Goudsche Courant, donderdag 31 december 1903

OUDEJAAKS AVOND warme Appelbollen en Saucijsenbroodjes van af 5 tot 9 üur b L £ BESZELZEÜ Qouwe 65 J ningrijk België gevestigd o er woonplaats verkregen heeit 5o ieder inanneli k nieerdcrjiirige die na den In lannari van het jaar volgende op dat waarin hg hel IHe levensjaar volbracht en voor het intreden van het 21e levensjaar Nederlander o op nieuw Nederlunder is geworden zoo hü in een der hierboven onder 4u omschreven gevallen verkeert Go ieder mannelijk niet Nodcrlan Ier die na den In Jannari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e leven jaar volbracht en voor het intreden van het 21o levensjaar ingezetene ol op nieuw ingezetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art 13 Hierby gelden de laatste zinsnede van dut artikel en art 16 Ten aanzien van do gemeente waar do inschrijving ol de inschrijving op nieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangiltu ter inschriiving ol ter inschrijving op nionw geldon do eerste zinsnede van art H en de laatste vyi zinsnede van art l i 1 8 aangifte ter inschrijving of ter inschrijving op nieuw van hem die volgen de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven geschiedt binnen dei lig dagen nu het verkrijgen of werd hiJ reed vroeger ingeschrovon doch van het register afgevoerd na hot terug erlangen van het Nederlanderschi p of vun het ingezetenschap of na de vestiging van verblijf f du vi stiging of hol vei krijgen van woonplaals biunon het Kyk in hel Dnitschc llijk of in hot Koningrijk België De inschrijving geschiedt in het register betreffende de lichlm van het jaar waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon volgens z jncn leeftijd behoort Art Itili Mot boete van ten minste vijftig cents en ten hoogste f 100 wordt gestraft de overtreding van de artt IB IH en 2iJ Burgemeester en Wethouders roepen dientengevolge op hen die hun IHe jaar hebber bereikt dut zijn zö die in het jaar 1SH 5 zyn geboren en overeenkom4ig het vorenstaande in deze Uemeente tot aangifte ver plicht zijn om zich op de volgende dagen ter Secretarie bovcnlocaliteil afdceling Militio aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ten einde zich in de daarby vernielde orde Ie doen iiiscliruvn te weten zij wier geslachtsnaam begint met de let ter A B C 1 K i O H 1 1 K 1 en M tusschen den 2 en 15 lannuri 1901 en zU wier geHluchlBnaam begint met de li tter N O I y K H T 11 V W X 1 1 en Z tusschen 15 en lil Januari 1001 Voorts strekt tot informatie vnn belanghebbenden dat het register van inschryving op den 31n Janniiri des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zy die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in oene der geldboeten als genoemd bg het aangehaald artikel 166 dat ieder die voor de Militie moot worden ingeschreven en niet in deze Oemeonto geboren is zich behoort te voorzien van een Extract uil het Gehoorlerogister dal by de aangifte moet worden medegebracht dut dit Kxtruct by het Uemeentebeslnnr hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zy zich daartoe vóór 1 Jan a s ter Gemeente Secretarie bovenlocnliteit afdoellng Militie annnield en dut ieder gehouden is te zorgen dat hy by inschryving Wjk en Norainor zyner woning jpisl kan opgeven Oouda den 30n December 190 Bnrgomeesltr en Wtithouders voornoemd R h MARTENS De Hocretaris BROUWER Itultenlandsch Overztcbl De correspondent te Kopenhagen van de Eloile Beige seint dat de ziekte van den koning vun Denemarken ernstiger is dan de oflicieelc Icli gramm hebben gemeld De bejaarde vorst zou lyrten aan een blaaeziekte De Kussischo gezant Nelldolt president Loubct zyn geloofsbrieven overhandigende verklaarde dat do Tsaar hem had opgedragen al zyn zorgen te wjden aan de iiistanduonding en de ontwikkeling van de vriendschnp handeii tusschpii Krankryk en Rusland wier verbond oon waarborg is voor hun politieke belangen en een koEtbaar onderpand voor do handhaving van den vrede President lioubet antwoordde dat do regeering die de gevoelens vun Krankryk kent zal werken voor de ontwikkeling van bol nauwe verband waarby beido landen hunne belangen zien verzekerd en waarin do wereld een noodzakeiyk element vindt voor het algemeen evenwicht naast een waarborg voor den vrede be Kerstdagen hebben den toeatand onveranderd gelalen Rusland en Japan verzekeren den vrede te willen bewaren en bereiden zich ten oorlog voor Rusland koopt groote voorraden levensmiddelen eu steenkolen Japan roept reserves op en verzoekt aan de dagbladredacties om van de troepenbewegingen en ammnni tietransporten geen melding te maken W llicht is dit nlles slcchls de toepassing van den regel Si vis pacem para bellum Maar onder die omstandigheden acht de Tiinescorrespondent te Peking het randzatim de vraag te stellen Wordt hetgeen tyd voor onze rogeering om toebereidselen te maken ten einde gereed te zi n als onze bondgenoot in een oorlog wordt gewikkeld f Tot nog toe was Engelands staatkunde gegrond op do veronderslelling dal de oorlog onmogeiyk Is Maar gesteld nu eens dat de oorlog uitbreekt heeft de regeering dan wel overwogen hoe do houding van China zal zyn f Klanrbiykeiyk zal Ohina onmiddoUgk verklaren dal hel de strikste neulraliteil zal in acht nemen Wunt China zal niet vrywillig do wnpons opvatten Maar verondersteld eens dal Rusland China tot ecu oorlog dwingt e Dit is ineer dan wuarschüiiiyk De Rilssische gezant De Lessur zeidt onlangs tot een vriend die hem vroeg onder welk voorwondsel Rusland legen Peking zou konnon oprukken als China besluit de onzpdighcid te biyvon handhaven Do leur tirera la juoue jusqu n ce qu ils mordent Wg zullen hen net zoo lang by den staart trekken tot zg byien De Times correspondenl knoopt aan deze uiting allerlei beschouwingi n vast Want zoo China gedwongen wordt zich in den strgd te mengen zegt hg zal Rusland de hulp van Fruiikrgk kunnen en Oiooten in roepen Eu dan kan Engeland er niet buiten biyven Terwyi de Times correspondent Ic Peking niet alleen de mogeiykheid maur zelfs do wiiurschgniykhoid onderstelt dat Rusland de Chineezen zoolang aan den staart zal trekken tot zg eindelgk bgten wordt uit Peteisburg gemeld dat in Russische regeeringskriugcn mot bezorgdheid do houding van do Ciiineesche Regeeriiig woi dl gadegeslagen En terwgl do Times correspondent meldt dal China den oorlog zeker niet wenscht en het liefst zgn ueut ralileit zou bewaren meldt do Amoer Gazetle dat do Ciiineesche Regeering krachtige toebereidselen maakt voor den strgd Die toobereidsolon zgn voornarnelgk op te merken in de provincie Tsjili onder leiding van den onderkoning Yoean tsji kai en den militairen gouverneur generaal Ma on in Mongolië waar een sterke anti Russische agitatie wordt gevoerd door Toeng Koehsiang Deze berichten zgn evenals alle andere over de Oost Aziatische qnaestie zoo zeer met elkaar in stryd dat liet ondocnlgk is er een juisten indruk uit te krggen Evenmin krggt men dien nil Bennet Burleigh s berichten Want torwyi do Kerststemming in Europa daidelgk merkbaar was seint hg aan de Daily Telegraph Ik erken mgn ongeschiktheid om in Ruslnnds houding ieliJ anders te zien dan de zucht om het conflict te verhaasten En hy gaat voort Oorlog dool de weegschaal heen en weer gaan en wellicht is de schaal reeds overgeslagen wanneer het bericht bevestigd wordt dat Rusland Japan s verzoek heeft afgewezen Do Daily Telegraph brengt dit in verband met de berichten over een nieuwe conforentie der Japansche staatslieden Oorlog en vrede kunnen beide ernstige gevolgen hebben voor Japan De vraag is maar wat do minst ernslige gevolgen hobben zal En geland en Amerika moeten toezien dat zoo Japan een overwinning behaall hel niet belet wordt de vruchten van die overwinning te oogsten Hurleigh meent dat de voorbereidselen van Japan zoo volledig zgn als de wereld maur durft denken Binnen enkele uren kan oen leger zgn ingescheept en zee kiezen En wanneer do oorlog nilbrookt en Japan flink optreedt zonder moed en tgd te verliezen in onnoodige aanvallen dan zou de Rnsaische kolossus wol eens een erqiitig lesje kunnen lirggen De Oostenrgksche Staatscourant zal heden een keizerlgk besluit bevallen betreffende do cindbegrooting voor 1903 en het voorloopige badgel voor hel eerste halfjaar van 1904 De totale uitgaven in 1903 bedroegen 1 732 196 912 kronen de inkomsten zgn 1 732 199 884 zoodal er een voordeelig saldo is van 2972 kronen Eenige dagen geleden werd gemeld dat de beide oorlogsschepen die voor rekening van Chili op SchoUche werven gebouwd werden door Engeland waren opgekocht Men herinnert iloh dal Chili d ie schepen bad besteld met het oog op een destgds dreigenden Chileen ch Argentgnschen oorlog Toen Chili en Argentinië tot een rainnelgke schikking waren gekomen hadden zg de bestelde schepen oolf Argentiê liet er twee bouwen niet meer Inoodig Nu zgn de beide voor Argentinië bestemde bodems ook gekocht en wel door dezelfde firma die zich in opdracht der Britsche regeering liet bezit van de andere schepen verzekerde De eigi nlgke kooper of koopers zgn niet bekend De Daily Chronicle beweert dat Japan de schepen kocht ua tegen Rusland te hebben opgeboden Vernpreitlc Uerichlfii Fkaskbijk De staking in hel bakkersbedrgf te Amiens is geëindigd Patroons en knechts zullen gezamenlgk overwegfu een anderen vorm van de bureaux van plaatsing Er dreigt e n crisis in de Eransche zgdeindnstrie Te Aubenas en omstreken zgn reeds door slapte tal van werklieden ontslagen De Kamer behandelde Maandag het krediet voor de speciale commissarissen van politie welk krediet door haar was verminderd met aanneming van oen amendement strekkende tol afschulfins van deze commissarissen doch door den senaat weder lol het gevraagde bedrag was goedgekeurd Minister Combes stelde de quaestie van vertrouwen Do Kamer keurde daarop hel door den enaal verleende bedrag welk bedrag do regeering had toedgevonden met 329 tegen 239 stemmen goed Do gewezen premier Waldeck Rousseau is zeer ziek Hg gebruikt niets anders dan melk en Vichy waler Zgn toenemende zwakte doet het orgste vreezen de doctoren zullen consult houden Een gek is eergisteren bel Palais Bourbon binnengedrongen Een jonge kerel ongeveer 20 jaar oud kwam ondanks den tegenstand van het pi rsoneel tot in de zaal Pas Perdüs Nu een korte worsteling werd hg overmeesterd Do gek verklaarde dat hg de zitting kwam presideeren Nelidof de nieuwe Russische gezant is eergisteren te Pargs aangekomen eu ontvun gen door de leden vun do Russische legatie jisleren werd hg dooi president Loubet ontvangen It liï Do Messagero meldt dat Loubet in de tweede helft vun April to Rome komt Hg komt over land en vertrekt over zee met het Frunsche smaldeel dat Napels zal aandoen To Resina in de provincie Napels is een hofstede waarin oenige landlieden bezig waren met bet vervaardigen van vuurwerk door een ontplofling vernield Acht menschen werden gedood vgf zwuur gekwetst Men kondigt het huwelgk aan van een der nichten van paus Pius X met een rgken Katholieken grondeigenaar AMGRIiU De Araerikaansche knnonneerboot Dixie vertrok eergisteren naar Colon met 6 0 mi litairen aan boord en provisie plus munitie voor duizend man gedurende vgf maanden Te Santiago is een voorloopige regeering gevormd met Jimenez tot president die het geheele noorden van de republiek in zyn macht heeft De provincie Azua verzet zich tegen hem en heeft een tweede voorloopige regeering ingesteld met Pelletier tol president BINNENLAND STATKN UENK AAL 11 K R S f E H A M E H Zitting van Dinsdag 29 December Algemeen debat over de Indische begrooting De heer Van Alphen keurde goed de op zich zelf staande hulp voor Indië ad 22 ton en hoopte dat de Regeering spoedig met voorstelleu betrefteude meer afdoenden steun zal komen Spreker oordeelde dal door de onderwerping van Pangliina Polem de vooruitzichten op eene spoedige pacificatie van Aljeh verbeterd zgn en huldigde in dezeu het beleid van üenerual Van Heutz de Regeering den Gouv Generaal Dr Snouck Hurgronje en het dappere Indische leger en gaf overigens verschillende wenken ten aanzien van aangelegenheden leger en vloot betre tiende De beer Van der Does de Willebois bepleitte wogneming van de grief der katholieken over tendingstoestanden in Manahassa welke niet door het Christelgk Moederland Ie ver ntwoordcn zgn De h r Stork gat veracUUende wenken in t belang der Indische en Nederlandsche ngverheid Op het gebied van stooinwazen als man van de practyk was spreker het geheel eens met den Minister dut by aanbestedingen aan het departement van Koloniën op het gebied der metaalii dustrie aan de Nederlandsche induslrieelen g en bezwa rende bepalingen ten aanzien viui loon en arbeidsregelin behooren te worden opgelegd Dergelgke bepalingen zouden beleinmeren de opkomst der nieuwe industrie en een voorsprong geven aan heUj die reeds zokei hoogtepunt hebben bereikt Voor bescherming der werklieden zgn deze bepalingen niet noodig Bg een bloeiende industrie bestaan de beste arbeidsvoorwaarden en daarom is bet een geheel verkeerd beginsel bepalingen te maken die dé ontwikkeling der industrie in den weg staan Mr Van den Biesen uitto zyn vrees voor toenemende styging der defensie uitgaven Hg achtte de voorgestelde verdediging van Java onbegonnen werk en schreef den achteruitgang van de draagkracht der Indische bevolking toe aan hel toelaten van opiumgebruik de Cbineesche dobbelspelen het niet verbieden ofbeperken der bedevaarten naar Mekka waarvan geldverspilling fanatisme en veelwgverg het gevolg zyn en aan de afschaffing van hot stelsel van Gouvernemenlscultures Het beste redmiddel tot verbetering van den toestand is om den Javaan helzg in vryon of gedwongen arbeid tot landbouwer te vormen De heer Hovy bepleitte ter vergeinakkeIgking der zending bot spoed maken met eene wyziging van art 123 en 126 Regeeringsreglement Men meldt uit Amsterdam Naar wy vernemen is ten stadhuize nog niets bekend omtrent de afsinifing door Gedeputoerde Staten der gemeente rekening over 1902 hetgeen volgeus de Gemeentewet vóór 1 Junuaii 1904 moet geschieden Er wordt met belangstolling naar uitgezien in verband met de door mr F S van Nierop raadslid opgeworpen quaeslie der boeking vun rente op in grondexploitatie gestoken kapitaal Evenwel vernemen wg dut Gedeputeerde Staten geen bezwaar zullen maken de rekening vast te stellen onder reserve dat door de gemeonte voor den vervolge een nadere regeling worde getroffen N Ct Geineng de Berichten Men meldt uit Amsterdam Het hoofdbestuur van den Algemeenen Nederlandsclien Diaiiantbewerkers Bond besloot in zgn eergistörenavond gehoudon Vergadering nogmaals achrifteiyk bg de Amsterdamscho Juweliersvereeniging uan te dringen op modewerking lot invooriug van den negenurigen arbeidsdag Een der lolelingen uit Haarlemmermeer die als gebrek doofheid had opgegeven verscheen voor den militieraud en bg alle proefnemingen bleek dat het jonginenscli in niet geringe mate doof was Reeds werden by de besprekingen de woorden onbruikbaor en ongeschikt genoemd toen een Aar leden van den militiernad vrg zacht zeide je kunt gaan onmiddeligk wilde Ie doove vertrekken doch werd teruggeroepen en met een flinken uitbrander geschikt verklaard Woensdagavond had een vreeselgk onheil plaats op den Baltimore Ohio spoorweg waarby ittecr dan 60 paiBugiors om hot leven kwamen Ken sneltrein reed in ooslelgke richting on was nog acht myien verwyderd van ConnellsVSUo in Pennsylvania toen de machine ontspoorde door eenige balken die over de rails lagen Aun boos opzet wordt hierbg niet gedacht men veronderstelt dat deze balken verloren zgn door een vrachttrein die kort te voron do Igu gepasseerd was Door een kroraniug van den weg had de machinist evenwel deze versperring niet kunnen opmerken Daar de weg op dit punt vrg sterk afbelde hal de trein een duizelingwek tende vaart toodat de ketel der machine bg de ontsporing nitoensprong De rookwageu was aan d locomotief gekoppeld en door de ketel outflofïng vulde eerstgenoemde zich met heelen stoom zoodat niet ëën der passagiers die in dezen wagen zaten ontkwam Allen vonden een vreoseiykei dood door verbranding Andere personenwagens kantelden door den schok en vielen van een belangrgko hoogte in de Yonghiogheny rivier waar erscheidene passagieirs verdronken Het v nr uit de machine deed bovendien brand onistaan in de wagens die nog op den weg gebleven waren zoodat ook menschen in de vlkmmen omkwamen Het ongeluk zon venfeel nog verschrikkelgker zijn geweest zond de heldendaad van een der treinbeambleil Deze bedacht dal er omstreeks dezen tCd een trein uit de westsIgke richting mo t naderen en hoewel zelf zwaar gewond ifcep hg langs de spoorbaan dien trein tegemtet en sUk toen de trein naderde zgn jaaf in brand ton einde deze als signaal te dofn dienen Het gevolg wu dan ook dat de trein stopte en alle passagiers daarvan aan het onheil ontkwamen Om negen nnr kwamen alle geneeskundigen van Connellsville met een specialen trein op de plaats des onheila en later werden de gewonden met denzeltden trein naar die stad vervoerd waar zg in het hospitaal zju opgenomen Het aantal gewonden bedraagt 75 en velen daarvan verkeeren in levensgevaar Opmerkelgkerwgze bevinden zich geen rouwen onder de ernstig gekwetsten De lyken der slachtoffers worden aan weerszgden van den weg neergelegd aan de eene zjde lagen er 39 aan de andere 11 maar men vreest dat hel aantal doeden nog grooter is Sommige Igken zyn hartverscheurend om aan He zien zoo vreeseiyk zgn zg hetzg door vuur stoom of botsing verminkt Het Igk van den machinist vond men onder de machine geheel vtrmorzeld zoodal men hem slechts aan zgn kleoderen herkende Hoe ontzettend het schouwspel echter ook was toch scheen dit geeu beletsel te zgn voor menscheiyke hyena s om de slachtoffers te berooven want menig Igk was van geldswaarden en kostbaarheden ontdaan De trein brandde tot middernacht en om haltdrie in den morgen haalde men nog Igken uit de rivier op In verband met een verduistering van een vrg aanzieniyke waarde is door de politie te Rotterdam een onderzoek ingesteld ten huize van een fabrikant aan de Rotte onder Hillegersberg De verduistering moet hebben plaats gehad in een trein komende uit het noorden ten nadeele vun een reiziger uit Keulen diens valies een belangrgke woarde bevuilende werd verwisseld met een ander uitwendig hetzelfde aanzien hebbende Door de Duitsche justitie is aanhouding verzocht van den 25 jarigen Fritz Linsencr kantoorbediende te Berlgn die zich met geldswanrdige papieren tot een bedrag van Mk 20 000 uit de voelen heeft gemaakt en zich vermoedeiyk naar ons land heeft begeven Op zyn aanhouding is 500 mark bolooning gesteld Men schiyu aan de N E Ct Hel is enorm hoeveel fn de laatste weken gestolen wordt in iet noordoostelgk deel van Fiieeland mjl lame unn de Groninger grenzen De Friesche bladen in elk r maken melding van velschillende feiten één hunner verzamelt se zelf onder eene aparte rubriek en wy dachten dat er wat overdrgving schoo in de beschryving van den toestand Wg gingen eens op onderzoek uit en onze inlicltingen bewezen dat leiteiyk de toestand nog erger is Alle diefstallen komen lang niet in do krant zoo luidde de uitspraak van een der bewoners want er aat geen nacht om of er wordt op eer dan een plaats gestolen Zeer wuarschgnlgk beeft men hier met eene wydverlakte bende te doen die zich in troepje verdeelt en er aldus op uittrekt om alles weg te kapen Men stoelt gewton alles spek kippen kaas boorengereedschippon hoornen palen emmers kopergoed e i Voor eenigen tgd Helden marechaussees der brigades Drachten en Marum gesteund door rgks en gemeente veldwacht eene razzia in het dorpje Houtigehage waar men meende dat wel oen gedeelte dei gestolen goederen zou wordoj gevonden Er werd huiszoeking gedoau inverschillendeperceelen doch zonder succes Bg een deel der bevolking zit de schrit er in en zwygt men liever over dietstalhn te hunnen nadeele gepleegd bevreesd oor wraakneming van de zgde der dieven Worden enkelen betrapt dan bedriegen zg met afrekenen wanneer men aangifte bij de justitie doet Op de strafzitting der rechtbank te Heerenveen bleek dit nog verleden week Ook dWr een getuige 4 charge die door twee houtditven bedreigd was zoo bg voor de rechlbanl begon te klappen De officier van istitie beloofde de bedriegers dat hg hoi tusschen de paarden der marechaussee nair Heerenveen zou laten opbrengen wanneer ig den getuige één haar mochten krenken De dienetweigeralr Terwey Men meldt uit Amsterdam aan de N E Ct Door de christen inarchisten werd Zondagavond in jde Geilvinck eene protestmeeting gehouden wao in de militaire dienstweigering van Jan Tervey werd verheerlgkt en afkeuring uitgesproien over zgne veroordeeling tot gevangenistrti Da N Schermerhorn van Nieuwe Niedorp mej Mossel van hier in prot J van Bees 1 Tan Laren voerden hit woord Wat ze zeiden vond bg de protvolle zaal niet onverdeelde instemming vant de vrge socialisten en anarchisten nnden de meening dezer redenaars over B goede trouw der klassejustitie wel wat a te mild en te goedig Over de hoofdzaak tas men het echter e iB en ook de felst aaavsllende debaters belootden dan ook proj anda te zullen maken voor de groote jrotaitmeeting die de volgende maand door de christen anarchisten zal worden gehouden in hot Paleis voor Volksvlgt Dan zullen anarchistische sprekers van diverse schakeeringen zich doen hoeren Bosloleu werd een brief van opwekking en hulde aan Jan Terwey te zenden die in de gevangenis te Haarlem zgn straf uitzit hoewel de voorzitter verzekerde dat de veroordeelde hem toch niet in handen zou krögen Het landelgk comité dut zich ten doel stelt in het geheele land een agitatie op touw te zetten met de bedoeling dat van staatswege de géwetensvryheid van Terwey en van ieder die uit gemoedsbezwaren den militairen dienst mocht weigeren zal worden geëerbiedigd en zulke personen niet langer als misdadigers zullen worden gestraft bestaat uit G Jacobs en B Pieters te Amsterdam J Honhof en Lod van Mierop te Amersfoort en prof van Rees te Laren Nb fi Anderhalf jaar geleden overleed te Amsterdam do heer v IJ die als eenige verwanten twee zusters achterliet By een notaris was een ologrnfisch eigenhandig geschreven lesluineut gedeponeerd wuarby de heer v T als universeel erfgenaam werd ingesteld en by diens vooi overlijden wut inderdaad geschiedde zgn kinderen de heer en mej vun T Bgiia de geheele nalatenschap echtel ten bedrage vun f 60 4 f 70 000 was als legati n uan een aantal personen en stichtingen met talrijke plaatsvervullingen toegedacht zoodat het geldelyk belang voor de universoele erfgenamen zeer gering werd Aan de eene vermogende zuster werd niets veimaukt uuii do Iweede onvermogende het vruchtgebruik van f 2U 000 Als vereiscliten voor een olograflsch les lament tolt de wel dat het geheel door den erflater zelven geschreven en oiiderteokend zg Muur de onderteekeniiig was aldus geschied dat san het einde van het stuk t lond aldus gedian door mg J B v IJ de naam voluit den 27o September 1897 alles in een regel achter elkuar geschreven de naam op dezelfde wgze als de overige woorden dus niet aN hundteekening De heer en mej v T schreven op advies van hun raadsman een brief aan de zusters waarin zy op de wgze vun onderteekeniiii do aandacht vcitigden en verklaarden indien deze dames hel testament als nietig mochten beschouwen zg de heer en mej V T zich in een proces geen partg stellen maar zich aan het oordeel vnn den rechter onderwerpen zouden De zusters verklaarden daarop het stuk niet als een geldig testament te erkennen en dagvaardden den heer en mej v T en de beide executeuren tot aangiflu van de erfenis nadat de rechter hot testament nietig verklaard en haar als de wettige ertgenuinen zou erkend hebhen Do executeuren in overleg met eenige der legatarissen o a den Oranjebond van Orde hielden de geldigboid van het testament staande Daarover wordt nu voor de Amsterdumscbe rechtbank geprocedeerd Stadsnieuws GOUDA 30 December 1903 Gisteren slaagde te s Gravenhago voor het Examen wiskunde u O art 65 de heer W den Hoed uit Gouda De Onderstandscommissie der Vareeniging Armenzorg bericht onder hartelgke dankzegging de goede ontvangst van soeplgsten van 4é navolgende personen N H Jhr M K Wed P N N E V D M P B T de R F v V H P H H A D J J D C J P S Mevr B B F M de J J ï D H S V d L Mevr IJ Dr I Mevr W een lijst en f 1 H E L P W D N N N N A A M G j L A E M Gez S R ü J i S V de ö H C a K Bg Koninklgk besluit is J van der Heulen benoemd tot burgemeester der gemeente Nieuwerkerk a d IJssel echtzaken De vierde Kamer der Rechtbank te Amsterdam veroordeelde gisteren den 17 jarigen bediende der firma Leefsma Legerman magaiyn van latelgoederen enz aldaar die voor een waarde van ongeveer f 600 aan goederen lal en te gelde maakte tot een gevangenisstraf vnor den tgd van één jaar Het O M had tegen den jeugdigen beklaagde voor wien de benadeelde firmanten zelf geen vervolging hadden gevraagd 2 jaar geeischt Do vierde Kamer der Rechtbank te Amsterdam veroordeelde den 47 jarigen Anl van Wijngaarden beklaagd dat by op 5 Oct j l V te Hilversum een röksdaalder waarvan de valschheid hem bekend was in betaling had gegeven lot één maand gevangenisstraf De eisch was 14 dagen Ü ereenkomstig den eLsch vun het O M veroordeelde do 4e Kamer der Rechtbank lo Atjeh Uit Kotaradja werd van 28 November naar Batavia gemold De lo luitenant R Vogel overviel mot twee secties van hel 3o bat infanterie naby Tjot Moeroeg in Pidië een bende van ongeveer 80 man van wie 18 sneuvelden waaronder het hoofd der bende 4 Beaumont 2 voorlaadgeworen en blanke wapenen bleven in onze handen Onzerzgds werd niet levensgevaarlgk gewond do fuselier van Piit èö Üirectear van het Post en Telograafkantuor alliier vestigt alsnog de aandaelit vau bclaughc bbendon er op dat op don a s Nieuwjaarsdag tift kantoor wil zal zyn geupeiul voor spaarbankzaken docli niet voor jiostwissels ot qöitaritiën on dat op dien dag ouk geen postpakketten zallcn worden aaiigenomiin Voorts noudigt hg liet pablielt nit om tor bovordyiing van eono vlugge b liiuideling van riuamkaari s en Niouw a rKWBni clieri de te wanneer ze bg groatu hooveeUieden worden vurzünden aan bet postkantoor ui te geven Ten fllolle moent hg er nog op lo moeten wyzen dat op Nieuwjaarsdag en de eerste d taroiivolg nd6 dageri hot aantal büstellingen tot op drie xal worden teniggebraeht en ïialks totdat de omvang der beHtellingen tot het uonnnh al zyn weergekeerd iouda liü December 1903 Do Directeur voornoemd M C HENNEQUIN PAEAPLUIES 0n HANDSCHJEHEN VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephoan In 3f BEÏÏES VM EOTTEEDAM DINSDAG 29 DEU L K H K StaaUUemngen Bui uAitijBi Hypoth Staalslee ning 1892 6 87 iTiUB Inschryving 1862 915 97v Poles Obligalien Schatkist 1844 4 92 RusLiKD Obligalien Binnenl 1894 4 98 ZweuKN Obligalien Staatsleer ning 1895 S l 7v Provinciale en Stedelijke Leeningen Amsterdam Obligalien 18613 97 Rotterdam Obligalien 1901 4 103i Rotterdam Obligation f 1000 1898 1903 31 97 Induêtriéele en FinancieeU Ondernemingen Schuldbrieven Nationale Voorschotbank 4 100 Scbuldbr Ned Voorschotbank te Amsterdam 4 100 llypotheelc BmkenPandb Bataafsche Hypb 4 100 Pandb Dordrechtsebe Hypb 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb tfaas Hypb 4 99 Pandb Nedcrl Scheep Hb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 4 100 100i Pandb Rotterd Hypb 3 97 97 Pandb Vaderlandsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 99 Pandb ZudHoll Hypb 3 93 Diwrun sche Handelsvennootschap SpmneegUeningen Itaui Obligalien Znid Ital i Spw Mg A H 3 66 Pole Aandeelen Warschau Weenen 172 Ri SLisD Groote Spw Mg L 100 Obligalien 1890 4 94 TramwegMaatMjtoppijen Ned TramMg Obligalien 4 64 PremieUeningen HoüQiRijK Houg Hypb 11 100 3 UI Theis Regulir Gosellschaft 4 16i PELTERIJEN en lAPONSTOFPEX woidiiu tot zoor lage prijzen P EKlirMD D 8A1I180 VEESCHKIDENHKID De burgemeester M Nieuwer Amslel vraagt inlichtingen ftintreiV een ongeveer 40 jarigen persoon blpkonj t mork op zgn ondergoed vermoed iyk genaamd 1 N die Zaterdagnamiddag nabg H Kalfje dood i gevondun met een revolver in de hand lang 1 70 M kort donkerblond haar en wenkbrauwen oogen blanw no is spitH donkere knevel tanden gaaf Kleeding zwarte gleujlined blauwe overjas grys colbert costtium blauw geruit ballhonidje wit Ktuand boord met omliggende punten zwarte das grijs llunellen ovorhomd rood baaien borhtlap rggbottineH Op het lp werd gevonden een lorgnet oen witte zakdoek drie BleutelH oen gouden horlogo zwart zjjden horlogebandje mot gouden hartje en groen steentje en f 2 22 AiiVËiiTi iMTii N Getrouwd JACOB L FRANK en MIET IK CATH die hunnen dank betuigen voor de vele blgken van bolangstclling by hun huwelijk ondiervondcn OouiA 30 Dec 1903 V l e Heor on Mevrouw E S CATS en Mevrouw de Wed FRANK betuigen by deze hunnen liurtolgken dank voor de biyken van belangstelling hg golegonhoid van het lluweiyk hunner Kinderen ondervonden A GOBDA Mkppbl 30 Dec 1903 BtnU miiUlet teyen bloedarm ede en xrniiwieiikte Zenuwxtealite De heer K RIETMAN to Lonneker bg Euscliedé schrgfl De oiidergeteekende verklaart gaarne dat hg met de Sangniiiose bet grootst mogeiyke surc s heeft gehad Zjjn zoon was door de zenuwen Z6Ó ver dal hg zgn werk niet meer kon verrichten maar nu door het g bruik van slechts enkele Hesschcn is hy geheel hersteld oodat bg dankbaar zgn werk weer kan doen U moogt dit gerust overal bekend maken E RIETMAN Prgs p fl f 1 50 6 fl 1 8 12 1 115 Te Oonda bg WOLFE Co Westhaven KLAPVVI IK Borkel Rooderyh uPRUI lï o Boskoop Hodcgraveu JONKER Schoonhoven v ZkHSKN Zoetermeer VAN WEL