Goudsche Courant, woensdag 25 november 1903

t No 9ST1 Donderdag 30 Nov ber 1903 42ste Jaargang mimm mum IMeuwS en Advertentiehiad poor Gouda mi Omntreken TelelMa Hl 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonilering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noininers V I I F C E N T K N TelefMi K t A D V K tt T E N T I K N word Mi goplaiKNi van 1 5 regels a 50 j n en iedere regel meer 10 Centen iro te letters wi rden herekeml naar plnalMniiinte Inzending Vftn Advertenliën ot 1 luir ilc iiiiiM vnvni Wat is Dom Een pikant aromatiscli BITTEEÜ KAlERIDZIEK SOIRtE op Vrijdag Z7 Kov in de Zaal ON CO K Ü I A door do Hoeren h J miM Viool s firaTeiib e II i Wmt lioloBcel s Uravenbage WILLEI KER EK i iaoo lioudi Tiio s van BKKTHOVKN HMÉTASA en KtlBINHTKIN ToegangHbcwiJien i f 9 tt ïcrkr jgbnar in den UOUUSCHKN MUZIEKHANDKL Leerlingen H Borg OymnaiiiDm en Stcd MnziekKcliool t OftO AANVANÜ H UUR TK KOOP 150 Btoks ware EIKKN BERUROEDKN In alle afmetingen en zwnnrtnn Een party dito vai tO tot 40 voet engte geschikt om op porren te zotten allen tbun gevelde buomen Een party LKUITE BEU 5R0EIIEN voor den pry van zeven tut tien gulden Zwaar EIKENHOtri zeer gesehikt voor MolenaHHen VnngHtnkken Staarten enz Jezangde en beslagen HEBINDTEN 8TI 7I EN en BALKEN 20 tok EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen pry 500 KtukH gezaagde 3 4 en 5 daimiirlie EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot taebtig duim breedte Ucboorde EIKEN POMPEN en zwareEIKEN ZAAOHTUKKKN mw tnka EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 atnks EIKEN PIALT IRS voor hokken ter beHchatting van jonge vrnchtboomen togen den pry van lift per Btnk STEEN en PANOVENHÜUT SPOOKLKOGER S BALKEN HEIPALEN HEININOREKKEN enz IEPEN en BEUKKNPLATEN Ux alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN KXKK Btnks BOONESTAKEN Orooto boevoelhold ERWTEN ui BOONENKU8 50000 bossen KRIBHOIIT Alld xeonlt aar otrkining tnr be$lnnJfr phtUie geltvtrd Alles tegen Kk r emmmmmk prijm en ut maandtn credirl by den bouthandelaar JOH DAUEN te Cothen fUiny i Wennnuiia K In tio gukiwio wnrobi lit köiiit oii tieroeiml no rtrulf n muldtil to n alle Ho rit Lonr Lever II aigalrk ten M Iu eii lut i BOowel ftii ook uUwuiuliK n bijiia iille tiuktuKtivttlloii met ko h1 ev il j I iiiir tit wemloii Pr i per Haroii 11 per poal I 1 1 Thimy i WoneliMftlf bozit w alwiog ongeko iulö jcei ö kf tn hoituino wurkinjt Mimkt muustnl ulke pgiilijV n geviiarvoll opt rrti ftcliwl ii ori u hK Met iUtv tuir w Kt mti 4 itiir u l vooroiifffUfeslijkivhouden lwrnffeii el n üuiaiiRi ouu bgim Mr knukcriyéeii urKfU itrmurt Ke i i it funutUtinif l r pijiiuri iy nnmltiq aiiutukiii n ihk VRu ftlterliti lunl Prlja per pot f 150 per po 8t f 1 60 Coulrtuil Uüpöl voor NiMlorliadt dM A IHUkkY i Prwrad b l lUkitfoh lMUimi k fitlif VI ra pwit t U oalkiMUm hy hat JantrMl ltafAt wUr Si I ICOLAAS ifi Ontlergeffehetule hertehf de onltangut der op l iixe eu Huishoudelijk i ebled Kristal en Porselein enz MUeemeerk mp van ECHT KAYSERTIN Artikelen ECHT CHRISTOFLE Artikelen en Artikelen uit de PLATEEL ABBIFK ESTIÉ Co welke tegen fahrlekiptymen geleverd worden Zerr gexchikt voor Sf MCOLAAS CADEAÜX Th 8CI1MIDT voorheen Wed BOELSUMS F UIW II T T f 1 Dwwi OeticMlt uliCCNiftaM mnfcfivolcn IMPMMMHIIV C tt t I arnphp MMknohtlgeenvuvterkMdtKtNA WQNteeeiiiw ki UIIItt M m Wll w bi kinderen 1 lw enen febrtk MP tetluit ilechte pUiTiüwinc flcDUwh rhooTdptlnt ttr Tinttrkli na citkte of krajunbed koorts en h re gevuli OUINA IaROCHB FERRUQIIIBUX in het biiwndtr it tn Bloedftbr k Blstkiuctit kwatan Tmn Kritlaelwn iMftyd tm Verhriigb r m ftacoiw a 1 90 en L i v ratcfkffnd Mnsenaainv4niiiiMk voard e Ii kKh cb nik fi kllsnchtlie Mtcltcn teer can u b PRAEPARATEN VAN r Eikel Cacao loi vi dbr kinderen wakken e velen vocir luigeltngen Air KawiMkrachtist drank mi atoornluan der apiJaTertcrin or aaen i diarrhea ook igdtngen enklein kinderen Pri p rbmft i K r 1 70 i Kgr O OO 4 Kgr O SO ChtmlKh JU Allrcilllr t SpeciaAl voor KinderTOedlnc in buuen k H Kfr 0 90 luWcre iTiCIlVaUIIVd Kj Q ftO S Kp 0 2 Acélima ïtfarAH fkti Het rooken ener haWe Clcuctte h voldoende ter bestni aUlllitt V IKai CilCII de hcv tt aan aUtn van Aathma etc In JöiMJe O BO en Tï liü TflrtlflHtlH Ronhon fruit PUHOATIEF lecen Verttopplin XMn I giimnilUC JUIIUUIIO b ien Mlfralna ConeMtl aeic voormIookal UKanB vMr lüntl erén bewijxen Ic Tamarind Sonbona v n KRAP PEI IKT HOLM belangrijke diemten daar de vorm voor Ikct kind btfMriyk en de naak aangenaam ia Pri i per doaa 0 00 efl 0 50 QalmSalr PaetlllptQ algemeen erkend aU het BESTE hulinuddd raaimca Hotat verkoudheid en KcelpVa het U een al moplosaenfï en Teraaehtënd middel by ultnemeiuUieid ultiloitend in □ fleachje veArIjgbaar Priji O SO per fleichje th fhwptiralêH ram XKAtPKLIl ft HOLM ta Zeiat aüm mtim mm wVn ran handtMltening rn tvrJtri gtaar li jm m KRAEPELIEN BOLM Hofleveranciers ZEIST Aliklli Voor de lange Winterayonden bestaat er geen Mmgemamer en goedkooper lectuur dan de verhalen van de beroemde Amerlkaansciie llelccilve § Ieder nummer met een fraaie IM eler kleurem gedrukte plaat op het oranlug bevat een cempicet verhaal van 82 pagina s gedrukt in 2 kolemmen dOB 14 kolemmen druks on kmil êlecMê per complete Koman 0 ctmti LBKST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste Boevenholen in Amerika binnendringen jf LEEST hoe de beide Wilsons lich vermomd in het meest gevaarlijke donkere NewYork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen LKB8T hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige diefstallen en moorden aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren IkagmuuU er bestaat geen k ete éer Lectuur voor slechts tOeeutê een complete Roman Naar jiniten alleen tegen inzending van Postzegels o Postwissel Hiironder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau van ons Blad verkrijgbaar liJn No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het gestelen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons gered l e ware moordenaar geval No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje Het geheim van de Tombs No ü De Wilsons op het spoor van de grootste 1 oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder X No 6 De Wilsons en de Boeven in het donkerste van New York No 7 De S Loikvogel van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De S Wilsons en A valsche spelers No 9 De AVilsons en de Opiumschnivers De h gele duivels van China No KI De Wilsons in de holen van Ne York Het m geheim van oh Street No U De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No 12 De Rcd Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons X in doodsgevaar De Telegramdiev No 14 De Wilsons en het Boertje te ¥ New York Ben lastig geval in Bowery Laan o 15 De Wilions en de MailM dieven No 16 De Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons en de verdwQning vAn de Hillionnair Hare De Koning van Bonanza op de fy Pijnbank No IH De Wilsons iii t Zuiden van Dakota Do afgesneden hand X No li nil Wilsons en ds Kwarle Kal De valsche Kaartspelers van Chicago O€ O€M 0 OO€ OOOOOOO K OOOOO Attentie Alvorens men zich een PETRüLEClIKACHEL aanschaft bezichtig dan eerst ia zoo pas ontvangeiT Petroleum Gaskachel Systeem WASHINGTON Welke een aangename warmte geeft geheel reukcloos zindelQk en zonder gevaar brandt In Doitschland onder strenge controle goedgekenrd en brandend te zien in het VEHLICHTINÖS MAÖAZLIN üe 4 vondster Aanbevelend M M k LOOiV Aanlegger van Gas en Waterleiding j Y S eker zyn mi de KchtA Eikel Cacao t ontruigen i iMr e fjjeatald eo u vele prisfnemiDgen Ik deu I handel gekomeo onde dat naaiu dealaitvinders Dr Mlchaell vemanligd p de beste machines ia het werald ramdy abbiisaenwnt van Oebra StoUw rok t ÏTOlen dtclw J rT121cfeac lj Cikel Cacao m vierkanten bnsaen Deze Eikel CKiia is met melk gekookt een aangename geamde drank voor dagelijkaeli brutk een t 2 the lqül vaa t poeder voor een kop Chooolate Al geeeeskrtcktige drank bg geval ran dwrihee akcnts met water te gebruiken Verkrijgbaar by Co vuuicaaoiat H 1 Apothaksrs en Priji ÏlA £ f uo c O 90 o ais OeneraalïtrtogenwoorJigw rj r Pader nd Juhin Mattenklodt Amnterdam Kah e t 3l i NOORD firabanüicii ÜcImii en LaiirzeDHiagazijn KLIJWBG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OHrrASOEN alle soorten MeerenDomes Domesen Kinder Winter Artikelen Stejke Schoollaarzen OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz enz Aanbevelend G SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk T lephooiuiet GoiLda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Hl t net is aangesloten aan het Rgks latercommunaalburean Op 15 Noj 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DK V18CHMARKT Veil vortlt verzocht op t MEKK te lett n UIT HKT MaGUIJN TAR iM lUVEIVSWAAY ZONEN QOBINCHBH Ueze TUEB8N werden afgelererd iu verzegelde pakjes van n 7 HOM m een half en en Ned oiu met vermelding van Nommer en Prgs vooreien van nevenstaani tderk volgens de Wet gedepo oeerd Zieh tot de uitvoering van geeeide orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREE6AABT Lx Qonda Drik van A BBffiKUAK A zï Kuitenltindscli OverzicbU Bij de beraadslaging in do Fransche Kamer over de begrooting van Buitenlandscbe Zaken spreekt de algevaardigde Allard er zyn verwondering over nit dat de Regeering de Kamer opwekt het clericalisme te bestrjiden terw l aan den anderen kant op de begroeting kredieten worJ n aangevraagd welke dienen om de Kurk in staat te stellen den Staat te bestryden Delcassé bepaalde er zich in zgn antwoord toe eenvoudig te vragen het gevraagde krediet toe te staan De motie Allard welke strekte om het Fransche gezantschap bjj het Vaticaan af te schaffen werd daarop verworpen mot 324 tegen 231 stemmen zoodat de gelden voor de ambassade bjj het Vaticaun toegestaan worden Bó do discussie over de i g geheime fondsen voor Buitenlandscbe Zaken stelt Delcassé de quaestie van vertrouwen De geheime iondsen orden daarop toegestaan met 490 tegen 47 stemmen De Regeering stemt erin toe op de begrooting een post van 20 00U frs te brengen ter bestrijding van onkosten ten behoeve van het Hof van Arbitrage te s Uravenhage De afgevaardigde Benoist houdt eenlolrede op dat Hof waarvan men echter iritt alles rtoiogen verwachten Spr wijst b v op de restricties welke voorkomen in het recente arbitrageverdrag tusschen Engeland en Frankrijk Destournelles de Constant voorspelt de totstandkoming van permanente arbitrageverdragen De minister van Buitenlandscbe Zaken Delcassé verklaart dat de Regeering eerst een proef wil nemen met het FranschEn gelsche arbitrageverdrag Ten slotte worden ook de laatste artikelen der begrooting van Bniteiilandsche Zaken door de Kamer goedgekeurd BiJ de hervatting der beraadslaging over de reorganisatie van het middelbaar onderwijs nam de Senaat met 228 tegen 46 stemmen § E van art 1 van het regeeringsontwerp ttit 2 van het ontwerp der Senaatscommissie aan welke paragraaf betrekking heeft op de certificaten van bekwaamheid die de onderwijzers zullen moeten bezitten Nadat ook de andere paragrafen z jn aangenomen wordt artikel 2 in z jn geheel in stemming gebracht en met 174 tegen 77 stemmee aangenomen Hierop besluit de Senaat over te gaan tot FEVILLEIOX Manitms wierp een rrageode blik op Kalhe ai xV wat mij betreft Met welk een aosst leest hij op haar gecicht het antwoord voltooide Mevrouw Harkort haar alleenspraak Het is niet te gelooven Als je je zoo lang verzint droog Hendrik aan zullen zij beiden verdrinken Nu ja dat het stotterde Maitius tbij zag naar halp om bij K the die hem bemoedigend toeknikte het ia toch niet zoo gemakke jk tus tdien Kbomtmoeder en bruid Het is niet tusschen ichoonraoeder en bruid verbeterde Hendrik maar tusschen moeder en vrouw Ja goed tusschen üchoomnoeder en Moeder Ja juist moeder Ik versprak me tusschen moeder en dochter Niet moeder en dochter nsaar moeder en vrouw Vrouw juist Manitius keek nog eens vrapaaA naar lUthe Juist voor mij stamelde Manitius zou dat ajuist voor jou i Ik begrijp je nict behandeling lezing van het ontwerp in tweede De Reichsanzeiger kondigt aan dat de Rgksdag voor den 3on December a s is bi eengeroepen De centrale verecniging voor opbeuring van de Duitscho liïier en kanaal scheepvaart heeft tegen 9 December een bnitengewone algemeene vergadering belegd om van haar etandpiint te laten bipen ten aanzien van de kwestie vun tolhetflng op Duitsche rivieren Als sprekers zullen optreden Bergrat irothein nit Breslau dr Hatschck president van de Kamer van koophandel te Frankfort en majoor Kurs nit Berlijn Ook do Kamer van koophandel voor de Palts heeft in hare laatste vergadering geprotesteerd togen de in toongevende kringen bestaande neiging om de tolvrijheid op den Rijn en de Elbe op te hellen en de veiwachting uitgesproken dat de in de vorige eeuw na veel strjd verworven vrijheid van verkeer da de grondslag is voor den bloei van het gehecle Duitsche en met name vitn het Zuidwest Duitsche occonomisrhe leven ook in do tciokomst onvoorwaardelgk gehandhaafd zou worden De Norda AUg Ztg geeft de volgende cijfers nit de ontwerp begrooting voor 1904 Inkomsten uit donanerechten en verbrniksbelastingen 811 fi82 980 mark d i 1 430 100 meer in vergelgking met do inkomsten van het vorig jaar Daarvan leveren de douanerechten op 490 869 000 18 30 i 000 meer de snikerbelasting geeft 105 322 000 8 307 000 minder De marinebegrooting beloopt over geregelde uitgaven 99 827 620 mark 6 558 366 meer waaronder voor indiensthouding van schepen 25 971 797 2 020 176 meei De gewone nitgaven voor éénmaal zgn geraamd op 107 536 370 ma k 1 904 500 meer waaronder de eerste bijdrage voor aanbonw van twee slagschepen een groote en drie kleine kruisers alsmede een torpedeboot De buiten gewone uitgaven op deze begrooting zjjn 50 685 000 M ol 3 510 000 M meer De ontvangsten voor poste üen en telegraaf zp geraamd op 480 144 130 M el 23 924 030 M meer De eergisteren gehouden Turksehe ministerraad duurde acht uren doch men kwam niet tot een overeenstemming Het antwoord In dit geval In welk geval Heel moeilijk omdat ik namelijk Daar ben ik toch nieuwsgierig naar viel Mevrouw Harkort in Marie trok de schouder op 0m mi behoeft zich Goddank in eulk geval geen man e bekom meren ik k n zelf zwemmen Marie t riep Mevrouw Harkort gestreng ZeH zwemmen stotterde Manilius goed natuurlijk dan Nu rei Hendrik De schoonmoeder De moeder wil je zeggen Natuurlijk de moeder Wat zou jij dat doen zei Rüthe Ach neen verbeterde Manilius snel terwijlhij Katbe angstig aanzag natuurlek niet ik bedoel ik zou de geliefde Geliefde f behaald Mevrouw Harkort met opgewonde fi i Nu kan ik me niet langer beheerschen Zijn g i e steunde Marie vrouw meende je lachte Hendrik Manitiük nam zijn blauwe muts af en droogde raet zijn cakaoek het zweet van zijn vooihoofd Vrouw juist vrouw Ik wist het wel riep Merrouw Harkort Niet waar viel Manitius gelukkig in gij meent ook geachte Mevrouw Ik meen antwoordde Mevrouw Harkort boos dat ik nog nooit in mijn geheele leven zutk een brutaliteit achter een masker van verlegenheid fiTmiden heb en dat ging Iterrouw Harkort der Pfrte aan de Verbonden Mogendheden IS derkilve nog niet verschenen Naar verluidt zou in Jden ministerraad een sterke appositie zijn gdvoerd tegen de eerste twee punten van hal Mttrzsteger programma waarby de nansteVing van twee vreemde civiele agenten en een hervorming der gendarmerie worden bevoleil terwgl de andere punten worden nangenpmen Voo gisteravond was een buitengewone miiiisti raad naar Y ildiz Kiosk bijeengeroepe i Uil ferschillende Albaneesche hoofdplaatsen vdt opnicnw een sterke beroering gemeld f iar men daar vreest dat de Sultan het Mwzstegprogrnm zal aannemen De 9 w Y ork che World bevat een verhaal over at voorgeschiedenis van de omwenteling in l aittma Daaruit kan het volgende worden medegedeeld In let begin werd de ri ioliitionalre be weginf gesteund door Annnciers uit Pargs en New Y ork zoodra deze de zekerheid hadden dat de Senaat het Paiinma kanaul tractaat niet zoo goedkeuren Zjj kregen de mededeeling langs een omweg dat bjj het uitbreken van den opitand op den moreclon steun van president Roosevelt zou kunnen worden g rekend Do leiders dor samenzwering kwamen m Augustus te New York bjjeen en een bunner had teen een onderhoud met staalSsSSrêlarh 1f frin 1wm te konit t af dat de V ereenigde Staten den o stand zouden steunen indien het uitbreken ervan zon worden uitgesteld tot na de verkiezingen in de Veroenigde Staten op 8 November De Columbische gezant te Washington iiad up de eene of andere wijze de lucht van deze onderhandelingen gekregen en waarschuwdo zijn Regeering Hg gaf haar den raad te trachten de aanneming vnn hetkanaal tractaat in den Senaat te bewerken maar zoo dit niet kun dnn ten minste de militaire bezetting op de langengte te versterken Doch de Regeer ing te Bogota siseg deze waarschuwing in den wind Uit deze mededeelingen bigkt vpidoeiide dat de Regeering te Washington van de geheele voorbereiding op de hoogte was en dat ziJ den opstand met verschillende middelen heeft gesteund Een telegram uit Washington meldt nog dat de Regeering der Unie liet voor goed en rechtmatig houdt dat Panama een evenredig doel der Columbische schuld overneemt en dat de Regeering in dit opzicht zijn moreelen invloed zal doen gelden tot K the verder de dochter van een eerbaren kojpman J ch koopman I Ixt je Hendrik Zich schïimen moest tot zoo n lichtvanrdiglieid aanleiding te geven Kïthe snikte luid maar Mevrouw Harkort wendde zich tot Hendrik Jou zijn nu hoop ik de oogen opengegaan Zie ijlde met de eveneens met tranen kampende Marie hel huis binnen Moeder nep Hendrik haar na Zij hoorde hem niet Wat een beleediginu snikte KJthe I ichtwaardi heid zoover heeft je moeder haar haat t gen mij gedreven en jij jy staat aan haar zijde O God wat ben ik ongelukkig Haar zakdoek tegen het gezicht drukkend ging zy tusschen de dahliaperken door naar het moes tuintje dat rechts van het huis was VergeeU probeerde Hendrik haar tegen te houden Reeds wat zij achter het huis verdwenen Nu wordt dit conflict me werkelijk te erg nep Hendrik en zich toornig tot Manitius wendend die versuft en sprakeloos was blijven slaan En daar ben jij de scifuld van Ik Ik begrijp volstrekt niet Ja tij 1 Is dat de dank voor de toestemming die ik je gegeven heb je ondanks onze wjltebroods weken en huwelijksreis bij ons aan te sluiten dat ie mijn vrouw in de oogen mijner moeder compromiteert f Is dat de dank voor mijn renzenlooze goedheid dat ik om jou een plezier te doen acht dagen van de zoetste eenzaamheid moet miuen Antwoord I Verspreide llerichlen Krakkruk Pnybarand de directeur van den recherchedienst aan de prefectuur van politie is te Arcachon plotseling overleden De geïllustreerde briefkaartcnmnnie is toch ergens goed en nuttig voor de rapporteur der begrooting voor posterijen stelt voor in verband met de liooge inkomsten duor de manie voor briefkaarten niet prentjes 20 millioen fr overschot is erl dadeIp over te gaan tot de verlaging van het briefport van 15 op 10 centimes in blnneif landsch verkeer Bij het basket In het Qrand H tel te Parijs den Brilschen Parlemenlsleden nan te bieden lollen én Coinbes én Waldeck Rousseau het woord voeren t Heet na reeds dat de nieuwe Fédé ration répnblinlne de bond van gematigde republikeinen met de nationalisten tegen het Blbr zal optrekken De directeur generaal der tentoonstelling van IJKX Picjird betoogt dat rollende trottoirs heel wel practisek uilvoerbaar o in de steden DUITSCIIUAKD De politie te Essen is Al te ving en Al te ijverig geweest de beslaglegging up de Hhcinisch Woatl Ztg op grond van ninjesteitsschennis wegens overneming van Moiiiinsen s uitlatingen over don keizer is reeds opgeheven De vrouw van oen nrrhitect te Bremen die graag van haar man afwilde en om een echtscheidingsgrond te verkrijgen unfaire provocatiemiddelen gebruikte tegenover den ecblelpen troow van haar man heeft daar 14 dagen gevangenisstraf voor gekregen In don Bovenharz heeft gisternacht een zware sneeuwstorm gewoed zoodut do post Harzburg Ilraunbage mul sleden vervoerd moest worden Te Voojpko provincie Brunswgk werd een dak van een arbeidersgebouw dour don storm weggesiingerd Er ontstond brand en de 76 bewoners van hel gebouw konden zicli teriiauwornood redden 14 werden zwaar gewond en 4 kwamen in de vlammen um Te Chemnitz n een in aanbouw zjjnd gebouw van 4 verdiepingen ingestort eefi voorbijgaande vrouw werd gedood In Hannover Is de groote schoorsteen van den pletmolen te Peile omgewaaid een Manitius staarde stom en als door den clund r getrolFcn naar zjjn vriend Berst verzeker je mij ik wasdeeenige die van je geheim van je begrijpelijken wenarh mijn zwager te worden ieU wist je valt mij bij hel derde glas bruïlofstwijn om den hals en vranift me om je aan een gelegenheid ie helpen dat je vnj met mijn zuster spreken kan manr ik moent je onder eede verzekeren nletH aan mijn moeder zuster noch vrouw te vertellen en dan ga je been en vraagt mijn vrouw hetzelfde Na den derden dans vert w je je aan haar net zoo oe nis aan mij na het derde glai i Kn dan Virleidt ge een jonge pas zes uren getrouwde vrouw tot een eed Waarom ja waarom I Durtdet je niet deie jong vrouw tot een nachtelijk rendez vous verleiden r Nu f Ja toen jij me de gelegcnheut met vrr cha te moest ik mij toch tot leman 1 andere wenden en zij Heb ik je dan zooeven niet de allerbeste verschaft Een mooie gelegenheid ik dank je er wel voor Kn nu ztjn ze alletwi nékrenkt Je moeder is zelf vrecselijk boos Omdat je gwJaaji Ijpbt alsof je niet mijn zuster ma ir nitjn vrouw lj ih tndet I Ja wal zal er nu ebeuren vroeg Manitius met een wanhopig gezicht