Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1903

1 houding bljjkt afdoende ait de boodschap die den commissaris van Columbia generaal Bejres te Washington geworden is Hem wordt ui vanwege het Mini teriK van Buitenlandsche Zaken te verstaan gegeven dat men hem op het Departement vriondeljjk zal ontvangen indien hy komt om tnsschcn Columbia en Panama vrede te slichten zoo niet dan zal z n zending te Washington mislukken Dit is volmaakt duidelgk Verspreide Berichten Frinkkuk De cqnipagemeester van Lebaudy den Saharakeizer heelt aan den rechter van instructie verklaard dat de matrozen der I ra8qaita zeer goed du inlichten kenden van Lebaudy die hun zün plannen had meegedeeld lie voorwaarden waren overigens voordeelig iedere raatroo s kreeg 300 in by het onderteokenen van het contract en cvenzooveel by het inschepen Niemand is togen zgn wil ont scheept Dit zou een gunstiger licht werpen op Lebaudy s handelingen By een leestmaaltyd Maandagavond door de Kamer van Koopliandel te Bordeaux aldaar aangeboden aan oen aantal leden van het Engelsche parlement werd een telegram van hnide verzonden aan den koning vnn Engeland getuigend ook van erkentelgkbeid vdor het bezoek van de parlementsleden waardoor de wereldvrede en het geluk der volkeren ten zeerste bevorderd worden Enoïi asu De leider der liberale oppositie party lord Campbell Bannerman heelt in een redevoering verklaard het kiesrecht voor vrouwen in zyn programma te zullen opnemen In welingelichte kringen te Calcutta ver zekert men dat de Kngelsche expeditie tegen Thibet niet beginnen zal v66r Januari De Daily Mail gelooft dat de ministcrnad die Vrgdag en Zaterdag gebonden is dat de conterentie van Maandag l l tuaschen Balfour lord Landsdowne en Austen Cham berlain en dat de byeenkorast van de ministers die morgen Vrydng weer zal plaats hebben in verband staan met den toestand in het Uiterste Oosten Het blad meent te weten dit hot kabiqjt inlichtingen ontving waaruit Tapan inoet besluiten dat Rusland op de bescheiden eischen van eerstgenoemd land niet zal ingaan ROKMBIIIE Het Roemeennohe kabinet is nu weer compleet door du benoeming van Voroembaroe tot minister van openbare werken Het land beeft weer een zuiver liberaal ministerie waarin evenals in het vorige de portefeuille van oorlog aan een burger is toebedeeld hetgeen gewoonte scbynt te zullen worden Maceiiokie De Bnlgnarsche minister van binnenlandsche zaken heeft in hot Sobranjo een Vetsontwerp ingediend waarbg hy een crediet vraagt van 500 000 frs om de Macedonisehe vluchtelingen van bet hoog noodige te voorzien BINNENLAND STATEN GENEUAAL T U K K M l H S n K H Zitting van Donderdag 3 December De Algemoene Beschouwingen over de Stnalsbegrooting worden voortgezet Mr Aalberae verdedigde de houding der leiders van de Christeiyke arbeiders in de stakingsdagen en verweetMr ïroeli tra en den zgnen speculeeren in spoorwegstakingen te immoreeler omdat iQ behalve politieke fortuin ook hot wjUyn ja het leven veler menschen op bet spel zetten Spreker kwam ook op tej en den blaam door den heer Nolting op do leiders der Chrisleiyke arbeiders geworpen als zouden zg eon wig drgven in de arbeidersbeweging Vervolgens trad hg in breedvoerige weerlegging van Prol Van der Vlugt s betoog daarhy niteeuzettend dat deze zich geheel verkeerde voorstelling maakt van het standpunt der katholieken en dat Minister Harte van Tecklenburg geenszins inconsequent handelde door mede to onderteekenen de regeeringsstelling dat ulle partyen staande op do grondslagen dor Christelgke openboring op afdoende wgze de sociual denioc ralio kannen bestrydeu De oppositie van dun heer Staalman veroordeelde spreker als ontactisch onwaardig en onjuist Mr Heemskerk bestreed eveneens het betoog van I rol Van der Vlugt erkennende dat aan iedere coalitie bezwaren zyn verbonden oordeelde Spr echter dat by de coalitie van dit kabinet die bezwaren niet op den voorgrond treden Spreker verdedigde voorts bet kabinet dat getrouw is gebleven aan zgn roeping om Voort te bouwen op de Christeiyko grondslagen der maatschappQ en om een nationale regcering te zyn Het conservatisme van het kabinet bestand in het handhaven der Christelgke grondslagen van bet volksleven en de reactie in bet handhaven der bestaande orde Spreker huldigende de vrgheid van gedachte oordeelde echter dat ambtenaren als zoodanig buiten de politiek moeten blgven De nieuwe regeling van het lager onder wys is niet mogelgk zonder regi ling der gemeente financiën De heer Talma verdedigde de houding der regeering in de stakingsdagen Uok in Januari handelde de regeering zooais zg moest doen Spr kwam heftig op tegen Mr Troelstni s verdachtmaking van leiders der Christelgke arbeiders in het begin des jaars Misdadig was t de zwakke arbeidersbewegicg in den waan te brengen dat zg sterk was Volkomen terecht sprak de Regeering van misdadige woelingen Maar niet de menschen op straat waren de misdadigers doch zg die in die dagen speculeerden met de arbeiders en toen bet er op aankwam geen aansprakeiykheid wildon dragen Spreker weerlegde breedvoerig het betoog van Prol Van der Vlagt die zyns inziens een lataal standpunt inneemt wanneer hy beweert dat het socialisme door wotenschappeiyke boeken afdoende ia te bestryden De heer Smeenge bepleitte de belangen der binnenschipperg welke eene nauwkeurige studie eischen De heer Schaper laakte de nalatigheid der Regeering ten opzichte der arbeidspensionneerin en der opneming van den landbouw in de ongevallenwet Een Dnitsche firma schrgft Sedert jaren staan wg in uitgebreide aangename relatiën met den Nederlandschen 1 handel en onderhouden dientengevolge een drukke correspondentie naar do racestoNederlandsche plaatsen In den loop der jaren ondervonden wg echter dat uit geen ander land zooveel ontoereikend gefrankeerde brieven komen als iiit Nederland De zorgeloosheid waarmede de brieven voor Dnitschland bestemd in Nederland gefrankeerd worden is inderdaad groot Byna iedere post brengt ons een aantal brieven gefrankeerd met 5 ets met 7 ets of wel met 10 ets in plaats van 12 cis Ook de briefkaarten en drukwerken zgn maar al te dikwyis ontoereikend ge frankeerd Dit alles geeft aanleiding tot allenlei onaangenaamheden veroorzaakt veel tgdverlies en bovendien groote kosten Van talrykc andere firma s die evenals wg in levendig verkeer met Nederland staan boorden wg dezelfde klachten Bg het afzenden van telegramjien dient met het tgdverschil tnsschen Nederland en Dnitschland rekening te worden gebonden daar in Dnitschland Midden Earopeesche tyd gebrnikelgk is 11 40 tyd van Greenwich = 12 00 Amsterdamsche tgd = 12 40 Dnitsche tgd zoodat het verschil tnsschen öreenwich en Duitschen tyd juist één unr is Over het algemeen sluiten de Dnitsche kantoren om 7 uur s avonds Dnitsche tyd Telegrammen na 5 nur s avonds in Nederland opgegeven komen dus te laat aan om nog v66r sluiting der kantoren in behandeling genomen te worden Deze telegrammen komen dan eerst den volgenden dag ter afdoening Beleefd verzoeken wg n zoowel in het belang der Nedcriandsche afzenders als van den geheelen Duitschen handel en nyverheid in uw blad op deze punten te wgzen Gemeng de Berichten Van de miliciens viermaanders die gisteren Van verlof te Amsterdam zyn teruggekeerd heeft er zich een aangemeld in bargorkleediog Hy weigert beslist uit gemoedsbezwaren zyn kleeding aan te trekken Tot nu toe werden honden te Amsterdam die op straat door de politie werden opgevangen omdat ze zonder penning liepen afgemaakt door ze aan de Stadsbelt met een kar in het water te ryden Reeds vroeger werd besloten dit afmaken te doen geschieden door gas in een zg aspbyiiatieinrichting De moeilgkheid was echter om voor zulk een inrichting een goede plaats te vinden Thans is deze gevonden en wel op een terrein nan de Roggeveenstraat achter het politie burean in de Spaarndammerstraat Binnenkort zal naar het Hbid weet mede te deelon bet voorstel gedaan worden om tot den bouw eener dergeiyke inrichting over te gaan Men meldt ait Zevenaar iisterenraoigen toen trein 426 te 9 42 alhier aankwam werd bekend dat ongeveer tnsschen de stations Babb rich en hier een jongetje uit een der 3o kl coupès was gevallen Bg aankomst werd teratqnd een onderzoek ingesteld en nu bleek dat het kind reeds was opgenomen bg een der wis I selwacbters en oogenschgnlgk behalve eenige kleine verwondingen geen letsel had be komen Zoodra men onderweg het ongeval had bemerkt trok men tot twee maal toe op verschillende plaatsen aan den noodrem doch deze weigerde te werken hiervan is door de marechaussee te dezer stede proces verbaal opgemaakt er zal een onderzoek worden ingesteld daar volgens beweren der reizigers geen voldoende druk op de Westinghouse rem aanwezig was In het Witte Huis te Washington is bericht ontvangen dat de krankzinnige Zweed Ellist die den 5 n October gevangen geno mon werd toen hg trachtte toegang te verkrggen tot het Witte Huis om een aanslag te plegen op president Roosevelt uit het krankzinnigengesticht van St Peter in Minnesota gevlucht is en zich thans ophoudt te Washington en op weg is naar deze plaats De politie bewaakt zorgvuldig president Roosevelt s paleis Aan boord van het ss Zaandam liggendein de haven to Zaandam heeft zich eengeval van muitery voorgedaan Tgdens dereis was aan den stoker wegen i insubordinatie straf opgelegd welke de kakitein bgde aankomst ten uitvoer wilde leggen Destoker verzette zich hiertegen met kraclit daarby geholpen door den kok Toen tenlaatste de kapitein met stukken gereedschapwerd bedreigd acWte leze het noodig doorhet hyschen van de noodvlag de hulp vande politie in te roepen Door den fongeerenden waterschout is tegen de muiters procesverbaal opgemaakt HbId Verzekering tegen werkloosheid Ook in DuiLschland breidt de beweging om de vakvcreenigingen de werkloosheidverzekering te organiseeron welke is uitgegaan van den Hir sch Duncherschen Uewerkverein en den Duitschen Typografenbond zich uit ook in de kringen der meer sociaal demokratische werklieden In 1902 verleenden reeds 26 dezer corporaties aan werkeloozen onderstand tegen nog slechts 14 in 1837 terwgl hg een aantal andere de zaak in voorbereiding is Ook op de jongste jaarlgksche vergadering van den bond der stukadoors is ofschoon bier de gemiddelde werkloosheid becyferd wordt hel vrg hoog getal van 53 1 dag per lid en per jaar te beloopen in beginsel tot invoering van een werkloosbeidverzekeringbesloten Wordt het voorstel door de meerderheid der leden goedgekeurd dan zal in verband met deze nieuwe bemoeiing van den bond de weke lyksche contributie van 30 cent op 60 cent worden gebracht Deze verhooging zal het dan mogeiyk maken om by het intreden van werkloosheid na verloop van 6 dagen gedurende welke geen uitkeering geschiedt per lid een wekelgksche uitkeering van f 4 20 gedurende ten hoogste 6 weken te verzekeren Naar schatting ztfn er in Engeland een 10 000 landloopers Dit feit onlangs in een officieel rapport v rmeld leidde tot de herimiering dat dit envel door alle eeuwen bestaan heeft Herodotus schreef reeds Het was koning Amnsis die onder de Egyptenaren de wet invoerde dat elke Egyptenaar eenmaal in t jaar bg den gouverneur van z jn district een verklaring moest afleggen omtrent de wgze waarop hy zgn brood verdiende Indien hg in gebreke bleef of niet bewees dat hg op eeriyke wyze zgn brood verdiende werd hy met den dood gestraft Solon nam deze wet van Egypte over en paste baar op de Atheneis toe Amasis leefde in de Ge eeuw voor Christus Maar er is grond voor de onderstelling dat de ware auteur van die wet was de eerste Farao van de 18e dynastie die ongeveer duizend jaren vroeger leefde Een dezer dagen overleden lid van het Engelsche parlement Seale Hayne heeft uit zgn nalatenschap ongeveer anderhalf millioen gulden bestemd tot de oprichting van een hoogeschool voor wis en natuurkunde kunst en landbouw in Devonshire De Deensche regeering heeft een wetsontwerp ingediend waarbg aan Deensche burgers veroorloofd wordt nieuwe familienamen aan te nemen omdat er zoo weinig verschillende namen in Denemarken zgn Zoo heet een tiende deel van de inwoners van Kopenhagen Kansen Twee en veei tig pCt der Denen dragen een naam die op sen eindigt en er zgn zelfs gemeenten van 26 000 inwoners waar de burgers in het geheel maar 5 verschillende namen dragen Van de verdwenen prinses Maandag is voor het hooggerechtshof te Dresden het echtscheidingsproces begonnen tnsschen prins en prinses van SchSnbarg Waldenburg De prinses was s ochtends te Dresden teruggekeerd Sneeuw en gs De berichten oversneeuw en gs in hel buitenland kondigen aan Te Londen heeft men reeds 6 it 8 gradenvorst terwgl in North Shields de sneeuwreeds een voet hoog ligt en het onafgebroken voortsneenwt Ook in North east Dorham is veel sneeuw gevallen en te Stookten on Tees is het werk op de 8checpswer aiven stop gezet moeten worden Bg New caetle is een goederentrein door de sneeuw 1 gederailleerd zoodat bet spoorwegverkeer 1 voor eenige uren gestremd was 1 In de Belgische Ardennen is eveneens I veel sneeuw gevallen en op sommige plaal 1sen ligt zg 45 k 48 centimeter dik Bg het 1 dorp Hamerenge was de sneeuw tot zulk 1 een hoogte opgewaaid dat de boeren er 1 loopgraven in moesten maken j Ook in Spanje heeft het erg gesneeuwd Jzoodat zelfs op verschillende plaatsen het 3 spoorwegverkeer ie gestremd Tnsschen Pa 1 janes Mavidello is een trein ingesneeuwd Te Bilbao en San Sebastiaan ligt de sneeuw een meter dik Te Soria Velez Rubio en Sontander woedden sneeuwstormen die aan I zieulgke schade hebben aangericht Te Montiers in Savoye is het Igk van een JItaliaan in de sneeuw gevonden Stadsnieuws OOUDA 4 December 1903 1 Benoemd met ingang van 16 Dec tut 1 agent van politie alhier Q van Ackoo wachtmeester by het 3de reg veld artilerie J te s Hertogenbosch j M t i i M Gisteren staagde te s Gravenhage voor het Examen schoonschryven M O de heer E A Zwaaneveld alhier Op de gisteren door den heer H J Nederhorst Jr gehouden aUnbeste ling voor het maken van diver se werken tot ultbrei1 ding der Bukkery voor de Coöperatieve 1 Broodbakkerg en Verbruiksvereeniging Ons 1 Voordeel alhier werd ingeschreven doof J C W den Hoed voor f 2500 1 J Slegt 2240 H Smit 2235 I C H Wildenburg 2230 1 J J üugm 2178 1 Wed D Amesz en Zn 1893 Aan de laagste inschrgvers is het werk gegund Zondag a s wordt door het Brondgcestensemble hier ter stede opgevoerd Gedecoreerd In de recense van bet Rotterd Nieuwsblad van Donderdag 3 December lezen wy o a over dit biyspel het volgende i Een bigspel waar wel om te lachen valt en waar dan ook wel om gelachen is t Een snccesstuk van het Théitre de l Odéon te Pargs Hier doen we zoo niet aan de lintjesjagerg niemand wien het hier iets bommen kan uf hy gedecoreerd wordt of niet Loopt men op den Blaak onder de J hoomen waar de vogeltjes huizen dan kan 1 men zelfs ten onzent een zekeren tegenzin m tegen decoratiën ontdekken Maar in Pa ry I Daar doe je met een decoratie wonde I ren en als je daar iemand bet legioen van eer weet te b zorgen door je relatie met den minister wel dan krgg je x n dochter 1 of zgn nichtje zooais in het geval van dr Paginet op den koop toe Maar gelgk over I steken I Een bovenste kerel die dr Paginet j Geleerd en beroemd om zgn negatie van 1 de microben en algemeen bekend om zyn 4 deugden van trouw echtgenoot een Vestaalsche maagd in het manneiyke zó6 standvastig dat de inblazingen van een dankbaar patientje van het ballet absoluut geen vat op den dokter hebben Wat vat op hem beeft dat is de decoratie en als die eindelgk afkomt dank zg zyn relatiin met Pluramel neef van den minister maar nog veel meer natuuriyk als erkenning van eigen verdiensten wie twijfelde daar nog aan 1 dan is b in de wolken dan loopt hg naar den spiegel en laat hg zich kyken aan de hnisgenooten met het lintje op z jn jas zelfs op zgn bnisjasje Ze moeten toch genieten van hun ridder En er is vreugde in hols als de kranten het heugiyk bericht hebbon gemeld en de serenade wordt gebracht aan den nieuwen ridder die zelfbewust de toespraken aanhoort en mildeiyk over de brug komt om op zgn gezondheid te drinken lilaar wat de ridder niet weet en wat zgn huisgenooten eerst na de serenade aan de weet komen is dat de kranten verkeerdelgk zgn naam hebben gemeld in plaats van dien zgner vrouw Paginet heeft deelgenomen aan een nationalistisch banket en het ridderlintje dat Voor hem gereed lag moet hem daarom ontglippen evenwel de minister is zoo niet of hg wil wel een pleister op de wond leggen en in plaats van Paginet ontvangt mevrouw Paginet de onderscheidipg door haar wel verdiend als protectrice van een WeesUnis Brondgeest en zgn vrouw spelen in het stuk niet mee Toch draagt de vertooning het cachet van den leider welvcrzorgd als zg is in pile opzichten ook in de miseenseène De telefoon op de piano dat is echter wel wat veel muziek bg elkaar De dialoog was vlug genoeg rap zooais t in een Fransch biyspelletje zgn moet maar onze HollandBche tong is een raar instrument gaat t baar te gauw dan struikelen de woorden over elkaar Maathouden is toch een moeieiyk ding Van Paginet had de heer Chr Carst een goede uitbeelding gegeven wel gedistingeerd jongensachtig biy met zgn decoratie gewichtig bg de serenade die véél te lang op het tooneel bigft en behooriyk geïrriteerd over het fêteeren zyner vrouw Wagemans was heelemaal in zyn emplooi als Livergin echt Judasachtig en met een gezicht om uit te teekenen Mevr Van Beom Kapper als mevr Livergin was wel aan hem gewaagd Twee menBchen vol afgunst haat en ngd vaE de werkelgkheid afgekeken De overigen deden allen hun best en slaagden de een meer de ander minder Een vreeseiyk type bad V Sprinkhuysen van den reporter gemaakt Een type dat wel don lachlnst gaande maakte Gelukkig dat onze collega s niet van dit type zyn hel ware nl te dwaas Met het bovenstaande kunnen wg volstaan loodat verdere aanbeveling wel overbodig nl lijn De Staatsct No 284 bevat o a de statuten der Muziekvereeniging Crescendo te Krimpen aan de Lek Het bigspel Het hnweiyksnest dat gisterenavond als derde Voorstelling in t Abonnement gegeven werd had niet veel bezoeker gelokt en de afwezigen hadden dezen keer geen ongeiyk Een goede dllettantenclub had even goed zulk een stuk kunnen iBpelen maar men had t waarschynlgk niet gekozen Het succes was dan ook matig Hen lachte nu en dan eens hartelgk om de leuke zetten van Mevrouw Van Korlaar die gelukkig door haar uilmuntend zeggen en doen t stuk wat wist te kruiden De andere artisten hoe goed ze ook hun best deden om iets te geven hadden te onbeduidende rollen om de aandacht te spannen Het is duidelgk dat ieder wel heeft opgemerkt boe goed de hoeren Schulze Arbons en Urbin de allures van militairen hadden aangenomen zelfs de beide oppassers waren in dit opzicht verdiensteiyk Maar waar het stuk Kan elkaar hangt als droog zand is t den knapsten artisten niet mogeiyk dit door hun spel te redden Een bigspel als Fyne Beschuiten of de Kiesvereeniging van Stellendgk en meer dergeiyke stukken hebben iets pittigs dat bg t bovengenoemde bigspel ten eenenmale ontbrak liet moet dunkt ons voor zulke kunstenaars als Schulze vervelend zyn in een stuk dat zoo weinig om t Igl heeft mee te spelen Neen dan zien we hem liever in Dnrand en Durand waarin hy oo dikwyis t publiek in een onbedaarlgk lachen kon doen uitbarsten Waarom gaf men niet liever jTartuIfe van Molière dat ook op t repertoire voorkomt en dat hier vele jaren geleden met succes is gespeeld 1 We willen hopen dat de Koninkiyke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel jn de nog 3 resteerende Voorstellingen met andere stukken voor den dag komt Gaarne brengen we hulde aan t spel van allen die meewerkten docUbvan deze krachten mag men verlangen dat ve door andere stukken meer gelegenheid geven om hunne talenten te laten blgken nog liever ze te doen schitteren zooais we dat soms mochten ervaren I FQXiXTIB GEVONDEN VOORWERPEN In de afgeloopen maand zgn 4 sleutels en 12 bezems aan t bnaeau v politie gedeponeerd Voorts zyn te bevragen 1 witte doek by M v Loon Dabbelebnurt 1 1 portemonnaie met geld bg Claasen Harkt 64 1 mand met waschgoed by E T Veen Heereostr 636 1 medaillon met 2 portretten bg A Kersbergen Hoogstr 124 1 zwarte kat bg J v Katwgk IJsellaan 738 1 passer bg J Kok Doelesteeg 286 1 party knolrapen bg J v d Winden Paradgs 1 witte zak waarin een zakdoek bg H Bisschop Hoogstraat 1 kruiwagen bg H V Beusekom Boelekade 31 1 portemonnaie met geld bg J Matze Ridd v Catsweg 114 1 ean de cologne fieschje met ketting bg H Vet Boschweg 559 I wandelstok bij C Slegt Nieuwe Haven 219 1 R C kerkboek by C Moons Pr Hendrikstraat 319 1 witte boezelaar bg wed v Deth K Groenendaal 196 1 lombardbriefje bg Snaterse Speldemakersteeg 50 1 pr oorbellen by B Bood BlaswBtraat 10 1 parapluie bg Z Dgkshoorn N ffaven 38 1 takmes by C i d Weerd Raam 65 1 dames parapluie bgM Alblas Heerenstreat 632 1 kinderbont by W Begeer Gouwe 164 1 zilv broche bgJ Emeis Karnemelksloot 578 1 glacé damesbandschoen bg J Koster IJsellaan 749 1 notitieboekje by E Knuttel Bleekerssingel 321 1 koperen ketting bg J v Ham Achter de Kerk 17 1 pelerine bg J WillemsKattensingel 168 1 rozenkrans bg G Prince Oosthaven 1 schooltasch bg A Stram Boelekade 118 1 kongn by J v d Zwaira 3eKade 402 1 gouden dames cylinder horlogebg J de Jong Verlorenkost 510 1 pr handschoenen bij G de Jong Varkenmarkt 257 1 gouden damesring hg firma Jamin Markt 136 1 notitiehoekje met potlood bg G A van Hoorn N Haven 174 1 balk pl M 8 M by A Koppendraaier 3e Kade 3 ll 1 witpapier waarin eenig geld bg H Brem Weeserf 142 1 charivari van een horlogekelling by J de Koster IJsellaan 749 1 lederenpantoffel by F Rietveld Zeugstraat 5a 1 rozenkrans bg L Jansen Bleekerssingel 298 1 pak baalzakken bg G Kramp IJsellaan 743 1 kap van een pellerine bg A VezaadVeerslal 122 1 gnttaperchaband van eenkinderwagen bg W van Waas Vorstm Ustraat 154 1 gouden oorhei by A HofmanL Groenendaal 40 1 vrouwenborstrok bg 6 V Leer Boelekade 101 1 jongnns demisnison by A v d Eng Spieringstraat 22 1 boMtel by J Kaptein IJsellaan 618a 1 lederen sigarenkoker by C de Koster Groeneweg 222 1 zilv armband hy H Zevenboom Boelekade 118 1 zak met eenig gelden B sleutels by Ca Brouwer Wydepoort 192 1 zilv broche bg S Spurnaay ïuinBtraat 273 Gouda 2 Dec 1903 De Commissaris v Politie W N vis GARDEREN INGEZONDEN M de Redacteur Beleefd verzoeken wg een plaatsje voor het volgende bg voorbaat hiervoor onzen dank De Commissie voor werkverschaffing tu dezer stede gevoeld zich gedwongen langs dezen weg haar dank Ie betuigen voor de giften welke zy bg hare geachte studgenoolen in ontvungitt mochten nemen Docli helaas het gaat haar als zoo vele andore inrtel lingen van weldadigheid zy mag dit jaar op geen groote offervaardigheid bogen Was het in vorige jaren een verrassing thans is bet een teleurstelling daar vele onzer anders zoo milde gevers zich eenigszins hebben teruggetrokken de stad verlaten of zgn overleden Zoo als gezegd is dit jaar een teleurstelling daar we bgna de helft minder hebben gecollecteerd al we gewoon waren Dit willen we niet toe schryven aan onwil geenszins maar veroorlooven ons te zeggen dat het ligt aan de onbekendheid der instelling gaarne zag dan ook de Commissie dat ieder die belangstelt in deze lak van nyverheid door len dankbare werklooze verricht zich eens kome overtuigen hoe en op welke wgze hun gave wordt ten nutte gemaakt de toegang tot de werkplaats is geregeld toegankeiyk voor ieder belangstellende De Commissie hoopt en vertrouw dat dit jaar door velen hiervan gebruik zal worden gemaakt en om dan na bun bezoek heen te gaan met de overtuiging in zich dal een ruime milde gave meer dan noodig is Tevens verzoekt door deze regelen te plaatsen de Commissie de geaclite stadgenooten die óf niet thuis 6t vergaten hadden hun gave af te zonderen deze alsnog de Commissie in ontvangst te geven De heeren C H Koemnns Korte Tiendeweg J G Polbarst Kleiweg en W Roepers Noodgodsteeg Volksleeszaal zyu daartoe ten alle lyde bereid Nogmaals Onzen dank voor plaatsing De Commissie voor Werkverscbatang Een bnitengewoon Assortiment Dames en Heeren PARAPLUIES EN HANDSCHOENEN VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TelenhiMm Va ai BEURS VAN ROTTERDAM DONDERDAG 3 DEC L K H K SiaaUUeninqtn Nedkrlihd Obligatien Nederl Werkeiyke Schuld 3 Dditschlind Byksleening 1891 1899 3 89 RusLiHD Certificatan Intchry ving 5e Serie 1854 5 112 Oblig Binnenlandscbs 18944 98V Obligatien 6e Ffflbsie OR 625 Obligatieleening L 100 1867 1869 4 100 EoTPTE Obligatien Leening 1876 4 104 Bbazilie Obligatien 1903 5 91 ÜRüoniï Obligatien 1896 6 80 Obligatien 1892 4 60V ProvinciaU en StedtUjke Leeningen Amsterdam Obligatien 1900 1901 4 InduetrieeU en FtnaneieeU ÖndememmgtH Schnidhrieven Vonrschotb 100 100 99 101 100 99 100 99 101 97 87 99 99 99 100 99 Ht potheek Banken Pandb Bataafscbe Hypb 4 Pandb Dordrechtscbe ilpb 4 Pandb Ie Nederl Scheepsverb Mg 4 Pandh Friesch öroningsche Hypb 4 Pandh Hollandsche Hypb 4 Pandb Mg voor Hyp Cred in Nederland 4 Pandb Overyselsche Hypb 3 Pandb Rotterdamsche Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 dito dito dito 3 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 Pandb Sledeiyke Hypb 4 Pandb Nederl Hypbank te Veendam 4 Pa dh Westlandsche Hypb 4 Pandh Zuid Holl Hypb 4 Scheepvaart AfaaUchappijen Obligatien Hudig en Veder s Stv My 5 100 Oblig Venscgnre Co s Alg Binl Scheepv My 5 99 Divereen Aandeden Nederl Ind Gas My 165 Obl Ned Ind Gas Mg 1901 4 100 Peku Certificaten van Aand Peravian Corporation 3 SpoorwegUeningen Noord Ahbrika RockIslandCy Cerliflcalon v gewone Aand 25 Premieleeningen iTiLiE Ital Roodf Kruis 108 I SAIHSOIII Markt A 88 ouda llèlifoDiul XllKemi Meilnllle Nnt Wedslrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantcis Cofitume s ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concurreerende Pry en VERSCHEIDENHEID Te Kopenhagen heeft de vrouw van een arbeider in een plotselinge vlaag van waanzin haar driejarig dochlertje met een keukenmes den bals afgesneden Zy poogde daarna zichzelf op geigke wyze van het leven te berooven maar toegesnelde buren beletten dit en leverden haar aan de politie over die voor haar opname in een gesticht zorgde Zekere Mansard een Brusselaar 58 jaar oud werd gisteren te Pargs aangehouden wegens een veroordeeling voor afpersing van geld Hy schrikte zoozeer dat hy een bloedspuwing en na eenige minuten overleed Hy was Zaterdag te Parys aiiagekomen Door verkeerden wisselttand zyn naby het station Rheinhausen twee goederentreinen in botsing gekomen waardoor 27 wag gons zwaar beschadigd zyn Twee remmers werden gedood en een gewond Te Gent is de rywiellabrikant Ch Haren vermoord Hg had een rg wiel verkocht aan een jongmensch dat te Lovendegem woonde en was met hem meegegaan naar dat dorp op korten afstand van Gent gelegen ten einde de koopsom te ontvangen Eenige uren later vond men zyn Igk in een greppel langs den weg Het jongmensch Ernst Goessaert genaamd werd te Gent gearresteerd en bekende zyn misdaad Hy beweert onderweg twist met Haren gekregen te hebben over een verschil van 20 francs in de koopsom van bet rywiel on bem toen in drift te hebben doodgeschoten Het slachtoffer was 35 jaar oud en laat een gezin na Predikbeurt bij de BemoDBtntDtsohQereformeerde Qemeeote alhier Zondag 6 Dec a morgens te lOi nur Ds C E HOOIJKAAS Pred bg de Rem Gerei Gem te Bo koap ADVKIITKNTIKN FAILLISSEMENT £ Bg vonnis der Arr Rechtbank te RoCierdam dato 2 December 1903 is verklaard lit Hlnnt vnn falUUaement KLAAS lUAHTEL timmerman laatst wonende te Grootebroek thans te Waddinxveen met benoeming van den E A Heer Mr K W BREVET tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator De Curator Mr F H KRANENBURG Gouda 3 December 1903 Jc SOOS TIENDEWEG 59 Oiilvaiigeii eene prachtige Collectie llaiiglampeii eii slaaiKle lampeii GANGLA1NTAARN8 Petroleum Kachels reukloos gevanrioos De KACHELS worden ook In HUUR gegeven f m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIOHTCAP Vurkrijgbuur bfjt l E ETERS Jz K t bowyt r n eolitheid ii raohot oq kurk itoedi roor itoD van den qmdi dar Fimi p noppB Ht fewtt euMhaMrlUPii w c mftkkclykitt rottimiddal voor Hmtn Q TooTftl daniM ni KlntftrMhotmnrlc is dt Aypretuur Tan C M MHIItr fc € l rll th Str 14 Men Uttf m4 Wits p naam i fabrlekamffk Virfcryibur ky Hatrtii Wlakaliw li htiRwirt UriM wrwMU u M riai 0 Htb P W tariHiHa Ankw la liet VKItMmTINIiS MAGtZUN üe Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 zyn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl riiisiirnamenleD Mels n Balliins Verder voorhanden een rnime Cenze GASKOOK APPARATEN GAS KN PfiTROLEDlKACBELS Eenig ndrea voor GASGLOEIUCHTBENOODIGDHEDEN soiled en degciyk Indien U dan van goed licht houdt is dit je mare adres Aanbevelend iM M VAN LOON Aanleggor vah Gas en Waterleiding Heirlijk ver frisseW Conservearl i handen Volgens den hedendaegschen stand der v etenschap is Odol pissMsnmi mrdemzon Alleen sttatla siiZS Pfihenhflacons