Goudsche Courant, maandag 14 december 1903

Ilm i4 m iltltllJKW IIK i ra OW IMtllJk l VMWif JaarlUk k lUlml lu Ml rT kaplu 1 tMT wkiM 1 n r fiwiwM KH Ir krrnm s tttrm 14 r f 4Mf IUk kil f r1 4c 0 $ t 0 46 SO ƒ W a SO 34 40 4 t 41 9 ƒ S7 1 41 60 A7 ao e j n 10 W 61 40 ƒ 83 ƒ 64 7 H 7 8 SB 7 9 57 9 10 U IS 10 72 IS U 13 03 Algemeeoe Maatschappij vao Lgvensverzeboring en Lijfrente J o 0887 Dinsdag 15 Oecember 1903 4dste JaargAng tmrt ta AinTBBOAII Dunk M i UJ bal lU t laWI ni 1 InaaUr UM H jlSJUIKt HUK k i i I Hcitiicutu i w cm j r i luikHtui B ret i W l l U Ir 1 ÜCILtlltHIU Viiltaakoi Mut Ui t 4i k II lbul 1 000 000 V t k r l Kipilul V iwa rala 1 IS 111 000 V r ker t U 1IU Sot IVH rutn 3 317 000 4J tviu rrt i lyoa mm 8 021 000 B M vAi Of ai D cuatMr lUOS raJm 30 170O X mimm mum iMeuws en Admrhntiehlml Htor Gouda en Omstreken T lelMB S n Bt üilgave dezer Courant geschie U dage lijk o met uitzondering van Zon en Feesttlagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderiyke Nommers VIJF CENTEN n V T K N T I K N worden ropla iLst vim I re olH n flO Onten ii di fc rt d inc er JO Centea Groote letters worden iMMtkcnd niiar plaatj ruimt hiKMtdinff vnn Advcrtenliën ot 1 uur d i iiiiiM TURFSINGEL Telofooj Openbare verkooping ton OTcrslann van den Xotariü 6 C FORTUUN DR006LEEVER op MAANDAG 4 JASUARI 1 04 im morgeni to elf iron inhet KoUebait HAKMONIK aan do Hirkt vsn No 1 Ken good ondorhondeo gemakkelyk ingaricht en op gonttlgen stand gelegen WL KKLf en OONHOIH KKK on TtIfNT IK nan de Westhaven to Honda WJk B No 193 Terstond te aanvaarden Het Hoia van las en Waterleiding voorzien bevat beneden de Winkel 2 KamerK Knaken en Ki lder en boven twee Kamers lieiden met Alkoven en een Zolder met boscboton Kap met Voor on Aoliterkamer No 2 Ken In bet bouwplan voor uitbreiding der gemeente liggende acbter de Karnemelkuloot te llonda groot 53 Aren M Centiaren Terstond to aanviirden Mo 3 Ken go d onderbondi n HUIM ERB en TUINTJE aan do bruode igde der Kanieuielksloot te Oouda W k K No 7 l Verbiinrd by de maand voor lil Noa 4 en i Kun goed onderhouden ruim ingericht en guni tig lum de viiatt gelegen IK BOUW bestaande In oen WOOM l MmetWKKKPLAATHKN en KllK een I AKHVIS of WEHKl li XAT S on KKH met afzonderlyko UO V K N WU N l K i voorts tl WKIiKPLAATHKlH en OfK UltONIf met iilzonduilijke toeg ing alles aaneg achter elkander gelegen aan de Vest te Uunda W k O Nok 611 en lila ter getamenlyke grootte vkn ren UI Centiaren liet Wooubnis b vat i Kamers en Keuken d Dovcnwüuiog 4 Kamers oh Kenken bineveuB 2 Zolders mot beschoten Kap ullcs van ias on Waterleiding voorzien Het is behalve do achterstaande Werkplaatsen en Ofw Uroad verhaard bg do week voor f7 m No 4 Zyn de gebouwen voor aan de Vest gelegen No 5 do 2 workplaatseii roet open grond acbtor de gebouwen met do afzonderlgke toegang naast het Woonhuis No Kon ilUls mv en IKl NlJ aan de K erstraat t Oouda Wijk H Ko 10 Verhuurd by de week voor f i ltO No 7 Ken HUIS KHK en GROND io do lloerenstraut te Goud Wyk l N o löl Te aanvaarden l b obruari 1904 No H Ken HlllH KttF on GRONi in do Vierde ot Bagyticnkadu to Goud Wyk R So 467 Verhaard by de week voor t 1 4U NoB U tot 11 Urio naast elkander gelogan HIU RN on KKVKN on GROND In do Derde of Klnizcnaarskade te Gouda Wgk R Nos 417 41H on 419 Allen verhuurd bg de week elk voor f IM Kb Nos 12 tot 21 Negen HUIZEN en een PAKHUIS en KHVKN in het Parndga aan de Wilhelminastniat Ie Gouda W k M Nos 23 tot il2 Allun verhuurd by do week de Woonliuizcn elk voor f 1 on het Pakhuis voor 5U cents De perceelen iga te belicbtigon 80 en lil December 1903 en behalve perceel No 1 ook 2 lanuari 1904 van 10 tot 3 aron eo uilen op den verkoopdag van tl tot 11 uren v HM bMk ouehadairkati ft fukkd kih fodHBMdtl vooc Hmmi m Tporal duum to KladcrKlu nw JI ladeAfprmiimDe aiWar4e Isrila lMrik Str M M iMli iM op n am m fabtltkMntrk w hf ht wirtiswt n ii m H writ iii f j gi i Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris KOKTUUN DKOOGIiKEVER te Gouda Hovenslaande inrichting bljjft ziili by voortduring aanbevelen tot levering i van PKIMA UNVKRVAI SCHTK MELK door het personeel met de melkwiigi ns tweemaal daags aan hnis bezorgd VOLL1B ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staat van den Hijks Veearts den Heer E OVERHO SCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst ann onze Fabriek met de mcikfliters van alle onzulverhcden gereinigd en j daarna over de raclkkoelers sterk afgekoeld ter verduurzaming De prus i t tot nadere aankondiging 8 cent per Liter uvnm iK 4 cl IMT LUcr ltOO IKill KNKLK 3 ZiRTi IIOOII Scbi piirKnokrooin 7U it Slagroom iM i Zl liK itOOM Hs Ie voren Ie Mb 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verduurzaining waar door do Palhogene bacterieCn gedood zgn vervangt de gekookte melk doi h mist den kooksmaak en Lan twee dagen goed biyven Levering in LiterHcsschen a f 0 10 per stuk mot 10 cent staangeld voor do flosch en halve flesrlijrs k S cl met fi et staangeld voor het fleschje GepasteuriseerdeRoomboterf voor lafelgcbruik Deze boter mnnt uit in fijnheid van smaak a f I M per K G HEl HKilBOTKII voor stoof en keukengebruik i f t 40 per K 0 Onze geheelo botorberciding staat onder geregelde controle van het IKITEHCONTKOLK STATION lo Leiden waardoor wy onzen afnemers den groütsten waarborg bieden van te leveren FMA ONVEmiSCBTE NATÜÜBSOTEE l t iH liBx ii ll Nli rino l4 Hlrt hKurht Müli rlu clinici i lo ii Alvvm i n Kwiikff niottcluriii u H ani iUn tu rbrelt aun luM I3e Saolxte KINADRÜPPELS VAN DR DE VRIJ ilrKjt n tiulliii Jji il looilo iloo mijn naam jiidor svensta i d f brl Mflii lollfl JBftrup Il ïijn uvfml verkrtJKhitu 4 f 1 ObemiKlie Falirlek rao a KAïniXira d n ffliac Den il IJecember lUOU begint de trekking der ZZB ± HAMBURGER GELD LOTERIJ welke floor den ataat U goedgekeurd ea met het geheele etaatevermogen yegiiratttU rd Hy een getal van 111 000 urlylneele toten worden 63795 Prijzen 8 Extra Premiën uitgeloot zoodat byna 9 jodere tweodo lot winti De loterg is op 7 klassen verdeeld en worden de pryzeu binnen h maanden uitgeloot en dadelijk na trekking uitbetaald buit6nd M K te p In iedere der eorsto 8 klassen wordt buiten een belaagrijk yelnl grootere pr zon nog 1 Extra Premie en in de 7de klasse buiten j jj ote pryzen zelfs S KjriraPremifn uitgeloot zoodat de grootste pri jlf 600 000 Hf SOOuOOO M 10000 5 000 8 000 2 000 bedraagt In t gohoel worden volgende pryzen uitgeloot en wel 1 A M m 000 1 è M 10 000 1 A M 35 000 1 16 I k 2IX 000 j 2 A 50 000 a k 30 000 40 1 A 100 000 j I A 46 000 5 A 20 000 100 1 A 80 000 I 3 A 40 000 3 A 15 000 160 619 A M 1000 12 A M 400 en 520 il pryseo A 300 M 200 it 169 M 144 M etc etc tezamen ten bedrage van Mr 10 iHilliuen 85a562 Mark VI l e kleinste pr s bedraugt M 21 Voor deze gnnstige winstkansen offreer ik Oryineele Loten tegen de ambteiyk vastgestelde inlegprgzcn Origineel Lot fX 3 7 S e i Origineel Lot M BB o 1 90 e I go e Na ontvangst van het bedrag ook in postzegels welke gemakkelgkst net postwissel kan worden gezonden zeud Ik dadeluk de Orglneele Loten benevens het nmbtelijk trekkingsplan en na de trokking de nmWe A e winstlust Over het yewonnea beilrag kan daileHik teorden bruchikt Daar do loten zeer gevraagd tyn on myn voorraad niet zeer groot is verzoek ik uwe opdracht rag spoedigst te willen zenden we lke ik op het prorapste zal dit voeren ALBERT JARMÜLOWS I i ru ü ÏÏÏ r HAMBURa TE ÜOOP l iO stuks zware KIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zw iarlen Een party dito var 30 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boonien Een parig LICHTE BERGROEDEN voor den prys van zeven tot tien gulden Zwaai EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Viingstukken Staarten enz ïczaagde en beslagen GEBINDTEN STULEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKKN tegen zeer lagen prgs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKKN DEELEN Kon groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte jeboordc EIKEN POMPEN en zware EIKKN WAAGSTUKKEN 2O0O stuks EIKEN PALEN in alle almctingen voor Schooling Brug en Heiningpalen 5000 stnks KIKEN PAALT IKS t Of bokken ter bescliuHing vnn jonge vruchlboomen tegen deit prgs vnn 12 i t per sluk STEEN en PANOVENHOUT SPüORLKGGERS BALKEN HEIPALEN HEiNINGREKKEN enz IEPEN en ÜEUKENI LATEN in alle afmetingen 2 XKI SPARREN en DEKSPARBKN lOIXK stuks B00NE8TAKKN Groote hooveeiheid ERWTEN ui BÜONENRHS 50000 bossen KBIBHOÜT Allet wordt naar vtrkiezitig ter Iteatrmdfr plaatse geleverd Alles tegeji tcherp o ncurreere de pryun en zeJ tnaauden erediet bg don houlhandelaar JOH DAMEN te Cothen Hygiënisch aCVIVKH SPUITWATER Systeem PASTEUR Abonuementsprys per Kogelflesch Monster op aanvraag gratis MINERAALWATER FABRIEK Pirma Horman Zoon 01 Jb i OIKE OUDE t SCHIEDAMM E R QEÏÏEVEE Merk Terbfgbwr b fi PKETKR s Jz AU bewya rna eeltlliuiii ii ih t on kurk BteMtla voor vwQ den naffin Avr Kirmi 0OPPR TE Hurn 1 MEI of eerder r HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voonien van Uat es Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Gouda Druk van A BRIKKHAN t Zx rr I BuileBlaDdsch Overzlelii Te Krlmmitscha Saksen brak eenige weken geleden een staking uit onder de textielarbeiders aanvankeiyk van weinig boteekcnis De laatste dagen nam deze strike gevolgd door oen uitsluiting zulke afmetingen aan dat de toestand bachelgk begint te worden de partyen staan thans zéér scherp tegenover elkaar en naar hot zich laat aanzien zal hier een verwoede strgd moeton worden uitgevochten lu don Sakalschen Bondsraad heeft de geheimraad Fischer eenige ofllcieele mededeeligfon betreffende deze staking gedaan De strgd werd van de zyde der arbeiders aangebonden ter verkrggmg van den tien urigen werkdag en bovendien nog voor een verhooging van 10 pCt voor het g aangenomcB werk Do eerste eisch gold niet alleen voor Kriramllsch iu maar voor de geheelc Dultsche teitiilindustrie De reden waarommen met Krimmitschan begon was gelegen In bet feit dat daar de ai helders hel best georganiseerd waren By het uitbreken van de staking waren er 3500 georganiseerde arbeiders thans zyn er veel meer De stakers maakten terstond bekend dat by niet inwilliging van den eisch van don tien nrigen werkdag de geheele teilielindnstrie zou worden stopgezet door een staking voor alle arbeiders Hierop volgde het antwoord der fabrikanten dat men alvorens een besluit te nemen In overleg wenschte te treden met fabrikanten in andere plaatsen in het njk ten einde over de al dan nietinvoering van den tiennrigen werkdag te kunnen beraadslagen reden waarom uitstel roor beslissing werd gevraagd voor een bepaalden tyd V66r het einde van den gestelden termyn werd het werk reeds in vgf fabrieken neergelegd de fobrikanten besloten daarop alle arbeiders uittesiniten De Killn Ztg verneemt nog dat het werk thans in 80 fabrieken stilstaat en d staking thans 7500 arbeiders omvat Wekolyks derven zg een loon van 100 000 mark het stakingscomité betaalde veertien weken 60 000 In twee weken 75 000 mark uit ter ondersteuning van de stakers Totaal kostte de strike tot dusver 2 590 000 mark Den fabrikanten eveneens vereenigd wordt wekeiyks 10 000 mark uitbetaald Beide partyen rusten zich toe voor een langdnrigen Btryd die in gansch Dnltschland met groote belangstelling wordt gevolgd FEVMLLEIOX VALSCHE MÏÏUT 4 it htt Duttsch van K 0 th fi Ktt aam de xaak spoedig een voor de weduwe tioodlottige wcRding De maDUfacturier beschuldigde haar van bet met optet in betaling J even van valsch geld ten bewijze waarvan hij het vorige geldsrak uit i lessenaar kreeg en het bij de andere legde Daar overtuig uzeTlwachtmeetteTf lei htj t tt niet allen uit dentelfden laieldffoefl xijn Den stempel kan niemand vaO den echten onder beida inaaf neem ét stukken roaaj tusi en de vinf ra voelt fc maar en kiislett aawr n klank of het geen compositie ia Nu wat hebt ge hierop te teggen vroeg de beambte Wist u dnt het geld valsch was f Valsch Domme esels We mochte i wllen dat we ieder eeot tak vol van dat v lsclie geld baMeu J UMk maar lufte praatjas oiet maar teg me wie ne lijt hoe dit gekl iOj nw bewt gekoBM is Dat ifaat ie ftiets aan D ec lenruitcr aaag lijn waren behouden ik kan in Mildau even goed terecht althans aiet aiecbter i Geef auj mijo gekl inur eo laat mij met rust Ja dat fou u wet aanstaan sei de wacht Forbach en Bilse die twee namen biyven de legerdebattcn in den Duitscbeii Ryksdag beheerschen Vrgdag boeit de minister van oorlog een uitvoerig betoog gehouden tegen de generaliseering van de door Hilse onthulde toestanden te Forbach Hg betreurde het dat de herinneringen aan de overwinningen van 1870 te Forbach bevlekt waren door schandalen die hg ongelooflgk had geacht totdat ze bewezen waren door het proces In zeer strenge bewoordingen keurde hy het gedrag van den kommanduiit af Maar zulke feiten mag men niet generaiiseeron riep hy u Ut kan niet diin met vreugde en erkaiit lgkbeid denken aan de opvoeding die Trouwen vroeger aan jonge officieren gaven OfdciercD die zich zoo misdragen hadden als in het boek stond wareu geen offlcicnn ill den zin van Pruisische officieren Als het waar was wat do socï i listen zelden nainelgk dot dit eon gevolg was van het militairisme Sn hot daarbg gevolgde slolsnl moest liet heele Duit chc volk dal sedert l X jaar een dienstplicht had zwakhoiildig zgii Dit kon echter niet zgn want hel Daitxrhe volk heeft mol geeslkrachl oo weorgalouzo vigt een groot deel vande woroldraaikt veroverd Vervolgens sprak de minister over de soldaten mlshandeliogen en ook daarin was hg zeer beslist in zgn woordea De gewelddadigheden In het leger zei hg moeten ophondeo en znllen gohoel opliouden Niemand ziet er beter de noodzakelgkheid van in dan de keizer Ik houd van kritiek en ik vraag nan alle vrienden van het leger om een wakend oog te houden zonder echter te vragen dal die kritiek te ver gaat en het vertrouwen vernietigt door het volk in zgs sol daten gesteld De voornaamste redenaar van de andere zgde was Richter de leider van do Vryzinnige Tolksparty Zonder het geval van Forbach algemeen te maken wilde hg toch de overtuiging uilspreken dat men een kader heeft gevormd van aristocratische officieren die Irotscb en heftig zgn een militaire afgeslotenheid die in de kleme garnizoenen uitloopt op kostbare en deinoraliseerende orgieën Natnurlgk was deze Forbach kwtstie niet het eenige onderwerp van het legerdebal maar het was er wel het hoofdonderwerp van En intasschen weet de held van den dag Initenant Bilse er niets van dat hy zAoveel beweging beeft doen ontstaan Hg wordt streng in hel hospitaal iu afzondering gehouden zelfs zyn advokaal mag niet by hem komen Zyn tgd in hel hospitaal wordt echter van de hem opgelegde zes maanden gevangenisstraf afgetrokken meester maar we zullen eerst nog eens nader kennis maken Volg mij maar ge rijt mijn arrestante Een oogenblik had het den schijn dat de weduwe sich niet sonder strijd zou overgeven Zij beson zich echter wierp haar bootd trots m den nek en sprak Vooruit dan foaar des te eer kan ik my over die onbehoorlijke behandelmg bekladen Frans Schikaro kleurde toan een politiebeambte aijn kantoor binnentrad en naar den bureauchef Schikaro vroeg Die ben ik sprak htj merkbaar onthutst Wat verlangt u De heer inspecteur van politie laat u verzoeken onmiddellijk op zijn kantoor te komen om uw kennis aan een valsche munster te verklaren Ik Dat moet een misverstand zijn want dergelijke kennissen heb ik niet Dat wil ik aannemen maar Jk vrouw eeoe mevrouw Rumro uit Mildau heeft rich op u beroemen Schikaro voelde zijn kmeén nikkf n Mevrouw Rummler een valsche muntster f Neen dat is niet mogelijk Ik heb geen tijd en ook geen last n ieu meer te z gen Kadere inlichtingen zqltti wel op het politiebnreau verkriJMD jgét idiflP opgewonden I zich op weg spar In zeer begr pet k aenowadiJS toesund l gal de bureauchd xïch den poUtw mspectcur De duistere gedachten die omtraot den overleden man dn weduwe in omloop wareA en Er wordt zelfi al met zyn naam als schilder reclame gemaakt hoewel men tot nu toe nooit van hem als zoodanig gehoord had In een blad jte Straatsburg wordt een scbildery te koop aangeboden dat door hem getoekond is Wel was bekend dat lig voomemeiia is na zyn invryheidstelling de schilderschool te Dusaeldorf te volgen V De gebeurtenissen in Hongarge hebben het gomeensohappalgko ministerie van oorlog der Monarchie aanleiding gegeven tot OOB mautri gel waarvan de beleekenis op dit oogenblik nog niet Ie overzien la leder officier in hel gemeenschap i iyk leger moet Voortaan twen talon loeren die naar gelang van de nationale toestanden in de korpasn zorgvuldig worden aangegeven van do kennis dier talen zal bevordering tot oen hoogereii rang afhankelgk wordon gemankt Zoo wordt voor het oorpscommando in Wee iiin giivestigi dut Uonedeii Oostonryk en MuraviH omvat do oprichting van cursusaen in ds Tsji obische laai bevolen Voor de officieren van alle Duitsche regimenten van hot koips dus ook voor de Dnitsrhe garderegimenten De minister van oorlog wil klaarblgkelgk wanneer de llongaarscbe officieren die ingevolge du iiienwo bepalingen alleen in Hongaarscho regimenten mogen diena naar Hongarye terugkeoren in de gelegenheid zyn de Dultichu officieren zoowel in Dultschland als in Tsjechische regimenten te gebrulkrn Van Duitsclie zgde wordt deze maatregel zeer slecht beoordeeld en men ziet er voor de toekomst een nieuwe bron van ellende in Voor de staatsambtenaren was dit vroeger ook voorgeschreven en bet gevolg is niet uitgebleven Do Duitsche bevolking die hot land heeft aan do andere talen in de mo narchie gesproken onthield zich van hel kiezen oener loopbaan die tol het aanleeren dier talen verplicht Do Slavische bevolking daarentegen kiest by voorkeur zulk een loopbaan En zoo verwaclit men In Oostonryk dat het iu bel leger gaan zal als in de magistratuur en in de ambtenaarswerold en dat de Duitsche ambtenaren en officieren vervangen zullen worden door slecht Doitsch sprekende Tsjechen en Slaven Dit moge betreurenswaardig zyn maar hel Is de eigen wil van de Duitacba üoatecrgters Johannesburg heeft nu weer voor het eerst zgn gemeenteraad gekozen De raad zooals hy tot nu toe was samengesteld was benoemd door Milner Men slelt het voor als vooral den geheimenzinnigen sluier achter welke zij zelfs tegenover hem haar bron van inkomsten verborg kwamen hem nu ook v l cht voor Oflt ze zich juist op hem beroepen moest I Op hem die zorgvuldiger dan anderen moat oppassen met met verdacht personen in sanpaking te komen want vooreerst was hij een bui nlander en ten tweeife kon zijn verleden niet geheel vlekkeloos genoemd worden zoodat de vriendschap met een valsche munster zijn verbanning wel eens ten gevo ge kon hebben Toen de pohtie inspecteur hem ontving met de vraag of hij zekere mevrouw Rummler uit Mildau kende hield hij het maar t verrtandigst een ont wijkend antwoord te geven en zei Zeer zeker mijnheer ten ijiuste oppervlakkig ik heb haar een paar ouaMkuclUig gesproken Zoo de veixlanng aier vrouw doet een heel wat nadere kennis vermoeden Weet u onllcr welke beschuldiging zij in arrest genomen ia Vcristreltt niet mijnheer de inspecteur Zij heelt gisteren en heden in een winkel hier ter stede getracht haar inkoopên met valsche tweemarkstukken te betaten en men heeft bij onderzoek in haar zak met minder dan acht dergelijke munstukken gevonden Stempel en jaartal zijn bij at deze stukken dezelfde en ook de vervalsching is btj het eene stbk niet anders dan bij het andere DAt echter de vrouw babstarrig blijK weiferrn te zefrgfen hoe zij4o t bezit ekonaoi is vui dat geld bewijst dunkt mij zonneklaar dat rij niel lergoed trouw gehandeld Veft Frans Schikaro had met gtipanncn aandadn een bewys van Milnor s wyze keuze dat van de 10 oandidaten die raadslid waren er 18 zyn gekoion Kvenwü ri hebben vnn de kleine 20 000 kieaers sl ls een kleine 800 gestemd De driu léiï Jiten die de meeste stemmen hebben verworven ijn gekozen als onafhankelgken Een dezer Dale sLace acbynt de meeste kans te hebben om burgemeester te worden De hervormingsparty waarschyniyk voor enn goed deel nil werklieden samengesteld hebben slechts drie van hnn candldaten er in gekregen volgens do Times Vermoedeiyk hebben ly echter ook gestemd voor de vQf onafhunkoiyken die gekozen zyn Maar de machthebbers In iohannosbnig en vandaar de vreugde der TImos hebben er 22 van hnn 30 candldaten door gekregen Waarschynigk hebben zy den moesten invloed kunnen oefenen om kiezers aan de atembns te krygon Do Boeren die In lohannesbnrg kiezers yn znllen wel grootendeols weggebleven zyn llan bI lang telling in de politiek is geiyk wy weten voorloopig gering En do nil landers zyn door de Engelachen die Immers den oorlog te hunnen bate hebben gevoerd van het kiesrecht uitgesloten Het verschil Is alleon dat de ultlanders vroeger mee t J£ngelscben waren en nu rekenen deze Mn niet onder de ultlanders t Scheen een ao eiiblik dat er eenige dliri te Columbia was gevaren Wel had de gezant te Washington zgn regoering vurwittigd d t er geen kans bestaat om Panama to herwinnen doch de t olumbiaun cho regoering scheen er anders over te denken en 2Ha man heetten al op weg te zyn om met Panama en de Vereen Staten den stryd te wagen De Amerikanen haddon reeds hun maatregelen genomen en de nitzending van oen eipediliccorps van 3IK 0 man overwogen om de stoutmoedige Columbinantjes ondersteld ze kwamen levend In Panama aan in hnn dolle vaart te stuiten Maar daar komt nu picltseliiig het bericht dat de opmarsrli der Columblaansche soldaten naar de Landengte is afgecommandeerd De regoering heeft het heel wysaiyk naar by een schynvertoonlng gelaton Op liet oogenblik bevinden zich in de buurt der landengte acht Amerlkaansche oorlogsechepenop de kust van den Groeten Oceaanen vyt óp die van de Atlantische Zee terwglM g negen schepen gereed zyn om binnen enkele dagen erwaarta te vertrokken Begin daar nu eens wat tegen I i De nieuwe republiek Panama is thans ook door de Oostcnryksche regoering erkend geluiïterd en toen de inspecteur zweeg was sijn besluit genomen Ik ben ten zeerWe verras mijnheer zei hij en wel het nwcHt omdat die vrouw dedrieithrul heeft zich op mij te beroepen Ik heb bevel gegeven luar hier te brengen om haar tegenover u te hooren Ah daar ia IC al Mevrouw Rummler mei hoog rood gelaat werd door een agent binnengeleid maar zoo irauw ztj Schikaro zeg liep ze op hem toe roet den uitroep vOod zij dank aat ik eindelijk een vcrstan ltf raensch zie want ze aijn hier totaal krankzinrig Zeg jij desc hccren Jj t Fnzna dat ik een eerlijke vrouw ben eru cen valsrhe munster zooals men hter in allen ernst schijnt te geboven Schikaro trad een paar passen achteruit en zijn gelaatsuitdrukking wai even koud als zijn stem toen hij antwoordde Dat zou ik gaarne doen aU ik het genoegen had u nader te kennen Bij de oppervlakkigheid onzer kennismakinir kan ik mti echter slechts verwonderen dat u jutst mtj tut getuige uwer jliditeit ontboden hebt akckXM als versteend tta de de weduwe hem aan f Hij wemhle zich echter tot den inspecteur en zeigEen mijner beambte wasAp utr intieinen voet met de dochter dezer vroinr Sletwjgt