Goudsche Courant, zaterdag 14 november 1903

teeken en ten bewgze daarAtn de gchnttiog verzegelde Vei spieide Beiiehtcn Frankhuk In de sociaal democratische part te Marseille is t tot een scheuring gekomen de oud bnrgemeester Flaissières is overgegaan naar de radicalen en nu inllen dus bj de aanstaande verkiezingen drie partyen in t vnar komen Door den profeet van het Nuorderdepartcment zjjn getuigen gezonden naar den afgevaardigde voor Armentières Dansetto wegens diens uitlatingen Zaterdag 1 1 inde Kamer by Jaurès interpellatie over destaking dat wellicht hut proces verbaal vanhet onderhoud tusschen patroons en werkliedenvertegenwoordigers niet juist da wederzydsche voorwaarden heeft weeAegoven I In do Kamerzitting eergisteren hemt de afgevaardigde Lasies verteld dat zyn ffanm valscheiyk en wederrechteiyk is geplka st ouder het manifest van den nieuwen Ufoonpretondent generaal Franijois de BoKrbon en Lasies betoogde dat hg wël de ng ring beetrydt doch voor de Republiek is Het boet nu dat Kdgar Combea zoonvan den premier Maandag a s reeds in unfitie zal treden als lid van den Eaad van itatoen dan spoedig zal aftreden als seen arisgeneraal van het departement van bwinenlandscho zaken h DpiTSCHMjJD Il De 32 iarige vrouw v n éen ettei etter te Beriyn heeft eergisteraorgen in waBuzin terwyi haar man in een n3ringiydersg4ticl t verpleegd wordt haar rie kinderein jongens van 7 6 en 4 jaar achtereenvqlgens opgehangen aan den deurpop Door den Academiscflè Senaat te Brealanzyn twee Poolsche stn 8Heil in de filosofie wegens vergrijpen tegSn B 3 academische ordel en de academische gebroi Ken verwyderd vando universiteit Uit perskringon zal in den RSksdag gointerpelleerd worden ovet de hechtenis redacteuren opgelegd by yzo van pr ssietor afdwinging van bekantenissön het zoogenaarajle ZengnLszwangsverfahren De minister van openbare werken diens collega van oorlog on de stnatssecjretaris van posteryen hebbei eergisteren een rit meegemaakt op de proeflyn Zessen Mariontleld met den electrischen trein tegen 150 kil snelheid per uur en waren heel tevreden over het ritje Van sociaaldemocratische zyde te Berlyn wordt geyverd voor vertraging der Landdagverkiezingen door bodanking van de Wohlm nner tot tweemaal toe OOSTKNRIJK HONOARIJE In de flnancioele commissie van het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden heeft Barabas beslist aangekondigd de vooitzetting der obstructie terwyl minister Lukacs waar schuwde voor bestendiging van don huldigen toestand BINNENLAND ST ATEN GENERAAL V U K B n K H M M iC tt Zitting van Donderdag 12 November Het debat over de sappletoire Justitiebegrooting voor de stichting van vyf tuchtscholen wordt voortgezet De heer Verhey zich in hoofdzaak vereenigende met s Ministers systeem meende echter dat voor het personeel niet onafseheideiyk het internaat aan de tuchtscholen verbonden moet zyn Hy keurde af den onvoorwaarediyken eisch van den ongehuwden staat voor het personeel en betoogde de Doodzakelykheid om straffen welke in tnchtscholen kunnen worden opgelegd by bostuursmaatregel te regelen en achtte tegenover den heer Hugenlioltz de militairen wel geschikt voor hoofd der tuchtschool Dr De Visser verdedigde s Ministers stelsel zoowel wat de aangenomen indeeling dor tuchtscholen als het aantal der te stichten scholen en den eisch van ongehuwden staat voor het personeel betreft Ook met het stelsel van eenzame opsluiting ging spreker mede en hy hoopte dat van de tuchtscholen de indruk zou worden gevestigd dat de tuchtschool een tnsschenzaak tusschen kostschool en gevangenis is Een plaats welke het kind dank zy nitstekcnde leiding en strenge tucht beter voilaat dan toen het er kwam Mr Schokking achtte vyf tuchtscholen te veel voor een eerste toepassing der kindeig wetten en verklaarde zich ook tegen di tribntie der tuchtscholen naar de gerechtl lyke ressorten De heer De Savornin Lohman hoewel niet byzonder ingenomen mot hot stelsel van de Overheidopvoedster acht den Minister f volkomen toevertrouwd de uitvoering dezer zaak Hy gaf ter besparing van kosten in overweging te beginnen met de stichting van één gebouw om zoodoende te kunnen zien of op de andere vier scholen soms bezniniging mogelyk is De minister van justitie dankte voor de welwillende ontvangst van zyne voordracht Al ihoge bet ideale niet worden bereikt toch heeft de minister de overtuiging dat de toepassing der Kinderwetten zal strekken tot heil van de Nederlandsche jengd en daardoor tot welzijn van het vaderland De minister verdedigde voorts het gekozen aantal tuchtscholen welke het karakter hebben neerkomende op het stelsel van straffende opvoeding en opvoedende straf De afzondering tot hoogstens 30 dagen van nieuwe tnchtolingen zal niet yn een stelsel van eenzaamheid want het Rind zal voortdurend in aanraking zyn mefihet personeel de medici en den godsdienstlfyiranr ftenjj ng le Berichten tJit Velp ij 41dt men Zekere H M nit Arnhem die eergis terochtend vroeg naar de Worth Rhedensch oheide trok om wit zand te halen werd a n iddags door zyife vrouw gevonden beflolven on r een neergpstortMzafldmafesa Op ongeiser een meten diepte Werct de ongelwkige nitaegraven volgens verklaring vaffl dqh beiicesheor moet do dopd reeds s mergel B I iyn ingetreden Door de goraeentepoliti wephet lyk nitpr hét iykenhuis te Arnhi n gebryht I I I f De politie te Vlissingeg h eft procesverbaal opgemaakt tegen twe4 Vroawen mef I naamd A S wed L otid Bi jaren eCM A T oud 4l jare die in Men Aacht Man 5 Qp 6 November aan een d l kaden alMar eeij persoort hadden medegalokt i hare wonipg in de Lange Noordst nat i ar jiie portoen tydens zyne aanwezigjheid plnseling door ene i rnstige ongesteldhiid wefd oijirvall 11 en tengevolge daarirair op den grpd viel Proces verbaal is nu opgemaakt ter zal e dat eze vrouwen zich zonden hebban schuldig gemaakt aan berooving van geld van diei man tydens hy daar twee nachten bewusteloos op den grond had gelegen 1 V C Dit Winschoten meldt men Dezer dagen kwamen hier een tweetal Duitschers met het doel arbeiders aan te werven voor Bremen Een advertentie verscheen in e hier versdynende bladen waarby 40 sterke werklieden werden gevraagd Het resultaat was dat een groot getal personen zich aanmeldden De heer H Kenther socialist waarschuwde de arbeiders niet op de verlokkende advertentie in te gaan daar zy onderkruipersdiensten zoftlen moeten verrichten tegenover de werkstajtende Breraer arbeiders t Gevolg was dat lilieer Kenther een onderhoud had mot de Wrvers die hem verzochten mede naar Bremen te gaan om zich van den waren toestand op de hoogte te stellen waarvoor zy hem 20 mark vergoeding toezegden Het aanbod werd aan genomen Woensdag zyn de wervers naar Bremen vertrokken in gezelschap van 37 arbeiders De heer Kenther bleef evenwel absent De correcllonoele rechtbank te Lyon heeft den gewezen congregationist en hoofd van een byzondere school Bronssard veroordeeld tot 50 francs boete omdat hy in een courant zyn eigen overlyden had geadverteerd teii einde aldus te ontkomen aan een gerechtelyke vervolging die tegen hem wegens overtreding van de wet op de vereenigingen is ingesteld Te Mantua is de vorige week het merkwaardig geval voorgekomen dat gerechtelyk beslag is gelegd op een gedenkteeken nog wel een dat nog niet onthuld was De Gemeenteraad had namelgk besloten op een der pleinen in do zuilengang van het paleis der Qonzaga s een marttsren steen te doeu aanbrengen met de namen der burgers die ruim een halve eeuw geleden den opstand tegen Oostenryk hadden moeten boeten met den dood of langdurige gevangenisstraf Onder deze namen was ook die van een der oprichters van het revolutionair comité van 1850 wien later geen haar werd gekrenkt zoodat men hem voor een verradei aanzag Die verdenking is nog niet vergeten zóo weinig zelfs dat de afstammelingen van werkelyke slachtoffers by den gemeenteraad opkwamen tegen het vermelden van zyn naam Aan dit verzeP werd echter geen gevolg gegeven omdat geen bewy s voor het beweerd verraad geleverd was Nu kwamen de afgewezenen in verzet tegen het gebruik van de namen hunner eigen vaders of grootvaders en de Rechtbank machtigde hen het te beletten Zoo gebeurde het at op den dag voordat de onthulling zou plaats hebben een deurwaarder beslag legde op het gedenk Het Berlynsche procos Kwilecka over het ondergeschoven kind sleept zich tot in den treure voort Hoe langer hoe vager en nietszeggender worden de verklaringen van de getuigen die byna allen alles van hoorenzeggen weten Een getuige van beteekenis was nog de wisselwacbteres Oeciiie Meger die de moeder van het kleine graafje heet te wezen Zy verklaarde dat haar tweede zoontje 22 December 1896 werd geboren Op een dag In Januari 1897 kwamen drie vrouwen by haar de vroedvrouw MoU die haar by haar verlossing had bygestaan en twee anderen die haar vroegen of zy haar kind niet wilde afstaan De vAuwen hebben het kind bekeken De oudste Mame zei dat bet eigenlyk al te groot was maar dat het haar ahnstond Vrouw Meyer twgfelde eerst lOf zg het kind wel zou afstaan maar men bepraatte haar en zei dat de knaip het zeer goed zou hebben en daarom gaf zy het kind over tegen een som van f 100 Zg heeft later getracht te weten te komen waar het kind gebleven was maar haar pogingen bleven vruchteloos Zy heeft haar kind nooit teruggezien maar later heeft Hechelski een Speurder in dienst van de agnaten haar versctillende portretten voorgelegd eh zy heeftitpen dadeiyk het vermeende graafje lals Iteiir kind herkend Het leek op haar landeij lzoontje dat van denzelfden yader i zegt stellig te weten dat hebkind annari een Maandag is afgehaald e dame moet ongeveer 60 jaar gen Daar zy een sluier droeg en het ere dag was koni zy geen nadere ing geven De oude dame zei dat ïopr ee n jonge igravin was Jdie erloofde had fdeze imtde haar ecliter als zy g en kind kon ttertoonen ga n of Meyer gi Jnist gaat raki stellipg anderen Eenigen nant Bils leven in bank heeft eqn commissie j benoemd beHaande uit een rofesst een getaeesheoB eeni portretschilder die na n oet tuaschen het graafje lOn Celilie enis bestaat U van dit proces de aaraigheii af kan het pnbliek zgi belli g Inken aan een ander van gewei fi dat te Metz wordt gevocn d geleden publiceerde een m te uit Forbach een boek over het en kleine garnizoensplaats Het waren onverkwikkelgke toestanden die daarin werden geschilderd en biykbaar hid Bilse ze van naby loeren kennen wanrjny had genoeg van den dienst en nam zyn ontslag Zyn boek werd echter opgevat als en beleediging van den officiersstand verschillende officieren uit Forbach meenden b rendien zich uit bepaalde figuren van den roman te herkennen en Bilse werd in hechtenis genomen Nu had hg in elk geval in zooverre gezondigd dat hg zyn boek buiten weten van zyn superieuren had uitgegeven wat hy niet doen mocht Hg staat nu op t oogenblik voor den krygsraad te Metz terecht en do auditeurmilitair daar gaat van de zonderlinge opvatting uit dat door Bilse moet worden bewezen dat al wat hy in zgn boek heeft verhaalt finterdaad en wel te Forbach voorgevallen is Die militaire justitie is toch n zonderling ding Er zal natnnrlgk wel een middel worden gevonden om Bilse onschadeiyk te maken al houdt hy ook vol dat hy slechts een zedenroman heeft willen schryven met en goede bedoeling en zonder het opzet om bepaalde personen te boleedigen Maar in elk geval is by het getuigenverhoor al van zeer rotte toestanden te Forbach gebleken Daar is een boekje opengedaan van schulden tweegevechten overspel van offlciersvrouwen en dergelgke dingen Twee officieren moesten lelfs in t belang van de goede zeden met gesloten deuren worden gehoord I Een gemeene straatjongensstreek is gisterenavond uitgehaald in de Groningerstraat te Assen Omstreeks 9 uur kwamen eenige personen tot de ontdekking dat er brand was in de brievenbus geplaatst aan de Groningerstraat Dadelgk werden pogingen in het werk gesteld het vuur te dooven en te redden wat nog te redden viel Veel was het echter niet Naar wg vernemen zgn slechts 2 brieven geheel onbeschadigd gebleven By een onderzoek door ons ten postkantore ingesteld bleek ons dat eenige wissels en een aantal brieven waren verbrand Er was een ware ravange aangericht Geheel verkoolde en half verbrande brieven briefkaarten enz lagen op de tafel in het postkantoor uitgespreid Van enkelen was het adres of een onderteekening slechts nog te lezen Financieele schade is waarschynlgk niet geleden maar veel last is veroorzaakt 8 brieven en 18 briefkaarten eenigszins beschadigd en vuil zyn thans onder dienstconvert met een begeleidend schryven naar de kantoren van bestemming doorgezonden Van een zestal brieven echter die te veel geleden badden om doorgezonden te worden en waarvan door de gedrukte hoofden dt afzenders bekend waren zyn de belanghebben den van de ophouding in kennis gesteld opdat zg kunnen worden afgehaald De brand moet ontstaan zyn door een brandende vuurmaker die waarschynlgk door eenige baldadige jongens in de bus werd geworpen De gemeente politie heeft de zaak in handen en beeft reeds verscheidene jongens geboord Als dader noemt men een 10i 11 jarigen jongen Ass Ct Te Krefeld werd doz r dagen een aanzienlyk tekort in de kas van den gemeente ontvanger ontdekt waarbg aan het licht kwam l t gedurende zes jaren achtereen vervalSjhiugen in do boeken werden gepleegd EJ n onlangs ingevoerde scherper controle over alle gemeentezaken had een meeningsverschil over do boeking tengevolge tusschen den ontvanger en de contrêle commissie welke quaestie niet tot een beVredigeniU oploissing leidde Nog vóórdat men maatregelen had genomen voor een naifer ohderzoek lAeldde de ontvanger zich reeds bg de autoriteiten aan opgevende de stad voir een bedrag Van circa 26 000 mark te hebben benadeeld Werkelgk bleek deze som ontvreemd te zgn waar al dit gelcj is gebleven ikon men tot dusverre nog nie nagaan daar de ontrouwe ambtenaar hier omtrent verschillende zeer uiteenloopendo ve klaripgen aflegde De man leefde zeer eenvoudig eh stond in hoog aanzien zoodat abet geval onder de bewoners algemeene ftrbazing wekte I Rephtzaken Vi r de recfttbank 1 Zwolle ia gisteren behaii eld het i eeds vnieger door ons kortelinA medegedeelde feval van afpersing dat fch aldaar zon hebben voorgedaan en dat Mk al eenige opspraak verwekte K lf 4 jaar huisVrou w van J T te ZwollN was gejlagvaard omdat zy op Zaterdag 2B Se jl te haren huize mejuffrouw E S Bhnisvr iaiv van J F Staverman gewelddadig bqéjt aangegrepen en haar bedreigd j dat niet levondi de woning zon verlaten vóor dat zy te niet had gedaan eene schuldvordering van f 900 4f althans f 778 die genoemd Jjn trouw S kslur op verschillende tyd tipOen heeft geleelid Beklaagde eischte dat genoemde juffrouw S op eene ongedrukte oningevulde qnitantie zou plaatsen hare handteekening denevens de woorden voldaan 26 Sept Negen getuigen werden in deze zaak gehoord De eerste getuige mejutfrbuw S gateen omstandig verhaal van de toedracht der zaak Totaal had ze aan vrodV T op verschillende tydatippen f 1000 geleend Hoewel ze t zelf haast niet missen kon gal ze telkens te goeder trouw en nit medeiyden Dikwys heeft getuige a ftjsSing ontvangen doch de schuld bedroeg nog f 778 Op den bewusten Zaterdag moest w der betaling en aflossing plaats hebben Daartoe begaf getuige zich naar bekl s woning waar ze aanvankeiyk vriendelgk werd uitgenoodigd binnen te komen Toen getuige echter nauwelgks binnen was werd de deur gegrendeld en vrouw T greep haar by de keel en preste baar onder allerhande verwenschingen te verklaren dat aljes betaald was Men sleepte haar naar binnen legde haar een blanco stuk papier voor waarop zg moest schrgven hetgeen men al dreigende haar dicteerde Bevreesd voor gevolgen zette ze haar naam en kon toen met loshangende haren verwarde kleeren etc de straat opvluchten Ze is nog niet hersteld van den doorgestanen angst Beklaagde ondervraagd ontkent dit verhaal Wel heeft ze het geld geleend doch op gezette tyden is terugbetaald en op den 23 September is zelfs alles voldaan De zegeltjes op het geleende betrekking hebbende moesten echter nog voldaan worden teruggegeven en die zou mejuffrouw S op den bewusten morgen gebracht moeten hebben Ze had ze echter niet bg zich zoodat de zoon des huizes een qnitantie schreef die de zegeltjes vervangen moest Onbehooriykheden hadden ten haren huize niet plaats gehad Beklaagde weet dan ook niet waarom ze zoo lang 22 dagen in voorarrest had moeten doorbrengen üit het getuigenverhoor bleek wel dat dooreen tweetal getuigen gezien is dat mej S op den bewusten ochtend erg ontdaan uit dewoning van T is gekomen terwyl de zaakwaarnemer van Eykeren bj bekl geroepenis om te constateeren of da quitantie wel inorde was Nog blykt dat beklaagde look bg anderen nog in t kryt staat en wel voor circa f 1270 Het O M waargenomen door mr P J van Onteren releveert de geschiedenis dezer zaak by de rechtbank Den 26 Sept gaf spreker bevel tot inhechtenisneming van beklaagde doch toen de instructie geen Voldoende bewgzen kon aanbrengen stelde hy voor van vervolging af te zien Het resultaat was echter dat beklaagde den 19 Oct uit de gevangenis werd ontslagen doch de zaak naar deze zitting verwezen werd om zoo mogeiyk bet noodige bewijs op te sparen Spreker miet echter verklaren dat de eerste getuige om wie de geheele zaak draait Keer onbetrouwbaar is gebleken zoodanig dat spreker zyn geweten niet durft te bezwaren door op haar getuigenissen een vonnis te baseeren Spr I er toont dit nader aan Bovendien is èok thans het wettig en overtuigend bewys niet gebleken zoodat hy vryspraak vraagt en ontslag van rechtsvervolging De verdediger mr J van Setten verheugde zich over dit requititoir Nu van veroordeeling wel geen sprake is wil spreker toch nog even een beeld ophangen van eerste getuige t Is gebleken dat ze in 14 maanden tyds niet minder dan f 1060 uitleende tegen de I ongelooflyk hooge rente van 8 74 on 240 pet Aan dergelke menscblievendlioid zou pleiter gaarne een spoedig eind gemaakt willen hebben Een talryk publiek wopnde de zifting by Stadsnieuws GOUDA 13 November 1903 v j Te Gouda hebben in de infantoriekazerne den laatsten tyd telkens kleine diefstallen ê plaats voornamelyk nit de kantine worden geregeld pakjes tabak en sigaren vermist Daar de kantine echter s avonds ten 10 l ure wordt gesloten met denr en hangslot moet do dief in t bezit zyn van een valseben sleutel Den dader kan men evenwel nietbetrappen daar wann er een onderzoek 15 wordt gelast er toevallig niets wordt vermist Het nachtelgk toezicht is thans verscherpt Het bestuur van de afdeeling Moordrecht van t Groene Kruis hoeft het salaris van den te benoemen magazymneoster bode bepaald op f 100 per jaar i Tot hoofd ingoland van den Krimponorwaard in de plaats van wyion den heer G Voorsluys is gekozen de heer K Hoffland te Berg Ambacht Het veelbesproken stuk Nachtasiel werd gisterenavond als tweede Voorstelling in t Abonnement gegoven Toen we de zaal verlieten hoorden we iemand zeggen hè k ben bly dat ik er uit ben Heeft men met dit stuk willen bewerken dat men eene dergelijke uiting zou loslaten djin is t doel bereikt I Ontzettende toestanden werden ons zoo realistisch geteekend dat men huivert by het zien en geschokt wordt door hetgeen men hoort Wat eene zware taak hebben do artisten zich met dit stnk op de schouders gelegd Mg dunkt zulk spel is door en door vermoeiend ja afmattend Wo deuken hierby in de eerste plaats aan den heer Royaards die den ganschen avond zyn stem moest forceeren en toch niet overdreef Slachtoffer van den drankduivel die zooals by telkens herbaalde zyn geheele organisme had vergiftigd ja dat was hy in al de ellende die men zich denken kan Zyn spel dwingt bewondering af Gelukkig was er te midden van al do afschrikwekkende voorbeelden van zonde en misdaad nog een die ons verkwikte door zyn woorden zyn gebaren door geheel zyn optreden I Ieder begrypt dadelyk dat wy den pelgrim bedoelen zoo nitmnntend vertolkt door den Heer Jan C de Vos Hem komt een byzondere hnlde toe voorde wyding die hg aan zyne soms zoo eenvoudige woorden en gezegden wist te geven Hg de eenige die een dankbare rol had te vervullen heeft er alles van gemaakt watmen er van verwachten kon I Mevrouw Mann Bouwmeester diffnn geen groote rol had speelde als altyd subliem Haar vinnigheid was heftig en steeds natnnrlgk Hoe men ook over t stnk dcnke dat ons uitsluitend een kiJk gaf in de toestanden der onderste lagen in de maatschappy den artisten komt de eer toe dat ze allen spel leverden dat boven onzen lof is Waar men over zulke uitmuntende krach ten te beschikken heeft is t echter jammer dat zooveel moeite zooveel zwaar werk is gegeven aan een stuk dat toch slechts matig bevredigt Wy voor ons zien liever een stnk dat niet nit talereelen al zyn die ook buitengewoon natuurlyk weergegeven bestaat Het geheele stnk is een panorama maar nu met handelende en sprekende personen En al deden allen hun uiterste best waarvoor ze byzonder veel lof verdienen het stuk is daarmee niet te veranderen Een stuk met degelyke intrige dal spant en zich zoo ontwikkelt dat men er nog eens gaarne over spreekt is voor de weinige stukken die hier gegeven worden meer gewenscht I Het succes moot in Nachtasiel alleen toegeschreven worden aan het artistiek spel dat van allen in hooge mate te prgzen was Turn Tricots en Riemen EOOD WIT ROOD VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telepkoou Xo 91 BEÏÏES VAÏÏ ROTTERDAM DONDERDAG 12 NOV L K H K StaatileeninQen Hongarije Obligatien Loening kr 2000 1892 1902 4 99 Rusland Oblig Geconsolideer GR 025 1880 4 95 Turkije Geüniflceerdo Schuld Recopissen 4 82 4 Brazilië Oligatien 1903 5 89V IndustrüeU en Financieele Ondernemingen Oblig Ned My v Zekerheidsst van ambt en beambten 4 100 IlypotheekBmken Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99 Pandb Friosch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Holl GeldorscheHypb 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 100 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb My v Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb N Am Hypothec br bank Uithnizen 4 100 Pandb Overyselscho Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99Vj Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Nederlandsche Hypb te Veendam 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 100 Scfieepvaart Sfaalschappijen Oblig Hndig en Voder s Stv My 5 99 Petrolenm Ondsmamingen Cert van gew Aand Scliibaieff Petrolenm Mg 03 Mijnbouw Maatschappijen Oblig Muller Co Algem MynbonwMy 5 95 Vivenen Oblig Mg tot Expl Laan v Meerdervoors 1902 4 98 Oblig Nationaal Grondbezit 4 99 Spoorwerjleeningen Nederland Oblig Z H Elec triscbe Spw My 4 103 Gest Oblig N Brabant BoitelWezel 187580 TramwegMaatscltappijen Rütterdamsche Tramweg Mij Aancteelon D SA1II80M Markt A 88 Gouda Bekroond Alveren UednUle Nat Wedstryd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAÜTÉ S in Mantels Costume ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJISN in groote Kenze tot de meest concnrreerende Pryzen VERSCHEIDENHEID Omtrent het eergister vermelde elektrischtram geschil tusschen prof van der Waals en bet gemeentebestuur van Amsterdam meldt t N v d D Er zgn onderhandelingen gaande om het bezwaar te ondervangen De hoogleeraar heeft drie oplossingen aan de hand gedaan De eerste is omlegging van de Ign door de Middellaan waarbg de invloed van den stroom op voldoenden afstand van het laboratorium verwgderd zal worden gebonden de beide andere komen neer op over een gedeelte van de Ign onderbreken van den benedenstroom zoodat daar een dubbele luehtdraad zal moeten worden aangebracht Er bestaat tusschen prof van der Waals n het gemeentebestuur volkomen overeenstemming omtrent de wenschelgkheid om de moeilykheid uit den weg te mimen en wy mochten dan ook zegt het blad uit den mond van den hoogleeraar zelven vernemen dat hot bericht van do Telegr als zou hg met een aanvraag om ontslag hebben gedreigd ten eenemale onwaar ie VeRGADERI G VANDEN GEMEENTERAAD VRIJDAG 13 NOVEMBER 1903 Voorzitter De Burgemeester De Vergadering wordt des middag ten 2 n geopend Tegenwoordig zijn alle leden behalve de heer de Lang De notulen dor vorige vergadering worden voorgelezen en overanderd goedgekeurd De Voorzitter i Namens B en W heb ik een vertronweiyke mededeeling te doen aan de raadsleden waarom ik verzoek het aanwezige publiek do zaal te verlaten Na heropening deelt de Voorzitter mede dat door Gedeputeerde Staten zyn goedgekeurd de raadsbesluiten tot het omniet in eigendom nemen van eenige stukjes grond aan de Prins Hendrikstraat tot overneming van C W den Hoed en anderen van de IJssellaan en het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1903 Nog werd door den Voorzitter medegedeeld dat het Bestuur van den Oostpolder ernstig bezwaar had gemaakt tot hot aanleggen van een duiker tot spuiing van de Prins Hendrikstraat waarom B en W hun voorstel terugnamen Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Een voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1903 Is gedruktrondgedeeld en voor hedon aan de orde Een voorstel van B en W tot herstellen van de schoeiing aan het stoombooterveer aan de Vest By genoemd voorstel deelen voorts B en W mede dat zy zich tot Hare Majesteit de Koningin hebben gewend daar Ged Staten het onderhond van deze schoeiiiig aan de gemeente willen laten Dit voorstel is beden aan de orde 3 Plen voorstel van B on W tot afschryving van een tweetal aanslagen voorheffing van schoolgeld op de Burgerscholen Ter visie 4 Een vooistel van B en W tot wyziging van de instuictie van stads vroedvrouwen Ter visie 5 Een voorstel van B en W tof onbewoonbaarverklaring van twee woningen ineen p oort in de Willielininastraat Ter visie 6 Een voorstel van B en W om namens den raad H M de Koningin te verzoeken dodd gcbuttery in eene rustende schutterij te doe zgo Ter visie 7 1 Een brief van den lioor J M Bakker inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht dank botuigcnde voor de verhooging van zyn jaarwedde Aangenomen voor kennisgeving 8 Een verzoek van J Th Iraholz verzoekende achteruitgang op een gerioleerd btok grond De Voorzitter Daar dit slechts eon overschrgving is stellen B en W voor hierop gunstig te beschikken Aldus besloten Aan de orde De benoeming van oen gemeentearts voor twee wyken Benoemd wordt de heer P LEVEDAG met 16 stemmen 2 biljetten waren in blanco Aan de Orde Het voorstel tot het aanvragen van ver lenging der concessie tot tolheffing op het Goudsche en Amsterdamsche Rgpad Ing St No 90 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wyziging der voorwaarden waaronder aan den beer C P W Desslng vergunning is verleend tot den aanleg der Erasmusstraat Ing St No 91 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1903 Ing St No 92 De beer van de Velde M de Voorzitter is het de bedoeling dit artikelsgewyze te behandelen of wordt het in zg n geheel behandeld ik wenscbte namelgk wel een vraag te doen naar aanleiding van het onderdeel 8 en wel naar de verwarming der sohoollokalen toen ik lid der Commissie van toezicht was op vele scholen de verwarming zeer slecht en toen is hier in den raad gesproken om vulkachels aan te schaffen en die dan met cokes van de gasfabriek te stoken natuurlgk niet voor niets maar do gemeente zon daar toch ook niet de hoogste prijs voor betalen ik vraag nu is daaraan gevolg gegeven De heer Noothoven van Goor Er zyn 4 ndertgd enkele klachten ingekcnen die op levredigende wyze zyn in orde gemaakt het plaatsen van vnlkachels hebben wg nog niet gedaan omdat de aanschaffing zooveel zou kosten De heer Straater De plaatsing van de kachels heeft meermalen aanleiding tot klachten gegeven maar nu die verplaatst zyn il in ieder Jokaal voldoende verwar ming het is niet altyd te wyten aan de kachels maar ook veel aan het onoordeelkundig stoken daarvan De heer van de Velde Ik zou nog voor willen stellen een proef met vulkachels te nemen my is indertyd gebleken dat enkele kachels zeer onvoldoende warmte geven De heer Muyiwgk Ik zou er voor zyn de kachels die niet meer goed zyn door nieuwe vnlkachels te doen vervangen De Voorzitter Ook uw vraag zal ik bg B en W ter sprake brengen De beer Nederhorst In de gascommissie is vroeger besloten een onderzoek te doen instellen ik weet wel dat er geadverteerd is om vulkachels De heer van Galen De zaak is onderzocht door de gascommissie er zyn twee vnlkachels aangeschaft maar door het branden met cokes zotten die kachels erg aan en dan moet dat er afgehakt worden zoodat de kachel daarvan zeer veel Igdt De gascommissie zal haar aandacht vestigen wanneer een nieuw soort vulkachel wordt aangeboden Het voorstel tot wyziging der begrooting wordt daarop zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel in zake de schoeiing langs het stoombootenveer Wordt goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten Predikbeurt by de RemonstrantsohQereformeerde Qemeente alhier Zondag 15 Nov s morgens te 10 uur Prof Dr H IJ GROENEWEGEN Hoogleeraar bg de Remonstr Broederschap te Leiden TE KOOP 1 50 stuks zware EIKEN BBRGROEDEN in alle afmetingen en zwnarton Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zotten allen thans gevelde hoornen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molcnasaen Vangstukkon Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTBN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKBN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afme tingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor bokken ter beschutting van jonge vruchtboomen togen den prg s van 12 ct per stnk STEEN en PANO VEN HOUT SPOORLEG6ERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEK8P ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT AlUê wordt naar verkiezing ter beitemder plaatse geleverd Alles tegeu scfierp concurreerende prijzen en zaa maanden crediet by den houtLandelaar JOH DAMEN te Cothen X = X S O O S TIENDEWEG 59 Oiilvaiigcii eene prachtige Colloclie Haiiglampeii cii Slaande Lampen ÜANGLANTAAIINS Petroleum Kachels reukloos gevaailoos De KACHELS worden o ik in FlUÜR gegeven I