Goudsche Courant, vrijdag 11 december 1903

Voor de lange Winteravonden bestaat er geen aangenamer en goedkooper ieetuar dan de verbalen van de beroemde Imerlkaansclie lleleeilves IDE T77 ILS03 S lejer nummer met een fraaie in eter kleuren gedrukte plaat op het omslag beval een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen dns 64 kolommen drnks en kot $ ileehtl per complete Roman f O cent LEB8T hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste Boevenbolen in Amerika binnendringen LBB8T lioe de beide Wilsons zich vermomd in bet meest gevaariyke donkere NewYork begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten te snappen LEBST hoe de beide WiUons alle geheimzinnige diefstallen en moorden aan het licht brengen en de da ders aan het gerecht overleveren V gmaal er bestaat geen Êéeleméer Lectuur voor slechts f O c iifi een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwisscl Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau van ons Blad verkrggbnar zQn No 1 De Wilsons en het gebeim van de bank De opsporing van het gestolen millioen No 2 De onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilson I gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje Het geheim van de Tombs No 4 De Wilsons op bel spoor van de grootste oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder No 6 Do Wilsons en de Boeven in het donkerste van New Vork No 7 De Lokvogel van de Wilsons De Boeven v n het East End gevat No 8 De Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiumscbnivers Do gele duivels van China No 10 De Wilsons in de bolen van New Vork Het geheim van lohn Btreel No 11 De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en bet Boertje Ie New York Een lastig geval In Bowery Lann No 15 De Wilsons en de Maildieven No 16 De Wilsdn en de Koning der Bandieten Noi jJ de Wilsons en de verdwijning van de Millionnair Hare De Koning valWRonanza op de pijnbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden band No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat De valsche Kftartspelers van Cliirago OOOOO00€MH OO0OOOOO Men verwacht dat Japan daaraan goedkeuring zal hechten en dat dan de geregelde toestand hersteld zal worden in UostAiie In de boodschap door pfe ndent Boosevelt tiin het Congres te Washington gezonden i dit jaar weinig wat de aandacht trekt Er staan ongeveer dezelfde beschouwingen in als verleden jaar omtrent de maatregelen welke genomen dienen te worden om de trusts te houden binnen de perken door het algemeen belang voorgeschreven on de noodlakeiykheid voor de sltaten om een sterke marine te bezitten De verhoudingen met andere natiën laten op het oogonblik niets te wensclion over enkel zou hetgeen de pretidcnt over de Panama quaestie zegt cenige belangstelling kunnen inboezemen Maar in zijn verdediging van de door hem gevolgde politiek ligt niets onverwachts en nieuwe argumenten worden ook niet bijgebracht Voldoening schenkt algemeen de warme lofrede op het Haagsche lloi van Arbitrage en s presidents uitspraak dal het beroep van zoovele naties op dat Hof voor de regeling van de gasckillon uit de Venezolaanscho quaestie gerezen een merkteekon zal blijven in de geschiedenis van Arbitrage Dit beeft xeer zeker zijn beteckeni Verspreidt Upiichten KlUXKKlJK Bij do manifestaties te Ijyon werden nog gewond con dame en twi o stakers Do agent liion werd door een steenworp gekwetst aan den recbtcrslaap Dinsdagochtend staakten weer lUOOO stoffenververs te Lyon Alle fabrieken zjjn gesloten met nitzondcring van de voornaamste die van Oillet welke ttriiia besloot niet te ontslaan de arbeiders die tol halfncgcn werken Dit besluit gaf aanleiding tot een reusachtige manifestatie tegen de fabriek milet Omstreeks 7000 stakers begaven zich in gesloten gelederon daarheen zonder lawaai echter üoen enkel injiident bad plaats Ken nieuwe staling h Dinsdagmiddag uitgebroken in de tabriok Debichi te Ilcnnehont De eiscb was verhoeging van loon De toestand te Mazaraet is nog onveranderd Zingende trokken de stakers door de straton Oendarmen bewaren de orde enkele huizen worden bewaakt Te Ht Klionne worden twee onderofflcieren gevangen genomen omdat zg in de k xcrne voor de verzamelde manschappen de Internalionole het socialistisch revolatielied zongen De heelc compagnie kreeg kwnrtiorarrest Knüeland De handelsbladen te Liverpool verklaren dat een der grieven van Engeland tegen Thibet is dat de ondordanon van den groeten l ama geen thee betrekken uit Kn gelschlndie maar dit product alleen nit China laten komen In het rapport van don Kngelschen consul Casemant in den Congo is sprake van wreedheden gepleegd op de terreinen van de Abir Hier waar de zetel der maatschappij van de Abir gevestigd is verklaart men dat genoemde consul nooit op do bezittingen dor maatschappij een voet beeft gezet Naar de St James Uazette meldt komt bet Parlement 2 Februari weer bijeen DuiTSOIII Atll Uit Berlijn wordt bericht dat kapitein Usedom commandant van bot keizerlijk jacht Hohenzollern Zaterdag bevel heeft gekregen om zich gereed te honden voor een tocht naar de Middellandscbe üee Wairschijnlijk zal het jacht koers zetten naar een Italiannsche haven wanneer de artsen den invloed van het zuidelijk klimaat op s keizers gezondheidstoestand hebben geconstateerd DKNÜXAKKIili Uit Kopenhagen wordt gemeld dat bekend is wien ditmaal de Nobelprijs zal ten deel vallen De pr js vooi natunrkunde zal verdeeld worden tusschen den heer en mevrouw Currie voor do ontdekking van het radiam en Becquerol voor de ontdekking van de radinm mralen De prijs voor letterkunde zon toegekend worden aan Bjfirnsterii Bjórnson BINNENLAND STATËN GENEUAAI T H K K It K M S n Êt H Zitting van Woensdag 1 December Het algemeen debat over de Begrooting van Justitie wordt voorlgoioL De hoer Verhey betoogde de urgentie der pahicele herziening van de militaire rechtspleging in t belang van een betere regeling der rechtsmaéht yin den militairen rechter Op deze ho ziening wacht ook invoering der militaire straf o tacbtwetten Spr wenscbte onder meer nog strafbedreiging tegen verwaarloozing door onders en voogden Hiervan vtïtwaclitto hjj goftde preventieve werking De lieiir Van Sasse van Ysselt kwam op tegen Mr Troelstra s bescholdiging over ongestraft gepleegde malversatién balansvervalsching en niet naleving der stataten door dirccleor en commissariK en der Noordbrabantscbe Bank Uuk aciitte spreker volkomen gerechtvaardigd de benoeming van Ur Van Leeuwen proHidunt commisaaris der Kjswjlksche verffabriekcn tot curator in het faillissement der bank Hij protesteerde tegen Mr Troel tra bescbaldiging dat Mr Van iioeawen zou geweten hebben van gepleegde malversation De heer Van Helsdingen drong aan op het nemen van maatregelen tegen inbreukmaken op het vereenigingsreeht en tege i gedwongen winkelnering De heer Diiymaer van Twist wenschte opneming van vertegenwoordigers der biunenschipperg In de staatxcommissie voor herziening van het wetboek van koophandel Mr WiUinge bestreed de bewering van Mr De Kidder dat in liberale kringen hel denkbeeld der wederinvooring van de doodstraf veld wint In de verbetering van het politiewezen en het tegengaan van liet drankmisbruik zag apreker beter middel om toe neming van misdrjjven tegen to gaan Mr Toeman Borgesius wenscbte ook krach tige wettelijke bepalingen tot regeling der aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamlooze vennootschappen Hij wees in verband hiermede op Duitschland waar direcli iiren en commissarissen met hun geheele vermogen aansprakelijk zijn Ook dn aanslclling van regeoringawege van accountants kan belpen iSpreker had gaarne gezien dat do Minister in de Memorie van antwoord een woord van verontwaardiging had doen hooren opdat de rechterliike ambtenaren bun naam niet zullen geven aan zwondclondernemingcn Ongewenhcht oordeelde spreker bet dat de Ministor aan Mr Treelstra inzage van liet dossier had gegeven terwijl do instructie geheim is Ue hoer Ketelaar wenschte dat in hetvervolg de vereenvondigdo spelling geenreden zal zijn voor weigering van de Koninklijke goedkeuring op statuten zooals tenaanzien der statuten van den Onderwijzersbond het geval was Do Ministor van Justitie verklaarde datin bot spoedig t verwachten Arbeidscontract ook zullen voorkomen bepalingen tegen gedwongen winkelnering De Minister gaf de besliste verzekering dat z jn plan is om in een spoedige saam te stellen Htaatscommissio voor wijziging van hot Wetboek van Koophandel ook op te nemen desknndigon op het gebied van binnenschip peru en binnenscheepvaart Onnoodig achtte de Minister wetswijziging tegen verwaarloozing van kinduren grove verwaarloozing is reeds strafbaar Wanneer de wetsontwerpen van s Ministers werkplan in staat van wijzen zgii zal hii de materie der naamlooze vennootschappen het eerst ter hand nemen De Minister orkent onvoorzichtig gehandeld te hebben door Mr Troclstra inzage te geven van dossiers Hij rekende er echtor niet op dat die afgevaardigde namen zon noemen Een volgend maal zal de Minister zich driemaal bedenken Bestuurders en Jommissarissen van de Noord BrabantsQhe Bank zijn zelf slachtoffers Verdachtmaking dier personen keurde de Minister af Het accountaiitswezen en andore ter sprake ge braclite punten zullen bij de herziening der wet op de naamlooze vennootschappen worden geregeld De Kamer benoemde bü tweede stemming tot coraniiesgriffler vacature Von Weiier Jhr Mr F Beelaerts van Blokland thans commies van het hoofdbestuur der posterijen mot H stemmen tegenover Jhr Mr Dr Van Karnebeek adjunctcommivs van koloniën die 42 stemmen verkreeg Bij liet voortgezet jnstitie debat verklaarde de Minister dat spoedig kan worden verwacht een ontwerp betreffende de militaire rechtspleging Gtemenffde Bei iehten Dinsdagmorgen had in de Alexanderskazerne in Den Haag een uitgebreid onderzoek plaats naar diefstallen door middel van valscho sleutels van aanzienlijke bedragen nit de kas van een der eskadrons huzaren gedurende geruimen tgd gepleegd Daartoe verschenen aldaar 2 officierencommissarissen vergezeld van den auditenrmilitair en diens substituut Na verhoor van getuigen en bot passon van verschillende slontels op het eskadronsbnreau is een korporaal der huzaren scbrjjver opheteskadronsbureau per celwogen naar bet Huis van bewaring brergebracht Men meldt uit Oorinchem Dinsdagavond te ongeveer 9 uren brak er oen herige brand uit in de schoentabriek van den beer f v d Miessen Özn op de Groenmarkt Binnen eenige minuten was de geheele brandweer met atoom en alle andere spuiten benevens die van het garnizoen ter plaatse Om 10 uur nam de brand in he vigheid toe Met de machtige stralen der spuiten werden do vlammen beteugeld en wist men de belendende perceelen te behouden Om 11 uur was men den branl meester Ken groot gedeelte der fabriek is uitgebrand Er kon weinig gered worden zoodat de machines en de gefabriceerde voorraad verloren gingen Do oorzaak van den brand is onbekend Een uur nadat de fabriok gesloten was is de brand ontstaan Verzekering dekt de schade Men schrijft uit Veenendaal De Veenendaalsclie coöperatieve vereeniging De Volharding opgericht door fabrieksarbeiders doch waarvan ook anderen lid kunnen wezen keert over t laatste jaar 1 + pCt nit voor gewone winkelgoederen en 10 pCt voor steenkolen Er bestaat te Veenendaal nog eene groote coóperatiov vereeniging opgericht uitsluitend door en voor arbeiders der groote fabriek de Groote Spinnerij Nog bestaat er eene coöperatieve bakkerij eene coöperatieve slagerij en thans is men bezig met de oprichting eener coöperatieve mannfactnur en confectiezaak Kerst had men beproefd een vereeniging te vormen die van de bestaande groote manufacluriers zou koopon tegen een vooraf bepaalde korting De laalsten hadden reeds eune zekere korting toegezegd doch na intrekking daarvan word tol oprichting van een eigen coöperatieven winkel besloten Ken en ander mankt dat te Veenendaal eene steeds voortdurende spanning en af scheiding bestaat tusschen fabrieks en andeie bevolking Trouwens in reeds oudere atscheiding worlell hel beslaan der coöperaties ïe Soerabaja is zoo verhaalt de Soerabaja Cl Maandagavond 9 November een bij den heer Blijenburgh woonachtig Chinoesch meisjö naar schatting 14 of 15 jaar oud weggeloopen en tevergeefs werd naar baar gezocht den volgendon morgen word in de woning van een overbnnrman den boer Rijcke klerk van het parket huiszoeking gehouden blijkbaar in verband met het verdwijnen van het kind maar er werd niets gevonden Volgens anderen woonde het meisje een beauté zeer gesoigneerd opgevoed en veel aan muziek doende de lessen van do H B S volgend de dochter van een voornamen handblaar thans tydelijk in C liina vertoevend bg haar moeder doch kwam zjj veel bg de familie Blgenbargb De moider bad opgemerkt dat een barer Cliineesche tokübedienden min of moer het bof maakte aan haar dochter die zich zulks liot welgevallen en voor alle eventualiteiten zond de oude vrouw dien bediende weg kort daarop eclipseerdo haar kind De moeder wier echtgenoot groote zaken dQet met de firma ltei ss en Co nep de hulp van deze in waarop men vergezeld door een paar Cbineezen op eigen gezag huiszoeking deed bij den verificateur der in en uitvoerrechten en accijnzen Meijer maar zonder eenig gevolg Do heer Meijer dan heeft een aanklacht ingediend bg den officier van justitie waarop do heer ïextor de chef der firma hem f 1000 bood voor de intrekking van die klacht De heer Meijer wilde echter er niets van weten Men vermoedt dat het Chineesche bakvisclije gevangen is door haar amant den weggejaagden tokobediende Nu op het eiland Tolen de suikerbietencampagne is geëindigd is ook de arbeid op het veld gedaan Het werkvolk heeft niet veel meer te doen dan in groote troepen op de hoeken van straten te staan en er zijn er maar weinigen die met spitten ot dorsehen nog wat bezigheid hebben De boeren zitten zich op hunne hoeven en hoefjes te vervelen niets nitvoerende dan een klein getal koeien en eenige paarden verzorgend Die verlatenheid van het veld brengt menigen strooper op het denkbeeld om bet oudbedrgf weer ter band te nemen De jachtopzieners en politiemannen mogen hun waakzaamheid verdubbelen of zelfs verdrievoudigen het verhindert niet dat menige haas door strik of geweer deii dood vindt Op een der dorpen van het eiland bestaat eene stroopersvoreeniging natuurlijk een geheime die wekelgks contributie inlegt ten einde daaruit de noodige gereedschappen geweren lichtbakken eni te betalen en ook eventneele boeten Intusschen schjjnt vooral het dorp Scherpenisse het brandpunt der strooperij te zijn Sedert de laatste tien jaren heeft men daar telkens conflicten tusschen politie en stroopers een ijverig en moedig jachtopziener aldaar beeft al heel wat avonturen doorleefd en is doorkwaadgeiinden menigkeer benadeeld en gesud doch meermalen zgn personen die op verboden jacht betrapt werden in arrest r bracht Zoo ook in de vorige week de jachtopziener die te Hcherpenisse ook lantaarnopsteker is was op een avond na 10 uur aan den racd van de bebouwde kom der gemeente bezig de lantaarns te blusscben toen hij in do verte in den polder een verdacht licht ontwaarde Een uur later was hjj gewapend in het veld en ontdekte hy inderdaad eenige stroopers die bezig waren hun slag te slaan Allen namen snel de vlucht ook de man dié het licht een automobiellantaarn droeg doch deze was daardoor het geraakkelijkst in te balen Na eene hevige worsteling gelukte het den man meester te worden waarna hij in het arreslantenhok werd opgesloten N V d b Men meldt nit Almelo Door elf van do veertien oud verpleegdeu van het weeshuis dor Herv Gemeente alhier die in bet rapport van den inspecteur van politie genoemd zgn is een schrijven gericht aan de regenten van dat weeshuis waarin lij verzoeken alsnog door hen gehoord te worden Daarin schrijven zg o a Ondergeteekenden achten zich verplicht ook voor U alle feiten aan het lichl te brengen zoo ÜEd Regenten ten minste niet doof beat voor dé vreeselijke schandalen welke hier jarenlang den schepter hebben gezwaaid over het Ned Herv Weeshuis Welnu Heeren Regenten toont on nu eens of dit schandaal IJ ter harte gaat Denkt eens na Het geldt hier onderlooze kinderen die bun alles hun ouders zagen wegge nomen die hnn troost bun ouderliefde missen die ailea verloren wat hun dierbaar was Toont dan nog een beetje menschelijkheid en hoort ook ons en straft dan alsnog de schuldigen die de kinderbeul hebben gespeeld over de oudorlooze kinderen Waarschijnlijk naar aanleiding van dit schrijven zijn een viertal der onderteekeuaars oitgenoodigd op do vergadering der regenten te komen om gehoord te worden Deze hebben echter geweigerd aan die uitnoodiging gevolg te geven tenzü alle onderleekenaars van hel schrijven gezamenlijk worden gehoord en dan in buzjjn der politie De justitie zet nog steeds het onderzoek in deze zaak voort De berichten van overstrooniingen en andere gevolgen van bet slechte weer in Italië blijven aanhouden Te Belluno is 48 uur lang sneeuw en regen gevallen waardoor de rivieren schrikbarend boog stegen De telegrafische gemeenschap is op vele plaatsen verbroken de treinen komen overal ie laat Op Sardinië heeft men wegens overatroomlngen den veldarbeid moeten staken Te Terralba is een huis ingestort waarbij wee kinderen verpletterd zjjn Bjj Prato slaat hot land over dertig kilometer blank het lijkt een groot moer Kn ook in Istrië Gradiska enz heeft bet water verwoestingen aangericht Kortom hel gebeele Apenijnsche schiereiland en de naburige streken hebben om zoo te zeggen in de ellende gedeeld De Fakkel meldt dal zeven stokers te Willemsoord op last van den schout biJnacht gestraft zijn met vier etmalen pro voostarrest ter zake van Een handeling plegen welke met de instandhonding eenor goede krijgtucbt in den dienst ter zee niet is overeen te brengen door als lid van bet hoofdbestuur van den Bond van actief dienende stokers bg de Kon Ned Marine Goetgeluk toe te laten of althans niet te beletten dat in nummer 6 eerste jaargang van bet geheel of gedeeltelijk voor rekening van den Bond uitgegeven maandblad De Fakkel ongeteekende artikelen als Afdoende maatregelen en 0p visite voorkomen waarin de handelingen van superieuren op hoogst oneerbiedige wijze beoordeeld worden en dit niettegenstaande de waarschnwing dienaangaande tot het toenmalige boofdbestnur na verschijning van nummer 3 van dat maandblad gericht Niet naar Znid Afrika I Als een waarschnwing voor al te ijverige emigranten naar Z Afrika kan dienen onderstaande bloemlezing uit een brief geschreven door den ex voorzitter der afd Dordt van den Nederl Kalk en Steenbewerkersbond F B Goens Na eenige gewone mededeelingen schrijft hg Nu zal ik u eens vertellen hoe hier op dit oogenblik de toestand voor den werkman is in één woord slecht Er ie geen werk te bekomen Zelfs goed Engelsch sprekende linke timmerlieden die 8 maanden hier zijn en direct bjj aankomst werk vonden loepen reeds wekenlang werkloos Schr ver vertelt dan verder hoe duur de levenswijze er is en geeft als oorzaak dat er too weinig werk is op dat de banken geen geld willen disponibel stellen om te bouwen wat weer zgn oorsprong in mgnkweatles zon vinden Scbr heelt door bijzondere hulp werk ekregen maar dat is volgens hem één nit daiiend Hg ra idt ter slotte ieder aan die plan mocht hebben thans over te komen daarmede te wachten tot de tgden beter zgn Hij belooft zoodra zulks het geval is het te zullen melden Deze brief werd verzonden nit Kraaifontein een klein uur sporen van Kaapstad en teekent dns voldoende den hnidigen toestand De Frankf Ztg doet het volgende verhaal van den gisteren vermelde moordaanslag door prinses Elizabeth von Windischgrklz gepleegd op de geliefde van haren gemaal Prinses Elizabeth die den 27 Januari 1902 dus nog geen twee jaar geleden gehuwd was met prins Otto WindischgrStz bad reeds lang vermoeden dat baar gemaal er een ma itresse op na hield de genoemde tooneelspeelster FrI Ziegler Dezer dagen meende zjj reden te hebben om te gelooven dat baar min en genoemde actrice een samenkomst zoul n hebben in een villa die laatstgenüomde nabij Praag bezit villa Wersjowitz Dit was haar genoeg om naar het buitenverbiyf te snellen en te trachten de beide gelieven te overvallen Zoo deed zg dan ook maar op Wersjowitz aangekomen zag zij zich den toegang versperd dear een lakei die de wacht hield De prinses trok een revolver en vuurde op den dorpelwachter dien zij slechts licht verwondde maar die tegenover dergelijke argninyiten zijn post ontruimde en een goed heenkomen zocht Daarop drong prinses Elizabeth het vertrek binnen waar z j baar man en ziJn minnares vermoedde en zij vond hen daar inderdaad Zü lotste toen twee scholen op FrI Ziegler die zwaar gekwetst neerzeeg en later werd overgebracht naar een in de nabgheid gelegen heelkundig kliniek Prinses Elizabeth is even twintig jaar zij werd den 2den September 1883 te Laxcnburg geboren Als meisje Wfis voor haar geen gelukkig leven weggelegd de vreeselyke dood baars vaders waarvan de bizonderheden haar niet onbekend bleven werd gevolgd door de droevige tamilietwislen die de genegenheid van haar moeder voor graaf Lonyay nillokle en w laruil de onverzoenlgke veete tusschen koning Leopold en zjjn dochter geboren werd Door zgn toestemming te geven tot bet bnwelgk zijner kleindochter met den door haar innig beminden prins Windischgrilz hoopte Frans Jozef die zeker liever een huwelijk met een lid eener regeerende familie had gezien haar als gehuwde vrouw het geluk te geven wat zg als jong meisje te kort was gekomen Binnen twee jaren van haar howelgk beeft prinses Kiizaheth tot de ervaring moeten komen dal de rampspoed in hel huwelijk barer moeder ook bestemd was de hare te worden Stadsnieuws GOUDA 10 December 1903 Gisteren avond had de Verg plaats van de Afd Gouda van l Ned Ond Gen Nit eene belangrijke discussie werden de antwoorden vastgesteld op de Pensioenvragen van t Hoofdbestuur De rekening en verantwoording van den Penningmeester werd nagezien en onder dankzegging goedgekeurd Vervolgens werd de Heer H E van der Roer als lid in t Bestuur der Afd herbenoemd Eindelijk werd nog de stemming gehouden voor een lid van t Hoofdbestuur waarna de Voorzitter de Verged na rondvraag sloot BiJ de gister te Amsterdam door het departement van koloniën gehouden aanbesteding was o a als minste inschrijver voor perceel 12 hennep touw garen werk en koord de Goudsche Machinale Oarenspinnerij alhier voor 1 2066 77 Aan het gebouw van bet hoofdbestuur der posterijen en telegrafie te s Gravenhage ia gister 0 a aanbesteed de aanleg van een Ign langs den Staatsspoorweg tusschen Deventer en Zwolle alsmede het bijspannen van twee draden aan eene Ign op het stationsemplacement te Zwolle Minste inschrijver H Baas te Waddiuxveen voor f 2819 Rechtzaken Naar de Amb Ct verneemt is door den officier van jnstitie te Arnhem booger beroep aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank waarbjj eenige boerenknecbts nit Lnnteren ieder zijn veroordeeld tof 3 maanden gevangenisstraf ter zake de aanranding van een meisje aldaar Voor de Arrondisaements Rechtbank te Maastricht stonden gister terecht vier mgnwerkers nit den omtrek van Heerlen beschuldigd yan openlijk met vereenigde krachten geweld te hebben gepleegd tegen den stationschef te Scbaosberg Beklaagden waren den 2óen Augustus in beschonken toestand van een begrafenis gekomen en te Scbaosberg afgestapt Daar hadden zg aan het station alles in opschudding gebracht en den stationchet en de personen die hem ter hulp waren gesneld mishandeld Het O H was van oordeel dat tegen beklaagden een strenge straf moet worden geëischt omdat in gemeenten als te Schaasberg het gezag moet worden gebandhaald door één agent van politie en men alzoo weerloos staat tegen zulk ruw optreden Eiscb voor ieder der beklaagden 1 jaar gevangenisstraf 374 te staats loterij 2e K asse frekking van Donderdag 10 Dec No 8773 f 20000 15482 f 1500 Prijzen vnr f 30 259 4791 7516 10424 13112 15047 18006 80 4H 5 7943 10715 13211 95 18152 599 4926 8154 10971 66 15363 18484 624 mib 96 11 523 13419 1 5500 18619 1 5 W 5314 8318 76 13666 27 96 64 5517 8723 11631 13763 15727 19313 2251 5664 8809 11926 13876 1 5911 65 2624 5846 8926 51 88 16076 19488 2760 90 9388 12036 13945 16236 19950 2998 6079 9605 15 14189 66 20000 3022 6406 13 12405 14484 16361 20053 3 541 34 74 58 14582 171 iC 20681 82 6877 9811 12723 84 43 20905 3617 7237 10300 12864 1 5035 97 27 2e Klasse 3 Lgst No 16882 m z 1 5882 HABKTBERICHTBN Ooudft 13 Dec 1905 ORA NEN Hoewel ile koopliut bevre h gcnil was moiist men tocti door den grooten aanvoer lager atgevcn Tarwe Zïeuwsche 8 10 i 8 50 Mindere dito 7 15 4 7 60 Afwijkende 6 50 4 6 75 l oirtery 6 50 1 ƒ 7 25 Rogge euw sche 5 60 il ƒ 5 75 Polder 5 4 5 5 Buitenlrtndüche per 70 kilo 425 475 Gerst Winter 425 4 475 Zomer 4 10 a 4 50 Cbevallier 5 54 5 75 Haver per heet 3 4 340 per 100 K 1I0 625 4 7 Hennepzaad Inlandsche 4 iluitenlansche 5 50 4 6 Kanarieiaad 12 4 ƒ 14 iiooijaad 7 50 a 9 Erwten Kookerwterf 925 a io2S Nietküokende 4 ƒ Biiitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 90 a 6 20 Boonen bruine boonen 12 4 ƒ 15 50 Witte Bcsoiien ƒ 8 Paardeboonen 5 754 6 25 Oui veboonen 7 4 7 50 Maïs per 100 Kilo Bonte Araerikaansche 5 80 4 6 O leMa 5 75 H r 25 Cinqiiantine 7 25 4 7 50 VltsMARKr Melkvee weinig aaniroer handel matig prijKn minil Vette varken goede aanvoer handel vrijw 17 4 19 ct per jialf K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel dauw 15 4 16 ct per liilf K G Magere Biggen red aanvoer handel traag ƒ 045 4 075 per wcei Vette Schapen goede aanvoer handel traag 14 a 20 Lammeren geen aanvoel handel rnallg f i ƒ per halt Kilo Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug 7 4 10 üraskalveren red aanvoer handel geen a Fokkalveren ƒ 8 4 15 Kaas aangevoerd 46 partijen handel vlug ie kwal 26 4 28 ade kwal 23 ti 25 Zwaardere Boter red aanvoer handel red Goeboter 1 25 4 1 30 Weiboter i 10 4 1 20 Een buitengewoon Assortiment Dames en Heeren PARAPLUIES EN HANDSCHOENEN VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Televluum Ma 31 BEÏÏES VAN ROTTERDAM WOENSDAG 9 DEC L K H K Staattieeninaen Po T OAi Obligatien Ie Serie 3 Obligatien 2e Serie 3 58 SS Obligatlen Tabaksmonapolie leening Fr 2502 5000 4V 97Vi Rcsi 4 tn Obligatien Binnenl 1894 4 98 Obligatien bi Hope Co GR 626 1889 1890 4 95 AziK Japan Obligatien 1899 4 81 Prmineiali en SudeUjke fMnivgm Rotterdam Obligatien f 500 1000 18941897 3 88 TnduêtriuU en FinartcieeU Ondtmeminffen Schttldbr Voorschotb leEott 4 100 Hypotheek BankenPudb Ug Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Nederl Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Nationale Hypb 4 101 101 Pandb Overgselsche Hypb 4 99 Pandb Rotlerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 91 Pandb Nederl Hypotheekbank te Veendam 4 99 Pandb Westlandache Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 99Vi 99 Scheepvaart MaatBe iappijen Obligatien Hudig en Veder s Stv Mjj B 99 31 ijnboH ie Afaatfichappijen Obligatien Muller Co Alg Mijnbouw Mij 5 97 IXverten Obligatien Mij tot Eipl Laan van Mcerdervsort 1902 4 98 Aand Nienwe Afrikaansche Hanlelsvennootsch 90 HoKOiRijE Pandb Ver Pester Vat Erster Spare 4 98 Noord Amerika Cort v aand New Orleans gew 11 Piiau Corporation e Mortg Bonds Peruvian 6 87 Spoorwegleeiiingen NEDRRLiSD Gest Obligatien Nonjd Brabant Boxtel Wezel VaW J 87 Pole Aandeden Warschau Woenen 174 RususD Groote Spw Mij Z 625 Oblig 1850 3 80 Nooru Aherika Soulkern Pa ciftc Gew Aand 47 Premieteeningen NB0c U 4an Scboowhurglotén f 1 15 Beloie Loten Stad Brussel 1886 2 102 Markt A 88 Cloudn Itekroond ZUveren Medaille Nat Wedstrijd Leeuwarden Internat Kol rentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVKAIITfc S in Mantcla Costumes ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Kenze tot de meest concnrroerende Prijzen Burgeril ke 8taad GEBOREN 7 Dec Arnoldns Hendricus ouders J P DIkliooff en C M Lorjé 8 Johannes Jacobns ouders T van Steijn en K G den Edel OVERLEDEN 8 Dec M de Gnaf U d GEHUWD 9 Dec H Kooiman en C Gerbrands BeeuvUk GEBOREN Arie Peijen ouders P Hoogendyk en H Oudshoorn Cornelis ouders K van der Heijden en J van der Leci OVERLEDEN M van Dijk 1 j J Krak 93 j AI VEHTi iMTIi iN TE HlJim aan de Westhaven B No 149 HEEBEITHÏÏIS roet ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprijs 11 575 Dadelijk te aanvaarden Te bevragen bij J W SCHOUTEN T eleplioo iiiet ouda Abonneifent f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rfjis Intercommunaalbureau Op 15 Nov 1903 141 verkregen aanslnttingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT E I = S O O s TIENDEWEG 59 omvangen eene prachtige Collectie Hanglampen en iiaande Lampen IJANGLANTAAHNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KA H iLS worden onk in UUR g e reVen Ti HUl R 1 MEI of eerder HEERENHUIZEN OOOOOOJ met TUIN 6 Kamers ruime Warande Kenken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT Hi 258