Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1903

Het Ulr Dbl meldt dat de ledikanten en toebehoo en indertyd dooi de H IJ S H tydena de staking aangekocht toBeiode eigen reden is om te geloovén dat de b trekk ngen tauckcu ziJn land en Knsland meer gespannen zouden zyn Hg bad gi cn inlirhtingen ontyangen over die vorontristende beweringen Ten opzichte van Mandsjoerijo en Korea worden de onderhandelingen te Tokio voortgezet Maar toch ia de toestand verre van zuiver Volgen de Daily Mail zon de Uasiiiohe gezant te 8éoel aan de Koreaanscbe rtgeering een nienwe nota bebben gezonden over Yongrampho waarin hi verklaart dat zoo Korea er op blytt aandringen deze haven open te stollen ook voor andere mogendheden Rasland de noodige maatregelen zal nemen Tegenover dit dreigement zon de regeering te ifóoel geantwoord hebben met een krachtig protest tegen een dergelijke schending van do soevereine rechten van Korea In Japan blijft do bevolking in koortsachtige stemming Het aitblijven van het Kossiscbo antwoord betreffende Mandsjoerüe en bet duarnit ontstane oponthoud in de onderhandeling bezorgt veel ongemak aan den handel en ontstemt de Japaneezen Er zyn verscheidene vergaderingen te Yokohaman gebonden om tegen bet stilzitten der regeering te protesteeren Ken valksblad te Tokio is tweemaal geschorst wegens t pnbliceeren van een aanzetting tot moord op de ministers Deze laten zich weinig uit maar verklaren in staat te zyn meester te biyven van den toestand Meer curiositeitshalve dan als een vertrouwbaar bericht maken we melding van een bericht uit Washington van de Morning Post hetwelk op grond Van inlichtingen nit meest gezaghebbende bron verklaart dat Rusland de onmugclykheid inziet om Mandsjoeryo militair te bljveB bezetten I Er zon een overeenkomst te verwachten zyn waarby Rusland de overheersching der Japansche belangen in Korea erkent Zoo n terugtocht is te zeer In strUd met wat men van Knsland ervaren heeft om mogeiyk te zyn Verspreide Ueriditen Fkarkbuk Nader biykl dat de minietor van bnitenlandsohe zaken van Italid het vraagsink of mevroBW Loobet zou moekomon naar Home geheel hoeft overgelaten ter boilissing aan hot protocol op grond van welke beslissing dan de nitnotldiging n gelanceerd worden een bewys dat die minister oen menschenkenner en een voorzichtig man ia I I e commissie nit den Senaat voor Clémencoau s voorstel om aan de krygsradcn alle rechloriyk karakter te ontnemen en ze alleen te doen zetelen als disciplinair lich iam heeft met algemeene stemmen besloten de zaak nader in overweging te nemen De commissie uit de Kamer belast met een onderzoek naar de medeplichtigheid van politici in de Humbert zaak zal in het Faleis van Jnttitie zelf inzage nemen van de processtukkon en daartoe dageiyks naar het i aleis stevenen torwül ieorgos Berry verlangt dat de commissie rechteriyke volmacht krygt langs wetteiyken weg opdat ze niet alleen getuigen oproepen doch ook tot getuigenis dwingen kan Te Poitiers hebbeu enkele artiileristcn deeriyk hnisgehouden mot bun sabels tegenover burgers zoodat er etteiyke gewonden zyn de meesten ernstig aan t hoofd Uy de behandeling van het ontwerp tot reorganisatie van bet lager onderwys nam de Benaat met 24H togen iU stemmen aan paragraaf i van art 1 van het Kegeeringsontwerp art 2 in het ontwerp vodr den Senaat De overige paragrafen werden eveneens aangenomen waarna met 174 tegen 77 stemmen het geheele art 2 werd goedgekeurd Dnn werden ook alle overige artikelen aangenomen met afwyzing van amendementen on met 199 tegen H stemmen besloot de SaiMwt over te gaan tot de tweede lezing DüIISCHIdklID Op de Dortmunder Union zyn twaalf workliedcn bewusteloos geworden door de inademing van gassen drie er van zyn reeds overleden Bisschop Anzer die tydens de Chineesche troebelen veel genoemd is en di er steeds naar gestreefd heeft de Dnitsclie RoomsehKatholTeke zendelingen onder Duitsch protectoraat te doen stellen is plotseling te Rome overleden aan een beroerte Do verioeieiyke mensur bet studentendnel heeft aan de hoogere boschbonwschool te AschnHenburg weder een slachtoffer gevorderd Vrydag werd een student gewond eergistwen overleed hy De metaalbewerker Karl Knobel te Berlyn is als redacteur van het anarchistesorgaan Ncnes Lcben wegens majekteilsschenai door een artikel Der K l er der Baharo veroordeeld tot ua aMndtn gevangepintral Daar hebben in Charlottenbnrg de stad van Ini die ban sehaapjes op bet droge bebben en booge regeeringsambtenaren de sociaaldemocraten zes van de acht beschikbare gemeenteraadszetels veroverd terwyi zy bg tkti herstemming goede kans hebben Het Wurtembergsche Ministerie van Binnenl Zaken heeft by de arbeids inspcctie drie ambtenaren Bit den arbeidenden stand benoemd Dat is voor het eerst BINNENLAND 8TATEN UENEUAAL V K K I K H i m K m Zitting van Woensdag 2b November uy bet debat over de Indische begrooting dat werd voortgezet naar aanleiding vun de opmerking van den beer van Kol dio betoogde dat emigratie alleen ten doel raag hebben bevordering van den welvaart der inlandscho bevolking zelde de minister van koloniCn dat hy in emigratie alleen zag een middel om overbevolking van bepaalde punten van Java af te leiden en te voortien in bevolking voor onze buitenbezittingen een meer afdoend geneesmiddel voor de verhoogiog van de welvaart der bevolking achtte hg overbrenging van bevolking git de landbonwende in een Induitrieele bestaanswyze Aan den heer Van VIgmen die als middel tot het tegengaan van pauperismo wering van de hineezen uit de binnenlanden aanprees antwoordde de Minister dat in sommige bedrgfstakken de Chinees niet kan worden gemist en de klachten van den heer Van Kol over de te hooge traktementen dor Knropeesche bestuursambtenaren en de te lage salariaering van de inlandscha ambtenaren achtte de Minister overdreven uy het verder debat bepleitte de heer Van Kol bevordering van den katoenaanplaut in Indië vooral ook in het belang der Twentscbe industrie welke op die wgze goedkooperc grondstoften zal kunnen krygcn en zoodoende aan concurrentie van hot buitenland o a van Japan beter het hoofd zal kunnen bieden hg gat in overweging de opleiding van eenige jongelieden aan de Wageningsche school voor dit doel De heer Pynacker Hordgk sloot zich aan bg den aandrang van den heer Van Kol voor de bevordering van veeteelt vlsscherg en katoenaanplant Do Miiister erkende het groote belang van een bloeiende katoencnitnur in Indié waaraan g evenals de beer l ynackcr Hordyk gaarne éen textiel industrie in Jndifi zich zag iferbinden Het denkbeeld vaa den heer Van Kol tot het in tl leven roepen van koffle ondernemingen in vryen arbeid beheerd door het gouverneiijent vond instemming by den minister en had naar de minister mededeelde ook in Indte waar de zaak overwogen wordt een gunstig onthaal gevonden Dergelgke ondernemingen kannen ook dienen voor afleiding der overbevolking in sommige streken Na de Indische begrooting zullen enige spoedeischende ontwerpen van geringen omvang behandeld worden Do overzichtachryver van het Handelsblad beschryit een incident in de Kamer aldus De heer Hngenholtz heeft heden misschien niet in zgn eigen oogen want een sociaal democraat mag vermoedeiyk alles doen en zoggen als t maar anti kapitalistisch is en misschien zelfs niet in de oogen van zyn partggenooteQ die denzellden maatstaf aanleggen maar zeker in de oogen van de rest van de Kamer en van allen dia bet geval bywoonden een jammerlgk en min figuur geslagen De heer Cremer wees er namoiyk gister op dat in hot verslag dat in de Handelingen voorkomt van de rede die de afgevaardigde van Weststellingwerf Maandagavond heeft gehouden het volgende voorkomt Mag Ik weten of het waar is wat de couranten hebben medegedeeld dat concessie is verleend nan de Nederlandscho Paketvaartmaatsehappy voor de ontginning op NieuwUuinea van steenkolenvelden V Ook daar heeft men hetzelfde men weet immers algemeen wie en wat de Paketvaartmaatschappy is men weet dat de heer Cremer daarvan president commissaris is men weet ook wanneer do expeditie tegen NieBw Qainea is begonnen en hy merkte op dat de woorden welke hierboven door hem niet waren gehoord toen de heer Hugeaholti prak Anders i oB hy er dadeiyk tegen zyn opgekomen uy inzogo van het stenogram hetgeen hg zich langs reglemontairen weg verschaft bad was hem gebleken dat die woorden ook niet door de stenografen waren geschreven I De heer Hngenholtz had ze ia later in hdt atenogram tngelascht by de correctie Eb m wenschte de heer Cremer t verklaren dal evenmin als hy ooit in eeuigerlei betrekking tot de D li Caarant gegUan had at de heer Hugenholtz ook had beweerd hy evenmin sedert hg Minister was geworden in eenige betrekking gi itaan had direct of indirect hetzg als president commissaris hetzy als hestanrslid hetzg als aandeelhouder tot de Paketvaartmaatschappy of tot een van de andere daarmede verband houdende maatechapp en de Nederland de Koninkigke of de java China Japaniyn Uy voegde er aan toe dat hg dit zeide omdat het bier een onjuistheid gold ware liet een minder stellige bewering geweest een insinuatie dan zou by daarmede gehandeld hebben getyk hy steeds daarmede deed haar over zy n hoofd hebben laten heentrckken of als men wil onder myn voeten bebben laten doorgaan Hy verzocht aan de Comqiissie voor de Stenographic herstel van den oorspronkelyken tekst van de Handelingen waartoe bet Reglement van de Kamer in dergelgke gevallen het recht geeft dus met schrapping von de geïucrimincerde woorden De ommissie zal nu ongetwgfeld een verbeterblad doen uitgeven De uiterst voorname wgze waarop de heer Cremer zich uitte op ziin gewonen kalmcn toon met geen enkel sterker woord dan onjuistheid en met de fijne ironie van de slotwoorden maakten do tegenstelling tusschen den gentleman en den snob zoo volkomen als Thackeray bet zich m aar had kunnen donken De heer Hngenholtz zweeg schoon hy even toen de voorzitter zyn hamer reeds deed vallen een beweging maakte alsof hy het woord wilde vragen Dan toch zeker om verontschnldigingen te maken Want de streek die de algevaardigde van Weststellingwerff hier heeft uitgehaald is zJó ergerlgk en schandeiyk dat men eigenIgk 7on moeten afdalen tot het socialistincbe woordenboek zelf tol de qualijcnlie die de heer Schaper zich by de stakingswetten jegens den beer Lobraan veroorloofde om er een passenden naam voor te vinden Men bedenke toch dat de heer Hugenholtz niet slechts zich aan een zeer zware zeer loeiyke I onware betichting heeft schuldig gemaakt men kan kwaiyk iets leelgkers van een staatsman verzinnen dan dat hy al6 Minister een expeditie zou hebben voorbereid ten ei ïen bate maar dat hy bovendien die betichting voor wat het ergste deel daarvan belangt achterbaks in de Handelingen heelt gesmokkeld zoodat als de bescbnidigde die bladzyde niet had gelezen hg geen gelegenheid zou hebben gehad om zich aanstonds te verdedigen Aan sociaal democratische zyde is men langzamerhand in zekere mate nl voor zoover bet bestryding van kapitalisten betreft gekomen tot toepassing vnn don ouden jezulotischen regel Het doel heiligt do middelen De leden van de S D A P zgn er al zoo aan gewoon dat ban leiders hen allerlei losse praatjes voor ernstig waarheid opdisschen dat zg vermoodelgk het orgaiin van verontwaardiging over dergoiyko ergorlgke praktyken hebben verloren voor zoover het prakiyken elangt die door hun partggenooten te pas worden gebracht in den prang sabil in don heiligen stryd tegen het kapitalisme Maar voor hen die met min of meer vage sympathieën voor het socialisme zgn behept zonder nochtans voor socialisten een afzonderlgke moraal te willen toelaten moge het thans gebeurde weer eens een waarschuwing zgn om bon paladynen niet te volgen in het maniacale zoeken wat er achter zit als het een handeling van een kapitalist betreft Hoe demorrllieerend die onti kapitalistische argwaan werkt bewgst de streek van 8en heer Hngenholtz weer eens dnideiyk voor ieder onbevangene ook naar wn hopen voor de keizers van WeststellingwerU Genieng dc Beriohten Men deelt aan de K R Ct mede Qfetermiddag omstreeks half drie waren eenige vrouweiyke officieren van het Leger des Hei aan de Beurs alhier bezig geld m voor het barmhartigheidswerl Ier de dakloozen en do redwerd door verschillende ieeren die llt de Bears kwamen een aardig bedrag gegeven Op een gegeven oogenblik zyn de collectanten door eenige onbekend gebleven persoden aangevallen geduwd en geschopt Een der aanvallers had de brutaliteit de Schaal waarop het geld lag uit de handen van een dot meisjes te schoppen on er met een f 12 i f 13 van door te gaan Van het gebeurde ts kennis gegeven aan de politie die oomiddeliyk een onderzoek instelde Men meldt nit Deventer Kenige jagers hebben gisterfiorgen in de bosschen van Vrieswyk onder Diepenveen een reeds In staat van ontbinding verkeerend lyk gevonden van een tot na toe onbekende vrouw personeel en mililairea op ttatiMyi een oadter komen te verschaffen thanc aan het personae voor den Inttelen prgs van elf golden worden verkocht nadat het beddegoed van te voren was gedesinfecteerd Uit Vlaardingen schrgft men aan Het Volk Het aantal eigenaardige benoemingen door ons huidige ministerie gedaan is weer met één vermeerderd Tot burgemeester van Wierden is dezer dagen benoemd de heer J r d Berg commies ter gemeentesecretarie alhier De benoemde eertgds lid der liberale klesvereeniging te dezer stede is onder ons tegenwoordig allerchrislelgkst ministerie van geloofsbejgdenis veranderd en was spoedig een naarstig lid der antirevo lationaire kiosvereeniging en weldra haar sekretaris De benoemde is nog geen 30 jaren oud Wy vernemen dat aan het departement van binnenl nd che zaken een ontwerp tot uitbreiding van de ongovatlen verzekaring tot de zcevisschergen in gereedheid is gebracht en om advies in handen van het uilege voor de Zeevisschergen is gesteld Van betrouwbaren kant wordt medegedeeld dat de voorbereiding van de in de Troonrede aangekondigc wet tot verzekering van de Zondagsrust nog lang niet zoo ver gevorderd is dut een ontwerp den Raad van State weldra zoo kannen bereiken De hoofdbeginselen zyn nog in overweging In tegenspraak met verder goroehten omtrent het aanbieden van het vice presidentschap vun den Raad van State kan pertinent verzekerd worden dat na het bedanken door jhr Mr A F de Sarornin Lohmaii die het eerst was aangezocht hot hooge staatsambt verder aan niemand anders is aangeboden dan anii den bcnucmden vioupresirtent jhr Mr Van Swinderen Men verwacht zgne installatie tegen a s Dinsdag in eene voltallige vergadering van den Raad van State Onze correspondent te Rome seiat In het paleis Bonaparte waar do Nederlandsche legatie sedert twintig jaar gevestigd is wordt druk geteckend op het register van rouwbeklag Under degenen die hnn naam komen insclirgven zyn vele namen van het diplomatieke corps vnn overheidspersonen Italiaanschif geleerden o a Du chesne en van leden vnn do Nederlandscbe kolonie o a den beeldhouwer Pier Pander Het Igk is gisteravond tegen zeven nur nadat het met bederfwerende middelen was ingespoten in een mahoniehouten kist gelegd Uit naam van de Nederlandscbe regeering zyn er twee palmtakken opgelegd N B Ct In verband met de arrestatie van mr y M te Delft meldt men aan de N C nog dat het tekort reeds op circa f 700 0 10 wordt geschat Hg speculeerde in koffie kruidnagelen spiritus en suiker voornameiyk op de benrs te Pnrys Een tweetal handelsftrma s te Rotterdam door wier bemiddeling de mislukte speculation geschiedden zgn voor vry belangryke bedragen in het tekort betrokken Toen Zaterdagavond het personeel aan het station s Heer Arendskerke met een trein aan het rangeeren was had men do onvoorzichtigheid het achterste deel van den trein ongeremd te laten staan met hot gevolg dat de wagens door den feilen wind aan het ryden werden gebracht en zy tut Goes doorliepen Hier zag men ze aankomen en werden zy opgevangen Spoedig daarna werden zg teruggehaald S Ct Dinsdagavond is te Utrecht nabg halte Lunetten een krukas gesprongen van een locomotief van den sneltrein die te 8 59 vertrekt van s Hertogenbosch naar Utrecht De maehide ontspoorde Persooniyke ongelukken hadden niet plaaU De reiziger stapten over in den volgenden trein naar Utrecht Een der sporen was door dit ongeval versperd doch woldra was de belemmeritig opgeheven daar onmiddeliyk Werkvolk wei ontboden om de ontspoorde machine weier in het spoor te brengen Hbl In de gevangenis te Maastricht heeft zich zekere d R die beschuldigd van diefstal Dinsdag een jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eischen en uit anderen hoofde zich reeds in de gevangenis bevond door ophanging van het leven beroofd Omtrent de arrestatie van den dagportier aan het boofdpostkaatoor te Amsterdam die ook eenige malen per week dienst deed aan het bureel aankomende brievon deelt de Tel nog mede In die lanotie ontvreemde hy een brief i waarin zich een tienrittenboekje der S S bevond Oslnkkig had de afzender hetnammer van het boekje genoteerd zoodat hg toen het boekje niet in handen van den geadresseerde kwam de directie der SS met het geval in kennis kon stellen Toen nu K van het boekje gebruik maakt bemerkte de controleerende condnctenr dat het hem aangeboden boekje t nummer van het vermiste exemplaar droeg K moet reeds niet alleen een volledige bekentenis hebben afgelegd doch ook bebben verklaard dat reeds meer tienrittenboekjes door hem zyn ontvreemd De man was een groot liefhebber van visschen als lig nn aan zgn liefhebberg ging voldoen maakte hy gebruik van de ontvreemde boekjes Wat hel geval te treuriger maakt is de omstandigheid dat K vader is van vgf kinderen Aas einer kleinen Oarnison Het vonnis tegen luitenant Bilse bad na de nitspraak nog geen rechtskracht zoodat dj inbeslagname niet dadelgk kon worden toegepast En nu kan men zien het ianoreele dat gelegen is in den roman 4 clef als kunstvorm want de Brunswgksche uitgever beeft van alle hoeken van Duitschland en uit alle landen van Europa bestellingen gekregen naar bg beweert tot 36 000 toe Dit cyfer ui zoker nog veel hooger stggen Dus zgn ex luitenant Uilsc en zyn uitgever r op bedacht geweest aan de nabestellingen behooriyk te zullen voldoen als te Brunswgk de lettervormen van den roman gerecbtelgk lallen zgn vernietigd Over de grens te Weenen is een uitgever gevonden het Wiener Verslag dat de nieuwe oplagen zal bezorgen Aus einer kleinen Larnison belooft dank zg do onbaatzochtige hulp van den Krggsraad een goudmyn te worden en de gecompromitteerde Korbuchers die roet de vervolging tegen den schrgver hnn beleedigd eergevoel gewroken en hersteld meenden te zfen zullen juist hot tegendeel bereiken hetgeen zg wilden Schryvor en uitgever konden geen doeltreffender reclame voor hnn roman i clef bedenken dan bet strengverbiedend vonnis De bewoners van den Zuiddyk te Zaandam hebben voor de tweede maal aan de Koningin verzocht opheffing te bevelen van de fabriek voor de bereiding van traan nit ffacbafval firma Molenberg en Dekker De walgciyke stank door de fabriek verspreid is in hooge mate hinderlgk en schadeiyk voor menschen en dieren De melk der koeien nit die omgeving beeft zoo don walgeiyken smaak overgenomen dat zy voor het gebruik ongeschikt is geworden bot publieke vaarwater wordt in die mate vergiftigd dat de visch daarin sterft bewoners van buizen uit den omtrek hebben hnn woningen om den stank moeten verlaten Het gemeentebestuur kan tegen het kwaad niets doen omdat de vergunniag lot oprichting van de fabriek tegen den wensch van het gemeentebestunr door den Raad van Slate In hooger beroep is verleend Dinsdagmorgen vanden een paar burgers in en doorgang loopende van de Sneiieman naar de Vletstraat te Rotterdam den agent van politie L J B bewnsteloo liggen De man werd naar den politiepost in de Wiekstraat vervoerd waar hy spoedig weer tot bewustzyn kwam Het bleek nu dat by ten gevolge van de duisternis in een inziaking in genoemd straatje gestapt daardoor geval len en met het hoofd tegen de straat geslagen was hetgeen zyn bewusteloosheid veroorzaakte Hg was aan het hoofd licht verwond De sociaal democratische Avanti uit Italië heeft een nieuwe campagne ondernomen ditmaal gericht tegen het nieuwe geschat Het blad verklaart dat er 540 veldstukken en 130 bergkanonnen door slechte sanunstelling der affuiten geheel of gedeelteiyk onbruikbaar zyn Het blad dringt er op aan dat een onderzoek zal worden Ingesteld naar de verantwoordeiykheid in deze waardoor een schade wordt geleden van 20 millioen lire terwyi een gi aot aantal werklieden door tilstand van den arbeid tot werkloosheid ledoemd zgn De twee 13 jarige jongens die onlangs werden gearresteerd wegens het schryven V03r de grap van dreigbrieven betrekking hebbende op de gruwelen van Wyriey zyn veroordeeld de een tot les de ander tot acht slagen met een roede Qie van de acht slagen had nog geen straf van zyn onder gekregen de ander wel Het vonnis moet door de respectieveiyke vader worden ten itvoer gelegd Het spoorwegong lnk in Zwiteerland De reizigers die 6y het spoorweg ongeluk te Palésieux weiden gedood of gewond bevonden zich allen in den voorsten wagen welke geheel vwbryzeld werd Onder de vyt doeden zyn twee kinderen van mevr Oratohofi en hu gouranunte D moeder wu un het station te Laasanne om hen op te wachten Toen zy van het ongeluk lioorde ging zy met den hulptrein mede naar Palésienx en vond daar haar beide lievelingen dood en verminkt Vgf passagiers hebben ernstige verwondingen bekomen drie zeer zwaar ofschoon niet levensgevaarlgk Verscheidene anderen zyn licht gekwetst Stadsnieuws GOUDA 2 i November 1903 Door de Commissaris van Politie alhier is procesverbaal opgemaakt tegen een vronw te Amsterdam die te Rotterdam zitting houdt wegens aldrgving volgens art 298 van het strafwetboek Naar Wj vernemen zullen de werkzaamheden voor do stoomtram van Gouda naar Schoonhoven Zaterdag aanstaande worden gestaakt Door de politie alhier is aangehouden een persoon die nog drie dagen hechtenis moest ondergaan Naar aanleiding van haar inzending van Exportmelk en Export room ia de Mg Notricia te Zoetermeer op de heden gehouden voedingstentoonstelling te Pargs benoemd tot Membre in Jary hors conconr Hen schrfift nit Schoonhoven aan de N Ct Gisternacht te 1 nnr bemerkte het echtpaar S eenige brandlucht Na zich gekleed te hebbon ging de man naar buiten en ontdekte hy brand in de woning van zyn buurman üeze A de 1 een alleonwonond persoon van 46 jaar schgnt zichzelf met petroleum overgoten te hebben en zgn kleeren te hebben aangestoken mot het gevolg dat hg levend verbrand is Nog brandende vond S hem vóOr de deur van zgn huis Terstond ingeroepen geneeskundige holp mocht niet baten De ongelukkige verkeerde don Inntsten l gd in overspannen toe itand Hg was idioot en genoot ondersteuning van het armbestunr De yzorklinker H Van M wonende te Ouderkerk a d IJsel en werkzaam op de scheepswerf van de firma A J Oltu en Zonen te Krimpen a d I lsel had het ongeluk terwyi hy in een in aanbouw zgnd schip werkzaam waB dat hem enkele yzerspllnlers in het oog sprongen Dokter Van iler T uit Ouderkerk a d IJael verleende het eerst geneeskundige hulp Er bestaat hoop dat hel oog behundeo zal bigven C Olierook wonende te Krimpen a d IJsel werkzaam op d Maatachappy tot Bereiding van Kaolteerprodacten had het ongeluk terwyi hy aan het reinigen van de stoommachine was met den wgsvinger der rechterhand tusschen de machine bekneld te raken Op de fabriek werd een voorloopig verband gelegd waarna by verder onder geneeskundige behandeling werd gesteld SroLwiJK 26 Nov Gisteren avond werd in de kerk alhier een e uitvoering van gewyde muziek gegeven door Mej W van Kmminckhoven zang en do Heeren J H Secrève orgel en H A Wegerif violoncel Een dergelgk concert was voor onze gemeente iets byzouders en ongetwgfeld zullen de aanwezigen genoten hehbsn van bet kunstgenot hun door dit talentvolle drietal geschonken De whoone zang van Mej v E en het keurige spel der beide heeren ze zgn boven onzen lof verheven Volgaarne roepen wy hen een welgemeend tot weerziens toe 37 Af Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Donderdag 26 Nov No 5962 f 200 Pryzen van 1 20 421 3677 7058 9056 10931 14616 17796 38 3959 73 9141 U044 15105 17823 1019 4015 7271 9205 11267 15391 18128 1381 4701 7451 9444 73 15440 71 1515 4854 7557 9804 11787 15962 18431 1808 5099 7953 10105 11983 16147 19086 1962 5646 66 16 12188 16300 19295 2268 5723 8085 10316 12745 16161 19656 95 8294 92 69 17056 19792 2588 2842 5903 8354 10497 13274 17400 19861 2901 6262 8534 10584 13717 72 19968 3058 6554 71 87 14285 17519 99 3102 6881 8611 10633 14421 17645 20072 3426 71 Ie 6909 8778 10712 14501 68 20157 Klasse 3 i by t No 14120 m z 14121 Een buitengewoon Assortiment Dames en Heeren PARAPLUIES EN HANDSCHOENEN A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Tgiepkoam 3i BEUK VM EOTTERDAM WOENSDAG 25 NOV UK H K SlMflmmm DinTscHLU i Rgksleening 1890 1899 3 89 Ryksleening 1891 1899 3 89 Itaue ItaueInschryving 1862 1891 5 98 POBTi Oil Obligntiaj 2e Serie 3 58 Btni Ai i Obligatien Binnenl 1894 4 98 98 Obligatien Rothschild 3e serie GR 26 1891 4 96 Obligatieleoning L 20 1867 1869 4 100 Sbbvik Obligatieleening 1895 4 71 ProtrinciaU en Sttditijke Ijeeningm Rotterd Oblig 1 500 1000 1894 1897 3 83 Rotterd Obligatien f 1000 18 I8 1 03 3 HtfpoÜuelc BanhnPandb Frie8 h Groningsche Hypb 4 100 Pandb Holl Hypb 4 99 Pandb Holl Scheepsverband Mttutachappy 4 100 Pandb Mg voor Hyp Cred in Ned 4 100 97 Pandb Nalionnlo Hypb 4 101 Pandb NederI Scheeps Hypotheekbank 4 101 Pandb N Rolt Hypb 4 99 Pandb Ovcrgseische Hypb 4 99 Pandb Residentie Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Rgnl Hypf 4 99 Pandb Ncderl flypbank te Veendam 4 99 Pandb VVesllandscho Hypb 4 100 Pandb Zuider Hypb Breda 4 99 Pandb Zaid Holl Hypb 4 99 CuédtitrltuUU i CuUMur Ondenimingni AandIntetinationale Crediot en Handelsv Rotterdam 89 ScJuepvaart MaaUcfiapp Hi Obligatien L Smit Co s Sieepdiensl 4 lOOi Mijnbouw MaatÊcfuippijfn Obligatien Muller Co Alg Mynbouw Mg 5 92 Diverten Oblig Nederl Ind Gas My 1901 4 101 HoiiOARUE Pandb Ver Pester Vat Erster Spare 4 98 Peri Corporation Ie Mortg Bond Peruvian 6 84 84 Certificaten van preferente Aandeelen Peru 18 19 SpoorvegUeningen NannBLAKD Ge t Obligatien Noord Brabant Boxtcl Wozcl 1875 80 87 RüsLAHB Qroote Spoorweg MJ L 100 Obligatien 1890 4 95 NooEDAjuiRiKA Atchison To peka en Santa Fé Cert van gewone Aandeelen 67 Erie Spw My Gow Aand 27 Miss Kansas Texas Certlllc van Aandeelen 17 Sonihern Pacific of Calif Ie Hyp Serie obligatien 6 lOl v BRAtiLii Oèste de Hinaa ai l S PremüUmingen OoSTisRUK Staatilee ilnc 1860 5 15G D SAII1801II Markt A 88 Gouda Btkroonit Zilveren UedaUte at Wedstryd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Agdterdam Ontvangen de NÓOVEAUTfc S in Mantels Costumes ROBES JANNSTOFFBM PELTERIJEN in groote Kenze tot de meeit concurrearende Pryzen MARKTBERICHTE W Ooada i No 1503 GRANEN Voor dco tijd vkn het jaar mu de aanvoer klein PrgKD konden lich hierdoor goed staande houden Tarwe Znuwsche S aj 4 8 60 Nieuwe 4 Mindere dito 7 40 a 7 75 Af ƒ 6 50 A 6 75 Polder 6 75 a 7 JO Rogge Zeeuwsche 5 60 4 6 Polder 5 4 5 15 Buitenlandsche per 70 kilo 4 50 4 4 75 Gerst Winter 4 50 4 5 Zomer 4 15 4 4 75 Chevallier 5 15 4 575 Haver per heet 3 15 4 3 50 per 100 Hilo 6 75 4 7 35 Heonepiaftd iDlaoitsche 4 uilenlansche 5 50 4 6 KLinarieaaad 11 4 14 50 Kool laad 7 50 4 y Erwten Kookerwten O 50 4 10 50 Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 60 a 6 Bgonen bruine boonen it 4 15 50 Witte Boonen 4 Paardeboonen 5 75 4 625 Buiveboonen 7 15 4 775 Maïs jicr 100 Kituï Bonte Amariliaaii iche 6 4 6 T0 Odessa 5 75 H 5 Ciinuantine 7 15 4 7 50 Vecmarkt Melkvee goede aanvoer handel traag meebt vaarten Vette varkens redel innvoer handel matig 174 19 ct per half K G Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel flauw 15 4 16 ct per h dr K G Magere Biegcn goede aanvoer hamlel matig o 50 4 0 75 per week Vette Schapen grootte aanvoer handel Iraag 13 a 18 Ijiinroerenmen aanvoel handel mnlig II pet hall Kilo Nuchtere Kalveren einige aanvoer ha lel vlug 4 ïraskalveren mb ka nvoer handel stH 35 4 70 FokkahW 11 4 18 Kaaa aangevoerd 47 partijen handel vlug ie kwal a6 4 18 ade kwal aj 4 35 Zwaardere 19 Boter matige aanvoer handel vrijw Uoeboter 1 30 4 1 35 Weiboter 1154 i jo Burgerlijke Staud GEBÜBEN 25 Nov Martina Antbonia ouders N de Jong on M Jansen ilastiaantje oudors B van den Berg eA M Oskamp Marlanna Maria ouders S Broekhuizen en N Verkerk OVERLEDEN 24 Nov J van Erkol 21 GEHUWD 25 Nov T ¥ de Vroom on Holthuyceu S H van der Kraats en H Verbey J A Hagendoorn en E Suiker ReeuwUk GEBOREN Jacoba Johanna ouders G Plak en P van Triel Jacob ouders S Borst en J M Conefaas GEHUWD A Vorlaan en M v d Voort AOVKRTEIMril N TE KOOP AANGEBODEN oen 200 goed als nieuw O ZOr met f O regiêlerê Adres onder No 2536 aan het Bureau dezer Courant Attentie Alvorens men zich een PETROLEUMKACHEL aanschaft bezichtig dan eerst de zoo pa ontvangen Petroleum Gaskachel Systeem WASHINGTON welke een aangename warmte geelt geheel renkeloos zindeiyk en onder gevaar brandt In Duitschland onder strenge controle goedgekeurd en brandend te zien in bet VERLICHTINGS MAGAZIJN De Avond ter Aanbevelend M M K L00i Aanlegger van Ga en Waterleiding aiteBw onovertroflea Prof Dr Lielmra welbukotid nioir XBACBr iLizu UIImh Milt nit FkbriekltiMrk tot voortdurende ra licale en I sekere genezing van alle zells de meest hardnekkige itenuw niekten vooral ootstaan door afdwalingen op jengdigm leeftgd 17 gMieiiag lan Ike iwakte Bleek lachr Bonaowdheid llooldpgn Migraine Hartklopping Maagpgn hehte apgsvertering Onvermogen Impotuns Potlutione en Uitvoerige prospectussen ligiior Moh 1 1 t l V dubbele aoK li n c Cenlnul I ep4l Mattli v il Venta ZaUhnmm i DepOls M 4bl ban k Botlerdam 1 Happul B rafenbaKe I llaliDiaant ile Joug J Csn Rottvrdam W l o riaada OB bü alle dro utw