Goudsche Courant, woensdag 25 november 1903

io de hoop de birg ra voor eea lait accompli ta tellen dat ban practiache zin moet goedkeuren Toch meldt men uit New Vork aan de Timen dat de regeering der Vcreenigdc Staten volkomen tevreden ia ra t den bnidigen stand van zaken Do qnaemio aangaande de betaling aan Colombia io zake het kanaal ol bet deel van Panaraa in de olnmbiaan Che schold zollen door Panama worden be liiit en niet door de Vereenigde Staten ten mijiste wanneer bun oordeel niet wordt gevraagd Llnit8chland en Brazilië hebben zich lhan bereid verklaard de nienwe repnblick te erkennen onj men twijfel niet ol ook de ander ZuidAmerikaantche staten zollen dit voorbeeld volgen ofschoon rolainbiii aan deze allen can nota hoeft gezonden om tegen de bonding der Unie te protesteeren en te verzoeken om njrmpathie en zoo mogelijk om moreelen steon Panama heelt verklaard niet roet Colombia te willen onderhandelen alvorens erkend te ziJn Do regeering te Washington beeft besloten geen invloed te oefenen om van het Amerikaansche congres dé racificatic van het kaoaaltractaat te verkrijgen v6iir dat dit verdrag vooraf te Panama zal zjjn geratificeerd VtTHproiih lifriclitcii De secretarisgeneraal dar Petit Uanphinols Boason is veroordeeld tot 25 fr bonte omdat b j den ri afgevaardigde Zevaiis sociaal democraat er van beschaldigd heoft pogingen te hebben aangewend hem gold iif te zetten ter voorbereiding van een toenn dering tot de regeering Zondag zijn Italié s koning en koningin zonder eenig incident Krunkrgk doorgespoord over Versailles Dijon M con Lyon en Avignon om tegen kwart v6ór vijf toMarseille te arriveeren wnor een twintig minuten zoek gingen aan een reparatie enwel waren er bier en daar enkele jonrnalisten en vertegenwoordigers van Italiü op de Perrons doch bet Jioninkip echtpaar bewaarde het meest absolute incognito Nn heeft fjoorge Horry weer verklaarddat uit het nleowo onderzoek diT Hnmbertzaak zon blijken de modesehuld van den ond minister van justitie Oostnve Hombort doch de wodowe protesteert kraclitiglijk togen dit beweren en tegen de verre vorwijdoring van baar zoon In Saint jnentin is in verband met de weversstaking de staat van beleg afgekondigd aamenscfaolingen zijn verboden en dopolitie is onttrokken aan het gezag van den bnrgemeester Winner van de prjjsvrang der Petit Parisien bepaling van aantal en gewicht der graankorrels in eon flesch is geworden een werkman te Parus die 25 1 00 fr krijgt terwijl verder honderden winners in aanmerking komen voor bet totaal van 600 000 ir Kr waren 39 588 graantjes in wegende 1904 gram De vroDW van Pelletan den minister van marine is te Parijs als zijnde met verlof als onderwijzeres nan oen der gemooBleBcholon tydeiyk vervangen vol gens bet Parijscbe nmeenteblad DUITSCULASI Bij de laatste proefrit in dit seizoen op don electrischen spoorweg Marienfelde ZoHsen Zaterdag werden in tegenwoordigheid van duizenden bolungatellenden weer snelheden vun ruim 200 kil per uur bereikt Wegens desertie voir een kleine t itlg jaar is de 39 jnrige fnsolier Muller uit Maagdenborg veroordeeld door den krijgs rand tot Un jaar en één maand govangonisstrut en verplaatsing in de tweede klasse llo man is gehuwd on vader van vier kinderen hy meende dat t allang verjaard was liet gerecht gant te Berlgn dat men getracht heeft de koizeriyke Uossischo familie te Darmstadt te vergiftigen Do dood van de kleine prinses Elisabeth van Hessen JOU hot gevolg van deze poging tot vergiftiging zijn on do ziekte van de czarina eveneens De cznar zon nan hot gevaar ontkomen zyn omdat hy op den da g dat men bet vergift in do spyzen bad gemengd alteen warme melk had gedronken De gevungenoppasuers te Hannover zaakprins Ari nborg ilt allen verplaatst BINNE NLAND STAri N rKtNKUAAL r K N 8 T B M M K R Ziljling van Maandag 23 November Do Kerste Kamer is bycongekomen tot hervatting barer werkzaninbediMi Ingekomen waren o m 1 de geloofsbrieven van bet her kozen lid der Kamer mr J Sickenga die in handen werden gesteld van eene com missie bestaande uit de hoeren s Jacob Havelaar en B veri De heer s la ob bracht versllg uit en adviseerde naini n de commissie tot toelating na aflegging van d gevorderde e den u beloften De beer mr Sickenga legde hierop in handen van den Voorzitter de voorgeacbreven eeden af en nam zittjng Ingekomen was voorts het bericht van het overlgden van den vice president van den Raad van State jbr mr Schorer welk bericht namens de forste Kamer met een brief van rouwbeklag is beantwoord Na mededeeling van verdere ingelomen stukken werd de vergadering verdaagd tot Donderdag v m 11 oor F U K K M K Jf fff K il Zitting van Maandag 23 November In deze zitting word de beraadslaging der Indische begrooting voortgezet De minister van koloniën verdedigde den door hem gevolgden koers welke in overeenstemming is met art 18 van hot antirevolulionnair program De minister sloot zich aan bg de holde aan de energie van generaal Van Houten en den beer Sponck Horgronje en aan de doeltreffende maatregelen oit Baitenzorg gebracht Hy verdedigde het ambtenaarspersoneel in IndiS tegenover het verwyt van langzaam werken De minister wilde niet ingaan op hut denkbeeld van den heer Vun Kol tot het verkoopen van oen gedeelte der kolonies omdat hg het in bom gestelde vertrouwen als itaatsman niet wil beschamen Het optreden tegen Korintje was niet tegen diun stant gericht maar tot bodigang van don steun der Korintjiers tegen onze vgaiiden in Djambi Do minister wil de werking van de decentralisatie der lagere besturen afwachten alvorens eene gowgzigde inrichting der begrooting te overwogen De minister handhaafde met kracht den voorschotpost wat het wezen en den vorm betreft maar als een onnfwysbare eerste hulp als een daad die niet op cgf r berust niet op een stelsel Hot laat de vaststelling open viin oen toukomstig pinn in overleg met den goovernenrgeneraal en zoo noodig in len vorm ecner loening Daarna zgn de replieken aangevangen In de avondzitting zyn do algemeene beraadslagingen ton einde gobracht Geiucng de Ueriehten Uit Heerlen L meldt men Gistermiddag is er in de mgn OranjeNassan alhier wederom een ernstig ongeluk gebeurd Ken gehuwd man H uitQreven bicht had hot ongolnk by het verrichten zynor werkzaamheden onder den grond te vallen waardoor hem de rnggegraat werd verbryzeld Men meldt oit Santj oort De vurige week liet een tuinder alhiereen k trekken en omdat do nabloedingwat lang duurde nam by oen pruim tabak in den mond Het gevolg was bloedvergiftiging waaraan de man na vreeselgk Igden overleden ia v De politie te Vlissingen beeft proces verbaal opgemaakt tegen zekere H werkzaam aas de Kon fabriek De Schelde wegens het ontvreemden van verschillende stokken koper aan die fabriek toobehoorende Zyn broeder moet als verkooper van bet gestelene medeplichtig zyn Tegen eefti drietal andere personen ii wegens diefstal van koper en touw ten nadeele van de Mg Zeeland proces verbaal opgemaakt HehipbresilLSchevoningan Zondsgocliiend vroeg word van de pier te Schoveningon waargenomen dat een schip op do kust komende van don kant van Katwgk in nood was hetgeen was op te maken uit de noodseinen die van bet vaartuig werden gegeven met lambouwen en door hot verbranden van voorworpen op dek Van de pier word onmiddcllgk de Maatschappy Zeebail gewaarschuwd die dadeIgk de reddingsinaatüohappg en de politie waarsfbowde Weldra daagde de reddingsboot op Van af de pier werden de vnnrpyien gebrniki die dool troffen torwyi de reddingsboot het schip kon naderen om de bepianning over te nemen Twaalf man de geheele equipage werden gered en op dif piar aangebracht Een dar geredden was gewand aan bet been en een aan den arm Kort nadat de bemanning do boot ontrnimd had tloeg bet gestrande tchip uit ei kaar De orerbigbelen steken boven water op korten afstand van de pier aan de zgde van het dorp Het is gebleken te zgn een üosteurgkaehe bark met bont geladen komende van Triest en voert den naam van Henriette De bemanning ia voortoopig opgenomen in het Karhaas De Oostenrgksche gezant in Den Haag werd gewaarschuwd Ren aardig incident deed lich in den middag nog voor Op het wrak waren nog twee katten over gebleven telkenit brachten de golven stapels bont aan totdat einllelgk do balk waarop de katten een schmlplaats hadden gezocht van het wrak werd weggespoeld De twee poe sjes lieten echter niet los entelkens zag men ze als e en golf den balkaan het oog onttrok weer boven komen Toen dan ook de twee beesten behouden en wel de kost genaderd waren ging er uitdnizendon kulfn een hoera op De katten werden naar haar eigenaren in ybet hotel gebracht Stranding te Hoek van Holland Zaterdagavond omstreeks 7 nor werd het Doitschc 4 mast zeilschip Mn me kapt Hansen door de sleepboot Noordzee den Nieuwen Waterweg binnen gesleept Ongclukkigcrwgzc brak jnist bg het binnenkuraen tnsschen de hoofden de tros en werd het schip door don verschrikkeiyken storm oit bot Noordwesten tegen de Zuiderpier geslagen Zondra dit door de seinwacht te Hoekvan Holland bemerkt werd werd onmiddollyk de bemonning van destoomroddingsboot gewaarschuwd en was deze dan ook eonige oogenblikken daarna op weg Toen de reddingsboot bg hot schip aankwam wilde de bemanning bet vaartuig echter niit verlaten Later in den avond toen het er waarschgnlgk nie zoo gunstig uitzag vonden do manschappen het zeker toch niet geriiden aan boord te biyven en hebben het schip dan ook verlaten Het zeilschip was geladen met salpeter en kwam van aleta Hunna Üp telegrafisch bericlit van den heor W V d Tak uit liotterdam zeilde een gedeelte der viaschersvUiot van Öoedereede tor assistenlie naar bet gestrande schip ten einde te trachten de lading gedeeltelijk over te nemen Het was zeldzaam hoog water 2 70 M boven hoog water De brilt Norden dio tenigo weken geleden op het Noonlorhoofd gOblugen is is nu door de ontzettende zeeën li gewerkt en an stukken op hot strand gespoeld Van andere zyde wo dt nog gemeld In den nacht van Zat rdng op Zondag bg vliegend stormweer beukten de golven dermate dat de bemanning met do reddingboot naar den wal ging De kapitein bleef uvunwel op zyn post en bleven ook sleepbootou in de nabghcid Zondagmiddag is de bomaiining aan boord teruggekeerd on is gisteravond om 6 aar by hoog ty tevergeefs getracht het viermastbarkschip vlot te sleepen Daarop is door don kapitein gecontracteerd met de firma L Smit Co Sleepdienst tot berging van schip en lading iistero4htend vroeg zyn blazers langszy gekomen en is begonnen met lo sen van oe gedeelte der lading Het schip werd dit jaar te Olasgow gebouwd Het is zyn eersto reis Cargadoors zyn de boeren Wamberziot en Zn te Rotte rdanf Latere berichten Met L Smit Co s sleepdienst werd met den kapitein van de Mnome een contract gesloten tot berging van schip en lading op de basis no euro no pay De sloopbooten Noordzee Oostzee I auwerzee en Rotterdam trokken eergisteravood tovergeefs Uistermorgcn is met de lossing der lading in kleine vaartnigen een aanvang gemi akt Voor zoover na te gaan is hot schip nog dicht Met gunstig weer bestaat veel kans dat het vlot komt doch een groot gedeelte der lading zal gelost moeten worden Met hot avondgetgde zullen genoemde sleepbooten opnieuw trekken Hoe staat t met het paleis voor het Permanente Hi van Arbitrage Onder meedeeliSg van degodacbtenwisseling mot don heer Carnegie waaroit o a biykt dat de Nederlandsche Regeering de som van IV millioen dollars voor een gebouw en een bibliotheek voorloopig in boheer heeft genomen en verder voorbereidende maatregelen zal treffen om het beoogde doel te verwezenigken heeft de Regeering aan de Kamer bericht dat een stichting in bet leven zal worden geroepen ann welke dat alles ton toebebooren en waaraan do Kegeering dan hetgeen zg nu in beheer heeft zal overdragen De heer Carnegie heeft een akte geteekend waarbg alles omtrent die stichting ge regeld wordt en waarvan het slot loidt dat als te eeniger tgd het doel waarvoor de stichting wordt in het leven geroepen mocht fal n de beztttingen zullen worden aangewend ter bevordering van den internalionv len vrede en aendracht op de wyze aU door de Soovereine van Nederland en den President der Vereenigde Staten gezameniyk zal worden bepaald Op de Nederlandsche Regeering mst na de verplichting te zorgen voor de benoeming van een bestuur en bet vaststellen van de tataten der stichting Benoeming van een commissie van advies voor den bouw en de inrichting van het gebouw met bibliotheek was volstrekt noodig om tot nitvoerin g van het plan te komen De Rotterdamsche politie was te weten gekomen dat zich ten hnize zgner ouders aan de Slachtstraat aldaar ophield een tamboer der mariniers J S die in 1902 van den oorlogsbodem Buffel te Hellevootslais deserteerde Woensdagavond nn werd het ouderlgk huis omsingeld waarop de tamboer zyn toovlocht op het dak zocht doch ook daar volgden hem enkele agenten zoodat lijj naar een andere schoilplaats nitkeek en deze gevonden meende te hebben in een kastje onder den gootsteen waarin hg gewrongen in vele bochten wegkroop Bg het doorzoeken der woning werd het militaire slangenmonsch evenwel gevonden Hg is ter beschikking van de militaire antoriteit gesteld Da daders van den postdiefstal op de Ign Pretoria Nglstroom zgn ontdekt Het is de postconducteur zelf een Kngelsch soldaat dio mot 2 Engelschen hei complot had beraamd Hg wierp onderweg dun zak met een inhoud van 10 000 pond aan waarde alt den trein Zgn medeplichtigen vingen den zak op begroeven hem en later zou alles verdeeld worden De Deutsche Med Ztg verhaalt het volgende omtrent oen kind van ongewone grootte dat door eun guoceskundig inspecteur in zeker dorp werd ontdekt Het is 8 jaar en 8 maanden oud on heeft een gewiclit van 57 5 K ö De taille biidraagt 159M do omtrek van dO borstkas is 87 cM Het liclfaain is proportionneel en normtfal gebouwd en in verstandolgke onlwikkeling staat de reus geliik met kinderen van zgn leeftgd Hy hoeft de maat bg de loting vereiscbt reeds verrS overschreden Een kolennyn in Durham werd Maandag overstroomd gelgk zoo vaak in mgnen kan g boui n wanneer het water plotseling uit oen spleet komt opwellen Eenige mgnwerkers wisten nog het lyf te bergen maar drie hunner werden door het water in een hol opgeHloton Mot alle macht heeft men gewerkt om hen te bevrydcn men vond twee lyken naar de derde kwam er Vrgdag nog levend nit Hy bad 92 uur opgesloten gezeten Met behulp van een paar planken was hg op een plek kannen komen waar het water hem niet bereikte Maandag had hg alle voedsel dat hg bg zich had al op verder had hy geleefd op het water in zyn waterflesch To Lngano is een Ilaliaansche anarchist Contine genaamd aangehouden Hg bekende door een groep anarchisten nitgokozen te zyn om den president van den Zwitserschen Bond te vermoorden Hg gaf de nam en op van drie medeplichtigen die roods nit Italië naar Bollinzona zyn vertrokken Daar Contine den moed ontbrak beter gezegd te veel geweten had om aanign opdracht te voldoen besloot hjj het plan van dezen misdaad bekend te maken Rechtzaken De ambtenaar S S die als waarnemend stationschef te Nieowerslois tegen den veldwachter aldaar Ijeleedigende ultdrnkkingen bezigde omtrent den burgemeester den heer Donde van Troostwgk werd door de arr rechtb te Utrecht gister veroordeeld tot 125 boete snbs 15 dagen ovangonis De Hooge Raad verwees gister ambtahalve naar het hof te Amsterdam de taak van een koopman alhier veroordeeld tot 6 maanden gevangei sstraf wegens mishandeling In deze zaak was in strgd met de wet het vonnis der Haagscbe rechtliank uilgesproken door den vice president die niet over de zaak had geoordeeld Men schrgft uit Utrecht In eene de vorige week reeds behandelde zaak tegen den poelier Bosch en diens loon die den 28 tec Augustus midden door een marcheerende troep infanteristen op den Amersloortschen berg zonden heen gereden zgn werd voor de rechtbank alhier de bevelvoerende kapitein van dien troep Steinbeaeh nog ala getnige gehoord Aan het on oordeelknndig optreden van dezen was door sommige getuigen i decharge het gebeurde toegeschreven het aangrgpen van bet paard en de beide beklaagden door luitenants on soldaten en het slaan met de zweep naar de aanvallers door de beklaagden De kapitein verklaarde heden dat sedert de stakingsdagen de bonding van bet volk tegenover de militairen zeer onaangenaam is en bg zelf ook reeds herhaaldelgk heeft ondervonden dat men hem nariep en bcleedigde Hg verklaarde dat de bergders van den wagen oplettelgk door den troep reden ofschoon do weg rnimie genoeg aanbood om behoorlgk nit te wyken Naar aanleiding van deze verklaringen kwam het O H torog op zgn requisitoir Van de vorige week waarbg hg slechts eene geldboete van f 8 voor ieder der beklaagden had getischt en vroeg nn voor den Ie biki acht en voor den 2e bekl veertien dagen gevangenisstraf Mr Hydema hun verdediger wees er op dat de oudste Bosch reeds 54 jaar Amersfoort bezocht en nog nimmer onaingonaamheilen met de militairen heoft gehad Hg handhaafde zgn conclusie tot vrgspraak 4 Stadsnieuws GOUDA 24 November 1903 Zondag vergaderde atliicr het hoofdbestuur met de commissie van toezicht der vcrccniging entraal Isr ondu mannen en vrouwen hals voor Nederland en de koloniën gevestigd te Oouda Als leden van het hoofdbestnnr werden herkozen de hoeren M de Pinto te sGrnvenhage en S S Polak tè Oouda pn als leden dor subcommissies gekozen te Am sterdam de heercn B M Nykerk en Ae S Hctz te Rotterdam de heer Louis de Sterke te s Gravenhage do heer W Hanan te Gonda de heer M E van Duntzig te Eindhoven de beer los de Heer en te Winterswyk de heer M Poppers Mz De vereenighig ontving een legaat van f 300 van wglen den heer W Muller uit Lnxombnrg De rekening over 1902 3 werd goedgekeurd tot een bedrag in ontvang van I 4708 83 en in uitgaaf van I 707 15 dus met een batig saldo van f 4001 67Vi wolke werd bestemd tot dolging vun sihnld aangegaan voor den aankoop van tericin tot uilbri iding van hot gesticht te Gouda Bg Kon Besl is aan lacoba Klerk opzichteres bg do Koninkiyke fabriek de Steariaekaarsenfabriek Uoada te ouda de eere medaillu dor orde van Oranje Nassau in zilver toegekend By Kon Besl is ten aanzien van do bg Kon Besl van 26 November 1902 Stbl No 202 ingestelde plaatseiyke commissie we ke haren zetel heeft in de gemoentn Schoonhoven met ingaug van 1 Documber aan II F van der Braak op zgn verzoek eervol ontslag verleend als plaatsvervangend voorzitter van genoemde commissie en benoemd tot plaatsvervangend voorzitter dier commissie H G Geelhoed secretaris der gemeente Schoonhoven By Kon Besl is voor den tgd van drie jaar by de landmacht in West Indi gedetacheerd de eerste luitenant W Scherpenhuyzen van bet 4de regiment infanterie Aangenomen het beroep bg de Remonstrantsche Broederschap te Leiden door dr W 3 Lente te Oadewetering Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Haskerhorne c a toez door da M 1 Pjnselie te Kniare Stolwui 24 Nov Op initiatief van den beer 1 D Lennis arts alhier is ook in deze gemeente eene afdeeling opgericht van de zoo nnttige vereeniging Het Groene Krnis De vereeniging telt reeds meer dan 100 leden waanvan er gisterenavond ruim 80 ter vergadering aanwezig waren Tot beatnarBleden werden gekozen de bh J D Lennis J Schilt N Zyderlaan K Verkerk T Dekker D de long en G de long die allen de benoeming aannamen Aan het beatnnr Werd opgedragen een reglement te ontwerpen 3 4 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Dinsdag 24 Ndv No 3418 f 1500 1807 r4456 en 15426 ieder f 1000 5227 f 400 1853 2865 4725 en 9650 ieder 1100 Pryzen van t 20 2 2887 5609 6 98 5716 108 2956 35 17 3076 5892 49 95 56 59 3158 73 61 68 6936 8339 11768 14875 17712 64 80 79 44 95 11898 14714 64 8416 11940 32 17806 20 98 76 26 8563 12049 14854 56 99 60 17927 90 8267 87 8641 76 79 95 239 3322 6099 8704 SO 14932 18004 62 5 6119 54 12106 98 24 84 65 30 82 48 15061 18135 325 71 78 8802 12258 15103 59 32 3410 6266 98 92 15260 62 405 21 93 8923 12343 71 79 18 28 6315 7 1 86 15369 18304 508 53 98 9045 12429 1 5430 14 20 i536 6441 63 1 2 506 98 2S 44 64 58 9126 86 15514 99 633 89 6569 57 12698 64 18405 69 3610 6620 78 12737 15617 9 70 14 29 89 12917 41 53 91 15 45 9220 35 73 18523 739 3707 47 64 50 15701 36 44 34 86 9331 78 1 5960 18688 R5 46 671 5 58 83 16055 18827 852 3816 63 81 13019 79 31 89 3939 6812 83 49 81 18908 926 4001 37 97 13139 16109 55 43 19 40 9487 13214 28 68 99 21 70 95 50 62 58 19019 1053 90 6907 56 98 76 19255 63 4100 27 63 133 i5 81 19475 UOÜ 7 49 69 66 16211 19467 15 21 7046 J1779 13437 16 19507 1212 72 56 9825 50 30 60 16 4221 62 10357 91 34 19612 44 35 7142 10421 13504 65 54 1364 4309 44 68 32 16319 86 1461 52 7318 10 501 38 42 19755 1500 68 27 17 77 47 68 9 76 28 64 92 82 19897 1610 4408 34 77 13694 97 19916 86 33 7418 10614 13771 98 52 72 53 7510 41 13812 16453 62 1757 70 98 62 7 t 77 20017 0 81 7616 10721 13909 16 571 28 1847 4517 7781 53 12 79 20132 49 4621 7801 58 29 94 56 60 99 11 59 14014 16696 98 88 4707 M 69 37 16806 2028 i 1920 19 84 10895 14114 50 20302 58 33 93 10972 36 65 7 75 42 7913 82 53 73 36 2040 4993 27 11021 91 169 52 72 2181 97 47 26 14234 69 97 2273 5066 56 70 51 80 20413 79 72 8022 11124 94 83 55 2307 5149 52 32 14346 17161 70 41 52 84 113 36 49 17265 74 85 86 95 78 65 17 32 20 502 2402 5201 8134 93 14423 27 7 52 64 39 11431 94 44 42 9 79 52 35 99 69 20632 75 5302 8211 40 14502 17403 75 2579 20 27 11 549 50 40 20718 84 5437 46 53 14606 57 62 2657 44 52 11664 9 17 552 69 2734 67 60 77 48 17615 82 2803 5 540 71 117 22 67 78 84 29 90 99 22 94 20982 60 84 6R00TË VERSCHEID6IIBEID S NiCOLAAS CAOEAUX VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleitkoou V Af BEÏÏES VAU EOTTERBAM MAANDAG 23 NO L K H K SiaattUeninqm HoiiaiBiJP Obligalien Leenin g kr 100 1000 189 2 1902 4 99 Obligatien Leening kr 2000 1892 1902 4 99 Porti üAi Obligation 3o Serie 3 60 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepsia L 100 1 20 ProtfineiaU en SutUiijke Tjeeningen RotterdSm Obligation f 1000 r 1898 1903 Vr 971 InduatTÜêle tn FinancUeU Ondtrmmingen Aandeden Disconto Mg te j Rotterdam 88 Scbnldb Ned Voorschotb te Amsterdam 4 i 101 HypoOMk Banln Pandb Algemeene Hypb 4 99 Pandb Eriesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 4 lOD Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Stichtsche Hypb 4 100 Pandb Wcstlandsche Hypb 4 100 Pandb ZuidHoll Hypb 4 99 Pandb Znid Holl Hypb 3 93 Pandb Znider Hypb Brsdn 4 SpocrweffUfningen 99 Nedeblahx Obligt ien My tot Expl van Staatssp wegen 1887 3 Aand Holl Uziren 8pw Hy D SAHISOJIf Markt A 88 Gouda Bekrooiul ZUoeren MedaUlf Nat Wcd tryd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAÜTE S in Mantels CoHtume ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concorreerendo Prgzen INGBZONDEM RI ISÏV EnER MEEI Als de veehouder hiervan hoort denkt hy aan meel van rgst zooals bg deze kent en menig handelaar gelooft dat hg onder dezen naam in den handel mag brengen allei wat bg het pellen zuiveren en poiysten der ruwe rgst als afvalproduct wordt gewonnen Do eerste weet niet beter de laatste wel In de rysImolenjMvan de nienwste renstruclio is bot er oi l doen van de ruwe rgst do tafeirgst te krygen De rgst is een graanvrncht die evenals gerst en haver door de katjes omgeven biyft Zooals zy door don rystbouwer gewonnen wordt heet zg paddi De paddi is dus eon bedekte en niet eun naakte graanvrucht zooals rogge en tarwe Deze gruanvrncht onderscheidt zich van onze granen door een lager eiwit een zeer laag vel en een hoog zetmeelgehalte En daar het eiwit zich vooral bovindt onraiddollgk onder de zaadhuid zal do tafelryst d i de paddi die gedoeltelgk van dio lagen wordi ontduitn minder eiwit en vet en meer zetmeel bevatten dan de rnwe rgst Daarom alreeds is tafeirgst een veevoeder dat men niet koopen moet want by den aankoop is het den boor om eiwit en vet en niet om zetmeel te duen Maar afgezien hiervan ia rgst omdat g vooral als inensclielgk voedsel dient als veevoeder veel to dunr Als nu de tafeirgst minder eiwit en vet bevat dan de paddi moot by de nivering enz bet een of hel ander vorkregen worden dat moer eiwit beval dan de rn e rgst In do fabrieken krggt men bg het gereedmaken van de cunsumptiorgst stol knfnaalden kiuinen en kafjes of bolsters kafmcol vruciitvliezen ilverhoid grauw en gcel irhtig rgstineel schuurme el kleine ryst stukjes rgsf enz üozt afvalproducten worden atzoiideriyk verkregen Het is gcmakkeiyk in te zien dat hiervan de kiemen het graawe geelachtige meel rn hot schunrmoel de kleine rgst en de stokjes ryst een goed veevoeder vormen maar dat slof kafnanlden kafjes en kafmecl op de mestvaalt thnis hoeren Slof en naalden zyn zelfs gevaarlgk en kaf on kafmoel bevatten meer dan 40 pCt ruwvezel en slechts 3 pCt ruw eiwit terwgl do kiemen geen ruwvezel on 40 procent eiwit en vet bevatten In eiwitgehalte volgt hierop het rystineel grauw geel wit roodachtig al naar de soort der verwerkte ryst dat bg bot schuren en poiysten der onlbolslerde en gepelde ryst verkregen wordt De lezer begrypt nu dat de waarde van rgstvoedermeel afhangt van de alvalproducten waaruit het is samengesteld Kaf naalden stof en dergol mogen er niet in voorkomen Toch is dit vaak hot geval en daarmede ontvangt dan de veehouder een eiwitarm moeielyk verteerbaar voeder met veel ruwvezel dat altyd monielgk verteerbaar en soms zelf gevaariyk in ieder geval onvoordeelig is Het echte rystvoedermeel niet te verwarren met de geringere soorten die hoofdzakelgk oit gemalen bolsters en opveegsei bestaan is grijs van klenr en bevat volgens Dr Böhmer 12 pCt eiwit en 12 Ct vet Deze zegt Van de in den handel voorkomende rgstvoedermeelsoorten ia dat het meest aan te bevelen waarin zich 12 pCt eiwit en evenveel vet bevindt de andere soorten mogen als veevoeder niet in aanmerking komen In ons land brengt de heor Iman van der Have te Zierikzee rystvoedermeel in den handel waarin hg zelfs 13 pCt eiwit en 13 pCt vet garandeert Znik meel verdient alle aanbeveling vooral omdat bet licht verteerbaar is tengevolge waarvan het ook zoo geschikt is voor jonge dieren voor fok kalveren door du afgeroomde melk en voor pas gespeende biggen Aan melkkoeien en mestrnnderen geve men ongeveer 1 KG per dag grootere hoeveelheden werken nadeelig op de kwaliteit der boter maar elk voodermiddel heeft in groote hoeveelheid gegeven hierop een bepaalden invloed Daarom jllen de meeste deskundigen ook kleinere hoeveelheden van mevdero krachtvoedermiddelcn gevoe derd zien Voor loopvarkens ia rysti oedermcel uitstekend met bijv gedroogde spoeling vermengd Men kan bet ook geven met aardappels en wat vleeschvoedermeel Kan men bg de bereiding afgeroomde of karnemelk gebruiken dea te beter Aan mestvarkens geve men slechts kleine hoeveelheden Men krygt anders woek olieachtig spek of voeden om dit to voorkomen palmpitmeel by t wolk hier nog voel té weinig gebruikt wordt en by mais en ry tmeel onmisbaar is Met oordeel gebruikt vormt zuiver echt rgstvoederineel met bovengenoemd eiwit en vetgehalte een uitstekend vooder voor melken mestvee on voor varkens Met iindere meelsoorten vermtugd is hel ook een puik ochtendvooder voor hoenders en dit wegens zyn hoog vetgehalte vooral in den winter Overgenomen uit De Veldpost van 14 November 1 03 Veemarkt te R tterdam Dinsdag 34 Nov 1903 Vette osKn en koeien goe lc aanvoer prijien waren voor i le liwal jj j tc Icwal 30 3 1e kw 26 ccDt wr half kilo M igere ossen melkvee en vairkoeien kociI aangevoerd Veile kalveren gocile aanvoer priJMn waren voor isle kwal j8 ade kwal 25 3de kwal ao cents icr half kilo Slieren goed aangevoeril pnjjen waren vuor isle kwal 30 Ie kwal 7 3 1e kw il 11 renU er hall kilo Iraskalveren reilelijk aangevoerd De handel had voor alle een traag verloop Burgerlijke Staod GEBOREN 20 Nov Theodorna Franciscus ouders K Langcrak en N Gronnendgk 21 Johannos Emilc oudeis 1 1 Kolsteren S Mils 22 Marius ouders 1 P de Graaf en L Burger Willem ouders A Rabouw en E de Zeeuw 23 Wiltem ouders C J Kok on D Radix Cornells Kraiiciscus AnIhonie ouders C A Oroonendal en 1 A Stam 24 Karel ouders C de Bruin on A C L ickeaen OVERLEDEN 20 Nov A den Hondyker 1 ra 21 G Wouilonborg wed A Borst 72 j 22 K Grooneweg wed H Bunschoten 73 J 23 P Steenbergen 2 m Ai vi iiTi i nii iM De Gedeputeerde Stalen der Provincie Zuidllolland maken bekend dat op don iltrileu December a s ol een dor eerstvolgende dagen de sohoepvaart door kl Nieuwe Kanaal iMjenover de ll ilMliiiug h fJoiula zol worden G K O p E N D on onmiddeliyk daarna lydelgk zal worden GESLOTEN de scheepvaart door do Krommit Gouwe bgs de Wacbleislraal Het juiste tydstip van aanvang dezer opening en sluiting 7ul plaatsoiyk ter kennis dor schippoiy worden gebracht s Gravonhage 23 November 1903 De Gedeputeerde Staten voornoemd PATIJN Voorzitter K TA VENRAAT Griffler Zander Instituut Pluweeleii 8ing t l H 7 i4 GOL ll Gonecsb Dr 1 H BAKKER NIEMKMEtt Directr D vak DIIUHEN Bohand imrugne r f SCHIKDAMMEU aENEVEE Mtrkt Verkrügbur bKi M PJCETKILS z i If AU bewiji riB eehtliaid Ii facliut on kurk tt Bda roor Uin van den num dn Ffru V ÏÏOPPE NTGHTOAP