Goudsche Courant, maandag 30 november 1903

o 0S75 Dinsdag 1 December 1003 4S8i e Jaargang ftOMCHE mum iSienwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken jrelefoon Sa 89 i De Uitgave dezer Courant g e8chie lt dagelijks I met uitzondering van Zon en Feestdagen De i prijs per drie inaannen is ƒ 1 25 franco per po 1 70 1 Af4nderlijke Nonimers VI JF CENTEN Telefoon o 82 A D V K U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a öO Jenton iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatiuniiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de iniild battery te zien en toonde daaibjj aan het verschil dat er ootiitond bjj liet laten door loopen der electrischo stroom on liet afbreken daarvan Toen h diirna dese stroom geleidde door een luchtledige buis bleek het dat wj gekomen waren op liet terrein der Kontgen oj zg X stralen Welk een lichtgevende kracht deze stralen reeds bezitten w rd tevens door den spreker niet alleen helder un duidelijk uiteengezet doch ook alweer door verschillende proeven bewezen waavbg bet publiek gelegenheid bekwam dat licht ziju inwerkigg te zien maken op verschillende voorwerpen zooals een hand een boek en een metalen plaat Na de X stralen had men in de geleerde wereld echter nog weer iets anders gevonden en was men tot de ontdekking gekomen dat het z g radium een metaal uit erts bereid nog grooter llchtvermogen bezat Welke resultaten ons daarvannog te wachten staan is moeieiyk te voorspellen daar dat radium zeer raoeielijk te bereiden is Uit 1000 kilo erts bijv verkrijgt men slechts 20 milligram radium waardoor dit als van zelf buitengewoon kostbaar wordt niet alleen doch het ook enorm veel arbeid vereischt om dit in eenigszins groote hoeveelheid voorhanden te krggen Na de pauze ging de spreker moex bepaaldelijk over tot do behandeling vian die geneesmethode die sinds een zestal jaren dopr Prof Finken te Kopenhagen in praktijk wordt gebracht en wel met het gcootst mijfeelijke succes nl het door de inwerking vap licht genezen van Lupus Hoe Prof Finsen daartoe was gAomenen wat hem er toe had gebracht d e methode toe te passen werd eveneens door denheer Bollnan op begrijpeiyie wijzp Riteengezet om daarna over te gaan toti gBn uitlegging van net daarvoor benoodig Mineenapparaat waarbij tevens werd ijil toóndop welke wijze doordat apparaat Üe warmte die altijd aan veel licht gepaard gaftt dochdie zooals bewezen was voor de genezinggeheel overbodig was daarvan werd afgescheiden alsook lioo men de ultravioletlichtstralen die zooals eveneens proefondervindelijk bewezen is do meeste jnwérkeiide kracht bezitten alloen aan het einde janhet apparaat concentreert en dopr het z g drnkglas op de huid van den patiënt laat inwerken i 1 Welke verrassende resultaten Iraet deze methode reeds waren verkregen werd op aanschouwelijke wijze voorgesteld door lichtbeelden die door een scopticon op het doek waren gebracht en waar men de Inpns lijders afgebeeld zag zoowel voor als na de behandeling Wat daarbij vooral op den voorgrond kwam was dat Ipers die reeds jaren en jaren aan dezo vcrschrikkelijko kwaal hadden geleden na eone beiiondeling van slechts enkele maanden oo goed als totaal waren genezen terwijl Prof Finsen beweerd dat 96 pCt der lupusiyders door deze methode van hun kwaal kannen worden afgeholpen Ook enkele gevalldn door Dr Bollaan zelf behandeld in zjn electro therapentische inrichting te Rotterdam waar hy aanvankeiyk nog maar met slechts een finsen apparaat kan werken werden op dezelfde wöze op het doek gebracht en bewezeneveneens welke prachtige resultaten ook door deze reeds waren verkregen welk een maatschappelgken zegen daarmede aan die arme Igders kan worden aangebracht behoeft zeker geen verder betoog te meer daar dezen meest tot de min of onvermogenden in de maatBohappy behoorende overal geschuwd bgna nergens geduld en daardoor niet in de gelegenheid hun eigen bron te verdienen gewoonlijk ten laste van de particuliere of algemeene liefdadigheid komen Deze voordracht die door den spreker die getoond heeft zyn onderwerp volkomen meester te zgn op een zeer onderhoudende wöze werd ten gehoore gebracht zal zeker niet hebben nagelaten op de talrgke toehoorders een diepen indruk achter te laten Menigeen zal zich dan ook gedwongen gevoelen gevolg te geven aan de aitnoodiging van den begaafden spreker om ten behoeve dier minof onvermogende lyders een jaarlyksche bydrage af te zondoren ten einde het zich te Rotterdam reeds gevormde comité in staat te stellen hier te lande een inrichting in het leven te roepen die in staat zal zyn de ook in ons vaderland zoo talryk aanwezig zünde lupusiyders tot herstel te kannen brengen Omtrent den aanleg van de Ign Öouda SchoonhoveiS verneemt men dat de aannemers van de verschillende werken aanschryving hebben ontvangen van de Maatschappy tot Exploitatie van Tramwegen om a s Maandag allo werkzaamheden te staken De oorzaak hiervan moet gelegen lijn inde teleurstellingen welke by het aanleggenvan de lyn zgn ondervonden waardoor dekosten voor den aanleg begroot in diemate worden overschreden dat bovengenoemde muatschappy de Werkzaamheden nietverder wonscht voort te zetten 1 Tot geruststelling van de velen die teteur wer Pr dai de f 7 gesteld warden in de verwachting dat deTram spoedig zon ryden zg hierbg vermelddat de oorzaak van oponthoud waarschgnlukniet dio gevolgen zal hebbon als nu reedswordt verondersteld Do wet van 9 luli 1900 houdende toekenning van een renteloos voorschot uit s ggks soUatkRt ten behoevevan den aanleg van een stoomtramweg vanöouda naar Schoonhoven spreekt van con renteloos voorschot van een derde der aiinlegkosten doch tot geen hooger bedrag dan van f 250 000 Bveneens luiden zoo de voorwaarden van do Provinciale Staten in vereeniging met do betrokken gemeenten Endaar waar het nu zal bigken dat do apnlegkosten het kapitaal van 760 000 overschr deulhebben door oorzaken die niet vooruit n te berekenen mogen wg met vertrinaannemen dat het Rgk zoowel als incie dat derde deel hooger zullen stcljl B W OOO gulden aangezien toch wauni anlegkostetf minder blekjkn te zgn dan 0 000 ook het derde fl eel in evenreo minder zou bedrageitiloor de bqtrokke imbtschappy is hlstminder een groote i toleurstelling din de betrokken gemeemon en voor iederhet groote nut van de totstandkomingTram verbinding wil ork hnen ven vooi iet afdrnkjket optvangeni m I ofücieele Sgde omtrent deze wak de ende mededeling j i oor den jlianleg van den tramwegGtrada Sbhionlio en waren door Kgk Pififinijie oil Streek renlelooze voorschottentoflezegd iot bedragen vnn f 251X100 f l 7p 0 on f IÏ2500 terwyi de Maalschaijpy totlex loltatie van tramwegen zich verboiidtot j het tourneeren van f 2o0000 i Daaraan is ijoor dio Maatschappy tiiet alleen vcJidaan doch bereiijs is er door haar f 8000 j mt gefourn eid f In d3 laatste dagen is echter gebleldat lieti werki in plaats yian de goraau f 760000 raeei i dan f 1000000 zal gaan kjten of i pw gelcliat f 300000 boven de grooting gaat melke som de Maatschap op diti oógenblikl piet by machte ie te folneeren De diredtie he ft zich daarom tot den Mi nistcr van W4l rstaat en het Bestuur der Provincie geweiid met het dringend verzoek om meerderen Snantieelen steun De regeeringl heeft thans met groeten spoed een onderzoek gelast naar de oorzaken van de oterschrgding der begroeting Aangezien er echter geruime gd zal verlo open eer eene beslissing op het verzoek om meer steun te wachten is en de doizeode kubieke Metera zand die elke week geleverd worden contant moeten worden betaald stond er geen andere weg open dan de werkzaamheden in afwachting van bovengenoemde beslissing naar men hoopt slechts tydeiyk neer te leggen Na deze mededeeling mogen wg de hoopen verwachtin uitspreken dat zoowel doorde betrokken gemeentebesturen als door belanghebbende ingezetenen en corporatiënkrachtige pogingen zullen worden aangewend om zoowel bg de Regeering als bg de Sinten aan te dringen om de gevraagde hulp ie verleonen S Ct Door de afdeeling Moordrecht Uouderak van het Algem Nederlandsch Werklieden Verbond is besloten op den Zondag as te houden algemecne vergadering het amendement Kralingen Het verhond beweegt zich np staatkundigen maatschappelgk gebied in vrgzinnig democratische richting te steunen Tot afgevaardigde is gekozen de heer C P Vleggert OuDERKEKK a d IJsiL Dr H Visser predikant by de Nederlandsch Hervormde gem alhier en benoemd hoogleeraar aan de rgks universiteit te Utrecht heeft voor het beroep naar Huizen bedankt Kamermuziek Soiree Een fyn kunstgenot werd ons gisterenavond geboden door de hoeren A J Clément viool H A Wigerif cello en W Kerper piano Zulk een concert verdiende een druk bezoek Heeriyk mooi klonk al dadelgk het Trio D dur van L van Beethoven Het samenspel dezer heoren is keurig ze begrepen elkaar volkomen Voor de hoorders werden het 2de en het 3de Trio steeds meer genietbaar Daarmee werd de attentie steeds meer gespannen 1 Ieder die dezen schoonen knnstavond bgwoonde zal t begrypelgk vinden dat we den eerepuim uitreiken aan den heer W Kerper wions subliem piano spel hier bgzonder uitkwam en ons weer duidelgk liet biyken welk een voortreffelgk pianist hy is Met groote oplettendheid hebben wg hem in zyn voordracht en accompagnement gevolgd en bewonderd We mogen hier niet onvermeld laten dat de Thttrmer piano uit het magazgn van Qebrs Oabry een instrument is met een rgken vollen toon dat door het uitmuntend spej van den heer Kerper bgzonder goed tOf jyn recht kwam Em froord van lof brengen WO ook gaarne aan den heer Wegerif die aan zgn sympathiek instrument de cello een broeden toon wist te ontlokken Voordracht en houding waren zeer te prgzen er was warmte on loven in zgn keurig spel De heer Clément beschikt zeer zeker ook over een groote mate vai i aardigheid om zulke moeilijke werken too goid te spelen In zyne voordracht hadden we nu en dan wat meer gloed gewcnsoht Maar allen hebben recht op een woord van erkcntelgkheid vooral ook voor de bescheidenheid die overal in hun spel was waar te n emen en waardoor juist die partg zoo goed te voorschgn kwam die in het Trio op den voorgrond moest treden Onvergetelgk mooi klonk het Andante in het Trio van Rubinstein dat volgens velen tglanspunt was ina deze KamermuziekSoirée die i een bgzondor gunstigen indrukheeft gemaakt Bg eene i volgende gelegenheid wouschen we dezen artisten een stampvolle zaal toe zy verdienen een rgksucces Een buitengewoon Assortiment Dame en Heeren HES EN Idschoenen xfi OS Az ROTÏBRDilI Yrijdac 2t NOV j L K H K W Staaüfleminijeii 98 98 951 HoiicikituE Clligatien Loentng knpOOO 1892 iffi li RDSLlimD übligattcnftêinnenl 1894 H W Obligation 6o EmiMfe GB 625 1894 n i Provinciale en Stmelijke Leenin en Rotterd OWig f 5o lüOO 1894 1897 3 88 Hypotheeh BanhenPandb Bataafsche Hypb 4 Pandb Friesch lironingsche 100 99 100 99 Hypb 4 Pandb HoU Hypb 4 Pandb Maas Hypb 4 Pandb N Am Hypotheekb Uithuizen 4 100 Pandb Oranje Nassau Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 100 100 i Pandb Rotterd Hypb 3 97 i 97 Pandb Rynl Hypb 4 99 Pandb Stedelgko Hypb 4 Pandb Nederl Hypotheekb te Veendam 4 99 Pandb Wesllandsche Hypb 4 100 Pandb ZnidHoll Hypb 4 Diversen Obligation Blauwhocdenveem 4 101V HoNOARiJE Obligalien Temes Bega Thai Wasser kr 2000 4 Pbro Certificaten van Aand Peruvian Corporation 3 i CehiSoaten van preferente aandeden Per 19 19 Spoorwegleeningen Nedbei jisd Obligalien Maatsch t Expl van Staatsspoorw 1890 98 3 98 Noord Ambrik Atchison To peka en Santa Fé Cert van gewone Aandeelen 67 Miss Kansas Texas Certificaten van aand 17 D 8AMS0iSr Markt A 88 ouda Bekroond Zilveren Mednllle Nat Wedstrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAÜTÉ S in Mantels Costumes ROBES JAPONSrOFFËN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest coneurroerende Pryzen B 11 r g o r 1 Ij k 6 Stand GEBOREN 26 Nov Fredorik Willem ouders E C Schnitger en J W Beriyn Cornelia Petronella en Alyda Augusta ouders H Ketel en A Bakhuis Johannes ouders P J Wout en M J vaa EJPt 87 Johanna Maria ouders F Fnrrer en J A van Leeuwen OVERLEDEN J 24 Nov J C H Verzeide 15 m 26 A M Brug niks 4j 26 M Gestel wed A van Vliet 73 j 26 A W öroenhard huisvr van H J van Beugen 54 j 26 J Cats 19 ro ONDERTROUWD 27 Nov H Kooiman en C Gerbrands M M dep Hertog te sGravcnhage en G Kooy TÉ ROOP 1 60 stuks zware EIKEN BERGEOBDEN in alle afmetitgen en zWi arten Een purty dito V ir BO fot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gerelde boomen Een party LICHTE BERGEOEDBN voor den prg s Van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voorf Molonassen Vangstukken Sttiurten enz iezaagde en beslagen OEBINDTBN STIJLEN en BALKfcN 2Ö stifts EIKEN BEUlEjI iN en DENNEN ROLBLOKKEN legen loer lagen prgs 500 stuks gezhagde 3 4 t en 5 duimsche EIKEN DEELHN i Een groote iarlg EIKBN KiajHOUT tot Lchtig duim Woedte I Oijjoorde EIKfftN POMPEN eJ zware i EIKJ N ZAAGSTOKKEN 2ol 0 stuks EMN P LEN in alleafjae t ingA voor Schieiing Bi ug en Heining 5060 stuks EIKJiN M ALTJES vodrihokkln ter bescbdtt ng an jonge vrucht booraSn togen deta prgs van 12 ct persvak f SliEEiN en PANOVENHOUT SPO RtEG 3ERS BALKEN HEIPALEN HJEI1NINGREKKEN enz f i IBPEN en BEUKENI LATEN irr Wie metingen 2000 SPARREN en DEKSPARKEN l lOOOO stuks BOONESTAKEN Groole hoeveelheid ERWTEN ui B ONENRWS 50000 bossen KRIBHOÖT Alles wordt naar verHezing Ier bestemder plaatse geleverd Alles tegen selierp concurreerende prijzeh en zes maanden crediet bi den houthandelaar JQH DAMEN te Cothen Telepliooiiiiet Qouda Abonnement l 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring v9 K M 1 gelogen Aanleg en iinilerhüud gratis H t not is aangesloten aan het Ryks Intercommuni albnrean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Wie Mk r zijn wil i EtsbP JSlICOl CftCftO te ontvaBgoa twaineugeatehl o na vele pn tmiogen la don handel gekomen ondet de t naaua des aitrisdera Dr Mioba lis verrufdigd p d best machines ia het vrenildlwroemd étabkliaa m nt vu Oebr Btollr werck t Kmlen lich J rT12ie 2aeII Stkel Cacao in TiarkanteB basa n Deze Kikot Cicaa ia met melk gektokt een ingeiMme gezond drank tooi d geiykwh gebruik een t 2 the le ïU vu I poMier Toor een kop Chocolate J cne 9kr chtige drink bij gt t iiiarrhee dechti met witet tt ArHikea Verkrijgb bij de Toonuuwiin H Apotbuurs ns w Ko Va Ke BrsB9 usJea f 1 80 c Ö 90 o Qi35 0 nerMlT tiegeDwoonlig r Taut Kedcirhind luliuc MatlMkMI Amoterdam Kalve tra t 103 W i tib ToöH hak BuÉnlandscb Overzlchl Men bAcht uit Parys Ilet beioek van don oud kapiteiil Dfeyfus tot ro visitoftvan zgn proces is 6 Nov bg den minister Hn justitie ingediend Enkelg leiten door AUrefl Dreyins genoemd komen overeen met inlichtingen uit het dossier dat minister And ré indertyd heeft doen toekomen aan den minister van justitie Vallé by de behandeling van de interpellatie Jaurès Minister lAndré gaf zgn voornemen te kennen persbonlgk de dossiers te onderzoeken De itslag van dit onderzoek is dat do ministeffl van oorlog zyn ambtgenoot van justitie in kennis stelde met feiten die van vrg ernstigen aard moeten zyn aangezien zy ministel Vallé er toe hebben geleid het verzoek yjni Dreyfus aanhangig te maken bg een commissie van revisie Omtrent deze feiten is nog niets uitgelekt Men bowteert evenwel dat minister Andfé in de dossiers van liet ministerie van oorlog stukken gevonden zon hebben waarvan de echtheid aan ernstigen twyfel onderlievig is i T dat hg bovendien sporen zou hebben gevonden van manoeuvres waartoe men in 1897 of 1898 aan het departement van oorlog zgn toevlucht zou hebbon genomen ten einde stukken te verduisteren of belangryke feiten te verbergen Eindelgk zou hg aan den oudarchivaris Grihelin ernstige onthnllingen hebben ontlokt In de aanstaande zitting van Woensdag zullen de stukken die minister Vallé te harer beschikking zal stellen by de revisiecommissie worden ingediend Volgens sommige personen heeft minister André van het Dreyfus dossier uitsluitend kennis genomen ten einde ais hoofd van het leger te kunnen verifleeren de beschuldigingen tegen enkele officieren die by de zaak betrokken zyn Men vertelt onder voorbehoud dat in het dossier daf vertronwelgk uitsluitend werd meegedeeld aan den krggsraad te Rennes generaal André twee stukken zou hebben gevonden waarvan vast staat dat ze valsch zgn en die van zoodantgen aard zyn dat men overtuigd is dat zy zeer veel moeten bgdragen tot de veroordeeling van Dreyfus Bovendien zouden zekere stukken waaruit do onschuld van Dreyfus zou kunnen biyken niet meegedeeld zyn aan de ihilitaire justitie Ten slotte zou een getuigenverklaring die van invloed kon zjn op de nitspiaak van den krggsraad te Rennes noch uit eigen beweging noch belangeloos zgn afgelegd V n dien aard zouden onder alle voorbehoud de nieuwe leiten zgn die genoemd FEVILLETOJM Een verhaal uit het moderne leven Utt k t Duttsch van W zur H hlïN 2 Natuurlijk I hoe kunt gij anders spreken gij ilie op je achtendertigste jaar nog altijd niet besluiten kan je 1 g jon ggezellcn vrijheid aan het huiselijk geluk ten ofler brengen Ja als men dat huiselijk geluk garandeeren kon Maar de waarnemingen die ik in mijn leven zoo hier en daar heb kunnen doen in huiselijke kringen hebben mij niet bijzonder tot het huwelijk aangemoedigd Ik ben nu eenmaal besloten slecht een meisje te huwen dat mij imponeert mtj achting afdwingt en naar zulk een uitzonderingsexemplaar zoek ik tot heden vergeefs Wat een gril 1 Hoe zal zoo n arm meisje het aanleggen om jou te imponeeren jou die voor alles wat een ander Hef aardig en verrukkelijk vindt slechts een spotlach of sarkastlsche opmerking over hebt Moet ze kunsten maken op de vliegende trapére of een bezoek afleggen in een kooi met leeuwen Neen zuster dergelijke wezen boeten mg niet ik verlang meer Het mei c dat ik bedoel moet hootd en hart op de rachte plaats hebbeO moet goed veratu worden in het rapport van den minister van oorlog aan minister Vallé De Wiener Alg Ztg die doorgaans goed is ingelicht deelt in den vorm van een tele gram uit Berign mede dat onverwachte complicotiën de genezing van Keizer Wilhelm zgn komen belemmeren complioatiën die zich anders by een eenvoudige operatie der sterabandpolyp zeer zelden voordoen Dit telegram luidt als volgt 01schoon er niet aan te twyielen valt ol de operaties die de Duitsche Keizer onlangs ondergaan heelt betrol een goedaardig gezwel moet men erkennen dat de gezezing niet zulk een gunstig vorloop heelt ais men in het begin gehoo t had Het is volstrekt niet zeker dat de Keizer binnenkort een reis naar het Zuiden zal ondernemen want men twyielt of dö geneesheeren er de verantwoordeiykheid voor zullen willen aanvaarden den vorst in zyn tegenwoordigen toestand bloot to stellen aan de vermoeienissen van een lange reis De Times correspondent voegt hieraan toe dat er aan het Duitsche hof een zekere ongerustheid heeisoht en dat er in do laatste dagen consulten zyn gehouden over de mogeIgktieid ol zelfs de waarschgnlgkheid ecner nieuwe openilio De Keizer blglt welgera led toch hebben zgn geneesUeeren hem aangeraden zich zooveel raogeiyk te ontzien en zoo weinig mogelgk te spreken Het voorstel in de Hongaarsche Kamor om s morgens en s avonds te vergaderen is met groote meerderheid aangenomen Het was Vrydag echter een zeer levendige zitting dio tot hall zeven s avonds duurde De oppositie trachtte eerst de stemming te verhinderen door een groot aantal sprekers te doen inschrgven Maar toen er vier gesproken hadden stelde de voorzitter Perczel onder ontzettend lawaai de stemming aan de orde Naluurlgk bezorgde hem dat een stroom van scheldwoorden Tisza kreeg ook zgn deel De afgevaardigde Leugyel hield een redo die eigenlgk niets was dan een aaneenschakeling van beieedigingen geaccompagneerd door tuaschenroepcn van t zeilde kaliber In een geheime zitting werd de vraag ol de president het reglement geschonden had heltig besproken Daarna had in de heropende zitting de stemming plaats met den vermelden uitslag De oppositie heeft besloten nu tot de z g technische obstructie over te gaan De minister van financiën Lucacs heeft dig en moedig zijn en niet met bchoone woorden pronken maar door daden haar degelijkhe d bewijzen Vermoedelijk werd mevr von Goiner door de aanwetigheid van Betlie belet dit onderwerp dat al jaren lang een onuitputtelHjke bron van pedachtenwissehng tusschen broeder en zuster was geweest verder te bespreken De maaltijd werd voortgewt en nogmaals vond de schilder aanleiding om de keukenmeid te prijzen Hij meende het ontwijfelbaar eerlyk maar hij beoogde daarmee tevens het doel zijn zuster in goeden luim te krygen en hij had haarvolkom n juist beoordeeld want zooals alle vrouwen werd ook zij opgewekt en spraakzaam toen het zoagewichtig onderwerp onze dienstboden behandeld werd Ik had eerst weinig vertrouwen in mijn nieuwelinge zei ze want goede keukenmeiden zijn zeld zaam en dan midden iii het kwartaal Waarschijnlijk zou het niet in mij opgekomen zijn haar te huren als ik keus gehad had want ze is nog jong pas vijfentwintigjaar dus twijfelde ik of ze mij voldoen zou Daarbij kwam ze van buiten en had maai één getuigschrift maar de nood dwong mij En nu zijt ge toch zeker het gunstig toeval dankbaar Mevr von Gölner schudde hel hoofd en antwoordde I Ik weet het nog niet Ze is een meisje dat flink aanpakt bescheiden vlijtig en werkzaam maar haar stillen aard en teruggetrokkenheid tegenover mijn andere dienstboden komen mi wel niet verdacht voor maar bevallen mij toch aangezien de begrooting voor 1903 die in October 1902 is ingediend niet in behandeling is gekomen ten gevolge der obstructie thans een veranderde begrooting voor 1903 ingediend waarvan de uitgaven 1 084 000 900 kronen bedragen Het antwoord van de Porie op de nota van Rusland en Ooslenryk dat Vrgdag aan de gezanten der mogendheden overhandigd is luidt aldus Do Verheven Porte ontving en heeft ernstig ovrrwogon de nota aangeboden door baron Von Calice en den heer Sinowjel op den lOen dozer maand Zg heelt goede nota genomen van de verzekeringen die zy gekregen heeft over de algemeene waarborgen van haar souvereine rechten over het behoud van den bestaanden toes and over den eerbied voor de autoriteiten on over het prestige van het ryk Eveneens heelt zg nota genomen van de verklaringen betrellende het voorloopig karakter en do beperking tot twee jaren van de nunvnilingsmaatregelen die thans zgn voorgesteld met het doel om de uitvoering te verzekeren van de hervormingen die in Februari reeds zgn aangenomen op aandringen van de beide regeeringen en die door de Porte op loyale wgze worden uitgevoerd De Subli rae Porte verklaart dat zg in beginsel de negen punten in het memorandum genoemd aanneemt doch zich het recht voorbehoudt over dit punt onderhandelingen te openen ten einde tot overeenstemming te komen over de bgzonderheden van de toepassing en vooral over het eerste en tweede punt op een wgze die niet te kort doet aan de onalhankelgkheid der souvereine rechten aun het prestige der regeering en aan de handhaving van den bestaanden toestand Zoo ooit een antwoord gegeven is dat geen antwoord is en dat klaarbiykeiyk alleen bestemd is om uitstel te winnen dan is het dit schrgven van de Porte Wat de mogendheden op dit schryven zullen zeggen is nog niet bekend Zich er by neerleggen kunnen Oostenryk en Rusland niet al ware t slechts om hun eigen prestige en dat der groote mogendheden van Europa te bewaren Moar de toestand is er voorloopig niet door veranderd Reuter seint uit Petersburg Het rekken van de Russisch Jupansche onderhandelingen te Tokio dat den terugkeer van den onderkoning admiraal Alexejef naar St Peters Je hebt altijd neiging tot pessimisme gehad zei de schilder lachend en dikwijls had je gelijk maar wat nu jo nieuwe keukenmeid betreft moet ik je aanraden terwilte van haar voortreffelijke eigenschappen kleine touten die altijd nog verbeterd kunnen worden door de vingers £ zien Ideale menschen bestaan nu eenmaal niet Mevrouw von Gölner schelde ora de koffie Het was ten haren huize een oude gewoonte dat niet het kamermeisje maar de keukenmeid het zilveren toestel met kokend water binnen bracht waarna Bettie dan den geurigen drank bereidde Bernhard Hellwig had alzoo gelegenheid haar die hij onder den maaltijd zoo geprezen had van aangezicht tot aangezicht te zien Hij was wel niet nieuwsgierig en keek haar bij het binnenkomen slechts vluchtig aan terwijl hij een sigaar aanstak maar hij zag toch wel dat ze er ntJt onaangenaam uitzaj Dat heldere japonnetje en wit voorschoot kleedden haar zeer goed het kleine mutsje op het hoofd dee ii haar donkerbruine gevlochten haar voordeelig uitkomen en gelaat en taille waren niet onknap te noemen Een duister onbestemd vermoeden kwam bij Hellwig op dat hij dit meisje niet de eerste keer zag Een vraag die Bettie hem deed verhinderde hem Btjn waarnemingen voort te zetten en daardoor ontwaarde hij niet dat de nieuwe keukenmeid hem bij het hoorcn zijner stem met een verwonderden ol meer verschrikten blik aanzag en een donkere blos haar gelaat overtoog Het koffiestel beetde in haar handen en toen ze dat burg vertraagd heeft is te wgten aan de omstandigheid dat de twee mogendheden het niet eens kunnen worden over Korea Ten aanzien van Mantsjoerye is men voorloopig tot overeenstemming gekomen Japan heeft er in toegestemd Bnsland s overheerschende belangen in dat land te erkennen en zal Rusland s oplossing van h t vraagstuk niet belemmeren Ofschoon Japan aandiingt op de erkenning van tractaat rechten open havens en de onaantastbaarheid van China s souvereine rechten neemt Japan er genoegen medo deze kwesties aan te houden en Rusland niet in ongelegenheid te brengen In ruil daarvoor staat Japan echter op de erkenning vnn zyn invloed op Korea en op de openstelling van Jongampho en andere havens voor den vreeraden handel Rusland is bereid om eenige concessies te doen maar verzet zich tegen het openen van Jongampho op grond dat de openstolling van deze haven wegens hare nabyheid by den mond van de Jn oerivier zgn belangen zon bedreigen en zgne moeiiykhedon in Mantsjoerye zou vermeerderen Rusland zoo meldt men doet al zyn best om de onderhandelingen tot een einde te brengen en admiraal Alexejef heelt instructies in dien zin van den Tsaar gekregen In ambteiyke Russische kringen meent men dat het verstandig is de zaken hun beslag te doen krggen zoolang Japan nog in een vredelievende stemming verkeert wat men beschouwt als het gevolg van den raad van een vreemde mogendheid Olschoon men hier overtuigd is dat de crisis in het Verre Oosten voor den winter voorby is tenzg er het tot een onverwachte breuk komt neemt Rusland het zekere voor het onzekere Driekwart vun zyn vloot is nu 61 samengetrokken in de Stille Zuidzee 61 op weg daarheen ziodat er leiteiyk geen vloot van beteekenis in Earopeesche wateren achter is gebleven Reizigers die pas uit Port Arthur terug zyn gekomen melden dat do treinen naar het Oosten nog steeds vol troepen en oorlogsvoorraden zyn Men schat dat Rusland thans meer dan 150 000 mnn heelt ten oosten van het Baikal meer voor allo gebeurlgkheden Verspreide Bericlilen Fkahkrijk Vrgdag bezochten de Engelscho parlementsleden do Kamer van Koophandel te Pargs en daarna het stadhuis waarby natuuriyk woer braal gegeten gedronken en gesproken werd over de verbroedering neergezet had trok ze zich angstvallig gnuw terug Het was dan ook niet naar haar zin toen haar mevrouw haar even staande hield en hear toesprak t Je hebt heden met je tafel eer behaald Johanna Het oordeel van mijn broeder over talelgerechteo is beslissend en het is mij om Uwentwille aangenaam dat hij zeei voldaan is Zoo min ik een nalatigheid mijner dienstboden onbesproken Iaat zoo min onthoud ik hen ook den lol die zij verdienen Dit wilde ik je maar zeggen en nu kunt gij gaan Het gelaat der aldus geprezene werd gloeiend raod Zij hield hft hoofd diep voorover en l iar door zagen ile anderen het zenuwtrekken harer lippen niet maar oom Bernhard zag haar licht beven en daarom kon hij toen Johanna de knmer verlaten had niet nalaten tegen zijn zuRt r te zeggen Neem me niet kwalijk lieve Martha maar een beeije minder en wat liefderijker had beter geweest uw lofuitlng kwam mij voor re veel in ambtelijken stijl te zijn Ik dank u voor uw terechtwijzing gal zij bits ten antwoord Hoe bereidwillig ik echter uw meerderheid op ander gebied erkennen wil de behandeling mijner dienstboden wil ik met uw verlof naar mijn eigen inzichten regelen De schilder trok de schouders op en deed een paar flinke trekken aan zijn sigaar Enkele minuten van onbetragelijk zwijgen verliepen en de gemoedelijke stemming wilde ook later onder het koffiedrinken niet wederkeeren Wordt vervolgd