de eer van de Vorcnnigde Staten het uoodig maken hot handelsverdrag met Coha door een wotteiyko regeling van kracht te doen worden Liet men dat na dan zou liet veel gelijken op do schending eener belofte De regeering had zich verbonden Cuba te behandelen als een land dat in een uitzoitderingstoostand verkeert tegenover do Vereenigdo Staten Bg Piatt s amendement werd bepaald dat de republiek Cuba in zoo nauwe betrekking tot de Unie zou staan dat zy niet als een vreemd land kon beschouwd worden Daaruit moest noodzakoigk volgen dat Cuba tot zekere hoogto deel uitmaakte van het economischo stelsel dor Vereenigdo Staten En de regcoring der ünio zou aan geen buitenlandacho mogendheden kunnen toestaan om krggskundigo redenen misbruik te maken van Cuba s ligging Als een bewys van haar trouw aan de Vereenigdo Staten had de Cubaansche republiek marinestations boscliikbaar gesteld welke Amerika s belangen in de wateren ten Zuiden van haar grondgebied beveiligden Die belangen zouden nog versterkt worden door het graven van het Pa namakanaal Het zou een kortzichtige politiek zyn als men geen gelegenheid gaf tot ontwikkeling van den Amerikaanschen uitvoer naar de groote Cubaansche marlteij ah men Cuba in do armen dreef van andere waarlijk zooveel waarde mochten hc SIf in uw bezit Toen t lancet aan uwe hand ontgleden was en gij te gejaagd of te gehaast wa ir om 1 Jig daarnaar te zoeken spoeddet gij u wpg en wel naar het hospitaal waar men reeds uw komst verwachtte en waar gij eelt weder met vaste hand en juisten blik uw taak als chirurg hebt vervuld Cathcart zweeg een oojtenblik on ging daarop voor terwijl hij naar den bundel papieren wees dien hij op tafel had gelegd Kn hier zijn nu de schuldbewijzen tc en Harold Farish valsche maar niettemin betaalde wi isels valhche cheque s benevens allerlei geictiriiten die van oplichting en zwendelarij getui jen en bij al die dingen liggen ook de huwelijksacte van Ruljcn Dorison met de zoogenoemtie weduwe Farish en nog enkele andere tam il ie pa piereen De gevangen genomen booswicht die uu wel wist dat hij reddelooj verloren wasi deed zells geen poging meer om zich te verdedigen nnar barstte daarentegen eensklaps in een bitteren en akeligen lach los Ja zeide hij gij weet alles en zult denkelijk nog wel meer bewijzen hebben voor mijn schuld Welnu dan is t nootlot mij bereikt Til iqij in een stoel dan wil ik u op mijn beurt wat verlellen want ik heb niets meer te vorcwijgen Dorison gevoelde werkel jk enifj medelijden met den tot vertwijfeling gebrachten schurk die alle hoop op behoud allen strijd had opgegeven Wordt vervolgd