Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1903

Het hof te s Gravenhage sprak gister vry den sigarenmaki r nit Rotterdam beklaagd van meineed Burgert ijke Stand ReeuwUk GEBOREN Aaltje Jannigje ouders C Scheer en C Verhoog Predikbeurt bij de RemonstrantsohQereformeerde Oemeento albio Zondag 22 Nov s morgens te 10 uur Ds H VAN A SSENDELFT AilVBRTEi TIKIM By vonnis der Arrondisseraeiita Rechtbank te Rotterdam Eersto Kamer d d 9 November 1903 ÏR het liawelyk bestaande tqsfichen WILLKM ARIJ STAL en StlZANNA MARIA t OPPÉK beiden wonende to Rotterdam düor erhtHrheitUitff oMbomlen ver dttftrd Mr 0 P ZAAIJER Procorcor bieding die ovenwei niet aangenomen werd terwijl sinds de zaak geschikt is Do Federation de ralimentation Parisienne heeft talrgke antwoorden ontvangen op haar relerendnra uitgeschreven naar aanleiding van de laatste stemming in de Kamer De meeste antwoorden zijn v6or een algemeene werkstaking der kellners bijaldien geen meer ingrijpende maatregelen worden genomen tegen de bareanx de placement Voor de zevende Kamer der Civiele Rechtbank te Parijs is eergisteren behandeld de aanklacht van den Nederlandschen ei cavalerieofScier baron Van Dedera die in Transvaal meegestreden heeft aan de zijde der Boeren tegen den fotograaf Piron die aan een Kngelsch nitgever verkocht hoeft het recht van reproductie van een portret van kolonel De Villebois Maronil particalier eigendom van den baron en welk portret don kolonel voorstelt in khaki rjjbroek en slappen hoed met een verdroogde roos herinnering aan een Boerenvrouw op de borst een min of meer intiem souvenir dns in wolks reproductie in Engeland de baron éen daad van oneerlijkheid ziet Wol is er inderdaad sprake van geweest dat mevrouw Iionbet haar man zou vergezellen naar Rome doch lioo gaarne do presidentsvrouw in deze den geruchten geiyk zou geven zij biyft thuis het protocol is onverbiddelijk zich hondend aan do precedenten der reizen naar Petersburg en Londen DuiTSCHLASII Door het bestuur van den Bond van Dnitscho Ooatzeobadpinatsen wordt voorgesteld aan don minister van onderwijs verlenging van do groote zomervacuntie ten koste van de Pinkster en de najaarsvacantio evenals in vele Duitsche en de meeste buitcnlundsche staten met vetdeeling over verschillende periodes naar de geografischo ligging der provinciön waardoor ovorvulling in de ééne vacantiemaand voorkomen zon worden en de veertig badplaatsen in gunstiger conditie zouden komen Professor Koch zal naar Dalziel meldt op speciaal verzoek van keizer Wilhelm in December naar Daitschland torugkoeron in verband met het feit dat Duitsche dokters niet langer verlof zullen krijgen in ZuidAfrika te practiseeren BINNENLAND STATEN üBNEUAAL f W it K It Êi H M n K ft Zitting van Donderdag Ifl November Het algemeen debat over de Indische Begrooting is geopend door den heer Van Vlijmen die oordeelde dat wij staan aan het begin van bet einde van den Atjehstriid een strijd door spreker altijd als rechtvaardig beschouwd Tredende in eon historisch overzicht van don Atjeh oorlog huldigde spreker vooral de Ministers Bergsma en C remer en generaal Van Heutsz en diens heldhaftige ondergeschikten en meende dat do onderwerping van Panglima Polem een renzenstap is naar do algeheele pacificatie Wat Djambi betreft huldigde spreker den Resident van Palembang en de militaire aanvoerders die met weinig middelen groote resultaten bereikten tegenover den saltan van Djambi dien ouden vos welke ook schuld was van het conflict met Korlnlji Bedriegt spreker zich niet dan is de geheele londstreek daar bevredigd en zal na het gebeurde de geheele bevolking het Nederlandsch gezag op prijs stellen Do heer Pynnckor Hordijk wonschto nadere inlichtingen omtrent de w jzo van aanwending van het voorgestelde renteloos voorschot aan Iiidili en opperde bedenkingen tegen do wijzo van verstrekking van het voorschot en oordeelde dat Nederland idoor dergelp voorschot geenszins zijn verplichtingons jegens Indië voldoende nakomt Spreker gaf het denkbeeld tot het sluiten van een leening ten bate van Indiê in overweging en oordeelde dat Nederland de kosten voor verdediging van Indië tegen den buitenlandschen vijand moet betalen Mr Fock uilto zijne teleurstelling over de ingediende begroeting waarbij geen plannen voor bctcro toestanden in Indië worden voorgelegd Dat er niets tot stand wordt gebracht schreef spreker toe aan den vreeseiyken administratieven omslag in IndW Spreker oordeelde dat emigratie van lavaansche geiinnen en aanleg van wogen aan spoor en tramaanleg in do buitenbezittingen moet voorafgaan Hij vroeg of een expeditie naar Tabannn wordt voorbereid Heden in den aanvang der zitting behandeling van kleine wetsontwerpen De heer Roëll bestreedt de door de régeering in do begrooting gevolgde flnancieele politiek Hij oordeeldo den flnanéiwlen toestand hoogst zorgelük en raadde don minister aan het renteloos voorschot van do be grooting af te nemen en bo eene suppletoire begroeting in te dienon De heer Hugenholtz critiseerde ons optreden in Korintji Tot opvolger van den algemeen betreurden uitnemenden vice president van den Baad van State mr J W M Schorer voorheen Commissaris dor Koningin in Noord Holland is thans door H M benoemd het hoofd eener andere provincie nl van Drenthe jhr mr P J van Swinderen De heer Van Swinderen staat sedert 1 Aug 1S88 aan het hoofd der provincie Drenthe hij was tijdens zjjn benoeming kantonrechter te Groningen Naar aanleiding vnn deze benoeroingschreef De Standaard Jhr Van Swinderen behoort tot de antirevolutionaire party en werd nog in de vorige maand Iuni 1888 van onze zyde in twee districten candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Prov Staten van Groningen De Asser Courant meldde dat deze boming door allen dien zg om inlichtingen vroeg een gelukkige werd geacht In et feit dat de bakermat der familie Van Swinderen in Drenthe moet gezocht worden zyn voorouders woonden in het gehucht Zwinderen gem Oosterhesselon zag de Asser Ct ecn omstandigheid welke de toenadering tnssphnn den nieuwen commissaris en de ingezetenen r ict moeiiyker zal maken Gedurende do 15 jaren van zjn commissarisschap heeft de heer Van Swinderen het met de Staten van Drenthe die grootendeels uit liberalen bestaat zeer wel kunnen vinden Op den voorgrond is hg echter gedurendezijn ambteiyk leven nooit getreden zoodatzgn benoeming tot het zeer booge ambt waartoe hö tlians is geroepen afgescheiden van zgn staatkundige richting allicht eenigo bovreemding zal wekken Haudb Weder heeft een zeer belangrgk wetsontwerp de Tweede Kamer bereikt een voorziening tegen hinderiyke of schadeiyke woterverontreiniging In 1897 werd onder hel vorig ministerie een Staatscommissie benoemd om maatregelen te beramen tegen oen groot kwaad voor de openbare gezondheid on ook voor de visscherï de vervniling van wateren door riolen en fabrieksafval In Juni 1901 bracht deze commissie haar rapport uit waarin zj eenstemmig de noodzakeiykheid on uitvoerbaarheid van zulke maatregelen betoogde t ü voorstellen der Staatscommissie zyn thans grootcndeels door de Regeering in haar ontwerp opgenomen In de memorl n van toelichting wórdt uit het verslag der commissie het overzicht algedrukt van hare bevindingen en voorstellen Vi i vinden daar o a het volgende voorbeeld vermeld van den Invloed van het water op de gezondheid Twee verschillende gemeente groepen in ZuidHolland werden o a door een sub commissie nagegaan de eilanden Goeree on Overflakkee mot 24 710 en da gemeenten Zwammerdara Zoeterwoude Oudshoorn Leiderdorp Koudekerk Hazerswoude Alphen en Aarlanderveen met 24 944 inwoners In de eerste groep waar algemeen regenwater wordt gedronken was de sterfte in 1885 94 15 70 per 1000 inwoners en kwam in de jaren 92 93 één cholerageval voor Inde tweede groep waar het door faecaliën vervuild Ryn en polderwater wordt gedronken was de sterfte in genoemde jaren 22 61 por 1000 inwoners er werden in 92 94 81 choleragevallen waargenomen Gemengde Berichten L it Dixperlo wordt dd 18 November aan do Arnh Ct gemeld Heden waren de meeste arbeiders nVmxt door den boetedag die in Pruisen gavierd werd van hun fabriekswerk vry Vatl hnn vryen tyd hebben een aantal hunner heden morgen een nuttig gebruik gemaakt De klompenmaker ter H wilde zijn werkplaats verplaatsen in de nabyheid zijner woning Daar het hem te kostbaar was deze af te breken en weder op te bouwen zag men hedenmorgen oen 20 tal arbeiders bedoelde werkplaats al dragende vervoeren daar ze te groot is om op een wagen te laden t W heele tyd ging hiermee gepaard doch zonder ongeluk kroeg de klompenmaker zgn werkplaats thuisgebracht wat geheel op Amerikaansche wyze geschiedde Men meldt uit Amsterdam aan dö N K Ct j Naar wy vernemen wordt er door do justitie een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de oorzaken der branden die de laatste dagen der vorige week in de brouwery t Haantje hebben gewoed Uit Utrecht meldt men Onder voorzitterschap van den heer J JG Kappelhol van Arasterdam is gistermiddag alhier oen goed bezochte openbare vergadering gehouden van de Ver eniging van eigenaren van huizen met vergunning te Amsterdam Aanwezig was ook het bestuur van don Frieschen Bond van hotel café en societeithonders Door den rechtskundigen adviseur der vereeniging mr M A H van Lier te Amsterdam werd het door de vereeniging in de voorgaande week aan de Tweede Kamer tegen het nieuwe drankwet ontwerp gericht adres nader toegelicht De volgende motie werd met algemeene stemmen aangenonien De vergadering van eigenaars van huizen met vergunning en van eigenaars eiploitanten gehouden op 19 November 1903 te utrecht belegd door de Vereeniging van eigenaars van huizen met vergunning te Amsterdam en o a bygewoond door gelgke vereenigingen te Zutphen en te L iden en den Friesehen Bond van hiltel café en societeithonders te Leeuwarden keurt af de bepalingen van het ontwerp drankwet betreffende de splitsing der tapperyen slyteröen de verplaatsbaarheid der vergunning zonder rekening te houden met de eigenaars der perceelen do invoering van het Gotlienburger stelsel de benadeeling der weduwen en kinderen der veigunninghouders de overdreven bepalingen omtrent het inzicht in localiteiten met vergunning en de sluitingsuren en spreekt den wenscb uit dat deze bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die meer rekening houden met de werkelgke toestanden en eischen der practgk en niet geheel onnoodig 23 000 Nederlandsche huisgezinnen schromeiyk benadeelen zoo niet ten gronde richten en een groot gedeelte van het natinaal kapitaal zoek maken en die in elk geval de vergunning op het perceel handhaven In beginsel werd besloten in het geheele land eene adres beweging tegen het drank wotontwerp op touw te zetten Weer een geheimzinnige verdwüning Uit Birmingham wordt weer een geheimzinnige verdwyning gemeld Den 5en Nov ging Frank Stow een bekend bacterioloog die indcrtyd deel nitmaakte van de naar Z Afrika gezonden expeditie om de daar heorschende bcsmetteiyke koorts te bestndeeren in gezelschap van een vriend naar het bateriologisch laboratorium te Birmingham Na dien dag heeft men hem niet teruggezien Ook een kiesmethodo Het klassestelsel dat bo do verkiezingen in Pruisen nog bestaat en deze maand weder in toepassing is gebracht voor de verkiezing der Tweede Kamer kan ten gevolge hebben dat een enkel persoon een klasse vormt Daartoe is het voldoende dat hy het derde deel te bel alen heeft van don geheelen belastingaanslag in zgn woonplaats Dan kiest hg een kiezer die dan te zamon met de kie zers door de twee andere klassen aangewezen het Kamerlid benoemt Deze moeiiykbeid heeft aanleiding gegeven tot de volgende aardigheid die al herhaaldeiyk en ook nu weer ter bespotting van dat kiesstelsel is verzonnen Men moet daarby weten dat deze aanwyzing viin kiezer mondeling geschiedt Voor hot stembureau te X vcrschynt de eenige verkiozer van klasse I De voorzitter Wien kiest ge f De kiezer My zelf De voorzitter Neemt n de benoeming aan f De kiezer Neen Er moet dus over gekozen worden Dezelfde vragen en dezelfde antwoorden zoodat voor de derde maal een keus is te doen Ook nu wyst de eenige kiezer zichzelf aan maar op de vraag Neemt u aan antwoordt hy Nu ik na tweemaal te hebben geweigerd de derde maal toch ben gekozen en daaruit biykt hoezeer ik op het vertrouwen myner medeburgers mag bogen acht ik my verplicht over myne bezwaren heen te stappen en met innigen dank myn benoeming te aanvaarden Een millioenenproces Twee gr ven Mün nick afstammelingen van den Russischen veldmaarschalk van dien naam zullen tegen de Pruisische regeering een eisch instellen tot betaling van 50 millioen gulden Frederlk de Groote had hnn voorvader in 1741 voor bewezen diensten een landgoed geschonken dat graal Münnick toen weigerde Mot toestemming van Keizerin Anna van Rusland droeg Koning Frederik het eigendomsrecht over aan den kleinzoon van den veldmaarschalk Deze stierf in Rusland kort na zyn terugkomst uit den vreemde en had van Koning Frederik Willem de belofte op schrift bekomen dat hem 312 000 Albertthalers zonden worden uitgekeerd Nu wordt dit bedrag opgeëischt met derente sinds 1741 N v d D Maandag stond te Londen voor den Citymagistraat een wodnwe van 45 jaar terecht wegens diefstal Zy naaide voor een kleereninagazyn en van die zaak had zy zeven jongensvesten eu drie heerenvetteii in den lommerd gebracht Zy bekende acluld Ha zg leed honger zeide zg Het waren dan ook loouen die zg kreeg Vyftien cents voor het naaien van een jas En dan had zij nog een meisje te betalen die haar hielp persen Zoo was ze tot diefstal gekomen Overigens waren de getuigen zeer gunstig voor haar En de goede rechter liet haar vrg uitgaan In het dorpje Molenaarsgraaf aan den Graafstroom Alblas in de Alblasserwaard zgn 20 personen Igdende aan tjrphns een 25jarige lyderes is bezweken De persoon die te Leiinniden den notaris Onnhuff diets maakte een hypotheek te willen sluiten en die er met f 360 voorschot daarop van door ging is gepakt en in het huis vnn bewaring opgesloten Woensdag nacht ontmoetten een paar Rotlerdamsche politieagenten op de Schiekade aldaar een grenadier die droop van het water en meedeelde een kind uit de Schie te hebben gered welk kind vervolgens door een paar burgers was meegenomen De man vergezelde de agenten naar hnn post waar bleek dat hg zich zonder verlof uit zyn garnizoen had verwgderd Hy is ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld De stille kracht De vertoornde geest van het spookhuis te Pedjagalan is in t laatst van October weer lustig aan t werk geweest meldt men uit Batavia Een Europeaan die mot een zestal kameraden eens kwam kgken kreeg juist toen hy hattefyk lachte om den onzin een steen tegen het hoofd dat hy suizebolde en er volgden nog vgf keien die echter geen doel troffen Dit maakte natuuriyk indruk en toen de vrouw des huizes vertelde dat t nu al meer dan drie dagen lang zoo ging griezelden allen Men hoorde op den middag n gerammel op het bordenrek en toon de zuster van de huisvrouv ging kgken wat dat be toekende zag ze een slang van een arm lang die een gobang 2 cent 8tuk in zgn bek hield het geldstuk losliet en daarop verdween Als ik die gobang niet zag liggen zon ik gedacht hebben dat ik droomde zei ze maar het geldstuk lag er te voren niet en toen de slang weg was wèl Even daarna stond myn klamboe in brand maar ik kon de vlammen nog tydig blusschen Vanmiddag miste ik uit myn gesloten kleerenkast myn mooiste kain I Straten opbreken en dichtmaken of hoe men in groote steden geld verknoeit I Enkele weken geleden werd te Amsterdam de Rozengracht over hare geheele lengte opgebroken tot het leggen van kabels Dit is geschied alles werd weder bestraat de gracht kreeg weer haar gewoon aanzien Gisteren zyn echter weer wagens vol roet gereedschappen naar diezelfde gracht gereden een te maken geul met kryt op de bestrating is afgetcekcnd en op de brug vóór de Rozengracht over de Prinsengracht werd reeds een aanvang gemaakt met het graven van een geul Zooals de aanduiding op de directiekreet nanwyst geschiedt dit voor de gemeentelgke electrische werken En wanneer dit karweitje achter den rug is dan wordt de Rozengracht in het einde van de volgende maand weder opgebroken voor het leggen van nieuwe tramrails Drankbestrgding Door Burg en Weth van Amersfoort is naar aanleiding van het adres der plaatselgke afdeeling van de Nederl Ver tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken besloten in te gaan op het verzoek der N O P C en mitsdien heeft dat college zoowel den directeur der Burgeravondschool als het hoofd van het Herhalingsonderwys de opdracht doen toekomen om by het vak Kennis der Natuur een drietal lessen per cursus aan het alcoholvraagstnk te wyden Te Amsterdam heeft zich een coaimisBie gevormd elke ten doel heeft aan te dringen op een spoedige instelling van een Rykspensioenfonds voor weduwen en weezen van oud en actief dienende militairen In alle garnizoensplaatsen zullen eerlang vergaderingen worden belegd en zal een afgevaardigde worden gekozen naar de door genoemde commissie spoedig te beleggen algemeene vergadering te Amsterdam In St Georgen Zwitserland stak oergisteravond een Italiaan zyn broeder dood aan het maal ter eere van diens bruiloft gegeven Een derde broeder werd zwaar gewond De beweegreden was jalouzie Typhus te Onddorp Flakkee l Weder hebbeu zich te Onddorp een paar gevallen voorgedaan van de besmettelgke ziekte Febris typhoida eu weder in do woning van W Sperling zoodat zich te lynen huize thans 6 gevaJlen voordoen Stadsnieuws GOUDA 20 November 1903 De Kamermuziek Soiree gisterenavond gegeven door de heeren W F Beunderman en A de Vogel Leeraren aan de Muziekschool der Maatschappg tot Bevordering van Toonkunst te Rotterdam was slechts matig bezocht De afwezigen hadden ongelgk want alles wat ten gehoore werd gebracht gaf den indrnk van zeer knap werk Er was gezorgd voor een afwisselend Programma De Nummers voor de Pauze waren artistiek die na de Pauze meer genietbaar voor t auditorium Byzonder keurig was t pianospel van den hoer de Vogel hg bezit een buitengewone techniek en droeg zgne solonummers met veel gevoel voor Vooral Etincelles van Moszkowski en Hochzeitsdag auf Troldhagen van Orieg maalkten veel indruk en gaven de duidelgkste bewgzen van de talenten van den uitstekenden Pianoleeraar Ook t accompagneeren van den heer do Vogel was bgzonder mooi De heer Beunderman heeft almce de hoorders voor zich gewonnen door zyn correct vioolspel Byzonder veel sncces had hg met de Romance van de Vogel waarbg beide artisten zeer werden toegejuicht evenals by de bekende maar altoos gewilde legende vun Wieniawski Het slotnnmmer do Mazurka van Dessan viel bgzonder in den smaak De Sonate van Anton Dvorak liet ons zien met welk eene gemakkeiykheid beide heeren dit moeilgke werk speelden Hier en daar wenschten we van den heer Beunderman ietwat meer warmte in zgn overigens onborlspeiyk vioolspel Dit concert had een zeer talrgke opkomst meer dan verdiend er was inderdaad heel wat te gemeten Bg Koninkigk besluit is lo de kapitein der infanterie L W C G van der Garden gedetacheerd bg de landmacht in West Indië op zjjn verzoek onthe n van den verderen duur zyner detachei g bg genoemde landmacht 2o ingetrokken en buiten werking gesteld het Koninkiyk besluit van 21 October j l waarby do kapitein dor infiiiilerie G C Grefe van den verderen duur zyner detacheering bg de landmacht in West Indië werd ontheven Tram Gonda Schoonhoven I Het zal nog lang dnren eer de tramiyn Gouda Schoonhoven voltooid is Men is thans gevorderd tot in de gemeente Gouda en het nog te leggen gedeelte is miniem in vergeiyking met het reeds voltooide Toch zal waarschgnlgk de aanlog van dit kleine traject ovenveel tyd en oneindig meer moeite kosten dan hetgeen achter den rng is Men was tot nog geen 10 M over den Goejanverwelledgk gevorderd of men hud met een enorme verzakking të worstelen Het land Klein Bloemendaal waarover de aardebaan moet worden gelegd ligt pi m 3 60 M beneden den dyk op welker hoogte de baan moet worden gelegd Er zou dns op dat land 3 60 M zand moeten gebracht worden Wy hoorden evsnwel van bevoegde zgde beweren dat er niet reeds 3 60 M maar 13 M zand was gestort een verzakking dos van nota bene pi m 9 M De bovengrond schuift dan ook weer omhoog en men krygt hier hetzelfde als eenige weken geleden by Stolwykersluis de grondverzakkingen en grondverschnivingen zóó zelfs dat een groote waterput een overblgfsel van een vroegere overstrooming reeds gedeelteiyic door den wegschuivenden bovengrond wordt gedempt Het spreekt vanzelf dat het ryden met zandwagens op dit einde Ign uiterst gevaarIgk is en dat dit weer van invloed is op den gang der werkzaamheden die op dit oogenblik slechts weinig vorderen Werden toen het leggen van den aardbodem zonder tegenspoeden plaats had geregeld twintig treinen per dag met ieder pi m 16 waggons zand aangevoerd en verwerkt thans bedraagt dit slechts 14 terwgl met 6 waggons tegeiyk wordt gereden De directie der Haatschappy tot Exploitatie van Tramwegen te Voorburg verkreeg van de gemeente Gouda één jaar uitstel voor de opening van de tramlgn Gonda Schoonhoven Na al de jaren die er reeds zyn verloopen sedert het plan werd vastgesteld maakt dit éène jaar zooveel niet nit en de onmogeiykbeid om met 1 Jan 1904 gereed te zyn werd dan ook ingezien Voor Gonda zal de opening der nieuwe tramiyn echter nóg een verandering meebrengen De tramiyn Gouda Ondewater die thans met een omweg midden door Gouda loopt zal dan hoogstwaarschgnlgk een anderen weg nemen en gedeelteiyk langs de lyn Gonda Schoonhoven haar weg naar Haastrecht enz nemen Met het oog op de veiligheid van het verkeer zal die weg verre te verkiezen ign boven den rit door de tad Het schgnt dat de wakkere directie der Maatschappg tot Exploitatie van Tramwegen zich echter niet laat afschrikken door de tegenspoeden met de Ign Gouda Schoonhoven Er zgn namelgk plannen in bewerkingvoor den aanleg van een stoomtramlgn Gouda Leiden in welk traject al de tusschengelegen plaatsen als Waddingsveen Boskoop Alfon Oudshoorn enz zullen worden opgenomen Tel Bedankt voor het beroep by de Gereformeerde Kerk te Ondewater door ds H Hoekstra te Arnhem te Alfen door ds G Wieliuga te Delft GROOTE VERSCHEIDENHEID S NICOLAAS CADEAUX v v OS z Kleiweg E 73a GOUDA Trieithonn ïl BEURS VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 19 NOV L K H K StaaUleenvujen HüSOiEiJE Obligatien Leening kr 2000 1892 1902 4 98 98 Itaue Inschryvmg 1862 91 5 98 PoHTUOAi Obligatien Tubaks monopolieleeniiig Kr 2500 5000 4 97 RusLAKD OMig Donatz spw 1894 4 92 Columbia Gebonsolidoerde Boi tenl Schnld Recepsip L 100 l i 21 21 Venezi ela Oblig L 100 1881 4 28 28 Obligation L 150 500 1881 4 28i 28 Provineiak en Steihlijke Leemnt en Rotter lam Oligalien t 1000 1898 1903 3 97 11 ijpoüleek Banken Pandb Bataafacho Hyph 4 100 Pand Dordrochtsclic Hyjib 4 99 Alg Hypotheokbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pundb Friesch Groningfcche Hypb 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 100 Pandb Uotterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Nederl Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Ut echtsclie Hypb 4 99 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 4 SckeeiwaartMaataehappijen Oblig Mg voor Vracht en Passagiersvaart 4 90 Mijnbouw Maatschappijen Aandeden Singkep Tin Mg HO i Diversen Oblig Nederl Ind Gas Hg 1901 4 101 Aand My Hoek van Holl te Rntterdim 100 Peru Corporation lo Mortg Bonds Peruvian 83 Certifloaten van preferente Aan doelen Peru 18 i IS j Spoorweffleeningen Nedeblahd Gest Obligatien Noord Brabant Boxtel Wezel 1875 80 8T Italië A E Obligatien Spw leening 1887 89 3 68 Pole Aandeden Warschan Weenen 167 Brazilië Oéste de Hinas Obl 5 1 PremieUeni gen Nederland Scbouwburgloten f 1 50 f 1 25 dito f 15 f 1 17 Beloii Loten Stad Antwerpen 1902 2 90 D 8A I180 II Markt A 88 Gouda Bekroond ZUveren Medaille Nat Wedstrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAÜTÉ S in Mantels Costumes ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concurreerende Pryien Rechtzaken OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te G 0 a ca a op MAANDAG U DECEMBER 1903 v m 11 uur in de Harmokie aan de Markt aldaar ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gonda van EEN PAND ingericht voor WINKEL en WOONHUIS met ERF PLAATS en GROOTEN KELDER met ingang binnenshnis en aan de straat zeer gunstig gesitueerd aan de Westhaven te Gouda B no 2011 met een vryen gang tot aan het water van de Peperstraat voorzien van Gas en Waterleiding en vele gemakken en bevattende bon eden flinke Winkelroimte drie Kamers Keuken en Plaats en boven groote Voorkamer Achterkamer en twee Slaapi amers en groote Zolders met Dionstbodenkamer Ildbroii iii TöutoiniitollingbohouDiiiakKryi H Ke Aug imo Wereld beroem il e SohoonApiire tnnrliipitrlii Satm ens lyn da t aau middotsn voor hot lüniler moeitekenng poetr T n Alle n art en ffflklfliird icüb oen werk Verkryghaar by wiDkeliur in ohodnwerk Oi lunirlen DroceryeD enE Hen lette oe Qei Verhuurd tot 1 Mei 190i aan Mej de Wed C W GiESEN voor f 42ö per janr Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 11 3 en op den dag der veiling van 9 11 uur Breeder by biljetten en nadere inlichtingen ton kantore van Notaris MON CLl V voornoemd aan den Kleiweg te Gouda Voor de lajige Winteravonden W 11 bi Ktiiat er geen aatiffenamer en ffoe4kooper leetnar dun de verhalen van de lp bcroeiiKlc iiierlliaaii§clic l elceil § 3DE TX7 XJl SOlNr3 Ii dcr nummer mot een fraaie in vier kleuren gedrukte jilaat op liet omsing bevat een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen J das Ü4 kolommen drnks en koat tlecMt per complete Roman fO ceulê LEKST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste S Boevenliolen in Amerika binnendringen t eBST hoe do bcido Wilsons zich vermomd in het meest govaarlgke Udonkore NewYork begeven en met ongeövenaardo slimheid de misdadigers woten te snappen f LEBHT hoe do beide Wilsons allo geheimzinnige diefstallen en moorden A aan het licht brengen en do daders ann liet gerecht overleveren li0ffmaalt er bohtnat geen boetCHller Lectuur voor slechts lO ceulê f een complete Roman Naar buiten alleen togen inzending van Postzegels of Postwissol h Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan hot Bureau van J ons Blad verkrggbattr zyn h No 1 De Wilsons en hot geheim vnn de bank De opsporing vnn hot ge stolen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door do Wilsons h gered De ware moordenaar gevat No 3 Do Wilsons en hot gesluierde meisje L Het geheim van de Tombs No 4 De Wilsons op hot sjioor van de grootste ê oplichtster van Londen No Do Wil ons en liet geraamte in den Kelder I No C Do Wilsons en de Boeven in het donkerste van Now York No 7 Do 1 Lokvogel van de Wilsons De Boeven ven het East Eiid gevot No H De Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en do Opiumschniveis Do t gele dnivels van China No 10 De Wilsons in de holen van Now York Het iJ geheim van lohnStreet No 11 De Wilsons en de Koningin dor Anarchisten § No 12 De Bed Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 Do Wilsons A in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en het Boertje Ie j NewYork Een lastig geval in Bowery Laan No 1 De Wilsons en de Mail dieven No 16 De Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons E en de verdwyning van de Millionnair Hore De Koning van Bonanza op de 8 pgnbank No 18 De Wilsons in t Zniden van Dakota 15e afgesneden hand l No 19 Do Wilsons en de Zwarte Kat De valscho Kaartspelers van Chicago 2 Echte Singer NaaimacMnes § Prachtig St Mcolaas deau Onderricht gratis ook in bet moderne borduren en stoppen SINGEEIAATSCIAPPIJ In Nederland vertqeenwoprdigd door méér dan 40 eigen magazgnen AMS É ÉiAjM Kalverstraat 62