Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1904

Hst Compliment van den Dag aan mp geachte Begunstigers en Vrienden Maastrichtsche Bierhuis Lange Tiendewsg Bij den aanvang v n het nieuwe jaar brengt de ondergeteekende zijne Heilwenschen aan Stadgenooten en Begunstigers H SLIEDEECHT Lapge Tiendeweg J Otl l IlKfi ilK SIQAEENMA6AZIJN p f Lange Tiendeweg Ondergeteekende brengt biJ deze den Heilwens ch van den dag Iaan ziJnejBekenden en Begunstigers zoo binnenjals buiten deze stad en beveelt zich bjj voortduring beleeld aan J MARKUS Hoogstraat A 106 M W SCHOUTKN Jan v d Heijdenstraat W Mr Metselaar S D BOOIV p I s stationschel BAEUiAm Co Vergeer HOIITHANDEL p 1 Kattensingel T A Thier pj Firiua L N de Goederen Korte Tiendeweg D 18 Gonda iTp weltkk Gouwe t 53 P i Aan mijne Vrienden en Stadgenooten zj een gelukkig en zegenrijk Nieuwjaar toegewcnscht C P W DESSING Wëd A Pirvo Kleediiig Magazijii DE STAD PiltlJS J 8mit en Zoon Mr Metselaar Turfmarkt P t By de jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alle goeds toegewenacht door CORN VAN LEEUWEN Markt Koekbakker By den aanvang van 1904 wenscht de ondergete Jjende zgn Begunstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe C VAN ÏONQEELOO Korte Groenendaal t ram t3 v ó avoorót HORLOGEMAKER p f Korte Groenendaal I 197 By den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden J SOHULING Concierge Arti Legi Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zyn heilwensch aan al zgn Vrienden en Begunstigers zoo binnen als buiten de stad W J J OOSTERLING Sigarenfabrikant Sigarenm agazijn ÜODWE C 145 C VAN BOCHOVE p f Fabrikant Aan Vrienden en Kennissen veel geluk toegewenscht H H vtkVk der nee oT S van £ f eutDen KEIZERSTRAAT Vleeschhouwer en Spekslager p Openbare Yerkooping TK GOUDA ten overstaan van den Notaris e C FORTDIJNaOROOGLEEVER op MAANDAG 4 JANUARI 1904 des morgens te el oren in het Kofjehnis HARMONIE aan ie Markt Jvan No 1 Een goed onderhouden gemakkelijk ingericht en op gunstigen stand gelegen WL KEL en WOONHUIS ERF en TUINTJE aan de Westhaven te Gouda Wyi B No 193 Terstond te aanvaarden Het Huis van Gas en Waterleiding voorzien bevatf beneden deJWinkel 2 Kamers Keuken en Kelder en boven twee Kamers beiden met Alkoven en een Zolder met beschoten Kap met Voor en Achterkamer No 2 Een in het bouwplan ïjor uitbreiding der gemeente liggende TXJZ3Sr achter de Karnemelksloot te Gouda groot 52 Aren 50 Centiaren Terstond te aanvaarden Nos 3 en 4 Een goed onderhouden ruim ingericht en gunstig aan de vaartj gelegen i E BOUW bestaande in een JTOOJViTüZSmet WEEKPLAATSEN en EEP een VAKHUIS of WERKPLAATS en ERF met afzonderlyke BOVENWONING voorts a WEHKPLAATSBN en OPEN GROND met afzonderlgke toegang alles aan en achter elkander gelegen aan de Vest te Gonda Wyk O Nos 611 en 611a ter gezameniyke grootte van 3 Aren 93 Centiaren Het Woonhnis bevat 2 Kamers en Kenken de Bovenwoning 4 Kamers en Keuken benevens 2 Zolders met beschoten Kap alles van Gasen Waterleiding voorzien Het is behalve de achterstaande Werkplaatsen en Open Grond verhuurd by de week voor f 7 75 No 3 Zyn de gebouwen voor aan de Vest gelegen No 4 de 2 werkplaatsen met open grond achter de gebouwen met de afzonderlijke toegang naast het Woonhuis No 5 Een HUIS ERF en GROND aan de Eierstraat te Gouda Wijk H No 19 Verhuurd by de week voor f 2 50 No 6 Een HUIS ÊRF en GROND in de Heerenstraat te 6ouda Wflk P No 551 Te aanvaarden 1 Februari 1904 Nos 7 tot 9 Drie naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND in de Vierde of Bagynenkade te Gonda Wyk R Nos 467 468 en 469 Allen verhuurd by de week elk voor f 1 40 Nos 10 tot 12 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en EEVEN en GEOND in de Derde of Klnizenaarskade te Gonda Wyk E Nos 417 418 en 419 AUen verhuurd by de week elk voor f 1 50 Nos 13 tot 22 Negen HUIZEN en een PAKHUIS en ERVEN injhet Paradfls aan de Wilhelminastraat te Gonda Wflk M Nos 23 tot 32 Allen verhuurd by de week de Woonhuizen elk voor f l en het Pakhuis voor 50 cents En No 23 Een HUIS ERF en GEOND in de Komynsteeg te Gonda Wök K No 24 Verhuurd bg de week voor f 1 20 met inbegrip der waterleiding De perceelen zgn te bezichtigen 30 en 31 December 1903 en behalve perceel No 1 ook 2 Jannari 1904 van 10 tot 3 uren en allen op den verkoopdag van 9 tot 11 urenNadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Vrijdag 1 Januari 1904 43ste Jaargang o 9300 fiOMCH ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ITleliHin iVdi 8ï V 1 V K UT E h ti EN Woi dCT gejiliialsl v iii i n j el il óO t enf n icilci v f i l mri V iO nteii Groote let ei vViUili ii li i l i i d iiiitii iil ml sruiHUf I i i ii iiilhip iii Vdvertentië i ot imr i f iiiiiii i relelooii Mo De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks inet uitzondmng van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranio per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N Het Compliment van den Dag aan mgne r erde Clientele Firma JAN POT Cc J C POT Firma F J v d PAVOORÜT CAFÉ p f Zengstraat fi Bfrièlit dat tCalé dien dag van 2 5 nnr is gesloten A F VAN DER STEEN HOEDEN en PETTENMAGAZIJN p l Kleiwegsteeg a04 èotel De Paauw S BRAAT Wed W de Jeu VLEESCHHOÜWEEI p t I Lange Tiendeweg Heil en Zegen toegewenacht aan Vrienden en I Bekenden J VAN DE HEUVEL I Handel in Brandstollen i Gouda l et Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten J Vi ELK Boonigaardstraat j J J Jlf arée Pz SIGARENHANDEL E am Westzpe O 232 Gonda V t MHn Heilgroet aan Vrienden Begunstigers en Bekenden G BE KAADT Peperstraat Meubelen Bedden Tapijten Ginder dankbetuiging voor het ruimschoots genoten vertrouwen wenscli ik by den aanvang van het Nieuwe Jaar mijno begunstigers en vrienden zoowel binnen als buiten deStad voel Heil en Zegen toe Mij biJ voortduring beleeld aanbevelend I J V VLIET Vleeschhonwerij en Spekslagerij Kaïfnemelksloot R 622 H A DIESTELHOIIST v i BiJ den aanvang van 1904 wenscht de ondergeteekende zijn Begunstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe C SMITS Schoenwinkel Kleiweg CoHfeur Pt p 1 Nieuwe Haven A VAN VEEN Sr STUKADOOE p f Vronwensteeg Het jompliment van den dag aan al mijne Vrienden en Begunstigers C jVf vxs WIJNGAARDEN Met ije aanvang des jaars bieden ondorgeteokenden Imn beste wenschen aan I Firma J J VEKDEIES Fabriek van Stoom en andere werktuigen Gouda Kaam 1 Januari 190i Bij deh aanvang van dit jaar de beste zogen to gewenscht aan Begunstigers Vrienden en Hekenden I V ERBERVELD Tiendeweg Ondergpteekende brengt bü deze de Heilwensch v in den dag aan zijne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bij voortdnriqg beleeld aan j D KÖRING Lange Tiendeweg Mr Zadelmaker Zanderinstituut Fluweeleu Singel R 724 COrOA I Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEE Directr D vak DüUEEN Behand y nruggeffr verkromminffen ingevallen bomt x en o beenen en etniet6liehaan tniavorm algem nBakte eonttipatle spieren genr xiekten rheumatigohe aandoeningen verstuikingen enz enz Op een Handelskantoor kan geplaatst worden een vlugge JONGEN als jongste Bediende Zy die reeds op een kantoor werkzaam ziJn geweest genieten de voorkeur Brieven onder Nr 101 Bureau Goudsch Nieuwsblad Peperstraat Nr 78 I g Mte Zy die liever HomaH èu ï TyaicHH teu dan uitsluitend Tydschriften lezen gelieven zich op te geven als lid der liEUillMliG Contrib 1 X 30 per hall jaar Leestyd Romans 14 d en Tydschriften f d bü II E van der Roer Voon TÜEFMARKT H 72 lillï M filiöii De 4e Abonnements Voorstelling door de Koninkiyke Vereoniging HET NEDERLANDSen TüONEEL zal HIET Donderdag 7 Januari plaats hebben maar op DINSDAG 13 JANUARI 1904 Opgevoerd wordt üe Candidaüiufv van Bommel Biyspel in drie bedryven van Doctor Juris JUBILEUMS VOORSTELLING van den Heer C J SCHULTZE die hierin de hoofdrol vervult HET BESTUUR TE HUUR aan de Westhaven B No 149 lEEEENHÏÏIS met ACHT KAMERS mimen KELDER en grooten TUIN Hnurprgs fl 575 Dadelgk te aanvaarden Te bevragen bg J W SCHOUTEN Telepliooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eyks Intercommunaalbnrean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT ZenuWf en Maaglijders wordt nit overtuiging als een werkelgke halp n den nood het boek aaiAevolen Na ontvangst van adres per briefkaart w or Jt dit boekje franco per post toegezonden door aLOKFOEL 3 Boekb Zaltbommel Gouda Druk ran A BBINKUAN Zs TWEEDB BLAO Buitenlandsch Overzichl De Engelsche bladen blgven voortgaan met zeer ernstige berichten over don toj stand in Oost Azié to vorspreiden terwyi de Duitsclie pers baar best doet om de zaak al3 op den goeden weg voor to stellen De Frankf Ztg zegt zelfs De Japanners hebben werkeiyk geen reden eon oorlog te wenschen of te zoeken die van hen grooto offers aan bloed en geld zon vergen en dia bun in hot gnnstigile goval slechts betrekkoiyk kleine voordeelen kan brengen Do oorlog is niet onvermijdeli ik en de Japanners zouden daarom verkeerd doen zoo zy het uitbreken ervan wilden bespoedigen Oindat zil op het oogenblik sterker meenon te zgn dan do Rs ssen Dj National Ztg Onder de leidendestaatslieden in Rusland Engeland Frankryk en üuitschlaud heersclit eenstemmig eengroote gerustheid over den toestand in OostAzië De gematigde taal van den Franschen minister van buitenlandsche zaken Delcassé hdeit in gezaghebbende kringen een gooden indruk gemaakt De Küln Ztg ïn tegenstelling met do onrustbarende berichten dat de oorlog in Oist A iB T Tivêri ii d l t i rt tianstaande is houdt men in gwagbebbendo en officieele Russj si ho klingen vol dat laarvoor geen grond is Het Japtinficlie antv ooid is lioffolyk en correèt Het vraagt niet of Rusland zgn vroegere voorstellen wil herzien intagi lideel liet geeft volop gelegenlioid oor verdere onderhandelingen waardoor men hobpt tot een overeenstemming te komen De Times is over deze geiusstellende verklaringen maar half tevreden De eenige beteekenis die aan de Duitsche berichten moet worden geheclit zegt het blad is dat zij de eerste en gewoonigk de eenige kanalen zyn waardoor de Russische journalisten kennis krygen van hetgeen in Europa of Amerika wordt gezegd Over de houding van China loopen de berichten eveneons zeer uiteen Waar wy gisteren de zonderlinge betichten van de Times mededeelden die deden voorzien dat Rusland China tot een oorlog zou dwingen daar vinden wjj thans berichten nit Peking die melden dat China zoo er oorlog uitbreekt aan Ruslands zyde zal stryden China wenscht volger s een derde bericht noch het een noch het ander het wenscht slechts zekerheid dat het niet nog meer zal worden geplunderd Uit Peking wordt gemeld De vice president van het ministerie van buitenlandsche zaken de Mandsjoe Lien fang bezocht Maandag den Russischcn gezant Von Lessar en verzocht hem om mededeeling omtrent de Russische plannen in Mandsjoerye Von Lessar antwoordde dat er twee redenen waren waarom thans in die quaestie niets kon worden gedaan de koude maakt het onraogeiyk thans de troepen weg te nemen daar er geen gebouwen zön om ze ergens onder dak te brengen en het zoo de Rossische belangen kunnen schaden dit gebied te ontruimen op een tydstip dat de onderhandelingen met Japan nog voortduren omdat het Japan de gelegenheid zou kunnen geven in Mandsjoerye te vallen De Chineesche regeering schynt erg bezorgd te zjn over den toestand en volgens de Times zou China het een bevredigende oplossing achten wanneer Rusland en Japan hunne bg tractaat verkregen rechten in Mandsjoerye en Korea handhaafden en overeen kwamen geen pogingen te doen om nog meer gebied te krjgen Hieruit biykt toch wel dat China slechts één wensch heeft en dat is niet meer ge plunderd te worden dan het al is Van hall twaalf tot hall e jn heelt de Fransche Kamer gisternacht nog weer vergaderd om te beraadslagen en te stemmen over de begrooting die voor de tweede maal van deu Senaat was teruggekeerd Tegen tien nar kwam de begrooting in da Kaïeer schortte do Vergadering op verzoek van de commissie op die toen aanstonds haar rap pirt kon opatellen Tegen het gebrui liad de Senaat sommige Ayzigingon die hy bad aangebracht on die de Kamer wei r ongedaan gemaakt had wederom aangebracht zoodat het ontwerp nog weer naar de Kamer terug moest keeren He Kamer heeft zioh neergelegd bij de veranderingen die do Senaat hardnekkig verlangde te handhaven in de hoofdstukken ftnaiicien oorlog en buiten landsclie zaken De geheelc begrooting is toen aangenomen met 55 Ji tegen 26 stemmen Het wordt tyd want beden is het dienstjaar ten einde en het zou toqli jammei zyn als de regeering zoo dicht by het doel nog haar toevlucht zou moeten nemeii tut voor loopige twaalfden In den loop van den dag heeft de Kamer eergisteren ook het amnestie ontwoip i iiigentiraen dat van den Senaat t ruggekoord tvas Het voorstel van Gauthier de Olagny die nog eens oen goed woordje wilde doei voor de nationalisten in ballingschap en d alsnog een artikel aan liet ontwerp wih toevoegen waardoor de veroordeuld n doot het Hiwggeré chtslioif mede m do amnestiezonden wüideu begrepen weid verworpen Voorts is een wetsvoorstel van Rabior aangenoineii waarby het begrafenis monopolie uit handen van do kerk woidt gebracht aan de gemeenten Het clerioale Kamerlid Lerolle verzelte zich sterk tegen bet voorstel Rabiei dat oen geschenk zou geven aan de gemeenten Hg voorzag ernstige moeiiykhedcn van de aanneming van het ontwerp Maar de Kamer heeft het tegenvoorstel van Loiolle niet 353 logen 172 stemmen verworpen By de eindstemming over het ontwerp Rabier waren er 341 vóór en 165 tegenstemmers Er hebben besprekingen tusschen de groepen van de regeeringsmeei derheid plaats ge had over den opvolger van den prohident der Kamer Bourgeois De voornaamste caudidaten zullen zyn Henri Brisson Etienne Doumer en Sarrieii Van deze vier heeft alleen Brisson tot dusverre te kennen gegeven dat by de candidaluur aanvaardde Jaren geleden heeft prins Hohenlohe reeds lil den Pruiaischen Landdag een wyziging van de zeer verouderde bepalingen op het recht van vereonigen en vergaderen toegezegd maar van de beloofde hervorming was tot dusver niets gekomen Thans wordt officieus aangekondigd dat in de aanstaande zitting van den Landdag t en wetsontwerp zal inkomen tot afschaffing an het verbod voor vrouwen om Vi n politieke vereenigingen of vergaderingen doel uit te maken Verder zal de bepaling dat de statuten en ledenlysten van vereenigingen en alle wyzigingen daarin aan de politie moeten voorgelegd worden opgeheven worden Voortaan zal de politie overheid alleen het recht hebben om de statuten en ledenlysten op te vragen als zy dit on de een of andere reden wenscbeiyk acht Het nieuwe wetsontwerp zal echter nietalleen geven maar ook nemen Zoo stelthet voor aan den ambtenaar van de politie die toezicht oefent in politieke vergaderingen de bevoegdheid te verkenen om te verlangen dat bet Duitsch de voertaal van e beraadslagingen zal zyn een maatregel die zichnatnuriyk in hoofdzaak tegen de Denen ende Polen richt en dien de regeering voorstelt nu de administratieve rechters berhaaldeiyk in hoogsten aanleg hebben beslist dat het gebruik vkin een vreemde taal geen voldoende reden is om een vergadering te ontbinden V sir George Firrar heelt Maandag een ijioijol voorgesteld in den Tfansvaalschen Wel i venden Raad waarby de regeeriiig uitgei ïodigd wordt een ontwerp ordonnantie op d invoer van gekipard neikiolk in te diönoit Volt as de Morning Post stelde de heer Fatrifi voor bjj wyzo van proef 10 000 hi neezeg in te voeren de en zouden onderde moestïbeperkendje bepalingen on ondercolitrólo der r eering uitsluitend in den Witwater rand j orden gi bruikt De Cliineezeii zouden in iil egen v in niet minder dan 2 50 manie werkirorden gesteld onder werkeontraot in drie t B f jaat Zij zouden moeten veibiy ven p dt erven van hun werkgevers on iitet niogel hainJe dryven of i iond bezitten Overtroiiin on zouden streng dienen te worden jctrim preker zeido nog dat oen voort zeltina van de tegenwoordige cri sis onvermy dülykwot een bankroet aanli idmg zon geven De rliew Hnll een iuider raadslid zeide dat ft behoefion der inyiien bnitensporig vergropt waren vooigesteld I hi mot Iioqiioirf Tli Mtro te Chicagn in niciin ti tijl ijebüuwil ii uir het modol vjtii io Ofèrji üütiiiqufi to Parijs is gister tijdene 11 vofrBtttiriiig l ivui i uitgoljrukiMi Ei outstfiiui en paniek wiuirbij een gront ïiuiitiil iiu ns eii wükK ii doodjciJrukt tcrwi I untiii rrii iiiMö vhimm üi oiukwanien ook pulitiemEiöHffli iitói ileu mEiöHffli iitói ileugocinoji Om v if nor düS avonds w rd liet aantal dooden oj 500 gi3schat Het gö büii w i s geheel in de a cli ge Verspreide ÏJcnchten b ltANKRIJK DeJioktoreu die don ond promier WaldeckRoussoau bebtindelen xyn van oonieol dat hy zal horstülJen naaar dal oen langdurige rust noodzakelijk is t Ia Dinsdag al heel wat lustiger geweest onder dü stakende Parusehe bakkersgozoüeu Des middags besloten ztj zich naar do btireanx van plaatsing te begeven urn de gelden te ruolaiiieereii vuur hunne plaatsing gevorderd Êen inspecteur van den veiligïieidsdicnst die een bakkery bewaakte in de rue don AmandierH werd door een individu dat later bleek een ontslagen lustbewaarder te zti n met een hamer en een mos gewond De crisis in de zude industrie breidt zich uit Steeds tairykcr wordt het aantal zydemolens in PriTas Aubenas Laigentière en in de vallei van do Eyrieux die moeten stopzetten De bevolking wier booldbebtaan het is komt hierdoor in kommervolle omstandigheden Italil De onderhandelingen te Genua gevoerd over den aankoop van Argentynsche schepen duren nog steeds voort met hetzelfde Engelsebe huis dat de schepen in Chili heeft gekocht de verkoop is nog niet tot tand gekQmen De Italiaansche regeering heeft op de begrooting van eoredienst voor de eerste m al dit jaar uitgetrokken een som van vele duizenden lires ter sub idieering van de apostolische prefectnur to MusKOwab en van de Katholieke missies in de lïlrythrea Rusland en Japan loe czaar tieeft een byzondere commissie bepoemd onder leiding van den adjunct van het ministerie van financiën en haiidel De commissie heeft tot taak een herziening te ontwerpen van de belastingwetten op nüvorheid en handel in Rutland ye onderkoningen van de drie Chineesche mi di vraag baar lenprovinciën hebben geantwoord op de betreffende de sterkte van de beschik z nde goed geoefende troepen Dit aantal zou 9Q 00O m ui bedragen wat wel wat 4erk gefleurd zal zyn BI r lNEMLAKD Sl iTi N GKNEHAAL fl r R s E fi A Af e H Zitting van Woensdag 30 I ecen ber Aan de oido waren aileroeiht de wetsontwerpen betreffende verlenging van het Bankoclroüi en i itrekking der muntbiljotten iMr Van Herckel was ougemst of er wel voldoende waarborgen bestaan dat de Nederlandsdie Bank te allen tgde aan hare verplichtingen zal voldoen temeer nu de bankbilj tten wettig bk taalmiddel worden vörklaaid Mr Van Nierop zette in oen uitvoerige rede ter verdediging der ontworpen uiteen ddt de Bank sloedh en in alle opzichten aan haar verplichtingen heeft voldaan en voor de dooi haai gevolgde politink en haar beleid lof vQidient Spr hoopte echter dat de bank in t vervolg meer ontwikkeling van giroverkeer zal bevorderen Ook voor de toekombt was Spreker gerust dat d ü Bank haar goudpolitiek zou blyven volgen en dit ook zou kunnen doen Voor eene het haling der gebeurtenihsen van 1883 toen de goudvoorraad lot beneden 5 niiilioen was gedaald was Spfeker niet bevieesd liter wa usc n Ie hij in verband Hiermede legen te riiinit uitgifte van pchatklstpiemessen De Minister va Financien deed uitkomen dat de vrees voor de toekomist ydcl en onbestemd i s verdedigde de intrekking der inantj i jt tten wier aantal onvoldoende voor het verkeer was ver ek rde dat de baukdi reet ie het Giroverkeer wil bevorderen on zettt uiteen do verklaring der bapkdirectiB omtrent hare toekomstige goudpolitiek dat deze lil niet iu de wet behoefde te worden vastgelegd Kigt nbelang brengt voor de bank reeds mede hare vei klaring lot in do strengste eischen na te komen De Minister deelde nog mede dat een in te dienen wetsontwerp om i ankbiljetten tot wettig belaulmiddel te veiklaren zal worden opgenomen met de bepaling dat de bank zelf haar bankbiljetten niet in dringende betaling zal kunm n geven Heide ontwerpen werden daaiop aangenouie De snppletoire begiootingen van Koloniën en Oorlog nr v r rrr = 55 Stadsnieuws OOUUA 1 Januari 1904 Woensdagnamiddag geraakte een meisje en oen jongen die gezameniyk schaatsen roden in een wak by het Van Bergen IJzendoorn park ielukkig werden beidou spoedig op liet druoge gebracht dank jj do hulp van K V die er bysprong en hen van een wissen dood redde Woensdag 6 l in a s zal door de Nieuwe Nedi Opera in de Sociëteit Ons Genoegen alhier worden opgevoerd Mignon De collecten in 1903 by de huwelykavoltrokkingon ten Raadbuize gehouden bobben opgebracht 1 28G 59 Ter gelegenlioid van bot feit dat H M de KoninginMoeder voor 25 Jaar op 22 Jannari in den Haag baar into cht deed zal de zangvereeniging Excelsior directeur de boer H U Spaanderman op verzoek eenige nuiiimers uitvoeien en wol op 2i Januari in bet korkgobouw waar ds van Jer Flier den dienst zal vervallen H M de Koningin Moeder H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik zullen in deTcerk aanwezig zyn