Goudsche Courant, dinsdag 5 januari 1904

l o 930S Uinsdag 5 Janifari 1004 4S8te Jani gang COÏIRAMT i ieutvS en Afhortentieblad voor Gotaiu vn OinHlrek est l eletuoii S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN I etcfouii At fti A ï K ii T E N T I E N wonltni yeplaaïst van 1 r i el8 i oO ciittu iedoro rt jicl iirccv 10 Jonton j i M te letiers w oi Heii InToLcutl n iii laatsi uimte ïit cndin i Ailverteiuiön tot uur de iitiii i Openbare Verkooping TE GOUDA ten overstaan van den Notariï fi C FORTUIJN DROOGLEEVEB op MA AND AG 4 JANUARI 1904 des morgens te elt nren in het KofBehnis HARMONIE aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden gemakkelijk ingericht en op gunstigen stand gelegen WL KKL en WOONHUIS ERF en TUINTJE aan de Westhaven te Gouda WiJk B No 193 Terstond te aanvaarden Het Hais van Gas en Waterleiding voorzien bevat beneden de Winkel 2 Kamers Keuken en Kelder en boven twee Kamers beiden met Alkoven en een Zolder met beschoten Kap met Voor en Achterkamer No 2 Een in het bouwplan voor uitbreiding der gemeente liggende achter de Karnemelksloot te Gouda groot 52 Aren 50 Centiaren Terstond to aanvaarden Nos 3 en 4 Een goed onderhouden ruim ingericht en gunstig aan de vaart gelegen GEBOUW bestaande in een rOOiV Ht Smet WERKPLAATSEN en ERE een PAKHUIS of WERKPLAATS en ERF met afzonderlijke BOV MN WONlli O voorts WERKPLAATSEN en OPEN OBONJ met afzonderlijke toegaug alles aan en achter elkander gelegen aan de Vest te Gouda Wjjk O Nos 611 en 611a ter gezamenlijke grootte van 3 Aren 93 Centiaren Het Woonhuis bevat 2 Kamers en Keuken de Bovenwoning 4 Kamers en Keuken benevens 2 Zolders met beschoten Kap alles n Gas en Waterleiding voorzien Het is behalve de achterstaande Werkplaatsen en Open Grond verhuurd biJ de week voor i 1 1b No 3 ZiJn de gebouwen voor aan de Vest gelegen No 4 de 2 werkplaatsen met open grond achter de gebouwen met de afzonderlpe toegang naast het Woonhuis No 5 Een HUIS ERF en GROND aan de Eierstraat te Gouda Wp H No 19 Verhuurd bij de week voor f 2 50 No 6 Een HUIS ERF en GROND in do Heeronstraat te Gouda Wijk P No 561 Te aanvaarden 1 Februari 1904 Nos 7 tot 9 Drie naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND in do Vierde of Bagijnenkade te Gouda Wjjk R Nos 467 468 en 469 Allen verhuurd bij de week elk voor i 1 40 Nos 10 tot 12 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND in de Derde of Klnizenaarskade te Gouda Wp R Nos 417 418 en 419 Allen verhuurd bij de week elk voor f 1 60 Nos 13 tot 22 Negen HUIZEN en een PAKHUIS en ERVEN in het Paradijs aan de Wilhelmiuastraat te Gouda Wp M Nos 23 tot 32 Allen verhuurd bü de week de WQOuhuizen elk voor f 1 en het Pakhuis voor 60 cents En No 23 Een HUIS ERF en GROND in de Komijnsteeg te Gouda Wjk K Ito 24 Verhuurd bij de week voor f 1 20 met in begrip der waterleiding Do perceelen zijn te bejichtigen 30 en 31 December 1903 en behalve perceel Nu 1 ook 2 Januari 1904 van 10 ttft 3 uren en allen op Jden verkoopdag van 9 tot i 1 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNotaris FOKÏUIJN DROOGLEEVER teGosda y Het beste ontchadelykete en makkelykste poetemiddet voor Heereo en vooral damee en Kinderschoenwerkla de Appretuur van C M MUIIer Ca Berlin Beuth Str 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk Vsrkryibaar ty Hiarsa WtaSaHari iaseaoeewirk iileatirliS aeai sta aeasraal DasatlyV aarSBSiaaB Arabia KOLONIALE WERVING HANDGELD 200 biJ het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zea jaren en voor ingeljfden bü de Nationale Militie met onbepaald verlof ut in werkelljleen Alenat bü het aangaan van eene verbintenis om Twee Jaren gedetacheerd te worden naarOOST INDIE AanbrcngfgeW Twintig Gulden Men melde zich aan VrIJwUUgera en Ulltttepllehttgen met onbepaald verlof bü den Commandant vfyi het Koloniaal Werfdepot te Harderwyk of bü een der plaatselüke of Garnizoens Comniandanten MlUttepHeMtgen onder de Wapenen bg hun onmiddelgken Chef ïestitidlui vu llleta dnrmnitle flle kll clat Hul rla UioDeukoortH Alsreniefnv Zwiikte voortdurenUo HootapUn en Oebrcli aan e lu t X3e EloUte KINADRÜPPELS VAN D DE VRIJ lrA B bulten op de roode doo raijn naftm onder Mvenitund fbbriekimtvk Men lettfl daarop Zl eIJh overal verkrUgbur li f 1 Cliemlsch6 l abrielc van H NAVNINO den Ba fir Goudsche Nelkiarichliiig TÜB FSmGEL Telefooa W 21 Bovenstaande inrichting bljft zich bü voot tduring aanbevelen tot levering van PRIMA ONVERVALSCHTE MELK door het personeel met de melkwagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLS ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder coniröle stant v in den Röks Veearts den Heer E OVERBOSCH alhier Deze raqlk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de melkfilters viin alle onzuiverheden gereinigd daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld ter verdunrzaming De prijs is tot nadere aankondiging 8 cent per Liter TAPTK 1FLK 4 et per Liter IIOOMKHINEVIELK 3 ZOETK RÜOH Sclii p or Kookroüm 70 Slagroom 90 I ZIKE liOO I daags te voren 1 beslelb 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verduurzaming waardoor do Pathogene bacterieën gedood zijn vervangt de gekookte melk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed blüven Levering in Literflesachen i f O IO per stuk inct 10 cent staangeld voor do flesch en halve fleschjes 4 S et met G et staangeld voor het fleschje GepasteuriseerdeRoomboter voor tafelgebruik Deze boter munt uit in fijnheid van smaak k f l SO per K G HEUKENBOTKII voor stoof en keukengebruik k f 1 40 per K G Onze geheele boterbereiding staat onder geregelde controle van het BOTERCONTROLE STATION te Leiden waardoor wj onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren oudt IhansMT SOLO de helft goedkooper dan natuurboter 45 ets per pond 227 ets per half pond Dit gofde oude Huis tlek Jltlit Yerkou enkel Huisgezinont schen i 1 25 75 HllApotheker To Amster lMIl T Tuyll Jj Ï AB Iwerrai Ce middel tegen BliemBift lietd enz mag in geen breken In fle ct n 90 et bij en Drogisten dam bil CW Weiu Co ROTTERDAM o o a a S fc NKER PAIN EXPELLER PEIHA ONTE EYALSCHTE NA TOUSBOTES Telephooimet Cfouda Aljonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Hit net ia aangesloten aan het Rjks Intercom m unaal bureau Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrügbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT Doctor DE WILDE ARTS voor Huidziekten enz Speciale liebandeli g opeii beenweinleu IRosestraat 17 BOTTE II DAM In li lVEHLICH riNGS MAG ZI l J üe AvoiidwSler Dubbele buurt Telfnr 117 Zün heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl GasornamiüilcD Urockels en Kali Verder voorhanden een ruime Cenze GASKOOKAPPARATEN GAS EN P£TROLEUHKACH£LS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelük Indien ü dan van goed licht houdt is dit je icnre adres Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lour ns TELEPHOON No SS TIENDEVVEG 69 Ontvangen eene prachtige Collectie llanglampcn en § faande Lampen GANGLAJNTAARNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden ook r HUUR g egeven Fijne LIKEUREN EN Vertrouwd adres Firma Herman Zoon TE HDtlR aan de Westhaven B No 149 HEEBEFHÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en groeten TUIN Hnnrprüs 8 575 Dadelük te aanvaarden Te be ragen bg J W SCHOUTEN Zenuw en ilaag lijders vordt nit overtniging als een werkelijke hulp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworlt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Goada Drab van A BRINKMAN i Zh Uuitenlandsch Overzicbl Het nieuwe jaar heeft de toestanden in Oost Azië niet in een beter stadium gebracht De ïapansche legatie in Londen tenminste gaf Zaterdagmiddag ann de belang stellenden die kwamen om den gezant te bezoeken een indrnk van neerslachtigheid Wel ontkende de Japansche gezant otflcicel hot Berlünsche bericht dat de Regoering tp Tokio aan de vreemde gezanten zou hebben medegedeeld dat de tegenwoordige toestand met langer houdbaar is en dat Japan genoodzaakt zon zyn naar de wapens te grüpen tenzy Rusland een siiet en afdoend antwoord geeft op de jongste Japansche nota maar overigens erkende men dat de spanning steeds meer acuut wordt De jongste berichten melden dat Rusland er bi de Regeering van Korea op aandringt om Masampho een haven in Zuid Koi ea aan de straat van Korea gelegen ah n aritiem station af te staan Dit is niet do eerste poging van Rusland om die iiaven te bemachtigen Een paar jaar geleden deed het een soortgelijk verzoek aan de Koreaansche Regeering maar toen stuitte do vervulling ervan af op de besliste tegenkanting van Japan Dat het eilanden rük thans een ander bonding zal aannemen is niet te denken De telegrammen Uit Tokio spreken van het zonden van een sterk eskader naar Masampho Dit alle geeft Bennet Burleigh den correspondent van de Daily Telegraph aanleiding om te seinen Ue toestand is zeer ernstig en is zoo het mogelijk is nog ernstiger geworden Japan zet de bewapening krachtig voort het heeft verschillende nieuwe torpedohooten zeeklaar gemaakt en drie van de beste koopvaarders ingericht als gewapende kruisers Maar ook Rasland heeft niet stilgezeten het heeft het aantal slagschepen in Oost Azië aanmerkeiyk uitgebreid de tonnenmaat van de Russische vloot is er van 90 000 ton op 200 000 ton gebracht die van de Japansche vloot bedraagt 170 000 ton De correspondent zegt verder dat de inogeljke houding van de Koreaansche legermacht ingeval van oorlog ongerustiieid veroorzaakt de legaties vragen bescherming voor hun eigen troepen Men meent echter dat een duizendtal Japansche soldaten voldoende zou zjn om het Koreaansche leger tot oomltcht te dwingen Een aantal ambtenaren van het Iroquois FEVlLLETpy HET MEDAILLOH Naar het FranseA 13 fVoeg er bij zeidc hij jrdat hel mijn wensch is dat hem ot haar die het kind levend teru bezorgt worde uitbetaald een som van honderd duixend francs cd dat een dergelijke sonü zal worden uitgekeerd aan hem of haar die omtrent mijn zoon voldoende inlichtingen verschaft De notaris zette bij hetgeen hij reeds had voorgeleten een kruiqe en schree op den breeden witten rand den door den graal verlangde zin Hij hervatte daarop de lectuur die voor onze lezers niet wetenswaardigs meer bevatte en hield den gewaanden Julien de K Tmor het stuk ter teekening voor De laatsgenoemde richtte zich met de grootste inspanning op maar schreef niettemin met een duidelijke hand de naamteekeninfi die op het officieele stuk werd vereischt De notaris en de getuigen voorzagen daarop beurtelings het testament van hun handteekening en de man der wet stond op om atacheid te nemen tGe moet mij nog zeggen mijnheer wal ik u schuldig ben meende Jean de Kermor O daarbij is geen baast Misschien toch wel Wie weet of wij wel ooit ellunder zullen wederzien Theatre te Chicago werd in hochtenis genomen onder hen bevindt zich de tooneelmeester en diens adsistent beschuldigd van manslag Een aantal koorlodi ii zijn als getuigen gedagvaard De Nieuwjaarsdag is in stilto gevici d zonder dat de klokken werden geluid in overeenstemming mot een proclamatie van den burgemeester di tevens voorstehb dat alli aken op Zatord ig 2 Januari zullen wordi n gesloten en de dag als rouwdag sul worden gevierd Terwül de Sultan na de jongste bedreigingen van Rusland en Oostenrijk weer ccn nieuw punt van liet hervormingsprogijni voor Macedonië gaat uitvoeren verklanit Boris Saratof in een aantal gesprekken mei Fransche journalisten dat dit gelieele her vormingsprogram een onding een aanleiding tot onrust en wanorde is en niet de minste beteekenis heeft voor de Macedonièrs Hij zeide Alle mogendheden die het traclaat van Berlün onderteokenden moeti u zorg toonen voor ons lot Wy kunnen niet toestaan dat alleen Rusland en Oostmiijli belast zullen worden met de behartiging onzer nationale belangen Wy hebben redenen genoeg om te weten dat die mogenrtljeden zelfzuchtige bedoelingen najagen en plannen hebben die weinig in oveieonslem ning zün met de onzelfzuchtige menschlievende denkbeelden die wy by onze beseh rmers moeten en mogen verwachten Het zou ons niet aangenaam zyn ontslagen te werden van het Tarkscho jok alleen om onder het polineke of economische gezag te komen van een de er beide mogendheden Indien geen algeheelc voldoening wordt geschonken aan de Macedonièrs zal do opstand in de volgende lente weer uitbarsten zelfs als wy de leiders dien niet proclameeren Maar hoe zonden wy ons kannen onthouden van de aanzetting daartoe en de deelneming er aan hoe zouden wy kalm on rustig Ie Sofia kunnen blyven waar wy geen gevaar loopen als onze oude wapenbroeders lydeii moeten onder de Turksche overheersching of in een nieuwen opstand stryden zullen voor de vryheid t Nu reeds zooveel slachtoffers gevallen zyn nu zooveel bloed is gevloeid is het onze plicht vourt te gaan lot het einde toe het moge koste wat het wil ons lot te verbinden met dut van het ongelukkige Macedonië en dat te bevryden of te sterven Van den strijd afzien toegeven dat alle opofferingen die reeds gemaakt zyn nutteloos waren dat nooit De teerling is geworpen Rusland en Oostenrük weten thans hoe de nMaar mijnheer fcja ja ik verlang het zoo Jean de Kermor beduidde dat men hem zijn portefeuillo moest aangeven Hij bracht daaruit een bankbiljet te voorschijn dal hg den notaris ter hand stelde Ik zal tl dadelijk mijn gekwiteerde nota zenden mijnheer de graal met het geld dat u nog hiervan toekomt Dat is onnoodig mijnheer I Betaal ook de getuigen als u zoo beleetd wilt zijn De notaris boog en blond reeds op het punt van heen te gean toen hij bemerkte dal er inkt aan zijn vingers was gekomen ffOcb vriendlief heb je hier niet een beetje water voor me vroeg hij den hotelbediende Wel zeker mijnheer 1 De bediende liep naar de deur van de toiletkamer Dit aag Jean de Kermor en tegen wil en dank uitte hij een kreet van angst De kellner keerde oogenblikkelijk om en de notaris die hier wel was gekomen om zaken te doen maar niet om bij een crisis ol misschien wel bij een sterfgeval tegenwoordig te zijn greep zyn hoed en maakte dat hij weg kwam Zijn klerk en de drie getuigen volgden zijn oorbeeld De hotelbediende had zijn arm om de hals geslagen van den graaf die zich halverwegen in zijn bed had opgericht maar Jean de Kermor gevoelde zich nu het vreeselijk gevaar was afgewend eens klaps v l kalmer Niettemm üet hij den hulpvaardigen bediende maar begaan Geloof me mijnheer het zal toch maar het meenii g n jn in het hart en liet buufd der Kun it tdji s sluimerend Boris Saiufof en Zoiilsjof Lebbeu het duidulijk genoeg uitgeKprükcü 81eciit8 een vry Mi cedonie k in aan djÈZH partyleiderij voldoening geven 4 lie plannen tot stichting van ccn ryksvei ond in Üiütscbland tegon de yociiiaidoiilücratiè waarover in de bekende conferentie te Halle is beraadi laagd zyn reeds aan liet kristallisccien De gepensioneerde generaal Liebert heelt namelijk door het heclü rijk ct n omzendbrief gestuuid om zieUjes te winnon Het verbond wil zot slaat er in dat stnk door woord en schrift in alle streken van Duilschland en in ftlle kringen van het volk licht verspreiden ever het ware Varakter van de sociaaldemocratie on over hare werkeiyke bedoe lingen over hetgeen zy voor het algemeen en het individu verricht en beteekent en hetgeen beschaving welvaart en persoonlyko vryheid van haar to verwachten hebben Mi t name wil het verbond ondor de aibeider liet be f wekken dat du sociiialdemocralie niet hun ware belangen dient maar deze alleen daartoe gebiiiikt om met hun hulp een J staalkundige macht te verkrijgen die hu r de uitvoering van hare revol tionaire en internationale oogmerken mugelyk maakt lijj regeeving beschouwt de oprichting van het vérbond natourlyk met goedgunstig oo Als het ware om het terrein voor zyn wei kzaamheid voor te bereiden is zy van plan bezendnigen van het vlugschrift met den tekst van Bulow s unti ocialistische redevoeringen aan ongeveer 15 0 0 fabrikanten en aan alle mdustrieele vereenigingen en verbonden voor niets te laten toekomen Naiiwelyks is het kabaal under de bonden van de sociaal democratische party in Duitschland langzamerhand tot rust gekomen of een nienwe twistappel vliegt het poik in De sociaaldemocraat Gueike heeft onthullingen over het commercieele socialisme van de leiders op zyn eigen pers gelegd en de bonnes feuilles van dat requisitoir zijn nog voor de verschyning in handen van de katholiekn Gei mania gekomen die er natnurlyk op een in het oog loopende plaats uittreksels van heeft gi geven Do bizonder heden van Goerke s beschuldigingen zyn van tö plaatseiyken aard zy betreffen het partyleven te Charluttenburg om ook een buitenlandsch lezer belang in te boezemen Daarom is het voMoende te zeggen dat hy verschillende partygcuooten verwyt dat zy van het socialisme ecu zaakje maken bebte ïi n dat ik een dokter ga halen Ja ge hebt misschien wei gelijk mijnenend Doe zooals ge zegt Eo terw jl ik weg ben zal een van niijii collega s wel bij mijnheer den graaf blijven Neen dat behoeft nu t verklaarde Joan de Kermor Ik wil alleen blijven lioort ge ik wil Als ik iets oi iemand mocht noodig hebben in dien tusschentijd zal ik wel bellen En ala mijnheer nu eens buiten kennis geraakte bracht de bediende in hel middt n Ik wil alleen zijn riep de gewaande zieke op een toon die geen wederspraak toeliet Oe bediende verhel het vertrek om een genecbheer te gaan halen Toen Jean de Kermor duidelijk had gehooid hoe de bediende de trap afliep sprong hij ijlings uit het bed Ko naan mompelde hij met blijde zelfvoldoening dal fi gelukt Nu ben ik een gefortuneerd man maar met nog een schrik ol wat zocah ik er nu een achter den rug heb gelooi ik dat ik spierwit zou zijn geworden Toch is t dt schrik geweest die mij gered heeft Wat zou er zijn gebeurd als ik niet onwiilekeuri zoo had gegild Al pratend kleedde hij zich weer aan Het begon reeds duister te worden in het vertrek waar het overdag zelts nooit zeer helder was omdat vUk tegenover de venstors een zeer hooge muur stond Alles gaat heerlijk ik kon het niet beter ireiibchen I Toen Jean de Kermor gekleed was onderzocht om hun eigen zak te spekken Zoo noemt Goerke een sigarenhandelaar die voor dezelfde sigaren zijne geestverwanten in de socialistisclie vergaderlokalen meer laat betalen dan in de winkels Verder verwyt Goei ke de party dat zy hem nadat hij met groote geldelyko offers en door zelf borg t 3 blyven een volkshuis te CharlottenbUTg een soeialistisch orgaan te Spandau enz h d helpen btichten hem in den steek heeft gelaten toen het opgenomen geld niet kon afgelost worden zooüat hy en eenige anderen het kind van de rekening werden I Vörwarts zwygt nog over de beschuldigingen van haren partygejioot Maar het is duidelyk dat du stinkbom haar werk gedaan beeft het Charlottenburgsche Volkshuis volgt de eeno vergadering op de andere Een dezer dagen dum de de byeonkomst tüt vier uur in den ttchtend Het heet dat men Goerke zal dwingen zyn vlugschrift niet te verspreiden en hem verder den mond zal snoeren Goerke kan echter nu hy namen en feiten genoemd ieeft moeilyk terug De sociaal democratische party mag na hare groote overwinning by de stembus in het vorige jaar de gevleugelde veizuchting slaken Es gelingt Niehts mehr 1 De Kngülsche berichten omtrent de Sonialiland cxpoditie klinken eenigszins moedeloos Reuter seint uit Kil Dab een plaatsje waar generaal Egerton juist met zyn staf aangekomen is dat er maar weinig kans bestaat op het vangen van dön Mulah of het toebrengen van een beslissenden slag aan zyn leger De landstreek wa rover de kiijgsopi raties zich uitstrekken i s te grout terwyl de bewegingen der Britten worden belemmerd door de trage bewegingen van den toch onmifebaren legertrein Toch zegt de correspondent dat er hoop op bestaat dat de Mullah te Djidballi waar hy een sterke positie heeft aangenomen stand zal houden Maar de Mullah zal wel niet zoo dwaas zyn zyn vyanden zulk een genoegen te doen Hy heeft blyk genoeg gegeven to weten op welke manier hy den oorlog met weinig sehade voor hem zelf moot voeren Van de Abyh inidche hulptroepen die tegen Kerstmis op het oorlogsterrein behoorden aan te komen schynt nog niets te zyn vernomen Vei spreidL BorichLcn FlUNKUIJK Een plaatser van siagertiknechts te Parys is ernstig gewond door een lid van dat hij de portelemlle waarin hij nog genoeg Keld had achter gelaten tut betaling van do logements rekening en zelfs om de gedachte aan dietstal te voorkomen Ik heb voorJüopig genoeg op zak dacht hij om dat betrekkelijk kleine sommetje te laten zitten waar het zit en binnen enkele weken zal ik rijk zijn bepaald rijk Toen begaf hij zich de deur zijnor kamer had hij dadelijk op blot gedaan na ir het kleine kabinet Ondanks al ztjn cynische vermetelheid huiverde hij toch bij h t binnenkomen De kleine kamer wab ilagenoeg geheel donker doch het licht uu het hooge venster viel nog op het gelaat van den vermoorden broeder t Waj schier m irmerwit doch hier en daar met zwarte vlekken van liet vergift een geheiuiiinnis vergift dat hij uit Amerika had medeg brachf en waarvan de uu werkbelen de Kuropeesche gensesheeren wel op een dwaalspoor moesten brengen Jean de Kermor maakte een ruwe beweging alb om alle zwakheid van zich af te werpen tHoe is t Wordt ik nu een kind riinhij uil Uij nam het lijk onder de armen maar hetreed j stijf eworden lichaam bleek op die wiiiemoeielijk te vertillen te zijn llij strekte hel weer uit op den grond en sloeir nu vAn voren de armen om het middel heen ten einde het zoo naar de andere kamer te dragen C IVarM vtrveigd