Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1903

Zaterdag 5 December 1903 So 9279 42ste Jaargang Geen Kinkhoest een Influenza m mm mmm ISieaws Cft Advertentieblad mor Gouda im Omstreken TeIctaM Ho 8 De Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelgkg l niet uitzondering van Zon en Feestilagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF JBNTEN A I V K R T K IS T I K N worden geplaatsl van 1 regels li 50 Ccntdi iedere regel iii er 10 Centen 0roofe letters worden lierekend naar pJRRtsruiiiitc luisoiiiliHg vtin lvertentiën tot 1 uur lU iiiiilili ilaie HM beau onadudelrkMa an makkalykste toetanüddel vont Heern en vooral damea en IQnderachoenwtffe la da AppreMur van C H Mlllir 4 Ct Iwlll lwtll SIr M Men lette oe ioy ap naam en fabrlekamerlt vielunlear ir teerea WMallarB Ie aaeaneft alaBM la aaaryaa aas ena laaaraal Oaaat br V leraMuaa Anie Goada Druk van A BBINKUAN Z Zander Instituut 1 Fluweeleii Sinod U 724 GOL IIA enoosh Dr J H BAKKER NIEMEI IKR Directr D vas DUdEEN Behand imruofiegr verkTomtnlage n Ingeviaien burnt x en o beeiten en a nietellchaammi vorm nlgem xwtikle 1 nonstittfitley npler en getir ziekten 1 rheumatUehe anndoenlngen lerstuikingen enz enz OFEKSm TEmOFi TE li l ll Op MAANDAG 7 DECEMBER 1903 des morgen te elf nren in liet Koiaelmis Habmoxik aan de Maikt ten overstaan van 1 den Notaris 1 ö C FORTUIJN DROOGLEEVER VAS No l Een Joed onderhouden WOOJ HÜIS ERK enöRÜNDaandeTuifmarlitteGonda Wijk H No 120 Te aanvaaiden 1 Januari 1904 Hel Huis van Waterleiding voorzien bevat beneden i Kamers en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder No 2 Een HUIH en EBF aan de VlaniingBtraat te Oondo Wyk O No 7 Verhuurd by de week voor I l fiO NoB 3 4 en 5 Drie HUIZEN en ERVEN tn de NobeiBtiaat te Gouda Wgk O Nos 2 7 258 en 251 Allen verhuurd by de week No 257 voor I 1 50 en de beide andfle elk voor f 1 40 Nos 6 7 en 8 Drie HUIZEN en ERVEN aau het Verloren Kost te Gouda Wi k Ü Kos 499 500 en 501 Allen verhuurd by de week elk voor I 1 40s Nos 9 tut 14 Zes HUIZEN en ERVEN met don grond daartegenover op hot Jonkershot aan den Kaam to Gouda Wyk U Nos 424 425 427 428 430 en 431 Allen verhuurd hg de week elk voor 90 cents Nos 15 en 1 Twee HUIZEN en ERVEN in de Boom aardstraat te Gouda wyk RR Nos 80 en 82 Beiden verhuurd by de week elk voor I 1 40 No 17 Woi lt niet verkocht Nos 18 en 19 Twee naast elkander staande HÜIZKN en ERVEN in het Paradijs aan de Wilhelminastraflit te Jouda wijk M Nos 21 en 22 Beiden verhuurd bij de week No 21 voor f 1 en No 22 voor 1 O JMK En No 20 en 21 Twee HUIZEN EUVEN en GROND in de Heerenstraat te Gouda wijk P No 655 en ö6l Beiden verhutu il bij de week elk voor 1 1 40 De percoeien zyn de laatste 3 werkdagen Tuór den vorkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot U men te bezichtigen Nadere inliclitingen geeft voornoemde Notaris FORÏULIN DROOGLEEVER te Gouda TE HUUR aan de Westhaven H No 149 HEEBEÏÏHÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KEI OEK en grooten TUIN Hnnrprys 1575 Dadciyk ta aanvaarden Te bevragen hg J W SCHOUTEN Zenuw en flu i rlij l M s wordt ntt overtuiging als eeu werkelijke hulp in den nood het boek uu bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart vi or U i boekje franco per post toegexondeu door BLOKPOKL S Uookh Zaltboirimol KiMNKLUKE Om ISiiikhoosl Influenza Borsten lto lauiHioonin binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt uiiiniddeliyk de toevlucht tut de van ouds bekende bekroonde en wereldberofindt Superior DniiYen Borsthonig Extract jw e L I A n T II i uit de Koniiikiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SeHAlK Z l ÏÏÏH AC DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b K TAM DBIl Qêveen Weü Oudewaler Firraa WOLFF C Westhaven 198 ïo i a L4 TejVSyKfiV Kleiweg E IllO Uouda E H VAN MILÜ Veerstal U 120 te Gou la A BÜÜMAN Moordrecla PINKSE Nieuvierkerkad IJtel A N van ZESSEN S o i i Mn J Th TOllKEN Bm i B V WIJK Oudtwa rr A SCHEER tlaaitrrcht P W ï EÜB Oudewo H Eli DEN te Remwijk P v o SPKK MomapelU I v o STA II Wa A fl iLST Waddingtvun M KOLKMAN Waddmngeen P A os GltOO D JONGH Oudmalfr J P KASTBURIN PoUbrotkerdam l UIKKE Natuurboter Mélanges Margarine Nu onze pryzen zou kolossaal veel verlaagd zyn tot en met 6 cent en ons fabrikant tevens zoo enorm veel is verbeterd durven wy met gornstheid uitnoodigen onze kwaliteiten en pryzen eens te vergeiyken met die van anderen niet twgfelende of men zal wat de kwaliteiten betreft ooiiyk moeten bekennen IILllYë iiK Si fabrlkaal spaiil locli maar de kroon En wat do pryzen betreft nu ja dot weet men die kannen zooveel lager zyn omdat BLUYSSEN de eenige fabrikanten zyn ie reehtiitreekii aan iMirtlciilleren fii eigen winkel verkoopei zonder tosschonkomst van Agenten Grossiers en Winkeliers Al onze kwaliteiten Margarine bakken als Natuurboter 4 Bliiyssen Zonen Fabrieken te Asten Thans 140 eigen winkels Te GOUDA alleen HET WAPEN VAN ASTEN Wydstraat No A 160 Ig Vestigen de aandacht op onze enorme sorteering prachtige St Mcolaas Artikelen van 1 tot en met 80 bons Driessen s Cacao bussen Ivoorliv bons Gegaranileerd luivere li oniboter 80 c per poiiil met een huiven bon HI H I W W W WHI i l i Hl fl a titi Gciieesh algemMn nU voIcn nn Mei EcrvLHploiiia cn Ooud Bekroonde ês VgUlIK a gi Vivn toowd hij Vindcreii all fOlwaiKiien gebrek aan eetlust ileclite S pli ve e ln enuwhooMn t v t rklni n ek = ria be d j ï T lS hel bijiondet tegen Eloedgebrak Bleakauchl krijgbaer in fl con t f 1 90 en X kwaiénVan Krl schiin leaftUii V PRAEPARATEN VAN tV r C Skt üt TD deaam ver8terkend aangenaam inBmeek voordageUjlcscfageb utk 3 V IIVCI V 1V W kinderen wakken en klleracbtlgegeiullen teei aan ie be 1 vcicn Ah gelMeakracilflie drank h atoornisacn der Bpyaverterlngeorganen en illarThéa ook Z L vu ir Kuigellngen jt Chnnlach MallfCIliker Sli H J r Klnderroeding in buueo a N Kgi O eo Ac4fltng r icfJir ÜAt1 Hetrtïokeneenerhalve cigarette is TOldoendtetetbestrij Vbinmd V IJ arClIClI j j j hmlgate aanvaUen vu AaUinia etc in vo r luieellngen en kleine kinderen Pn per h ie n K er 1 70 1 H Kgr O BO i KgT 0 60 r Joo je Ö SÖ en gü TatTiarindp Rnnhnrm frwt pofoatief ti en vtratoppin lum tóen Migraine Con aaa etc vootmlookaKlMians voor kinderen lienijctn le Tanartode Bonbons van KKAKPEi TKN HOLM lielangnjke diensten daar de vorm voor Iwt Wind bageerlljk en de snitnk aangenaam w Frijs per dooaje O ÖO en ƒ 0 60 QafmSfllr l aGHllAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel JdimiaK I ltMlIIC Verkoudheid en Keelpijn het n een siymoploaacnd en eeraachtend mUldel by uitnemendheid uitsluitend m H D fle Jija verttri gbap Prijs ƒ 0 80 per flesch je Se TMwpnrnlrm rtm KRAEPCLIEN ft HOLM te Zelat sM Mm ptm t pan abrieka eik i ËjAkH KRAEPELIEN HOLM HoOeveranciers ZEIST Ay 4j r Spelling Vereniging A d GOUDA en OMSTREKEN LITTERaIe ATOND VUOKIIKtCilT VA V UU j ie Ld De Arme leinricli niei fl drama v Gerh Hauptman door feer HEiURI UEHKINU 1 avooè l uur precies in do Zaal v d KEÜNIE Oosthaven Algemene entree ftO ets Voor leerlingen H B S en Qymn Vde en Vide klasse v ets Vry entree voor hen die zich alsnoch ook aan de Zaal als Lid v Vereniging en Afdeling aanmelden Sociëteit ONS ÜENOEGEN ZONDAG 6 DECRMBEK 8 iinr JU 1 1 BRONDGEEST ENSfilBLE van Rütterdam CfEDECOBEEBD Biy pel in 3 bedr van G FEYDEAD en M DESVALLIÈRES Ml Successtuk van het Tliéiltre Ie l üdéon te Parijs Wl Pryzen Ie Rang f 2e Rang f O CO Leden der Sociëteit 40 reductie Flaatsbespreking dageiyks TÉ KOOpr l W sinks 7 ware EIKEN HKRGROBIDEN in allo afmetingen en Kwnarten Ken party dito van 30 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde hoornen Een party LICHTE BEROROEDEN voor den prys van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstokken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuks gezaagde H 4 en 5 duimsclie EIKEN DEELËN Een groote parm EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKËN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing flrng en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prys van 12 et per stak STEEN en PANOVENHOUT 8P00RLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2 0 SPARREN en ÜEKSP ARREN 10000 stnka BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN tu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT AiUs wordt naar verkiezing ter beêtejnder plaatée geleverd Alles tegen tcherp concurreerende prijzen en ze9 maanden crediet by den houthandelaar JOH DAUEN te Cothes BulteptaHdsch Qyeralcfci De nieawe Ryksdag is gisteren geopend met een dusr d n rykskaioelier voorgelezen troonrede ï è Keizer b nigt daarin zgn dank voor de deelneming die hem in zyn ongesteldheid en zfjn genezing betoond zjjn Hy gewaagt vervolgens van de ungonstige teragwerking die de oeconomische drnk op s ryks ünancién heeft gehad zuodat tot herstel van bet evenwicht op de begrooting weer een leening noodzakeiyk is Verder maakt de troonrede melding van de begonnen on derhandelingen over de handelstractalen en kondigt zy een wetsontwerp aan strekkende om den Bondsraad te machtigen om ook na 31 December aan En eland nog behandeling op voet van meest begnnstigde natie toe te staan Het Dnitsche ryk onderhondt met alle vreemde mogendheden goede eirvriendschappeiyke betrekkingen By de moeiiyke Macedonische kwestie welke de Europeesche diplomatie in den laatsten tyd het meest bezig houdt heeft Doitschland pas in de tweede plaats belang De regeering van den Keizer heeft echter het hare er toe bygedragen om ernstige verwikkelingen zooveel mogciyk te verhinderen en het succes te verzekeren van de pogingen van de naastbetrokken mogendheden om rustige en geordende toestanden in Macedonië te vestigen De Keizer hoeft tot zyn vreugde ook dit j ar met zyn hooge bondgenooten te Rome en Weenen en met den met hem bevriendcn beheerscher van het Rusiische ryk zelf van gedachten kunnen wisselen Daarby zyn de wensch en de hoop opnieuw bevestigd dat do vrede het grootste goed is voor de welvaart der volkeren en ook in de toekomst tegen gevaariyke stoornissen beveiligd zal biyven Onder de aangekondigde wetsontwerpen zyn er betreffende betere regeling van de financicele verhouding tusschen het ryk en de verschillende staten en betreffende de verlenging van de wet op de vredessterkto van het leger met een Jaar Ten slotte kondigt de troonrede ook een Wetsontwerp aan tot wyziging van het hoofdstak van de benrswet dat handelt over de bevoegdheid om tot het verkeer ter beurze toegelaten te worden en tot wyziging van de zegelbelasting in het belang van den termönhandel op de benrs om benadeeling van Verschillende bearsbelangen te voorkomen In den Daitschen Rijksdag deelde de plaats vervanger van den Bgkskanselier graat Po j FEViLLETOJi Een verhaal nit het moderne leven Uit hêt Duttsch van W lUR Hhhlwi 6 Miiar er wai toch ali ik mij niet vergis nog een dochterf Zeker mijnheer juffrouw Else maar die is naar t buitenland vertrokken want hier kon dat meisje natuurlijk niet blijven wat verder vön haar geworden ia is mi totaal onbekend Nu was het raadsel in hoofdtaak opgelost doch het duister nog niet geheel opgehelderd want de mededeelingen vati den hotelhouder stemden niet overeen met Else s getuigschrift en dan dat een beRchaard ontwikkeld en welopgevoed meisje uit den dettigen stand zooala Else Braun zou moeten atdalen om zich voor keukenmeid te verhuren daar gaf zelfs de schande haars vaders geen vol doende reden voor Verdero inlichtingen kon HellwifC alleen Van den burgemeester die het getuigschrift uitgereikt had bekomen en zonder verwijl begat hij zich tot dezen Hij werd vriendelijk ontvangen doch de vo rkoraenbetd veranderde in koele terughouding zoodra het hoofd der gemeente het doel van Hellwig s bezoek vernam fiernhard begreep d t ZËd hem te weinig ver nadowsky mede dat de Bondsraad den 28n November heeft basloten voorloopig van eene nieuwe regeling van de voorwaarden voor den invoer van vleesch van 3 December 1903 tot nader tgdstip af te zien Tevens werd ter toelichting meegedeeld dat daar de wat op het slachten en de vleesch kenring van 3 Jani 1900 eersi den len April 1803 in haar vollen omvang in werking is getreden hetgeen in het byzonder geldt voor de voorschriften van paragraaf 12 voor den vleescbinvoer voldoende on dervinding welke als grondslag dienen kan voor een nieuwe verordening betreffende deze aangelegenheid nog niet verkregen is kunnen worden Hoe krachtig in de Zuidduitsche Bondsstaten de geest van het particularisme nog voortleeft eii hoe vastbesloten de Zuidduitsche regoeringen öu om ongeoorloofde inmenging door het Ryk of door Pruisen te belelten biykt wel uit de Volgende twee feiten De Saksische minister van Financiën dr Rttger heeft naar luid van een telegrani in hot Berliner Tageblatt eergisteren In de Tweede Kamer verklaard dat dj regeeringen van alle Bondsstaten het er over een waren dat de invoering van een ryksinkom stenbelasttng oen inbreuk zon zyn op de rethten der Bondsstaton Tevens verklaarde de minister dat de zeil standighetd der Saksische spoorwegen zul gehandhaafd blgven Ook uit Beieren werd dezer dagen een uiting gemeld die van particularisme getuigt De leden der Vryzinnige Vereeniging hebben in de Beiersche Tweede Kamer voorgesteld een eigen Beierschen Staatsanzeiger in te stellen In de Eranseba Kamer was liet de beurt aan den minister van financiën Rouvier De daling van de Fransche Rente en de nog steeds aanhoudende onttrekkingen van gelden aan da spaiirbanken maakten minister Roavier niet mismoedig Wat het eerste betreft de daling der staatslondsen die beweging kwam in alle landen voor en hg het tweede bleef ongetwyfeld de politiek de groote rol spelen Maar al vroeg men ook nog eenige honderden millioenen op Frankrgk zon aan elk zyn inleg zonder bezwaar teruggeven Dat de onttrekking van gelden aan de spaarbanken het gevolg zon zyn van geldnood achtte de minister onwaarschpnlyk Geen verschynsel wyst op verarming van de Eransche bevolking en het succes dat de groote leecing van het Crédit Fui trouwde onj de gevraagde inlichtingen te j even maar de schilder bezat de zeldzame gave m dergelijke gevaitón zeer spoedig vertrouwen in te boezemen en ook hier gelukte het hem nadat hij alles van zijn bekendschap met de familie Braun verteld had den burgervader aan t praten te krijgen ï aar het mij vporkomt sprak deze dat alleen we meenende belangstelling in het lot van het jonge meisje uw drijtveer is en ik om die red ïn ook veronderstellen mag dat n me niet verraden zult wil ik u wel zeggen dat ik bij het geven van het bewuste getuigschritt aan mejutfrouw Braun mij aan een ongeoorloofde handeling heb schuldig gemaakt want wel heeft zij na haar ouders dood een paar maanden in mijn huis haar toevlucht gezocht en gevonden maar in werkelijken dienst is ze niet geweest Ik dank u voor die verklaring mijnheer de burgemeester en ik kan begrijpen dat mej Braun genoodzaakt was zelf haar brood te verdienen maar waarom moest zij juist voOr keukenmeid uitgaan P E en meisje als zij uit den gegoeden staad met innemende manieren en wetenschappelijk ontwikkeld had toch wel een haar meer passende betrekking kunnen krijger Als zij niet de dochter van een misdadijter was misschien wel mijnheer ofschoon het ook dan oog sijn bezwaren gehad zou hebben maar onder de bestaande omstandigheden was daar niet aan te denken vDe ontvaqger was overigens geen slecht mensch want hij had z n eerste greep in de gemeenteka gedaan om ilja broeder voor den ondergang t cier heeft bewyst wel dat Krankryk nog stetds hot land is mot de grootste spaarkracht wy hebben twee machtige holpmiddelon rgkdom en crediet Lasies wierp de beschuldiging van zich al dut de nationalisten de menschen zouden opzetten on hun geld uit de spaarbanken te nemen en zoo het crediet van Frankrgk trachtten te ondermynon Do ware reden ziet Lasies in de slechte oogsten en de slechte oeconomische wetten Daardoor heeft het volk zgii geld noodig tegenwoordig De lalgeineene beschouwingen over de begrooting van financiën zyn geslopen en ook de eerste 44 hoofdstukken xvn reeds aangenomen De Italiaansche bladen laten aioh in t algemeen in gunstigeo zin uit over Giolltti s verklaring in de Kamers Alloen meent men dat hy te veel belooft Voor de nakoming dier beloften toch zouden honderden millioenen lires noodig wezen die raoeiiyk te vinden zgn Men is intnsschen voldaan dat de regeeriug begonnen is met onderhandelingen over de linndelsverdragon cn de kwectie van de conversie der staatsschuld aan de orde to stellen Deze twee punten op aicbzelt zoTBleii het bestaan van het ministerie al retatvaardigen en het tand tevreden stellen alsjzg resultaten opleveren O ministerpresideBt Giolitti in de Kamer antwoordende op de beraadslagingen over het regeeringsprograin betoogde dat de groote lynen van dit program niet waren gecritiseerd Het program is uitgebreid omdat de behoeften van het land zooveel grootor zyn gaworden De flnancieele quaesties zullen grondig bestudeerd worden Hg hoopte dat het parlement mede zou willen werken tot een vrnchtbaren en naarstigen arbeid Een motie van vertrouwen in de regeering voorgesteld door Coopinna en goedgekeurd door Giolitti werd met 284 tegen 114 stemmen aangenomen De Senaat heeft Giolitti minder vriendelgk ontvangen dan de Kamer Nn is de Senaat nooit zeer Giolitti achtig geweest Hy heeft geweigerd aan het verzoek van den premier te voldoen om de interpellatie Pellonx over de binnenen bnitenlandBche politiek der regeering in verband met het mislukte bezoek van den Tsaar terug te trekken De Senaat heeft enkel in een nitslel toegestemd Admiraal Canevaro heeft daarentegen de door hem aangekondigde interpellatie over de marine ingetrokken Daar had menigeen zich reeds op gespitst op de interpellatie bewaren j hij wilde toen do eene schuld met de andere dekken probeerde toen met beursipcculatjén zich te redden enz enz Maar hoe het ook zij hy wai een dief en ervalscher en niemand wilde zijn dochter als opvoedster gouvernante of gezelschapsjutlrouw hebben De uitslag der pogingen die Klse deed in deze richting moest haar overtui en dat al haar moeiie om een dergelijke betrekking te verkrijgen vruchteloos was en ze was veel te verstandig en moedig om zich door deze teleurstellingen ter neer te laten slaan Gaat het op deze wijze niet dan op een andere lei ze Ik heb jaren lani de huishouding waargenomen ik kan goed koken en ben vertrouwd met alle huiselijke bezigheden en in groote plaatsen zooals Berlijn is bchoelte an goede keukenmeiden en huishoudsters waarom zou ik op zoo n manier niet in mijn onderhoud kunnen voorzien Een dienstbode wordt gewoonlgk niet gevraaftd naar haar afkomst ot het gedrag harer ouders maar Heen naar haar bedrevenheid in verschillende werkzaamheden en dat is juist wat ik verlang Met het bewustzijn van rechtschapen plichtvervulling kan men ook in besche den stand tevreden zijn Heerlijk riep Hellwig en zijn oogen schitterden van genoegen Heerlijk 1 een pracht van een meisje I En toen gaalt u de bewuste getuigenis om haar bij den eersten sup den weg zoowat te banen burgemeester Zoo is het mijnheer Het was voor een politiebeambte wel een bedenkelijke handeling doch voor bet geweten kan ik ze rechtvaardigen f wel te verstaan want daarin werden de oud ministers Bektolo en Motin grovo onrogelmatighedeii ten laste gelegd Als reden voor de introkking zyner interpellatie geeft admiraal Canevaro op zgn groote vertrouwen in den nieuwen minister admiraal Mirabello Het opzet der Unie is geslaagd on de buit is binnen Eergistarea is door de nieuwe Repiibliek het kanaaltractaat bekrachtigd Een maand is voldoende geweest om alles af te handelen immers 3 Nov ging de onajhankeiykheidsverklaring in zee en dan is het nog tegengevallen daar de commissie uit Panama zonder de bevoegdheid tot ratificatie naar New York kwam De republico del Isthmo heeft baar plicht gedaan en mag zich verder heel rnstig honden en zorgen dat zg de groote zuater op de landengte niet in den weg loopt want zy kan er op rekenen dat ig dan juist zoo getracteerd zal worden als Colombia Van sentimentaliteit heeft de diplomatie weinig last noch van dankbaarheid Alleen kan Panama wegens overeenstemming van belangen biyven bouwen op den steun van do Ver Staten tegen een ventueelen aanval uit het Zdlden Immers Golambia heeft het denkbeeld nog niet opgegeven om een poging te wagen tot herovering van de landengte ook koestert men te Bogota nog hoop dat genoraal R yes slagen zal in zyn zending naar Washington Zoo niet dan zulien er naar men gelooft zeker Columbiaansche troepen naar Panama oprukken het plan zon zyn die troepen in kleine atdeeüngen van een paar honderd man elk langs de beide kusten te laten voortmarcheeren maar ver genoeg landwaarts in om bun bewegingen geheim te houden eenmaal in den nieuwen staat aangekomen zouden ze daar een gaerrilla beginnen Marroquin niet terneergeslagen door de onbevredigende antwoorden welke hy ontving op zgn bede om hulp tot de Staatshoofden in de nieuwe wereld gericlil dreigt dat hy 100 000 man zal zenden Intusfchen acht men Marroqniu s positie als president in govaar ook wegens de roerighcid in Antioiiuia waar men nn ook genoeg schynt te hebben van de loidera te Bogota En een veldtocht te land in het ouherbei gzame gewosl tusschen ZuidAinerika en het eigenlgke kanaalgebied biedt al zeer weinig kam van slagen De Unie rekent schgnbaar toch op alle eventnalitéiten Haar krniser Atlanta en de hnlpkruiser Mayflower kwamen Dinsdag te Colen aan de Nashville eergisteren Het slagschip Maine en du hulpkruiser Dixie liggen er ook Hiuir toekonii tlge f Volkomen nok mijn meening burgemeester Ik dank u van ganscher hurte in Ungcn tijtl heb ik mij niet zoo verheugd gevoeld als door nw mededeelingen maar nu moet ik weg want over een hall uur vertrekt de trein naar Berlijn Ik hoop dat u ai oedig goed nieuws van Uw wakkere beschermelinge zult hooren Hij drukte den verwonderden burgervader hartelijk de hand en vertrok zoo haastig als ieuiaml die een erlenis moest aanvaarden IV Den volgenden voormiddag teii tijde dnt Bernhard Hellwig ker was dat zijn Kuster en haar dochter afwezig schelde hij ten hare huize aan Het kamernieisje opende en zei met een lachend gezicht dat de dames met thuis waren Dat w et ik zei Hellwig en dat doet ook niets ter zake want ik kom om mejuffrouw Braun te spreken Juffrouw Braun vroeg het nwisje verwonderd maar die woont hier niet mijnheer Zoo weet je dat zoo zeker Nu vraag dan maaf eens aan de keukenmeid of ie zoo ti oed wil zijn even in de salon te komen ik heb haar tets gewichtigs mee te deelen Het meisje keek vreemd op maar verwijtlenle sich en een paar minuten later stonch Else Bruun met donkerroode wangen en neergeslagen ougen voor Bernhard Hellwig die vond dat ze er nog bekoorlijker uitzag dan in de Meidagen haars levens Sht volgt