Goudsche Courant, maandag 30 november 1903

o 0274 Maandag 30 November 1903 42ste Jaargang De grootste Sorteering T apijte G osBiJNSTorrsN K abpetten L oopees V ioEsmLES EU Linoleums Tafelkleeclen A epasle Vitrages en Behaiigselpapieren In 4lc nienw§ e bc§8ln § voorradig in el T A P I J T tl A G A Z IJ il van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA GOMCHE eOlMOT iyieuws en Advertentiehlud mor Gouda en Omstreken Mttoon Ho S De Uilgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzoiiplenng van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI JF CENTKN Itlefoon 89 A D V li U T E N T I E N vvor len gpi la itst van 1 regels h iO Oenten iedere regel inccr 10 Centen Jroote lettei s w ir leii lierekenil naai plaatsruiuite Inzending van Advertenliën tot 1 uur de iiiidd GEEi BETER ST NIOOLAAS CADEAi X dan de iST II11414 KM Zclisirikkcis CU Pliisiroiis UIT De Meuwe Winkel Mar lil 06 GROOTE KEUZE ZIJDK CirilFAEZ SPORTHEMDEIT TRÜIJEN en JACHTVESTEN Meest uitgebreide Sorteering HANDSCIIOKNËK voor Heeren Dames en Kinderen Aanbevelei d G A R BANTZIII6ER è BOA S e S MOFFKIX Laagsle prijzen bij g ootste keuze SCHENK Zn ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No 8 HT PROEF VERHOGFrs o TER LETTERS v r tièliend ai § de lie§te Alle soorten fijne BORSTPLAAT MARSEPAIN en CHOCOLADE J A VERHOEFF Banketbakker HOOGSTRAAT GOUDA Caal RUMiSTIIIIIl Sociëteit ONS GENOEGEN SIECIALITEITEN OEZELSCHAP Rder Dirsclievaii LEO DOMBROWSKI üiTVÖiüTMi op niNSDAG 1 DEC 190a Aanvang S ure Opening Bareau t uur Pryzen der plaatsen Ie rang f l OO 2e rang SO cent leden 40 reductie Plaatsbespreken van al beden TABLEAD DE LA TRODFE Grand attraction TRIO ORLOFK acrc batiqne Mile CECILIA DE LA HAY met hare wonderbare hondendressuur Miss BLANCHE Engclscbe ballade Zangeres Mile FLEORETTE Holl en Duitsclie Soubrette Fraolein RITA LINDE Koloratqr Sftngerin Mr ORVAN Holl Komiek DE NORINAS Zweedscb Dames duo Mr JULES Rapidscbilder LES SODFFLEOES Paysannerio Hollan Mlle LbZANNK DE EIOT Cbaiitense Ro ELSA Waldorf Oeutscbe LledersHngerin VIJne Hide eii Koodc PORT Aanbevelend iSlotcinaker Co T rsoo s tiende WEG 59 Ontvangen eene prachtige Collectie Hangiampen en Slaande Lampen GANüLANTAAIiNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos Di KACHEL worden ook iii HUUR geg even Gouda Druk van A BRINKMAN Zs B Goudsche Melkinricliliiig TIJII FSIITGEL Telefoon I To 21 Bovenstaande inrichting blijft zich bji voortduring aanbevelen tot levering 1 van PRIMA ÜNVERVALSCHTE MELK door het personeel met do melkwagens tweemaal daags aan hnis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat Onder controle staat van den Rijks Veearts den Heer E OVERBOSCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de molkfliters van allo onznivcrheden gereinigd en daarna over de melkkoolers sterk afgekoeld ter verduurzaming Do prijs is tot nadere aankondiging S cent per Liter TAPTi IFLK 4 I per Liter HOOVIKAIINEMKLR 3 ZOETK IIOOM SclK porKonki oiini 7ü Slagroom 90 ZIRK H M M Jaajjs Ie voren ie bestellen 70 Gepasteuriseerde Melli Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verduurzaming waardoor de Patbogene bacterieen gedood ziJn vorvangt de gokookte melk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed blijven Levering ijl Litorflesschon h f O IO per stuk met 10 cent staangeld voor do flescli halve fleschjes 4 S et met O et staangeld voor het fleschje 6epasteuriseerdeRoomboter voor tafelgebrnik Deze boter munt uit in fijnheid van smaak i f 1 50 per K G HEUIiENBOTf voor stoof en keukengebruik A f 1 40 per K G Onze geheole botorbereiding staat onder geTogelde controle van het BOTEKCONTROLE STATION te Leiden waardoor wij onzen nfnemcrh den grootsten waarborg bieden van te leveren PMA 0N7EB mSCETE NA TmBOIEB Dit got de oude i ylfifiM middel tegen BlitomAtlek Jicht Terhoml j j held enz mag in geen enkelHuisgezinont jflHH breken In fle schen 1 25 75 J O BBs et en 50 et bij ïniApothekera I Tc Amster b n T Tuyll F AD en Drogiiteii dun bij CU WeiM Ca ROTTER TWEEDE BI AÜ VËIlG4DERIN6VAKDKIIGEMËKNTËRi4D VRLipAG 27 NOV 1903 Vervolg Aan de orde Do rekening van het stedelijk Muséumvan Oudheden over het diunstjaar 1902 Het voorstel tot oninbanrverklaring van twee aanslagen wegens schoolgeld op de Burgerscholen dienst 1902 3 Het voorstel tot hei na wijziging opnieuw vaststtiUen van het beslnit tot het aangaan éener geldleening Worden zonder hoofdelykc stemming goedgekeurd Aan de orde 4 Het voorstel tot wijziging dor Instructievoor de gemeente vroedvrouwen De heer van Iterson M de Voorzitter ik kan raij niet goed vereenigen met dit voorstel was ik vroeger er voor daaric geen verandering te brengen en vier vroedvrouwen te behouden nu vooral met bet oog op de uitbreiding der gemeente ben ik er nog sterker voor het is hoogst gewenscht dat als er hulp noodig is die ook gekregen kan worden nu weet ik wel dat voor een 4devroedvrouw hier geen genoegzaam bestaan is dat die op het oogenblik wanneer iemand benoemd wordt niet dadelyk een goede praktijk beeft maar dit is gekomen deor de goedheid van B en W daar toen de onde juffrouw Woerlee ziek werd en wel gedurende een paar jaar de practjjk mocht worden waargenomen door baar dochter en dit is het gevolg dat ieder die zich hier vestigt niet zoo dadelijk praktijk heeft en wanneer nu de vroedvrouwen in een jaar een 60 tal verlossingen van wege de gemeente kosteloos moeten verrichten zy toch voor iedeie verlossing f 16 ontvangen De heer Herman Ik moet adhaesie betuigen met het voorstel van B en W de betrokkenen heb ik daarover gesproken en die hebben miJ verzekerd dat de broodwinningvan hen zeer min is zelfs is door een hunner toen ik zitting bad in de reclame commissie roor de belastingen vermindering van aanslag gevraagd en die is toen verleend ik zou evenwel verder willen gaan en inart 1 te lezen de drie vroedvrouwen genieten te samen een bedrag van f 1000 hetzelfde wat nn voor vier wordt uitbetaald De beer van Iterson Wanneer men zelf bü de betrokkenen gaat informeeren dan geloof ik ook wel dat zjj allen vooi het voorstel zullen zijn maar voor een paar jaar is door mg een onderzoek ingesteld en toen is mg gebleken dat de eene vroedvrouw een vierhonderd verlossingen had en dus een inkomen van f 120O terwijl en tweede er slechts honderd en de derde veel minder maar wanneer men de woning en de kleeding nagaat dan zal men niet zeggen dat zg geen bestaan hebben De heer Donker Ik moet mg verklaren tegen bet voorstel van B en W en vooral met het oog op de uitbreiding der gemeente De Voorzitter Deze zelfde zaak is twee jaar geleden hier ook behandeld omdat voor een vierde vroedvrouw geen brood is de raad heeft dat toen verworpen en in dien tgd hebben wiJ oproepingen gedaan maar telkens bedanken de benoemden Het denkbeeld van den heer Herman om hen f 1000 te even met hun driën daar ben ik niet voor het zou een pré voor hen zgn De heer IJssel de Schepper Over dit onderwerp taeb ik de betrokkenen niet gesproken maar ik heb gehoord dat de particuliere praktp zeer is verminderd en om nn een term te gebruiken van een hunner omdat door de doctoren zoo goedkoop gewerkt wordt gaarne zon ik daarop van den heer van Iterson een antwoord hebben De beer van Iterson Ik geloof ook dat de particuliere praktjjk verminderd is maar dit komt hoofdzakelijk dat de arbeiders in fondsen z fn er zgn hier ongeveer een 800 verlossingen waarvan 400 door de vroedvrouwen en de overigen door de doctoren worden veMiclit de particuliere praktjjk is dus zoo erg niot verminderd De heer IJssel do Schepper Ik ben den heer van Iterson zeer dankbaar voor bet medegedeelde maar op mgn vraag heb ik geen bepaald iintwoord ontvangen ik zou in overweging willen geven er vier to behouden en die ieder geen f 300 maar f 400 salaris De Voorzitter Ik kan den heer IJssel de Schepper mededcelen dal een dergelijk voorstel niet van ons te wachten is en daiir de heer van Iterson geen stellig antwoord heeft gegeven op de vraag van den heer IJssel de Schepper kan ik mede leelen d it de particuliere praütgk zeer is achteruitgegaan Eene benoemde vroedvrouw die oen jaar hier is geweest had iu dat jaar 1 particnliere verlossing De heer van de Velde Wij staan liier voor een moeilgk geval zon bet niet om een zuirere stemming te veikrggen mogeiyk zyn dat de vroedvrouwen geen pr iktijk in andere wijken mogen verrichten maar dat zg alleen in hun wgjc blgven De Voorzitter De inwoners die voor rekening van de gemeente zijn kunnen wg naar de vroedvrouw van de wgk sturen maar betalende personen kunnen wg toch niet dwingen w4e ze moeten nemen De heer Prince Zouden wij het voorstel van B en W niet voorloopig kunnen aan nemen en wachten tot er klachten konten De Voorzitter Wat de heer Prince voorstell is precies liet standpunt wat B en W innemen De heer van Iterson Ik kan het voorstel van den heer Prince wel ondersteunen maar tegen de verhooging van hot salaris kan ik mgn stem niet geven want wanneer wg aan dat salaris vasthouden dan Igdt de stad weder schade De Voorzitter Ik zal dus eerst de drie eerste punten in stemming brengen en dan het punt over het salaris De heer IJssel de Schepper Methetidéo van den hoer van de Velde kan ik niet medegaan wanneer dat werd aangenomen dan zouden wg een gebeele verhuizing iu de stad waarnemen want men zou van do eene wgk naar de andere verhuizen Met algemeene stemmen worden goedgekeurd lo in artikel 1 wordt in stede van vier gelezen drie 2o van artikel 2 wordt de eerste zinsnede vervangen door de volgende De gemeente wordt met betrekking tot bet verleenen van verloskundige hulp ver deeld in drie wjjken welker grenzen eamen vallen met die der voor de gemeente artsen vastgestelde wjjken 3o in artikel 6 wordt de eerste zin van bet eerste lid gelezen als volgt Zy zgn verplicht elkaar bg wettige ver hindering te vei vangen in dier voege dat de vroedvrouw van de eerste wgk voor die van de tweede wgk deze voor de vroed vrouw van de derde wgk en deze voor de vroedvrouw van de eerste wgk optreedt en wordt in de tweede zin van dat lid elke gewijzigd in de derde Daarna had stemming plaats over 4o artikel 7 wordt gelezon De gemeente vroedvrouwen genieten eene jaarwedde van drie honderd gulden Voor stemmen de hb van Egk Dessing Vingerling de Lang Jongenbnrger Noothoven van Goor Engels van de Velde van Galen IJssel de Schepper Muglwijk Prince Nederhorst en Herman Tegen stemmen de hb van Iterson Donker en Luger Het voorstel is dus aangenomen met 14 tegen 3 stemmen Aan de orde 5 Het voorstel tot wijziging der Verordening voor de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs 6 Het voorstel betreffende rooiing on aanplant van boomen langs het Goudsche Rgpad Worden goedgekeurdNiets meer aan de orde zjjndo wordt de vergadering door de voorzitter gesloten Gemengde Berichten De Duitscho Wielrgdorsbond heeft zich tot den A N W B gewend met verzoek om inlichtingen over door wielrjjders motorfletser on automobilisten te vervullen douane formaliteiten bg het overschrg den der gren De hoofdconsul Fockema heeft geantwoord dat 9el on motorrijwielen en auto s zonder eenige formaliteit tolvrg worden doorgelaten wanneer zy voor persoonlgk gebruik van den toerist dienen Meent de douane te moeten veronderstellen dut het voertuig als handelsartikel bestemd is dan beft hg vgf procent inkomend recht diu terugbetaald worden bg het vei laten van Nederland Intusscben verzekert de heer Fockema te weten dat meestal geen recht geheven wordt Wordt er bg den D R H over geklaagd dan verzoekt de hoofdoonsui van den A N W B bericht Fiets Gisterenocbtend omstreeks T j uur had plotseling eene hevige ontploföng plaats aan boord van het stoomschip Caledonia kapitein F Vellman liggende aan het terrein van de firma Wm H Maller Co aan de Rijnhaven N Z welk vaartuig Domierdagnamiddag met een lading giet en staalgzer 140 ton en 260 ton steen benevens 75 vaten benzine uit Alberdeen te Rotterdam was aangekomen De vaten benzine waaronder 50 gzeren trunks en 25 houten waren reeds met een groot deel van de andere lading op den wal gelost bg welke lossing was gebleken dat een der gzeren trunks onder de reis balf leeggeloopen was en dat de daaruit weggevloeide benzino tusschen de lading gzer was doorgeloopen Dit is wellicht geschied door eene minder stevige stouwing en het ruwe weder ïerwgl nu gisterochtend op het genoemde tijdstip een ploeg bootwerkers in de doorloopeude eerste en tweede ruimen van het voorschip nog met de lossing bezig waren weerklonk eensklaps een harde slag onmiddellijk door eene felle vlam gevolgd De weggevloeide benzine tusschen de bnikhelling van het schip weggeloopen en zich voorts overal over den grond in deze ruimen ongeveer ter hoogte van den voormast verspreid hebbende was naar men onderstelt door het spatten van vonken uit de op elkander vallende stnkken staalijzer ontploft Althans er is geen enkel feit bekend geworden waaruit men tot eene andere oorzaak zou kunnen besluiten Dadelijk na de ontploffing werden hulpkreten geboord en sloegen de vlammen uit de ruimen boven bet dek uit maar ook bgna terstond werd met twee slangen van degemeentehandelsinrichtingen door den machinist water gegeven Kort daarop weerklonk bet brandalarm en rukte de brandweer met spoed uit en niet lang daarna waren ook de havenbootjes Rgnbaven en Havendienst II onder leiding van den onderhavenmeester den heer A Karst in werking zoomede de handbrandspuiten 38 en 40 Onder de opperleiding van den hoofdman den heer A E P M Driehoek werd daarna de verdereblussching voltooid en massa s water in hetruim geworpen Al dadelgk toen men appèl ging bonden was bekend geworden dat een paar bootwerkers vermist werden en toen bet vuur gebluscbt was werden dan ook beiden gevonden ter plaatse van de ontploffing Het was een vreeselgk gezicht I Een der beide mannen lag opwaarts starende naar het geopende Inik de ander voorover met het gelaat tegen den vloer Beiden waren allerjammerlgkst verbrand haast geen stukje klesding hadden zg meer aan het lichaam en geheel ineengekrompen het vel gerimpeld ten deele verkoold en verbruind lagen zij daar Het waren de bootwerkers G Roodhorst 40 jaar en A Reijers 25 jaar Beiden zijn gehuwd Voorts bekwamen brandwonden aan hoofd en handen de bootwerkers G Haring 33 jaar A Aarlsen 19 jaar H Wiebe 61 jaar en W Huisman 36 jaar Hun toestand is niet luvensgevaarlgk te achten hoewel de brandwonden van een paar hunner ernstig zgn Op het politieburoau in de Korte Hillestraat is bovendien verbonden de bootwerker B Klop die lichte brandwonden bekwam Beneden in de ruimen 1 en 2 van het stoomschip waren twee ploegen bootwerkers olk van 3 man werkzaam op het oogenblik dat de ontploffing pla its greep Gelukkig waren reeds eergisteravond de vaten benzine uit het stoomschip op den wal gelost anders ware de ramp niet te overzien geweest De geneesheeren J Post en M P Schtilto waren spoedig ter plaatse om hulp te verleenen en later verscheen ook de politiegeneesheer W Mees die den dood van de beide verongelukten inmiddels in een der Iwdseu op den wal voorloopig nedergolegd eoBStateerde Hunno Igken werden daarna naar het politiebureau aan de Nassaukade overgebracht Van de brtjudweer waren mode ter blussching uitgerukt de spuiten 21 41 87 en 22 de stoonia p n i tM n van Linker Maasoever en het Oostelgk en Westelijk stoomgemaal en de stoombootjea Gemeentewerken en Dokwerken Geen hunner behoefde hulp te verleenen Het stoomschip Caledonia bekwam in de ruimen weinig brandschade Een stoomboolje van den heer Smit werd later geroquircerd om liet schip leeg te pompen waarin men verder ter voorkoming van een herhaling van het gebeurde een paar karren zand stortte ter plaatse waar de benzine heengevloeid kon zgn De Scheveningsche bom SCH 333 scliipper Verbaan van don feeder W v d Zwan kwam gister van do liaringvisscherg in den Nieuwen Waterweg binnen met een man minder De jonge matroos Simon Jol van Sehoveningen was deze week op do thuisreis door een stortzee overboord geslagen en verdronken De man was 23 jaar en ongehuwd Stadsnieuws ÖOUDA 28 November 1903 Donderdagavond hield het Dop Gouda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen een openbare vergadering waarin als spreker optrad de heer Dr C W Bollaan arts te Rotterdam met een voordracht getiteld Licht ala geneesmiddel De spr begon met een inleiding waarby hy zgn toehoordeis verzocht in hem niet een nutslezer van beroep te zien zoo iets behoorde niet tot zijne dageiyksche bezigheden Dat hg in weerwil daarvan niet geaarzeld bad toch in een nnlsdepartement op te treden vond zgn oorzaak daarin dat hy gaarne belangstelling wilde opwekken voor die soort geneeswgze die sints korten tgd zooveel van zich heeft doen spreken n l het genezen door middel van de inwerking van liet licht Na een zeer uitvoerige en duidelgke bespreking over dat licht waarin hg deed uitkomen dat men voorheen in het geheel geen doch ook thans nog niet een voldoende definitie heeft kunnen geven van wat eigeniyk licht is on waarbg de spreker opmerkte dat t alteen onzen landgeneot Huigens tot nog toe gelukt was de meest aannemelgke omschrgving daarvan te formuleeren bracht hem dit als van zelf op de electriciteit als een der voortbreugsters van licht Om dit laatste te verdnidelgken gaf hg verschillonde proeven met een electrischa