Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1903

ISo 0280 Maandag 7 December 1903 43ste Jaargang Êm mimm coirmt ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken releloon Slo 8 Ue Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks metuitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Xo Sf ADV K W T E N T I E N worden geplaalst van I regels a ÓO Centen iedere regel meer 10 Centen Grcote letters worden berekend ri iar plaafaruiinle In ending vati Advertentiën tot 1 mtr de luidil TOÓr de levering van 1 It 11 t l f I I i Varkensvleesch Onder minzame aanbeteUng Wed W DE JEU LANGE TIENDEWEG Eolpens in t Zuur 150 sinks zware EIKKN BERGROEDEN in alle atmetingpB gp i vjnatt a Een party dito var 30 tot 40 voet engtC geschikt om op porren te zetten alU n thans geradê b6omfn l8B H Mtt LiPHTE JlKttWKOJ OlK N voor den prJB ïao ze vep to tjen jïujden i Zwaar EiKENHODT zeer geschikt voor ojetip feU yangèukkf 1 pfaattfejl ii J j Gezaagde en beslagen GËBINDTEN STIJLEN en BALKER 2è tol EIKEN liliéKtiN en t EN i NEN KOLBLOKKEN tegen zeer lUgen jlHös 500 BtnkB gezaagde 3 4 en 5 duimsche ÏUKEN DKELEN i i li n iKoO fetob i a J BIKEJJ K ffOÖT j tot taehtig dainv bre d Mtk jQebaorde KlKÜN r 0MPE W a EIKEN ZAAO TUKKEN 1 I ëOUÜ stakB KIKEN PALEN n Ule im tingen voor Schoeiing Brog eii Heining 1 palen büOO stnk EIKEN PAALÏ IES voor Slikken ter beschutting van Jonge vniobt 1 Iwijroen tegen den prjis van 12 et per stnk STEEN en PANOVENHOUT SPOOR LEGGERS BALKEN HEIPALEN HEI j WNGH EKKKN enzi IEPEN en BEUKENPtATES alle 1 f4i lnget 1 2000 SPARREN en DEKSPAHIiBN woa liUi bookestaken i roote hoereelheid ERWTEN di BOO i NEVMJai l Il I 1 I j 1 50000 4 0SS n KRIBHOQ plaatie geUvenl Alles tegen Kkerp conmrreerende prijzen en tt $ tmanden crediet bü den hontbandelaar JOH Uim te Cothen f Wte ZekW ï jn mL U IMjhto ElKOl vttCAO te untTangoa teSAm iiM t litiM m Tel tl ii i iig Ii in deü Qandel gekomeo oiide det naam dea aitriaden Dr MlohaelU renrutrdigd tf dt be t machines hot irereldbemail étabkliueDMut t b OhibK StoU rok t Keulen licbi I BtkeWacao la Tierkanten biunn De Bikol OKao is met melk gekookt een aangesam fMoul drank voor danlgkach gehflfik em I S flwriepelt van t poeder vaar en kop CJioocUto Als gene sktaaht drank bij OTal van diarrbee atniita met watei la gebniUieB VerkrUgbaar by de vounaasatt B Vi to Vt K yaaftiMjta rtso ft e 9ó eSST Pr i QeneraalTMtegofltroordigtt rgnr Sadtr nd Mm Mattankltd Amiil i Kalve itratt t 3 jUTE mum an de Westhaven B No 149 HEEEENHUIS met AOHT KAMERS roiBen KELDER en groeten TUIN Hnurprijs fl 570 Dadelijk Ie aanvaarden Te bevragen hi J W SCHOUTEN 6aad Dwk ii A BRINKMAN i Zs 1 1 Echte Singer NaaimacMnes Prachtig St Mcolaas Cadeau Onderricht gratis ook in het moderne bordaren en stoppen SINGEE IAATSCIAPPIJ In Nederland vertegenwoordigd door méér dan 40 eigen magazgnen AMSTEllDAM Kalverstraat 62 Kaasberlcht Bluyssen Afdeelliig ZIJID HOLLANÜ 1 I i ii Door onsrfè directe inkoopen bij de beste kaasniakers ill Ie beste kaasdistricten en het direct aan consumenten v rhoopen in eiyen winkels zijn wij in ataat le beste kwaliteiten tot zeer billijke pryzi n te vcrkoopen en bovendien een aamleel van onze wingt af te staan in den zoo zeer gewilden vorrrt va t Cadcanx NOTEEREN I Allcrlijqsle volvolle ioudsche 45 c nxe iipeela iMI 40 c 38 c 28 c Prima volvetle oudscho2e soort zeer veile t Puike Fabrieks Ailerfijnsle vtilte e hte l idsche 30 c Ah HprelriUMt I KlMnlUcH Kaas 22 c ALLES PEB l OIV itie eon halven groenen bon of direct c ideau en een lot in onze GROOTB VERLOTING 5iT © e ar t r c © £ T SOUDA uitsluitend in onzen eigen winkel HET WAPEN VAN ASTEN Wjjdstraat No A 160 Alle soorten en kwalileiten Ibans in al onze winkels voorhanden Gratis uitgifte van aandeelen in onze 2 ste V ERLOTING 1 voor Zuid Holland waarvoor aankochten Ifln gedecoreerde lUU porceleinen Serviezen ter waarde van DUIZEND GULDEN De tiekkiifg onzer 38ste Verloting 698 prijzen beeft plaat gebod trekkmË sliisten in onze winkels ver f 1 7 krijgl aar i A Bluyssen Zoneiji Blijven steeds voortgaitn een gedeelte onz r winstaan onze afnemers af te staan in den vorm van onzeverlotingen Sg Patent H StoUen ntmiuti tlitbi w mil inunrta Mk l r yrWM Krtol t f 7 vn i UI In w I idUKkwi wérlhlaini Kachahmunt t C Mu ktafê Mm uimrt Met iwhnrfn H StalUr Mr m un illnct fv m w tatnlitndlmf FrHMlUK mm ZmifKt frM mH t iScnvmurk Ullllcll Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 Geneesh Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr 1 vak LÜHREN Behand imruggegr rerkrommhif mi ingevallen btirMt x en o 4teenen en BAereU AaaiHmiiivorm nlgem xu al te eonttiiuitte spieren nenr tiekten rheumaltgche aattdoeniugetit ivretulkingen enz enz TelephooiiJiet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis H t net is aangesloten aan het Ryks Inter commanaalbnreaa Op 15 Nov 1903 141 verkregen aanslnitingen Contracten eo voorwaarden verkrjj r aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT NOORD Braliantob Ü ho n en Liuirzeiiniaf a7 ijii KLLIW G E 10 tegenover de Kleiwegsteeg OSrr tSOEN alle soorten HecrenDames en Kinder Wiüter Artikelen Sterke Sehoollaarzen OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reraratiën en aangemeten werk Zenuw en JMaaffiijders wordt nit orertaiging als een werkelijke hiitp m den nood het boek Bauberolen Na ontvangat van adres per bnefkAart iM H iJ t boekje franco per pont toegezoodea Joor BLOKPOfeL S Boekh Zaltbommoi Hcu wordt verzocht ap t HRtth te lelMn DIT urt Misutin tak n HAVENSWAAY ZO VË OORINCHEM Deze THSlSSN wordeii afgelererd in verzegelde pakjes van vij twee en een fial eo een Ntd om oiet venueldiug vaii Nommer en PryB Toorzien van nerenstaalld Merk rolgena de Wet gedepooeerd Zich tot de uitvoeriatf van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL doorheen J BREBBAART Lz Meaw Borertfollea Frof Dr Liebers welbekond ÏDUW MACHÏ KIXW I l Vl Alleen dit met FeVielunetk I I BL tot Toortdarende radicale en I lekere genesing van alle adUs I de meest hardnekkige itenuw I Miekten vooral antstaan door afdwalingen op jeagdigi r leeftijd Fotale genezing van eike sw te Bleek nacht Benaawdheid Hoofdpsn Migraine Hartklopping Maagpgii slechte ap Bvertering Onvermogen tens Pollntione enz UitIvoerige prospectnaaen lij Li t ewli n 1 a S fl SVi dubbeleftewli I I Ontrn epot Matth v d Vegte Zaltbora mu l pÓti M Cléban k Co Rotterdam V Hsppel Gravenh gö tUlmmBDi de Joug J Cau Uottordan Wriff fc Ca Oouda on biï aUs dtmóston Buitenlaailseh Overwicht Ontdoet men de Troonrede waarmede de jongste Rijksdagzitting geopend weid van de tradifioneele frazes dan blgft slechts weinig verkwikkelijks over De betrekkingen met de andere mogendheden zijn goed voortreffelijk zelfs de Duitscho kei er heeft persoonlijk van gedachten tvnnen wisselen met koning Victor Emmannel met keizer Frans Jozef en met tsaar Nicolaas maar het tekort op de begrooting is van dieft aard dat het wiederuin door leéning zal worden gedekt Is dit laatste reeds op ziclizelf een bedenkelijk verschijnsel te moeilgker zal de taak der regeeriiig zijn nu zij tegelijkertijd komt met voorstellen tot reorganisatie van s Rijks fiuantiewezen en met eenige militaire wetsontwerpen waarvan de uitvoering groote bedragen zal verslinden Ieder Parlement ook het Dditsche met ziju groote radicale en sociaal democratische minderheid toont zich lastig als de regeering geld noodig heeft en de aangekondigde reorganisatie Van het Ryksflnantie wezen zal felle bestrijding vinden Wel heet het in de Troonrede dat het te verwachten wetsontwerp voorloopig nog geen radicale verandering zal kunnen bevatten maar jnist dit stempeli het ontwerp reeds bij voorbaat tot lapwerk De Rijkaregeering kan echter niet zoo ver gaan als zij wel noodzakelijk acht De nieuwe flnancieele regeling moet behalve voor den Rijksdag ook aannemelijk ziJn voor den Bondsraad en kan daarom geen bepalingen bevatten die zouden z jn nit te leggen als een inbreuk op de financieele autonomie der Bondsstaten ten gunste van het Rjk De Kabinetten te Dresden en te Mtinchen hebben wat dat betreft hun opinie zoo duideljk en onomwonden mogelgk te verstaan gegeven En ook de onlangs te Berlijn gehouden conferentie van flnancieele specialiteiten en ministers van Financiën kwam tot hetzelfde rasnltaat Dat de Rjjksminister van Financiën er zonder leening niet zou kunnen komen had men in Dnitsche flnancieele kringen al lang begrepen temeer daar de Bondsstaten zich ongenegen hadden verklaard hun aandeel in de matricniaire bijdragen te verhoogen De Duitscho financiers denken dat da hieuw uit te geven leening minstens 200 000 000 M groot zal zijn Toen in het vorige jaar een Dnitsche 3 pCts leening van 290 millioen M werd aan de markt gebracht werd deze tegen een emissie koers van 92 pCt zeven enveertig maal volteekend Door tal van oorzaken o a door ds uitgifte van FEVILLETOM Een verhaal nit het moderne leven Utt h t Duitsch van W zuR Hehlin 7 Vol bewondering en deelneming lag hij haar ean en kon den lust niet weerstaan haar eenige oogenblikken aan haar verwarring ten prooi te laten totdat ze eindelijk bedeesd tei U wenscht mij te BprekeQ mijnheer Hetlwig maar ik kan op t oogenblik niet best in de keuken gemist worden dus als het niet dringend noodigis Het 13 juist dringend viel hij in tmaar welk gezicht Kt ge nu Else Nu sloeg zij de oogen op en keek hem aan waarbg hij de gelegenheid bad op te merken dat ze tranen in de oogen had O mijnheer Uellwig smeekte ze ik bid u verraadt mij niet Mevrouw von Gölncr zou mij onmiddellijk uit haar dienst ontslaan als zij te weten kwam jOch wat riep hij barach daar is geen sprake vao maar kijk eens kent ge dit handschrilt Meteen hield hij hau de stelconcepten voor Even vertoonde zich een schalks lachje om haar lippen dat hem weer aan dien choonen Noordsche zomerdag herinnerde 130 000 000 M Pruisische consols daalden de koersen der Duitsclie i pCt cerste klu fondsen tot onder 90 om zich eerst veel later weer cenigszins te herstellen Dit nn behoort ni ir de Daitsclie geldmunnen vcize keren bij de nieuwe emissie to worden vermeden Miiar een terugkeer tot het 3j pCts type is niet wel doenlyk D iarom wordt in de pers voorgesIag n de een of andere staatsinstelling to belasten met liet inkoopen van Vruisische en Duitsche staatsfondsen in tgden van geldscimarschte en koersddling Hó gunstiger stand van de geldmarkt en liooger koersen zonden zj dun weer nan de markt gebracht kunnen worden Ook wordt aan de hand gedaan het voor naamlooze vennootschappen verplicliteiid te stellen een deel haicr reserve in Duitscho en Pruisische fondsen te beleggen Vermoedclyk echter zal noch het eerste noch het tweede plan voorloopig door den Ryksdag in behandeling worden genomen Eergisteren hoopte men te Boedapest nog steeds dat ondanks den uitslag van de vergadering der Onaftianki iykheidspartg die waarin Frans Kossuth aftrad een vergelijk mogeijk zal blijken met behulp der ge matigden nit do partij Daaitoe zal het noodig zgn de onverzoenivjken er uit te werpen want deze willen zieh onder geen voorwaarde mat de liberalen verstaan Men voelt voorts dat zooals ook Kossntli wil de commando taalkwestie vooreerst van de baan moet Woensdag is de oppositie er weer in geslaagd een dubbele zitting te beletten Het kunstje was toen dat ieder spreker der oppisitie verlof vroeg om van de orde te wijken De meerderheid weigerde dat waarop telkens hoofdelijke stemming gevraagd werd Zoo was dan weer een uur vermorst Tisza bleef volmaakt kalm en herhaalde dat liij de heeren slechts bodanken kon üoor uw kinderachtig spel verklaarde hij brengt gjj zelf de obstructie voor het land in discrediet en ontheft gj mij van de moeite u te bestr jden Aan liet einde der zitting werd Tisza geïnterpelleerd over een verbod van een bijeenkomst an studenten door de politie Tisza bevestigde dat hy zelf gelast had dat de studenten niet zonder uitdrukkelijke bewilliging van den rector magnificus zouden vergaderen Hg deed de jongelui er een dienst mee om hen te beletten parlementaire hartstochten bot te vieren De liberale meerderheid is versterkt door zes Saksische afgevaardigden nit Transsylvani die wegens de magyariseoring van Dnitsche stedennamen in Hongarije sedert Daar f tj toch alles schijnt te begrepen mijnheer Hellwig durl ik met ontkennen dat het mijn schritt is maar ach ik had zoo n hiedelijden met uw arme nicht en ik geloof zeker dat zij ziek geworden zou zijn aU zij zich nog langer met die opstellen atgemarteld had Maar bedacht je dan ntet dat je daar een hoogst atkeuring waardig bedrog mee pleegde bijna zoo atkeurenswaardig aU ik op dit oogenblik daar ik als een wild vreemde als eea onverschillige voor je sta en ik toch zoo gaarne Hij kon zijn rol niet verder spelen en strekte de handen naar haar uit Op dit oogenblik echter trad ze eenige schreden terug teririjl hel bloed uit haar wangen scheen te verdwijnen waarna ze evenwel met vaste stem sprak Wat was het dat u mij te zeggen had heer HeÜwig i Ik be hoef wel niet in ernst te duchten dat het m uw bedoeling ligt mijn tegenwoordige positie te misbruiken Flink zoo juffrouw Else dat heb ik verdiend Mijn houding moet u wel zonderling voorkomen en ze is toch eigenlijk zoo eenvoudig zeer eenvoudig als u de moeite maar wildet doen mij te begrijpen Maar ik begrijp u werkelgk niet mijnheer Dat u bij uw twee laatste bezoeken alhier geen notitie van mij naam ofschoon u mij toch wel herkennen moest preea ik ik was u dankbaar voor uw kiosche teergevoeligheid en hoopte Dat het ook verder zoo blijven zou niet waar Nu daar hebt ge u blijkbaar in vergist maar komaan Uten we eerlyk en zonder omwegen met elkander spreken zoo als h t twee goede vjjl jaar zich van deelneming ian het politieke loven onthielden b j w JM van protest Alexander Karolyi heeft Apponyi te verstaan gegeven dat zjjn agrarische groep Tisza ook getrouw blijft Jet Spaansche ministerie Villaverde heeft na afloop van den ministerraad den koning zijn ontslug aangeboden Volgens een Reuter telegram was de oorzaak van dit besluit te zoeken in de oppositie die bestaat tegen hot voorstel van Dominguoz Pasquale om de aanneming vnn de begrooting te vergemakkelijken Deze uitlegging is cenigszins zonderling het ministerie Villaverdo zag geen kans de begroeting voor 1904 door de Kamer tedoen niinneinen als gevolg van de heftige obstructie der Repubiikeinsche party b j deze sloot zich in de laatste dagen de demucratische groep van Montere Rios aan en nu wilde du Regeering pogen ondanks de obstructie toch een middel te vinden om na 1 Januaii de staatshnishouding geregeldte kunnen voortzetten Dit streven is zeer loffelijk doch de wjjze waarop zü het wilde uitvoeren viel niet in den smaak der minderheid De regeering toch liet door Dominguez Pasquale een wetsvoorstel indienen om haar te machtigen wanneer de begrooting niet aangehouden was toch do noodige uitgaven en heffingen te mogen doen De linkerzijde noemde dit een staaisgrcep en verzette zich zoo heftig dat Villaverde de hoop verloor het op deze wijze te knnnen bolwerken En toen besloten de ministers heen te gaan Het kabiuet Villaverde is in Augustus het kabinetSilvela opgevolgd het heeft in die vier maanden niets gedaan niets voorbereid niets tot stand gebracht Zijn heengaan wordt door niemand betreurd Men verwacht dat aan Azcarraga de opdracht zal worden gegeven om een nieuw kabinet te vormen Waarschijnlijk zal de crisis het gevolg hebben dat de reis van koning Alphonso naar Portugal die op 9 December was bepaald moet worden uitgesteld Een vergadering van de vooruitstrevende leden van den lapanschen landdag heeft een resolutie aangenomen die in scherpe bewoordingen de buitenlandsche politiek van uitstel der Regcering brandmerkt en uitspreekt dat tot het behoud van den vrede in Oost Azië de ontruiming van Mandsjoerije door de Russen benevens de opening voor den handel der oude bekenden betaamt rEerst heb ik je werkelijk niet herkend niaar door die opstelconcepten ben ik pas opmerkzaam op je gevorden en toen moe t en wilde ik meer van je weten Weet je waar ik gisteren geweest ben juffrouw Else Ik was te M bij den burgemeester Je behoeft me alzoo niets te vertellen ik weet alles Weder poogde zij hem in de reden te vallen maar deze keer liet hij haar niet aan t woord komen en zijn goede manier de harten der menschen te winnen door het zijne wijd te openen had nooit beter uitwerking gehad als in dit uur Het was geen hartstochtelijke liefdesverklaring die van zijn lippen vloeide en dat was goed ook want die zou hem bij dit meisje ntet tot zijn dool gevoerd hekben Het was de eerlijke overtuigende uitdrukking eener op oprechte bewondering en hoogachting gegrondveste toeneiiting waaraan de betoovenng van vroegere herinneringen de gedachten aan het Noordsche rcisjo juist voldoende dichterlijke bekoring bijzette um een teedere twijfelende meisjesziel te winnen Hoe lang zij eertijds op zijn komst gewacht had hoe zjjn beeld in haar hart gegrift bleef totdat ze aan zijn wederzien ging wanhopen dat vertelde Else niet Toen hij de beïwaren die zij inbracht uit den weg ruimde en haar bedenkingen over haar afkomst weerlegde met de woorden Ik ben mans genoeg om bij dt ksuie eener vrouw niet naar Toornaainste havens van dit gewest noodzakelijk is Daar Rusland dit zeker niet zal doen komt dus de motie hierop neer dat men oorlog wil Ook in den boezem van het Japansrhe volk groeit steeds het verlangenom een ultimatum tot Rusland te zien richten De regeeriiig blijft echter rustig op haar ttandpunt en behoudt de hoop op het blijvend verzekeren van jen vrede Een bericht uit Tokio aan de Daily Mail beweert dat de Japansche gezant te Seoel Maandag oen audiëntie hg den Keizer van Keren zou gehad hebben waarin de opening van Jungampho die Rusland beslist niet wil binnen enkele dagen toegezegd werd Een nieuwe reden tot conflicten De Russische vloot is met de twee groote oorlogsstoomers Cesarowitsj en Bajan versterkt en volgens de Russen nu t gen de Japnnsche opgewassen Verspreide Berichten Fkahkemk Ken nota van generaal André den minister van oorlog gericht aan de offlciaren en de civiele ambtenaren van zijn departement beveelt een volkomen onthouding betreffende bespreking van do zaak Dreytus Noch in gezelschap noch in het ministerie zelfs mag mot een enkel woord gerept worde van He affair De ommissie yan revisie nam de zaak nog niet in behandeling DUITSOIII AND Over den gezondheidstoestand van keizer Wilhelm wordt bericht dat de doctoren met vertrouwen een volkomen herstel tegemoet zien Uit Berlijn wordt van eergisteren gemeld dat de opperhofmaarschalk graaf Mirbich ingevolge opdracht met meerdere heeren var Keulen naar Meran zal reizen om daar voor den keizer een verblijf te zoeken vo r dozen winter In de eergisteren geopende Rijksdagzitting bracht het oudste aanwezige lid de centrumafgevaardigde dr Rintelon een Hocb uit op den keizer wat levendigen weerklank vond In de hofloge woonden vele vreemde diplomaten de opening bjj waaronder de niininer ontbrekende leden van het Ta panache gezantschap ESOBI ASD Binnen eenige dagen zal een campagne de vüoroordcelcn der wereld te vragen toen legde ze haar hoofd tei en zijn schouder en niet haar tippen maar haar oogen spraken Neem mij Nog nooit was mevrouw von Gölner zoo n schrik door de leden gevaren als toen zij thuis gekomen haar keukenmeid in de armen van haar broeder vond Deze echter drukte het verlegen meisje nog vaster aan zich en riep in bijna Jongensachtigen overmoed Nu ziet ge dat ik mijn woord weet te houden heve Martha Dit is nu een meis e dat mij unponeert en daar ik met veel tijd te verliezen heb zullen we over vier weken bruiloft houden Het doet me leed om u zuster want zulk een keukenmeid bekomt ge niet meer al wordt ge duizend jaar oud go moet er u echter maac m tien te schikken En tboals mevrouw von Gülner haar broeder kende bleef haar niets anders over dan ondanks tranan en verzuchtingen in haar verschrikkelijk lot ta berusten