Goudsche Courant, maandag 14 december 1903

c Geeiiüinklioest lieeii Influenza Maandag 14 December 1903 42s e JaargAüg No 0380 Om Ikiiikhocsl liiHuenza Borsl en li 4 laanilocnin f binni n den korist mogelgken tjd li doon genoten neemt onmiddeltijk de toevloctit tut de van oudH Iwkf iiilc hckr im lf pii wpfclillM focinile Superior DniivenBorst honig Extract M E 1 1 A 1 T n Ii nit de KoninklijkeMtoorafabriek DE HONINGBLOKM mimm tmum tenwS en Advertentielüud uoor Gouda en Omstreken Baptfa mmffiM H N VAN SCHAIK r Itt lSCHwW DEN HAAO Hoaeverand W Siim HM M oucfaMjrkM fa co TOoriil dftiBM n Kliulfncaatiiwifl atmuv i I wuian r tmm Ml iMVMl attt ir i Gomla Drtik ran A BBIKEHAN 4 Z ÜAJHES ZANOVERKENIOINO ARNOLD SPOEL Dir c tear de Hwr J H B SPAAN DEKMAN EERSTE OOl CEKT lWW 1904 op Maandag 14 l e einb r l9U t ie trond8 te S nnr preeie in do Z l Kt SSTMlN der Sociëteit ONS ÜKNOKUEN mot welwillende medewerking rin H H lD ité Holisten Mej JOH FKAN HHKN üupraan Den Hiag M PHINK K BRtHJN Alt Den Ha g De eer JOH MÜLDRR Tenor Den Haag D Hear A VAN DER TAI Bariton Delll Da Heer E VAN DANTZIH h Bu Oonda Pianoaceomiiagnenient 4a Heer A H BKUHÊKAMP Donatenri en Knnatl leden TOlgena programma Introdnctle en Tijkslboekjca bjj den Boekkandelaar 1 DE VEN Fiane nit het Magaiün der blrma OABRI I Ol ENBAUK VUMWILLIOE VERKOOPING te Q o va d a op MAANDAG U DKUEMBEK 1 H 3 v m 11 inr il da HAHVaaii aan de Markt aldaar ten OTtntaan van Notaris MONTIJN te Oonda van EE PAND ingoriclit voor WINKEIi en WOONHUIS met KKF PLAATS en HiOOTEN KEI DEH met ingang kinnonslmi en aan de utraat eer gnnatlg genitneerd aan de PfrafAnnon Gouilo H nu ÜO i mot eun vr i gang tot aan Iwt wator van de Peperstraat vooralen van Uu on Waterleiding en vele ge makken on bovattonde beneden flinke Winkelruimte dri Kamem Kenken on Plaata en boven groolo Voorkamer Acliterkanwr en tweo Slaapknmcri en gruoto Zolderii met DienHtbodonknmor Vorlmnrd tot 1 Moi lllOt aiin Moj do Wed V W GiKKEK voor iio per jaar To beiicbtigeii d i laatate werkdagen i t do verknoping van 11 ii en op den dag dof veiling van 11 nur Breeder bü biljetten en nadere inliclitingcn ton konloro van Notaris MONTIJN voornoemd aan deu Kleiweg te Uouda IIII ii IB ketVbHUdlTINUH MAUkZIJN De Avondster DabbdlB bnnrt Telinr 117 Zyn hellen ontvangen ren mooie rolleclie NIenw Slyl iasmoenleB lirodds m Balioiis Verdor voufhandün oon ruirac l euao GASKOQKAPPARATEN m EN PüTROLEDlIACHELS Eenig adro voor OAWiLOKIUfHTBKNÜOüniDIIEDEN Boliod on degolok Indien U dan van goed licht houdt i dit jo rare adres Aanbevelend M M VAN L00 Aanlegger van Oas on Walorlpidirg Zriiiiw en Ylaatflijdpis vonlt lic oreitnigingi ala eeu wetkelüke halp UI dun nood hei boek iSaeid eKrex uubofoleuf Na mi ttng t vm adretber bnofkwrtwofjt I t IxHïkffi franco per poii to f Mouden ItHTr ULOKPOFI 8 tioekh Zaltbommol eranciera Flacons f 1 7 Vct 40 eX bj Firma WOl F jïljiïT aX bKim IDH o a A LATEDSTESK YAmv Y loO oiirfo E H VAN MILU Veerstal B I2ti te H m tn A UOUMAN Moerdnchl PINKSK NitHwtrktrkad IJêtl A N V4 ÜEH SKN SeJoonAorro J ÏH TÜUKKN floji p B V WMK OwfeiMW A SL HEKB llaaitmkt V W t KOK Oudfumi K ns om HKIIDBN te Kemwijk V v o 8Pf K MotrcapeUt I v u STAlt Wa tenten Wed A H0L8T Wttddbiqnttn M KOLKMAN Waddttingeto P A on UltUUi Oudêmiter D JONUÜ OmUaaUr J P KASTBLEIN PoUhrotktrdam D BIKKE e BnKl op Voor de lange Winteravonden bfiHtaat er green aangeuamer en ffQfdkQOper teeittHt dan Ie vfirlialon van do beroemde iiierlkaaiiicbe llefccilves IDE T IILS03 TS leder nammer met oun fraaie a eler kle rem gedrnkte plaat op liet omslag bovat oen compleet verbaal van 1 2 pagina s gedrukt in 2 kolommen dos 4 kolommen drnks en k0êt êlecUê per complete Roman cenfa LBKST hoe de beide Wilsons niet ware doodsverachting de grootste Boevenholen in Amerika binnendringen i EEST hoe de beide Wilsons zich vermomd in liet meest gevaarlyke donkere New York begeven en met ongeëvenaarde slimheid de misdadigers weten Ie snappen liKKST iioe do beide Wilsons alle gehoimsinnige dielstallen en moorden aan het licht brengen en de daders aan bet gerecht overleveren Hagmaalê er bestaat geen boeiender Lectunr voor slechts f O ccNff een completo Bomnn Naar bniten alleen tegen inzending van Postzegels o Postwissel Hii ronder volgen de Titel van de Romans welke aan het Burean van S ons Blad verkrijgbaar zjjn No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het ge stolen mlllioen No 2 Do onschuldig tor dood veroordeelde door de Wilsons 4 J gered Do ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje è Het gkheim van de Tomb No 4 Do Wilsons op het poor van de grootste oplicbtstor van Londen No 6 De Wilsens en liet geraamte in den Keldur fo t De Wilsons en do Boefcn in het donkerste vnn Ncw Vork No 7 lie liOkvügel van de Wilsons De Boeven van hot East End gevat No 8 Ite Wilsons en de valsche spelers No 9 De Wilsons en de Opiumschnivers De f gele duivels van China No W Do Wilsons in de holen van New Vork Hel geheim van John Street No U De Wilsons en de Koningin der Anarchisten No ld De Rcd Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No l X De Wilsons in doodsgevaar De Telcgramdieven No 14 Do Wilsons en het Boertje te I f New Vork Een lastig geval in Bowery Laon No 1 5 Do Wilsons endoMnili dieven No 16 De Wilsons en do Koning der Bandieten No 17 de Wilsons J en de verdwijning van de Millionnair Hare Do Koning van Bonanza op do h pijnbank No IH Do Wilsons in t Zuidon van Dakota De afgesneden hand Jj No Itf De Wilsons en de Zwarte Kal De valsoho Knarlapelers van Chicago iW l lW W lf W fl M H t r Ulploma n Oouit B roUfK i f VmiliI l rUCIlC 4 1 1 i j 1 TOl MMU Kbrtt MD wtluit ilwaie M PRAEPARATEN VAN PU trlvrlaf Mtiuwhoofb aS lar v rrttrkln tu slaktt of kraambed koortt Ur gerolvai OUXNALAROCHE fnRRUaiNKUX m bet bMiuriüer taetn Blocdfebrek Bleakmotit kwalto na Kiitiaolun iMftUd tm Vgrltrijgbatr m ftkcum É 1 90 o ƒ 1 I tf Al a OA vo dwani TcrBterkfn J MncenaamTkaHBMk voord e t0kid ccb aft fc ll l X WVUV o J Y K r kinderen cwakken en kUtracbtlp fMMUra mct un ub Tr rn l i i tiniMlrriïïrl ftT drink I d ttoornitMn tier pUiTirtwtoctarKsntn tn dlarrhé ook voor iiti tlInKT t kÏBdertn rnn f fr bw s K r 1 70 H Kcr 0 9a K r O BO ilrr Melksuiker r f ti T f Asthma Cigaretten S Ir C M f Tamarinde Bonbons pRtnr pdroatoo vmtoppiof nm Toor Liailanii hcwilitn Jr Tan Hfid lonlxiiu n KRAEPKUEH HOLH heluitn k duMai dur d vorn roor W kuid t t H a de ii 4k MncmMB i Tni da M ea O I OL Salmiak Pastilles t r5 3tó 2 i li □ fl icbjc tni tb r Pn i O SO fxr flcKhje Wt rnmMTTM M MM KaAKrCUXll BOLM U I te4 4M mtim i ilWw Mn i W i Jriiê Rtm Hl WWS KRAEPELIEN HOLM Hoflèvefanciere ZEIST btWa Clfluwte u ToUtwiide ter bostrijdini YU d iMTltm laimdlak raa Altkm tic In ADVEETMTIÈN in aUe Couranten worden aang enonien door het Hf Adverlewlie Bureaa vao A RHti KMAIV ZOON TE KOOP 150 stnks zware EIKEN BEEGROEDES in alle almetingeii en zwiarten Een partij dito var 30 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LK UTE BERUROEDEN voor den prjjs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT leer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz öezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 Btoka EIKEN BEUKEN en DESNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prfi 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partj EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en iwiira EIKEN ZAAÖSTIKKEN 2000 stoks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Seboeüng Hmg en Heiningpalen aOOO stuks EIKEN PAALTJES voor bokken ter beschutting van jonge vrochtboomen tegen den prijs van 12 et per stak STEENen PASOVENHODT SPOOKLEGGERS BALKEN HEIPALEN HKJNINUREKKEN enz IEPEN en BEUKENI L TEN in aUc afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPAUREN lOOÜO stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelbeil ERWTEN lU B00 ENBIJS mm bossen KBIBHOUT AlUa wordt naar verkiezing ter beeletnder ptaaiae geleverd Alles tegen eeherp concurreerende prijem en zei maanden crediet bjj don hooth nndelnar JOH DAMEN te Cothen wie okwr ijn ii i Echtp Eikel Cacao ts ontvaugeB twaOKn ïostalj en aa lole jiraifneinlogen in den handel gekomen onde dei naam dea oitviudeni Dr Mlcbaaliü verraaidigd f de besta macLines ia het wettldberiDmda Mabbllssemeut vaa Oebi StoUvsrck t Keulen iliclw Bikel Cacao in vierkantea bosaea Deaa Eikel Cacao s met melk g oukt een aangename ge oni e drank voor dagelijkach gebruik een i 2 tfaealepela van t pmder voor eon kop fTi x late AI geneeakradiHga drank bi geval vau diarrhee aiecdts nre Prija Vt Ko g pnafbiiiaea TIM röW o 0 36 a iMraaIvart genwaardig r net Ksder nd Julius MattenUsdt Amr terdam Kalveistraai 103 NOORD Bniliaolsdi Scboen en Laamjamagaüiiii KLhlWEG E m tegenover de Kleiwogsteeg OJ TFASGMK alle soorten Heeran Dames en Kinder Winter Artikelen Steike SchoolIaarzei OVERSCHOENEN merk de Weegschaal eni oh AanbevDlejid C SMITS ¥ luicK niivfcea Alle reparatiën en aangemeten werk 1NSCHKI IVING VOOR DE Nationale Militie Eerste K nnisg eving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der Militiewet 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene konnis Art 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjhrig manneljjk Nederlander die binnen het Rjjk in het Duilsche Hijk of UI het Koningrijk België verblijf houdt 2o ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het Ryk in het Dnitsche Rijk of in het Koningrijk België woonplaats beeft 3o ieder meerderjarig manneiyk Nederlander die binnen het Ryk in het Duitsche Rijk of in het Koningrgk België woonplaats heelt 4o ieder mannelijk ingezetene uiet Nederlander zoo hi op den in Januari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der bij art 15 omschreven gevallen Ingezetenen is voor de toepassing van bet bepaalde hierboven onder 4o A de binnen het Rgk verblijf houdende minderjarige niet Nederlnnder a wiens vader moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in bet Rjjk of de koloniën of bezittinicen des Rjjks in andere werciddeelen gehad ieeft 6 van wiens ouders de langstlevende by zjjn of haar overlijden in het lliorbovcn onder a omschreven geval verkeerde al verkeert ijn voogd niet in dat geval of m is deae bniten s lands gevestigd die door zyn vader moeder of voogd verlaten is of die oaderloos is of in wettolyken zin geen vader of moeder heeft en van wicn niet bekend is dat hy een voogd hoeft indien hy gedurende de voorafgaande achttien maanden in hot Rgk verblgf gehouden heeft Ji de meerderjarige Niet Nederlander die binnen het Kyk woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Ryk of de koloniën of bezittingen des Rgks in andere werelddeelen gehad heeft minderjarig wordt voor do toepassing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hg die minprjarig is in den zin der Nederlandsche wel Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder B gehouden hy die meerderjarig is in den zin van voormelde wet Art 14 De inschrgving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo zoo hg binnen bet Bgk verblgf bondt en zyn vader moeder of voogd aldaar woonplaats heeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd zoo hg binnen het Rgk verblgf houdt en zgn vader moeder of voogd elders dan binnen bet Rjjk woonplaats heeft in de gemeente waar hg verblijf houdt zoo hg door zgn vader moeder of voogd vèlaten is ouderloos is of in wetteiyken zin geen vader of moeder heeft en bet niet bekend is dat hg een voogd beeft in de gemeente waar hj verblgf houdt too hy in bet Dnitsche Rgk verblgf houdt in de gemeente Amsterdam zoo hij in het Koningrgk België verblgf hondt in de gemeente Rotterdam 2o van hem bedoeld in art 13 eerate linanede 2o zoo zgn vader moeder of voogd woonplaai8 heeft bipnen het Rgk in de gemeente der woonplaats van vader moeder pt voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Rijk in de gemeente Amsterdam ia rü ih het Koningrijk België in de gemeente Rotterdam 3 van h ém bedoeld in art 13 eerste linsnede 3o i zoo bg woonplaats heelt binnen het Rijk in de gemeente zgner woonplaats zoo hy woonplaats heeft in het Dnitsche Rgk in de gemeente Amsterdam zoo hij woonplaats heeft in het Koningrijk Btlgi in de gemeente Rotterdam 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien hg minderjarig is zoo hg verkeert 4n het geval in de tweede zinsnede dat artikel onder Aa lïmscbreven in de gemeente waar ign vader moeder of voogd woonplaats heeft zoo hg verkeert in het geval in die zinsnede onder Ak omschreven in de gemeente waar zgn voogd woonplaats heeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschryving in de gemeente waar de minderjarige verblijf houdt zoo h verkeert in eeu der gevallen in cvenbedoeld zinsnede onder Ac omschreven in de gemeente waar hg verbiyf houdt B van hem bedoel I in art 13 eerste zinsnede 4o indien hg meerderjarig is in de gemeente waar hg woonplaats heeft De in de vorige zinsnede als plaats van inschryving aangewezen gemeente is die waar het verbiyf of én woonplaats gevestigd is of was op den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de in te schryven persoon hot ISe levensjaar volbracht tenzy het iemand geldt wiens inschrgving te Amsterdam of te Koltcrda 1 moet geschieden wegens verblgf of woonplaats ondei scheidenlgk in het Duitsche Rgk of In bel Koningrgk Balgie Art 15 Voor de inilitin w ordt niet ingeschreven lo de ingezetene niet Nederlander die bewgst te behooren tot een Slaat waar de Nederlanders niel aan do verplichte krggsdienst zgn onderworpen of wa ir ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wedcrkeerigheid i aangenomen 2o hy die bewgst in do koloniën of be zitiingen des Rgks in andere werelddeelen verblgf to houdun of wooniiluats lo hebben al heeft zgn vader moeder voogd of curator woonplaats binnen hel Ryk Art l i Hg die volgens art 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe by Burgemeester en Welhonder der gemeente waar volgens art 14 de inschryving moet geschieden aan te geven tiuacban den In en den 31n Januari van hel jaar volgende op dat waarin hy het ISo levensjaar volbracht Bg ongesteldheid of afwezigheid van hem die zich ter insehrgving moet aangeven als mede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tol het doen der aangifte indien het een minderjarige betreft op zyn vader moedor of voogd indien liet een meerderjurigo betreft die onder cnrateele gestald ia op zgn curator De verplichting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hg of zg binnen bet Bgk in bet Dnilsclio Rgk of in het Koningrgk België woonplaats heeft Behoudens de uitzonderingen bg do volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor het doen der aangifte uitsluitend op den in te schrgven minderjarige indien zyn vader moeder j voogd niel binnen hel Ryk in het Dnitsche Rgk of in het Koningryk België woonplaats heeft indien zgn vader of moeder of beiden de onderlgke macht missen indien hg door zjjn vader moeder of voogd verlaten is of indien hg ouderloos is of in wettelgken zin geen vader j f moeder heeft en het niet bekend ie dat hy een voogd heeft Hy die door d bestourders in art 22 vermeld ter inachrijving moet worden opgegeven of die in dieust is bg de zeemacht de marine reserve en het corps marinier hieronder begrepen bg bet leger hier te lande of by de koloniale troepen is tot bel doen van de aangifte niet verplicht Voor bem o haar die tot het doen der aangifte verplicht i kan de aangifte geschieden door eeir ander daartoe schriftelgk gemachtigd De volmacht bigft onder Burgemeester en We ouders berusten De wgze waarop van de gedane aangifte moet biyken wordt door ons bepaald Art 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt op nieuw ingeschreven lo ieder minde rjarig mannelgk Nederlander die na den In Janaari van bot jaar volgedde op dat waarin hy het 18e levensjaar volliracht en v66r het intreden van het 21e levensjaar zgn verblgf binnen het Rgk in het Duitsche Rgk of in bet Koningryk België geveatigd heeft 2o ieder minderjarig mannelgk Nederlander wiens vader moeder of voogd na den In Jannari van het jaar volgende op d t waarin de minderjarige het 18e levenajaar volbracht en v6ór het intreden van diens 21e levensjaar zgne of hare woonplaats binhen het Ryk in het Duitsche Rgk of in bel Koningrijk België gevestigd beeft 3o ieder mannelgk minderjarige die na den In Jannari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en v66r het intreden van het 21e levensjaar Nederlander of op nieaw Nederlander is geworden zoo hy in een der hierboven onder lo omschreven gevallen verkeert of wiena vader moeder of voogd verkeert in een der gevallen hierboven onder 2o omsehreran 4o ieder meerderjarig manneiyk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg hel 18o levensjaar volbracht en vóór hot intreden van het 21e levensjaar zgne woonplaats binnen hel Rgk in het Duitscho Ryk of in het Koningrijk België gevestigd of er woonplaaU verkregen heeft 5o ieder mannelgk meerderjarige die na deu lu Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het IHe levensjaar volbracht on voor het intreden van hol 21e levensjaar Nederlander of op nionw Nederlander is geworden zoo bg in een der hierboven onder 4o omschreven gevallen verkeert Uo ieder mannelgk niel Naderlanier die na den In Januari van het jaar volgendo op dat waarin hg het IHo levensjaar volbiachl en voor hel intreden van het 21e levensjaar ingezetene of op nieaw ingezetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art 13 Ilierby golden do laatste zinsnede van dat artikel en art 15 Ten aanzien van du gemeente waar de inschryving of de inschryving op nieuw moet gescaioden en van do verplichting lol het doen van aangifte ter inschrijvinit of ter inschryving op nieuw gelden de eerste zinsnedo snedovan art 14 en de laatate vjjf zinsnede van art 16 De aangifte ter in scliryving of lef inschryving op nieuw van hem die volgons de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven geschiedt binnen de lig dagen iia het verkrygen of werd by reeds vroeger ingeschreven doch van hel register afgevoerd na hel terug erlangen van het Nederlanderschap of van bel ingezetenschap of na de vestiging van verbiyi of do vestiging of bet verkrggen van woonplaats binnen hel RiJk in het Daitsche Ryk of in het Koningrgk België De inschryving geschiedt in het register betreffende de lichlin van het jaar waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde periioon volgens zynen leeltyd behoort Art 16 Het boete van ten minste vyftig cents en ten hoogste f 100 wordt gestraft do overtreding van de artl 16 18 on 22 Buiyemeester en Wethouders roepen dientengevolge op hen die hun IHe jaar hebben bereikt dal zijn zy die in het jaar 1885 zgn geboren en overeenkomstig het voren staande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zyn om zich op de volgende dagen ter Secretarie bovanlocaliteit afdeeling iililie aan te melden van des voormjddaga O to ea namiddags 1 nre ten einde zich in ddWarby vermelde orde te doen insehryven W weten zij wier gealaehtsnaam begint roet de letter A B C D E E G H I J K L en H tusBchen den 2 en 15 Jannari 1904 en zy Ier gealachtanaam begint met de letter N O P R H T U V W X IJ en Z tusachen 16 en 31 Jannari 1904 Voorla strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschryving op den 31b Januari des namiddags ten 4 nre voorloopig wordt gesloten en dat zy die alrilan verzuimd hebben de voorgeschreVon aangifte te doen vervallen in eenedergeld boeten als genoemd by het aangehaald artikel 166 dat ieder die voor de Militie meet worden ingeicbi ven en niet in deae Gemeente getoren T zich behoort te voorzien van een Extract uit het Ooboorteregiiter dat bli de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract by het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zg zieh daartoe v66r 1 Jan a B ter OemeenteSccrelarie bovenlocaliteit afdeeling Militie aanmelden dat ieder gehouden ia te zorgen dat hy by inschrgving wyk en Nommer xyaer woning juist kan opgeven Gouda den 12n December 190 Bnrgesieester en Wethouders voornoemd H L MARTENS Do Secretaris movwÈÊi Hulleuliiodscli Overzicbt Bg de voortzetting van de beraadslaging over de begrooting in den Ryksdag preekt de minster van oorlog eerst over do toestanden te Forbaeb die niet alleen het Duitache volk maar ook het Duitache leger ten diepste geschokt hadden De naam Eorbach die eens van zoo goeden klank was stond nu in kwaden reuk Wat in bet boek van luitenant Bilse stond was godeelleiyk waar Officieren die zich zoo misdragen hadden als in het boek stond waren geen oIBcieren in den zin van Pruisische oftleieron Als het waar was wal de socialisten zeiden nameiyk dat it een gevolg was van het militarisme en bet daarbg gevolgde stelsel moest het heele Duitsche volk dat sedert 100 jaar den dienitplicht had zwakhooldig zgn Dit kon echter niet zju want het Duitsche volk hoeft mot geestkracht en weergalooze viyi eeu groot doel van de wereldmarkt veroverd V Men mag wel zeggen dat het spook der Rgnscheepvaurttollen voorgoed uitgebannen is Gisteren werd in den Kgksdag door Vun Uttlow oen verklaring Voorgelezen waarin hy apodictiach vorklourde dat de zaak in qnaestio alleen bg Rgkswet kan worden geregeld Verder veriokordo de Ryksknnselier nog dat by den Uondsraad van geen dor Bondsstaten een voorstel was ingekomen dat betrekking had op de wederinvoering der scheepvaartlollen Uit de bondige verklaring van don Rykakansolier iqag o i worden algnloid dat het plan dor sphoopvaarttollen voor goed van do baan is Het schynt overigens wel dat men het plannetje ten imrechte aan de Pruisischo regeering hooft toegescliroven De zeer machtige agrarischconservatievu party in don PruiaiscboD Landdag sohynt In de pers stemming te hebben willen maken lülir de invoering dor scheepvaarllollen Worden die tollen niet ingevoerd dan zal de agrarisch conaervatieve meerderheid in den Landdag de regeering tegenwerken wanneer de Knnaalonlworpon opnieuw worden ingediend De bedoeling was handel en industrie indirect te laten bydragon in de kosten van aanleg der nieuw te graven kanalen Maar de Pruisische hoeren hebben gerekend buiten do Kyk grondwet en bniten den waard Von Billow Hot vermoodon dal dn Pruisische regearing dit jaar een wetsontwerp zou indiupen waarin gelden worden ncvraogd voor de verbetering van de Eems van Papenburg tut Emden heeft zich niet bewaarheid Tengevolge V in den ongnnstigen staal der Pruisische tinancien moest de regeering van dat plan afzien Toch zal aan het Eems vuarwater wel iets worden gedaan Up de Pru ische begrooting wordt een pust van 7 Millioen M uitgetrokken voor de verlegging van den benedenloop der rivier tusachen Papenburg on Leerort Dit is in het belang der acheepvaart ook zeer wdnscheiyk daar een der drie beslaande scherpe bochten in de BertodonEems zich tnasciren Papenburg en Leerort bgvindt Deze krommingen maken de bevaring der rivier door zeeschepen zoowel als door gewone riviorsiecpJ olen byna oBdoenlgk Vooral het verkoen o f het Dort mandErasknnaal ilat voor bet traject Meppen tot aan zee van de Eema gebruik maakt ondervindt groeten binder van Ie bedoeldi drie scherpe bochten Dat de regeering er zich biykbaar toe wil beyalen de kromming by Koldam door te steken stempelt het voorgenomen werk tot 8tuk werk Waarvan voor do scheepvaart opbel Dor tmundEemskanaal nieUzoo heel veel heil te wachten is Tot dusver hebben tal van re aders te Eema geweigerd hun stoombooti n van nil zee Papenburg te laten aanjoopen di ar hun vaartuigen bg vroeger gedane pogingen herhaaldelgk in bet ondiepe en onbetrouwbare vaarwater vaatraakten