Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1903

van het kathedraal kapittel en regent van het seminarie Hageveld Gemengde Belichten Men schryft aan de N R Ct Het dorp Zwaagwesteiude in de heidestreek der gemeente Dantumadeel is bekend door zyne armoede Het meeste loon moet buiten het dorp verdiend worden het getal venters is er buitengewoon groot Er worden na pogingen aangewend in het dorp zelf eene industrie in het leven te roepen om aan dat pauperisme een einde te maken Men wil er nl de rieten meubelen indnstrie invoeren zooals die voor ongeveer 100 jaar gevestigd werd in het toen ook arme heidedorp Noordffolde dat thans een welvarend dorp is enkel door dien tak van ngverheid Te Zwaagwesteiude wenscht men echter deze industrie le schoeien op coöperatieven grondslag wat te Noordwolde niet het geval is zooals byv de mandenmakers coöperatie te Schiedam Er is eene bijeenkomst van ingezetenen gebonden op initiatief der vereeniging Dorpsbelang en daarin is allen waren van het groote belang overtuigd eene commissie benoemd die met Dorpsbelang s bestuor de zaak verder zal voorbereiden en wil o m subsidie vragen aan de gemgBïte van oordeel dat vooral deze financieel en moreol belang heeft by de afneming van het pauperisme binnen bare grenzen In het westeiyk deel der Veluwe de streek waarvan Putten het middelpnnt vormt vierde men gister het zoogenaamde Smidsvet Het is de dag waarop de boer by wagenmaker en smid soms ook by den schoenmaker zgn schulden komt betalen Veertien dagen te voren zenden genoemde ambachtslieden een bode by bun klanten rond met de uitnoodiging om op t vet te komen Wie niet genoodigd wordt verschynt niet al heeft hy ook honderden schuld s Morgens zeer roeg reeds trekt de boer er op nil Bg den smid gekomen wordt hem allereerst een ateenen pgp en tabak gepresenteerd Voorts heeft hy maar te zeggen wat hy drinken wil brandewyn bitter klare t is er volop Vroeger schonk men in een bierglas en ieder dronk daaruit naar dat het hem smaakte thans schenkt men pit een gewoon glaasje d t is fatsoenlüker Smid of wagenmaker zitten in een afzonderiyke kamer om de centen van de klanten in ontvangst te nemen Heeft by betaald dan krggt by een borrel voor quitantie en kan zich aan tafel zetten Die tafel ziet er goed nil Wittebrood kaas suiker alles is er in overvloed Vroeger kookte men groote ketels soep doch die tgd is voorby Van buitengewone eetpartgen zooals men die vroeger kende hoort men thans ook niet meer Toon gebeurde het wel dit er op het smidsvet afschuwelgke dingen gebeurden en sommigen zich minder menschwaardig aanstelden Is mbn nu bg den smid geweest dan wordt bg Am wagenmaker hetzelfde programma afgespeeld Men begint er van voren af aan te eten on te drinken De onderworpen van gesprek aan tafel behandeld zyii velerlei De afloop dor Hoornsche veemarkt komt er echter zeker onder voor en voorts de stand van knollen en spurrie lutnsschen schenkt de gastheer nog eens in OU t is niet te verwonderen als de boer s avonds in vrooiyke stemming huiswaarts keert Als wagenmaker en smid elkaar den volgenden dag ontmoeten dan is bet niet zeldzaam dat er geklaagd wordt over de velewogblgvers Hoe minder er geweest zgn hoe lichter hun beurs Tel Zondagavond omstreeks acht uur kwamen onder Heinkenszand by een werkman wiens vrouw alleen thuis was twee personen binnon die om onbekend te biyven een zak over bet hoofd badden geworpen De mannen vroegen de vrouw om geld dat deze verklaarde niet te hebben by welke verklaring zy bleef toen de hidringers beweerden dat er wel geld moest zyn wyi dé aardappels verkocht waren Daarop werd de vrouw geslagen en geschopt waarna de mannen een kastje doorsnuffelden en een baaien rok medenamen Ken hoedendoos waaronder juist het geld lag lieten de dieven staan De vrouw vluchtte naar buiten en riep om hulp doch zonder gevolg De dieven verwgderden zich toen Bü eenige verdachte personen is nadat de burgemeester van het feit was in kennis gesteld huiszoeking gedaan doch zonderresultaat M C Oil Oldeboorn schreef men eergisteren Hedenqamiddag brak plotseling brand uit in de boerderj in de buurtschap Sorremorre dorp Nes nabg Ooldeboorn bebodrende aan mr J G Gratama te Ambr Almelo bewoond door G W de Boor In enkele minuten stond de geheele boerenplaats in lichtelaaie en vau de gebouwen was niets meer te redden ruimer proefveld definitieve reaultaten kan opleveren met betrekking tot de waarde en beteekenis van zgn metbode doch de voorloopige resultaten zgn zeer aanmoedigend en daaraan zal binnenkort door klinici in den vreemde openbaarheid worden gegeven Eergistermorgen om acht uur is de exkroonprinses van Saksen aangekomen uit het zuiden te Pargs met baar dochtertje en een vriendin en drieen een half uur later is zg doorgereisd naar Calais om zich van daar naar het eiland Wight te begeven In verband met een pokkenepidemie zgn alle in de gevangenis te Rennes verblgfhou dende eergisteren gevaccineerd ook Tbérèse Hnmbert die daarna een zenuwcrisis doormaakte Door de handelsrechtbank te Pargs is eergisteren uitgesproken bet faillissement van Frederic Humbert persoonlgk als handelsagent met een passief van 1 600 000 fr De commandant der divisie te Ain Sofra gener ial O Connor is eergisteren op straat te Pary aangevallen door een gepensionneerd kapitein Muller die meent benadeeld te zyn door rapporten van den generaal v Bei oie t Gaat met gravin Lonyay de exkroon prinses van Oostenryk prinses Stefanio van België veel boter half December gaat zg van Weenen naar de Riviera Het heet nu dat de koning in t aanstaande voorjaar stellig en vast naar Amerika gaat De Belgisch luciforsfabrikanten zullen om de tegenwoordige crisis in het bedryf te beiweren den trust vormen Zg hebben m t een machtige Engelscho maatschappy een overeenkomst gesloten voor den alleenverkoop in Engeland Schotland eii Ierland DUITSCHI AMI In verband met een besluit van den Dresdenschen gemeenteraad tot oprichting van oen lykoven beeft de Saksische Synode ter kennis gebratbt dal de lykverbratiding in Saksen niet geoorloofd is de burgeriyke en kerkelgke wetten kanten zich er tegen De keizer heeft doen weten dnt hg niet tegenwoordig zal zgn bg de marinerecru ten be6ediging te Kiel t gebeurt nu in twoo partyen 21 en 25 dezer in allen eenvoud BINNENLAND STATEN GENkUAAL r H IC Êt n K H J iff ic u Zitting van Woensdag 18 November Aan de orde is de voortzetting van het debat over de wyziging der Mililiewet artikel 109 waarby verhoogd wordt het blgvend gedeelte van 7500 tot 8000 man die togelgk in één ploeg gedurende 8 maanden moeten dienen in plaats van de bestaande 2 ploegen manschappen die bg afwisseling ieder voor i maanden tot blgvend gedeelte worden aangewezen Do Minister van Oorlog zette uiteen waarom de regeoring met dit voorstel is gekomen De verhooging van hel maximum van hol biyvend gedeelte dient voor versterking van den gornizoensdienst Gestreefd zal echter worden beneden het maximum te blgven hetgeen reeds hioruit blgkt dat voor de lichting 1903 het blgvend gedeelte uit 7000 zal bestaan De Minister verdedigde voorts In het belang dor kadervorming bet éénploogenstelsel waardoor geenszins de plaatsvervanging of hel oude systeem nummerverwiseeling in de wet wordt gebracht De thans toegestane beperkte ruiling is geheel iets anders Vooral vüor de vorming van inilitieofficieron is het éénploogenstelsel noodig want thans hebben zich bg do infanterio slechts 16 personen 10 viormaandors en 6 gewoon dionenden voor de opleiding tol inilitieofflcior aangemeld Aan nieuwe voorstellen tot verhooging van hel biyvcnd gedeelte woid niet gedacht Ton slotte betoogde do Minister dut bet voorgestelde wel zeer weiischeiyk maar niet beslist noodig is Onder deze omstandigheden is de Minister met zyn amblgenoolen te rade gegaan of bet voorstel moet worden gehandhaafd en waar de regoering zelfs den schgn niet wil dragen zender noodzaak ook zelfs maar verzwaring van lasten in scbyn op het volk to leggen is zg van meening dnt het beter is deze Zaak thans niet vorder te behandelen zoodat de Minister art 109 uit do wet terug neemt Artikel 109 is derhalve ingetrokken By het verder debat werd mot 45 togen 35 stemmen verworpen oen amendement van den heer Van Raalte om te bepalon dat wanneer in buitengewone omstandigheden ingelgfden onder de wapenen zyn gohoudea of geroepen onverwyid en niet zooals de regeering voorstelt binnon zes weken een wetsvoorstel aan de Kamer moet worden gedaan om het onder de wapenen bigven van ingeiyfden zooTerre noodig le bepalen Het wetsontwerp is ten slotte aangenomen By Koninklgk besluit van lb November i i met ingang van 1 Deberabcr 1903 benoemd tot vice president van don Raad van State jhr rar P J van Swinderen commissaris der Koningin in de provincie Drentbc mot toekenning van eervol ontslag uit laatstgemeldo betrekking Een wetsontwerp is ingediend tot wy iging der Provinciale Wet In zyne toelichting omtrent dit wetsvoorstel wyst de Ministor van Binnonlandsclie Zaken er in de eerste plaats op dat bet aantal belangryke wyzigingen in do le en 2e a d van het vierde lioofdstuk der Srondwet in 1887 in menig opzicht herziening der Provinciale Wet van 1850 noodzakeljk maken Inzonderheid wordt eene regeling gevorderd lo van het provinciaal belastingstelsel 2o van de provinciale begrooting 3o vm bet vernietigingsrecht dor Kroon ten aanzien van provinciale verordeningen en reglementen en 4o van de rechtspraak der Ged Staten in administratieve geschillen Het thans ingediende wetsvoorstel beoogt voornamelijk eene regeling der onder lo en 2o genoemde onderwerpen De beide andere onderwerpen kunnen zegt de reg eerst ter hand worden genomen nadat een wet invoerende de administratieve rechtspraak tot stand is gekomen Ten aanzien van het provinciaal belastingstelsel stelt do Minister op den voorgrond at by het stellen van algeraeene regelen voor bet vervolg de wetgever van den bestaanden toestand uitgaande ten einde hot provinciaal huishoaden voor to groote schokken te bewaren zal moeten letten zoowel op liet verband der provinciale belastingen met die van het ryk als op den werkkring der provincie zelve en haar eigenaardige plaats in den Staat Het ligt in den aard der zaak dat evenals tot dusver de praktyk was de belasting op den grond als provinciale heffing op den voorgrond moet treden dat het ongebouwd in geen geval minder dan bet gebouwd mig worden belast en dut daar nevens de belasting op de vectering of bet inkomen in aanmerking kotnt Te dien aanzien is het echter niet gewenscht haar naast de onbeperkte bevoedbeid der gemeentebesturen insgeiyks geheel de vrye hand te laten de belasting zou dan in sommige gevallen inderdaad onduldbaar kunnen worden Niet alloen een betrekkelijke inuar ook ccii volstrekte grens moet hier worden gesteld zegt de Minister en moent dat hot oyter 50 daarom aanbeveling scbynt te verdienen Wat het inkomen betreft dat behalvei de gemeenteiyke directe belastingen thans ook door het rgk rechtstreeks wordt getroffen is er zegt do Minister voor eene afzonderlijke provinciale heffing nevens en tusschen beide genoomden geen plaats moer Wel kan worden toegestaan op de belastingen op vermogen en bedryf opcenten te heffen Het verbod van provinciale accynzcn wordt gehandhaafd Voorshands kunnen retribulifin voor het genot van provinciale werken en in richtingen niet worden gemist Ten aanzien van hunne aanspraken op pensioen brengt de nieuwe regeling voor de griffiers en de ambtenaren en bedienden ter prov griffiön geen verandering teweeg Voorgesteld wordt het aantal jaarlijks te houden Statenzittingen met één uit to breiden te bonden in Maart of April en dus jaarlüks 3 zittingen te houden Ook wordt o a nog voorgesteld de provinciale opcenten voorzoover de bedryfsbolasting aangaat alleen te doen beffen van de aanslagen van natuurlijke personen ingezetenen der provincie die levens ingezetenen zyn van het ryk I Omtrent de thans vervulde vacature in de 1 I theologische faculteit te Ctrocht doolt men I ons het volgende van z ier bevoegde zgde mode In de plaats van ptof Lamers waren door do faculteit on bet curatorium twee boogleeraron gevraagd voor de te docoeren vakken Dit verzoek werd voorshands geweigerd maar tevens werd verzocht een I theoloog aan te wgzen die althans voor één 1 dor vakken gonoeind kon worden do rechte 1 man op de rechte pUals Zoowel door de faculteit als door de curatoren werd als zoodanig genoemd eq aanbevolen de oudhoog leeraar dr P 1 Muller die door zgn leermeester prof Lamers steeds als zyn opvol I ger gewenscht was Ook werd nog gespiro 1 I ken van dr Bierens do Haan Het antwoord 1 I van den minister was do benoeming van dr Visschcr zonder dat ook maar met een I enkel woord biervan vooraf kennis gegeven I I was aan de faculteit of aag het curatorium I Zooals algemeen bekend is beeft de nieuwe 1 titularis nooit iels gepresteerd op het gebied waarop hg als docent moet voorgaan N C Do bisschop van Haarlem heeft mgr B Dankelman eervol ontslag gegeven als vicarisI I generaal ad interim en tot zgn vicaris gene1 I raal benoemd den heer A J Brouwer proost Een gedeelte van den inboedel heeft men kunnen behouden van het vee zyn 29 runderen in de vlammen omgekomen en 27 stuks vee waaronder de 3 paarden in het veld in veiligheid gebracht Onder de geredde koeien zyn er echter 2 zoo gebrand dat ze wel zullen moeten afgemaakt worden Het gezin is by de buren opgenomen De oorzaak kan niet met zekerheid worden opgegeven doch zeer waarscbgnigk is die hooibroei waarvan men echter niets had bespeurd Het huis en de schuur zyn verzekerd evenzoo den inboedel het vee en bet hooi dat nog brandt Men verzoekt hel volgende le melden Naar aanleiding van het zeer groot aantal aanvragen om vergunning tol het mogen voeren van Harer Majesteits wapen in den laatstcn lyd ingekomen van welke aanvragen schrift of styi verraadt dat die allen door eenzelfden persoon zgn gesteld die er blgkbaar zyn werk van maakt om ondernemers van zaken en neringdoenden over te halen lot het inzenden van zulke aanvragen ten einde geldelyke belooning voor het gereedmaken daarvan te genieten worden belanghebbenden gewaarschuwd dat die vergunningen slechts in zeer beperkte mate worden verleend en dal bg de beslissing daaromtrent de omstandigheid dal van de hulp van dien persoon gebruik is gemaakt een zeer ongunstigen invloed zal oefenen Op 17 en 19 October seinde da gouverneur van Atjeh naar Batavia By het omsingelen en doorzoeken van een huis in het Meulabohsche door rentjongsteek niet levensgevaarlgk gewond fuselier Jansens In Pidiö kwam in onderwerping Kendjoeroean Aren Van een patrouille onder luitenant Saro vielen bg een ontmoeting met benden van pang Andah en nja Mouda Dawod in kampong Arèë Pidië 14 gesneuvelden m handen buit 3 achterlaad 2 voorlaad 12 donderbussen en blanke wapenen Gesneuveld faselier Munnik en twee inlandsche marechaussees niet levensgevaarlgk gewond korporaal Jans en oen Amboineesch marechaussee Aan een tweede patrouille vielen in heuvels Lala i dooden in handen van bende tjol Tjoh Tjitien buit 3 voorladers en blanke wapenen Een derde patrouille verraste in de filoeè een schuilplaats waarin vgand 3 dooden achterliet buit 1 achterlaad 2 voorlaad en blanke wapenen Luitenant Brewer overviel schnilplaats radja Itam Beurengang in Boven Tjoenda Hiorby sneuvelden de broeder van den radja en by ongeluk ook Zijn ocbtgcnoole j twoo kinderen werden gevangen genomen Radja Itam kwam daarna in onderwerping In de XXII raoekims meldden zich Cliatib Abas van Lam Leubo en raden Tanah Abeë Uit Kotaradja werd van 21 October geseind dat niet levonsgevaariyk in den rechterarm is gewond de sergeant Bussobor r Op 21 October is door de Regeering aan den kommandant der zeemacht opgedragen twee oorlogsschepen le zonden naar Kedoeó goe de haven van het zelfstandige rykjo Tabanan aan de ZW kust van Bali tot machtsvertoon In April 1902 zond de vorst van dat rgk samen met dien vin Kloengkoeng en Badoeng een gezantschap om hulde te brengen aan den Gouverneur Generaal Dat zulk betoon niet altyd oprecht gemeend is bleek uit de noodzakeiykheid om in September d a V drie kruisers naar de reede van Kasoemba te zenden om kracht by te zetten aan onze eischen tegenover den dewaagoeng van Kloengkoeng tot het uitleveren van misdadigers De radja van Tobanan heeft door de bemoeiingen van de Regeering vergunning gegeven tot het opdammen van bevloeüngswater ton behoeve van omstreeks 350 bouws sawab gelegen binnen hel by Gianjar gevoegde noordeiyke deel van de landstreek Abeaniemal welke gronden jaren lang braak hadden gelegen De grensgeschillen met Gianjar werden door den controleur voor de politieke aangelegenhe len onderzocht en tot aller genoegen opgelost Ter voorkoming van verdere geschillen werd de geheele grens afgebakend en vastgelegd in oen schriltelgke overeenkomst met Tabanan die werd goedgekeurd en bekrachtigd bg gonvernementsbesluil van 12 April jl Van den radja werd faierbg voldoende medewerking ondervonden zegt het Koloniaal Verslag Den 6n Maart echter overleed deze potentaat en nu scbynt de meewerking van zyn zoon en opvolger goesli Ngoerah Agoeng weer niet voldoende De ambtenaren en beambten der poet telegraaf en Rgksteletoon die tot dusver den eed schriftelijk aflegden zuHen dit voortaan mondeling moeten doen in handen van den daartoe aangewezen ambtenaar nadat door dezen voorlezing ia gedaan van het iormulier maar dan ook slechts eenmaal bg de eerste indiensttreding voor hun geheelen verderen diensltgd Bg den Saksischen Landdag ia een wetsontwerp ingediend strekkende om voortaan het spelen in lotergen ballen Saksen strafbaar te stellen met een geldboete tot een bedrag van ten hoogste 600 mark Ook zal aan ieder die zulke loten verkoopt of weggeeft een boete worden opgelegd van 50 tot 300 mark Iemand die door middel van den handel beproeft dergelgke loten aan den man te brengen kan tot 1500 mark worden beboet Ook de personen die als bemiddelaar optreedt is strafbaar gesteld Men schryft aan t N v d D Een der redenen waarom een gedeelte der Loosdainsche warmoeziers zich van de vereeniging Groentenveiling afscheidden en met hen die geen lid waren geweest een Vrge Groentenveiling oprichtten was dat de kleine bazen geen kapitaal badden om in den winter en in het voorjaar den mest en bet zaad te betalen Wel was vroeger het voorstel gedaan vanwege do voilingvor eeniging voorsctiotten le geven maar dit werd door de algemeene vergadering verworpen Vroeger toen men op contract aan de groote keepers le Amsterdam en Rotterdam verkocht werden door dezen voorschotten verstrekt Door de Vrge Veiling zyn nu gelden gegeven aan de leden die dit noodig hadden tegen 4 pCt Dit heeft zeer goed voldaan Ook de Vrge Veiling berekent 3 pCt onkosten van den verkoop der producten doch daarvan wordt deze weck weer 1 pCt teruggegeven terwyi de kus toch in goeden toestand blgft Twee geheime Russische agenten zyn te NishniNovgorod en Pinsk vermoord Zg hadden in opdracht de zich overal th ins lot zelfverdediging vormende Toodsche vreemdelingen te bewaken en waren zelf ook Joden De te Pinsk vermoorde agent erd buiten de stad met dertig dolksteken gevonden Van de daders is nog geen spoor ontdekt Stadsnieuws GOUDA 19 November 1903 Zondag a s zal bet 40 jaar geleden zgn dat mej C Klerk als opzichteres werd verbonden aan de Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda Al die jaren beeft zg den haar toevertrouwden post met voorbeeldeloozen yver waargenomen en hoewel thans reeds over de 70 verricht zo nog steeds dagelgks haar werk met jeugdige energie Het zal der jubilaresse op dien dag stellig niet ontbreken aan bewgzeu van belangBtelling Rechtzaken Het gerechtshof te Amsterdam gisteren uitspraak doende in do zaak legen A 1 v I die in het Grand Theatre op mejuffrouw Anjelier geschoten had en haar had verwond veroordeelde den beklaagde lol eene gevangenisstraf van 5 jaar liet hof nam aan dat V I met voorbedachten rade heeft gehandeld Het requisitoir van het O M bg de behandeling dezer zaak voor de rechtbank was 8 jaar de rechtbank veroordeelde hem tot 2 jaar De advocaat generaal hid 6 jhar gerequiseerd KantoDgerecht te Gouda strafzitting van 18 November 1903 Jachtwet M S Dzn le Reeuwgk f 1 subs 2 d C V d P en J S beiden te Stolwgk ieder f 5 subs 2 d Spoorwegwetovertreding D A J 6 N te Amsterdam vrgspraak Drankwetovertreding P T te Rotterdam 1 20 subs 8 d met verbeurdverklaring derin beslag genomen flesschen met sterkendrank Leerplichtwet H V alhier ontslagen van alle rechtsvervolging D d ö C G v H W v H echtgenoote van C W K allen te Oonderak ieder f 1 sabs 2 d H v L te Moordrecht f 1 subs 2 d M E v H Weduwe SK 2 maal f 1 subs 2 m 2 d C H te Moercapelle en E P echtgenoote van L B B te Moordrecht ieder f 2 subs 2 d C B te Gouderak f 3 subs 3 d Reglement van politie op de Gouwe A G V te Bergen Op Zoom f 3 subs 3 d Reglement wegen en voetpaden in ZuidHolland D E te Reeuwyk L d H alhier en H V D te Bleiswijk ieder f 1 sabs 1 dag ld en art 427 aanhef en sub 5 W v S L S te Nienwerkerk a d IJsel 2 m f 0 50 sobs 2 m 1 d Algemeene polilie verordening voor Gouda A fl T d W alluer t 0 60 sabs 1 d H F d R alhier l 1 aubs 1 d G S alhier f 2 subs 2 d J P v S te Reeuwyk vrgspraak ld van Hekendorp J v d W te Hekenkendorp f 0 50 snba 1 d Strooperg M v R Johz te Reeuwyk f 2 subs 2 d met bevel tot teruggave van het in beslag genomen hout aan Arie de Koning landbouwer en veehouder te Lange Ruigeweide Art 427 aanhef en sub 5 W v S J V te Moordrecht f 3 subs 3 d Art 431 W V S J F V alhier 1 1 sub 2 d Art 460 W V S A B te Moordrecht f 1 subs 2 d Dronkenschap J V te Oudbwaler f 0 50 subs 1 d W A V M J v D S B allen alhier J B te Wadmnxveen H B A 1 J A G woonplaats onbekend ieder f 1 subs 2 d M A H L S J N G M S allen alhier J v d W te Moordrecht ieder f 2 subs 2 d B 1 B alhier f 3 sub 3 d J T alhier f 3 subs 3 d J T alhier f b subs 3 d id by 2e en 3e herhaling A do H alhier 2 maal 3 weken hechtenis id by 7e herhaling J L alhier 1 week hechtenis ld bg He herhaling 2 maal gepleegd P H alhier 2 maal 2 weken hechtenis IfABKTBÉRICHTEN Oouda 19 Nov 1903 GRANKN Heden was de aanvoer wel wat grootcr Pe prijzen bleven onveranderd Tarwe jarige Zeeuwsrhe 825 k 8 60 Nieuwe 7 40 a ƒ 7 60 Mindere dito il Afw 6 50 i ƒ 6 75 Polder 6 75 a ƒ 7 50 Rogge Zeeuwbche 5 60 4 ƒ 6 Polder ƒ 5 i 5 35 Buitenlandsghe per 70 kilo 4 40 A 475 Üerdt Winter 4 50 i 5 iomer 4 25 i 4 75 Chevaliier 5 25 5 75 Haver per heet J 3 25 i ƒ 3 60 per 100 kilo 6 75 A 7 25 Hennepzaad Inlandsche ƒ 7 50 i 7 75 HuitenUnsche 5 25 i 5 75 Kanariezaail j 12 k ly JCool2aad ƒ a Erwten KLookerwten ƒ 9 50 0 50 ï eï kookende a ƒ Buitenlandhche voererwten per 80 Kdo ƒ 5 60 a 6 ïoonen bnune boenen 12 i ƒ 15 50 Witte Boonen ü Paardeboonen k Duiveboonen f k Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 7o i 5 90 Odessa 5 60 ii U Cinciuantine 7 25 k 7 50 Vbbmabkt Melkvee goede aanvoer handel gewoon prijzen hoog Vette varkens groote aanvoer handel gew 17 i 20 ct per half K G Biggen voor Engeland redelijk aanvoer handel beter 15 Vg k ló ïCt per h ilf K O Magere Biggen goede aanvoer handel slecht 050 k f 0 80 per week Vette Schapen goede aanvoer handel Hauw 13 ü 19 Lammeren geen aanvoei handel matig 4 pcrhali Kdo Nuchtere K ilverön ejnige aanvoer handel vlug 10 k f i Graskalveren red aanvoer handel vlug 35 4 75 t okka veren 9 i ƒ 18 Kaa3 aangevoerd 55 partijen handel gew ie kwal 26 i a8 ade kwal 23 25 Zwaardere 30 Bpter weiniif aanvoer handel afl Goeboter 1 3c ii 1 40 Weiboter 115 a 1 25 GROOTB VERSCHEIDENHEID S NI OLAAS CADEAUX VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleiiboau a 31 BEUES VAN EOTTEEDAM t OENSDAG 18 NOV L K H KSlaaUUenmqm DciTscHLABD Staat Hamburg 1901 4 103 Pole Obligation Schatkist 1844 4 93 Rusi iND Certificaten Inschry ving 5e Serie 1854 5 112 Brazilië Obligalien 1903 5 89 D oMimoAitER REPuni iBit Oblig mot ticket 1 Oct 1901 2 11 ViNEZiELA Oblig L 150 500 1881 4 28 281 InduatrieeU en Financieele Ondernemingen Schuldbrieven Voorschotbank 4 100 Hypoiheek BankmPandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypotheekbr Eerste Ked Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Haarlemsche Hypb 4 99 dito dito dito 3V 92 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Mg voor Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb Nationale Hypb 3 98 99 Pandb OverSselsche Hypb 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3i 97 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Westlandsehe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 102 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 SeheepvaarVMaaUthappijen Obligation Verschure Co sAlgem Scheepv Mg 6 100 PetroUum Ondemtmingen Cert van gew Aand Schibaieff Petroleum My 63 Divereen Oblig Nat Grondbezit 4 99 SpoorwegUeningen Italië Obligalien Zuid Ital Spw Mg A H 3 67 Rusland Wladikawkas Spw Mg R 125 Oblig 1894 4 94 Nooed Amïhika Atchison Topeka en Santa Fé Cert v gewone aandeelcn 65 Denver Rio Grunde Spw Certificaten van aand 19 Kansas City Southern la Hypotheek Oblig 3 67 Miss Kansas Teias Cert v Aandeden 16 Premieleeningen BELaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 1017 D 8AMS0M Markt A 88 ouda Bekroond Zilveren Hedntlle Nat Wedslryd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantels Costume ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze Int de meest concurreerende l rgzen VERSCHEIDENHEID Van bet syndicaal dal op de tentoonstelling te St Louis voorslellingen uit den oorlog wil geven zgn behalve gen Ben Viljoen 1 U commissarissen I van Alpben Melt Marais en J C Minnaar Directeur is goiyk men weet de bekende Fillis Ook heet het dat nog een andere Boerengeneraal naast Ben Viljoen zich voor de vertooningen zal leenen en dat na St Louis andere groote sleden in de wereld van t schouwspel zullen kunnen genieten Laat ons hopen dat Nederland overgeslagen wordt zegt de N R Ct Naar aanleiding van den moord te Kisjineff zal den 2en December een reusachtig proces beginnen dat naar men denkt ruim zes weken zal duren Alles tezamen genomen zgn er niet minder dan twee duizend getuigen gedagvaard Hel getal beklaagden bedraagt ongeveer 800 Van deze zgn 100 van moord beschuldigd 250 van medeplichtigheid aan dezen moord De rest is beschuldigd van bel plegen van gewelddadigheden en vernieling Deze cgfers kunnen geen verwondering baren als wg in herinnering brengen dat er 1350 huizen zgn geplunderd 38 Israëlieten en 2 Christenen werden vermoord niet minder dan 500 personen zwaar gewond werden van wie 67 Christenen 2 officieren en 73 agenten en soldaten Ifloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 19 NOVENBER Ten overstaan van Notaris Mr I Molenaar le Waddiniveen Bonwmanswoning A No 195 met 11 Heet 64 Aren 17 Centiaren Wei en Hooilanden onder Waddinxveen f 17400 k C J Moolenaar te Lisse Bouuwmanswoning A No 196 met 42 Heet 64 Are 80 Centiaren Wei en Hooilanden onder Waddiniveen 135500 k A Oudjjk te Moordrecht Een pajtg Dyk Welland en Weiland groot 3 Heet 29 Are 10 ent onder Wadinxveen 15130 k A C Grooneweg te Waddinxveen Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Nov Willem Anlhonius ouders J Simonis en T J van Blokland OVERLEDEN 15 Nov W Boot 20 m 17 0 Tuinenburg 7 ra GEHUWD 18 Nov C de Keizer en A Heerkens G Belt en G M Schoonderwoerd P C Verkleg en P Smient y W de Brnin en N Kiamau W C Broer en I A C van der Kemp L Verkaik on D de Vroom J Gravestegn en N C de Leeuw AOVi RTIï i TIElN R K Dilettanten Club TWEEOE VRIJDAG 20 NOVEHBER in lie m CO CORDI V der R K LecsvereeDiging des avonds te acht uur Ogevoerd xnl worden M mii MOHEHO drama in drie bedryven Gevolod door De mislukte Errenis Klucht in twee bedryven Entrée knarlon A f O SO geen reductie verkrggbaar bg den boekhandelaar B A VERZIJL Korte Tiendeweg on bg den Pachter der E K Leesveroeniging en voor zoover do plaatsruimte het toelaat s avonds aan de Zaul Plaatsbespreking Donderdag en Vrgdag den geheelen dag by den Pachter Do netto opbrengst is voor do armen Openbare Yerkooping TB € OUD 4 op MAANDAG 23 NOVEMBER 1903 des voorraiddags elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J 3gZOEIJ A 2T VAS Twee goed onderhouden vnn vele gemakken voorziene WOOINHÜIZEN met Erven en Tuinen aan de Spioringstraat te Gouda wyk F Nrs 48 en 49 kadaster Sectie C Nrs 1904 on 1905 elk perceel groot 80 Centiaren Hel Huis F 48 Is terstond lo aanvaarden en F 49 is by de week verhuurd voor f 3 2 Na afzondoriyke velling on afslag worden de perceelen vereenigd geveild en afgeslagen De perceelen zyn le bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd r x = s O O s TIENDEWEG 59 Oiilvaiigen eene prachtige Oolloctie Haiiglainpeii en Slaande Lampen GANÜLAISTAAKNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS word oi k in HUUR g eg even QBj paiKKOUDK m SCHIEDAMMEH GENEVEE mri U Ui fl lX Al Viirkrijgbur bijl M PEKTI it Iz N H A U WwijR vau xïlaliAj Ii Ranbüt en kurk sltniiU voor cioo van deo ubsbi i ot Kiroit P HOPPA T