Goudsche Courant, maandag 14 december 1903

SANGÜINOSE Hel liesl bekende middel legen bloedarmoede eii zennwxwakle Voor lifrstelkmden Ik ondergeteekende verklaar hiermede dal ons dochtertje na een zeer zware ziekte van het vorig jaar 1902 niet moer goed In orde geweest is tl ols alle aangewende middelen Vy zagen ons kind met zorg aan zoo lusteloos als het was en wat wy ook geprobeerd badden niets hielp Toen ontvingen wy den raad om het toch eens m tde Hangoinos Ie probeerrn en tot onze grootste vreugde kunnen wy verklaren dat ons dochtertje na het gebruik Van eenige flacons Hanguinose zeer in sterkte en flinkheid twr eeint voorheen was zy steeds zwak ea mistroostig thans is dit alles geweken zy is thanszeer opgeruimd en speelt den ganschen dag waar vroeger geen pf e van was Voor ons bestaat er geen t fej over dat ons kind hare beterschap aan het gebruik der Sanguinose te danken heeft J BAI S Leerdam Schoenmakery en Schoenbandel Prys per fl f 1 60 6 fl f H 12 fl f 15 Te Gouda by WOLFF 4 Co Westhaven KLAPWIJK Berken Roodorys 8PRUIJT Co Boskoop Bodegraven JONKER Schoonhoven V ZESSEN Zoetenneer VAN WEL middel tegen E li w ah M ens mag la geen Invken In flee ea 50 £ bij iDriiMea dam M CU kCo MTTEI WMê jéêüM êè De jongs Spaanache Koning i op het oogenblik de gaat ven het PortngeeMbe Hof ilJn ecrate bnitcnlandsche bezoek Haar het heett weinig belang zeker niet voor de internationale verbood inxcn is boqgiiti ni een bewjjs dat de vijandiicliap tnaaebcn Spanje en Portugal niet meer zoo alleaoverbeirscbend is in beide landen Merkwaardig wan hel loo groot de afkeer dezer nabarige en zeer verwante volken was In Portugal waar men zich op de boogte laat handen van ai wat er in Kurupa gebeurt interesseert men zich allerminht voar Spanje er bestaat weinig handel tasseben d twee landen en geen gedachtenwisseling op litterair gdbied Wel is In Madrid en Smsabon het woord Portugees resp Hpanjool een teer weinig tluttcusc qnaliflcatie Kqlk een in den volksgeest ingeroeste veete ondervindt geen invloed van een Koninklijk bezoek wat redevoeringen wat ridderorden en benoemingen en daarmede is het geval dat voor beide partijen al bet piiniyke van een corvee heelt achter den rug Spoedig zal het zyn als was het nooit geschied De jongste berichten uit Oost Azi ziJn nog steeds met elkaar in str d N auwolgkH is het bericht van de Associated Press in de wereld of uit lapan komt het bericht dat daar niets bekend is van een overeenkomst of bespreking waarby Korea erkend wordt onder de sfeer van invloed van Japan te staan Uit Port Arthur wordt gemeld dat de Kossiscbe stadhouder Admiraal Aleieji l zyn reis naar Petersburg heeft opgegeven en met het oog op den ernstigen toestand snel naar Oost Azi is teruggekeerd De Daily Mail meldt de liassiscbe Kcgeering nog steeds geen antwoord gegeven Ijeelt op de voorst llcn vaa lapan en dat de toestand zeer ernstig is De Daily News vernam echter van den Intianscbeu gezant te Londen baror Hayaski dat van een oorlog tusschen Rusland en Japan geen sprake is lapan begeert geen uitbreiding van grondgebied noch van oorlogslanweren Het wenscht slechts vermeerdering van zyn welvaart en uitbreiding van zyn handel on daarvoor heelt het noodig haodcIsTryheid De Daily Kipress meldt dat in Kngeland ernstig rekening wordt gehouden met do mogoiykheid van een gunieenschappeiyk optreden der Kngelsche nn tnpunsclie leger Daarom zullen een aantal lOngelsche olflcioren naar Japan vertrekken om da lapansche taal te leeren z j znllen daartoe by de lapansche marine en hot Japanschu i ge worden ingedeeld lapan zal een aantal offlcioren naar Knggland zenden om op dor zelfde wyze gevormd te worden Hieruit zou men weer opmaken dat er werkeiyk iets broeit en wordt voorbereid Vernprei le yt richten KutNKKIJIC D stakers te Maianet hebljen d en gehovlen nacht gisteren het sti t on bewaakt Om do verzending van goodercn ti verhinderen beletten do stakers het palróuijleeren der gendarmes in de AveWttt de la are Op verzoek van den onder pV fect van Castres begaven zich nog fiO gendarmes naar Mazamet Do toestand wordt ernstig De staking te Heunebout Is nog lang niet geëindigd Integendeel zy breidt zich uit ook onder andere industrieën Zondag zal In de Arbeidsbeurs te Lorient eon grdoto vergadering gehouden worden waaraan dni zenden arbeiders tullen deelnomen Naar Nevors en Hourges zyn 20 militairen van het 2lle linlerogimont gedirigeerd in verband met do staking der bakkerskneclits In tegenstelling met de gekoesterde hoop dat de staking aan de tramwegmaatschappy te ClermontKerrand gisteren zou eindigen is men tot geen beslissing gekomen in weerwil van de concessies door de directie gedtsn Volgens de Ijanterne aal het nog wel 8 dagen duren voordat generaal Mereier met zyn rapport aver de acton in de zaakDreyfus gereed kan zyn Btron Arthur dé Rothschild neef ruii den groeten bankier en bekend posttegelverzameiaar is op iVi jartgen leeftgd te MonteCarlo ovelrleden OOSTKNnUK Ho lOAKlJll In antwoord op don rede van den afgevaardigde Ugron betrekking hebbend op het logerboVel van hlopy deelde de niini terprii ident Tiiza gisteren in het Huis van Afgevaardigden mee dat de koning toodra hy kennis kreeg dat hot door de natie niet gunstig werd 0 i enomen den minister prerident opdracht gegoven had het volk gerust te stellen De groep Apponyi hielfr gisteravond eon bespreking over de quaestio van wederlntredlng n de liberale party Besloten werd voorloopig bnitefl die party te biyven Amuia Volgens de opgaven van het LandbouwBureaa te Washington bedraagt de bebouwde oppervlakte met wintertarwe 32 milliocn acres en die met winterrogge 1 2IH ÜO0 acres Het gemiddelde van den stand van wintertarwe wordt geraamd op 86 S dat van winterrogge op 37 De expert Ilrown raamt de opbrengt van wintertarwe op 492 HOK Wd bushels en die van winterrogge op 20 U2 XKt bushels BINNENLAND S IA TliN U ENÜ itAAI r H K K 1 $ K u s im K H Zitting van Vrjjdag 11 December Begrooting van Binnenlandsche Zaken De heer Van Kol droog aan op maatregelen ter bestrgding van lepra wormziekte en adenoide Do heer Pgnacker Hordgk vroeg overlegging dur adviezen van de door Minister Tuk ingestelde commissie van onderzoek naar de strafrechteriyke en medische zgde van het crematievraagstuk Mr Koek betoogde de wenschelgkheid van honorariumregeling van deskundigen wier voorlichting door gezondheidscominii sieu wordt ingeroepen en riep den regeeringssteuo in voor de Kotterdamsche inrichting voor lepraiyders Dr De Visser en de Minister van Binnenlandsche Zaken wenscheu eerst al te wachten wat het particulier initiatief in deze doen titl en ook de werking van de nieuwe methode Dr Nulons vroeg ook krachtige maatregelen ter bestryding der wormziekte onder mynwcrkers De heer Lohman waarschuwde er tegen van het crematie vraagstuk een partyquaestie te maken De Minister verdedigde de gronden waarop van het kabinet geen invoering der crematie is te wachten Ter beslrgding van genoemde ziekten zullen maatregelen genomen worden Underzuukingen zyn reeds ingesteld Tegenover geuieentebesturen dio door slechts reis011 vurbigikosten uit te trokken aan gezojid hoidscommissieo den pas atsnydeu om voorlichting van deskundigen in te roepen kunnen Oedep Staten optreden Kcbter zal aan bet toekennen van honorarium voor de deskundigen zekere limiet worden gesteld Mr Borgesius huldigde in dit opzicht Uod Staten van Noord Brabant on acUtt t nuttig dat de Hcgeering had doen uitkAnen dat de gemeentehestureu niet van de zaak al zy door alleen een post voor reis en verbiyfkosten uit te trekken De Minister verzette zich vooralsnog tegen de door de heeren Borgesius en De Savornin liohman gewenschte splitsing van woningwetinspection in alzooderigke ressorten resp voor inspectenre iDgenlcurs en inspecteursarchitecten De Ministor verdedigde den door Dr Mees te hoog geachien post van I 1 400 000 voor stichting te Utrecht van een laboratorium ten dienste van don liezoudheidsraad Naar aanleiding van een opmerking door Dr Mees gemaakt over de uil gestrektheid van het aangekochte terrein deelde de Minister mede dat op hol terrein oen villa staat welke waarschguigk is in te richten voor werklokalen ten dienste van het personnel van den tiezondheidsraad Op voorstel van den Vobrzitter is besloten iu t vervolg d verslagen betrelicndo onderwys on armwezen niet meer commissoriaal te maken Ueiuen f le Berichten Men sehryft uit Haarlem Men kent de reclameprent van de tirma Hulskamp het oude heertje dat op alle reolameplaten der firma voorkomt gezeten achter de toonbank vol ingeschonken glaasjes on het zicli aan de deur verdringend publiek dat van de heeriykheid der oude klare wil gebruik maken Grappenmakers hebben van deie plaat gebruik gemaakt on te doen zien wat naar hnn meening Zondags zal gebeuren als door de nieuwe drankwot pas te 2 uur de caté s opengaan Boven aan de deur op de plaat heeft men een klok geteokend die aanwgst 5 minuten over 2 on aan den voet staal De nieuwe wet in werking De zoo veranderde plaat lag edert eenige dagen in de étalage van do bodega Kookmakor Okhuiien op den Kruisweg en trok zooveel kgkers dat de eigenaar haar bevreesd voor stuk drukken zyner ruiten binten beeft opgehangen Ook daar komt menigeen er naar zien Te Zaandam is gisterochtend omstreeks 6 uur do houtzaagmolen genaamd Poelenburg van P Prinszo staande in het Oost zgdervelfl nabg het Weerpadi tot den grondafgebrand Oorzaak onbekend De molen was niet hoog verzekerd Aan de waschtobbe staande werd eergisteroeblend eene vrouw op den Spaamdam merdgk te Amsterdam door een toeval getroffen en viel voorover in de tobbe metkokend zep iop De arme vrouw werd aet zware branawooden eerst naar een kliniek gebracht waar het eerste verband werd gelegd Vervolgens is ig naar het gasthuis vervoerd K Naar bel H blad verneemt zal den 15en lanu ri bet geheele terrein van de oude Beurs te Amsterdam vrg komen De oorspronkeiyke dalnm van oplevering was 2 November De heer lioudriaan die de slooping leidt kreeg uitstel voor 18 zoogenaamde regendagen en voor 21 dagen toen het sloopingswerk ter wille van de veiligheid van het pnbliek aan de Damrakzgde door de politie werd belet Verrooedeiyk zal ook legen la Januari de overbrugging van het groote riool dat onder Dam en Damrak loopt gereed zgo en onmiddellgk worden begonnen met het verleggen van de tramrails Bgna zeker zullen alle trams einde Januari over de nieuwe lynen van en naar den Dam ryden Alleen strenge vorst kan in een en ander vertraging brengen Men meldt uit Utrecht De bewoner van het bovenhuis in de Aujelierstraat alhier waar Woensdagavond brand ontstond is nog dienzellden nacht door den commissaris van politie Wgnmalen aan een streng verhoor betreffende de oorzaak van den brand onderworpen Dit onderzoek leidde tot de voorloopige inhechtenisneming van den bewoner on zgne vrouw en het nader ingesteld onderzoek heeft tengevolge gehad dat man en vrouw gistermiddag Ier besclukking gesteld zif den officier van jn ilitie De firma van den Bergh te Rotterdam deelt aan de N R Ct het volgende mede Het bericht overgenomen uit het Volk van een werkstaking die zou zgn uilgebroken op de zeepfabriek van onze lirma alhier is gehee bezyden de waarheid K n 20 tal jongens en meisjes op die fabriek werkzaam die bezwaar inaakten tegen een door den directeur getroffen nieuwe regeling van werkzaamheden worden tot den middag naar huis gezonden docli konden zich met uitzondering van drie denzelfden dag weer aan hot werk begeven De raededeeling over de loonen is eveneens absoluut onwaar Dat er onder het personeel geon organisatie bestaat is slechts in zoover juist dat de werklieden niet onder de leiding van den Bestunrdersbond georganiseerd zgn De advocaat van prins Friedrich voo Schönburg Waldonbnrg deelt mee dat niet prinses Alice maar haar eclitgenoot prins Friedrich het proces wegens echtscheiding is begonnen zoowel voor het civiele hot te Dresden als kg den pauseiyken stoel De prins verlangt de scheiding op grond van echtbreuk die zgn vrouw zelve erkend heeft in een voor een notaris gedane verklaring Het is echter niet waar dut de prinses met haar koetsier op den loop is gegaan en dat zg haar mim beschuldigd heeft van ruwe behandeling en verkwisting Toen de prins do overtuiging had gekregen van de ontrouw van zgn vrouw besloten beiden op minneiyke wyze tot scheidingeen namen vriendschappeiyk alscheid van elkaar Dure Herinneringen Op een te Londen gehouden veiling van Shakespeare releqnien is voor een kistje gemaakt van den moerbezienboom welken de dichter in zyn tuin te Stratford on ksan had geplant 120 pd St f 1440 betaald Het onbekende portret geschilderd op een eikenhouten paneel toen Shakespeare op n sterfbed lag bracht 131 pd st f 1 572 op Voor oen exemplaar van Shakespeare s werken uit de bibliotbeek van den dichter Thomas Qray werd a20 pd st I 1440 betaald en eè zeldzaam exemplaar der 4e folioeditie bracht 215 pd st I 2580 op Wieirgden Zesdaagiche wedstryd te New York Dinsdagavond laat is Galvin die in het voorste gelid was door het springen van een band zoo ongelukkig gevallen dat bg langer dan een uur buiten kennis bleef Later werd hy weer op tgn machine getild maar al heel gauw moest hy het voorgoed opgeven Zoodat hot tweetal Galvin Bardgett van de vlakte ging Dinsdagnacht deed er zich een sensatiemakend incident voor Een heer die in een loge met zyn vrinden champagne zat te hyschen gooide een flesch naar beneden de stukken glas vlogen over de baan zoadat de wedstryd eenige oogenblikken gestaakt moest worden Terwyi de glasscherven werden verwijderd sleepten eenige sterke armen den fiesschensmyter uit zyn loge naar bet midden van do baan waar by tot ign hemd werd uitgekleed Daarna lette de politie hem de deur ait Stadsnienw ÖOUDA 12 December 1903 De onderstandscommiasie van armenzorg zal deze winter weder wekeiyks vergaderen s Maandag s namiddags om twee uren in het gebouw rti Legi Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebracht dat de Conimissie voor WerkverschalAng zitting zal houden op Maandag U December des avonds ten 7 i uur in de Volksleeszaal Korte Noodgodsteeg tot igscbrgving van werkeloozeu Tevens wordt dank gebracht aan het bestuur en de leden der coop broodbakkerg voor de gaven welke ons zgn geschonken de totale opbrengst ad f I6 y3 is door de commissie onder orkentelgkheid en dank aanvaard Heden zyn in deze gemeente drie personen gearresteerd om hunne straffen te ondergaan te Rotterdam wegens ontduiking van de Verordening op de Hondenbelasting Een hunner heeft op t laatste oogenblik alsnog zgne boete een vrg booge betaald De twee anderen zgn naar de gevangenis overgebracht De heer J H Secrève Organist dor Remonstrantsche kerk te Hot Vaderland schrytt over den lieer Secrève De indruk dien we op de uitvoering in de Remonstrantsclie kerk vuii den heer Secrève kregen was een zeer gunstige Het was geen gemakkelgke taak voor hem als opvolger op te treden van Prol Samuel de Lange thans Directeur en Leeraar aan het K K Conservatorium voor Muziek te Stuttgartt Vooral da Sonate van Rh iinbergor en de G moll Fuctasie van Bich vonden we technisch zoowei als mn iknal twee zguer boste nummers Over Mej v Emminckhoven lezen we Ve leerden in Mej v E eene kunstenaros van zeldzame begaving kennen die overeen prachtig geluid en een temperamentvolle voordracht bescoikt Het oordeel over don heer H A Wegeril cellist luidt aldus De heer W beeft on door do voordracht van een viertal stukken bewezen dat hg meester is op zgn instrumeut Zoo bespeeld als door den heer Wogerif lou ik zeggen en zeker zeer velen met my dat een cello buiten de menscheiyke stem een machtig ja het machtigste instrument is waarmede do kunstenaar in staat is om iu het hart van den mensch door te dringen Over Mej v Emminckhoven sprekend zegt de Maas en Roerbode over haar optreden in een kerk concert te Roermond van 30 Sopt j l Ik aarzel niet te zeggen dat Mejuffrouw van Emminckhoven het laeuwenaandeel in het succes meenam on bare verschillende voordrachten met veel talent en smaak ton go hoore bracht Een uitstekend geschoolde stem een sympptbtek en krachtig geluid en eene onberispeiyk zuivere intonatie waren de kenmerkende eigenschappen dezer begaafde en beschaafde zangeres die te gelegener plaatse een harteiyk applaus en eene frisBche bloemenhulde alleszins verdiend had Eene opsomming en bespreking barer verschillende nummers zouden mg te ver voeren Zevkkuuizen Benoemd tot onderwgzeres aan de openbare school no 1 nej W Scbriek te Gouda OiiDEBKERK kjo IJsiL Nu stoods moor gebruik wordt gemaakt van de spoorhalte wordt ook het ongerief meer gevoeld dat de haltechef geen biljetten mag afgeven voor plaatsen verder gelegen dan Rotterdam en Gouda Te Gouda aankomende ontbreekt wel eens de gelegenheid nieuwe kaartjes te nemen zoodat men deze erlangt van den ba dcondnctenr Deze kan echter alleen enkele reizen verschalfen en geen retonrbiljetten zoodat de reis Iets meer kost Daarom is tot den heer directeur generaal het verzoek gericht den halte chef in staat Ie stellen ok kaartjes af te geven voor Woerden Utrecht Am8terd am n Den Haag ijnde dit de meest bereisde statiens Inwilliging van dit verzoek zon ons reitend publiek zeer te stade komen Rgii wuk Donderdagmiddag bleek het paard van de tram welke alhier 2 47 uit Bodegraven aankoi t onwel te zyn en wel in die male dat dé koetsier hel nuttig en noodig achtte het dier uit te spannen Op verzoek werd toen het paard van den caféhouder Van Leeuwen voor de tram gezet dat de reis naar Goudi en van Gouda naar Bodegraven met veel correc heil ten uitvoer bracht zoodat de dienst weinig ol geen vertraging door het ongeval ondervond Het tnmpaikrd bleek het loogenaaade 1 leadenvonr t hebben Toeitand derhalve levenigevaarlgk Een commissie bestaande uit drie Transvalers belast met den aankoop van Hollandsch vee bestemd voor Zuid Atrika beeft ook deze gemeente bezocht en by den landbouwer J de Jong een slier en een vaars en hy den landbouwer A Oskam een stier voor dat doel aangekocht Er werden goede prgzen besteed De aangekochte beesten tgn met nog een groot aantal andere voorloopig gestald bg L de Jong in Bloemendaal om vervolgens via Vlissingen naar ZnidAfrika te worden vervoerd INGBZONDEN EUCALYPTUS CITKIODORA Deze 30 i 35 meter booge prachtige boom van Queensland aldaar j p droge plaatsen woestgnstreken wildgroeiende is sedert betrekkeiyk korten tgd zèèr bclangryk voor de geneeskunde geworden doordien de uit de bladeren verkregen olie die een sterken doch aangenameo citroengeur heeft gebleken is te zgn een werkzaam middel ter beslrgding der gevreesde longtering De geur van deze olie zoo mogelgk aanhoudend ingeademd doet n l in circa 8 14 dagen de ziekteverschynseien aaumerkeiyk verminderen en den toestand zeer verbeteren de olie sehgnt de bacillen die de oorzaak zyn der ziekte Ie vernietigen De olie is hier te lande in geen apotheek verkrggbaar doch beo ik bereid inlichtingen te verstrekken M BUUSMAN Middelburg Een buitengewoon A ssortiment Dames en Heeren PARAPLUIES EN V HANDSCHOENEN vAiv s z Kleiweg E 73a GOUDA TeleitkotnÊ f ii Burterltjke Stand GEBOREN 11 Dec Catharine onders W Thyssen en A Brouwers Pieternella ouders M A H Schouten en C van Reede Theodora ouders 11 Walthie en C E van der Ing Geertruida Lgntje onders J Tuiloo en R Wildschut Johannes Petros Antonius ouders J V F Vergoed en M Korswagen OVERLEDEN 10 Dec A M A Jaspers lm M J van Zanten huisvr van B Verschot 24 j 11 C van der Spelt 08 j 12 M J Heygen 8 j ONDERTROUWD 13 Dec L van Kooy en J Uooebeek J Frank te Meppel en M Oats I SAlUSOill Markt A 88 Oouda Bekroond Alneren lUrdnlIle Nat Wedstrgd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantels Coslume ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concnrreerende Prezen AIIVEIlTKlMriKN 1 Telephoonnot Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K H 1 gelegen Aanleg erf onderhoud gratis Hrt net is aangesloten aan het Ryks Intercomnnnaalburean Op 15 Nov 1903 UI verkregen aansluiUogen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHHABICT Slemppoeder byWOLPP Co Westhaven 198 DAMES ZANGVEREENIGING AHirOLD SPOEL Directenr de Heer J H B SPAANDERMAN EERSTE CO GEKT 1903 1904 op Maandag 14 Dceeniber 1903 des avonds te S nar precies in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN met welwillende medewerking van H H Invite s Solisten Mej JOH FRANSSEN Sopraan Den Haag Mej PHINE DE BRUIJN Alt Den Haag De Heer JOH MULDER Tenor Den Haag De Heer A VAN DER STAP Bariton Delft De Heer E VAN DANTZIG Jz Bas Oonda Pianoacoompagnement de Heer A H BEUSEKAMP Donateurs en Kttnstl leden volgens programma Introducties en Tekstboekjes bg den Boekhandelaar j de ven Piano uit bet Magazgn der Firma GABRIJ ÖpenbaTe Yerkooping TK GOIIIA op DXN8DAH la DECEMBER 19f des morgens ten ure aan het sterfhuis van de Wed A Bi ANKEN aan den Raam Wgk O No 442 V1 N Htnit Inboedel waaronder eene groote party brandstoffen als TURF HOUT enz Daags te voren van 9 lot IB en van 2 tot 4 ufen te zien Nadere Inlichtingen geeft Notaris FORTIIUN DROOÜLEEVER te Oouda Openbare Verkooping Ie lleeuwljli op WOENSDAG 30 DECEMBER 1903 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van den Heer L P vis LEEUWEN aiin de Reeuwyksche brug ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DR006LEEVER VA No 1 Een gunstig gelegen Kofflehuis genaamd HET WAPEN VAN REEUWIJK met KRUIDENIERSWINKEL WOONHUIS SCHUUR OPEN GROND en ERVEN Wyk E No 52 aan het Kampje by de Reeuwyksche Brug te Reeuwyk groot 2 Aren 66 Centiaren Terstond te aanvaarden En No 2 Een SCHILDERSWERKPLAATS en ERF met den GROND daarachter naast het vorige perceel Wgk E No 51 groot2 Aren 81 Centiaren Terstond Ie aanvAarden De lierceelen zyn de Ikatate 3 werkdagen vMr den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Zg worden na alzonderiyke veiling en afslag gecombineerd Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda r s O O s TIENDEWEG 59 Oiitvaiigeu eene prachtige Collectie 4 HaiiglAmpen eii Slaande Lampen ganglajJtaAkns Petroleum Kacliels reukloos gevaarloos De KACHEL8 worden ook in HUUa gegreyen OFErnSE 7EfiS007M De Notaris 0 QROEtlESDAAL te Oaiula is voornemens op Maandag il D e mber 1003 des voormiddags uur in hel Hotel DE ZALM aan do Marktte Gouda in het openbaar te veilen en verknopen EEN HUIS waarin ongeveer 20 jaar Kotfi hHt met succes ia uitgeoefend Tuin n Kr aan de Gouwe bg het Plantsoen wyk C No 91 te Oouda kad Sectie B No 226 groot I Are 80 Centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 23 Januari 1904 of vroeger Te bezichtigen 3 werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gonda Nog een mtlmmmtemée nieuwe PIANINO van t 500 voor f 3 tO LUSTERS voor Orgel of Piano nog in groote voorraad Vun f5 voor M enz YIOI EM mei 40 Nog een TWEKSPELS OROELTJE 5 Octaaf Nieuw van f M voor f O L C DE LANG MARKT Ufparatiën vvurdcn niet meer luuigenomcn i OOI D BrabaDlsrh Mw i en Lii imiiiiiai izijii KIKIWK i K M tegenover de Kleiwegsteeg OUTV UiGKS alle sourlon HoerenDami S PU Kinder Winter Artikelen StPike 8rhuo laai 7 ei OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk TK HUUR aan do Wcslhaven B No 14 HEEEEraUI S met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Hunrprys fl 575 Dadeiyk te aanvaarden Te bevragen by J W SCHOUTEN Dit got de oude lliiisU k Jlelit Y rkoadenkel Huiigeiinontschen 1 1 3S T HH Apotheken Te Ainster i v Tu7ll r u y mmmm tot m m i aw DeparleBieal COtJDt Donderdag 17 December a s des avonds te 8 uur in de Zaal NUT EN VERMAAK ar Sociëteit REUNIE 700BBBACET AT0NII te geven door Mevr MATHILDA KIEHI en den Heer B DELMONTE Leden der Nieuwe Ned Tooneelvereeniging te Amsterdam Entree voor niet leden A A voor leerl van Gymn en H B S tC Leden der Volks Leeszaal hebben vryen toegang tot de TribuneHet Lidmaatschap bedraagt 1 4 50 per jaar Wie met of na 1 Jan lid wordt betaalt voor t halve jaar loopende van 1 Jan 1 Juli fi 2 50 De Secretaris M VAH WESTRIENEN la hd VEIILKÜTINGS MACaUN üe Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 zyn heden ontvangerf een nooie roUectie Nieuw Stj I Guüoriagicnlei Urodiitls en Balbs Verder voiirh ndcn eei ruime cuze GASKOOKAPPARATEN GAS HN PBTROUniKACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN solled en degeiyk Indien U dun van goed licht houdt ia dit je irnre adres Aanbevelend M iH m L00 Aanleinrer vun Gas en WaUrleidlRg I I M I 1 M Doctor DE WILDE ARTS voor Huidziekten enz itprrlile bebamirling open beenwonden Bosestraat 17 ROTrEUDAM Ontvangen eene NIEUWE ZENDING FRANS JJZEPH BITTERWATEE Aanbevelend i $ Ik l§ loleinaker 6l Co I