Goudsche Courant, donderdag 31 december 1903

42ste Jaargang Donderdag 31 Uecember 1903 So 9209 fioiDSÊHE mum MtHiwS en Adverlenttehind mor Gon4n fin Omstreken reletoon 9io S I f üilgave dezer Jourant g eschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N dat alle pogingen om hem weder te vinden vruch teUios blijven De tranen in de stem schenen hem het voortgaan te beletten We willen hopen van beter mijnheer l O ik wanhoop niet geheel on nl maar zoo mijn k nd niet is verdwaald zoo t mij ontroofd werd In elk i eval dien ik mijn mantregelen te nemen Ik kan toch mijn tortuin niet onoeheerd laten als naar ik vrees dat wnldra Kebeiiren zal God mtj komt opeischen Ge kunt een voogd benoemen adviseerde de man der wet Dat is h t juist vat ik wilde doen Als mijn zoon levend wordt teruggevonden zal dh voogd volgens de wettelgke bepalingen ter goeder tijd hem de nalatenschap moeten uitkeeren Ge hebt mi alleen den naam van dien persoon op te geven Ik zou u aanraden om bij voorkeur tot vooftd te benoemen een lid uwer familie zoo ge altnans niet alleen op de wereld staat Ik heo en broeder Een broeilerf Heel goed Hij is jamt fr genoeg evenwel niet in Frankrijk Hij woont al verscheidene jaren in New Vork Om een oneenigheid roei iti jn vader is hij naar Amerika gegaan maar ik ben altjj4 veel van hem blijven houden en dat 9m ik nog t Woriit tint ADVMTENTIffl in aUe Couranten worden aangrenomen door het Advertentle INireau van A BKL kNAN 4 ZOON Qoida Di k u A BBDiZHAN t Zt WOLFF Co Slemppoeder bg Westhaven 19H TE KOOP 150 stnlc ware EIKEN BERGROEUEN in alle aimetingen en zwnarten Een party dito vac 30 tot 40 voet engte geschikt om op porren te zetten allen tkauB gevelde boomen Een partjl IjWHTK BEROROKDEN voor den pri 8 van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukkcn Staarten enz Gezaagde en beslagen JEBINOTËN STIJLEN en BAI KEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en IJENNKN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prjjs 500 stok gezaagde 3 4 en 5 dninüche EIKKN DKKLEN Een groote part EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POHPRN en zware EIKEN ZAAG8TÜKKEN 2 XH stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing üng en Heiningpalen 6000 stuks EIKEN PAALTJRS voor hokken ter beschutting van jonte vrochtboomen tegen den prp van 12 et per stok STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGEHS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKBN enz IEPEN on BEUKENI LATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEK8PARRËN lOOOl stnks BÜONEHTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT AlUi uordl naar têrHemg l r t 4l4mdtr plaaiit gtUvtrd Alles tegoii ttherp vmamnrrmde prijim en 2 tnaandtn ereditt bt den houthandelaar JOB DAKEN te Cbthen Telepliooiiiiet Qouda Abonnement f 40 por jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onilei houd gi atis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommnnaalbarean Op In Nov 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Burewi A CHTBB DE VISCHMARKT EENIBDEFOTTANTSEE Heu wnriU verzocht op t MfiKK te letleii ufr HKT Magiicun tak H lUVKNSWAAYZOKE t OOttlNOHBH Deie THBESN worden afgelerard in Tersegelde pakjes vau n twM n e half en etn Ned oni met Termeldinu van Nommer er Prijs Toonien van nevenstaand Merk volgens de Wet gadepo neerd Zich tot de uitvoeriui van ge rd order aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Li Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Braliaiitsdi Sdioeii i UannnagaiiJB KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatien en aangemeten werk OVEItSCHOËNËN nierk de Wecgsckul OUDEJAARS AVOi ü warme Appell olleii en Saucijsenbroodjes ▼ an af 5 tot 9 uur bij L E BES ELZEN Gouwe 65 Bt i f ilf @ i€ft is voorhanden do meest uitgebreide Sorteering KANTOORBOEKEN UitNluitend Prima Qualiteiten WINKELBOEKJES voor Winkeliers EXTRA GOEDKOOP Coplcboeheii Copleerpersen INKT van ile vooiiiaamste Fabrieken Geen Kinkhoesl een liitliieiixn Om ISiril liO l Inüueiiza lloi sl ii lt claaii lo iiiii binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekendo bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M i L I T II K uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM r van r H N VAN SCHAIK C Uy USCHA 1 DEN HAAG HoUeveranciers KM HAACi Fiarons f 1 70 ct8 40 et b j Firma WOLFFS Co Westhaven 198 flo i a 4 L4TB Sl EfiV Kleiweg B 100 ourfo E H VAN MILU Veerstal B 121 te la A UOUMAN A oordw K PlNKSE NimmrkérkadJJid A N vi ZESHKN Schoonhmen i Th TOllKEN lhik p B V WIJK OiK nw v A 80HEEK llaattrecht P W v EUE Oudewii K vis dbk HEMDEN te Remaüi P y o SP K MoenapeUr 1 o STAK Wa m un Wed A HOLST Waddingmm M KOLKMAN Waddimingeen P A uu GROO Oudeaater o JONUH OudtmUer J P KA8TBLE1N PoUhrorkerdam D BIKKE e BenKhop Wordl iiict iiilgcsteld Trekking Zaterdag 10 Januari 1004 Dertiende Verloting te HENGELO Ueld floot NohlTi SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bü WITTE te Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prijs Eerste IPrijs 5000 O ld 8 prijzen van 25 Gld 462 prüzen ieder van 5 Gld 500 prüzen ftder van 4 Gld 250 Gestikte Dekens 250 Paardedekens 250 Lenningstoelen 250 Horloges Tweede Prijs 2000 Gulden Derde prijs 1000 Gulden Negende prgs 400 Gld Vierde Prjjs 900 Gulden 3 prjjzen van 300 Gld Vijfde prjjs 800 Gld 5 prezen van 200 Gld Zesde prjjs 700 Gld 6 prjjzen van 100 Gld Zevende prjjs 800 Old 8 prjjzen van 60 Gld AohUte prjjs BOO Gld Prijs per Lot f 0 60 per post t 0 55 Verkrijgbaar bj D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groonendaal I 123 G ViK VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddiniveen JOH be BOER L Hazerswonde Dorp A BODEGOM IJssolraonde SSfcs Patent H Stollen D r groMM Er otg rn anfH SIolton trrwigm $ ml Mam n HtMMiaraa iraHMoMn KacHahmunfti KêfiUufiHaUrmitntitlt Klinrfnt H Wa l MPMi m atNK iMr k mMm £ MMa ta m MMr flêUI M nUniMmll mmtMtti Warnung ilUS inuitrin UHH OBlinriiini Zanderinstituut Fluweelen Singel U 734 GOl IIA Öeneesh Dr J H BAKKER NIEUEIJEB Directr D vak DUUREN Hehand vanrH e f r rerkivmmliiyetniiiffeeaUcn bomt x en o beetieêi enandere Nc mam i Ittvorni alffem zwakt mntttixttie apieren yenr xlektettrheumatittche aftntio ninffen vei muikingen enz enz J Wie ct Ur zijn wil d Kebto I Eikel CilVa ta ontvangen teMmeu estald to aa vele proefiuimingen in den handel gekomen ondn dea uaui dea I uitvinders Dr Hiohaelis vemtrdigd gp da best macUnea in het vretaldMramda étabklissement vai Qebi StolliraTok ta Keuho Itclw J FTt2ie te f Bikel Cacao in vierkanten buaaen Du Sikei CiKaa is met melk gciookt een aangenanu gezonde drank voor da geljjkacta gabtuik een t 2 thealapeb van t poBilar TOOT een kop r ooolatè Ah geneeskncfctigo drank bij gev van diarrbee aleoiits met water t gebruiken Tttkrijgbaar bg de vourcaamett B ▲ potSaksra en Püi Vi Ko V to prafbutj eii t 1 80 o O M c 035 tnalvirtalgenwoordigtr nat Knier and Julius Matteniclodt Amaterdam iutlvc bt aa U i ID lietVËKUlHTiVliS HiGtUIN üe Avondster Dubbele buurt TeHnr 117 Zün heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl GasorDainenteii Urockels en Ralloiiii Verder voorhanden een ruime Ceuze fiASKOOKAPPARATEN GAS F N PETROLEDIKAGBELS Eenig adres voor GASGLOEILIOHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien D dan van goed licht houdt is dit je ware adres Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding illenw ottorertroften 1 Trof Dr Liobers ivelbekeod B I iXS1 W ACM II I a I nf AUni olit uit Fabriebaerk U tot voortdurende radioale en tekere genezing van alle zelts de meest hardnekkige Mnuw itiekt iif voor l ODtstaaa dooi afdwaUngea op jeugdigtnleeftijd Totale genezing van elke swi te Weet ftiicht Benauwdheid Uoofdpün Migraine Hartklopping BiaagpQn slechte spiJaverteriDg Onveniogen Impotena PoUatione enz Uitvoerige prospectnsaen rrij iior Feêcli A 1 B S dubbab awrli II Cl Oenlrail 0 p t Malth v d VeRt üiltbomiuii U p6U M Clibsn k Co Bottardui 1 H pp il i Gniwenliago liilmniDs da Joag J Oid HoUenlaia VV lï k a Ooud on bil alle dra istan 4 8CHIBOAMMER QEITEVEE Marki VerbfijUai b i M PEETERS Jz N a AU bewiga vu eoktkeid is auket aa kiuk ifaada vow lien van daa naan du Tiiaa f BOI9C NIGHTCAP De ÜOUÜSCHE COUUANT zal niet Donderdagavond maar Vrijdag 1 Januari worden uitgegeven en herinneren er aan dat in dat nummer NIEUWJAAUSWENSCHEN kunnen geplaatst worden tegen 25 cent de 5 regels Inzending van advertentiën tot Donderdagavond 6 uur 1N8CHBIJVING VOOB DE Nationale Militie Tweede Kennisgeving 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der Mililiowet 1901 Brengen du navolgende bepalingen di r Wet Ier algemeene kennis Art 13 Voor de nriiitie wordt ingeschreven lo ieder minderjarig mannelijk Nederlander die binnen het liijk in bet Dnilsche Rjjk ol in het Komugrijli België verblgf houdt 2o ieder minderjarig manneljk Nederlander wiens vader moeder ol voogd binnon het Rgk in het Dnitscbe Ri k o in het Koningrijk België woonplaats heelt 3o ieder meerderjarig mannelijk Nederlander die binnen hel Rijk in het Daitsche Rgk ol in het Koningrgk Holgie woonplaats heelt 4o ieder mannelijk ingezetene niet Nederlander zoo hjj op dei In Januari van het jaar het 19de levensjair was ingetreden en niet verkeert in een d r bjj art 15 omschreven gevallen Ingezetenen is voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4o A de binnen het Rijk verblijl houdende minderjarige nietHederlander o wiens vader m eder ol voogd binnen het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rjk of de koloniën of bezittingen des Röks in andere werelddeelen gehad heeft i van wiens ouders de langstlevende bij zjgn of haar overlijden in het hierboven onder a omschreven geval verkeerde al verkeert zyn voogd niet in dat geval of al is deze bniten s lands gevestigd FBCILIBTÓX I EET MEHAILLON Naar ketyj ramck Il aViei getnigen herhaalde n de Kermor die de komftt van tooveel menscIKn minder aangenaam scheen te vinden Ja mijnheer maar laat u dat niet verontrusten Daar xal de kelioer oni wel aan helpen Hij wendde lich tot de hotelbcdiemle Gij kunt leker wel spoedig dne personen vinden niet waar die met U ons desen di Dst kunnen bewijzen Natuurlijk mijnheer OmniddeUijk De bedieede verdween ea geholpen door zijn klerk bracht de notaris een kleine talel voor het bed hij ging sitteo en bracht nu teil het noodige voor het opmaken van een tesument bijeen waarna hij tich weder tot den graaf de Kermor wendde Mijnheer is waarschijnlijk niet te Parijs woonachtig vroeg hij Neen ik woon op het kasteel van Kermor in Bretagne We dienen aUereerst de identiteit van mijnheer den graaf vast te stellen De gewaande zieke weet mei de oogen naar da papieren dia hy opbetna bttaleltjehadgfteed TdefeM N M A l V K H T E N T I E N worden geplaatst van I i repfek a 50 Centen ieilere regel ine r 10 Centen Jroole letteis wordon lM rckend ii i ii iilaatsruiuilc Iii ending vuii Advertentiën tul 1 uur ile iiiidil zinsnede dat artikel onder Aa omschreven 1 in de gemeente waar ign vader moeder 1 of voogd woonplaats heeft 1 zoo hy verkeert in hot geval in die zin 1 snede onder Ab omschreven in de gemeentewaar zgn voogd woonplaats hoeft is d I woonplaals van dezen buiten s lands da 1 geschiedt de inschryving in de gemeente waa 1 de minderjarige verbiyf houdt I zoo bi verkeert in een der gevallen i 1 evcnhedoeld zinsnede onder Ac omschreven I in de gemeente waar hy verbiyf houdt van hem bedoel I in art 13 eerst I zinsnede 4o indien hy meerderjarig is 1 in de gemeente waar hy woonplaats heeft 1 De in de vorige zinsnede als plaats van 1 inschrijving aangewezen gemeente is die waa 1 het verbiyf of de woonplaats gevestigd i 1 of was op den In Januari van het jaar vol 1 gende op dat waarin de in te schrgven per 1 soon het ISe levensjaar volbracht tenzg he iemand geldt wiens inschrgving te Amsler I dam of te Rotterdam moet geschieden wegens I verbiyf of woonplaats onderscheidenlijk i 1 het Duitsche Ryk ol in het Koningryk België Art 15 Voor do militie wordt niet in geschreven lo de ingezetene niet Kederlander die bewyst te behooron tot een Slaat waar de Nelerlnnders niet aan de verplichte krygsdioiiat zgn onderworpen ol waar ten aanzien van den dienstpliclit het beginsel van wederkeepigheid is aangenomen 2o hg die bewgst in de koloniën of be zit ingen dos Rgks iu andere werelddeelen verbiyf te houden of woonplaats te hebben al heeft zgn vader moeder voogd of curator woonplaats binnen hot Rgk Art IB Hg die volgens art 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe by Burgemeester en Wethouders der gemeente waar volgens art 14 de inscbryvlug moet geschieden aan te geven tusschen den In en den BIn Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18o levensI jaar volbracht I Bg ongestoidheid of afwezigheid van hem I die zich ter inschrgving moet aangeven alsI mede in een der gevallen hierna in de vierde I zinsnede omschreven rust de verplichting I tot het doen der aangifte I indien het een minderjarige betreft op zyn I vader moeder of voogd I indien het een meerderjarige betreft die I onder curateele gesteld is op zgn curator I De verplichting van vader moeder of voogd I geldt evenwel slechts zoo hy of zy binnen I het Bgk in het Daitsche Rgk of in het Koningryk België woonplaats heeft Behoudens de nitzonderingen bjj de vol gendo zinsnede gemaakt rust de zorg voor het doen der aangifte uitsluitend op don in te schryven minderjarige indien zyn vader moedor of voogd niet binnen het Ryk in het Duitsche Ryk of in het Koningryk België woonplaats heeft indien zyn vadur of moeder of beiden do ouderiyke mncht missen indien hg door zyn vader moeder of voogd verlaten is of indien bjj ouderloos is of in wctteiyken t a geen vader of moeder hoeft en het niet bekend is dat hy een voogd heeft Hy die door de bestuurders in art 22 vermeld ter inschryving moet worden opgegeven of die in dienst is by de zeemacht de mafine reserve en het corps mariniers hieronder begtepen by het leger hier te lande of hy de koloniale troepen is tot bet doen van de aangifte niet verplicht Voor hem of haar die tot het doen der aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden door een ander daartoe schrilteiyk gemachtigd Do volmacht blgft onder Buri gemeester en Wothondors berusten De wjjze waarop van de gedane aangifte moet biyken wordt door ons bepaald Art 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven ol wordt op nieuw ingeschreven lo ieder minderjarig inanneiyk NederI lander die na den In Jannari van het jaar I volgende op dat waarin hy het 18e lavensI jaar volbracht en ibltt het intreden van het I 21e levensjaar zyn verblgf binnen het Ryk in het Duitsche Rgk of in het Koningryk I België gevestigd heeft I 2o ieder minderjarig manneiyk NederI lander wiens vader moeder of voogd na den I In Januari vnn het jaar volgende op dat I waarin de minderjarige het ISe levensjaar I volbracht en v66r het Intreden van diens I 21e levensjaar zyne of hare woonplaats binhen het Rgk in het Duitsche K jk of in het I Koningryk België gevestigd hooft I 3o ieder mannelgk minderjarige die na I den In Januari van het jaar volgende op I dat waarin bil het 18e levensjaar volbracht I en v66r het introden van het 21o levcnsI jaar Nederlander of op nieuw Nederlander I is geworden zoo hy in een der hierboven I onder lo omschreven gevallen verkeert ol I wiens vader moeder o voogd verkeert in I een der gevallen hierboven onder 2o omI schreven I 4o ieder meerderjarig mannelgk NederI lander die na den In Januari van het jaar I volgende op dat waarin hy het 18e levensI jaar volbracht en v66r het intreden van het 21e levensjaar zyne woonplaats binnen het Rijk in het Daitsche Rgk of in het Ko c die door zjjn vader moeder o voogd iverlaten is of die oaderloos is of in welt 1 Ijjken zii geen vader of moedor heeft en 1 van wien niet bekend is dat hjj ecu voogd 1 heeft indien biJ gedarendu de voorafgaande 1 acbltien maanden in het Hi k verbiyi gehouden heelt I B d meerderjarige Niet Nederluiide 1 die binnen het Rjk woonplaats heelt en haar 1 gedurende de voorafgaande achttien maai 1 den in het Rp ol de koloniën of bezitlingen 1 des Rijks in andere werelddeelen gehad I heeft Voor minderjarig wordt voor do tocpa sing van het bepaalde hierboven onder tgehouden hjj die minderjarig is in dan zin 1 der Nederlandsche wet Voor meerderjarigwordt vuor de toepassing vun het bepaaldehierboven onder B gehouden hij die mee 1 deijarig is in den zin van voormelde we Art 14 De inschrijving geschiedt lo vun hem bedoeld iu art 13 eerste 1 zinsnede üi zoo h i binnen het Rpk verblijf houdt en Rjjn vader moeder of vougd aldaar wou i j plaats heeft in de gemeente der woonplan s 1 van vader moeder of voogd zoo hy binnen het Rgk verbiyf houdt enzyn vader moeder of voogd elders dun binnen het Rök woonplaulb hccfl in do gimeente waar hy vorblgf houdt 1 zoo hy door zyn vader mueder of voogd verlaten is ouderloos is of in wetteiyken zin geen vader of moeder heelt on het niet bekend is dat bg een voogd heeft in de gemeente waar hy verbiyf houdt zoo hi in het Duitscho Ryk verbiyf hoodt in de gemeente Amsterdam zoo hy in het Koningrgk België verbigt houdt in de goineenle Rotterdam 2o van hom bedoeld in art 13 eerste zinsnede 2o zoo zgn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Ryk in de gemeente dor woonplaats van vader moeder of voogd I is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam I is rg in het Koningryk België in de geI meente Rotterdam I 3o van hem bedoeld in art 13 eerste I zinsnede 3o I zoo hy woonplaats heelt binnen het Rgk I in de gemeente zyner woonplaats I zoo hy woonplaats heeft in het Daitsche I Rgk in de gemeente Amsterdam I zoo hy woonplaats heeft in het Koningryk I België in de gemeente Rotterdam I 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste I zinsnede 4o indien hy minderjarig is I zoo hg verkeert in het geval in de tweede gelcgd Ik heb hier alles wat ge noodig mocht hebben voor u klaar gelegd mijnheer De man van de wet nam insage van de hem aangewezen papieren üt geboorte akte van mijnheer den graaf een huwehjkskontrakt Mijnheer is weduwnaar niet waar Ja mijnheer I Met kinderen Ik had een zoon mijnheer Hier schoten den huichelaar de tranen in de oogen £ n is die nu dood f vroeg de notaris deelnemend Ik weet het niet mijnheer h Hij is t Parijs vei waald geraakt of wel men keeft mij het kind ontstolen 1 O is u dezeltde wicn dat vreeselgk ongeluk is overkomen i Ik heb herhaaldelijk de oproeping in de couranten gezien I I Ja mijnheer sUmelde de gewaande lijder die naar het scheen niet spreken kon van een alles overweldigende smart Er waren nu enkele oogenblikken van stilzwijgen De notaris durlde kn ongctukkigen vader I niet dadeliik verder vragen I O vergeef mij mijnheer sprak hij eindelijk I vergeef mij dat ik daar dien al te gevoeliKcn I snaar zoo onvoorzichtig heb aangeroerd maar ik I kon natuurlijk niet veronderstellen I De man was blijkbaar met zijn houding in de I war maar etoig rumoer van naderende schreden I redde hem uit da vtrlegeoheid Daar znllen de getuigen zijn sside hij 1 Zijn de stukken die ge in handen hebt voldoende U vroeg de gewaande Julien de Kermor Volkomen mijnheer volkomen t De deur werd geopend en de hotelbediende trad binnen gevolgd door drie personen die terstond aan zgn rocpst m hf den willen gehoor geven Pe voorgewende ziekte hid met een beweging van pijn het hootd eenigszins op AU gij t goed vindt mijnheer zelde hij totden notaris zal ik u dicteeren i De notaris schoof de goreedliggende porteteuills weder naar zijn klerk dese doopte zijn pen in de inkt en nam een afwachtende houding aan VU Jean de Kermor scheen een oogeoblik na te denken en zeide daarop tot den notaris Het is heden voor net eerst mijnheer dat ik er aao denk om mijn tesUment te maken en ik ben dus niet op de hoogte van de daarbij gebruikelijke termen We zullen u wel helpea graaf Als u maareenvoudig uw beschikking wilt maken zal mijnklerk aan het stuk wel den vereiA hten vormgevrn Ik wilde alles vermaken aan mijn zoon soa hij mocht worden weergevonden Dat is niet nxtr dan billijk mijnheer doch I daarvoor hadt ge niet noodig een tesUment te maken ITw zoon is de wettige erfgenaam I Oat ia 100 maar de kans bestaat niet waar r