Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1903

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 22 DECEMBER 1903 des namiddags ten twee ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving aanbesteden De levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1904 benoodigde materialen als Feroael 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk SpUkera en liobte Uierwaren Koper Lood Zink en Soldeer S VTerfwaren en Olai e Teer Kalk Grint 8 Zand 10 50 000 Veohtscha Straatklinkers Waalvorm 11 50 000 VeohtBche Straat kllakerg Veohtvorm 13 50 000 blauwe IJsselstraatklinkers 3S 000 IJaselmetBelplavIJ 15000 Ben Ahln Keien demi rétailleg Het benoodigde Plantsoenen Boomgewas Do monsters van de perceolen 8 14 z9n aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bij de inschrijvingen voor de levering der Steenen on Keien moeten drie stuks gewaarmerkte steen worden ingezonden Ijilichtingen woiden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Do inschrijvingsbiljetten op zegel voor ieder perceel afzonderlijk moeten den 21n December 1903 voor des namiddags 5 nnr ter GemeenteSecretarie bezorgd zg n VAN Blommestun s Iimkt is procfonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Volgens den heéenéaagschen stand der wetenschap is Odol pnefondermdelij khetbestemiHel mr ik verzorging van mond en tanden Alleen sM iB ome Pi l ep Flacon8 ongnnstig Uit Saloniki wordt gttmeld dat samenzweerders opnieuw aan den arbeid z jn om dynamietaanslagen voor te bereiden Men moet liot in de eerste plaats weer voorzien hebben op do Ottomaansché Banic Voor de eerste maal sedert vele jaren had de Turk che minister van bnileniandsche zaken Tewfik Pacba Maandag de gezanten der verschillende mogendheden tot een maaltijd genoodigd Aan dien maaltgd namen deel de gezanten van Ensland en Oostenrflk Sinowjef en baron Von Calice maarschalk Zekky Pacha Alexander Karatheodory Pacha de onderstaatssecretaris Naum Pacha en de rechtsgeleerde raadsman der Porte Hakky Bey Na den maaltyd begonnen de besprekingen over de byzonderbeden van de controle op de invoering der hervormingen in Macedonië deze bespreking danrde twee aren Dinsdag had de grootmeester der artillerie maarschalk Zokky Pacha een onderbond met den Rnssischen gezant over dezelfde qaaestie BINNENLAND STAÏEN GENEUAAL t H KiCMtU H M Ifi K B Zitting van Woensdag 16 December Begrooting Binnenlandsche Zaken De Minister van Binnonlandsche Zaken beantwoordeodo de sprekers die gister aan het debat orver de aid Lager Onderwijs deelnamen constateerde dat dit debat tusschen rechteren linkerzijde over bijzonder en openbaar onderwijs zich over en weer kenmerkte door welwillendheid en belangstelling De Minister handhaafde met betrekking tot de spelling het standpunt der Regeering Zoolang de spelling Do Vries en Te Winkel nog door overgroote meerderheid des volks wordt gebruikt moet deOverheiddiospellinggebmiken en ook in de school doen volgen Van particulier inzicht van een onderwijzer mag niet afhangen welke spelling in de school gebruikt zal worden en bjj onderwijzersexamons zal de candidaat in ieder geval bewijs moeten leveren dat hij voldoende van do spelling De Vries én Te Winkel op de hoogte is De Minister erkent dat in de regeling van liet schoolopzicbt verandering wenschelgk is maar bu het bestaande verschil van opinie kan daartoe niet worden overgegaan De Minister bracht openlijk den dank der Kegeering aan de gister aangevallen school opziener Renesse voor diens kalm bezadigd en beleidvol optreden te Apeldoorn Voor het brengen van eenheid van hoofd akteexumens in verschillende inspectiën weet de Minister vooralsnog geen middel Getracht moet worden naar geleidelijke inkrimping der klasse echter moet met omzichtigheid worden te weïk gegaan want de grootte der klasse te krengen op 25 kinderen zou 8 millioen gulden kosten De Minister besprekende de schoolvergaderingen zette nader ziju meening uiteen dat het Bchoolbestuar berust bi het schoolhoofd In het in toepassing brengen der benaming schoolhoofd lag reeds op zich zelf verscherping van hot monarchale denkbeeld Controle op do wijze van aanwenden van subsidiën aan bijzonder onderwjjs is eisch mits aan het vrije karakter de school niet wordt tekort gedaan De Regeering wil zoo veel mogeliik doen om voldoende schoolruimte te bieden echter in sommige gevallen staat de Regeering tegenover overmacht als gevolg TBD vermeerdering der bevolking en de bepalingen der Leerplichtwet De Minister erkende de wenscheljjkheid van een wettelijke regeling van de verloftractementen maar die zaak behoeft nadere overweging De leerplichtwet bevorderde het schoolbezoek maar doet in andere opzichten schade aan het onderwijs Herziening is das noodig maar eerst wil de Minister volkomen op de hoogte van de werking der wet zijn Ijit de lageronderwijswot zelve valt reeds op afdoende wijze af te leiden dat de onderwgzer niet sleclits in de school ambtenaar is Het gedrag der onderwijzers die aan de stakingsbewcJging deelnamen was niet waardig en hun ontslag kan van den Minister geen besluit oitlokken gegrond op overwogingen dat door de gemeentebesturen gehandeld is in strijd met de wet of het algemeen belang Steun van gemeentewege aan particuliere veroonigingen voor verstrekking van voeding en klecding aan havelooze kinderen kenrt de Minister goed De Minister is voorstander van progressieve schoolgeldhoffing Kosteloos onderwijs gaat niet ook met het oog op de enorme kosten Do Voorzitter wees op de weinige dagen nog voor het debat beschikbaar zijnde en dat bij lange dagzittingen avondvergaderingen uii t dooniyk zijn met het oog op de zware taak die toch reeds gevorderd wordt van den Miniüler do stenografen en de pers daarom drong de voorzitter bj de leden aan op zelfbeperking Mr Troelstra hoopte dat het toegezegde wetsontwerp brengen zal een finale oplossing van het sclioolvraagstuk en verdedigde het onderricht door soc dem onderwijzers waar door geenszins soc democratie in de school wordt gebracht Daarna vingen de replieken aan In de afdeeling der Tweede Kamer was aan de Regeering in overweging gegeven om in navolging van hetgeen in Duitschland Oostenrijk Zwitserland en Italië geschiedt ook voor zooveel Nederland betreft zich met do Rcgeeriiigen van do aangrenzende landen te verstaan omtrent het nemen van maatregelen die mogelijk maken dat bijvoorbeeld de bagage van uit Antwerpen of Aken naar Nederland of van Maastricht of Venlo naar Duitschland vertrekkende reizigers reeds biJ de stations van vertrek tegelijk met de inschrijving daarvan zoude kunnen worden gevisiteerd door Nederlaodsche respectievelijk Duitscbe douane ambt naren Het valt niet te ontkennen zoo antwoordt de minister van financiën dat visitatie aan het station van vertrek voor het grensverkeer gemak zou kannen opleveren Werd het douane onderzoek beperkt tot de ingeschreven bagage dan zou echter het meerendeel der reizigers met handbagage zich toch aan het binnenlandsche respectievelijk baitenlandsche grensstation aah een onderzoek moeten onderwerpen Visitatie van alle reizigers aan een station v ör de grens belemmert in niet geringe mate de vrijheid van beweging van den reiziger daar in zoodanig geval gewaakt moet worden dat van het oogenbllk dat de reiziger de douane passeerde tot hij het vreemde grensstation heeft bereikt geene gemeenschap met de buitenwereld wordt onderhouden De Minister wil het besproken onderwerp gaarne in nadere studie nemen zonder echter in het vooruitzicht te kunnen stellen dat de Regeering geneigd zal worden bevonden om stappen in de bedoelde richting te doen Eene te maken regeling schijnbaar eenvoudig zal in elk geval blijken van zeer ingrijpenden aard te zijn daar zg bepalingen zal moeten inhouden volgens welke de eene Staat op het gebied van den anderen goederen kan in beslag nemen en verbeurd verklaren en straffen kan opleggen en uitvoeren In hot Kamerverslag over hoofdstuk Financiën is het denkbeeld geopperd om den accijns op het geslacht te heffen niet naar de markwaarde doch naar het gewicht van het levend geslacht vee De minister van financiën heeft nu geantwoord dat dit denkbeeld reeds in studie was genomen Het werd van alle kanterr overwogen doch de bezwaren daartegen zijn van zoodanigen aafd dat zijns inziens tot verwezenlgking vwi dat denkbeeld niet kan worden overgegaan De bewering dat de ambtenaren om te bevorderen dat het vleesch van door hen benaderd en voor eigen rekening geslacht vee spoedig zal worden verkocht het slachten van ander vee door met de visitatie te dralen gedurende eenige dagen zouden weten te J letten moet meent de Minister op een m verstand berusten Immers volgens de wet moet het onderzoek van de waarde van het ter slachting aangegeven vee binnen 2 uren nk de aangifte zijn atgeloopen Mochten den Minister gevatlsn worden bekend gemaakt waaruit van opzettelijk vertragen van bedoeld onderzoek zou blijken dan zal hy niet in gebreke blijven de daarbij betrokken ambtenaren te straffeta Gemcng de Berichten Sneeuwstormen hebben gewoed in het gebergte van Pny de Doome in Frankrijk ec daar aanzienlijke schade aangericht Een trein is ingesneeuwd Telegraatpalen zgn omvergeworpen zoodat tusschen verschillende plaatsen de telegrafische en telefonische gemeenschap verbroken is Een dikke mist belemmert daarbg de pogingen om het varkeer over de wegen te herstellen Tgdens een sneeuwstorm in Haute Loire zgn twee menseben omgekomen doordat zij in aanraking kwamen met een afgebroken electrische draad Op de bergen in Zwitserland valt ook veel sneeuw en de honden van St Bernard doen weer goede diensten Dezer dagen werd door oen dezer dieren den hond Turk een Italiaansche arbeider gered De man wilde om het geld voor de spoorreis uit te sparen te voet naar ziJn vaderland terugkeeren doch werd onder de vorsch gevallen sneeuw bedolven Turk vond den man toen deze reeds bewusteloos was en redde zijn leven Men meldt uit Groningen Voor de rechtbank alhier heeft gisteren terecht gestaan dr B alhier ter zake van het feit dat hij indertijd medio September in de bladen uiüwtfig is medegedeeld In t kort komt Iret hierop neer Voor dfie kinderen van den heer H uitgever alhier die aan hnidaanslag leden werd de hulp ingeroepen van dr B die een recept voorschreef dat hg den apotheker Z gereed gemaakt werd De inhoud van het recept gaf den apotheker 1 aanleiding dr B te vragen of er niet meer vloeistof gebruikt moest worden omdat het 1 hem anders niet mogelgk was een zalf te maken die goed kon worden uitgewreven De dokter gaf daarop last meer olie te gebruiken Zoo werd de zalf gereed gemaakt en toegepast bjj de drie kinderen Eenige uren later was het middeltje een jonget e van bijna vier jaar overleden Dadeiyk w rd dr B ontboden en nu kwam deze tot de ontdekking dat hij in plaats van resorbinum eene vetsoort resorcinum een poeder had voorgeschreven mot het genoemde noodlottig gevolg De beide andere kinderen zijn dank zij dadelijk toegepaste middelen in t leven gebleven Gehoord werden veertien getuigen Beklaagde poogde zgne schuld te verlichten door te zeggen dat toen de apothekersbediende hem kwam waarjchuwen hg van ziJn aanvankelijk vermoeden dat er iets niet in den haak was terugkwam en in zijn bewustzgn een onschuldig recept voor zich ziende meende dat het slechts eene technische qaaestie gold Deze poging van beklaagde berokkende hem een ernstige berisping van den voorzitter Het O M eischte wegens door schnld den dood van een kind veroorzaken een maand gevangehisstraf De verdediger mr Mees van Appingedam concludeerde tot vrgspraak Na repliek en dupliek werd de uitspraak bepaald op Donderdag 24 dezer Oit den Bosch meldt men De stukken door de vereoniging D V G uit Amsterdam op Zaterdag e k buiten mededinging in den tooneelwedstrgd alhier op te voeren en waartogen van den kansel in de kerk der paters Capucgnon werd gewaarscnuwd zgn Ontrouw door Pietro Caruso en Nazomer uit het Fransch door dr J de Jong Pargsche douanebeambten hebben in een spoorwagen derde klasse die sedert 1S8B op de lyn Brussel Parijs reed 160 kilogram gesmokkelde tabak ontdekt Die wagen bleek geheel voor t smokkelen te zgn ingericht Van de ruimten tusschen de verschillende compartimenten met gebogen rugleuningen waren heel kunstig gesloten kastjes gemaakt waarin tabak sigaren lucifers kant en andere smokkelwaren geborgen werden De wagen stond den oenen nacht in Brussel en den anderen in Pargs stil Het ligt voor de hand dat de smokkelaars gezocht worden onder het spoorwegpersoneel De douaneboambteo zijn gewaarschuwd door iemand die vermoedelijk zelf ook aan t smokkelen heeft meegedaan maar naar zijn oordeel niet genoeg van den buit kreeg In de Pargsche academie van wetenschappen is medegedeeld dat de heoglceraren aan de universiteit Nancy Charpentier en Blondelot waargenomen hebben dat het menschelgke lichaam evenals het radium ook lichtstralen uitzendt Deze lichtstralen vertoonden zich in hoogere mate bg groote inspanning van spieren en zenuwen Daarmee is wellicht een middel gevonden om den dood te constateeren Door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdienoten zgn de spoorwegbesturen uitgenoodigd hun meewerking te verleenen om scherper op te treden tegen het rooken in rgtuigafdeelingen voor niet rookei S bestemd De moeilgkheid in geval van overtreding was meestal om door het treinpersoneel te doen constateeren dat gerookt werd waar dit is verboden daar de overtreder gewoonlijk niet rookt wanneer dit door bet persosoneel kan worden waargenomen Dit personeel kan dus bezwaarlgk op grond van eigen waarneming proces verbaal opmaken Bepaald werden daarom dat in geval door een der medereizigers een klacht wordt ingebracht de beambte van den spoorweg een relaas zal opmaken Tan hetgeen hem door den klager werd medegedeeld om dit wanneer het behoorlgk door getuigeu kan worden bevestigd ter vervolging in te zenden aan een ambtenaar van het O M Ook worden in de rijtuigen de opschriften niet rooken allengs vervangen door verboden te rooken om dnidelgk te doen uitkomen dat t hier een verbod geldt waarvan de overtreding strafbaar isl Een Reuzensmaragd wordt thans te Berlijn te koop gesteld Het kleinood behoorde eenmaal toe aan Alexander von Humboldt die het van czaar Nicolaas I ten geschenke ontving De steen heeft een lengte van 10 centimeter en een middellijn van 6 cM Slechts aan vier zgden is hg geslepen de twee overige zgden ign ruw gebleven Hg is gevat in een rots van ruw zilver waarop zes fl aren van aardmannetjes zgn aangebracht die den rots met hun houweelen bewerken De tegenwoordige eigenaar kocht den edelsteen voor den betrekkelijk lagen prgs van 22 KX mark P A B thans 60 jaar werd op zgn 22e jaar voor t eerst naar Veenhuizen gezonden en sedert heeft hij ongeveer voortdurend de laatste 30 jaar geregeld in gevangenis of werkinrichting opgesloten gezeten voor diefstallen en landlooperij Na een paar dagen op vrge voeten Ie ziJn geweest nam hg op 15 November uit een winkel te Amsterdam een paar schoenen weg uit geldgebrek in twee dagen had hij ziJn uitgaankas f 6 opgemaakt Toen nu het O M een jaar gevangenisstraf voor hem eischte verzocht de verdediger op verzoek van B dat hem zoodanige straf zoa worden opgelegd dat hij in t voorjaar weer eens een kijkje in de vrge natuur zou kunnen nemen De nietgovaarlgke man is onverbeterlijk het opleggen van een langdurige gevangenisstraf is dus doelloos en kan alleen strekken tot een noodelooze vermeerdering van s Rijks uitgaven zei de advokaat rs i Stadsnieuws GOUDA 17 December 1903 Gisterenavond had ten stadhaize onder voorzitterschap van den Burgemeester eene vergadering plaats van door hem genoodigde ingezetenen tot het vormen van een plaatselijke Odmmissie die in deze gemeente gelden zal bgeenbrengen voor een huldeblijk aan H M de Koningin Moeder aan te bieden ter herdenking van het feit dat het in Januari 1904 vijf en twintig jaren geleden zal zijn dat de Vorstin al Koningin der Nederlanden haren intocht detid hier te lande De Commissie bestaat uit de volgende heeren Voorzitter de Burgemeester R L Martens OnderVoorzitter de Wethouder i M Noothoven van Goor Secretaris Dr P J A Levedag Secretaris der afd Gouda van de Vereeniging voor Volkssanatoria Penningmeester Dr H IJssel de Schefiper directeur der Kon Fabriek de Stearine Kaarsenfabriek Gouda Leden de hh C C van den Bergh S D Boon H A C Brinkman Mr D N Brouwer 8 W van Buuren A van Reedt Dortland H C Edauw J D Emeis C H Engels J van Galen A Goedewaagen Mr D J van Hensde P W Kaïnphnizen Kapitein H G van Meurs R A den Ouden J A de Peer P van der Pol O 6 van der Post L H A J M Quant h M Rood J H B Spaanderman en Ds A Wartena Het door het Nederlandsche volk aan te bieden huldeblgk zal bestaan in eene geldelijke bgdrage voor het door Hiré MajisrtKtt gestichte Sanatorium voor longlijders Oranje Nassan oord dat daardoor meer dan tot nog toe het geval kon zgn toegankelgk zal worden voor onvermogenden Voorloopig werd besloten de gelden bijeen te brengen door middel van uitvoeringen en door het aanbieden van inteekenlijsten In verband daarmede is uit de Commissie eene sub commissie voor deze uitvoeringen aangewezen bestaaUde nlt den Burgemeester als Voorzitter en de heeren van Galen Mr van Heusde van Meurs Quant en Spaanderman De Commissie en de sub Commissie kannen 7ich ongetwijfeld verzekerd achten van den steun van alle ingezetenen Gaarne vestigen wg de aandacht op de in dit No voorkomende advertentie betreffende de uitvoering van Gewijde Maziek op Zondag 20 December as des avonds te l l uur in de Hervormde kerk te Haastrecht hetwelk een avond belooft te worden vol melodiseh kunstgenot Overal waar deze artisten eene uitvoering gaven w s men èén in lof over de executanten Mej V Emminck hoven weet door hare klankrijke ronde stem iedereen te betooveren terwgl het uitnemend spel van den heer Secrève organist der Remonstrantsche kerk te s Gravenhage eveneens hoogst verdienstelgk is De heer Wegerif violoncel blijkt mede een zeer begaafd virtuoos te zijn Wil twgfelen niet of een ieder zal de gelegenheid te baat nemen om te genieten van deze zeldzaam schoone uitvoering en daardoor toonen gevoel te hebben voor het schoone Die thuis blgft zal bigken veel te hebben verzuimd Over mej v Emrainckhoven sprekend zegt de Maas en Roerbode over haar optreden in een kerkconcert te Roermond van 30 Sept jl Ik aarzel niet te zeggen dat mejaffrouw Van Emminckhoven het leeuwenaandeel in het succes meenam en hare verschillende voordrachten met veel talent en smaak ten gehoore bracht Een uitstekend geschooide stem een sympathiek en krachtig geluid en eene onberispelijk zuivere intonatie waren de kenmerkende eigenschappen dezer begaafde en beschaafde zangerea die te gelegener plaatse een hartelgk applaus en een frissohe bloemenhulde alleszins verdiend had Omtrent eene uitvoering op 15 Oct ji te Rozendaal NB schrijft het daar verachynend blad de Grondwet De nitToering van gewade muziek gegeven door mej Van Emminckhoven zang en de heeren Secrève orgel en Wegerif violoncel verleden Zondag in het kerkgebouw der Herv Gemeente alhier wts eene eersteling op dit gebied maar eene die naar ik hoop de eerste tal zgn van een lange re ks dergelijke kunstavonden Waarlgk aan zoo o paar avonden in t seizoen hebben wg hier groote behoefte zg zijn eene aangename wellicht noodzakeIgke afwisseling in de reeks der uitvoeringen die wij thans weer tegemoet gaan Hier slechts fijae ware kunst kunst die zacht tot het hart spreekt ons rast en vrede geeft tot hooger stemt Hier een totale afwezigheid van al wat profaan is en op effect berekend Voor den waren liefhebber dus een milde bron van stil groot genot De gewgde mui ek werd door de uitvoerders met veel wgding ten gehoore gebracht Zonder in bijzondere besprekingen te treden kan men van den heer Secrève getuigen dat hij zgu instrument met meesterschap Ijespeelt Z n spel is klaar doorzichtig en duidelgk verstaanbaar hetgeen men van orgelspel in den regel niet l an getuigen Doordat hem slechts een klein instrument ten dienste stond was bij niet in de gelegenheid de prachtige klankkleuren die ons een goed bespeeld volledig orgel kan voortooveren te releveeren noch den magistralen bruischenden toon van den Grand Jeu voort te brengen Toch verraste hij ons meermalen op zeer schoone klankeffecten vooral in de begeleiding der zangnummers Hier was echter bg de pianissimo s het orgel wat sterk hetgeen aan t instrument zelf niet aan den bespeler te wijten is De heer Wegerif gaf veel te genieten zgn toon was welluidend en krachtig zgne opvatting en voordracht diep gevoeld en toch fiink vrg van sentimentaliteit waartoe toch bg eene eenigszins ziekelijke opvatting de door hem gespeelde nummers heel licht aanleiding konden geven Daarom zgn een paar vlekjes of liever ongelukjes op technisch terrein gaarne vergeven Mej Van Emminckhoven zong met klankrgke volle stem de verschillende prachtvolle liederen vol diepen zin Vooral muntten uit de beide liederen van Bach de Jerusalom aria van Mendelssohn en het slotnnmmer het overbekende Panis Aogelicus van Cèsar Franck Dit laatste vooral werd zo heerlgk gezongen en door orgel en cello op zoo prachtvolle wijze begeleid dat zeer zeker zoq de plaats waar men zich bevond zich liiertoe had geleend een storm van toejuichingen den uitvoerenden zou ten deel ijn geval lei Het bestuur van den polder Middelland te Woerden zal een complete zniggasinstallatie met centrifngaalpomp in gebruik doen stellen Dit is de eerste toepassing van zuiggaskracht ten behoeve van polderbemaling hier te lande POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder beboorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke gedurende de Ie helft der maand December wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Brieven Mevr Sprnytenburg A dam G A van Oriel Dordrecht Wed H Spaan Gouda Suz Verschoor Haag I Boot 1 id A Kok R dam K Labry V Mej N V Laan Slnipwijk Briefkaarten W T K Hussen Apeldoorn J FrnUnk Beek J Hartog R dam Wed Korne id Teiiig oit Boitenland Havenmeester Holback G Kooy Maagdeburg La Toarnaisiene Verviers M C HENNEQUIN MAaKTBERICHT EN Gouda t Dec 1903 GRANEN De groote aanvoer werd gcsteUDd door oede vraag zoodat de prijzen slechts weinig verlaging aantoonen Tarwe Zeeuwsche 8 k f 8 40 Mindere dito 7 Ï0 k 7 50 Afwijkende 6 50 i 6 75 Polder 6 5 t Rogge Zeeuwsche 560 4 5 75 Polder 5 i 5 25 Buitenlandsche per 70 kÜo 4 5 4 4 75 Gerst Winter 4 25 4 475 Zomer 4 10 k f 4 60 Cbevallier 5 254 5 75 Haver per heet 3 4 3 40 per 100 K ilo 6 25 k f 7 Hennepzaad Inlandschc k f fiuitenlansche 5 50 i ƒ 6 Kanariezaad ia k f 14 Koohaad 7 50 a g Erwten Kookerwten 9 5 k f 10 25 Nietkookende ƒ k f Buitecdaodache voer erwten per 89 Kilo 5 90 a 6 25 Boonen bruine boonen 12 k 15 50 Witte Boonen e Paardeboonen ƒ 5 754 6 25 ui veboonen 7 4 7 50 Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansche ƒ 5 70 4 5 80 Odessa 5 75 i 25 Cinquantine 7 25 4 7 50 Veemarkt Melkvee g ïen aanvoer handel matig prijzen geen Vette varkens goedj aanvoer handel matig 17 4 19 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel flauw 15 4 16 et per h ilf K G Magere Biggen red aanvoer handel matig 0 45 4 ƒ o 75 per week Vette Schapen goede aanvoer üandel beter 13 4 20 Lammeren geen aanvoei handel matig 4 per hall Kilo Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug 9 4 12 Graskalveren red aanvoer handel geen 4 Fokkalveren 10 4 ƒ 17 Kaas aangevoerd 31 partijen handel vlug ie kwal 26 4 27 50 2de kwal 23 a 25 Zwaardere NoordtioUansche 28 Boter red aanvoer handel vrijw Goeboter 1 25 4 1 30 Weiboter i 10 4 1 20 Turntricots en Riemen A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOÜDA relenhnon 1 SI BEURS VAN ROTTERDAM WOENSDAG 16 DEC L K H K Staateleeninqen OosTEVBiJK Obligutien in papier Mei November kr 2000 1868 5 101 PrETüQAL Obligatien Tabaks monopolielecning Fr 2500 5000 4 97 Ronteloozo Certificaten t 7 RusLASD Obligatien Geconsoli deerdo GR 125 1880 4 96 Obligatien Rothschild 3e serie GR 125 1891 4 9Ü Turkije Geprivilegeerde Con versieleening 1890 4 93 Provinciale en Stedetijh ïjeeningen Rotterdam übligalicn f 500 1000 1894 1897 3 88 Indu rieek en FinancieeU Ondernemingen Oblig Ned Mg v Zekerheidsst van ambt en beambten 4 100 HypotheekBanken Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotheekbr Eerste Ned HypotlieekbrieJhank 4 99 j Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Nationale Hypb 4 101 101 Paudb Nieuwe Kott Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Heli Hypb 4 99 Scheepvaart Maateehappijen Obligatien Stv Mg Triton 5 95 Diversen Obligatien Mjj tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Obligatien Nat Grondbezit 4 99 Spoorwegl eningen Rusland Groote Spw Mg L 100 Obligatien 1888 4 95 Nooao AuERiKA Denver Rio Grande Certificaten v aand 22 Erie Spw Mg Gewone Aand B Kansas City Southern PreJe rente Aand 34 Southern Pacific Gew Aand 48 Southern Railway Company Gew Aandeden 21 21 PremitUeningen Beloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Loten Stad Brussel 1886 2 102 Loten Stad Brussel 1902 2 100 HoNSABUE Hong Hypb fl 100 3 UI D 8A ll80 lf Markt A 88 Gouda Bekroond Zilveren Uedaille Nat Wedstrijd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉ S in Mantels CoHlume ROBES JAFONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concurreerende Prezen VERSCHEIDENHEID In Madrid wordt den laatsten tgd op uiterst brutale wgze gestolen Kort getegen zg n eenige kilometers telegraafdraad In de onmiddellijke nabgheid van do hoofdstad ontvreemd het zinken dak van een schouwburg werd gestolen en verder werd weggenomen het bronzen standbdeld van markies de Pontejfs dat midden in de stad tegenover het ministerie van binnenlandsche zaken stond En nu vóór een paar dagen is een kerkhof geplunderd de zoogenaamde Cementario Patriarcal in een voorstad van Madrid gelegen De dieven stalen ijzeren hekjes marmeren grafsteenen kruisen kransen vazen ook de bronzen buste en de gouden letters van het grafmonument van den dichter Qnlntano De politie is er in geslaagd deze kerkhofdieven in handen te krijgen het zg n drie roevers en inbrekers van beroep die op cynische wgze den diefHal hebben bekend BurgerI ij k Stand RaeutrUk GEBOREN Nicolaas Cornells oudefs E Overdam en S Rademaker OVERLEDEN I C van Harskamp 3 j GEHUWD L Grootendorst en J Koster ö Anker en A C Kraan riTvi iVTONTlEN Slecht licht Feuilleton van de Nieuwe Rotterdamsche Courant Tweede blad A van Donderdag 17 Deo 1903 door Technikus Wetenswaardig voor Gasverbruikers beiasting betalenden en autoriteiten TE HütlR aan de Westhaven B No 149 ÏÏEERENHITIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grootcn TUIN Honi prijs fi 575 Diidelijk te nanvaardfii Te bevragen by J W SCHOUTEN In lieT TSii irnNÜS MAGVZIJN De Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Giisomaineiiteii iJrockels en Verder voorhanden een ruime Cenzo GASKOOKAPPARATEN 6AS BN FETROLEDHKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degclgk Indien ü dan van good licht houdt is dit je mare adrep Aanbovelend Heerlijk mfrisscU Conserveert de handen 1 yi M VAN L00 Aanlegger van Gas on Waterleiding Zpiiuw en ülaagflijders wordt Bit overtniging als een werkelgko hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per brietkaartworJt d t boekje franco per post toegezonden door ULOKPOEL S Boekli Zaltboinmel Het groote aantal zenuwkwalen fM mnvnhoofdpljn f tot d ToorafgundokaitoekeneiiTui popl U lumnb ro rt to trotM n BOK itMdi 11e mlddu door de tnedliob weteaiohsp unsewMid Eertt tan d n alonim tUd koBi i Mr toe dftt kH door het f abrnlk nuken via den eenronfinten weg namelijk luga dt bud hnlolonwlie ontdekklü godüii beeft die na honderde proënteniliina Uuuu ov r da cebaalawaiaUl Terbrafdla b terrijl kÏj 1b watonaahappelljka kringen if boogite ralugatelUng wekt tavaaa Ba iraldaad bulkt te lUn voor da un Mnnwkwalen llldand nenaohhaid Deie ge aeawlj w la nltgeraadan door den geweien Offtoler tbb Oesondbelt Dr Roman Walaatnai s ta TUafaofan en barnat op da on dervlnding opgedaan In aesa i jarlgo praktl k Door w aaehlBV van hal h M MBiasl per dac wardca daartaa gascUkieaiarca daar da bnld aaaalddellljk ana ka Mawacat l aaedeaedaald Mat dam genaaawljM warden warkaUJk aoUttarende raanltaUn Ta rtu ia g M en til Boaakta looveol opgang dat van een door den nltrlnder gaaobza ran warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare VDorkomlai an laaeilng DinsêB kortaa tijd reeda da iU dmk varBcheaen la Dit boekje bevat niet allam rot bat gnaM mfeHek Terataanbare verklaringan omtrent het weien dar nlenweta tbarapte an da daannada salfa In wanbopUw gevallaa verkregen uitwerking naar ook vindt men daarin wetonioliapMllJka var handelingen alt de naedlaaha bladen die aan deie geoaeiwljie gavUd tUn Momede anohrlft vai tal van fetnln hrlft n van booggeplaatata geneeikandlgan onder walk f Éialira mad dr vrarHtef an ds ioivklInTek tt Patriji rae Reugemont 10 1 STelngreber nad dr praktleaaraad gaaaaabaar aaa hit hraikiliinigan gHUobl da Oharaaton tanltltarath Dr Cohn ti Stallln Sroumaaa aiad dr arraad arti la JBUtana Dr P forsitlar gtnaülieer dlreotiur w Nat batpltaal ta Agaa aakalavatk Or Saharlai Uataal Qataifila tad Emi Dariii m d dr geaaaaliaar dIrHtaur dar galvane tKarapautJaDhe larlohHag voor taaawllldara la Parlt faa St Hanoré 334 Coniul van Atohaabaoh mad dr ta Corfu Dr BuabaBh arroad aria da Zirbatti Okat lUkanrit JsDhl mpd dr ta Waanan Dr C Bongavat ta La Farrlira Eure tld vaa daa Cenaall Central d hyglèaa at da Santt in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aannwssatal meer or minder anngredaan l af aan ovenaaumda aennwaehtlchetd lijden waarvan dekenteekenen zijn ohronlaoha hoofdplin migraine lobala haaf dpljn blaedandrang ïroata prfkkalbaarhald gaiaagdbatd ilapalaaaliald nohamalljke aaraal an anbahagaHJka taa I prikkalbaarheld gaiaagdbatd ilapalaaanaia iioaainaiijke aaraal an anbanagaHjka taadia door beroerte getroffen weiden nog IMden aan a gevolgen daarraa eiaa tat aprahan iwara loagvaf Maalalljfc aUkkaa atljnaltjdar gearloblan at vao waCla vanwakklng van gahaagan il bU ie raeda onder geneoakudlga behandeling gevaeat zijn maar door de bakende nlddeleiit aBthandlagaeB kmtdwaterknnr rrUven elecWaeeren atoonlooi of zeabaden geen ganMdng of Iwlcüif konstr kwaal gevonden kabben en ten alottozlj die vree seTaeleaTaar beraarto atiuartoe redea hebben wefena veraehijnulen ala iloh aanboudand angitli vaalaa ardoowlng la kal beafl baafialji MUaHaaan en danker aerdea vaor da oogaa dmtkande pijn oadar bat veerbeafi aalilag la i a mat BlttB bald i an en danker aerdea vaor da oogaa dmHande pijn oaaar aai veeraeaTa aaiuag ia do aarea bat vea en vaa kriaballag la ea bat atapaa vaa banden aa voatan aan al deie drie eattgerila tbb aamawlljdera IB ook Ban Jaeaa aialajaa lljdaada aan blaahiaAt aa Imahtalaoahrid oE an laionde lalh aaa enga f araanea dia vaal mat bel hoafd arfcaa en geeatolljke reaetls wUles Teeskoaua wordt dringend aangeratatt vlok ket boven Tarmalde werkje aan te iêhaSIn hetwelk op aanviBga kaattiaoi aa fraaao vet sondnt wordt door Amatcrdam door M CLKBAX Co Reiligewer O Kotterdam h FR vau MANTBW KOLfF Apotbekdr Kecte Boobteog L LOBKV POHTOI Oadegraclit bIJ e Oattrdbrag V K iBiaab medlolnale tentoonatelllng ia de Ibr WataaMaaui iOhe VeieaB i JbiU m de Bllverea adaiDle bakraaBd iJt