Goudsche Courant, maandag 30 november 1903

SANGUINOSEi Het bekende middel tegen bloedarmoede en Zenuwzwakte Goed ziek zjjn is het ergste niet Maar dat tobben en sukkelen en niet op krachten kunnen komen dAt is erg De doctoren verliezen den moed en de l der gaat achteruit zonder dat men weet waardoor Daar zijn er duizenden in ons land en daarbuiten die er naarder aan toe ziJn dan zieken Zoo was t ook met den den zoon van den heer E RIETMAN te Lonneker bij Enschedé HiJ had van alles geprobeerd maar was in plaats van beter erger geworden Hjj was door de zenuwen zóó verzwakt dat hy zijn werk niet kon verrichtten alles was hem te veel en eten smaakte hem niet Toen las hj in de courant over de Mangutnote m hoe dat middel anderen geholpen had en zie I Waar niets had mogen baten daar bleek de Sanguinose het rechte middel voor hem Eerst kwam de eetlust terug toen week de moedeloosheid en weldra was hij beter dan ooit te voren De dankbare vader begeerig dat ook anderen door dit prachtige middel zullen geholpen worden schrijft ons De ondergeteekende verklaart gaarne dat hij met de Sanguinose het grootst mogelijke succes heeft gehad Zjjn zoon was door do zenuwen zóó verzwakt dat hg zijn werk niet kon verrichten en nu na het gebruik van slechts enkele flesschen is hg geheel hersteld zoodat hg dankbaar z n werk kan doen I U moogt dit gerust overal bekend maken 1 Prgs p fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bij WOLFF Co Westhaven KLAPWIJK BerkelRoodergs SPRÜIJT Co Boskoop Bodegraven JONKER Schoonhoven V ZESSEN Zoetermeer VAN WEL TE HÜIIE aan de Westhaven B No 149 HEEREHHÏÏIS met AOHT KAMERS ruimen KELDER en groeten TUIN Huurprijs fl 575 Dadelgk te aanvaarden Te bevragen bg J W SCHOUTEN met den tegenstand in de Tarksche olflcieele kringen tegen bet bervormingsplan De grootviiier en de meerderheid der ministers waren vóór de aanneming van de OostenrgkechRassische nota doch de holparty en de UI Islam er tegen En nu heelt de Porte nog tot op t laatst toe gepoogd om verandering te brengen in de gestelde eischen Maar in antwoord op de telegrammen die zü aan haar vertegenwoordigers te Weenen en St Petersbnrg daartoe zond hebben de Oostenrgksclie en Eassische regeeringen volstrekt geweigerd en aangedrongen op volledige aanneming der hervormingsvoorstellen Het Russische gezantschap herhaalde eergister deze veililaring nog eens nadrukkelijk aan de Porte En toen kwam er onmiddellgk een volkomen ommekeer in de officieele Tnrksche kringen en volgde de aanneming in beginsel Van de zgde van Oostenrijk was te Konsiontinopel ook nog eens aangedrongen op een spoedige beantwoording van de nota omdat graaf Goinchowski straks in de Delegation de Macedonische aangelegenheden in den breede wil bespreken Verspreide Berichten Frjiskrijk De roe Saint Bernard te Nimes zal voortaan heeten rne Bernard Lazare naar den bekenden sociaaldemocraat op besluit van den gemeenteraad Jonnart de gouverneur generaal van Algerié heeft in den Senaat enkelen collega s een en ander verteld van zijn inzichten over het Marocoaansche vraagstuk en die moeten nogal oorlogzuchtig zijn Waarschijnlijk wordt Jeanne d Arc 6 Januari a s heilig verklaard om haar heldhaftige deugden Op door de Kamercommissie in de dos siersHumbert gevonden foto s DUITSCHLAND De vaandrig ter zee adelborst Hussener die zi n daad boet mot vestingatrnf heeft nu ontslag uit den dienst gekregen De officier van justitie Muller te Berlijn die zitting heeft genomen in hetonder schuivingsprocesKwilecka en zich nogal gecompromitteerd heeft is verplaatst naar EIberfeld doch heeft zijn ontslag gevraagd Woensdag op den sterfdag van Friedrich Krnpp heeft de keizer een brief gericht tot mevrouw Krupp en een krans doen neerleggen op het graf Van zeer betrouwbare zpe wordt aan de Schles Vztg gemeld dat de keizer streng dieet moet hoeden Melk bouillon thee en roereieren is ongeveer alles wat hg gebruiken raag Vooral hindert den keizer dat hij niet roeken mag In elk geval zal de keizer 19 December n s te Hannover de regimentsleesten meemaken BINNENLAND 8T ATEN G ENE RA A L V H K B I Êi H M m B R Zitting van Vrgdag 27 November Na aanneming van eenige kleine wetsontwerpen o a de suppletoire Waterstaatsbegrooting en de wet tot verhooging van onderscheidene posten als voor herstelling der stormschade aan den Hoek van Holland wegens de stranding van het stoomschip Bakio de uitbreiding van het station te Hengelo en van het Staatsspoorwegstation te Amersfoort do verlegging van den maasmond en het onderhoud der viaschershaven te IJmniden werd het debat van de Indische begrooting voortgezet waarbij le heer Van der Zwaag een amendement toelichtte Ijedoelende dat uit het aan Indië te verstrekken renteloos voorschot niet zullen bestreden worden uitgeven voor militaire doeleinden Spreker kwam er tegen op dat dergelijke uitgaven geheel ten laste van Indië werden gebracht wanneer spreker nagaat dat 5 19 deel van het renteloos voorschot dat moet dienen tot welvaartverhooging van Indië zal worden aangewend voor militaire doeleinden noemt hij dit op den spits gedreven huichelarij Vandaar dat hjj voorstelt die uitgaven tot een totaal bedrigvan f 412 000 te schrappen Na uitdrukkelijke bestrijding door den Minister van Koloniën werd het amendementVan der Zwaag verworpen met 68 tegen 10 stemmen Bij de afdeeling Marine drong de heer Cremer constateerende de gestadige stijging van uitgaven voor de Indische zeemacht op bezuiniging aan Spreker had niet het oog op het auxiliair eskader maar vooral op de Indische militaire marine betoogende dat van OoBVernements marine en de Packetvaartmaatschappij voor de overbrenging van militaire transporten gebruik gemaakt kan worden De heer Verhey bestreed het betoog van den heer Cremer en meen de evenals de Minister dat de heer Cremer de waarde der telegraafkabels overschat De Minister oordeelde voor het oogenblik inkrimping van het aantal werkelijk in dienst zijnde schepen der Indische militaire marine onmogelijk echter opmerkende dat in de toekomst dergelijke inkrimping niet uitgesloten is De Minister Ellis constateerde nader dat de kleine schepen niet gemist kunnen worden Naar aanleiding van den aandrang om opneming van loon en arbeidsbepalingen in de bestekken vanwege het departement van koloniën waarbij de heeren De Klerk Passtoors en Helsdingen klaagden over de toestanden aan de pletterij te s Gravenhage verklaarde de minister dat het niet mogelijk is ten aanzien der leveringen van het departement van koloniën alleen voorwaarden te stellen HiJ beloofde echter te zullen uedewerken geen werken te gunnen aan fabrikanten die misbruik van macht tegenover hun werklieden maken Maandag de Nederlondsche Staatsbegrooting Op DONDERDAG 3 DECEMBER 1903 des avonds halt negen nur zal door ondergeteekendenamenshet Bestuurder Oourfocfte Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiknvereenigtna 0 N 8 V O O KDEEL in hare bestuurskamer aan du Raam Westzijde te Gouda in het openbaar worden aanbesteed Het maken van diverse werken tot uitbreiding der bakkerij aldaar Bestek en toekcning zijn tegen betajingvan ƒ O SO per stel te verkrijgen t ij on ergeteekendo door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt j De Architect H J NEDERHORST Ju 3e Abonnements Voorstelling donderdag 3 Deccrabwr W X Kiiiiinklijkc qÉ Hel Merlaadiicli HMHnWEllJSSHEST Blijspel in 3 bedrijven Aanvang MCUT uur mg Gewone bepalingen en prijzen Doctor DE WILDE ARTS voor Huidziekten enz Sprclale bebandelirig open beenwonden Rosestraat 17 ROTTERDAM NOORD Brakntsch Schoen en Laarzenmaijazijn KLtlWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTfAUGMN alle soorten HeerenDames en Kinder Winter Artikelen Sterke Schoollaarzen OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz enz AAibevelend G SMITS AJle reprtratiën en aaagemeteD werk Openbare Yerkooping VAN TWEE WimLEUlSEN De Notaris H GEOENENDAAL te Goud is voornemens op 8 MAANDAG 30 NOVEMBER 1903 des voormiddag 11 uur in het Hdtel DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar in éénd te veilen en verkoopen No 1 Een zeer gunstig op den besten stand gelegen Winkelliilis en ERF te Gouda iian de Hoogstraat nabü de Markt wiJk A No 126 kad Sectie B No 1326 groot 9S Centiaren BeraUende Winkel Binnenkamer Achterkamer Hangkamerlje Keuken en Plants boven Voorkamer Alcofe Achterkamer enZolder Grondlasten over 1903 f 19 81 No 2 Wegent vertrek naar eldern Een zeer gunstig op een beste stand gelegen Winkelhuis ERF en GROOTEN TdlN met afzonderlijke opgang hebbend ruim en geheel nieuw ingerichte BOVENWONING aan de Markt t Goada wjjk A Nos 93 en 93 i kad Sectie C No 1520 groot 3 Aren 70 Centlaren bevattende Beneden Groeten Winkel 3 Kamers Keuken en ruime Bcrgjilaats BoMii 7 Kamers Keuken en Mangelkamer daarboven 2 Zolders met Dienstbodenkamer Voorzien van Gas en Watei leiding en velo gerielelijkheden zoo boven als beneden Grordlaslen over 1903 f 33 84 Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop No 1 van 10 12 en van 2 4 nnr en No 2 van 11 12 en van 2 4 nur en beiden op den dag der verkooping van 911 uur In eigen gebruik te aanvaarden by de betaling der kooppenningen No 1 den 6 Januari 1904 en No 2 den 3 Februari 1904 Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris GROENF NDAAL te Gouda OpeülDare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda ia voornemens op Donderdag 3 December 1903 bij inzet en op Donderdag 10 December 1903 biJ afslag telkens des voormiddags 11 uur in het Hotel De Zalm aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen Onder Slnipwijk jji nieenli Keeuwijk 1 H np 29 met STALLING voor lOKoe ien TWEE SCHUREN aan de Plalteweg in het blok Elfhoven benevens diverse perceelen Wei en ïïooiland en WATERING nlles aan en bjj elkander gelegen te zamen groot 3 Hectaren 38 Aren 8 Centiaren In 2 perceelen en massa Betaling der kooppenningen 7 Januari 1904 Nadere inlichtingen Ie bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda 1iOI Jk PÜIKEOÜDE f m SCHIEDAMMEH EÏÏEVEE Herk N lOHTOAP Verkrijgbaar b t M PEETER8 Jz N B A 18 beinja raa echtheid ii oacbet ea kurk iteeds roor aien ran den naam der Firma P HOPPE In bet VËHLK HTINGS MAGA JJN üe A vondst er Dubbele buurt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Smrniigenten Brockets en Baltons Verder voorhanden een ruime Ceuze GASKOOKAPPARATEN 6AS EN PETROLEniKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit je ware adres Aanbreiend M M VAN L00 Aanlegger van Gas en Waterleiding X Openbare Verkooping TE GOUDA op WOENSDAG 2 DECEMBER 1903 des morgens te elf uren in het Hotel DE PAAUW aan de Markt ten overstaan van den Notaris G G FORTUIJN DROOG EVfiR ViSI No 3 Een goed onderhouden op gunsligen gtand gelegen WI KËLIIIIS WOONHUIS en ERF aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk D No 54 Te aanvaarden uiterlijk 15 December 1903 Het Huis bevat beneden de Winkel 2 Kamers en Keuken en boven 2 Kamers en Zolder het is van Gas en Wateileiding voorzien No 2 Een HUIS en ERF aan do Westzijde van den Raam te Gouda Wijk O No 214 Verhuurd bg do week voor f 1 40 No 3 Een HUIS ERF en GROND aan de Westzijde van den Raam te Gouda waarin Tapperg wordt uitgeoefend Wijk O No 442 Te aanvaarden uiterlijk 15 December 1903 No 4 J en HUIS ERF en ÖRÜND daarnaast Wijk O Nr 441 Verhuurd bg de week voor f 1 60 No 5 Een HUIS ERF en GROND achter perceel No 3 WiJk O No 443 met een oilgang naar den Raam Verhuurd bg de week voor f 1 20 No 6 Een HUIS ERF en GROND aan den Raam te Gouda Wjjk O No 444 Verhuurd bg de week voor f 1 35 No 7 Een HUIS ERF en GROND aan den Raam te Gouda Wjjk O Nr 445 Verhuurd bij de week voor f 1 60 No 8 Een groeten met vele Vruchtboomen voorzienen TUIN achter de perceelen 3 tot 7 groot 9 Aren 90 CVnIiaren met 2 uitgangen naar don Raam Terstond te aanvi arden No 9 Twee HUIZEN onder een dak on ERF aan den Raam te Gouda Wük O Nos 437 en 438 yerhuurd biJ do week No 437 voor f 2 90 en 438 voor f 1 No 10 Een HUIS en ERF in een Poort aan den Raam te Gouda zoogenaamde PetroleumbtturI Wjjk O No 346 Verhuurd biJ de week voor f 1 15 No 11 Een HUIS en ERF met afzonderlgke BOVENWONING aan de Bogen te Gouda Wijk O No 158 en 158a Verhuurd biJ de week No 158 voor f 1 en 158 i voor f 1 46 En No 12 Een HUIS en ERF aan de Heerenstraat te Gouda Wijk P No 667 Verhuurd bij de week voor 1 1 35 De perceelen zijn de 3 laatste werkdagen vjor den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen ziJn te bekomen tenkantore van den Notaris G C FORTUIJNDROOGLEEVER te Gouda Slemppoeder mWOLPF £ Co Westhaven 198 Hygiënisch XUIVBR SPUITWATER SysUem PASTEUR Abonnementsprijs 27 CKNT per Kogelflesch Monster op aanvraag gratis MINERAALWATER FABRIEK Firma Herman Zoon mmss nmm TK liOtil l Op MAANDAG 7 DECEMBER 1903 des morgens te elf uren in liet Koffiehuis Harmonie aan de Maikt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER VA No 1 Een goed onderhouden WOOJ HÜIS ERF en GROJiD aan de Turfmarkt te Gouda Wijk H No 120 Te aanvaaiden 1 Januari 1904 Het Huls van Waterleiding voorziem beval beneden 3 Kamers en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder No 2 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Gouda Wgk O No 397 Verhuuid bg do week Vooraf 1 50 Nos 3 4 en 5 Drie HUIZEN en ERVEN in de Nobelstiaat te Gouda Wgk O Nos 2 57 258 en 259 Allen verhuurd by de week No 257 voor f 1 50 en de bieide andere elk voor f 1 40 Nos 6 7 en 8 Drie HUIZEN en ERVEN aan het Verloren Kost te Gouda Wjjk O Nos 499 SriO en 501 Allen verhuurd biJ de wei k elk voor f 1 40 Nos 9 tot 14 Zes HUIZEN en ERVEN inet don grond daartegenover op het lonkeishof aan den Raam te Gouda Wijk O Nos 424 425 427 428 430 en 431 Allen verhuurd bg de week elk voor 90 cent i Nos 15 en 16 Twee HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat to Gouda Wgk RR Nos 80 en 82 Beiden verbum d bg de week elk voor 1 1 40 No 17 Een fi oed ondeihouden WOONHUIS ERVEN Pil GROND aan dp Prins Hciidrikslraaf te ïoiidfi Wijk P No 463 grool 502 Centinvcii Terstond te aanvaarden Nos 18 en 19 Twee naast elkander staande HtflZKN en ERVEN in het Paradijs aan de Wilhelminasfraat te Gouda wijk M Nos 21 en 22 Beiden verhuurd bij de week No 21 voor f 1 en No 22 voor f 0 90 En No 20 en 21 Twee HUIZEN ERVEN en iROND in de Heerenstraat te Gouda wijk P No 656 en 661 Beiden verhuurd bij de week elk voor f 1 40 De perceelen zijn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Op Wryéag il Ueeember des namiddags ten 2 uur wenscht de ondergeteekende namens den Heer J van DANTZIG Az in het Hotel de Zalm aan te besteden Het sloopen van het Huis aan de Markt wijk A No 62 en het aldaar bouwen van een Winkelhuis met Bovenwoning B tek met 3 teekeningen zijn van af 1 December verkrijgbaar 4 f 2 50 bü ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worde verstrekt Hel IMIU oudu ljrlati en maklHlykete poetemlddel voor Hecrea en vooral damei eo Klnderflchoenwerk e Appretuur ren C M Mllller fc C lerlla Inth Str 14 Men lette Oed ep neem en febrlekemerk Vertryefeeer ky Meeree WMiliitleri Ie lefeeeeweek leleeterlee eèeryee eet e ii leeereel Setet hr W SereemuMi AnHm De Architect J H DK WILDE St I ICOLAAS Ondergefeehtnde bericht de onleangxt der ftp Luxe CU Hu Inhoud elljk gebied iristal en Porselein enz Uteencrrlcaop van ECHT KAYSERTItf Artikelen ECHT CHRISTOFLE Artikelen en Artikelen uit de PLATCELFABRIEIL ESTIÉ Co welke J egen fabtiektprUmen geleverd woidcn Zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Den n December 1903 begint de trekking der 325 L HAMBUUGEH GELD LOTERIJ welke door den ainnt in goedgekeurd en niet het geheele staatsvermogengegarande vd Bij eon gettil van Iti OOO ortgineele loten worden 5379 5 Pr ijzen 8 Extra Premiën oitgoiooi r o dat bgnn jpv ledere tweede lot winti H Do loterg is Op 7 klassen verdeeld en worden de prjjzen binnen 5 maanden tittgoloot en dadelijk na tre cking uitbetaald In iedere der eerste 8 klassen wordt biijten een belangrijk getal grootere irg i ii ing l Extra Premie en in de 7de klasse buiten de groote prgzen zelfs Kjrlritl fetnit H uitgeloot zoodnt de grootste prgs eventueel JU ooo ooo at 5O0 O0O m 400 000 bedraagt In t geheel worden volgend 3 prgzen uitgeloot en wel 1 4 M 300 000 1 i M 60 000 1 4 M 35 000 16 4 M 10000 1 i 200 000 2 il 50 000 5 4 30 000 40 4 5 000 1 a 100 000 1 i 45 000 5 4 20 000 100 4 3 000 1 4 80 000 3 4 40 000 3 4 15 000 160 4 2 000 4 M 1000 812 ft M 400 en 52031 prijzen i 300 M 200 M 169 M 144 M etc etc tezamen ten bedrage van 1 10 Millioen 856 562 Mark H De kleinste prgs bedraagt M 21 Voor deze gunstige winstkansen offreer ik Orgiuecle Loten tegen de ambteliik vastgestelde inlegprijzen Vi Origineel Lot M 3 75 e 1 Origineel Lot Fl 05 c 1 1 90 cl 50 e Na ontvangst van het bedrag ook in postzegels welke gemakkelijkst met postwissel kan worden gezonden zend ik dadelijk do Orgineele Loten benevens het ambtelijk trekkingsplan en na de trekking de ambteWke winstlijst Over het gewonnen bedrag kan dadelijk worden beachikt Daar do loten zeer gevraagd zjjn en mijn voorraad niet zeer groot is verzoek ik uwe opdracht mg spoedigst te willen zenden welke ik op het prompste zal uitvoeren ALBERT JARUÜLOWSKI l rLKT Sr HAMBURa UeHtigiliTii vfti ria Hiiiiii iiki H4 o di Uii llltx diii iiioitlf Ille lizucht Mala 33 © isolate KINADRÜPPELS VAN DR DE VRIJ ilragnn biiiti n op lio looilo lions itiijN luiini rtiulur BflvcuHtaaiid fabric ksnietk Men lette daarop i i ij vnal vcrkrijghaar a i 1 Cbemiache l abrlek van H NANNINO deu Haag it J Alur HiOJ il4 Zwtlkte v H rtttuietiile 11 il lll 4 k ailll 4 4 flllHf EcMe Singer NaaimacMnes § Praclitig St Nicolaas Cadeau Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen SINGEEIAATSCIAPPIJ In Nederland vertegenwoordigd door méér dan 40 eigen magazijnen AMSTERDAM Kalverstraat 2 TE HUrR 1 DECEMBER of later HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TDEFMAEKT H 268