Goudsche Courant, maandag 30 november 1903

o 9374 Maandag 30 Novemher 1003 43ste tiaargaiig fiOMÖIE IIMMT i ieHWS en Advertentiehftid voor Gouda m Omstreken Teletoon So 8 De J i ave lezer Courant gesf hu dt dagelijks met uidMiiideriii van Zon en Feestdagen De prijs per dijie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzopderlijke Nommers V IJ F C K N T R N I r Il T B N T I E N worden fjeiilaaLst vun 1 rci ols a öO Centen ieder rej cl meer 10 Centen Jroote lotfers worden Itereken ri iar plaatsruimte huending vim Advcrtenlü n tot 1 uur def inidrl j Uit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD N jTIONALE NNLITIE Hililaiilliekwauiiihiiiil nf licbamelijke geoebilhciil ORytJljEKSTKR vihi üooda de algemeen regeUng lo vnm erzoek bedoeld bjj § i der bescliikd n Minister van Oorlog d d 23 2 1 0 Afd No tlO naar de geoeleiidn le elingen der llcbtingen 1903 en dWen naap het bcw s hetzij voor o befciiamheiiS hetzijivoor lichumeoef yiljeid daniwel voor beide Art tiewet 1 01 en Sto van liet deeld bjj § Ifa van f o BeschikMinistpi Ivan Oorlog d d 14 BURÖEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Dinsdag 8 December 1903 des namiddags S nar op het Raatihuis by enkele inschrijving verhuren 1 Het LAND gelegen tusschcn den Winterdijli en de nienwe geprojecteerde Vaart tot verbetering vnn de rivier de Gonwe te Öonda kadastraal bekend in Sectie O Nrs 1136 1137 en 1166 gedurende 1904 2 Een stnk BIBTLAND en WATER gelegen onder de gemeente Oouderak nabij de Veerstoep bij het kadaster dier gemeente bekend in Sectie C Nr 669 en volgende voor den tjd van vier jacen ingaande 1901 3 Het OB SGBH S langs het büitentalnd van een gedeelte van den Goejanverwellen Dgk te Goada by hot kadaster bekend in Sectie A Nrs 812 813 en 816 voor ïooverre dit laatste perceel eigendom der gemeente Gouda is voor den tyd van vier jaren inpande 1904 De voorwaaMen liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddag 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatseiyke Secretarii bovonlokaliteit ter lezing De inschryvingsbiljetten zullen om inaanmerking te komen behooren te vermelden den jaariykschen huurprys en moetendoor den inschrSver en zyne twee borgengeteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der verhuring v66r des middagsJ nre ter Plaatseiyke Secretarie zyn ingeleverd TB HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEEENHUIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en groeten TUIN HunrprSs il 575 Dadelijk te aanvaarden Te bevragen bS J W SCHOUTEN TE ROOP 160 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een party dito van 80 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prys van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuks gezaagde 3 4 en 6 duimsclie EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTÜKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 6000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prjs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEÜKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DBKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN lu BÜONENRIJS 60000 bossen KRIBHOUT MUi wordt naar verkiezing tér bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp mnmrreerende prijzen en tes tmanden erediet by den houthandelaar v i Hit btiU tuactiMMtrlu M I mslclcelylHtepoetimlddelToorHMrea en ïoor l d mei en KliKjtiKhoenwtrk la d Appretuur tmi C M MIIIW 4 Cl iwlli Be th 8tr 14 M n l tt t mS op naam en fabrlekametk Vartrvikaar bv HurM WIBkalleri In itkaHwerii itlaNtirlM Af J llle elty W to Ma Ar JOH DAUEN te Cothen Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Oin ItinkhoosU Influenza Borst en IJoelaandnening binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onniiddeliyk de toevlucht tot de van oud bekfiiile bekroonde en wereldlberofindc Superior Draivenporst honig Extract 3 £ P uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Sf E L I A M T II ir H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Flacons i 1 HoSeveranciers 70 ets 40 ct bj Firma WOLPff Jè Co Westhaven 198 ffoi a t rBASTB iV KlXeg K loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12 I3 te o A BOUMAN Woi r e P1NEC8B Nieuwerkerkad IJsel A N van ZES8ES Schoonhoven 3 Th TORKBN jBosk p B V WIJK Oudewa rr A 80I1BBK Haaiirecht P W y BDB 0 dewii K taSbbe HBIJDEN te Reeuwijk P v o SP K Moercapelle U i STmi Wa mveenMei k HOLST Waddinqtveen U KOLKMXN Waddmingeen P A uüJÖROOi Miuleimier DK JONOH Owlewater J P KASTBLKIN PoUbroehrdam O piJCKE e Bet§ iop J ADVEETEïfTiM in alk Coiiranten worden aangenomen door het ij i idverleiitle Biireaii van A mu4A AN Z TT Heden ZATERDAG begint de gWtis uitgiite yanS deeien in onze 298te VËKL OTING taéor Züid Hojland aan waarvoor aankochten 3 100 zeer üjne geqecoreetde porcelBinen Serviezen zie in de kasten Winke s ter waarde van DUIZEND GULDEN e trekking onzer 288te Verloting heeft dezer dagen plaat s waarna de trekkingalijsten in onze winkels verkrijgbaar zijn BluYssen Zonen tl Wij blijven steeds voortgaan een gedeelte onzer win st aan oiize afnemers al te staan in den vorm van onze verlotingen Voor de Isuige Winteravonden bestaat er geen aangenamer en ffoeakooper ieetKur dan de verhalen van de beroemde Ainerikaaiisclie lleleellwes IDE 77 I31 S03iTS Ieder nummer met een fraaie vter klenrea gedrukte plaat op hot omslag bevat een compleet verhaal van 32 pagina a gedrukt in 2 kolommen dus 64 kolommen druks en Kott Mleeki per complete Roman f O cen $ LEEST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste Boevenholen in Amerika binnendringen LMBST hoe de beide Wilsons zich vermomd in het meest gevaarljke donkere NewYork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen j LEEST hoe do beide Wilsons alle geheimzinnige diefstallen en moorden aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren X gwuMlê er bestaat geen baeiender Lectuur voor slechts lO ceuU een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwissel Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau van ons Blad verkrygbaar Zfln No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het geI stolen raillioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons I gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje 1 Het geheim van de Tombs No i De Wilsons op het spoor van de grootste oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder No 6 De Wilsons ei de Boeven in het donkerste van New York No 7 Ue Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiumschuivers De I gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New York Het 1 geheim van John Street No 11 De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 18 De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdleven No 14 De Wilsons en het Boertje te New York Een lastig geval in Bowery Laan No 15 De Wilsons en je Mail dieven No 16 De Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons en de verdwnning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de pijnbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago Zaai HUNi TM V Sociëteit ONS GENOEGEN SPECIALIT£ITEK ZELSCH onder Directie van LEO DOMBROWSKI l ITVOËttl r op DINSDAG 1 DEC A Aanvang S ure Openipg Bureau rf ilur Prgzen der plaatsen Ie rang f yUOO 2e rang 30 cent leden 40 o rednctiéj j Plaatsbespreken van af heden TABLEAU DE LA TRODPE Grand attraction TRIO ORLOFF batiqne Mllje CECILIA DE LA H AY mi wonderbare hondendressuur Miss BLANCHE Engelscho balladje Z Mlle PLEDRETTE Holl en Dijfiche tE RIOT Chailtefi eutsclle LffidersangenniJ Soubrette Pranlein RITA LiNDE KoloratuiSa Mr ORV VN nil Komiek DE NOBINASy Zweedsch Dames dui Mr jIÖLES R adiilschildBr LES SOttJFLBpRS Paysannerie iOt fGjjiida er jttoJ vooiAier rinfej vwjK M Ationnèloent fJIIFf owm binnen Sell Rrin geleden il M i Aanleg fen deifiouA gvUk aa niet is 4angAten aan M yi M rcoinmunaalbureaoL f 1 V fj J Op 16 Nov 1903 141 verkregen pnsluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT I Wie mket zIjd a dd Ectatp Elkel CaCaO t o trangen tesameiigesteld n na vele rtjefoömingen ia dun handel gekomen ondet dei nam dea uitvinders Dr Hiohaoii verrurdigd op i best machines ia tiet wereldberoemd étabUisaement vaa Glebr StoUvwck t Keulen alsch J r micfeiicIH Ctkel eacsio in vierkudgn bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt een angename gezond drank tooi dagelgkacti gebruik een k 2 theeleprii van t poeder roor een kop ChocnUte Als geneeafcraobtige drank bg gsval van diarrhee ileohts met water ta cebrniken Verkrijgbaar bij de vouiuuuaitB H Apotheksrs en5 0 S5 Prim Vi Ko 4 Ti pTcaSmtje f l dC X a 90 Oenerul artegenwoorJig6f f Bt Utnd Julius Mattenklodt Amriterdam Knlve straat lO TUer i WondMbtlita in de geheole wereld bekend on ffi geroemd Onovertroffen middel te eu alle Korst Long Lever aagzlekten enz Imreniliig a zoowel als ook uitwendig in bijna itlle Eiektogevallen met goeil gevolg aan to wonden Prfls per flaeun J 1 I per post t I IS TUwrj i Woadmalf bezit een alsnog ongekentle geneeskractit n tieilzame working Maakt meeetal elke p nlijke BH govsarvolle oporatie gobeel overbodig Het deze zalf word een 4 aar oad voor onf eueestljfc ICehuudeil beeilgezwel en onlangs eon bigna JÜS jitar kankeriyden Kenezea Brengt genezing en vorzacliting der pijnou bij wonden ontstekingen enz rau allerlei aard Pr B per pot f L50 per post f 1 60 Centraat Depêt voor Nederland Apotheker BEKKI SAKDERH Roki 8 Amsterdam Waar geend p6t ii bMUllemendireotuB dieitohatieupotheka dei A THIEHRY in Pre ftdi bel Koliitsoli Oeitcmioh OelicTe proip etai te ontbieden bi bet Cantrul DtipAt San4er Kokin ft J Gouda Drnk van A BRINKMAN Zs ijbi lyi 10 ondfer e Ald tSo 107 en n het on Mei l 2i dorzo l bjj § llWn de BesclMking van den Meister van dlirlog d d 22 September 19P2 lie Aid Nu a7 liaar de geoefendheid vun jongelieden dié dingen nai r het Militair Üetuigschritt vereischt tot het aangaan eener verbintenis by het reservekader hetzji der Injanterie ol der Vesting Artillerie dan wel der Genie Art 14 van het Koninkigk Besleit van 12 Mei 1902 No 22 en Art 13 van het Koninklijk Beslntt WnHWflïp tember 1902 No 40 Brengt ter algemeene konnis lo dat het onderzoek wordt gebonden in het tijdvak van en mot 4 tot en met 16 JANUABI 1904 2o dat het onderzoek voor eiken deelnemer in één dag afloopt 3o dat het onderzoek voor deze gemeente alhier wordt gebonden en 4o dat tot het onderzoek nitslnitend worden toegelaten A zij die hebben deelgenomen aan deloting voor de lichting 1904 B de lotelingen der lichting 1903 dieingevolge het bepaalde biJ de tweede zinsnede van Artikel 10 der Militiewet 1901 in li 04 worden ingelijfd C jongelieden adspirnnlon vrijwilliger voorhet reserveknder der Infanterie VestingArtillerie of Genie die zich vóór of niterlvjk op den lOn December 1903 ter Secretarie tot deelneming aan het onderioek hebben aangemeld Onder de aandacht van de lotelingen wordt gebracht de inbond van Art 104 2o en 3o alinea der Militiewet 1901 luidende Voor de samenstelling van bet gedeelte tot korte oefehing in te lijven worden in de FEVILLETOIM Een verhaal tiit het moderne leven Uit hat Duituh van W zur Hehlrn O ifNeen het is onmogelijk ik kan niet meer Met deze woorden en een uit het hart komenden zucht vao ontmoediging had het jonge meisje de pen neergelegd toen de deur geopend word en de eenigszins schelle stem der presidentsweduwe nwvrouw von Golner naar binnen riep Kom nu aan tafel mijn kind Je oom is heden merkwaardig stipt daar hij ons niet langer dan een halt uur laat wachten De geroepene de dochter des huizes Bettie die z ichtbaar blij was dat ze een verontschuldi ng voor haar geweten had voor het atbreken van haar schrijfwerk haastte zich aan dien roep gevolg te geven Vriendelijk lachend trad ze in de voornaam ingerichtte eetkamer en begroette hartelijk den zoo twijfelachtig geprezen gast haar oom Befnhard Hellwig Deze een statig brjed ge ouderd man met een vollen baard zag er niet naar uit om zich precies aan alle vormen der fijne beschaving te storen en had in plaats van dettig in t iwart te verHditjnen maar een gefroon tantasiepakje aan zeer tot ergenia zijner prachtlievende suater Mevr von Gülner Met een hartelijk eerste plaats in aanmerking genomen delotelingen die aan door on te stellen eischenvoldoenIndien het aantal van hen diedeze ei chen voldoen niet Overeenkomt niethet tot korte oefening in te lijven gedeelte heeft hy die een hooger nnmmer bezit denvoorrang tot de toelating daarbij De lotelingen die aan door ons te stellen eischejij van militaire bekwaamheid of lichamelijk geoelondheid voldoen worden voor zooveri zij daartoe geschikt bevonden zijn en dit rad de belanden van den dienst is over Jeen e brengen ï ingelijfd biJ hut korps en fgephf tsc in üet garnipen haiiner keuze lejwijl do aandacht nóg wordt gevestigd op § jjl3 1 dor beschikking van den Ministers van Oorlog d d 1 Februari 1902 Vlle gAfd Np 47 vermeldende dat biJ de toewijSing van de lotelingen aan bet korps en het garnizoen hnn ier keuze ziJ die in het be it zijn van een getuigschrift dat zg voldoen aan do eischen zoowel van niiiitaire bekwaamheid als van lichamelijke geoefendheid tis bedoeld in Art 104 der Wet den voorrang hebben boven hen dio slechts oen getuigschrift bezitten dat ziJ iaii een de er eischen voldoen Zij die aan liet bovenbedoeld onderzoek wenschcn deel te nemen worden derhalve uitgenoodigd zich daartoe aan te melden tor Secretarie dezer Gemeente bovenlokaliteit afdeeling Militie vóór ol aiterlijk op 10 l ocembor a s van des voormiddags 10 lot dos namiddags 1 nnr Gouda den 28 November 1903 De Burgemeester voornoemd R h MARTENS Itiillciilaiidscli Overzlchi De Westminster Gazette herinnert aan een uitspraak van Ganibetta 30 jaar geleden De bnitenlandschc politiek van B rankr jk moet zich neigen tol een verbond met Rusl ind en Engeland f Het eerste deel van dat programma is verwezenlijkt en al is het tweede ook telkens verschoven door allerlei twistbrokken op het oogenblik is de verbroedering innig De Ëngelscbe parlementsleden en hun dames genieten bij hun bezoek aan Parijs een warme ontvangst en overal heeracht een vredesBtemming nog vrediger dan op een vredescongres Dat is tronwens ook de bedoeling van dez3 lois Donderdagmidd i x zijn ze in gezelschap van een groot aantal Fi TUSche senatoren en kamerleden op bezoek geweest bij den president der republiek In antwoord op een goeden dag lielje drukte hij zijn nichtje de hand en hield die oven vast om haar in het sm lle bleeke gezichtje te zien Hij fronsde het voorhooid en een sarkastische trek verscheen om zijn mond doch maakte weer plaats voor een blik vol zorgelijke deelneming Je bent er de laatste dagen niet dikker op geworden Bettie zei hij en je hebt me ook vergeefs op je laten wachten om samen eens uit ie gaan Bettie schudde het hoofd zuchtte weer diep en zei Och lieve oom ik zou gaarne naar u toege komen zijn maar met den besten wil kon ik niet ik heb zoo verschrikkelijk veel te doen Ja ja men kan het je aanzien dat je op den bebten weg bent om bleekzucht en andere kwalen op te doen door te veel btudeeren Maar Bernhard viel de presidentsvrouw hem in de reden je spreekt alsot Bettie het eenige meisje is dal studeeren moet ffHebben niet duizenden hard moeten werken om een onderwijsacte te behalen zonder dat het hen schaadde Nu in t algemeen genomen stem ik dat niet toe lieve Martha en dan heeft de natuur krachten en gaven al zeer ongelijk verdeeld otlder de menschen kinderen Wat de een gemakkelijk valt is voor de ander veei te zwaar Onze Bettie is een lief goed hartig meisje maar volgens mijn inzien ongeschikt om te studeeren Die laatste opmerking scheen Bettie een weinig te krenken en ze vroeg Houdt u meMan voor zoo dom oom Bernhard Het valt me mfcnigmaal wat moeielyk dat ia waar doch ik zou wel klaar toespraak jvan lord Brassey zeide Lrnbet Ik haop dat uw reis de banden tusschen de parlementen der twee volken versterkende ons nader helpt brengen aan het doel dat wil in et belang van den vrede trachten te bei eiken Aan het buffet bracht Loubet een dronk uit op den koning en de koningin van Engeland Enj hij voegde er bj Ik kan mij niet weerho den te herinneren aan het vredeswerk waaraan gij zoo opreclitelijk verknocht z it Dat bewonderenswaardige werk van de lïaagsche conferentie is nog slechts in zijn aanvang De twee groote volken van WeBt p uropa moeten er zich over verhengen dat ziJ door een ai bitrageverdrag te teekenen het voorbeeld hebben gegeven dat hopen wij VBle andere zullen volgen Donderdagavond had er een feestmaal plaats waaraan leden van do beide volksveitegenwoordigiugi n aanzaten Coijibes heeft daar getoost en o a gezegd dut nooit sinds de afschaffing van de slavernij een werk meer de samenwerking heeft verdiend van alle edelmoedige geesten dan de arbitrage De openbare meening zal haar bekrachtiging geven Spreker hoopt dat het arbitrageverdrag tusschen Engeland en Frankrijk de vruchtbare kiem zal wezen voor toekomstigü verdragon Hij wonscht dat later do arbitrage toegepast zal worden op allo geschillen lussclicn allo volkeren on zoo fiin einde zal maken aan de menschelyke hekatomben Europa zal op haar beurt buigen voor den vredeswind die het omwaait Van Deschanel wordt de opmerking aangehaald Deze bezoeken zijn een heilzaam tegengift tegen den politieken hartstocht die do volken aanzet om elkaar te wantrouwen De Engelscho bladen wijden over hot algemeen zeer vriendschappelijke beschouwingen aan deze reis De Hongaarsche minister president graaf Tisza heeft een nienw plan nitgedacüt om de oppositie tot reden te brengen Hij wil doen wat de obstrnctie tot nog toe als haar previlege beschouwde de gebreken van het reglement van orde gebruiken om de tegenpartij af te maken De oppositie verzet zich natnnriijk maar voor de Begeering blijft weinig anders over dan tot zoo n uiterste de toevlucht te nemen Szell trachtte de obstructie te breken met passieven tegenstand dat mislukte want de oppositie hield vol Khuen Hedervary wilde het doen door onderhandelen doch dat misinkte want de oppositie hield de overeenkomst niet door haar leiders aangegaan komen als we maar niet zooveel op eens te doen hadden Ik moet deze week drie extra opstellen maken een Duitsch een Fransch en een Engelsch het Duitsche is bijna klaar maar de beide andere baren mij zorg en zuilen mij we eenige nachtrust kosten want het andere werk dat eigenlijk hoofdzaak is gaat toch ook door e oom liet zich de onderwerpen der opstellen noemen en schudde meewarig het hootd Je zult je moeten overwerken Bettie ol vóór het examen terug treden Dat leerares worden is toch eigenlijk maar een Music van mijn overleden zwager geweest en jij zult waarschijnlijk niet enoodzarkt wezen een dier gepUagde wezens die ik van harte beklaag het brood uit den mond te nemen Waarom aUoo je gezondheid te ondermijnen voor iets onnoodigs Het was van jou dan zeker ook een dwaze Musie viel Hetties moeder spijtig in om op je vijfentwintigste jaar toen je met glans ie examen voor referendaris gedaan had naar de académia to gaan om je op de schilderkunst toe te leggen Dat was ook niet noodig en niemdnd dwong je er toe Bernhard streek zich over den baard en zei nDat wab innerlijke aandrang lieve Martha waar van ik je veel schoons zou kunnen vertellen als ik niet vooruit wist dat we het op dit punt toch niet eena praten en als ik niet zoo hongerig was Laat ons dus in vrv de en eendracht eers t den inwendigen mensch verkwikken Hij legde zijn servet over zijn knieën en begon met den eetlust van een gezond man en den smaak van een tijn Tïsza probeerde bet met concessies maar dat mislukte want de oppositie eiachte meer dan hy geven kon Na acht hy liet oogonblik gekomen om geweld tegen geweld volharding tegen volharding te gebruiken Of it hem verder brengen aal is niet te verwachten w Graaf Tisza wil de 0 tpo8itie afmatten door bet boaden van paralel of dabbeliitlingen twee zittingen per dag van 10 tot 3 nar en van S j tot 9V nnr wat de oppositie zal dwingen om dagel ks tien tot twaalf uur in bet Parlement aanwezig te zfjn Het houden van dubbele siittingen scbynt echter in strgd met het reglement van orde te wezen ten minste graaf Apponyi schryft in een brief aan den president van de liberale Kamerciub dat hjj zyn ontslag neemt omdat hij die dabbele zittingen in strijd acht met het reglement van orde Graaf Tisza is het hiermede niet eens doch vreest dat de obstructie krachtig zal worden versterkt wanneer Apponyi de maatregelen om haar tegen to gaan bestrijdt Om der obstrnctie te beletten over dit voorstel tot het houden van dubbele zittingen eindeloozü redevoeringen te houden moest de president van het huis Perczel een parlementaire h indigheid begaan Het voorstel werd up verzoek van Tisza ingediend door 3en president der liberale club Podmaniczki on de president begon dit voorstel dadelijk na de opening der zitting voor te lezen terwijl het heen on weer loopen der afgevaardigden zön stem bön i onverstaanbaar maakte Daar nntuuriyk niemand zich voor het woord aanmeldde zeide de president dat volgens het reglemcn van orde heden aan het slot der zitting de stemming zouder voorafgaand debat over het onderwerp zal worden gehouden Eerst later kreeg de oppositie de lacht van wat gebeurd was Dat dit tot stormachtige tooneelen aanleiding gaf is te begrepen Pe Porte heeft dan toch toegegeven of met andere woorden ze heeft in beginsul het hervormingsplan van Oostonrük en Rusland aangenomen De slag om den arm ontbreekt echter ook nu weer niet De Sultan geeft toe ja maar onder voorbehoud van het recht om verder te onderhandelen over de wyze van toepassing der twee eerste punten ten einde een benadecling van do belangen en bet aanzien den lands en van zy eigon souvereinlteitsrechten te vermüden Misschien schuilt er nog een ander addertje f r het gras maar het feit dat de Porte ezwicht zegt toch al genoeg in verband ver de begeerte zijner maag te bevredigen Hoor eens Martha zei hij toen het kamermeisje het tweede gerecht opdeed je hebt een juweel van een keukenmeid De gerechten die ze heden klaar gemaakt heelt zijn delicieus I Mevrouw von Gülner glimlachte en zei Uit uw mond wil zoo n loftuiting nog al wat zefjgen en ik wil wel weten lat ik nieuwsgierig was naar je oordeel want ik heb sinds je laatste bezoek een andere keukenmeid gekregen Ah een keukenkatastrophe Nu om de glorierijke verbetering wensch ik je Kch k dat je de vorige keukenprinses naar don duivel gej iagd hebt Met je verlof ik ben niet gewoon mijndienstboiien naar den duivel te jagen Deze was verloofd en daar haar verloofde onverwachts in de gelegenheid kwam een zaak over te nemen waarin oen vrouw onontbeerlijk was kon ik haar verzoek om tusschentijds te vertrekken niet weigeren Ja ja ouderdom behoedt niet voor dwaasheid Naar haar uiterlijk zullen toch wel veortig lente s over haar hoofd gegaan zijn Des te minder had zij zich te bedenken Het huwelijk is de roeping der vrouw en niet de hare alleen ook de man kan het goede dat in hem sluimert eerst onder den invloed eener liefderijke levenssezsllin tot ontwikkeling brengen Een schoon gezegdo Martha zelfs iutwat poéetisch ofschoon van twijfelachtige waarheid W rit virvalfd 1