Goudsche Courant, woensdag 9 december 1903

No 928a Geen Kinkhoest Geen Iniluenza Woensdag 9 December 1903 42ste Jaargang fiOMCHE COURANT i wttws en Ad verte ntiehfad mor Gouda n Omstreken Teleroon i l D V E R T E N T I E N worden gei laa st van I i regels a 50 Centen iedere regel nie r 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar iaatsraimte inzending van Advertentiën tot 1 uur ilei mid l TeleteoH No 89 I e Ui gave dezer 3ourant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per jMist 1 70 Afzonderlijke Nonimera V IJ F C E N T E N Spelling Vereiiiging AW eOUDA en OMSTKEKKN LITTERAIRE AfOND VOOKIIKACHT VA V De Arme Heiniicli nieuwste drama v Okhh HAUi TJiiiis door do Hoer HBNHI DEMKIIfU p MM 8 DIC s avoMis H usr precies in de Zaal v d REÜNIE OoBthaven Algemene entree CO ct Voor leerlingen H B H en üymn Vde en Vide klasse ft ets Vrg entree voor hen die rich aknoch ook aan de Zaal als Ui v Vereniging minimnra 50 et en Aldeling miniranm M cl aanmelden Openbare Yerkooping TK CiOLIIA op WNSDAÖ 15 1 K K MBEK IflfW dea morgws ten ore aan het terfliais van de Wed A BLANKEN aan den Kaam WUk O No 442 VA UiBKir Inboedel waaronder eeno grootc larty brandstoffen i als VURF HOUT enz Daags te voren van 9 tot 12 on van 2 tot 4 uren te ïien Nadere inlichtingen geeft Notaris KORTtlI IN DROOOLKEVEH te Gouda TE KOOP J50 tuk ware EIKEN HEB JROEl EN ln alle afmetingen en swnarten Een party dito var 30 tot 40 voet engte geschikt om up porren to elten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prys van even tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT eer geschikt voor Molcnasson Vangstukken Staarten en Ueaaagdo en beslagen ÖEBINDTKN 8TI 1LEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BlSlJKEN en DENNEN UOLBLOKKEN tegen 7 uer lagen prys 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Ucboordo EIKEN POMPEN en ware EIKEN ZAAG8TUKKKN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeling Brug en Heiningpalen 50 X stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen don prys vaii 12 it per sUik STEEN en PANOVENHOUT SPOOHLEtldERS BALKEN HEIPALEN HEININUREKKEN enz IEPEN on BEUKENI LATEN In He afmetingen 2 H SPARREN en DEKSP ARREN mm stuks BOONESTAKtóN roole hoeveelheid ERWTEN u BOONENBI IS 50000 bossen KRIBHOüT Alt Kordt naar vtrkititig Ifr Itntemter laatM gtUvfrd AUi s tc giMi Khtrit roncummtule prijsen en set uMuudtH creJItl bü den hoiilbaudelanr JOH DAUEN te Cothen iiuw i n Maa flij l M wordt Bit overtniging al een wetkeljiko hiil i n leB nood het lioek tubevolen Na ontvangit van adres per briefkurt nor 1 dit boekje franco per poit toegesondeuWnor BLOKFOBL S Boekh ZMtbommaf K OMNKLUKE M Om lïinkhocsl Influenza Borst Rn lïeolaaiuio niii f binnen den kortst raogciyken tgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en werelilberoeinde Superior Dmiven Borst lionigExtract M Ë L I A il T II i uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HÜNINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK Z till HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Voor de lange Winteravonden TirmsT WOLFrlt Co Westhavéü 198 oiiJa TEJVSrB iV Kleiweg E luO louda E H VAN MILD Veerstal B 12ö te Oowla A BOÜMAN MoordrtchlJ lNKHK Nieuwrrkerkad IJul A N viN ZESSEN Sc wOTiAiiDfn J T TOllKKN B t i B V WiJK Owhwa r A SCHEER llaatirtchl P W EOK Oudmai K vandbk HEI IDE N te Reeuwijk P v o SPKK Moermpellr O ï u STAR Wa tveen V M Il H OLST Wo fi ini M n M kolkman Waddmngnn P A u OROO OudewaUr n JONUH Omfewafw J P KA8TBLE1N PoUhroektrdam O ÜIKKE e üetiKhop bestaat er geen aangenamer en ffoedkooper leciaur dun de verhalen vun de beroeiiKlc 4iiierlkaaiisclie llelceilves Ieder nummer met een fraaie vier ktenre gedrukte plant op het omslag bevat een compleet verhaal van 1 2 pagina s gedrukt in 2 kolommen dos 64 kolommen druks en koU ëlecM por complete Roman f O eeHtê liEKHT hoe de beide Wilsons met ware doodaveraclrting de grootste Boevenholcn in Amerika binnendiingen LEEST hoe de beide Wilsons zich vermomd in bet meest gevaariyke donkere New Vork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen i fjEKST hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige diefstulU n en nioordfo aan het licht brengen en de dadert aan het gerecht overleveren Hegmaalê er bestaat geen boeleuAer Lectuar voor slechts lOcentt een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwissel Hieronder volgen de Titels van de Romans wolko aan bet Bureau van ons Blad verkrygbaar zyn No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het ge stolen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons I gered De ware moordenaar gevat No li Do Wilsons en het gesluierde meisje Het geheim van do Tombs No 4 Do Wilsons op het spoor van de grootste j oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder No 6 Do Wilsons en de Boeven in bot donkerste van New York No 7 De Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het East End geval No 8 De J Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opinmschnivers De gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van NewYork Het j geheim van lohn Street No U De Wilsons en do Koningin der Anarchisten No 12 Do Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No Ifi De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en hel Boertje teNewYork Een lastig geval in Bowery Laan No 15 De Wilsons en do Maildieven No 18 D Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons I en do vordwöning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de 4 pgnbank Nb IH De Wilsons in t Zuiden van Dakota Do afgesneden hand j No 19 De Wilsons on de Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago nfT ffn wn IWFIT W H lrt M l E M l lplvma en Ooud Bekruom PRAEPARATEN VAN UlH t L tl H ll idowtl btj VindeTct mil volwilwncn ebrfkur tvtluit slechte iplliverlerlnc senuwhooMa tw Ywiierkiin ii lekte of krwmbed koot en hue s lBe JUINALAROCHE nÜRRUOIMEUX in het biiiondur tegen Bloedflbr k BleekfUCW kwalen T n Krltlnlua l ftt n VeekniebMr in Hecoi ƒ l BO en 1 p2L k1 C ar n viï l m errterkelul MngenMmv nim ek voordnceliIk hEeb uiW t lKCI V €td oor l y Hir kindwen ewekken en klleruhtlge geetenen teer een e be wloii Ah Ktneeskrachflge drank t ii etcïorntaeen der ap ivcrterlncaorganen en diarrfaée o k vi raiiselliVnenlle nekmJer i Pnii ier hn i j t 1 10 S Kljt ƒ 0 90 H Kp O liO Chamlach Malircililf Or SdmI oor KlnilereoeiUng in buusn t K K t O B0 luivere JTieiKaUIKCr I 0 0 K o M i Af lmevto Ifvaroféon Het nwWea eener haWe Clgnrettc ToUoeade ter bestTUAainnia V l al CllCU hnj vm de hmpti a nT Uen tu Aithma etc in doosjei a O 80 e 0 6O TamarSnHA RnnhnnC FKUIT PUROATIEF lejen Ventepplnj A mI ainarinU C DUIIUUU3 b len MHr lne Con t e v r lookal Ul na voor l i ile i n U k Tm uitlntU Bonbooi i KRAF rF l lE N 1I01 M lanKmke dia daar de Yonn vtKir lie kiiid btetr njk en de smaak ancamam ia t ija per dooaje 0 00 en 0 80 Colmialr DacfSIlAC aleemeen erkend aU het BESTE hnUnuddd jai nlInKrBSUUCS ho Verkoodmni en KealpKn bet ern alUmcplonend tn vermchtcnd middel b ultntmaidluUl nllJnilend in □ Seechif ei knigtma r Fni ƒ 0 80 per fleKh je n eai mtXTtLWI HOUI U htmr hif A metêti KRAEPELIEN HOLM Hofleverancieis ZEIST ADYEETMTEÈN in alle Couranten worden aang enoinen door het tdverleiKle Bureau van i BKIi KMAN di ZOOK Telephoonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlef en onderhoud p ati s Hl net is aangesloten aan het Rüks Inter cuminuuaalbureau tip 15 Npv 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DB VISCHMARKT In klVEItUCUTiNUS HAGUIJN üe Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Z jn heden ontvangen een mooie collectia Nienw Btyl GiisonianieiiteD Mets en Ballogs Verder voorhanden oen rnime Oenze GASKOOKAPPARATEN 6AS EN PETROLEDMKAGBELS Eenig adres voor GA SOL0EILICH i BENOODIÜDHEDKN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt Is dit jü e ir adres Aanbevelend M Jl VA L00 Aanleggor van jas en Waterleiding f 2r SCHTRDAMMKU GENEVEE Vorkrijgbur b i j fftchol Oil kiirk 8lp t trtii r eion van den aaum t r ¥ T n Merk Zanderinstituut Huweelen Singel R 724 GOtllA Heneesh Dr J H BAKKER NIEMKLJER Directr D vak DIJUREN Behand vunriigyei n verkromtningtn Intfetuitten bofst x en o beenen en tLnier iltcha imintHruftn ftli i iti swnf t eonnlhidlle ni ieren e r xlrkten rheumntUehe nnndoeni ttyen tttuikiuyen enz enz ËiimrwTËÊË Heil W4inlt v r20cbi op t HGUK te Ivlifii UIT HST MaOIZUN VAN VI RAVKNSWAAY ZONE QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeh erd in verzegelde pakjes van vij tieeê en een Iialf en een Aed on niet vermelding van Nommer er kPr js voorzien van nevenstoam lUerk volgeus de Wet gedepo oeerd ïiich tot de uitvoeriui van geëerde orders oanbAvelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Li x = x soos ÏIENDEWEG 59 Oiilwaiijicii eene praclilige Collectie flaiiglainpeu eii staande Lampen GANGLANTAARNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden ook in HUUR gegeven Gouda Pruk van A BBINKUAN Zn BURGEMEESTER en WETHOUDERSder gemeente Gouda Overwegende dat in deze Gemeente en de omstreken gevallen van TYPHEUSE KOORTS voorkomen ielezen een schrij ren van de Gezondheidscommissie Bevelen de ingezetenen bjj vernieuwing aan om geen melk of water in ongekooklon toestand te gebroiken Gouda den Bn December 190H Burgenieester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEKiXISGËVIXG iNHlClinNGRN WRI KE GEVAAR bCHAÜE OF HINDER KUNNEN VKRCKJRZAKEN IllJRGKMEESÏKR en WETHOUDERS v in Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter jilgemeene kenni dat op de Secretarie ter visie is geleii d een vcrzoeit met bijlaiïcn van het Uesuiur der Gouiii che Coöperatieve llroiidbaltltcrij en Vcrbruikbvcreenii ing Oiis voordeel te Gouila oiti verj unning tot iiitbrculmg der bovenbedoeld bakkerij door bijplaatsing van een dtnlen heetcliichtoven in het perceel gelcjjcnaan de Raam Wijk O No 417 Kadastraalbekend Sectie D No 2315 lla op Dinsdag den 22 December i 03 des ntnilddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheiii ia om beïwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie Ier Gemeente van ile ter iake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUl iA den 8 December 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWEll BulleulitiKisii Uvt fMebl Het certtrum in den Rijksdag heelt de Februari verordeningen die de Keizer in het begin van zij regeering uitvaardigde weer uit het stot der vergetelheid opgehaald en ia van plan de regeering te vragen wanneer de verbonden regeeringen die maatregelen in het belang van den werkenden stand denken uit te voeren Zullen de verbonden regeeringen zoo zal het centrum vragen nu ter uitvoering van de keizerljke verordeningen van FEVILLEJOIM VALSCHE MUNT Uü het Duitsch van K Orth Den volftenden dag was echter de indruk van het gesprek geheel verdwenen en toen hij tusschen de statige mevrouw Rummler en haar lieve doch ter in het aan t water gelegen Schlattwalder uitspanningslokaal betrad was hij even vroolijk en opgewekt als het weder helder en schoon Ofschoon de weduwe Rummler s levens bloeitijd achter den rug had kon zij nog voor eeo knappe Trouw doorgaan hoewel haar eigemtinoigheid eo wilskracht teekenend gelaat het raadzaam maakte liefet goede vrienden ntet haar te blijven Zi bevond iich op dit oogenblik in een minzame stemming beantwoordde Hartwig s vroolijke scherti met een welw llend lachje en sprak het kelnerin netje dat de dampende koffie en een schaal koekjes hracht vriendelijk toe De bureauchef Schikora had onmogelijk beter tijdstip uit kunnen kïeien om met de dames kennis te maken dan heden In een elegant zomerkottuuro gekleed gUc handschoenen aan mst bet voorkomen van den man die zijn waardigheid bewust is trad hij plótwling op de kleine groep toe en gat na een beleetd onderdanige buiging voor de dames zijn 4 Februari 1890 wetteljjko bepalingen maken over de vormen waarin de arbeiders door verteg Miwoordlgers die hnn vertrouwen bezitten aan de regeling van gemeenschappelÜke aangelegenheden deel zullen nemen en tot behartiging van hun belangen bjj onderliandelingen met do patroons en mot de organen van de regeering geraaclitigd zalien worden Is een wetsontwerp te wachten betreffende verlichting van de erkenning van rechtswege van beroepsvereenigingen Betreffende de oprichting van Vertegenwoordigende lichamen van do arbeiders kamers van arbeid tot vrije en vreedzame uiting van hunne wenschen en bezwaren ook jegens de overheidspersonen gelijk de Keizer beloofde Het centrum zal de regeering geen genoegen doen met haar aldus te herinneren aan de democratische vleng die het buleid van den Keizer in don beginne kenmerkte En daar ook de 80 suci tal demoi raten hun mond wel zullen roeren over het niet nakomen van de eens gedane beloften kan men belangwekkende beraadslagingen bvj deze interpellatie vorwnehten Den ideii Febrniiri 1890 werden do verordeningen van den Keizer openbaar gemaakt den 20sten Maart daaraanvolgende trad Bismarck die zich met hand eu tand tegen do verordeningen verzet bad als rijkskanselier af Het ge rncht dat hiJ den Keizer naar aanleiding van die verordeningen met dreigend gebaar een inktpot naar het hoofd heeft willen slingeren is juist dezer dagen op deugdeliike gronden gelogenstraft Misschien weet prins Herbert von Bismarck echter nog wel in den Rijksdag belangwekkende historische bizondcrheden uit die dagen mede te deelen Ook het anti socialistische arbeidscongros te Frankfort waarop vele katholieke werkliedenvereenigingen vertegenwoordigd waren beeft gelgk men zich zal herinneren onlangs aangedrongen op uitvoering van de Februariverordeningen Maar ter hoogste plaatse schijnt men er liever niet meer van to hooren De onafhankelijkheidsparty in de Hongaarsche Kamer heeft besloten den strgd tegen de regoering te staken en de obstructie niet langer voort te zetten Dat is een groote overwinning die het kabinet Tisza heeft behaald De uit Budapest ontvangen tele grammen melden over de geschiedenis van dit besluit der Kossnth party het volgende Vrgdag hield de Kossnth party een bgeenkomst die den geheelen dag duurde en eerst tegen middernacht eindigde met het resultaat dat de vrienden van den vrede óg vreugde te kennen zijn waardencollega hieraan te trelfen Mijn vriend mot 1 zeker opgehouiien zijn voegde hij er bij want ik wacht al een uur te vergeefs op hem en daar ik zoo alleen zijnde mij begon te vervelen dacht ik er al over om maar naar Neuenburg terup te keercn Het was zeer begrijpelijk dat na wcderzijdsche voorstelling door Frita Harttvig de weduwe Rummler diens chef uitnoodigde aan hun tafeltje plaats te nemen welke invitatie deze natuurlijk aannam De lieer Bchikaro bleek een aangenaam onderhoudend mensch tn gezelschap te zijn maar met alle voorkomendheid tegen mej Martha wi t hij toch die gesprekken ter tafel te brengen welke de weduwe het meest boeiden Toen Martha een boottochtje op het meer voorstelde waar haar nioeder uit vree voor t water op tegen was deed hij een goed woord voor de jonge lui en verzocht de we luwe als zij dan bepaald aan wal wilde blijven sich dan zoolang met lijn gering gezelschap tevreden te willen stellen Hij deed dit op zoo n innemende toon en zag daarbij de weduwe zóó smeekend aan dat deze haar toestemmir gaf en de jonge lui hun gang liet gaan Een hartelijken handdruk van Hartwig en een dankbaren blik van Martha beloonden hem voor zyn beroiddelmg Met welgevallen keken de achter blij venden het paartje na en Schikora zei Waarlijk eeo schoon meisje uw dochter en als t ware uit uw gezicht gesneden Als ik het genoegan niet had g had u te lecreo kennen zoa ik hur voor een jongere overwinning behaalden Met 45 tegen 28 stemmen werd een voorstel van Franz Kossnth aangenomen dat eerst door den leider der onafhunkelijkheidsparty aan de goedkeuring van Tisza was onderworpen Daarin werden twee eischon gesteld dat het besluit omtrent het houden van dubbele zittingen niet zal worden uitgevoerd en dat du min president verklaren zal dat het recht der na tie lip de invoering der Hongaarschc taal ook ia het leger door do wet dus door de kroon in voreeniging mot de volksvertegenwoordiging zal worden erkend In de I aterdag gehouden byeenkomst Van het Hais legde Kossnth dit besluit van Zfln party aan de Regeering voor Hy woes er op d tt dit geen szins beteekent dat zgn parlg de wapens zal neerleggen maar dat zy bereid is om de obstructie te staken indien liiire beide eischon door de Regeering worden eikend Graal Tisza kreeg onmiddeliyk daarop het woord voor eon rogeeringsvorklaring zgn standpunt nileeiizetteude zeide du minister president dat hy bereid is het besluit over het houden van dubbele zittingen te la ten vallen een hervorming van het kiesrecht voor te stellen en dat hg geen bezwaar heeft om het standpunt van de Kossuth party in de quaestie der commandotaal dat ook zgn standpnnt is door de volksvertegenwoordiging m oen kamerbesluit te doen vastleggen Deze verklaring werd met luide Eijenkre ten begroet Do volkspartg en de groep Szederkenyi die eveneens aan de obstructie deelnamen zgn thans to zwak om die alleen door te zetten Bonne mine a mauvais jeu makende verklaarden ook zg voorloopig van de obstructie te zullen afzien Kn daardoor is de vrede over de geheole linie hersteld ♦ Het nieuwe Spaansche Kabinet dat zoo in alle haast voor s Konings bezoek aan Lissabon ineengezet moest worden is dan ten slotte toch door Maura gevormd De nieuwe premier Manra is een man wiens optreden eenige jaren geleden met veel verwachtingen werd ge ien doch hg heeft daaraan niet beantwoord Hy had van zich doen spreken als voorstander van een revolutie van boven ten einde te ontkomen aan een revointie van onderop Van alle door hem zeer urgent geachte hervormingen kwam echter niets toen hg achter de groene tafel zat Thans heeft hy het vertrouwen des volks dan ook verbeurd en zyn Ministerschap zal aan Spanje geen beterschap brengen van de steeds dieper en dieper invretende organische kwalen waaraan dit land lydt zuster van u aanzien Waarlijk f En ik denk altijd dat men raij voor een oude vrouw aan ziet Och dat kan u geen ernst z n daarvoor siet u er voel te frisch en blozend uit en menig bleekwangig dametje kan u om uw gezond en bloeiend uiterlijk benijden 01 wat gezondheid en levemtlust betreft ga ik nog voor monige twintigjarige niet op zij maar wat helpt mij dat f ij luchtte hoorbaar i laX misschien zoo heel lang niet meer duren dat ik als grootmoeder oDherroepeÜjk tot de oudjes behoor Uw dochter zal dus spoedig trouwen is ze nog niet ern jong Ruim achttien jaar Denkt n dat het nog te vroeg is Ik veroorloof mij niet dit te beoordeelen maar ik geloot wel dat ik als het geluk had huisvadt r te zijn mijn dochter vóór haar eenentwintigste jaar geen huwelijk zou laten sluiten AU men zooveel ongelukkttje gevolgen van te vroeg gesloten echlverbintenisseu gezien heelt Daar hebt u wel gelijk in en deze verloving is ook veel vroeger tot stand gekomen dan mij aangenaam was It geloot echter dal die Hartwig een fatsoenlyk jongmcnsch is of vergis ik mij soms hierin Zeker niet waarde mevrouw hij zal uw doch ter op de handen dragen en voor u een beminnenswaardig schoonzoon tyn Ja maar van liefde en beminnelijkheid kan men niet leven Is hij ook wn degel k man van nlun l Veel levenskracht is dit Kabinet ook niet toe te kennen daar het behalve de liberale en Republikeinsche oppositio altgd Villnverd en zyn groep tegenover zich zal zien Zoolang het niets beslissende voorstelt tal men hot wel laten zitten maar zoodra het aan de uitvoering van zgn program begint waarop ongeacht den econumischeu toestand van Spanje leger on vlootuitbreiding ala nummer eon staan dan zgn zyn iêgta ongetwgfeld geteld W lullen dan waer een wisseling van personen krygon mMr niet zoo lang ton minste Koning Alphonsns niet het ingrypend besluit neemt waartoe hg nog niet in staat was om met geheel nieuwe mannen het schip van staat in eun geheel nieuwen koers te ttureu Naar de correspondent te Konstantinopel van de Kliln Ztg verneemt hebhen de Russische en Ooatenryksch Hongaarsuhe regeeringen nog niet gerepliceerd op hot jongste antwoord van de Porie Vermoedeiyk echter zullen de beide mogendheden ilch in den looji dezer week met een nota tut doTurksche regeering wenden In die nota zallon ook de beide civiele ambtenaren worden genoemd die voortaan toezicht moeten uitoefenen op de bestuursdaden van Hilrai 1 u Hja Deze beide ambtenaren zullen door den Sultan ofücieol moeten worden aangaateld Of in de nota reeds de otllcieren zullen worden aangewezen die aan het hoofd worden gesteld der gendarmerie in Macedonië valt te betwyfelon Men gelooft dat aan het hoofd dor gendarmerie oen Italiaan zal worden geplaatst Dit zou dan ais een concessie van OostenrgkHongarge en Roeland aan het adres van het Kabinet Gioletti zyn op te vatten Italië toch voelt zich door hot succes der Balkan politiek der beide andere groote mogendheden in zgn belangen geschaad en moet op de een of andere wgzo worden tevreden gesteld Ook gaat het gerucht dat zal worden beproefd zooveel mogeiyk Engelschoulftcieren voor de gendarmerie te winnen President Roosevelt opende gisteren te Washington de gewone zitting van het Congres met de jaarlgksche boodschap Naar aanleiding van den strgd over do trust zei president Roosevelt dat zeer veel gedaan was door de oprichting van oen departement voor Arbeid en Handel welks doel is inlichtingen te verschaften aan ds uitvoerende macht en het Jongres in staat te stellen wetten uit te vaardigen om te voorkomen dal weinigen bevoorrecht worden O ja althans zoo lang hij onder goed toezicht werkt Een sombere trek verduisterde t gelaat der weduwe terwijl zij vroeg t U denkt du dal hij ongeschikt is zelfstandig op Ie treden Hm ik voor mij belwijfel het Niet dat hij achteloos is of dat hem ijver ontbreekt maar iemand van zijn jaren heelt meestal nog niet het bewuitzijn van verantwoordelijkheid enden ernst die voor het hoofd eener zaak vereischlen zgu Mevrouw Rummler legde haar koekjo neer t scheen of haar lust voorbij was Nu voor een windbuil is mijn geld te goed zei ze Om rodswü mevrouw riep Schikaro schijnbaar verschrikt u moet me niet verkeerd begri en Ik denk er niet aan ie s ten nadeeie van mijn jonnen vriend te zeggtn en het zou mij leed doen ala een eenvoudiK gezej de tWmdt u maar niet op mijnheer viel ze hem bits in de reden lOp een bloot gezegde tal ik geen bestaanden ofstand verandertn maar u die het goed met Frits schijnt te mcenen geeft mij ttch door uw opmerkingen veel to denken Ik zal hem nof wat nauwkeuriger nagaan en mijn dochter behoeft met haar huwelijk ook geen haast te maken Zij brachten hun gesprek op andere onderwerpen over zoodat de jonge lui die met van vreugde stralende gezichten terug kwamen hen in druk diiours vonden Wardt vervolgd