Goudsche Courant, donderdag 17 december 1903

t m iNo 0S9 Vrijdag i8 December 1903 42ste Jaargang mwmt mmm I ÏSwHwS on AdmrtentieMad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks ÉJh jÊj A 1 V E R T E N T 1 E N worden geplaatst van met uitzondering van Zon én Fee stdagén ff H HHÉI ff 1 regels a 50 Centen iedere regel meer is 1 25 franco per V P B I SX V Centen Groote letters worden berekend 1 SK m mm ti rm nam laafsruiinte De pifijs pei drie maanden is 1 25 fraiJo post 1 70 J Afzonderlijke Nommers VIJF CKNtIbN Inzending van Advertentiën tot 1 nnr dc = luidd L mtim lum stads Muziekschool op Woensdag 23 December 1903 AAnVang s nam ten 1 unr en s avonds ten nnr io de Socleleil ü S GKMII GRN te Gondii IliSICIIRiJVliliC van nHEUfVK L KEnL llIOEN in het geboaw der Uchool aan do U eêthacen aldaar op Donderdag 24 December 1903 s nam van S S aar over voorwaarden van toelating zie aanplakbiljetten Ündera en voogden worden er op attent gemaakt dat het verzoek om tnsschentödsche alschrijving van leerlingen alleen geldig 18 waoneer bet sohrittelUk is gedaan bU den ondergeteekende minstens veertien dagen vóór den aanvang van een nieuw kwartaal Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Maziekschool J J A MONTIJN Secretaris m ÏAATSCBAPPIJ TOT W W T M Drparttment GOUDA DcVndei dag 17 December a s des avonds te 8 nar in de Zaal NUT EN VERMAAK der Sociëteit REÜNIE TOOKBBACET AMD te geven door Mevr MATHILDA KIEHL en den Heer B UELMONTÈ Leden der Nieuwe Nod Toonoelvereeniging te Amiterdam Entree voor niet leden ti OTS voor leerl van öymn en H B S ü O SS Leden der Volks Leoszaal hebben vrijen toegang tot de Tribnne Het Lidmaatschap bedraagt 4 50 per jaar Wie met ol na 1 Jan lid wordt betaalt voor t halve jaar loopende van 1 Jan 1 Juli n 2 50 De Secretaris M VAK WESTRIENEN Wie ek r zyn mi i Echt lIlKtti CftCao te ODtraDgoD tesunfe C ld en aa vele prootheirnDgen In di n el gekomen ondei den naaui des ultTindem Dr Hioha lli vervaardigd p do best macUnes ia het werelrtberomde 6t bbli seraent ras Gebr StoUwerck t Keulen IicIm J rT12ie aeIH Bil el eacao In Tierkanton bassen Dece Bikel Cacao is met melk gekookt eene tangename gezonde drank voor dagelykach gebruik een h 2 thctUfü ran t ptsder Toor oen kop Chocolate Als geneeakraobüge drank bij geval van dierrhee elecats met watei te pfcruiken Verkrijgbaar bü de voi ïuwmat H 1 Apothekers en p Ka S4 Xa pra fbu jo8 f 1 80 rÖM e 035 GweraalvertogenwoorJigOT vsjti ifodfr nd Juüus MattenkI Htt TE nurit 1 MEI o eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Gouda Dl uk van A BRINKMAN Zk Geen Kinkhoest Geen Influen a KpNlNKLUKC Om lünkhoosl IntUieiiza Borsl eii Hoi laandocnin r binnen den kortst mogelijkcn tp te doen genezen neemt onmiddellijk do t jevlucht tot de van onda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M K L I i iV T II ir uit de Koninklijke Stoomfab ek DE HONINGBLOEM 0 li haik r poïoverani ets 40 et b rUe H N VAN DEN HAAG FiaCQIlS f 1 K taA diiI Qaveen VV Oudeioater e Benfckoji Firma WOLFf £ Co Westhaven 198 om a A ZATBSI TlSiy Kleiweg i lüi louda B H VAN MILD Vcerstal ti I2ö te Hcmda A HOBMAN Moordrecht F INKSl Nieuwerherkad IJiel A N viN ZBSSK N Sdmonhmen J fii TOItKElf Boah np V WIJK OudaéaicT A SCHEER Uimilrechl PW EflOE Oudewê HBUDBN te eeutt P y o SP Moercapelk D v dB STaU I ai A HOLST Waddingaveen M KOLKMAN Waddamnmen P M uie GBÓOi j D JONGH OudetiaUr J P KASTBLEIN PMroeUrdamn D BIKRE Jou ikul fk allen mbannte tM trota rM Het groote aanta zei nu Ken rhoofdpijn af tot de voorafgaande keitMk6nei Vftn poplwl6 hen i noK iteeda alle middelen door de medlBdie wetensobap aaiiKeweiid Kentiu dbn Bleii B Üjd koatdt eer toe dat tii doqr h t gebnilk maken van den eeoyottalntflnires inlDellj t lasca dïnuld nhyaioloctache ontdekklnc cedaan beeft die na bond rde proelnemlDgeo tbana oVer dé cebesleirêtaui 4 erbreldls n terwijl alf fn wateDaobapp ll ke kriiigftn de boonte bel ii itelUbg wrikt ttreni lu weldaad bltjkt te sijn voor de aan Mnawkwalen lUdWW mesaonheld D se genaeawiiM ti olteaTOBden rloor den geweiep Officier van Getondbkit Dty twiao Welsamai t VÜHbonn en bftrnarop deon dervindliiK opgedaan In eene EO Jarige pI akt lWWlr waMchlnK vkii het h rd nMaalprr dac worden dnnrloe KeaefaikteRioffm vu de bold nmlddcllük KB bMKCHtel uodeiiedo lrl Het dese ganfteiwUze meraM kerkelijk BoUtterande rwoHatra nikr B n sg maakte looveel nugang dat van een dow den oitvliider geiiiobreyeD werUe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE 1 hare voDrkenlig H ganeilngelnsea korten tijd reeds de Ule dmk veracbenen la Dit boekje berat niet alle n var bet fralvH imb Hek verstaanbare verklaringen omtient het weken der nieuwere tberaplft os d daaruedS lelti In wanhopige gevaliQQ verkregen nitwerking maar ook v ndt men daarili wetqniobappfllmke Tarbaiidelingen ultcl mediaelicblHden dieaaudezegeneeewljze gewijd zttn aoomede anouift vai tal van getni solu Ifteu van boogge plaatste genr mkundlgea onder welke P min èTt mW ir ïrofBsaar aan dii polykHrdek ti Parl i rus Rouoemonl 10 Steinolrfltier med dr praktltearend larlaeahaBr aaa Ht krink ilnnlgen ceiKaht di Criarenlon Samtatsratii Dr Ca mlte StItUn BroaiMann iped dr tirroM art lhlln ea Dr P Foreltier gsi BeihQer dlreDlËur van het hoipltial te Agen QelialMratM Or 8tKarln kaateèl ibtenfata 8ad Emi Darioj med dr BDneeshBer dirbutuur der gal no th rapButliClii InriDhUng voor iBHuwllIdaéi ta Parlja ryB 5t Honori 331 Coniul ven AsbliBtiliaoJi mod d te Corfu Or Bbskaoh arroad arli de Zirlnlb Oberitabt Til JecM med dr te waenen Dr C Qongavel ibLa Farrièr Eure Hd vsa daa OontBll Central d hyflèae de SanlA im rranknjli en Tuie Anderen 1 Attn allün wier nenowKeMtel meer of mlitder nancedaM In at aao aorebiaande aeniin aebtlilield lijden waarvan dekenteikenen cijn aiiraniiohi hoerdpljn migraine lEihala haaf dpltn bloBdandrang grontB t rlkkalbaarheld oBlaBgdhB alapelooiheld llohamatijkB anruBt an onbebaitlljka tattiand verder Ue zieken die door beroerte setrona watten a nog lijden un ia kavolgen daarvma looala varlamrntngBn onvermogBn tot iprektn iware tongval mBtlaBlk Blikkan atlffhald dar gewrlohtsn iDBt vaart duronde pijn plaatioil Ve zwaKte veriwakking van geheagen Bi Kt die reeda ondBr geneeikan a behandeling gewecat zijn maar door de bekeftda middelen ala entboudlngaen ea kondwatarknnr wrijven electriaeeren Btoomlooi ot zeebaden geen genasing f laalglng banner kwaal geyondeiinebben en ten elotte zij die vi sevoelen voer bereerte Bwurtoe reden hebben weganB verBChlJnaelen ata zieh aanhoudenri angillg vaalBa vsrdoovlna la hat btalM boofdalja aiat gfllieDgneid DlkkBrlnpBn en donker werden voor da nogan dfakkinda pl n onder hat vaarheaN aalilng la a Boran hat voe e VBH krlBDDlIng In en hat alapen vaahandeR aavaBteft aan al das drie oatacoilla van KeBDwll der i ala ook aan Janie meiijei lijdenda aan bleejkiaoht en kraeMBlDOahaM ode an geaonde lalfl aan Ion iBriOHBn die vbbI met kat hsofd werktn en geesteltjke reaotle witlea voorkomen wordt dringend aan garden aich bet boren vermelde werkje aan te aebaAn betweU op aanmia koBtBlooa aa fianog Ter londen wordt door Ameterdani door M d KIIA V A C Heiligeiteg a Rotterdam r AJTBX KOl rp ApothekAr Korte aoofateeg LVtreeht f OUHV l 0 TO OndegraoUt bij de Qaardbng V Vt Op de jongate bvgtenslaah medloitiale tnntoonstelltng is de l r Weleawann aoba Senaee door de HAiHm li Jnril naol d 7 lli mi f aHtiiii fi rnniitl Voor de lange Winteravonden bestaat er geen aangenamer en goedkooper lectuur dan de verhalen van de 6 beroeikide i iikerlliaaii§che nciccilvcs f jd e ttvT ulsoints Ieder nummer met een fraaie tu vter Meuren gedrukte plaat op het lA omslag bevat een compleet verhaal van 32 pagina s gedrukt in 2 kolommen dus 64 kolommen draks en kont alecht per complete Roman f O cent g tEEST hoe de beide Wilsons met ware doodsverachting de grootste SBoevenholen in Amerika binnendringen LMEST hoe do beide Wilsons zich vermomd in het meest gevaarljke donkere New York begeven en mot ongeëvenaarde slimlieid de misdadigers weten te snappen LEEST hoe de beide Wilsons alle geheimzinnige diefstallen ea moorden aan het licht brengen en de daders aan het gerecht overleveren Bugmaalt er bestaat geen boeiender Lectuar voor slechts lOceiit een complete Roman Naar buiten alleen tegen inzending van Postzegels of Postwissel Hieronder volgen de Titels van de Romans welke aan het Bureau tan ons Blad verkrijgbaar z jn No 1 De Wilsons en het geheim van de bank De opsporing van het gestolen millioen No 2 Do onschuldig ter dood veroordeelde door de Wilsons gered De ware moordenaar gevat No 3 De Wilsons en het gesluierde meisje Het geheim van de Tombs No 4 De Wilsons op het spoor van do grootste oplichtster van Londen No 5 De Wilsons en het geraamte in den Kelder No 6 De Wilsons en de Boeven in het donkerste van New York No 7 De Lokvogel van de Wilsons De Boeven van het East End gevat No 8 De Wilsons en de valscho spetes No 9 De Wilsons en de Opiamscboivers pa gele duivels van China No 10 De Wilsons in de holen van New Yörk Het geheim van John Street No H De Wilsons en do Koningin der Anarchisten No 12 De Red Hoek Bende door de Wilsons gesnapt No 13 De Wilsons in doodsgevaar De Telegramdieven No 14 De Wilsons en het Boertje te New York Een lastig geval in Bowery Laan No 15 Do Wilsons en de Maildieven No 16 De Wilsons en de Koning der Bandieten No 17 de Wilsons en de verdwijning van de Millionnair Hare De Koning van Bonanza op de pijnbank No 18 De Wilsons in t Zuiden van Dakota De afgesneden hand No 19 De Wilsons en de Zwarte Kat De valsche Kaartspelers van Chicago ADYERTENTIEN in alle Couranten worden aang enomen door het Advcrienttc Bureau vao A BKII KNAN ZOON TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwpartpn Een partfl dito var 30 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partu LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molennssen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 kuks EIKEN BEUKEN en DENNEN itOLBLOKKEN tegen ze sr lagen prija 500aktuks gezaagde Sj 4 en 5 dnimsohe EIKM DEELEN i Eeifl groote party EIKEN KISTHOUT tot taJhtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAöSTukKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmotingein voor fchoeiing Brit e i Heining leii a I 5000 stnksMEIKEijf PAaL jES voorjiokken ter beschieting vail onge viuchtboomen tegeMdeiiPprijs van et per stuk STEENei i PAiJ OVENHplT SPOOKItjEGtiERS IjXf liEN ffEBfitEN HEININQpEKKEN enz M lElEN el IP KINClItENi in ulleafmetWen Lt 20 l SP aRrA fi DÉK8P kRÈN lOfltóo stuloi B 0NESTAKEN GrAto h4vei beid KHWTBnIiu BOONENHIJS i i m SOOfO bosten IRIBHOÜT ft j Allea wordt TitWï ver nfzing tekilbeeterudfr plaatse geleverd m Alles tegen ac ierp concurreereiim j njseu en na maaiiden credfet bo den hoilpinandelaar JOH DAMEK te Co4en I In hel VËiairiiriNGS M4ülZIJN De Avondster Dubbele humt Telfnr 117 ZiJn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl GiisnmainenleD Uriickels tsii Ballons Vwder voorhanden een ruime Geuze GASKOOKAPPARATEN GAS KN FETROLEOHKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelgk Indien U dan van goed licht houdt is dit je ware adres Aanbevelend M N VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding NOORD Braiiaiilsch üéoen en LaarjeDinagazijn K LH WEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OyTFANOEN alle soorten HeerenDames en Kinder Winter Artikelen Sterke Schoollaarzen OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk f Mt sqHIEDAMMER GENEVEE Merk Verlnijgbau bfji M PEETERS Jz N H Kis hevija rrft aohtheid is cachot en birk steedi roor sten rail den oaam der Finna P HOPFB NiaHTOAP icbt ttuitCDlHndseli In de Opstenrigkscbs troonrede wordt geantwoord p Ie hulde van deipresident der deleglatiën en verder gezegd i it de buiten landa he betrekkingen van het rp beslist vredigend zjjnij als een gavolg van de vernieuwing van het drievïiudig verbond dat Oostenrijk vast besloten is to b houden en lei verstevigen l De nanWe enteAe met Rnslaid met betJ kking toj het Balkanschleijtnand wordiwldoor met zorg bsliouden i en dr agt bij tot fl vreedzame oplossing der raafÉtukken diei p het schiereiland rijzen ma I elangrgke enlmoeilijke taak is het vobr die ei tenle der twsSe mogela lheden geweest den vrede en et aatn nafi in die landen te andlmven DaarbijSdoor d andere mogend liedeni krachtig ge tetand fcbben Rusland en Öostef rjjk yril vun iVille z fzuchtige bedoelingen njet geen ander do l voor oogen dau liet w rk des vredes in het belang van jeheel Europa te zamen getóacht Tnrkvje ite bewegen de noodige maatpgelen te nenien Opi den toestand der chiistenen te verbeteren iDe belrekkingen tot de mogendheden ma op bevredigende wgie raster gemoiitkt dank zij de ontmoetingen net de Keizers vin Duitschland en Rusland en den Koning mn Engeland Wy hopen dat Servië onder ijn ni nwen swverein na de alschawelijke mSSar ëm r tot moreels wedergeboorte en tot een toekomst van welvaart Het oorlogbestunr handhaaft zgn eischen binnen de perken van het vorige jaar Toor de commissie uit de Hongnarsche Boiegatie heeft Oolukowskj hg een uiteenzetting van den buitenlandschen toestand grootendeels het daarop betrekking hebbende deel der troonrede geparafrazeerd daarbij langen nadruk leggende op de vredelievende gezindheid welke zich in alle landen openbaart Hii verzocht de begrooting voor buitenlandsche zaken rart w w behandelen De verkiezingen in de Londensche districten Dulwich en üewisham zy op een teleurstelling voor de liberalen ultgeloopen die zioh voorgesteld hadden minstens een der beide zetels te veroveren Wellicht toonden zy zich wat al te optimistisch waar het de kans betrof om zulke groote meerderheden te verplaatsen als die welke de tories sedert jaren gewoon waren in beide districten te behalen Te Lewisham had het laatst in 1892 een stembusstrgd plaats j toen behaalde de conservatief 6309 de liberaal 289 5 stemmen een meerderheid dus van 2414 De FEViLLEiOIV HET MEDAILLON Naar het Framch Zooals de bediende van het restaurant FeKxwel voorspeld had waren er weinig reizig 9 want de wachtkamer bleef bijna leeg Het bolle vertrek waar ook al het as was neeigedraaid had met de ledige banken tegen den muur ecn leer droevig aantien Na vijf minuten wachtena werd de glazen peur die op het perron uitkwam geopend en riep de ipporwegbeamfate t reizigers voor de lijn van ArgcDteuil instappen Pe onbekende nam het knaapje weer bij de hand en trok hem met tich voort Xog enkele reizigers die op het nippertje waren gekomen spoedden zich door de wachtkamer naar het perron en naar den gereedataanden trein De mist scheen hier nog zwaarder op den weg te rusten dan in de straten van Parijs De lantaarns konden nagenoeg geen licht verspreiden en de spoorwegbeambten me zich hings den trein bewogen schenen even zoovele schimmen te zijn De locomotiel liet nu en dan wat atoom vliegen wat vergezeld ging van het bekende stootend geluid d door da liberalen ischouwd dat zg in ig geen candldaat JAatst in 1895 geüïten j aple versloeg kans om te winnen W daarna als zoo gering 1895 en 1900 eenvol stelden Te Dutwich werd itèmd Wyien Sir 81 toen den liberalen canflUaat l tet 5218 tegen 2176 stommen conset TOtiove ljeerderlieid 3042 en de liberalen durfden in i OO niet in het strydperk te treden Wat hebbeu we nu Dinsdag zien gel eureiif Te Lewisham is het aantal liberale stommen van 2895 gestegen tot 5697 Geen gc ge aanwas ongetwyfejd maar aangezien do torystemmen van 5309 tot 7709 klommen bleven de liberalen tocl4nog met 2012 stemmen in de minderheid Toch is de conservatieve meerderheid niet 402 stemmen afgenomen I Te Dulwich kebben de liberalen meer sacces gehad at laagd zy er niet in den zetel te bemachtigen De conservatieve meerderheid is hier itan B042 in 1895 tot 1427 tornggobraclit zl oiI it zg mal 1605 stemmen achteruitging Uit betrekkelgk échec van de tories is ongetwgleld te wgten aan de onfrisscho persoonlgkhi id van hun candldaat den bernchton Ruthorfoord Harris De candldaat voor Lewisham majoor Coalos was een onbeteekencnd man waarvan niemand iets kwaads of ieti goedj kon zeggen Het belang van deze verkiecingen is hierin gMeten dat f llOBffBMttltik Vmim over de iiscale politiek van Chamberlain Gelgk wg vroeger reeds zeiden hadden beidotüiycandidateu bepaald party gekozen voor Cham berlain en hebben de kiezers dus toen zg hun stem uitbrachten wel degeiyk geweten dat zg het ton gunste van Chamberlain s politiek deden De candidaten trachtten later wel den aanvankelgk door hen gemaakten indruk weg te nemen en te doen gelooven dat zg voor het tegenwoordige althans zouden volstaan met het aanvaarden van Balfour s program maar een ieder met een gemiddeld kiezersverstand bedeeld kon toch weten wat hg aan hen had en wat hen te doen stond vooral na den raad door den hertog van Devonshire gegeven Voor dezen laatsten is deze uitslag geen geringe slag Want het heeft er veel van als hebben de tories zich al bitter weinig aan zyn advies gestoord Zou de regeering door haar opwinding over deze zege niet worden aangemoedigd het doorzichtige masker hetwelk zg draagt af te werpen en openlgk het Chamberlainisme ta aanvaarden P Do verleiding is groot maar zg zal weten die te weerstaan want Londen is het land nog niet en wanneer de conservatieven naar rato overal zooveel achteruit De man dien wij met het kind hebben gezien begaf zich voorwaarts om een ver verwijderden wagen uit te zoeken Hij had iets gejaagds over zich en verlangde zeker alleen te zijn want nauwelijks had hij plaats genomen in den trein of hij haastte zich het portier dich te trekken Maar hij behoefde zich in dat opzicht niet ongerust te maken want de weinige passagiers die er waren hadden reeds in de dichtst btj de hand staande waggons een plaats gezocht en gevonden De man had het portierraampje neergetrokken en lag nu met bet boveolijl er buiten alsof hij zich tud voorgenomen om hen die bg zijn cempartimeot mochten komen op welke wijze dan ook van het instappen terug te houden Hij kreeg geen bezoek en de trein stelde zich na een scherp gefluit van de locomotiel langzaam in beweging Onze onbekende slaakte een zucht van bevrediging De waggon was slecht verlicht maar volgens de meening des reizigers zeker nog te goed want hij haalde de groene kap over de lamp der zoldering heen De natte mist sloeg tegen de portierraampjes en scheen daarvan in tranen af te druppelen De verlichte huizen verdwenen het een na het ander meer en meer uil het gezicht zich verliezend in de duisternis van den nacht Wederom een scherp getuit De trein had don tunnel bereikt en toen hij die weder verliet werden de lich ei die men uit den waggon kon gingen als eergisteren het geval met hen was dan a het de vraag ot zy hun meerderheid in het parlement zonden behouden ErMtige berichten komen uit de Armenische provineién in don Russischen Kaukasus He £ is bekend dat de regeeringsbesluiten tot ntjisting der kerkilgke bezittingen daar tot drJMtige onlusten hebbén geleid Aan de Timeswordt nu uit Moskou geseind dat de Rnisischo minister van binnenlandsche zaken Von Flehwe het bestaan erkent van een goed Heorganiseerden Armenischen opstand WapetA zgn in het Kaukasische gebied binnengesmokkeld n verborgen in weinig bezochte plaatsen in hot gebergte De Armenische Christenen in Europa en Amerika hebbeh groote lioeveel bedeu geld gezonden om dê opstandelingen te steunen Door de jongst gebeurtenissen oir de gewelddadige nnaatihg dor kerkelgke bezittingen is de vonk in hut kruit geworpen üe gehöele toestand zegt de Times correspondent is zeer ernstig en vol van gevaren voor de Kassisohe heer tchappg die met Zjioveel moeite en opofferingen door Rusland is gevestigd Voa Plehwe s besluit tot nitttsting der kerkelgke goederen zal bigken niet het minst noodlottige zgner willekeurige handelingen te zgn geweest Hg h eit daardoor het Armenische H ct toegev ei Mn het JoadscbS hst MlMte S het i nsche en de revolutionaire bewoging in Rusland nieuw voedsel geven Minister Von Plehwe staat in oen moeiIgka positie Hg heelt eenmaal het gewraakte besluit genomen en maatregelen aangegeven voor de gewelddadige uitvoering ervan Zoodra de officieren die met het bevel over de troepenafdeelingeu in Armenië belast zgn aarzelen de aloude en beproefde Russische methode van onderwerping met do knoet toe te passen klagen de Russische reactionnairen en de regeeringakringen over de slapheid waarmede regeeringsbevelen worden uitgevoerd En wordt de schroef nog meet aangedraaid dan is een opstand in den Kankasns met alle noodlottige gevolgen ervan de Armeniërs zyn zoo zy in opstand komen de reinste desperado s niet te voorkomen Minister Von Plehwe neemt nn allerlei voorzorgsmaatregelen Troepenversterking wordt naar den Kankasns gezonden in alle steden wordt de staat van beleg afgekondigd een nieuwe gouvornear zal er de politiek der sterke band toepassen Of dat helpen zalP Zelfs do Wjedomosti twgfelt er aan en zegt dat het gevaai groot is in den Kankasns jOns land is groot maar orde heerscht er zien al schaarsi er en schaarscher Men verwijderde zich van Parijs De trein ging nu dwars door de landerijen heen Toen men Clichy voorbij ging floot de locomotiel op nieuw en bleet de trein staan Er kwamen hoofden uit de portierraampjes doch het oponthoud was slechts kort en de tocht werd weldra voortgezet maar langzaam alsot de machinist niet zeker was dat de weg waarop hij reed vrij en veilig mocht heeten De Seine werd zichtbaar niettegenstaande den mist met een zilverachtigen glans en de lichten die ze weerkaatste schenen wel sterren in het water te zijn De onbekende reiziger had weder het portierraam neergelaten Sinds het vertrek had hij met het kind nog geen woord gewisseld Hij boog zich nu naar het knaapje over Hier is de Seine zeide hij De knaap drong zich tegen hem aan om ook naar buiten te zien Oe man wierp snel een bhk naar de rechter en vervolgens naar de linkerzijde Geen enkel portier was meer geopend geen enkel spoorwegbeamble was te zien hoever het gelicht ook reikte Ruw greep hij het kind onder de armen zonder iets te zeggen en had het in t zelfde oogenblik zonder dat de ongelukkige nog iets begreep van hetgeen er met hem gebeurde met alle kracht zoover mogelijk weggeslingerd Een enkele doordringende gil die m de ruimte verloren ging en toen niets meer niet mocht onze Kusiiisclie correspondent in een zyner laatste brieven wel zeggen 1 Men zit te Belgrado leeiyk in im mattg met de besliste houding die de groots mogendheden tegenover de moordenaarsbende aan het Servische hof gaan aannemen Do Servische gezant te Weenen moot tot Frans Jozef het verzoek gericht hebben om de moeilgkhedeii van koning Poter niet tovorgrooten door thans den Ojstenrgkschen gezant te Belgrado op zoo opzienb irende w jze verlof te verleenen anders gezegd terug te roepen Voorts heeft kolonel Popovits eerste adjudant des konings om pensioen gevraagd Hg is mede een van de bende en men brengt zgn besluit ook in verband met de door de mogendheden uitgeoefende pressie Het P irgsche Petit Journal verzekert dat de toestand in Servië dageiyks benarder wordt door koning Peter s gemis aan dnrf tegenover de koningsmoordenanrs Vt rspreitle Be richten Feahkrijk Eorgibteron is ook de staking te Lyoii geëindigd Het wart zou gisteren horvat worden Volgens de ïribuna zon president Lonbet 6 April to Romo aankomen en dc ii Hen vertrekken DuiTSOHI AND Luitenant Bilse de vermaarde auteur van Aus eincr kleinen Qarnison heeft zyn 14 dagen verlof gekregen om wat orde op zjjn zaken te stellen Zoo n gevangenschap is nog wel te dragen De zaak Schilling is geëindigd Deze officier werd wegens soldatcnmishandeling in 678 gevallen veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf ï n tot verwgdering uit het leger Het deskundig oordeel over de ziekte van den keizer is verre van eensluidend Maar een feit moet het zijn dat voortwoekering van het euvel niet buitengesloten is In dit geval zou een tweede operatie aan do stembanden van buiten uit nog kunnen helpen Is hiermede echter de voortwoekering niet gestuit dan zou de dood moeten volgen ook ol is er geen sprake van kanker Macedokië De berichten luiden nog voortdurend zeer Haaslig had de man het porlierraam dichtgetrokken en was toen op de bank neergevallen bleek als een geest bevend over het geheele lichaam met dikke zweetdrupjiels aati de slapen verschrikt over hetgeen hij had gedaan sidderend uit vrees dat niemand het zou hebben gezien II Vijf dagen voor het verschrikkelijke voorval dat we hebben verteld was op een zonnigen wintermiddag de tuin der Tuilorieén zoo druk bezocht als in het hartje van den zomer Een menigten kinderen onder toezicht van hun ouders ot bonnes bewoog zich daar om de groote boo men met hun zware takken door welke een voor den tijd van het jaar vrooUjk zonlicht speelde De witte beelden schilferden in een zee van licht en schooner dan ooit kwam het verguldsel van het hekwerk uit hier en daar als met vonk n bezaaid De blijde kreten der spelende jeugd vervulden de lucht Het mocht daar bijna warm heeten Van alle kanten zag itién de gekleurde baMons de hoepels rolden door het zand en van tgd tot tijd viel er een vergeten droog blad door een licht zuchtje van den wind eindelijk van zijn lak gerukt langzaam wentelend ter aarde Wordt vervolgd