Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1903

Dinsdag 8 December 1003 No 9281 43ste Jaargtifig fiOMCHE COÜRMT ieutvs en Advertentieblad voor Gouda i n Omstreken lelefonii Vi S I V i n T E N T I R N worilen gtiplantst vim 1 i i eLs i 50 j cntcn iedere reg cl mci r 10 Centen iroote letters worden lK rekcnd tiiiar plii atjtruimtc hueiiding van Advertentiën tot 1 uur dcf niiil l Telefoon Ko 83 De Uilg ave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en FeestdaflB De prijs per drie maanden is 1 2 5 Irawo per post 1 70 Afzonderlijke Nomme S VIJF CKNTËN TE t oiii A Op MAANDAG 1 DECEMBER 1903 des morgens te elf uren in liet Koffiehuis Harmon aan de Harkt ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVEE VAS No 1 Een goed onderhonden WOOl HUIS ERF en GKOND aan de Tnrtmarkt te Goud Wyk H No 120 Te aanvaarden 1 Januari 1904 Het Hnis van Waterleiding voorzien bevat beneden i Kamers en Kenken en boren 3 Kamers en Zolder No 2 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Goudn WiJk O No 397 Verhaard b de week voor 1 1 50 Nos 3 i en 5 Drie HUIZEN en ERVEN in de NobeJsttaat te Gouda Wyk O Nos 257 258 en 259 Allen verhuurd by de week No 257 voor I 1 50 en de beide andere elk voor f 1 40 Nos 6 7 en 8 Drie HUIZEN en ERVEN aan het Verloren Kost te Gonda Wjjk O Nos 499 500 en 501 Allen verhuurd bi de week elk voor f 1 40 Nos 9 tot 14 Zes HUIZI5N en ERVEN met den grond daartegenover op het lonkershof aan den Raam te Gouda Wijk O Nos 424j 425 427 428 430 on 431 Allen verhuurd bij de week elk voor 90 cents No8 15 en Ki Twee HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gouda Wijk RR Nos 80 en 82 Beiden verhuurd by de week elk voor I 1 40 No 17 Wordt niet verkocht Nos 18 en 19 Twee naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in het Paradijs aan de Wilhelniinastraat te Gouda wijk M Nos 21 en 22 Beiden verhuurd bfl de week No 21 voor f 1 en No 22 voor t 0 90 En No 20 en 21 Twee HUIZEN ERVEN en GROND in de Heerenstraat te Gouda wijk P No 6 55 en 661 Beiden verhuurd bij de week elk voor f 1 40 Do percoelen zijn de laatste 3 werkdagen iir den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gouda De Notaris H OROENiSNDAAL te Goudn is voornemens op Maandag Hl Deeeinber 1903 des voormiddags 11 uur in het Hfltel DE ZALM aan de Marktte Gonda in het openbaar te eUen en verkoopen EEITHÜIS waarin ongeveer 20 jaar Kotfii hui met sncces is uitgeoefend Tuin en Er aan de Gouwe bij hot Plantsoen wgk C No 91 te Goudn kad Sectie B No 226 groot 1 Are SO Centiaren Te aanvaarden bij do betaling der kooppenningen op 23 lanuari 1904 of vroeger Te bezichtigen 3 werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen tan knntore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gonda TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEBEFHÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en groeten TUIN llunrprüs fi 575 Dadelök te aanvaarden Te bevragen biJ J W SCHOUTEN Goudschc N lkini ichliiig TÏÏR FSIirOEL Telefooi W o 21 Bovenstaande inrichting blijft zich bjj voortduringaanbevelen tot levering van PRIMA ONVEEVALSCHTE MELK door het personeel met de m lkwagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staat van den Rgks Veearts den Heer E OVERBOSCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de mclkAlters van alle onzuiverheden gerefnigd en daarna over de melkkoelcrs sterk afgekoeld ter verduurzaming lie prijs is tot nadere aankondiging K cent per Liter 4 t per Liter 3 70 90 TAPTHNKLK IIOOMKARNRNRLK ZOËTR KOON Schep of Kookrooffl Slagroom ZURE ROOM iiaaij s Ie vorrn e lii stellen 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verdnnrzaming waardoor de Pathogene bactorieën gedood zgn vervangt de gekookte melk doch mist den kouksmaiik en kan twee dagen goed blijven Levering inIjiterflesschen k f O IO per stuk met 10 cent staangeld voor do flesch en jhalve flesclijes 4 Ji et met 6 et staangeld voor het fleschje 1 GepasteuriseerdeRooinboter voor tafelgebruik Deze boter munt uit in fijnheid van smaak 4 f 1 M per K G KEIJHENBOTKII voor stoof en keukengebruik A f 1 40 per K G Onze geheele boterhcroiding staat onder geregelde controle van het BOTEECONTROLE STATION te Leiden waardoor wjj onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren FSIUA iTESTALSCSTE NATÜ7IIB0TEL P VAN ALLE VOuRHiDIGE MUZIERIISSTRUMENTEN en BENOODIOD HEDEN MEEST VER BENEDEN FABR1EKSPRLJ8 Violen Kisten Strijkstokken Snaren Hars Kinhouders Stemfluitjes Stemvorken Lessenaars Dirigeerslokken Metronome s Candelabres Orgellampen Loopers Sokkels onder piano of orgel B lageolets Piccolo s Groote fluiten Signaalhorens Occarina s Mondharmonica s Harmonika s Citers Tambourijns Speeldoozcn Citerboekjes en Kartons enz BEZiCHTieiwe vnM jgf Huziek automaten EalIoscopeQ Draaiorgels ook voor pBalmen Nog voorhanden Een OEGEL van 270 voor 180 Een OEGEL van 115 voor 75 tweespels Negeen paar i f 1 Hf M JV O ê voor 175 276 en 350 Gld L C DE LANG Markt WESSANEN LAAN Wormerveer OPGEEICHT tr S HOWIIfKMJKE F tBRIKKEW Voedert uw Fee met de xuivere murwe merk er en fj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Xere Dtploma Parij 1900 Negen Gouden MedalUes Dit got de oude Huis yS ttek Jiilit Vwkoud enkel Huisgezinont chen 4 1 25 7S HH Apotheken Tü AinBterbui T Tuyn r M middel tegen BktMHA keu eiu nug in geen breken In Ou cL en SO et bij en Drogisten d m ba CM sJIOTTERJAM Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratia Hl i net is aangesloten aan het Egks Intercommunaalburean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DB VISCHMARKT TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BERGEOEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een party dito van 30 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BEEGEOEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkkcn Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN EOLBLOKKEN tegen zeer lagen prjjs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 dnlmsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tut tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSÏÜKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afme tingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschuit ng van jonge vruchtboomen tegen den prijs van 12ct per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOOELEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGEEKKEN enz IEPEN en BEÜKENl LATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stnkB BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN u BOONENEIJS 50000 bossen KEIBHOUT AtUa wordt naar verkiezivg ter beattrnder plaatge geleverd Alles tegen acherp concurreerende prijzen en zee maanden crediet bij den houthandelaar JOH DAUEN te CotheQ Fijne COGNAC Aanbevelend ISkloleinaker € o X = X S O O s TIENDEWEG 59 Oiitwaiigeii eene prachtige Collectie Hanglampeii en Slaande Lampen GANGLANTAARNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden ook in HUUR gegeyen TE HUl R 1 MEI of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Kenken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TÜEFMARKT H 255 Gonda Dmk Tan A BBINKHAN Zk Nationale Militie Zitting van den Militieraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brongen ter kennis van belanghebbenden dat de Zitting van den Militieraad bedoeld by art 72der Militiewet 1901 zal gehouden worden op het Raadhuis to Gouda op Maandag den 21n December 1903 voor hen die bij de loting getrokken hebben de no 1 tot en met 25 des voormiddags om 10 uur Dinsdag den 22n December 1903 voor de nummers 26 tot en met 75 des voormiddags om 10 uur op Woensdag den 23n December 1903 voor de nummers 76 tot en met 125 des voormiddags om 10 uur en op Donderdag den 24n December 1903 voor de nummers 126 tot en met 191 des voormiddags om 10 uur In deze zitting wordt uitspraak gedaan omtrent de Lotelingon die eenige reden van vrijstelling hebben ingediend en omtrent alle endere Lotelingen Voor den Militieraad moet verschijnen de lotcllng die vriistelüng verlangt wegens ziekelyke gesteldheid of gebreken of gemis viin de gevorderde lengte terwjjl hvj bij niet verschijnen tot den dienst wordt aangewezen De loleling die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Raad te verschuilen wordt onderzocht op de plaats waar hÜ zich bevindt De belanghebbenden worden er voorts op gewezen dat het opgeven van de redenen van vrijstelling bij de inschrijving of biJ de loting en bet doen opmaken van de noodige hewijsstnkken niet voldo nde is om van de vrijstelling verzekerd te zijn maar dat hun belang medebrengt om bovendien de vrijstelling te vragen in de zitting van den Militieraad ZiJ diè hunne bewijsstukken voor de vrijstelling nog niet hebben doen opmaken worden herinnerd dat die stukken uiterlijk tien dagen v66r den dag waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester moeten zijn ingediend Gouda 5 December 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlandsch Overzicbt In antwoord oji een opmerking van Kossuth betreffende de voorwaarden waarop FEIIILLEIOX VALSCHE MUNT Uit het Duttsch van K Orth O Vel kan ik je leliciteeren Hartwig Mij feliciteeren mijnheer Schikora waarmee Nu stel je maar zoo onnoozel niet aan Wie was die allerliefste jonge dame met wie ik je gisteren in Diesendorp heb gezien f Als men dergelijke kennismakingen geheim wil houden moet men niet naar openbare uitspanningsplaatsen guan De be de op het kantoor eener bergwerkmaatschappij werkzame heeren die dit gesprek voerden gejeken zoomin in uiterlijk als in leeftijd op elkaar De eerste de vrager wiens overmoedige wyw van spreken den meerdere verraadde had de veertig jaai reeds overschreden en was een lang mager man met zwarten baard en listige donkere oogen De tweede die bij de vraag van zijn chef even gekleurd had was hoogstens vijtentwintig jaar en had een open eertijk gelaat waaruit trouw en goedhartighaid te lesen was Hij talmde eenigszins met zijn antwoord en zei eindelijk Het is ook eigenlijk geen geheim mijnheer het meisje waar u mij mee ge icn hebt ia mejutvrouw Martb Rttnmlet Kit Miidau Alzoovan de onuthankeiykheidaparlij bereid is de dwarsdTJjveriJ te staken verklaarde de ministerpresi nt Tisza in de Kamer dat bet besluit omtrent do avondzittiugen zal worden ingetrokken Hg handhaaft zjn vroegere verklaringen aangaande de kies rechthervorming eu aarzelt niet zich te voegen naar den wensch van den vorigen spreker en aan de Kamer voor te stellen een besluit te nemen waarbij het beginsel volgens hetwelk alle organieke macht haar bron in het volk vindt wordt bevestigd De spreker voegt er hg dat hy altyd dit beginsel heeft erkend hetwelk het unda menteele beginsel van de politieke rechten der Hongaren is en de organische band tusschen kroon en volk vormt en dat men zich geen aMagonisme tusschen deze twee machten kan voorstellen De minister president geelt als zün meenjng te kennen dat de parle raentaire stryd van nu af op een loyale en gematigde wyze zal worden gevoeid Van alle banken klonken toejuichingen Een der conservatieve candidaten bij do aanstaande tuf chontydsche verkiezint cn heelt op een meeting verklaard dat Ballour uitdrnkkeiyk den wensch had te kennen gegeven dat geen der con servatieve candidaten zich tot iets meer zuaden verbinden dan tot een politiek van wedervergelding Zy mogen het dus niet zirjfgon wanneer zy aan Chamberlain s program de voorkeur mochten geven Anders zooden de kiezers er niet inloopen Balfour heeft deze hint waarschyniyk gegeven naar aanleiding van een uitlating van den conservatieven candidaat te Dulwich Ruthorfoord Harris die Hinkwcg had verklaard een voorstand jr van Chamberlain s plannen te zgn Deze heer Harris is dezelfde die als vertrouweling van Rhodes een rol speeld in de Jameson qnaestie By de verkiezing van voorzitters voor den Duitschen Ryksdag hebben de sociaaldemocraten hun onder voorzitter niet gekregen Allereerst dient gemeld dat de oudvoor zitter Von Ballestrem met groote meerderheid nl 250 van de 353 stemmen weer tot president werd gekozen 100 stemmen waren er blanco 3 op andere personen Tot eerste ondervoorzitter van den lljksdag werd met 239 stemmen gekozen graaf Stolberg conservatief tot tweede ondervoorzitter met 230 stemmen de nationaal liberaal Paasche over de grenzen En ilie oudere dame was dan ztker uw aanstaande schoonmoeder niet waar Als ik vertrouwen kan dat u het voor uhoud Wat denk ge van me Ik vraag er naar omdat ik belang in je btel op mijn stilzwijgendheid kan je rekenen Nu dan wij denken weldra onze verloving to vieren Alk respect voor je goeden smaak maar met een huwelijk zult ge toch nog wel dienen te wachten tot je traktement wat grooter is Frits Hartwig lachte en zei Wie weet ol ik geen vooruitzicht heb eon eigen zaak op ie richten f Zoo zoo dan zijt ge zeker een geheim kapitalist Och neen mijn eigen middelen zullen mij dit wel nooit veroorloven maar mevrouw Rummler is geneigd mij bedrijlskapitaal voor te schieten Wel zoo ge zijt niet ongelukkig Die dame is dus weduwe i Ja sinds jaren maar om misverstand te voor komen chet ik heb voorloopig nog geen recht Martha mijn bruid te noemen Haar moeder heeft mij alleen toegestaan in haar huis te verkeeren en de dames a Zondags op haar uitstapjes te vergezellen want zij is eeo zeer voorzichtige eenigszins wantrouwende vrouw die eerst volle zekerheid van mijn goed gedrag en zaakkennis wil hebben Dat kan men haar niet kwalgk nemen Xu die proef kunt ge glansrijk doorstaan en alti je zekerzijt von de lielde harer dochter By de stemming voor het cersteviccpresi dentschap bad de socialist Singer 08 stemmen verkregen By die voor tweedo vice president waren 103 stemmen blanco UU deze cyfers biykt dat dus niet alleen al de andere partyen geweigerd hebben hun stem uit te brengen op een sociaal democraat maar dat ook 13 partygenooten hun stem aan Singer onthouden hebben De sterkte der sociaaldemocraten is nl Hl Die onthouders wenschcn dus het baantje voor hun party niet Na alles wat er over deze kwestie te doen ia geweest kan deze uitslag geen verwonderiag barei Het groote aantal blanco stemmen by de vsrkiezing van president herinnert aan de liAüding van Von Ballestrem tegenover de obstructie by de behandeling van do tariefvoorstellen In de bjj de opening van den Ryksdag voorgelezen troonrede werd gesproken van de genezing des Keizers Dos ondanks schgnt de publieke opinie in Duitschlaud nog geenszins overtuigd dat de offlcieele waarheid de waarheid ia De pers houdt zich dan ook druk met den Keizer bezig op grond van een be schouwing van de Pr Corresp over de door ons bedoelde zinsnede in de troonrede In die beschouwing boet hel Helaas is het moeiiyk Ie beweren dat die genezing reeds votttroid zou zgn nog dezer dagen nam de monarch als hg aan tafel kwam slechts aan het gesprek deel door op stukjes papier te schrüven Het was hem nog streng verboden zgn stem te gebruiken En zoodra hg werkclgk een keer tegen het verbod in beproefde zacht te spreken wekte dat groote bezorgdheid onder de omstanders üaar komt bg dat zelfs indien bet genezingsproces in de allerlaatste dagen byzonderen voortgang zou hebben gehad de Keizer voordat hy een vry langdurig tydperk van herstel zal hebben doorgemaakt nauwelgks weer als volkomen gezond beschouwd zal mogen worden De ziekte toch is veel ernstiger geweest dan men volgens de tot dusver verkregen inlichtingen heeft mogen aannemen De ziekte heeft den hoogen patient sterk aangepakt en bezoekers vinden dat hg in de dagen van zgn ongesteldheid wel verouderd is In elk geval heeft de operatie den Ki iz r zeer aangepakt Hy verlangt naar het Zuiden te gaan daar hg zich ginder beter denkt te zullen voelen dan te Potsdam in den winter Tegen de uitvoering van dat verlangen bestaan bg den patient zelf zoowel als by zyn raadgevers aan het hof en uit de Regeering kringen bezwaren wat den indruk betreft die zulk een reis om voor de hand liggende wllat ben ik O t ib zoo n hel meisje t Spijt me dat ik u gisteren in Diesendorp nicl gezien heb het had me genoegen gedaan u aan de dames voor te stellen Nu die gelegenheid biedt zich wellicht later aan Hebt ge den brief aan degascomnïissie geschreven Het gesprek begon hiern ê over zaken teloopen en kwam voorloopig niet op de hartaaangelegenheden van den jongen Imekhouder terug Ook de volgende dagen werd dat onderwerp niet aangeroerd en Hartwig keek dus verrast op toen de bureauchef Schikaro hem s Zaterdags na hun gesprek van hierboven onverwachts vroeg Weet je ook welke zaken de overleden man der weduwe Rummler gedreven heelt iNeen ik weet alleen dat hij koopman on coinmissionnair geweest is Zoo ik trof gisteren toevallig een bekende uit Mildau aan en in den loop van t gesprek kwam ook den naam Rummler ter sprake Het schijnt dat die man tijdens zijn leven niet gunstiij bij zijn medeburgers stond aangeschreven Ik heb nooit iets ongunatigs van hem gehoord Wat 2cgt men dan van hem Ja dat Sunt ge wel denken wanneer iemand in een grens tad m betrekkelijk korten tyd een vermogend man wordt zonder dat men na kan gaan welke zaken hij drijft denkt men allicht aan smokkelhandel EeAs heeft er werkelijk een onderzoek bij hem plaats gehad doch men vond geen bewijzen Dan zullen het waarschijnlijk maar lasterpraat jes geweest zijn en in elk geval mag men daarom de weduwe en baar dochter niet minder achten redenen in binnen en buitenland zou teweeg brengen Men zoekt naar een passende inkleeding van de reisplannen om deze uitvoerbaar te maken zonder aanleiding te geven tot onnoodige gevolgtrekkingen De Taegliche Rundschau mankt hieromtrent de opmerking in verband met deze en dergelgke berichten en geruchten was het misschien toch wel geschikt als de doctoren des Keizers nog eens de opdracht kregen ons ambtshalve o a een volkome i juiste voorstelling te giTen van het verloop der z okte en van den tegenwoordigen gezondheidstoestand des Keizers Wg zgn nu eenmaal menschen die zich gemakkelgk door stemmingen laten beheerscben on kunnen ons niet losmaken van do herinnering aan soortgoiyke gevallen Hot Duitsche volk verkeert iu zorg over zyn Keizer Het eerste optreden van het ministerie Gioliiti in de Italiaansche Kamer Is gebleken een succes on een onverwacht succes te zyn geweest De motie van vertrouwen werd door 284 van do 389 aanwezige leden goedgekeurd De minderheid bestond uit de uiterste linkerzyde met uitzondei ing der groep JIarcora uit eenige aanhangers van Sonnino en uit de reactionaire groep der uiterste rechterzgde De leider der reebterzyde echter de oud minister markies Di Rndini behoorde onder de voorstemmers Giolitti kan over deze eerste stemming in dSi Kamer tevreden zgn niemand en bg zelf in do eerste plaits had dezen uitslag crwacht Maar Giolitti is een te goede kenner van de politieke constellaties op Montecitorio om nu te vertrouwen dat hy van deze meerderheid ook in den vervolge zeker kan zyn Want waar de rechterzgde na den doorslag gal en Di Radini zijn volgelingen opwekte voor da motie van vertrouwen te stemmen daar is het de vraagotde rechlerzgde aan deze opvatting getrouw zal bigven als maar de voorstellen in het Regeeringsprogram aangekondigd voor haar liggen In het twecdaagsche debat is veel over het altreden van Zanardelll en over hot ontstaan van het kabinet Jiolitti gesproken hot rcgeeringsprogram is echter ternauwernood aangaroord Van alle zyden schgnt men bet plan te hebben gehad zich daarin niet vast te praten maar eerst al te wiichti n hoe de voorstellen die Giolitti aankondigde er uit zullen zien Het plan de campagne van Giolitti muot nu zgn de uiterste liukerzgde te scheiden en dan voor zgn wetsontwerpen den steun van de geheele liukerzgde te verwerven Zeker niet ninar er is nog iets In klcme pjjutsen IS men nieuwsgierig en de lui te MiUlau wet n wel dat je a s schoonmoeder jiwriijks een som geld ontvangt maar niemand is er nog achter kunnen komen uit welke bron zij put maar gij i i X er natuurlijk alles wel van weten i Frits Hartwig die door die mededeelingen wel wal geérgerd was schudde het hoold en zei ilk weet van den financieeieu toestand en de wijze van inkomsten der weduwe Rummler even weinig ala u ol iemand anders want het al natuurlijk niet in mij opkomen d iarnaar te vragen maar ik moet Iedereen aanraden deze vrouw niet v m ielh oneerlijks te verdenken want niemand k in in geldzaken rechtschapener en nauwgezetter ijn dan mevrouw de weduwe Rummler lk vind het flink Hartwig datje roo ile p nrtij voor die vrouw opneemt en ilc gelool jou natuurlijk meer dan de praatzieke Mdilauers Geg iater zeker morgen weer heen We hebben afgesproken een uit5ta ije n iar Schlattwalde te maken ïDat treft bijzonder ik heb juut met een vriend atïesprokeo daar morgen ook eens heen te g ian Misschien heb ik bij de gelegenheid we het genoegen met je aanstaande kennis te maken Hartwig verzekerde dat het hem een eer zou zijn den heer Schikora aan de dames voor te stelten lioide heeren zetien hun werk weer voort de boekhouiler echter maangen iam ges eind eu afge eiil door hel deuken over het door zijn chel gezegde IVordt vervoig i